Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HUZOP MILAN CAREVIC      PRAVILNIK Članak 1, stavak 4; članak 4,točka 1; članak 5, točka 4a Predlažemo u članku 1,stavku 4., dodati točku 4, te u članku 4. točka 1.dodati novu podtočku e), zatim u članku 5 točka 4a dodati novu točku 4a koja bi glasila -dodavanje vanjskih evakuacijska čelična stubišta na postojećoj zgradi i građevnoj čestici postojeće zgrade, a koja služe za evakuaciju u slučaju požara Komentar; U dosadašnjim analizama zgrada u pogledu zaštite od požara, koje su rađene u okviru energetske obnove na mnogim zgradama je utvrđen ozbiljan problem s evakuacijom u slučaju požara. Najčešće se radi o nedostatak drugog evakuacijskog puta, ( uglavnom zbog predugih slijepih hodnika, ili neodgovarajuće požarno štićenog jedinog stubišta). Kako bi zbog tog vanjskog stubišta trebalo ići na izmjenu i dopunu građevinske dozvole , investitor u pravilu odustaju od tog značajnog unaprjeđenja sustava evakuacije, je se radi o mjerama koje su neobavezne za investitore Članak 2. Točke 7, 9 i 10. Predlažemo da se iz članka 2. stavka 1, točke 7. izbriše dio rečenice „osim nadzemnog i podzemnog spremnika goriva zapremine do 5 m³ “ jer smatramo da je za građenje istog potrebna najmanje izrada glavnog projekta sa svim potrebnim potvrdama te se predlaže isto prebaciti u članak 4 ( Gradnja bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom). Predlažemo da se iz članka 2. stavka 1 , točke 9. i 10. izbrišu, jer smatramo da je za građenje skladišta tekućeg naftnog plina kao i za Skid jedinicu potrebno provesti proceduru izrade glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole ili ako se inzistira da isto ostane u Pravilniku onda je prijedlog da se stavci prebace u čl.4. gdje je potrebna izrada glavnog projekta s potrebnim potvrdama na glavni projekt što je i u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95,56/10), Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN, 117/0) Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07, 141/08) Na kraju pitanje je zašto je ta odredba (olakšica ?) propisana za skladišta koja su stvarno opasna za ljude i okoliš zbog skladištenja zapaljivih tekućina i eksplozivnih plinova .To je posebno opasno za mjesta okupljanja velikog broja ljudi kao što su trgovački centri koji se izrijekom navode u citiranom članku, a i u suprotnosti je sa navedenim Zakonom i podzakonskim aktima koji obrađuju tu problematiku. Članak 5. U točki 1., riječ „poboljšanje“ predlažemo zamijeniti riječju „unaprjeđenje“ pa bi rečenica sada glasila 1. u Na postojećoj građevini kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te izvanredno održavanje građevine, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena; U istom članku 5. predlaže se dodavanje novih točaka 3.a i 3.b koja bi glasila: 3a. Kod značajne obnove zgrade ili kada se radovima na postojećoj građevini, za koje se izrađuje glavni projekt, utječe na temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, potrebno je izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara , kao sastavni dio prve mape glavnog projekta kojeg izrađuje i potpisuje osoba ovlaštena po posebnom propisu s glavnim projektantom te obavezno sadrži zaključak da je u svim mapama dokazana najmanje ista razina, ili unapređenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara u odnosu na postojeće stanje zgrade, ili je dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara u skladu s važećim propisima 3b. U slučaju zaključka iz točke 3.a da je dokazana najmanje ista razina, odnosno unapređenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara u odnosu na postojeće stanje građevine, nakon zaključka potrebno je u posebnom poglavlju Prikaza navesti i ostale prijedloge mjera za povećanje sigurnosti u slučaju požara postojeće građevine do razine važećih propisa i razloge nemogućnosti primjene navedenih prijedloga. Komentar : Kako bi se unaprjeđenje temeljnog zahtjeva zgrade u dijelu sigurnosti u slučaju požara dokazalo kao unaprjeđenje, potrebno je izraditi koncept tog unaprjeđenja s prikazom provedenih mjera. Budući da kod većine postojećih zgrada nije moguće usklađenje tih zgrada u potpunosti s postojećom regulativom, potrebno je dokazati o kojim se unaprjeđenjima tog sustava radi, a mjesto tog dokaza je predloženi Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara sa Zaključkom koji pokazuje razinu postignute zaštite u odnosu na postojeće stanje i posebnim poglavljem koje daje razloge nemogućnosti primjene svih propisanih mjera. Članak 6, stavak 2 Smatramo da bi trebalo izmijeniti stavak 2. iz članka 6., odnosno da su potrebni oni posebni uvjeti i potvrde na glavni projekt propisani zakonima/propisima nadležnih tijela koja ih daju (MUP, Ministarstvo kulture, HEP, plinara itd.) jer je ovaj stavak u suprotnosti sa propisima nadležnih tijela, a što može biti opasno i po pitanju sigurnosti uporabe građevina. Smatramo da bi se dobivanje potvrda na glavni projekt od strane MUP-a moglo ujednačiti kvalitetu i ubrzati postupak uvođenjem obvezne izrade Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara, kojim bi prikazala postignuta razina zaštite od požara kod postojećih zgrada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. S obzirom da se radi o ciljanim izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koja se tiču elektroničke komunikacijske infrastrukture, primjedbe se ne prihvaćaju. O njima će se razmatrati prilikom izmjene Zakona o gradnji
2 ALEN RENDULIĆ      PRAVILNIK, Članak 3. Nakon završetka radova bi trebalo izraditi i DIGITALNI-Katastar stvarnog stanja i položaja instalacija. (Ovaj dio je jako bitan ulog za budućnost.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Nije predmet izmjene ovog Pravilnika i razmatrati će se prilikom izrade Zakona o gradnji.
3 GORDANA BEDENICKI      PRAVILNIK 1. U članku 2. stavku 1. točki 1. podtočki b., predlažem napokon propisati max tlocrtnu površinu vrtne sjenice. 2. Predlažem novi članak koji bi za građevine koje se evidentiraju u katastru, propisivao izdavanje Potvrde nadležnog upravnog tijela da se iste mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, odnosno da se mogu graditi bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom, neovisno o tome da li se za iste izdaje uporabna dozvola ili ne. Čak smatram nužnim izdavanje predmetne Potvrde, a prije svega zbog građevina za koje se ne izdaje uporabna dozvola kako bi se iste bez tereta mogle upisati u zemljišne knjige, npr. nadstrešnica do 20 m2, vrtna sjenica (upitne izvedene veličine), bazen do 100 m2, i sl., što su sve građevine koje geodeta kad izlazi na teren svakako snima, a upis u zemljišnim knjigama provodi se sa teretom da za predmetnu građevinu nije izdana uporabna dozvola, što za posljedicu ima negativnu konotaciju u bilo kakovom pravnom prometu cjelokupne nekretnine i dovodi je u pitanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. S obzirom da se radi o ciljanim izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koja se tiču elektroničke komunikacijske infrastrukture, primjedbe se ne prihvaćaju. Propisivanje izdavanja Potvrde nadležnog upravnog tijela će se razmatrati prilikom izmjene Zakona o gradnji.
4 Dubravko Kuzmanović      PRAVILNIK Dajte konačno poradite na Izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova! Već skoro dvije godine je prošlo od odluke Ustavnog suda za neke točke iz Zakona o najmu stanova, a Vlada RH i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva ne rade ništa kako bi osigurali povrat naše imovine i pobrinuli se za zaštićene najmoprimce. Također čine sve kako bi odužili sudske procese za povrat razlike između zaštićene i tržišne najamnine. Busaju se u prsa o Europi da sve poplave, a ne čine ništa vezano za odluke Europskog suda za ljudska prava. Sramota! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak  5. U članku 5. predlaže se brisanje točke 16. koja sada glasi: „16. Na postojećoj kabelskoj kanalizaciji i postojećim stupovima kojim se zamjenjuju stari kabeli novima, odnosno postavljaju novi kabeli;“ Obrazloženje: prebačeno u članak 3. točku 12. Djelomično prihvaćen Prihvaća se na drugačiji način. U točki 16. iza riječi kabeli dodaje se : „ osim elektroničke komunikacijske infrastrukture iz članka 3. točka 12. ovog Pravilnika “.
6 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. točki 16. iza riječi ''Pokretni antenski stup'' predlaže se brisati riječi ''na kotačima'', tako da glasi: „16. Pokretni antenski stup na kotačima za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture koji nije nastao građenjem;'' Djelomično prihvaćen Prihvaća se na drugačiji način tako da glasi: „16. Pokretni antenski stup za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture visine 10-30 m čija se statička stabilnost osigurava čeličnim zategama i betonskim utezima.“
7 GRAD KRAPINA      PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, vezano uz objavljeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 07.06.2022. do 21.06.2022. godine na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 112/17, 34/18, 36/19 i 31/20), a koji se prvenstveno odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, te mogućnost gradnje iste protivno prostornim planovima dajemo slijedeće očitovanje: Prvenstveno napominjemo da Grad Krapina svakako podupire investicije na izgradnji i proširenju mreže elektroničkih komunikacija, te je i partner u projektu izgradnje mreže širokopojasnog interneta sa susjednim općinama, a kojim će se omogućiti izgradnja nove optičke mreže i dostupnost brzog interneta za sve korisnike prostora i svakako podržavamo osnovnu intenciju ovog Pravilnika radi mogućnosti što brže realizacije. No, već smo prethodno tražili i upozoravali resorno Ministarstvo, da odredbe navedenog Pravilnika koriste pojedini operateri i provode postupke pod nazivom „postava antenskih prihvata na postojećim objektima“ temeljem navedenog Pravilnika, a za postavu antenskih stupova, odn. baznih stanica sa stupovima visine preko 8m i opremom na obiteljskim stambenim zgradama, dječjim vrtićima, školama. Provlačenjem kroz odredbe navedenog Pravilnika nisu bili usklađeni sa prostornim planovima gradova i općina, a pozivali su se na odredbe Uredbe Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine“ broj 131/12 i 92/15) u bitnom navodeći da se za postavu antenskih prihvata ne primjenjuje prostorni plan. Odgovori nadležnih bili su, u bitnom, da gradovi i općine ne mogu u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta tražiti usklađenost s prostornim planovima, da isto kontrolira građevinska inspekcija, a da se usklađenost sa prostornim planom kontrolira kod ishođenja uporabne dozvole (kad je sve već postavljeno?!). Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Pravilnika u članku 1. se upravo takvima omogućuje da grade protivno prostornom planu. Izmjenom i dopunom u članku 6. ukida se i obveza izdavanja uporabnih dozvola za veći dio tih radova, no ostaje obveza za građevine iz članka 4. točka 15.: „15. Antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu; i za građevine iz članka 5. točka 8. : „8. Na postojećoj građevini kojim se postavlja elektronička komunikacijska oprema (antenski prihvat)“ Za navedene građevine i radove ne treba građevinska dozvola, treba glavni projekt, treba ishoditi uporabnu dozvolu, ali se može postaviti suprotno odredbama prostornog plana. Također se u navedenim točkama nigdje ne spominju dimenzije antenskih prihvata i antenskih stupova, za razliku od drugih članka u predmetnom Pravilniku kojim se uglavnom preciziraju max. veličine. Napominjemo da su, prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73708, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), jedinice lokalne i područne samouprave dužne planirati u dokumentima prostornog uređenja EKI i drugu povezanu opremu, te ishoditi suglasnost HAKOM-a prije donošenja prostornog plana. U prostornim planovima jedinica lokalne i područne uprave i samouprave su utvrđene zone EKI-ja, koje u gustoj izgrađenosti prostora uključuju i izgrađene zone stambene i javne namjene, te je većina županija, gradova i općina isto regulirala provedbenim odredbama i zabranila postavu antenskih stupova, tornjeva i sl. u stambenim zonama, zonama zdravstvenih, školskih i predškolskih ustanova i min. udaljenost 100 m od istih. Sve navedeno se isključuje donošenjem ovog Pravilnika, te se uvodi mogućnost postave navedenih građevina i u dvorište i krovove obiteljske kuće, dječjih vrtića i osnovnih škola. Stoga predlažemo da se u članku 1. prijedloga Pravilnika, u novom stavka 5. na kraju briše točka i dodaje tekst: “osim za radove na postavi antenskog prihvata, antenskih stupova i baznih stanica u zonama stambene namjene te javne i društvene namjene - predškolske i školske namjene. U suprotnom, ne vidimo razlog planiranja EKI infrastrukture u prostornim planovima gradova i općina ni obvezu ishođenja suglasnosti agencije (HAKOM) prije donošenja prostornih planova, jer se iscrpljuje upravni sustav, drugostupanjska upravna tijela i upravni sudovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Elektronička komunikacijska infrastruktura i obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga su zbog važnosti proglašene od interesa za Republiku Hrvatsku (čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK) te je temeljem toga donesena Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15 i 10/21, dalje: Uredba). Antenski prihvati se sukladno čl. 5. st. 9. Uredbe ne planiraju niti predviđaju u dokumentima prostornog uređenja, dok se antenski stupovi planiraju Objedinjenim planom koji je dio Uredbe i obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj te je shodno navedenom nužno prostorne planove uskladiti s Objedinjenim planom. U slučaju neusklađenosti dokumenata prostornog uređenja s Uredbom, ista se izravno primjenjuje sukladno čl. 13. Uredbe, koja propisuje obvezu JLS/JRS „…da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svog djelokruga s odredbama Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu Uredbe“, a da se sve „do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba“. I prijelazne i završne odredbe ZEK-a iz 2011. (čl. 118. st. 3. prijelaznih i završnih odredbi) propisuju da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ZEK-a primjenjuje Uredba. Valja naglasiti da je provedba Uredbe kroz prostorno-plansko planiranje preduvjet za razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, što je jedan od preduvjeta gospodarskog napretka Republike Hrvatske. Nadalje, sva elektronička komunikacijska infrastruktura i oprema gradi se i postavlja sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17,) Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15 i 10/21), Zakonu o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ), Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN broj 91/10), Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14 i 31/19) i drugim posebnim propisima. Slijedom navedenog, izgradnja EKI mora ispunjavati sve temeljne zahtjeve za građevinu, određene čl.8. Zakona o gradnji, između ostalog i zahtjeve iz područja higijene, zdravlja i okoliša , slijedom čega nije potrebno razgraničavati područja na stambene zone, zone zdravstvenih, školskih i predškolskih ustanova i sl.
8 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike      PRAVILNIK, Članak  5. Predlažemo u članku 5. dodati točku 23. koja bi glasila: "23. Uvlačenja novih kabela/zamjena starih kabela elektroničko komunikacijske infrastrukture u kabelskoj kanalizaciji i na stupovima elektroničkih komunikacijskih i drugih infrastrukturnih građevina." Obrazloženje: Pod člankom 3. dali smo obrazloženje radi čega treba navedena točka biti pod člankom 5. Ukoliko se omogući izvođenje predmetnih radova bez glavnog projekta, isti će se moći izvoditi bez tehničke dokumentacije ili na temelju tehničke dokumentacije koju može izraditi bilo tko pa čak i osoba koja nije elektrotehničke struke. Propisivanjem obaveze izrade glavnog projekta osiguralo bi se da tehničko rješenje mora izraditi ovlašteni inženjer elektrotehnike koji, osim što je obrazovan i osposobljen za izradu tehničkog rješenja, svojim potpisom glavnog projekta preuzima odgovornost za usklađenost radova s građevinskom i tehničkom regulativom te pravilima struke. Važno je istaknuti da se često radi o elektroničkim komunkacijskim mrežama koje obuhvaćaju cijela naselja, odnosno vrlo su velikog obuhvata u prostoru i velike investicijske vrijednosti. Smatramo da je posebno opasno omogućiti izvođenje radova na stupovima drugih infrastrukturnih građevina (ovdje se misli na stupove elektroenergetske mreže) bez glavnog projekta koji je potpisan od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Korištenjem kabelske kanalizacije i stupova zračne mreže od različitih TK operatera koji djeluju na području Hrvatske, a koji bi bez akta za gradnju i Glavnog projekta ugrađivali kabele svoje mreže stvorit će se potpuni kaos te će kabelska kanalizacija vrlo brzo biti neupotrebljiva (na mnogim lokacijama nažalost to je već sad slučaj). Molimo uvažavanje našeg prijedloga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedena odredba je usuglašena sa HAKOM-om, s obzirom da se radi NN instalaciji koja nema utjecaja na prostor i temeljne zahtjeve za građevinu te radi usklađenja s Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16) kojim se propisuje da se kabeli uvlače temeljem tehničkog rješenja, a u cilju značajnog ubrzanja izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža.
9 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike      PRAVILNIK, Članak 3. Predlažemo brisanje predložene točke 12. iz članka 3. te prebacivanje navedene točke u članak 5. kao točku 23. (komentar ćemo također dati i pod člankom 5.) Obrazloženje: Ukoliko se omogući izvođenje predmetnih radova bez glavnog projekta, isti će se moći izvoditi bez tehničke dokumentacije ili na temelju tehničke dokumentacije koju može izraditi bilo tko pa čak i osoba koja nije elektrotehničke struke. Propisivanjem obaveze izrade glavnog projekta osiguralo bi se da tehničko rješenje mora izraditi ovlašteni inženjer elektrotehnike koji, osim što je obrazovan i osposobljen za izradu tehničkog rješenja, svojim potpisom glavnog projekta preuzima odgovornost za usklađenost radova s građevinskom i tehničkom regulativom te pravilima struke. Važno je istaknuti da se često radi o elektroničkim komunkacijskim mrežama koje obuhvaćaju cijela naselja, odnosno vrlo su velikog obuhvata u prostoru i velike investicijske vrijednosti. Smatramo da je posebno opasno omogućiti izvođenje radova na stupovima drugih infrastruktunih građevina (ovdje se misli na stupove elektroenergetske mreže) bez glavnog projekta koji je potpisan od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Također, korištenjem kabelske kanalizacije i stupova zračne mreže od različitih TK operatera koji djeluju na području Hrvatske, a koji bi bez Akta za gradnju i Glavnog projekta ugrađivali kabele svoje mreže stvorit će se kaos te će kabelska kanalizacija vrlo brzo biti neupotrebljiva (na mnogim lokacijama nažalost to je već sad slučaj). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedena odredba je usuglašena sa HAKOM-om, s obzirom da se radi NN instalaciji koja nema utjecaja na prostor i temeljne zahtjeve za građevinu te radi usklađenja s Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16) kojim se propisuje da se kabeli uvlače temeljem tehničkog rješenja, a u cilju značajnog ubrzanja izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža.
10 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.      PRAVILNIK, Članak  5. U članku 5. mijenja se predložena točka 21. tako da glasi: 21. Na građevini elektroničke komunikacijske ili energetske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske, odnosno energetske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije i/ili dodavanja nove opreme; Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postupanje s energetskom opremom je već propisano kroz odredbe članka 5.
11 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. mijenja se predložena točka 17. tako da glasi: 17. Mikrorov za potrebe elektroničkih komunikacija, odnosno energetske infrastrukture širine do 15 cm i dubine do 90 cm, na postojećoj prometnoj infrastrukturi; Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predmet izmjene s obzirom da se radi o ciljanim izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koja se tiču elektroničke komunikacijske infrastrukture. Osim toga, rov dubine 90 cm iz tehničkih razloga ne može se smatrati mikrorovom.
12 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. mijenjaju se predložene točke 13. i 14 tako da glase: 14. Na postavljanju uličnih ormara/kabineta elektroničke komunikacijske ili energetske infrastrukture temeljem suglasnosti vlasnika nekretnine; 15. Na građevini elektroničke komunikacijske ili energetske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske odnosno energetske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije čijom zamjenom se ne utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Energetska infrastruktura propisuje se na drugačiji način od EKI, a način gradnje je već propisan člankom 3. točka 5. i odredbama članka 5. ovoga Pravilnika.
13 Udruga gradova u RH      PRAVILNIK, Članak 1. Uvodno napominjemo da gradovi svakako podupiru investicije na izgradnji i proširenju mreže elektroničkih komunikacija, te su i partneri na projektima izgradnje izgradnje mreže širokopojasnog interneta sa sebi susjednim i gravitirajućim općinama, što ima za cilj omogućiti izgradnju nove optičke rnreže , time i dostupnost brzog interneta za sve korisnike u gradovima i njihovom okruženju. Ono na što su gradovi već prethodno upozoravali jest da odredbe navedenog Pravilnika koriste pojedini operateri i provode postupke pod nazivorn “postava antenskih prihvata na postojećim objektima" temeljem navedenog Pravilnika, a za postavu antenskih stupova, odnosno baznih stanica sa stupovima visine preko 8m i opremnom na obiteljskim stamnbenim zgradarna, dječjim vrtićima, školama. Provlačenjem kroz odredbe navedenog Pravilnika nisu bili usklađeni s prostornim planovima gradova i općina, a pozivali su se na odredbe Uredbe Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (,,Narodne novine" broj 13/12 i 92/15) u bitnom navodeći da se za postavu antenskih prihvata ne primjenjuje prostorni plan. Odgovori nadležnih bili su, u bitnom, da gradovi i općine ne mogu u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta tražiti usklađenost s prostornirn planovima, da isto kontrolira građevinska inspekcija, a da se usklađenost s prostornim planom kontrolira kod ishođenja uporabne dozvole, dakle kad je već sve definirano i postavljeno? Prostorni plan donijet od strane gradskog vijeća ne poštuje se, niti se uzima u obzir te se samo naknadno gradovima “daje na znanje” što je netko odlučio arbitrarno i bez prethodne suglasnosti i/ili odobrenja nadležnih gradskih upravnih tijela. Priiedloqom ovih Izmiena i dopuna Pravilnika u članku 1. se zapravo omogućuje da grade protivno prostornom planu što je grubo, evidentno kršenje prava lokalnih jedinica. ZAKLJUČNO: Predlažemo da se u članku 1. prijedloga Pravilnika, u novom stavku 5. iza teksta: ,,protivno prostornom planu untar prostorno planskih koridora infrastrukturnih građevina te unutar građevinskih čestica postojećih infrastrukturnih građevina” doda tekst “osim u zonama stambene namjene te javne i društvene namjene”. U suprotnom, ne vidimo razlog planiranja EKI infrastrukture u prostornim planovima gradova i općina ni obvezu ishođenja suglasnosti agencije (HAKOM) prije donošenja prostornih planova. Vjerujemo da su nadležni svjesni ove problematike s kojom se susreću svi gradovi te će iznijete argumente uvažiti kako se i nadalje ne bi iscrpljivao (u)pravni sustav, drugostupanjska upravna tijela i upravni sudovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sva elektronička komunikacijska infrastruktura i oprema gradi se i postavlja sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17,) Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15 i 10/21), Zakonu o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) , Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ) , Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN broj 91/10) , Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14 i 31/19) i drugih posebnih propisa. Sukladno navedenom, izgradnja EKI mora ispunjavati sve temeljne zahtjeve za građevinu, određene čl.8. Zakona o gradnji, između ostalog i zahtjeve iz područja higijene, zdravlja i okoliša , slijedom čega nije potrebno razgraničavati područja na stambene zone, zone zdravstvenih, školskih i predškolskih ustanova i sl.
14 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. iza točke 17. predlaže se dodati novu točku 18. koja glasi: ''18. Kontejner do 15 m2 za smještaj elektroničke komunikacijske opreme;'' Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto je obuhvaćeno u čl.4. točki 15. pod pojmom oprema.
15 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. točki 15. iza riječi ''uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu'' predlaže se dodati riječi: ''koja se sastoji od ormara i/ili maksimalno 2 kontejnera svaki površine do 15 m2;'', tako da glasi: ''15. Antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu koja se sastoji od ormara i/ili maksimalno 2 kontejnera svaki površine do 15 m2;'' Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto je obuhvaćeno u čl.4. točki 15. pod pojmom oprema.
16 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. točki 1. predlaže se riječ "zgrade'' zamijeniti riječju ''građevine'', tako da glasi: ''1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće građevine, odnosno na građevnoj čestici građevine za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te građevine i to:'' Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 4. stavak 1. se odnosi na pomoćne građevine postojećih zgrada, pa se promjena pojmova ne prihvaća.
17 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. na kraju točke 5. predlažemo dodati riječi ''neovisno o duljini priključka'', tako da glasi: ''5. Na priključku kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju) neovisno o duljini priključka;. Obrazloženje: Problem je tumačenje članka 3., točka 5. odnosno nejasna odredba predmetnog stavka u dijelu koji se odnosi na priključivanje građevine na infrastrukturne instalacije (između ostaloga i na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu). Naime povezivanje objekata na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, budući se radi o izdvojenim lokacijama udaljenim i po nekoliko kilometara od najbliže spojne točke na postojeću EKI, neki uredi dozvoljavaju obavljati temeljem Pravilnika a neki upućuju na ishođenje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedenom odredbom utvrđuju se radovi na samom priključku a ne na izgradnji priključnog voda (trase), za koji je potrebno ishoditi odgovarajući akt (lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu) sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji.
18 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1. stavku 5. iza riječi ''protivno prostornom planu unutar prostorno planskih koridora“ predlažemo dodati riječi ''i područja'', tako da glasi: „(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka elektronička komunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema , kontrolne mjerne postaje s kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske, što uključuje skup pojmova iz posebnih propisa iz područja elektroničkih komunikacija može se graditi protivno prostornom planu unutar prostorno planskih koridora i područja infrastrukturnih građevina te unutar građevnih čestica postojećih infrastrukturnih građevina.“. Obrazloženje: Na način kako je stavak 5. formuliran nije jasno definirano može li se kao elektronička komunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema graditi i antenski stup tamo gdje ga Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme predviđa ako pozicija nije unutar prostorno planskih koridora i podurčja ili ne obuhvaća ni čestice postojećih građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisi iz područja prostornog uređenja ne sadrže pojam „područja infrastrukturnih građevina“.
19 ALEN RENDULIĆ      PRAVILNIK, Članak 3. Točke 12. i 15. potrebno je nadodati u članak 4. (Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi) kao članci 24. i 25. Obrazloženje: postojeći kablovi elektroničke komunikacije su djelomično i nelegalno ili uz samo usmenu suglasnost vlasnika zemljišta postavljeni, s druge strane rješenja koja su nekada vrijedila više se ne mogu primjenjivati (npr. protupožarna zaštita prodora u zidu, zaštita od buke koje se prenosi kroz instalacije), te s obzirom da se radi o novim kablovima/instalacijama koje će kao rješenje biti u korištenju narednih 30-50 godina, svakako bi trebalo kroz izradu Glavnog projekta riješiti kako stvarno stanje na terenu/zemljištu isto tako i tehnička rješenja prolaska kablova, kako horizontalno (npr. kroz ceste, mostove itd), tako i vertikalno (kroz npr. zgrade) poštivajući i primjenjujući zadnja i najbolja rješenja u gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U točki 12. radi se isključivo o zamjeni postojećih starih kabela, a u točki 15. radi se o zamjeni postojeće radijske opreme ili zamjeni opreme novijom tehnologijom kojom se ne utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu.
20 Hrvatska komora arhitekata      PRAVILNIK Hijerarhija propisa je temelj pravnoga poretka i civiliziranoga društvenoga uređenja. To znači da niži propis nužno mora biti u skladu s višim, drugim riječima, podzakonski akt mora biti u skladu sa zakonom/ima, a oni u skladu s Ustavom (kao najvišim aktom/pravnim dokumentom). Dakle, podzakonskim aktom nije moguće propisivati nešto sto je u suprotnosti sa zakonom, a zakonom ono sto bi se kosilo s Ustavom. U konkretnom slučaju, Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Pravilnik) nije moguće propisati/dopustiti nešto sto bi bilo u suprotnosti s prostornim planom. Kod toga treba uočiti da ovdje nije samo problem nepoštivanja hijerarhije propisa, nego i zadiranja u materiju koja nije predmet Pravilnika. To zato što područje prostornih planova uređuje Zakon o prostornom uređenju, dok se pitanja gradnje objekata (pa i postavljanja postrojenja uključujući i ostalu infrastrukturu) definiraju Zakonom o gradnji. Kod toga, Zakonom o gradnji jasno je određeno da se za sve objekte, građevine, infrastrukturu mora ishoditi građevinska dozvola, a da se za one objekte za koje to nije potrebno izrađuje projektna dokumentacija koja u skladu s tim Zakonom i Pravilnikom i ostalim podzakonskim aktima mora biti u skladu s važećim prostornim planom. Projektnu dokumentaciju ovjerava ovlašteni projektant koji svojim ovlaštenjem ujedno izjavljuje da je ona izrađena u skladu s odredbama važećeg prostornog plana. U skladu s time, jasno je da se ovdje radi o odredbi koja je protuzakonita i protuustavna i da bi, kada bi kojim nesretnim slučajem stupila na snagu, bila odmah predmetom preispitivanja pred Ustavnim sudom RH. Istodobno, projektante bi stavila u poziciju da, provodeći je, kaznenopravno odgovaraju. Prihvaćen Prihvaća se. Elektronička komunikacijska infrastruktura i obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga su zbog važnosti proglašene od interesa za Republiku Hrvatsku (čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK) te je temeljem toga donesena Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12, 92/15 i 10/21, dalje: Uredba). Antenski prihvati se sukladno čl. 5. st. 9. Uredbe ne planiraju niti predviđaju u dokumentima prostornog uređenja, dok se antenski stupovi planiraju Objedinjenim planom koji je dio Uredbe i obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj te je shodno navedenom nužno prostorne planove uskladiti s Objedinjenim planom. U slučaju neusklađenosti dokumenata prostornog uređenja s Uredbom, ista se izravno primjenjuje sukladno čl. 13. Uredbe, koja propisuje obvezu JLS/JRS „…da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svog djelokruga s odredbama Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu Uredbe“, a da se sve „do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba“. I prijelazne i završne odredbe ZEK-a iz 2011. (čl. 118. st. 3. prijelaznih i završnih odredbi) propisuju da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ZEK-a primjenjuje Uredba. Valja naglasiti da je provedba Uredbe kroz prostorno-plansko planiranje preduvjet za razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture, što je jedan od preduvjeta gospodarskog napretka Republike Hrvatske. Vezano na primjedbu, članak 1. stavak 5. mijenja se tako da glasi: „(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka elektronička komunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema, kontrolne mjerne postaje s kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske, što uključuje skup pojmova iz posebnih propisa iz područja elektroničkih komunikacija može se graditi i sukladno propisima iz područja elektroničke komunikacijske infrastrukture u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje, kao i unutar prostorno planskih koridora infrastrukturnih građevina te unutar obuhvata zahvata postojećih infrastrukturnih građevina.“.
21 Udruga hrvatskih urbanista      PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Nastavno na predloženi stavak 5. članka 1. kojim se omogućava izgradnja protivno prostornom planu u ime Udruge hrvatskih urbanista dajemo primjedbu na isti. Prema hijerarhiji propisa, podzakonskim aktom nije moguće propisivati nešto što je u suprotnosti sa zakonom. U konkretnom slučaju, Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije moguće propisati nešto što je u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o elektroničkim komunikacijama ili prostornom planom (koji je ujedno i podzakonski akt). Iako se radi o jednostavnim građevinama za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, potrebno je izraditi glavni projekt te napominjemo da taj glavni projekt mora biti u skladu s navedenim Zakonima i Pravilnikom kao i ostalim podzakonskim aktima te važećim prostornim planovima. Projektnu dokumentaciju ovjerava ovlašteni projektant koji svojim ovlaštenjem ujedno izjavljuje da je ona izrađena u skladu s odredbama važećeg prostornog plana. Sandra Jakopec, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista Prihvaćen Prihvaća se. Članak 1. stavak 5. mijenja se tako da glasi: „(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka elektronička komunikacijska infrastruktura i s njom povezana oprema, kontrolne mjerne postaje s kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske, što uključuje skup pojmova iz posebnih propisa iz područja elektroničkih komunikacija može se graditi i sukladno propisima iz područja elektroničke komunikacijske infrastrukture u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje, kao i unutar prostorno planskih koridora infrastrukturnih građevina te unutar obuhvata zahvata postojećih infrastrukturnih građevina.“
22 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak  5. U članku 5. u točki 22. iza riječi ''ili dodaje radijska oprema'' predlaže se dodati riječi ''čijom zamjenom se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu'', tako da glasi: ''22. Na antenskim prihvatima kojima se zamjenjuje ili dodaje radijska oprema čijom zamjenom se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu.“. Prihvaćen Prihvaća se
23 Odašiljači i veze d.o.o.      PRAVILNIK, Članak  5. U članku 5. točki 21. iza riječi ''dodavanja nove opreme'' predlaže se dodati riječi ''čijom zamjenom se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu'', tako da glasi: „21. Na građevini elektroničke komunikacijske infrastrukture kojima se vrši zamjena postojeće radijske opreme radi održavanja iste i/ili zamjene postojeće s opremom novije tehnologije i/ili dodavanja nove opreme čijom zamjenom se utječe na temeljne i druge zahtjeve za građevinu;“ Obrazloženje: pojašnjenje nužno radi razlikovanja s člankom 3. točkom 15. Prihvaćen Prihvaća se