Izvješće o provedenom savjetovanju - e-Savjetovanje za Nacrt Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.15.R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 4. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 4.4.Ugovaranje Za dokazivanje udjela privatnog sufinanciranja nije potrebno otvaranje posebnog računa jer je to dodatno administrativno i financijsko opterećenje, te predlažemo priložiti samo bankovni izvod uz ovjerenu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja kojom garantira da su na računu prijavitelja osigurana potrebna sredstva za iznos ukupne vrijednosti projekta. Nije prihvaćen Pravilo je u skladu sa zahtjevima provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
2 Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 4.1.1. Zaprimanje i registracija, administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekata i aktivnosti, ocjena kvalitete projektnih prijedloga i provjera prihvatljivosti izdataka, b) Dodjela bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje banke hrane Predlažemo da u Kriterijima odabira i pitanja za kvalitativnu procjenu u stavci 3. Količina distribuirane donirane hrane u 2021. godini kriterij „Minimalno 2.000 kg“ izmijenite u „Do 2.000 kg“. U Izvješću posrednika u lancu doniranja hrane uključene su količine primljene od donatora – proizvođača i trgovačkih lanaca pred istekom roka. Gradska društva Crvenog križa prikupljaju donacije hrane i na druge načine: prikupljanjem donacija u školama i vrtićima, prikupljanjem donacija hrane u košarama trgovina, prikupljanje novaca u kasicama u javnim ustanovama s kojima se kupi hrana koja se donira građanima, dobiven donacijama Hrvatskog Crvenog križa. Stoga su stvarne donirane količine hrane veće od količina navedenih u Izvješću posrednika hrane. Prihvaćen Prihvaćeno
3 Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec 4.1.1. Zaprimanje i registracija, administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekata i aktivnosti, ocjena kvalitete projektnih prijedloga i provjera prihvatljivosti izdataka, a) Dodjela bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane Predlažemo uvođenje dodatnog kriterija bodovanja temeljem indeksa razvijenosti jedinica lokalnih samouprava (gradovi i općine) na čijem području djeluje posrednik u lancu doniranja hrane sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017). Napomena: ukoliko se aktivnosti provode u više gradova/ općina iz različitih skupina, uzima se prosjek ocjene na način da se za svaku jedinicu lokalne samouprave dodijeli ocjena, te se zbroj ocjena podijeli s ukupnim brojem jedinica u kojima se provode aktivnosti. Prihvaćen Prihvaćeno
4 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 4.1.1. Zaprimanje i registracija, administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekata i aktivnosti, ocjena kvalitete projektnih prijedloga i provjera prihvatljivosti izdataka, a) Dodjela bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane Caritas Zagrebačke nadbiskupije ima sjedište na području Grada Zagreba ali, osim na području Grada Zagreba (IV. Razvojna skupina - 10 bodova), kao posrednik u doniranju hrane djeluje i na područjima: Zagrebačke županije (IV. Razvojna skupina - 10 bodova), Karlovačke županije (II. Razvojna skupina - 30 bodova) i Krapinsko-zagorske županije (II. Razvojna skupina - 30 bodova). Koji će se indeks razvijenosti računati, odnosno koliku bodovnu vrijednost prilikom ocjenjivanja projektnog prijedloga ćemo dobiti u našem slučaju? Smatramo da nije korektno bodovnu vrijednost dodjeljivati samo temeljem adrese sjedišta prijavitelja, nego treba uvažiti i činjenicu područja djelovanja prijavitelja. Primljeno na znanje Bodovi će se izračunavati kao prosjek bodova koji se dobije bodovanjem svake regionalne i/ili lokalne jedinice djelovanja sukladno razvojnoj skupini županije u kojoj posrednik ima sjedište, a prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), a koje prijavitelj ima navedene u statutu kao područje svog djelovanja. Ako iz statuta nije jasno područje djelovanja prijavitelja, bodovanje će se vršiti isključivo prema županiji u kojoj je sjedište prijavitelja.
5 Caritas Zagrebačke nadbiskupije Prilozi koji su sastavni dio Poziva:, Ostala obvezna dokumentacija koju, ako je primjenjivo, prijavitelj prilaže Prijavnom obrascu: Dio posrednika ima potpisane ugovore o najmu, zakupu ili korištenju poslovnih prostora s jedinicama područne/lokalne samouprave koji se potpisuju najčešće za razdoblje od 5 godina. Ako su ugovori potpisani prije dvije-tri godine, kojim će dokumentom posrednici dokazati održivost projekta kroz 5 godina? Primljeno na znanje Moguće će biti dostaviti pismo namjere ili odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da će objekt koji je predmet ulaganja biti korisniku na raspolaganju za vrijeme trajanja projekta, uključujući i razdoblje održivosti trajanja u periodu od 5 godina od završetka projekta).
6 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 2.9. Prihvatljivost izdataka (troškova) za provedbu projekta, 2.9.2. Neprihvatljivi izdaci (troškovi) Obzirom na veliku vjerojatnost da auto kuće gdje se planiraju nabaviti nova vozila ista neće moći isporučiti u roku od 10 mjeseci od potpisivanja ugovora, koliko je predviđeno trajanje projekta, predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrsti i nabava rabljenih vozila (strojeva i opreme) uz određenu (višegodišnju) garanciju dobavljača. Nije prihvaćen Rabljena oprema nije prihvatljiv trošak.
7 Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 2.9. Prihvatljivost izdataka (troškova) za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljivi izdaci (troškovi) Predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrsti trošak savjetovanja u izradi dokumentacije o nabavi, odnosno provođenju postupka javne nabave. Gradska društva Crvenog križa nemaju dovoljne administrativne kapacitete te uglavnom koriste vanjske stručnjake za provedbu postupaka javne nabave. Prihvaćen prihvaća se
8 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 2.9. Prihvatljivost izdataka (troškova) za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljivi izdaci (troškovi) Predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrsti i digitalizacija sustava posrednika, odnosno izrada i primjena različitih web i mobilnih aplikacija. Iako je u NPOO, Dodatak 4. Usklađenost NPOO-a s ciljevima zelene i digitalne dimenzije investicija C.1.5.R4.I1 uvrštena pod digitalnu dimenziju, u ovom Pozivu se navodi samo nabava informatičke opreme, što je uži pojam od digitalizacije i valjalo bi izrijekom navesti da su mogući projekti digitalizacije poslovanja posrednika u doniranju hrane. Primljeno na znanje Izrada aplikacija je prihvatljiv trošak, a ulazi u kategoriju informatičke opreme-software.
9 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 2.9. Prihvatljivost izdataka (troškova) za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljivi izdaci (troškovi) Smatramo velikim nedostatkom ovog Poziva što se u prihvatljive troškove ne ubrajaju plaće djelatnika koji će biti angažirani u projektnim aktivnostima, režijski troškovi, troškovi održavanja prostora i vozila i sl.. Primljeno na znanje Financiranje ovog Programa se provodi sredstvima EU Mehanizma za oporavak i otpornost čiji zakonodavni okvir ne predviđa troškove troškove najma te općenito operativne troškove, stoga se ovim Programom financiraju samo troškovi infrastrukturnog opremanja. Daljnja financiranja projekta posrednika u lancu doniranja hrane će se provoditi u jednom segmentu okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju te će se u budućnosti razmotriti i drugi potencijalni izvori financiranja, bilo EU ili nacionalnim sredstvima u kojima se, pored infrastrukturnih, mogu uzeti u obzir i drugi troškovi.
10 Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 2. PRAVILA POZIVA, 2.6.  Prihvatljivost projekta Predlažemo da se produži rok trajanja projekta. Nabavu vozila i nabavu rashladnih vozila nemoguće je provesti do 1. listopada 2023. godine zbog provedbe postupka javne nabave i trenutne situacije na tržištu automobila tj. zbog produženih rokova isporuke vozila. Prijavitelj koji uzme kredit za novo skladište mora nekretninu staviti pod hipoteku. U slučaju da se radi o Gradskim društvima Crvenog križa koji nemaju vlastitih sredstava, kredit financiraju JLS-i. Smatramo da navedeni uvjet da nekretnina za uređenje i opremanje skladišta nije pod hipotekom ograničava pravo potencijalnih prijavitelja koji se nalaze u takvoj situaciji. Gradska društva Crvenog križa imaju ugovore o najmu sklopljene na određeni period, obično na 5 godina. JLS u čijem je vlasništvu prostor svakih 5 godina objavi javni poziv za najam prostora te se na taj način obnavljaju ugovori o najmu. Predlažemo da se u svrhu zadovoljavanja kriterija uzme u obzir i pismo namjere vlasnika prostora koje će biti na razdoblje trajanja projekta, uključujući razdoblje održivosti trajanja u periodu od 5 godina od završetka projekta. Djelomično prihvaćen Rokovi provedbe projekata su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. te u ovom trenutku nisu podložni izmjenama. Prijedlog o uzimanju u obzir pisma namjere kod ugovora o najmu koji traju kraće od trajanja projekta je prihvaćen.
11 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 2. PRAVILA POZIVA, 2.6.  Prihvatljivost projekta Uz pretpostavku da se ugovori neće potpisati prije prosinca 2022. godine, za većinu planiranih nabava opreme a posebno vozila, zbog globalne krize koja se odražava i na autoindustriju, ovaj rok trajanja projekta do 31. listopada 2023. godine je prekratak, posebno za obveznike postupka javne nabave. Nije prihvaćen Rokovi provedbe projekata su definirani Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. te u ovom trenutku nisu podložni izmjenama.
12 Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 2.1.  Prihvatljivost prijavitelja, 2.1.2. Prihvatljivost prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za banku hrane Predlažemo da se kriterij od minimalno 3 godine iskustva u doniranju hrane odnosi na 3 godine iskustva pravne osobe u doniranju hrane, a ne na iskustvo voditelja provedbe projekta u doniranju hrane. Imali smo djelatnika koji je bio zaposlen od 2016. godine te koji je prije 4 mjeseca raskinuo ugovor o radu i zaposlili smo novu osobu na navedeno radno mjesto. Budući da ne možemo utjecati na kontinuitet zaposlenja fizičke osobe, mišljenja smo da se navedeni kriterij treba odnositi na pravnu osobu. Nije prihvaćen Prijavitelj je dužan dokazati da raspolaže stručnjacima sa stručnim znanjem za provedbu projekta, a obvezan je minimalno jedan stručnjak što se dokazuje dostavom životopisa stručnjaka voditelja provedbe projekta koji ima minimalno 3 godine iskustva u doniranju hrane. Iskustvo se ne odnosi na pravnu osobu, nego je vezano uz konkretno iskustvo kadra koje će voditi projekt. Napominjemo da je moguće imenovanje osobe voditelja koja ima odgovarajuće iskustvo, dok se u timu mogu nalaziti osobe sa manje iskustva u doniranju hrane.
13 Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 1.5. Financijska alokacija, 1.5.1. Bespovratna sredstva za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane Predlažemo da se minimalni broj krajnjih primatelja o kojima korisnik skrbi izmijeni sa 10 na 0 iz razloga što su Županijska društva Crvenog križa u RH ustrojena kao zajednice udruga Gradskih društava CK te kao takva nemaju krajnje primatelje hrane. U skladu s člankom 13., stavak 1 Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje Županijska društva Crvenog križa registrirana su kao posrednici u lancu doniranja hrane te ona doniranu hranu prosljeđuju Gradskim društvima CK za doniranje krajnjim primateljima. Ukoliko bi ustrajali na kriteriju od minimalno 10 korisnika, Županijska društva ne bi bila prihvatljiv prijavitelj pa se postavlja pitanje zašto su uopće Županijska društva CK upisana u Registar posrednika. Prihvaćen Prihvaća se
14 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 1.5. Financijska alokacija, 1.5.1. Bespovratna sredstva za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane Obzirom da je na radionici održanoj u Zagrebu rečeno da se u krajnje primatelje ubrajaju samo nositelji prava a ne i članovi njihove obitelji, molimo pojašnjenje tko se sve ubraja u krajnje primatelje: da li samo nositelji prava ili nositelji prava zajedno s članovima obitelji. Smatramo da su krajnji primatelji i nositelji prava i članovi njihovih obitelji. Primljeno na znanje Na radionici na temu ovog javnog poziva je prezentiran izračun broja krajnjih primatelja, gdje se jedna osoba smatra jednim krajnjim primateljem, Iako se raspravljalo i o potencijalnim drugim načinima izračuna, skrećemo pozornost da nije došlo do izmjena pristupa te je naglašeno da u slučaju kada posrednik u evidenciji krajnjih primatelja ima zavedenu jednu osobu kao predstavnika obitelji ili kućanstva, potrebno je pored podataka te osobe naznačiti broj članova obitelji/kućanstva koje ista predstavlja.
15 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 1.5. Financijska alokacija, 1.5.1. Bespovratna sredstva za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane Caritas Zagrebačke nadbiskupije evidenciju krajnjih korisnika i svih pruženih oblika pomoći vodi u za tu svrhu posebno izrađenoj web aplikaciji e-Caritas. Obzirom da se radi o nekoliko tisuća krajnjih korisnika, predlažemo da se ne mora dostaviti cjelokupna evidencija krajnjih korisnika, nego samo potpisom i pečatom ovjerena izjava iz Obrasca 6.P od strane odgovorne osobe o ukupnom broju krajnjih korisnika uz napomenu da je provjera istinitosti izjave moguća uvidom u evidencije koje vodi Caritas. Ovdje je važno provjeriti i okolnosti vezano za zaštitu osobnih podataka (GDPR). Da li je od krajnjih primatelja potrebno imati potpisanu privolu za dijeljenje njihovih osobnih podataka trećoj strani. Nije prihvaćen Popratna dokumentacija za broj krajnjih primatelja u 2021. godini je izjava prijavitelja te preslika evidencije krajnjih primatelja koju je posrednik dužan voditi sukladno odredbi članka 13. stavka 1. Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje. Umjesto preslike, moguće je dostaviti popis osoba iz predmetne evidencije. Vezano uz pitanje zaštite osobnih podataka, skrećemo pozornost da je poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka odgovornost posrednika.
16 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.5. Financijska alokacija Potrebno je jasno definirati proceduru, kriterije i vremenski rok prema kojima će se provesti prenamjena neiskorištenih sredstava. Primljeno na znanje U slučaju neiskorištenja svih bespovratnih sredstava po pojedinoj alokaciji, bespovratna sredstva će se prenamijeniti iz sredstva namijenjenih za infrastrukturno opremanje banke hrane u sredstva namijenjena za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i obrnuto. Naime, do re-alokacije sredstava će doći ako nakon obrade svih zahtjeva, sredstva na jednoj vrsti ulaganja ostanu neiskorištena, a na drugoj ima više pozitivno ocijenjenih zahtjeva nego raspoloživih sredstava.