Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila na cesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK U nastavku dostavljamo prijelog naše članice iz industrijskog sektora: Prema članku 4 DIREKTIVE 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ. državama članicama mogu se dozvoliti stroži kriteriji ispitivanja od onih koji se zahtijevaju Direktivom. Prema članku 19. Direktive, za sigurnost na cestama i njezin utjecaj na društvo važno je da vozila koja se koriste na cestama budu tehnički ispravna. Stoga državama članicama ne bi trebalo zabraniti uvođenje dodatnih tehničkih pregleda na dobrovoljnoj osnovi. Slijedom navedenih članaka Direktiva propisuje minimalne uvjete, a svaka zemlja članica može odrediti restriktivnije mjere, što je i primijenjeno u važećem Pravilniku o tehničkim pregledima vozila. U nastavku navodimo 2 primjera: - preporuka je Direktive obaviti dva tehnička pregleda novih vozila u 6 godina, a predmetnim Pravilnikom propisana je restriktivnija mjera od 5 tehničkih pregleda u 6 godina. - po pitanju nadziranja vatrogasnih aparata na tehničkim pregledima predmetnim Pravilnikom pooštrena je preporuka Direktive u PRILOGU I - MINIMALNI ZAHTJEVI U POGLEDU SADRŽAJA I PREPORUČENIH METODA ISPITIVANJA 7.2. te su Pravilnikom utvrđene dva dodatna slučaja (15.1.1. c i d.) na koja treba obratiti pažnju pri provođenju kontrole aparata za gašenje požara. Slijedom navedenog, a s obzirom da je u izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je prošao saborsku raspravu predložena kazna u iznosu od 300,00 kn za slučaj nedostajanja kutije prve pomoći, naša članica predlaže da se točka 15.6.1 tablice u važećem Pravilniku izmijeni na način da se kontrola posjedovanja, kao i rok valjanosti definiraju prema standardu HRN 1112 prilikom nadzora na tehničkom pregledu. Zaključno pristupanjem nadzora kutija prve pomoći pri tehničkom pregledu te podizanjem nedostataka vezanih uz kutiju iz nižeg u srednji, uveliko bi se izbjeglo kažnjavanje vozača u prometu, a isto tako olakšalo kontrolu policijskim službenicima. Stoga se predlaže da se nedostaci opisani u točki 15.6.1. važećeg Pravilnika utvrde kao veći, a da dio točke koji opisuje nedostatke glasi: „(a) nedostaje ili nepotpuna (b) nije u skladu sa zahtjevima hrvatskih normi HRN 1112 ili HRN 1113 (c) istekao je rok valjanosti naveden na kutiji prve pomoći“ Nije prihvaćen Direktivom 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ su propisane različite stavke koje se kontroliraju na tehničkom pregledu, s time da su nedostaci koji se pritom utvrde različito kategorizirani. Tako u slučaju opasnih i većih nedostataka vozilo ne smije proći tehnički pregled, dok se u slučaju manjih nedostataka smatra da je vozilo tehnički ispravno (čl. 9. Direktive). U uvodnim odredbama Priloga 1 uz Direktivu je navedeno da se pregled svih stavki navedenih u tom Prilogu smatra obveznim u kontekstu tehničkih pregleda, osim onih označenih znakom „X“ koji se odnose na stanje vozila i njegovu prikladnost za upotrebu na cesti, ali se ne smatraju bitnim u kontekstu tehničkog pregleda. Kada je riječ o kutiji prve pomoći, ona je u Prilogu 1 Direktive navedena pod toč. 7.5. i označena je znakom „X“, što znači da takva oprema prema Direktivi ne smatra bitnom u kontekstu tehničkog pregleda vozila. Strože odredbe u svezi frekvencije obavljanja tehničkih pregleda, kao i aparata za gašenje požara, uvedene su u svrhu osiguranja sigurnosti prometa na cestama. Iz tog razloga je toč. 7.5. Priloga 1 propisano da nedostaci vezani za kutiju prve pomoći (ako se ista uopće zahtijeva), predstavljaju samo manje nedostatke zbog kojih se vozilo neće proglasiti tehnički neispravnim. Kao manji nedostaci se navedeni slučajevi kada kutija prve pomoći nedostaje ili je nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima. Navedene odredbe Direktive su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine, br. 16/18, 63/19 i 117/20), koji pitanje kutije prve pomoći u kontekstu tehničkih pregleda regulira na potpuno identični način kao i Direktiva. Tako je čl. 21. toč. 15.1.6. Pravilnika propisano da se nedostaci vezani za kutiju prve pomoći (kada kutija prve pomoći nedostaje ili je nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima), smatraju manjim nedostatkom, zbog kojega se vozilo neće utvrditi tehnički neispravnim. Činjenica da kutija prve pomoći objektivno nije povezana s tehničkom ispravnošću samog vozila (što je eksplicitno navedeno u Direktivi), ne umanjuje njezin značaj u kontekstu opće sigurnosti prometa i pružanja prve pomoći osobama koje su sudjelovale u prometnim nesrećama. Međutim, u skladu s time, sankcije prema vozačima koji nemaju adekvatne kutije prve pomoći ne bi trebalo propisivati kroz postupak tehničkog pregleda, već kroz prekršajne odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Također, odredbom čl. 97. st 2. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ("Narodne novine", broj 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20), propisano da vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka koja se registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112. Upravo iz svega navedenog je kroz Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama izmijenjen čl. 236. ZSPC-a, u koji je dodan novi stavak 9. kojim se uvodi novčana kazna za počinjeni prekršaj neposjedovanja valjane i ispravne kutije prve pomoći prilikom sudjelovanja u prometu na cestama, sukladno posebnom podzakonskom propisu.