Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 115. stavka 2., članka 118. stavka 6., članka 120. i članka 123. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/2014 i 93/2015), dalje u tekstu: Zakon, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi  , Članak 3. Obzirom da se radi o izvješćivanju koje samo po sebi ne pridonosi većoj transparentnosti uvida u poslovanje fonda te budući postoji niz drugih izvještaja dostupnih članovima i nadzornim tijelima, predlažemo da ostane kvartalno izvještavanje. Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog društva PBZ Croatia osiguranje d.d. iz razloga jer je Izvještaj o strukturi ulaganja mirovinskog fonda izvještaj koji članovima pruža najvažnije odrednice o ulaganjima mirovinskog fonda prikazane sažeto i na razumljiv način, te je samim time izvrstan izvor informacija za članove. Kako su mirovinski fondovi veoma važni sudionici tržišta kapitala i imaju veliki broj članova koji imaju pravo na informiranje o ulaganjima izabranog fonda, te s obzirom da za određene sudionike tržišta kapitala već postoji propisana ovakva dinamika objave (npr. UCITS fondovi), jačanje dinamike objave ovakvog izvještaja nedvojbeno pridonosi poboljšanoj transparentnosti i boljem uvidu u strukturu ulaganja pojedinog mirovinskog fonda. Dodatno, pojačana dinamika objave izvještaja o strukturi ulaganja ne predstavlja značajan organizacijski zahtjev za mirovinska društva.
2 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 115. stavka 2., članka 118. stavka 6., članka 120. i članka 123. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/2014 i 93/2015), dalje u tekstu: Zakon, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi  , Članak 4. Predlažemo izmjenu članka 8. stavak 6. : (6) Mirovinsko društvo dužno je u roku od 30 dana od isteka polugodišta, na istaknutom mjestu na mrežnim stranicama objaviti prikaz ulaganja mirovinskog fonda sa stanjem na zadnji dan polugodišta (30. lipnja i 31. prosinca), koji mora sadržavati cjelokupan popis ulaganja mirovinskog fonda koje čini u neto imovini fonda 1% i više, uključujući sve podatke navedene u stavku 4. ovoga članka, uz naznaku količine, cijene i postotnog udjela svake pojedine pozicije u neto imovini mirovinskog fonda. Osim navedenog, mirovinsko društvo je uz svako ulaganje mirovinskog fonda dužno navesti i kategoriju u koju je navedeno ulaganje klasificirano sukladno odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 39: Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje te metodu vrednovanja. Komentar: Obzirom na rokove izvješćivanja propisane člankom 147. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i periode koje ono obuhvaća, predlažemo da se dinamika izvješćivanja koje je predmet članka ovog pravilnika vrši u istim rokovima od mjesec dana. Kako se radi o iznimno velikom broju ulaganja čije izvještavanje samo po sebi ne pridonosi ni na koji način transparentnosti uvida u poslovanje fonda, budući postoji niz drugih izvještaja dostupnim članovima i nadzornim tijelima, predlaže se da se prihvati uobičajena praksa objave pozicija ulaganja koje u neto imovini fonda čine 1% i više. Djelomično prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) djelomično prihvaća prijedlog društva PBZ Croatia osiguranje d.d. i to u dijelu koji se odnosi na rok u kojem su mirovinska društva dužna objaviti cjelokupan prikaz ulaganja obveznih mirovinskih fondova kojima upravljaju. Prihvaćanjem komentara rok od 15 dana se produljuje na predloženih 30 dana. Zahtjev da se prikaz ulaganja odnosi samo na ona ulaganja koja u neto imovini fonda imaju udio od 1% ili više se ne prihvaća. Naime, obvezni mirovinski fondovi imaju jako veliki broj članova (nešto više od 1.700.00), koji zbog prirode i važnosti mirovinskih fondova imaju pravo na visoku razinu transparentnosti. Polugodišnja objava ukupnog prikaza ulaganja članovima mirovinskih fondova pruža odgovarajuću razinu transparentnosti u svrhu što kvalitetnijeg upravljanja svojom budućom mirovinom. Također, ovakva objava omogućava bolje razumijevanje članova na koji način mirovinska društva upravljaju njihovim sredstvima. Zaključno, predložena objava prikaza ulaganja ne predstavlja značajno dodatno opterećenje za mirovinska društva.