Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmijenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi Grupacija skrbnika i depozitara Hrvatske gospodarske komore predlaže izmijeniti sljedeće odredbe: • u članku 4. stavak 2. tako da glasi: „(2) Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice mirovinskog fonda izračunava se za svaki radni dan u Republici Hrvatskoj te za svaki zadnji dan tromjesečnog razdoblja neovisno o tome je li radni ili neradni dan u Republici Hrvatskoj, idućeg radnog dana u Republici Hrvatskoj.“ • u članku 18. stavak 1. tako da glasi: „(1) Naknada za upravljanje i naknada depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina mirovinskog fonda umanjena za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Naknade se isplaćuju jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.“ Prijedlog novog teksta sukladan je metodi obračuna i evidencije naknada kod AIF s privatnom ponudom i/ili ZIF. • u članku 19. stavke 1. i 2. tako da glase: „(1) Depozitar je dužan na svaki dan izračuna vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda sukladno učestalosti vrednovanja imovine iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, izvijestiti mirovinsko društvo za čije mirovinske fondove obavlja poslove depozitara o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. (2) Depozitar je obvezan dostaviti Agenciji izvještaj o vrednovanju neto imovine mirovinskog fonda i izračunu vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda za dan vrednovanja sukladno učestalosti vrednovanja imovine iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, najkasnije do 14:00.“. Nije prihvaćen Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice OMF-a za svaki dan osigurava transparentan pregled imovina i obveza OMF-a te osigurava točan izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru. Izračun neto imovine i obračunske jedinice OMF-a samo na radne dane uzrokovalo bi više praktičnih problema (npr. namira određenih međunarodnih transakcija koja se odvija na neradne dane ne bi se evidentirala u NAV-u ukoliko se radi o državnim blagdanima u RH, što također utječe na stanje novčanog računa OMF-a, a tu je i periodični automatizirani pripis dospjelih kamata po novčanim računima fonda od strane banaka nezavisno o tome radi li se o radnom ili neradnom danu).
2 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi 1. Komentar na prijedlog vrednovanja obveznica RHMF Dosadašnje odredbe Pravilnika propisuju da se fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prijavljenih OTC transakcija na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda. Navedena metodologija vrednovanja obveznica RH koje su uvrštene na uređeno tržište u RH primjenjuje se od samog početka rada mirovinskih fondova, tj. od travnja 2002. godine, a primjenjuju ju i investicijski fondovi u RH. Dosadašnja praksa je pokazala da je navedena metodologija primjerena obzirom na sljedeće činjenice: - Cijene obveznica protrgovane na uređenom tržištu i prijavljene OTC transakcije predstavljaju fer cijenu trgovanja između institucionalnih investitora i rezultat su uobičajene prakse na tržištu gdje jedna strana preuzima ulogu održavatelja tržišta (uglavnom banke i velike brokerske kuće), dok druga strana ima ulogu klijenta (mirovinski i investicijski fondovi, osiguravatelji i drugi institucionalni investitori te velika poduzeća). - Svi institucionalni investitori imaju zakonsku obvezu trgovanja po fer cijenama te nije dopuštena manipulacija tržištem. - Cijene trgovanja se ponderiraju količinama koje su protrgovane što uzrokuje uravnoteženje konačnih cijena za vrednovanje te ograničava utjecaj manjih transakcija. - Spriječena je mogućnost distorzije kotacija za ponude i potražnje obveznica od strane održavatelja tržišta, npr. zbog zaostalih cijena (stalling prices), a koje nisu nužno odraz njihovih trenutnih preferencija. Postoje određeni nedostaci trenutne metodologije vrednovanja, a uglavnom se očituju u sljedećem: - Transakcije na uređenom tržištu u RH za pojedine obveznice nisu česte, a prijavljene količine u pojedinim razdobljima nisu dostatne. - Raspon između ponude i potražnje za pojedine obveznice može biti značajan što uzrokuje da se cijena vrednovanja formira i na osnovu cijene ponude i na osnovu cijene potražnje što uzrokuje dodatnu volatilnost. Konkretno, u proteklih 9 mjeseci od primjene Pravilnika prema procjeni Društva do sada se sljedećim RHMF obveznicama nije trgovalo na aktivnom tržištu (Pravilnik propisuje da se obveznicama ne trguje na aktivnom tržištu ukoliko je broj relevantnih dana trgovanja manji od 15 u proteklom tromjesečnom razdoblju): - RHMF-O-203A, u periodu od 31.03.2015. do nadalje, - RHMF-O-203E, u periodu od 30.06.2015. do 30.09.2015., - RHMF-O-227E, u periodu od 31.03.2015. do nadalje, - RHMF-O-247E, u periodu od 31.10.2015. do nadalje. Iz prethodno navedenog se uočava kako se neaktivnost tržišta očituje kod obveznica s dužim dospijećima. Društvo smatra da trenutna metodologija ima više prednosti nego nedostataka te da je korištenje predložene nove metodologije vrednovanja, a koja za RHMF obveznice uzima kotacije održavatelja tržišta na financijsko-informacijskim servisima, nedovoljno transparentno i podložno distorzijama i to iz sljedećih razloga: - Kotacije održavatelja tržišta izražavaju njihove trenutne preferencije, npr. trenutno su primjerenije za obveznice kraćih dospijeća iz razloga što portfeljima istih odgovara njihova ročna struktura te su takve obveznice voljni održavati aktivnim. - Obveznice duljih dospijeća, koje su prisutne u značajnim količinama u portfeljima mirovinskih fondova, trenutno su manje prisutne u portfeljima održavatelja tržišta te ih isti nemaju uvijek u svojim portfeljima ili imaju nedovoljne količine koje mogu garantirati zainteresiranost za održavanjem tržišta. Navedeno uzrokuje da na dužim dospijećima postoji manji broj održavatelja tržišta, a time i nedovoljna transparentnost i pouzdanost određivanja cijena. Konkretni primjer je obveznica RHMF-O-257A za koju trenutno gotovo da i ne postoje kotacije za ponude na prodaju održavatelja tržišta. - Pojedini mirovinski fondovi i drugi institucionalni investitori također mogu sudjelovati u kotacijama putem financijsko-informacijskih servisa te tako utjecati na formiranje cijena. Također, skrećemo pažnju na prijedlog nove MiFID2 direktive koja promiče transparentnost prilikom objave cijena transakcija izvršenih na OTC tržištu, čime se ista približava hrvatskom zakonodavnom okviru. Iz navedenog proizlazi da na inozemnim tržištima predstoji proces prijave OTC transakcija kakav imamo u RH i vjerojatno korištenje njihovih cijena za vrednovanje te stoga smatramo da u ovom trenutku nije potrebno mijenjati metodologiju vrednovanja. Nadalje, HANFA istovremeno nije predložila i izmjene pravilnika koji uređuje vrednovanje imovine dobrovoljnih mirovinskih fondova čime se radi nepotrebna razlika između vrijednosti imovine fondova iz 2. i 3. stupa mirovinskog osiguranja. Na osnovu navedenoga Društvo predlaže da se predložena nova metodologija vrednovanja obveznica RHMF izostavi iz izmjena Pravilnika i na taj način zadrži postojeća metodologija. 2. Prijedlog načina određivanja aktivnosti tržišta za obveznice Dodatno, predlažemo promjenu i definiranje metodologije određivanja aktivnosti tržišta za obveznice (bez obzira da li su iste uvrštene na uređeno tržište u RH ili u inozemstvu) čija je osnova postojanje kotacija za ponude na kupnju i prodaju, a ne broja prijavljenih transakcija na OTC tržištu i to na sljedeći način: - Određivanje aktivnosti tržišta za pojedinu obveznicu putem procjene broja održavatelja tržišta i njihovih spremnosti za ponude na kupnju, tj. definiranjem minimalnog broja održavatelja tržišta i dubine tržišta (količina obveznica koje su održavatelji tržišta kotirali prilikom davanja ponuda za kupnju) i/ili postojanje dovoljnog volumena prijavljenih OTC transakcija u nekom razdoblju. Razlozi za promjenu metodologije određivanja aktivnosti obveznica su sljedeći: - Nije uobičajeno da se obveznicama trguje na uređenim tržištima, već se najveći dio prometa odvija na OTC tržištu. - Obveza prijave OTC transakcija na uređeno tržište postoji samo u RH, stoga za obveznice koje su uvrštene na inozemnim uređenim tržištima nije moguće utvrditi aktivnost putem broja transakcija na uređenom tržištu. - Čak i u slučaju obveznica uvrštenih na uređeno tržište u RH nije moguće utvrditi aktivnost tržišta putem prijavljenih OTC transakcija, već isključivo putem procjene kvalitete kotacija održavatelja tržišta. Npr., nekom obveznicom se ne mora trgovati u određenom dužem razdoblju, ali to ne znači da održavatelji tržišta u tom istom razdoblju nisu bili svakodnevno spremni provesti transakcije s uobičajenim iznosima koje kotiraju putem financijsko-informacijskih servisa. Društvo smatra da kotacije održavatelja tržišta treba isključivo uzeti u obzir prilikom određivanja aktivnosti tržišta zbog razloga navedenih u točki 1. Na kraju, Društvo smatra da je unifikacija metodologije vrednovanja mirovinskih fondova nužna, ne samo iz razloga ocjene uspješnosti poslovanja istih, već i zbog transparentnosti prema članovima fondova i tržištu kapitala te uslijed prisutnosti sustava relativnih garancija kod obveznih mirovinskih fondova. Djelomično prihvaćen 1. Napominjemo kako je u izradi nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 103/14), kako bi se ujednačilo vrednovanje državnih obveznica kod OMF-a i DMF-a. 2. Prijedlog ROMD-a bio je vezan uz predloženo vrednovanje u izmjenama i dopunama Pravilnika. No, kao je Agencija, uzimajući u obzir dostavljene komentare i dodatna saznanja, izmijenila predloženi način vrednovanja državnih obveznica iz članka 125. stavka 1. točke 1. ZOMF-a, predmetni je prijedlog neprimjenjiv.
3 Erste d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi Suglasni smo sa prijedlogom od strane Allianz d.o.o. o izmjenama članka 9. stavka 3. Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se
4 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi Nastavno na prijedlog izmjene članak 4. stavka 2. od strane Erste d.o.o. potrebna je izmjena članka 18. stavak 1.: (1) Naknada za upravljanje i naknada depozitaru obračunavaju se za svaki dan, a evidentiraju u izračunu vrijednosti neto imovine mirovinskog fonda u skladu s učestalosti vrednovanja imovine iz članka 4. stavka 2 ovog Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina mirovinskog fonda umanjena za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Naknade se isplaćuju jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Nije prihvaćen Agencija nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog o načinu određivanja osnovice za obračun naknada za neradne dane budući da je prijedlog vezan uz prijedlog izmjene članka 4. stavka 2. istog Pravilnika odbijen. Dodatno, način predloženog određivanja osnovice za obračun naknada za neradne dane ne osigurava točan i fer izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru.
5 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi Suglasni sa prijedlogom od strane ERSTE d.o.o. izmjena članka 4. stavak 2. te sa prijedlogom od strane Allianz d.o.o. izmjena članka 9. stavak 3. Djelomično prihvaćen Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice OMF-a za svaki dan osigurava transparentan pregled imovina i obveza OMF-a te osigurava točan izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru. Izračun neto imovine i obračunske jedinice OMF-a samo na radne dane uzrokovalo bi više praktičnih problema (npr. namira određenih međunarodnih transakcija koja se odvija na neradne dane ne bi se evidentirala u NAV-u ukoliko se radi o državnim blagdanima u RH, što također utječe na stanje novčanog računa OMF-a, a tu je i periodični automatizirani pripis dospjelih kamata po novčanim računima fonda od strane banaka nezavisno o tome radi li se o radnom ili neradnom danu).
6 Erste d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi Prijedlog novog teksta za članak 4. stavak 2. Pravilnika; stari stavak se briše, a novi glasi: (2) Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice mirovinskog fonda izračunava se za svaki radni dan u Republici Hrvatskoj te za svaki zadnji dan tromjesečnog razdoblja neovisno o tome je li radni ili neradni dan. Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice izračunava se idućeg radnog dana. Komentar: Vrijednosti obračunskih jedinica mirovinskih fondova dostavljaju se Središnjem registru osiguranika samo za radne dane u Republici Hrvatskoj. Vrednovanje neto imovine za neradne dane iziskuje dodatne operativne aktivnosti, a izračunate vrijednosti za te dane ne koriste se za dodjele udjela koji bi se ovom izmjenom mogli izbjeći te smatramo da nema potrebe za vrednovanje imovine fonda neradnim danima. Nije prihvaćen Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice OMF-a za svaki dan osigurava transparentan pregled imovina i obveza OMF-a te osigurava točan izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru. Izračun neto imovine i obračunske jedinice OMF-a samo na radne dane uzrokovalo bi više praktičnih problema (npr. namira određenih međunarodnih transakcija koja se odvija na neradne dane ne bi se evidentirala u NAV-u ukoliko se radi o državnim blagdanima u RH, što također utječe na stanje novčanog računa OMF-a, a tu je i periodični automatizirani pripis dospjelih kamata po novčanim računima fonda od strane banaka nezavisno o tome radi li se o radnom ili neradnom danu).
7 Allianz ZB d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi PRIJEDLOG: Predlažu se izmjene stavaka 1. i 2. u članku 13. koje se tiču kriterija utvrđivanja aktivnog i neaktivnog tržišta. PREDLOŽENI TEKST: „(1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem je prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirima bilo moguće utvrditi fer cijenu na način definiran Člankom 10. za minimalno 15 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.“ „(2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem je navedenim instrumentima bilo moguće utvrditi fer cijenu na način definiran Člankom 10. za minimalno 15 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.“ ARGUMENTACIJA: Predlažemo da se dosadašnji kriterij utvrđivanja: „trgovanje“, zamijeni kriterijem „utvrđivanja fer cijene na aktivnom tržištu“. Tržište u pravilu najbolje procjenjuje fer vrijednost imovine. 15 dana u tromjesečnom razdoblju dovoljan je kriterij i za dužničke i za vlasničke vrijednosne papire, naročito uzmemo li u obzir predloženu izmjenu Članka 13. stavka 4. po kojem bi se provjera radila najmanje jednom mjesečno umjesto dosadašnjih jednom kvartalno. Nije prihvaćen Prijedlog društva bio je vezan uz predloženu iznimku vrednovanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska. No, kao je Agencija, uzimajući u obzir dostavljene komentare i dodatna saznanja, izmijenila predloženi način vrednovanja, predmetni je prijedlog neprimjenjiv
8 Allianz ZB d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi PRIJEDLOG: Predlaže se izmjena Članka 9. stavka 3. identična onoj u Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (Članak 6 stavak 3. i 4.). PREDLOŽENI TEKST: „(3) Prilikom sudjelovanja u javnoj ponudi prenosivih vrijednosnih papira (inicijalna i sekundarna ponuda, ponuda ograničenom broju ulagatelja i sl.), prenosivi vrijednosni papiri se inicijalno priznaju kao potraživanje u iznosu danog prijedloga sudjelovanja u ponudi. Nakon što je ponuda prihvaćena te je primljena obavijest o prihvaćanju javne ponude prenosivog vrijednosnog papira od ponuditelja odnosno aranžera ili depozitara, ovisi što je ranije, a prenosivom su vrijednosnom papiru dodijeljena sva obilježja, isti se priznaje u imovini mirovinskog fonda sukladno klasifikacijama financijske imovine iz računovodstvene politike mirovinskog fonda. Ove odredbe na odgovarajući način primjenjuju se i na instrumente tržišta novca.“ ARGUMENTACIJA: Prihvaćanje ponude i postojanje svih bitnih obilježja (ponajprije ISIN, prihvaćena količina, definirana cijena,…) dovoljan su uvjet za priznavanje imovine sukladno klasifikaciji iz račnovodstvenih politika. Tim korakom se trenutak priznavanja primarno izdanih vrijednosnih papira u imovini fonda izjednačuje sa trenutkom priznavanja transakcija izvršenih na sekundarnom tržištu. Dodatno, problem se javlja i u tehničkom dijelu dodjele vrijednosnih papira ulagateljima, konkretno u slučaju emisije trezorskih zapisa postoji „začarani krug“ u kojem depozitar, s jedne strane, čeka instrukciju ulagatelja za “uparenje” transakcije novoizdanih vrijednosnih papira, dok istovremeno ulagatelj, s druge strane, čeka potvrdu depozitara da su vrijednosni papiri pripisani kako bi napravio transakciju priznavanja imovine sukladno klasifikaciji iz računovodstvenih politika, a koja sadrži instrukciju uparenja. Prihvaćen Prihvaća se
9 Addiko Bank d.d. Zagreb Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 3. Prijedlog: predlaže se implementacija odgovora HANFA-e vezanog uz blok transakcije.Predloženi teskt stavaka: "(1) Fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prijavljenih OTC transakcija na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda. Blok transakcije na Zagrebačkoj burzi ne uključuju se u izračun fer vrijednosti. (2) Fer vrijednost vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda. Blok transakcije na Zagrebačkoj burzi ne uključuju se u izračun fer vrijednosti." Djelomično prihvaćen Blok transakcija predstavlja OTC transakciju. Stoga se prijedlog prihvaća samo za vrednovanje dužničkih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca iz stavka 1. članka 10. Pravilnika.
10 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 3. Suglasni smo sa komentarom od strane Erste d.o.o. na prijedlog izmjene članka 10. stavak 12. Prihvaćen Prihvaća se
11 Erste d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 3. Za ovakav način vrednovanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska smatramo da je neprihvatljiv, zbog značajki hrvatskog tržišta takvih vrijednosnih papira. Naime, najveći dio prometa državnim obveznicama odvija se na OTC tržištu (u 2014. omjer OTC tržišta i redovitog tržišta bio je oko 40:1), koje se na ZSE ne uračunava u zadnju cijenu, pa tako zadnja cijena trgovanja predstavlja samo mali segment trgovanja državnim obveznicama. Mali prometi na redovitom tržištu u odnosu na imovinu ulagatelja koji redovito trguju državnim obveznicama otvaraju prostor za manipuliranje cijenom državnih obveznica, koje čine preko 70% imovine obveznih mirovinskih fondova. Predlažemo da se ovaj članak briše. Prihvaćen Prihvaća se
12 Allianz ZB d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 3. PRIJEDLOG: Predlaže se preciznija specifikacija inicijalnog prijedloga izmjena Članka 10. stavka 12. u smislu okolnosti kada se iznimka primjenjuje. Dodatno, predlaže se proširenje kruga izdavatelja na koje će se iznimka primjenjivati. PREDLOŽENI TEKST STAVKA: „(12) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom ili neaktivnom tržištu, vrednuje se primjenom zadnje cijene trgovanja objavljene na službenim financijsko-informacijskim servisima na dan za koji se vrednuje imovina i obveze.“ ARGUMENTACIJA: Ujednačavanje vrednovanja između dužničkih vrijednosnih papira koji se trguju u Republici Hrvatskoj i dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na stranim tržištima korištenjem istih pokazatelja (parametara) pri njihovom vrednovanju. Obzirom da su broj održavatelja tržišta, bid-ask spreadovi, indikativni volumeni i ostali pokazatelji vrlo slični na domaćem i stranim OTC tržištima, smatramo diskriminirajućim da se pri vrednovanju sličnih dužničkih vrijednosnih papira (osobito onih koji imaju istog izdavatelja) primjenjuju različiti kriteriji. Ako je postojanje kotacija održavatelja tržišta na stranim tržištima dovoljan pokazatelj aktivnosti, prijedlog bi bio da se ista praksa primjeni i na domaće tržište (tržište u pravilu najbolje procjenjuje fer vrijednost imovine). Prema našem tumačenju pojam „službeni financijsko-informacijski servisi“ podrazumijeva servise tipa Bloomberg ili Reuters (npr. Bloomberg BGN ili BVAL), dok se u slučaju referiranja na burzu u pravilniku koristi termin „uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala.“ Ovu raščlambu temeljimo na odredbama stavka 4. članka 10. Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog društva bio je vezan uz predloženu iznimku vrednovanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska. No, kao je Agencija, uzimajući u obzir dostavljene komentare i dodatna saznanja, izmijenila predloženi način vrednovanja, predmetni je prijedlog neprimjenjiv.
13 Erste d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 5. Molimo za pojašnjenje kada bi bio prvi dan vrednovanja po novoj procjeni, da li bi to bio zadnji radni dan u mjesecu ili prvi radni dan sljedećeg mjeseca? Primljeno na znanje Prvi radni dan sljedećeg mjeseca.
14 Erste d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 6. Suglasni smo s mišljenjem od strane PBZ Croatia osiguranje d.d. o izmjenama članka 14. stavka 2. Pravilnika. Nije prihvaćen Predmetni stavak se briše jer prilikom određivanja fer vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira nije dovoljno samo primijeniti metodu efektivne kamatne stope uzimajući u obzir zadnju poznatu fer vrijednost, već je potrebno uzeti u obzir i ostale informacije o predmetnom dužničkom vrijednosnom papiru. Metoda amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope ne smatra se tehnikom vrednovanja
15 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 6. Molimo detaljnije objasniti zašto se briše članak 14. stavak 2. Smatramo da bi vrednovanje imovine regulirane stavkom 2. ovog članka bilo dobro regulirati/propisati na način da se postigne jednoobrazno vrednovanje obzirom da se radi o imovini koja čini veći udio u imovini fondova. Predlažemo da se navedeni stavak ne briše. Da li se pod tehnikama vrednovanja smatra i metoda amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope? Nije prihvaćen Predmetni stavak se briše jer prilikom određivanja fer vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira nije dovoljno samo primijeniti metodu efektivne kamatne stope uzimajući u obzir zadnju poznatu fer vrijednost, već je potrebno uzeti u obzir i ostale informacije o predmetnom dužničkom vrijednosnom papiru. Metoda amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope ne smatra se tehnikom vrednovanja
16 Allianz ZB d.o.o. Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2015. godine donosi, Članak 6. PRIJEDLOG: Predlaže se novi stavak 2. u članku 14. (umjesto dosadašnjeg stavka 2. koji se u inicijalnom prijedlogu briše). PREDLOŽENI TEKST STAVKA: „(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom ili neaktivnom tržištu, vrednuje se primjenom zadnje cijene trgovanja objavljene na službenim financijsko-informacijskim servisima na dan za koji se vrednuje imovina i obveze.“ ARGUMENTACIJA: Ujednačavanje vrednovanja između dužničkih vrijednosnih papira koji se trguju u Republici Hrvatskoj i dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na stranim tržištima korištenjem istih pokazatelja (parametara) pri njihovom vrednovanju. Obzirom da su broj održavatelja tržišta, bid-ask spreadovi, indikativni volumeni i ostali pokazatelji vrlo slični na domaćem i stranim OTC tržištima, smatramo diskriminirajućim da se pri vrednovanju sličnih dužničkih vrijednosnih papira (osobito onih koji imaju istog izdavatelja) primjenjuju različiti kriteriji. Ako je postojanje kotacija održavatelja tržišta na stranim tržištima dovoljan pokazatelj aktivnosti, prijedlog bi bio da se ista praksa primjeni i na domaće tržište (tržište u pravilu najbolje procjenjuje fer vrijednost imovine). Prema našem tumačenju pojam „službeni financijsko-informacijski servisi“ podrazumijeva servise tipa Bloomberg ili Reuters (npr. Bloomberg BGN ili BVAL), dok se u slučaju referiranja na burzu u pravilniku koristi termin „uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala.“ Ovu raščlambu temeljimo na odredbama stavka 4. članka 10. Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog društva bio je vezan uz predložene izmjene vrednovanja državnih dužničkih vrijednosnih papira na neaktivnom tržištu. No, kao je Agencija, uzimajući u obzir dostavljene komentare i dodatna saznanja, izmijenila predloženi način vrednovanja, predmetni je prijedlog neprimjenjiv.