Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 3. U odnosu na članak 3. ukazujemo kako Zakon o socijalnoj skrbi u članku 147. propisuje da korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, dok Pravilnik propisuje da je to svaki podnesak kojim podnositelj ukazuje na nezakonito ili nepravilno postupanje ili propuštanje postupanja osoba u djelatnosti socijalne skrbi prema njemu osobno, prema djeci ili osobama koje nisu u mogućnosti samostalno štititi svoja prava. Ukazujemo kako Pravilnik zakonski izraz „koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja“ mijenja u „ukazuje na nezakonito ili nepravilno postupanje ili propuštanje postupanja“, međutim značenje ovih izraza nije jednako. Osobito nije jasno da li izraz iz Pravilnika uključuje pitanje zadovoljstva korisnika radom osoba u djelatnosti socijalne skrbi, a što je zakonodavac predvidio. Dapače, ukoliko bi se tumačilo da je korisnik dužan u pritužbi odmah ukazati na konkretnu nezakonitost ili nepravilnost, istim bi se Pravilnikom suzio opseg onoga što je navedeno u Zakonu. Osobito neuka stranka ponekad će iskazati svoje nezadovoljstvo, ne znajući nužno je li riječ o nezakonitosti ili nepravilnosti (dio čega je i propuštanje postupanja koje je zapravo način počinjenja nezakonitosti ili nepravilnosti, a ne izraz iste razine). Istovremeno, koristimo priliku ukazati kako korisnici imaju na raspolaganju mogućost podnošenja pritužbe i pučkoj pravobraniteljici, koja promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući upravo pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela), što uključuje i sustav socijalne skrbi, kao i posebnim pravobraniteljicama, u skladu s njihovim nadležnostima. Prihvaćen Komentar se prihvaća
2 SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava PRAVILNIK, Članak 3. Smatramo da nije dovoljno jasno određeno tko može podnijeti pritužbu, odnosno tko se sve može/treba smatrati osobama koje nisu u mogućnosti štititi svoja prava. Svakako smatramo da je potrebno (izričito) omogućiti podnošenje pritužbi i organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, žrtvama nasilja, pravima djece i sl., a koje u svom radu mogu doći do saznanja o pojedinačnim, ali ili sustavnim kršenjima prava korisnika/ca sustava socijalne skrbi. U slučaju usvajanja ovog prijedloga, bilo bi potrebno prilagoditi i sadržaj čl. 6. koji se odnosi na sadržaj pritužbe (kako bi bilo jasno da podnositelj može biti i pravna osoba). Nije prihvaćen Člankom 147. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da pritužbu može podnijeti korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi.
3 SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava PRAVILNIK, Članak 7. Komentar uz stavak 2.: Smatramo da je potrebno pojasniti što znači da pritužba poslana elektroničkim putem mora sadržavati potpis – misli li se na elektronički potpis, ili je dovoljno da se dostavi skenirana verzija vlastoručnog potpisa ili je dovoljno da se u tekstu elektroničke pošte navede ime i prezime pošiljatelja. Komentar uz stavak 3.: Potpuno je nejasno što su „zaštićeni podaci“ – bilo bi potrebno ili definirati „zaštićene podatke“ ili se referirati na propis(e) koji to definiraju. Komentar uz stavak 4.: Smatramo da bi bilo ispravnije i jasnije reći „dokaz o ovlaštenju za zastupanje“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 8. U odnosu na članak 8. predlažemo se da se stavak 3. izmijeni na način da glasi: „(3) O pritužbi koja se odnosi na odgovor Ministarstva odlučuje Povjerenstvo, a ista se podnosi Povjerenstvu putem Ministarstva u roku od 15 dana od dana zaprimanja odgovora Ministarstva.“ Obrazloženje: S obzirom da o pritužbi koja se odnosi na odgovor Ministarstva odlučuje Povjerenstvo, ista se podnosi Povjerenstvu, a ne Ministarstvu. Prihvaćen Prihvaća se.
5 SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava PRAVILNIK, Članak 8. Komentar uz st. 4.: Smatramo da su na ovakav način formulirane odredbe (koje se referiraju na druge propise) nepoželjne jer građanima otežavaju razumijevanje i korištenje vlastitih prava – naime, pod pretpostavkom da se referirajući na „zakon kojim se propisuje sustav državne uprave“ referirate na Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) nije jasno zašto je to učinjeno, odnosno na koje se konkretne odredbe Zakona referirate, tim više jer uvidom u predmetni Zakon nismo pronašli odredbe o načinu postupanja s pritužbama podnesenima izvan roka. Stoga, predlažemo jednostavno izričito propisati (unutar ovog Pravilnika) način postupanja s pritužbama podnesenim izvan roka. Dodatno, smatramo da je radi zaštite interesa građana i činjenicu da odgovore ne podnesene pritužbe ponekad čekaju nerazumno dugo, nužno propisati ne samo rok za podnošenje pritužbe, već i rok u kojem mora biti odgovoreno na pritužbu, a koji ne bi smio biti duži od 30 dana. Također, potrebno je propisati rok u kojem će se u slučaju osnovane/prihvaćene pritužbe implementirati mjere za koje je utvrđeno da se trebaju primijeniti. Nije prihvaćen Ravnatelj ustanove, Ministarstvo i Povjerenstvo dužni su obavijestiti podnositelja pritužbe o osnovanosti pritužbe i poduzetim mjerama u propisanim rokovima. Dakle, mjere koje su isti ovlašteni poduzeti u slučaju osnovanosti pritužbe poduzeti će nakon utvrđivanja osnovanosti pritužbe, a prije obavještavanja podnositelja pritužbe.
6 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 10. U odnosu na članak 10. predlažemo da se isti izmijeni na način da glasi: „Ponovljena pritužba istog podnositelja koja u odnosu na prethodno podnesenu pritužbu ne sadrži nove činjenice, okolnosti ili dokaze neće se razmatrati, o čemu će se podnositelj pritužbe obavijestiti.“ Obrazloženje: Kako bi se osiguralo pravo na dobro upravljanje potrebno je podnositelja ponovljene pritužbe pisanim putem obavijestiti kada se ona neće razmatrati. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 14. Vezano uz članak 14. predlažemo izmijeniti stavak 3. na način da se propišu rokovi čuvanja podataka u evidenciji sukladno članku 161. stavku 2. Zakona o socijalnoj skrbi i kako je to i navedeno u članku 1. Prijedloga ovoga Pravilnika. Obrazloženje: Smatramo da nije dovoljno samo navesti da se evidencija iz stavka 1. ovoga članka čuva u skladu s propisima kojima se uređuje čuvanje arhivskog gradiva nego je potrebno i izraditi poseban popis podataka u evidenciji pritužbi s rokovima čuvanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava PRAVILNIK, Članak 14. Nejasno je odnosi li se čl. 14. samo na pritužbe podnesene Ministarstvu ili na sve pritužbe – smatramo da bi svakako morala postojati jedinstvena evidencija o svim pritužbama unutar sustava. U tom slučaju, smatramo potrebnim propisati i tko će i na koji način obavještavati Ministarstvo o pritužbama koje nisu podnesene Ministarstvu (nego različitim ustanovama socijalne skrbi). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava PRAVILNIK, EVIDENCIJA PRITUŽBI Smatramo da bi se evidencija pritužbi trebala voditi na način da se na temelju nje mogu vršiti određene analize i donositi zaključci o problematici prisutnoj u sustavu. Stoga, smatramo da bi njen sadržaj bilo potrebno proširiti. Primjerice, smatramo da bi bilo korisno evidentirati je osobno podnesena pritužba ili po zakonskom zastupniku/punomoćniku. Nadalje, što se tiče podataka o osnovanosti pritužbe, smatramo da bi bilo korisno da se kratko opiše sadržaj odluke, a za osnovane pritužbe bi bilo korisno i da zabilježi koje su mjere poduzete povodom njene osnovanosti. Prihvaćen Primljeno na znanje.