Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. UREDBU Temeljem Zakona o tržištu električne energije (111/21) u tijeku je donošenje niza podzakonskih akata u nadležnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije i dvaju operatora sustava. Rokovi za donošenje istih su vrlo kratki i praktično bi svi podzakonski akti trebali biti doneseni prije kraja 2022. godine. U ovoj uredbi se propisuju određene obveze pozivajući se na odredbe nekih podzakonskih akata koji su u fazi donošenja (u završnom prijedlogu navedenih podzakonskih akata dato je rješenje koje možebitno nije u suglasju s predloženim odredbama u ovoj uredbi). Posebno se to odnosi na dijelove uredbe koji propisuju način utvrđivanja „razlike“ između isporučene i predane električne energije nekog korisnika mreže ili na utvrđivanje razlike između isporučene i predane električne energije u dijelovima „interne instalacije“ korisnika mreže. Radi toga HEP ODS predlaže „odgodu“ donošenja predmetne uredbe, dok ne budu poznate odredbe gore spomenutih podzakonskih akata u nadležnosti HERA-e i dvaju operatora sustava. Odnosno, predlaže se donošenje predmetne uredbe početkom 2023. godine. Nije prihvaćen Ovom se Uredbom u hrvatsko pravo preuzima i Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP.) te nije moguće odgađati njeno donošenje.
2 Obnovljivi izvori energije Hrvatske UREDBU Vezano uz posredno korištenje električne energije unutar geografski ograničenog područja odnosno funkcionalno povezanih sustava gdje se preko jednog zajedničkog obračunskog mjernog mjesta priključeno više proizvodnih jedinica odnosno različitih poslovnih subjekata, predlaže se sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije uspostava zatvorenih distribucijskih sustava. Na taj način omogućava se s jedne strane transparentnost u potrošnji pojedinih korisnika, odnosno s druge strane instaliranje odgovarajućih mjernih sustava koji mjere neto isporučene količine. električne energije za svaku proizvodnu jedinicu koja nije direktno priključena na obračunsko mjerno mjesto Nije prihvaćen Predloženo nije područje koje se uređuje ovom Uredbom.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU Predlažemo konzistentno korištenje izraza „konačna bruto potrošnja energije“, kroz cijeli Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (dalje u tekstu: Prijedlog Uredbe) jer se na nekim mjestima koristi termin „konačna bruto potrošnja“, a na nekima termin „ukupna konačna potrošnja energije“. Naime pojam “konačna bruto potrošnja“ definiran je Direktivom 2018/2001 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (dalje u tekstu: RED Direktiva) i potrebno ga je ispravno koristiti. Također predlažemo definiranje određenih korištenih, a nedefiniranih pojmova (detaljnije u pojedinačnim primjedbama po člancima). Nije dovoljno jasno propisano ispunjenje uvjeta učinkovitosti zbog više sile ili drugih situacija, odnosno uvjeta pod kojima je dopušteno odstupanje od propisanih uvjeta učinkovitosti. Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21) jasno prepoznaje odvojenost nabave energije za vlastitu potrošnju elektrana (mogućnost nabave preko veleprodajnog tržišta) od klasične nabave energije za krajnjeg kupca preko maloprodajnog tržišta. Predmetno nije prepoznato u članku 12. stavku 3. točka 2. S obzirom na dosadašnju praksu odnosno uslijed praktičnih poteškoća i nemogućnosti osiguranja umjeravanja velikih mjerila (verifikacija točnosti mjerenja) topline za CTS na mjestu instalacije ili unutar teritorija RH, molimo Vas da se osigura dovoljno vremena za umjeravanje mjerila izvan RH odnosno definira postupak procjene isporučene korisne topline radi neraspoloživosti mjerila. Pored navedenih, operatora prijenosnog i operatora distribucijskog sustava, predlažemo da se u tekstu Prijedloga Uredbe dodaju i akti vezani uz prava i obveze operatora zatvorenog distribucijskog sustava, odnosno mogućosti priključenja OIE i kogeneracijskih postrojenja unutar zatvorenog distribucijskog sustava (ZDS) čime se dodatno povećava učinkovitost korištenja postojeće infrastrukture. Nije prihvaćen Prihvaća se konzistentno korištenje izraza „konačna bruto potrošnja energije“. Ne prihvaća se da nije dovoljno jasno propisano ispunjenje uvjeta učinkovitosti zbog više sile jer nije moguće predvidjeti i definirati sve situacije gdje nastupa viša sila. Ne prihvaća se da u članku 12. stavku 3. točka 2. nije prepoznato odvojenost nabave energije za vlastitu potrošnju elektrana (mogućnost nabave preko veleprodajnog tržišta) od klasične nabave energije za krajnjeg kupca preko maloprodajnog tržišta jer članak 12. definira mogućnosti fizičkog povezivanja postrojenja i drugog kupca.. Ne prihvaća se primjedba da se osigura dovoljno vremena za umjeravanje mjerila jer nije predmet ove Uredbe već je isto propisano Zakonom o tržištu električne energije. Ne prihvaća se prijedlog da se u tekstu Prijedloga Uredbe dodaju i akti vezani uz prava i obveze operatora zatvorenog distribucijskog sustava, odnosno mogućosti priključenja OIE i kogeneracijskih postrojenja unutar zatvorenog distribucijskog sustava jer navedeno nije predmet ove Uredbe već je isto propisano Zakonom o tržištu električne energije.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Nedostaje objašnjenje navedenog pojma „normalizacijsko pravilo za obračunavanje električne energije iz hidroenergije i energije vjetra“. Predlažemo definirati pojam u članku 3. Predlažemo da se umjesto „toplinska dizalica“ koristi izraz „dizalica topline“. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno, Normalizacijsko pravilo detaljno je određeno Prilogom IV. Prihvaćeno da se umjesto „toplinska dizalica“ koristi izraz „dizalica topline“.
5 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Napomena: potvrdu o početku trajnog pogona može izdati i operator prijenosnog sustava. Prihvaćen Prihvaća se.
6 Luka Predragović I. OPĆE ODREDBE, Metodologija utvrđivanja udjela energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj konačnoj potrošnji energije Ovaj članak bi trebalo jasnije napisati i u čl. 12. definirati način mjerenja energije proizvodnje i potrošnje.! Napr. Kupci s elektranom i elektranom za samoopskrbu imaju mjerenje preko jednog dvosmjernog brojila koje mjeri samo viškove obnovljive energije predane u mrežu i razliku energije isporučenu iz mreže za potrošnju. Ne evidentira se ukupno prizvedena OIE i ukupno potrošena energija da bi imali podatke za izračun udijela obnovljive u potrošnji. Sunčane elektrane imaju inverter koji mjeri bruto proizvedenu OIE, upućeniji koji žele pratiti stanje instaliraju još jedan Smart- metar prema mreži da mogu pratiti potrošnju i proizvodnju i znaju odnos proizvedene OIE i predane u mrežu. Ali takovo mjerenje je idividualno - nije obvezno i nije povezano sa sustavom. Na nivou Hrvatske imate potpuno pogrešne podatke jer raspolažete s podacima viškova predanih u mrežu ali ne o proizvedenoj i potrošenoj u instalaciji korisnika. Radi se oko evidentirane 35:65 posto nevidentirane energije. Istovremeno na osnovu podataka iz javnog mjernog sustava imate pojavu bilježenu kao pada potrošnje na niskom naponu za sektor kućanstava i uslužnih djelatnosti. U Hrvatskoj su kućanstva i uslužne djelatnosti najviši u strukturi potrošnje. Industrija je na trećem mjestu. U tim sektorima se očekuje naveći rast priključenja sunčanih elektrana. Kod elektrana za isporuku ukupno proizvedene energije u javnu mrežu mjerenje OIE je uredu. Spomenute kategorije imaju elektrane spojene na instalaciju kupca i sva energije oba smjera nije evidentirana u OMM. Treba koncipirati novo OMM za kupce s elektranom i samoopskrbu. Nije prihvaćen Metodologija je definirana Direktivaom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP.) i kao takva je preuzeta u ovu Uredbu.
7 Energia naturalis d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Molimo pojašnjenje stavka 4. članka 6. Iz navedene odredbe nije jasno da li se kriteriji održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase odnose na sva postrojenja (i na ona koja već imaju status povlaštenog proizvođača) ili na buduća koja će tek steći status povlaštenog proizvođača? Nadalje, također vezano na stavak 4. članka 6., molimo za informaciju koji je status postrojenja za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja ulazne toplinske snage manje od 2 MW koja koriste kruta goriva iz biomase. Nije prihvaćen Davanje pojašnjenja pojedinih odredbi nije predmet odgovaranja na primjedbe u postupku e-Savjetovanja.
8 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. stavak (2) Umjesto “aisto“ pisati “a isto“. stavak (6) Republika Hrvatska nema takav sustav s verifikatorima vezano uz korištenje biomase s poljoprivrednog zemljišta. Također npr. bioplinska postrojenja koja koriste poljoprivredne ostatke ili otpad životinjskog podrijetla (gnoj, gnojovku. silažu), imaju planove gnojidbe i izračune potrebnih površina za aplikaciju digestata što prikazuju u postupku PUO i dobivaju kao mjere zaštite okoliša za rad postrojenja, no nije izvjesno da li izvješća prolaze verifikaciju kako se ovdje navodi odnosno kako to zahtjeva RED Direktiva, što znači, ako se to ne uspostavi pitanje je hoće li se moći obračunavati udio OIE u konačnoj bruto potrošnji vezano uz goriva koja ne udovoljavaju kriterijima. stavak (13) Prema EU taksonomiji ušteda mora biti najmanje 80 % s time da se ne navode nikakva vremenska razdoblje vezano za puštanje postrojenja u pogon. stavak (16) Neto električna učinkovitost od skromnih 36% kod visokoučinkovite kogeneracije veće od 100 MW je neprimjereno niskog iznosa, predlažemo isto provjeriti te povećati na barem 45%. Nije prihvaćen Prihvaća se u stavku (2) da se umjesto “aisto“ piše “a isto“. Ne prihvaća se primjedba na stavak 6. jer navedeno je zahtjev Direktive. (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP.). Ne prihvaća se primjedba na stavak 13. jer Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP.) definira uštede i vremenska razdoblja. Ne prihvaća se primjedba na stavak 16. jer Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP.) definira 36% kao najnižu učinkoviost.
9 Bez granica II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 9. Ograničenje iz Članka 9. stavak 6. unosi nepotrebnu restrikciju da krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom i korisnik postrojenja za samoopskrbu može steći status povlaštenog proizvođača preko jednog priključka odnosno obračunskog mjernog mjesta. Trebalo bi omogućiti da se to pravo može realizirati i u slučaju da se korisnik postrojenja nalazi na drugom priključku (OMM). Primjer je obiteljska ili višestambena zgrada koja ima instaliran jedan OIE a korisnici imaju različita OMM. Drugi primjer je poduzetnik koji na jednom objektu unutar industrijske zone ima instaliranu proizvodnju iz OIE, ali je i vlasnik drugih prostora u istoj zoni koja imaju različite OMM. Prihvaćen Prihvaća se.
10 Obnovljivi izvori energije Hrvatske II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 12. ČLANAK 12. STAVAK 4. – Predlaže se izmjena stavka na način da tekst glasi: "U slučaju kada se vlastita potrošnja proizvodnog postrojenja napaja iz instalacije drugog krajnjeg kupca električne energije tada je za potrebe mjerenja te potrošnje, odnosno neto isporučene električne energije, nužno je uspostaviti zatvoreni distribucijski sustav na obračunskom mjernom mjestu drugog krajnjeg kupca u kojem će se instalirati zasebno obračunsko mjerno mjesto korisnika zatvorenog distribucijskog sustava za potrebe napajanja vlastite potrošnje predmetnog proizvodnog postrojenja, sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije." Nije prihvaćen Predloženo nije područje koje se uređuje ovom Uredbom.
11 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 12. stavak (3) točka 2 Predlažemo jasno napraviti odvojenost obračunskog mjernog mjesta vlastite potrošnje od obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca električne energije, odnosno brisati krajnjeg kupca u kontekstu neto isporučene električne energije iz OIE i VUK. Ujedno napominjemo da netiranjem isporučene električne energije gubi se opravdanost iskazivanja količine predmetne vlastite potrošnje kod opskrbljivača za „krajnjeg kupaca“ jer bi se tada dvostruko obračunala količina potrošene, odnosno preuzete električne energije iz mreže. Nije prihvaćen Predloženo nije područje koje se uređuje ovom Uredbom.
12 HGK II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 13. Članice Udruženja OIE mišljenja su kako stavak 2. članka 13. treba brisati s obzirom da se na ovaj način broj kupaca iz proizvodnog postrojenja sa statusom povlaštenog proizvođača ograničava na jednog kupaca (stavak 2. Prodaja iz stavka 1. ovoga članka uređuje se isključivo jednim ugovorom iz stavka 1. ovoga članka) što dovodi do ograničavanja tržišta, naročito sada kada se uvodi premijski sustav. Prihvaćen Prihvaća se.
13 Obnovljivi izvori energije Hrvatske II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 13. ČLANAK 13. STAVAK 2. – Predlaže se brisanje stavka U čl. 13. koji regulira prodaju električne energije proizvedene iz proizvodnog postrojenja sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije u stavku 2) navodi se: „Prodaja iz stavka 1. ovoga članka uređuje se isključivo jednim ugovorom iz stavka 1. ovoga članka.“ Obrazloženje: Predlaže se brisanje stavke u potpunosti jer broj kupaca električne energije iz proizvodnog postrojenja nema nikakve veze sa statusom povlaštenog proizvođača. Na ovaj način ograničava se tržišna utakmica, koja će biti izuzetno bitna zbog novog premijskog sustava, te se izravno pogoduje proizvođačima koji su ujedno i opskrbljivači električne energije. Prihvaćen Prihvaća se.
14 Obnovljivi izvori energije Hrvatske II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 14. ČLANAK 14. – Predlaže se izmjena članka na način da tekst glasi: "U slučaju kada je više proizvodnih postrojenja ili proizvodnih jedinica koja nisu priključena na obračunska mjerna mjesta na distribucijskoj odnosno prijenosnoj mreži, tehnički i ekonomski opravdano priključiti na isto mjesto priključenja na elektroenergetski sustav (npr. povezivanje više proizvodnih postrojenja na višu naponsku razinu) potrebno je uspostaviti zatvoreni distribucijski sustav sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije, pri čemu je potrebno uspostaviti odgovarajuća sekundarna obračunska mjerna mjesta kako bi se mogla utvrditi neto isporučena električna energija za svako proizvodno postrojenje odnosno proizvodnu jedinicu zasebno." Nije prihvaćen Predloženo nije područje koje se uređuje ovom Uredbom.
15 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 16. Predlaže se slijedeći sadržaj članka 16. stavka 1.: (1) Proizvodno postrojenje za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije može napajati električnom energijom drugog krajnjeg kupca električne energije na istoj lokaciji, a koji se u normalnom pogonu napaja preko svog obračunskog mjernog mjesta. Obrazloženje: Ovim bi se omogućilo napajanje drugih kupaca kojima je radi certificiranja zelenog vodika i drugih zelenih proizvoda potrebno izravno napajanje iz postrojenja koje koristi OIE. Prihvaćen Prihvaća se.
16 Energia naturalis d.o.o. II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 17. Zbog jasnijeg razumijevanja odredbe stavka 4. članka 17., molimo definirati pojam dužeg rada proizvodnog postrojenja. Djelomično prihvaćen Predmetna odredba je izmijenjena.
17 Bez granica II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 17. Članak 17. Stavak 2. zašto je određena baš ova granica od 25%. Dimenzioniranje pričuvnog postrojenja izrazito ovisi gdje je smješteno (primjer otoci) i nema logike da se isti kriterij ograničenja kapaciteta primjenjuje na svim lokacijama (centar grada gdje su prekidi rijetki, pa je i manje pričuvno postrojenje zadovoljavajuće) ili neka udaljena lokacija gdje bi trebalo imati barem nekoliko dana rezerve (na otocima su česti višednevni prekidi napajanja kod lošeg vremena). Nije prihvaćen Pričuvno napajanje iz stavka 3. ovoga članka nije dozvoljeno koristiti kao postrojenje za skladištenje električne energije.
18 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 17. Treba jasnije napisati u stavku (3) točka 2 za proizvodnu jedinicu koja se koristi za pričuvno napajanje. Ne vidimo problem ako se energija isporuči u mrežu samo treba ispunjavati sve pogonske preduvjete za paralelan rad s mrežom te imati zasebno instalirano obračunsko mjerno mjesto. Nije prihvaćen Ove uvjete definiraju operatori sustava.
19 Energia naturalis d.o.o. II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 20. Predlažemo dopunu članka na način da se iznimno, količina korisne topline za pripremu primarnog energenta u slučaju kogeneracijskog postrojenja na uplinjavanje biomase priznaje do iznosa 35% primarne energije goriva koje se koristi u proizvodnom postrojenju. Naime, takav tip postrojenja zahtjeva predsušenje drvne sječke s ciljem postizanja potrebne ogrjevne vrijednosti goriva, a koje je nerazdvojivi dio procesa pripreme primarnog energenta, a što zahtjeva više od 25% primarne energije goriva. Nije prihvaćen U ovome slučaju, može se tražiti izuzeće prema stavku 2.
20 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 28. stavak (7) S obzirom da se radi o poglavlju „Osnovni uvjeti za mjernu opremu za povlaštene proizvođače temeljem stavka iz ovog članka, predlažemo da se u stavku (7) ne poziva na „propise kojima se uređuju pojedina tržišta električne energije“, odnosno predlažemo „navedeno“ brisati, već se predmetno treba odnositi na ispunjenje tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva. Nije prihvaćen Dodano ispunjenje tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva.
21 Bez granica II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 30. Kako se evidentira "solarno gorivo", u slučaju postavljanja fotonaponske elektrane da li treba imati obavezno ugrađen sustav za mjerenje insolacije poput piranometra. Nije prihvaćen Navedeno se odnosi na goriva, ne na izravno korištenje pojedinih izvora (poput sunca, vjetra, hidroenergije).
22 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 33. Potrebno je posebnim stavkom definirati mogućnost procjene količina korisne topline za dovoljno dugo razdoblje u slučaju potrebe demontaže, transporta baždarenja mjerila u inozemstvu te povratne ugradnje na predmetnom obračunskom mjernom mjestu. Predmetni problem je prisutan u RH. Nije prihvaćen Nužno je mjerenje, obzirom da se u ovakvim slučajevima ostavlja mogućnost manipulacije. Operatori su dužni imati mjerila na raspolaganju.
23 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI STJECANJA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 34. U naslovu iznad članka 34. dodati „za potrebe obračuna poticanja“ jer se u drugim slučajevima ne utvrđuje neto isporučena električna energija kod povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno proizvođač prihoduje za svu isporučenu/predanu električnu energiju u mrežu (bez netiranja). Nije objektivno da se energija za potrošnju dvostruko registrira jednom kod prodaje opskrbljivača prema kupcu/elektrani, a drugi puta kod umanjenja proizvodnje za iznos vlastite potrošnje. Nije prihvaćen Predmetna odredba je dovoljno razjašnjena.
24 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo III. NAČIN STJECANJA I PRESTANKA STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, Članak 37. predlažemo dopunu stavka 2. točke 2 na način da glasi „uporabna dozvola ili jednakovrijedan dokument“ Prihvaćen Prihvaća se.
25 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 60. Ovaj propis ima pojedine istovjetne elemente kao i neki propisi vezani za izračun ušteda energije ili emisija stakleničkih plinova koji se ne stavljaju van snage. Dodatni problem je u tome da se pojedini elementi za izračune za istu stvar razlikuju u ovom i u drugim propisima. Primjerice Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva, definira za proces dobivanja biodizela iz palmina ulja dozvoljeni iznos emisija od 26,0 g CO2eq/MJ, a ovaj Prijedlog Uredbe 26,2 g CO2eq/MJ. Prihvaćen Prihvaća se.
26 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILA ZA IZRAČUN UTJECAJA BIOGORIVA, TEKUĆIH BIOGORIVA I NJIHOVIH USPOREDNIH FOSILNIH GORIVA NA STAKLENIČKE PLINOVE, B - PROCIJENJENE TIPIČNE I ZADANE VRIJEDNOSTI ZA BUDUĆA BIOGORIVA KOJA 2016. NISU BILA NA TRŽIŠTU, ILI SU BILA SAMO U ZANEMARIVIM KOLIČINAMA, AKO SU PROIZVEDENA BEZ NETO EMISIJA UGLJIKA ZBOG PROMIJENJENE UPORABE ZEMLJIŠTA Razlikuju se vrijednosti iz ovog Prijedloga Uredbe i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva, vezane uz uštede emisija u procesu dobivanja Fischer-Tropschov dizela iz otpadnog drva u samostalnom pogonu (85% vs. 83%), Odnosno u prilogu II D vrijednost 26,2 u ovom Prijedlogu Uredbe vs. 26,0 CO2eq/MJ u ranije navedenom Pravilniku. Prihvaćen Prihvaća se.
27 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo PRAVILA ZA IZRAČUN UTJECAJA BIOGORIVA, TEKUĆIH BIOGORIVA I NJIHOVIH USPOREDNIH FOSILNIH GORIVA NA STAKLENIČKE PLINOVE, D - RAŠČLANJENJE ZADANE VRIJEDNOSTI ZA BIOGORIVA I TEKUĆA BIOGORIVA Razlikuju se vrijednosti iz ovog Prijedloga Uredbe i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva, vezane uz uštede emisija u procesu dobivanja Fischer-Tropschov dizela iz otpadnog drva u samostalnom pogonu (85% vs. 83%), Odnosno u prilogu II D vrijednost 26,2 u ovom Prijedlogu Uredbe vs. 26,0 CO2eq/MJ u ranije navedenom Pravilniku. Prihvaćen Prihvaća se.