Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava - Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske UPUTE ZA PRIJAVITELJE Prijedlog 1 U 2. poglavlju, točka 2.9. Prihvatljivost projekta, stavak e) Predlaže se dopuna teksta na sljedeći način (prijedlog novog teksta ispisan štampanim tekstom): (e) Da bi turistička infrastruktura bila predmet prijave, prijavitelj mora biti vlasnik ili imati drugi pravni interes, sukladno članku 109. Zakona o gradnji ILI PRAVNI POLOŽAJ ZAKUPNIKA SUKLADNO ČLANKU 9. ST. 1. I ČLANKU 21. ST. 1 . ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU. Ako prijavitelj raspolaže predmetom prijave temeljem pravne osnove koja nije pravo vlasništva, dužan je predočiti dokaz da ostvaruje pravo na raspolaganje nekretninom tijekom razdoblja od minimalno tri godine od završetka projekta za MSP-ove, odnosno pet godina od završetka projekta za velika poduzeća; dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga i/ili drugim dokumentima temeljem kojih prijavitelj raspolaže predmetom prijave, sve sukladno članku 109. Zakona o gradnji ILI ČLANCIMA 9. I 21. ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU; Prijedlog 2 U 6. poglavlju, točka 6.1. Projektni prijedlog – tablica u dijelu „Dodatna dokumentacija“ navodi se pod dijelom 6. Dokaz pravnog interesa sukladno članku 109. Zakona o gradnji kod reference tekst: Dokaz pravnog interesa za ishodovanje dokumenta za gradnju temeljen na ugovoru o raspolaganju nekretninama – duži od 5 godina Prijedlog 2.1: Potrebno je izmijeniti referencu, obzirom da se njome ograničava sam čl. 109. Zakona o gradnji isključivo na ugovor o raspolaganju, odnosno potrebno je brisati „temeljen na ugovoru o raspolaganju nekretninama“. Prijedlog 2.2.: Ujedno je potrebno dodati novu točku u tablici u dijelu DODATNA DOKUMENTACIJA te definirati referencu za pravni položaj zakupnika sukladno članku 9. st. 1. i članku 21. st. 1 . Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, obzirom da ugovori o zakupu prema navedenim člancima još uvijek nisu sklopljeni. Prijedlog 3 Potrebno pojasniti pojam konsolidacije prema Zakonu o računovodstvu, a zbog kapaciteta korištenja maksimalne potpore. U materijalu se trenutno navodi: Točka 2.2. Visina dodijeljenih bespovratnih sredstava za pravne osobe koje posluju unutar grupe poduzeća ne može prijeći 50.000.000 HRK po grupi. Točka 10. Pojmovnik Grupa poduzeća odnosi se na skup poduzeća. Slučaj u kojem tvrtka, koju nazivamo dominiranom, pod nadzorom druge tvrtke koju nazivamo dominantnom. Prijedlog: Potrebno je redefinirati kategoriju grupa poduzeća iz Točke 10. Pojmovnika na način: Grupu poduzeća u smislu ovog zakona čini matično društvo i sva njezina ovisna društva nad kojom matica ima izravno ili neizravno kontrolu, odnosno više od polovine glasačkih prava, i nad kojim se provode konsolidacijski postupci sukladno MRS 27, te ulaze u opseg konsolidiranih financijskih izvještaja koje izrađuje matica Grupe. Radi otklanjanja dvojbe u Grupu poduzeća ne ulaze pridružena društva. Prijedlog 4. Točka 2.1. na stranici 13 dokumenta navodi: U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice… Prijedlog: Molimo samo za potvrdu da su i ulaganja uz povećanje kvaliteta, ali uz zadržavanjem četiri ili pet zvjezdica u ITR-u 1 prihvatljiva. Naime i bez nužnog povećanje broja zvjezdica moguće je značajno povećati kvalitetu turističkih proizvoda, posebno u uvjetima gdje na postojećim objektima postoje određena ograničenja koja im onemogućavaju da dignu „broj zvjezdica“. Kvalitetnim investicijama i dizanjem kvalitete ali uz zadržavanjem istog broj zvjezdica (četiri ili pet) omogućiti će da se ispuni svrhu, uvjeti i pokazatelje ovoga natječaja. Prijedlog 5. Točka 2.2. Svrha (cilj) Poziva na stranici 21. navodi se: Udio zatražene regionalne potpore mora iznositi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1). Prijedlog: Predlažemo izmjenu gore navedenoga, jer se tom odredbom isključuju veliki poduzetnici na području Grada Zagreba koji već posluju u NKD 55. Smještaj djelatnosti. Predlažemo sljedeći tekst: Za područje Grada Zagreba dozvoljavaju se ulaganja na način da će se prijavitelj veliki poduzetnik obvezati cjelokupan trošak potencijalne regionalne potpore financirati iz vlastitog dijela financiranja kao neprihvatljiv trošak, a čime se osigurava da svrha projekta nije ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije, već će projekt morati ispuniti sve kriterije i svrhu samog poziva, a prijavitelj će moći ostvariti sve one vrste potpora koje zbog regije ulaganja ili veličine poduzetnika ne isključuju velike poduzetnike. Ujedno i prilagoditi ovom i odredbu iz točke 2.9. Prihvatljivost projekta, stavka (y) Prijedlog 6. Točka 2.9. Prihvatljivost projekta stavak (d) na stranici 26. navodi se: (d) Udio zatražene regionalne potpore iznosi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva…. Prijedlog: Predlažemo redefiniranje / umanjivanje teksta iz gore navedenog stavka jer je kod planiranih projekata rekonstrukcije, a gdje se mogu kao zasebne cjeline definirati potpore za mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, gotovo nemoguće ostvariti ovakav minimum regionalnih potpora. Prijedlog 7. Točka 2.9. Prihvatljivost projekta stavak (r) na stranici 27. navodi se: (r) Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga; dokazuje se dostavom pravomoćne građevinske dozvole s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno dostavom drugog odgovarajućeg akta; Prijedlog: Predlažemo da se odobri prijaviteljima da moraju dostaviti traženi odgovarajući akt npr. pravomoćnu građevinske dozvole u trenutku potpisa Ugovora o dodjeli sredstava. Naime puno je potencijalnih prijavitelja čekalo upravo ovaj dokument kako bi krenuli s finalizacijom projekta, te kako bi ga uskladili s uvjetima natječaja, a znamo da je gotovo nemoguće ishoditi građevinsku dozvolu za zahtjevnije projekte u ovako kratkom roku (op. do kraja listopada). Prijedlog 8. U točki 7.3. Rok mirovanja, na stranici 83. navodi se: U okviru Grupe 1 ovog Poziva prijavitelj mora najkasnije 15 dana od donošenja Odluke o financiranju dostaviti Ugovor o kreditu i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga. U okviru Grupe 3 ovog Poziva prijavitelj mora najkasnije 15 dana od donošenja Odluke o financiranju dostaviti obvezujuće pismo banke ili dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga. Prijedlog: Predlažemo da se Grupa 1 i 2 izjednače s Grupom 3, odnosno da se prijaviteljima dozvoli dostavljanje obvezujućeg pisma banke umjesto Ugovora o kreditu. Direktor UPUHH-a Bernard Zenzerović Djelomično prihvaćen 1. Prihvaća se. Tekst će se dopuniti sukladno predloženom. 2.1. Prihvaća se. Tekst će se dopuniti sukladno predloženom. 2.2. Prihvaća se. Dodat će se u UzP konačna verzija. 3. Prihvaća se. U finalnoj verziji UzP-a će se definirati konačna verzija pojma Grupa poduzeća. 4. Prihvaća se. U finalnoj verziji UzP-a u poglavlju 2.1. dodatno će se razraditi odnosno definirati tekst koji se odnosi na ulaganja i kategorizaciju u ITR-u 1. 5. Djelomično se prihvaća. Uvjeti u UzP-u će se redefinirati na način da će veliki poduzetnici u Gradu Zagrebu koji već posluju u djelatnosti NKD 55. Smještaj moći ispuniti kriterije prihvatljivosti i ciljeve Poziva. 6. Prihvaća se. U finalnoj verziji UzP-a redefinirat će se uvjeti koji se odnose na udio zatražene regionalne potpore. 7. Ne prihvaća se. U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenje, izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv. 8. Prihvaća se. U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na minimalni iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
2 Silvio Filipec UPUTE ZA PRIJAVITELJE Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu 1. DOPRINOS ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI. a) Hoteli su od velikog utjecaja na okoliš te se prelazak na “zeleni” način poslovanja nameće kao nužnost. Iako su dobrovoljni, uvođenje i primjena eko certifikata vode ka poticanju na usvajanje pravila i normi ekološki odgovornog poslovanja. Spremnost investitora za financijska ulaganja u nove ekološke inicijative (certifikate) kako bi krenuli zelenim koracima k uspješnom poslovanju u budućnosti trebalo bi nagraditi određenim bodovima! b) Očuvani okoliš jedna je od glavnih komparativnih prednosti hrvatskog turizma. Uključivanje održive proizvodnje i potrošnje, uvođenje inovacija za odgovorni turizam, nisko ugljičnom gospodarstvu, učinkovito upravljanje resursima i otpadom. Svaku od tih kategorija bi se moglo zasebno bodovati i time biti u skladu s osnovnim ciljevima poziva, jačanja konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma. 2. DRUŠTVENA ODRŽIVOST c) 2.4. Projektom će se obnoviti postojeći objekt koji predstavlja pojedinačno nepokretno kulturno dobro i/ili objekt unutar kulturno-povijesne cjeline. Ovom kriteriju predlažem da se dopiše (tekst u nastavku) i time izbjegne diskriminacija investitora novih građevina; i/ili izgradnja novog objekta koji će elementima oblikovanja u najvećoj mogućoj mjeri očuvati postojeće krajobrazne vrijednosti korištenjem materijala i boja prilagođenim obilježjima okolnog prostora i tradicionalne arhitekture. d) Ne umanjujem bitnost kategorije u ocjenjivanju DRUŠTVENA ODGOVORNOST, ali predlažem smanjenje bodova u toj kategoriji i povećanje u korist (posebno) zelene i digitalne tranzicije, što bi i bilo više u skladu s naslovom poziva „Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju“. Djelomično prihvaćen a) Prihvaća se. U konačnoj verziji UzP-a uvrstit će se kriterij bodovanja za uvođenje i primjenu eko certifikata. b) Djelomično se prihvaća. Svi projektni prijedlozi moraju biti u skladu s DNSH načelima koja nalažu da sva ulaganja moraju biti u skladu s kriterijima DNSH za svaki od šest ekoloških ciljeva: 1. Ublažavanje klimatskih promjena; 2. Prilagodbe klimatskim promjenama; 3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa; 4. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada; 5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla; 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava; U tom smislu usklađenost s DNSH načelom kao i doprinos zelenim politikama osigurana je kroz prihvatljivost projekata. Nastavno na navedeno i značajan doprinos zelenim ciljevima će se dodatno bodovati. c) Ne prihvaća se. U okviru načela održivog turizma, posebno se vrednuje očuvanje kulturne baštine, kao značajno područje društvene održivosti koji je jedan od tri stupa održivog razvoja turizma. d) Djelomično se prihvaća. Društvena održivost je značajan stup razvoja održivog turizma, no kako bi se naglasili doprinos projekata zelenim politikama, u finalnom tekstu UzP-a dodatno će se definirati kriteriji koji se odnose na značajan doprinos projekta zaštiti okoliša i smanjenju utjecaja te prilagodbi klimatskim promjenama.
3 Silvio Filipec UPUTE ZA PRIJAVITELJE Članak. 2.1. Inovativni i kreativni turistički proizvod je onaj koji je različit od ostalih turističkih proizvoda na tržištu i koji sadrži elemente neobičnosti, izvornosti, poslovnog promišljanja i razmišljanja „izvan okvira“. Takvi proizvodi, osim što obično donose višu dodatnu vrijednost, čine slabije razvijena turistička područja zanimljivijim, originalnijim i autentičnijim jer pružaju drugačije iskustvo i doživljaje. Popisani, u prijedlogu Javnog poziva, ugostiteljsko-turistički objekti za smještaj sukladno važećim (zastarjelim) propisima iz ugostiteljstva sigurno ne obuhvaćaju SVE objekte koji bi omogućili razvoj i ponudu takvih proizvoda. Kako bi bili ciljevi poziva na dodjelu bespovratnih sredstava bili ispunjeni, a projekti uspješni i učinkoviti na turističkom tržištu važno je praćenje suvremenih trendova u turističkom poslovanju, razvrstavanju, kategorizaciji objekata kao i uspješne prakse te iskustva konkurenata. Ako već mora biti sukladno važećim propisima, a natječajem se potiču investicijski projekti visoke dodatne vrijednosti, zašto pozivom nisu prihvatljivi „Hoteli posebnog standarda“ (čl. 27 Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli)!? Predlažem dopuštanje prijavu svih „Ugostiteljsko-turističkih objekata“ da se prijavom ne diskriminira niti jedan investitor. Procjenom i ocjenjivanjem projektnih prijedloga nadležno tijelo dodijeliti će bespovratna sredstava za provedbu ulaganja najboljim projektima. Prihvaćen U konačni tekst UzP-a Hoteli posebnog standarda bit će dodani kao prihvatljive aktivnosti. Također poticati će se ulaganja u dodatne sadržaje koji su viši od standarda obuhvaćenog važećom regulativom.
4 TEA PERLIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, U sklopu poglavlja 2. Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, podpoglavlje 2.1. Predmet Poziva, navedeno je: "...dok se u kategoriji ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj.", dok je u podpoglavlju 2.11. Neprihvatljive aktivnosti Projekta navedeno: "Aktivnosti ulaganja u novogradnju nisu prihvatljiva na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriju 1,...". Temeljem prethodno navedenog, zanima nas smatra li se zamjena postojećih sanitarnih čvorova novim sanitarnim čvorovima, ulaganjem u rekonstrukciju i obnovu, ili ulaganjem u novogradnju, imajući na umu kako zamjena uključuje uklanjanje postojeće građevine i izgradnja dva nova sanitarna čvora? Isto tako, zanima nas smatra li se uređenje dječjeg igrališta, pješačkih površina i parkirališta aktivnostima ulaganja u dodatne sadržaje postojećih izgrađenih kapaciteta, a koja za cilj imaju podizanje konkurentnosti i kvalitete usluge te produžetak turističke sezone bez povećanja smještajnog ili prihvatnog kapaciteta? Nadalje, u sklopu poglavlja 2. Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, podpoglavlje 2.2. Svrha (cilj) Poziva, jedan od Pokazatelja koje je potrebno zadovoljiti je i Popunjenost turističkih kapaciteta, te nas zanima što je s onim Prijaviteljima koji do trenutka predaje projektnog prijedloga ne bilježe popunjenost turističkih kapaciteta, odnosno jesu li isti prihvatljivi? Isto tako, kroz cijeli Poziv ulaganje u hostele nije navedeno kao prihvatljivo, te apeliramo da se isti uvedu jer čine značajni dio turističke ponude u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen S ciljem boljeg razumijevanja uvjeta Poziva, u okviru finalne verzije UzP-a predmet Grupe 1. Poziva će se dodatno pojasniti. Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. Nadalje, sukladno predmetu Grupe 1. Poziva, ulaganja u hostele nisu predmet ovog Poziva budući da ne pripadaju u skupinu Hoteli.
5 Mato Ćavarović UPUTE ZA PRIJAVITELJE “bojim se da će biti puno zahtjeva pa bi bilo dobro predvidijeti mogućnost da prednost ostvaruju oni koji daju više svoga novca. Ako bi se dodatno nagradili oni koji ulažu više vlastitog novca omogućilo bi se da se sa istom količinom novca potakne veći obim investicija” Prihvaćen U finalnoj verziji UzP-a dodatno će se razraditi kriterij dodjele 4.3 koji se odnosi na ekonomske pokazatelje.
6 Karlovačka županija UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, Karlovačka županija predlaže izmjenu teksta kod objašnjenja pojma Indeks turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj (ITR) u svrhu preciznijeg razumijevanja samog kriterija za dodjelu sredstava. Predlažemo slijedeće: „Indeks turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj je klasifikacija jedinica lokalne samouprave u 5 kategorija turističke razvijenosti, izrađena od strane Instituta za turizam u Zagrebu. Za potrebe ovog poziva relevantni su podaci ITR za 2020. godinu, objavljeni 2.7.2021. godine. Internetska stranica: http://www.iztzg.hr/hr/itr/“ Razlog prijedloga izmjene: Iz trenutno navedenog obrazloženja nije moguće jasno razlučiti da li se radi o ITR za 2020. ili ITR za 2021. godinu. Naime, dana 8.6.2022. godine Institut za turizam objavio je ITR za 2021. godinu u kojem je Općina Rakovica svrstana u I. kategoriju (nepravedno) te se smatra turistički najrazvijenijom i svrstana je uz bok primorskim općinama koje su daleko razvijenije. Samim time svi poslovni subjekti s područja općine imali bi nepovoljnije uvjete u odnosu na druga područja. Obzirom da se i prilikom e-savjetovanja za dodjelu sredstava temeljem C.1.6. R1-11 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (za javnu turističku infrastrukturu) komunicirao ITR za 2020. godinu. S poštovanjem Prihvaćen U konačnoj verziji UzP kao referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti koristit će se 2020. godina.
7 Dolores Pušar Banović UPUTE ZA PRIJAVITELJE Predlaže se kod grupe 1 i 2 definiciju Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj upotpuniti s kategorijom integralni hotel, čime bi se dala mogućnost objedinjavanja i povezivanja ponude postojećeg smještaja u sobama, apartmanima, studio apartmanima i kućama za odmor. Prednost ovakvog povezivanja je zelena i digitalna tranzicija i modernizacije privatnog smještaja i produljenja sezone, a na taj se način omogućuje transformacija postojećih privatnih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u. Nadalje, sukladno predmetu Grupe 2. Poziva, kategorija Integralni hotel nije prihvatljivo ulaganje u okviru ovog Poziva.
8 Turistička zajednica područja Plitvičke doline UPUTE ZA PRIJAVITELJE U komunikacijI dokumenta NPOO, od objave uputa cijelo vrijeme je za dodjelu sredstava mjerodavan indeks turističke razvijenosti 2020. godine, tako je navedeno i u prvom Javnom pozivu C1.6.R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkog proizvoda visoke dodane vrijednosti (mjerodavan indeks iz 2020. godine) dok je za drugi Javni poziv za turističku infrastrukturu u okviru NPOO C1.6.R1-I2- Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma mjerodavan indeks iz 2021. godine (isti dokument, dva Javna poziva, različite godine ITR). Problem je što je općina Rakovica objavom ITR za 2021. godinu svrstana u I. kategoriju, po ITR za 2020. godinu bila je svrstana u II. kategoriju što je značilo da su poduzetnici mogli pripremati ( i jesu pripremili ) projekte koji su vezani za gradnju, a sada ako po prijedlogu ostane godine 2021. dovodi ih se u jako nezavidan položaj ( uložili su sredstva u projekte koje ne mogu prijaviti) a samo zbog razlike u 2 dana, naime ITR za 2021. godinu je objavljen 8. lipnja 2022. godine, a javno savjetovanje za mjeru C1.6.R1-I2 objavljeno 10.lipnja 2022. godine sa ITR za 2021. godinu koji je za njih nepovoljan, koji se nije spominjao u pripremi, uputama (ponavljamo stalno je komuniciran ITR za 2020. godinu), te na kraju na isti poziv se mogu prijaviti JLS, javne ustanove s područja općine Rakovica ali ne mogu poduzetnici, na jedne se odnosi ITR iz 2020. godine a na druge ITR iz 2021. godine. Predlažemo da za dodjelu sredstava bude mjerodavan ITR iz 2020. godine kako bi poduzetnici s područja Općine Rakovica mogli aplicirati na Javni poziv projekte gradnje koje su i pripremali tijekom pripremnog razdoblja jer su po dokumentaciji bili prihvatljivi prijavitelji. Prihvaćen U konačnoj verziji UzP kao referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti koristit će se 2020. godina.
9 LumeNNice d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Molimo predvidjeti mogućnost ulaganja u horizontalne projekte na razini više objekata unutar istog ITR-a a koji bi bili u skladu sa ciljevima NPOO. Nelogično je da se u slučaju više objekata u vlasništvu jednog Prijavitelja u istoj JLS primjerice digitalizacija radi samo za jedan objekt s obzirom da su svi objekti jednog Prijavitelja povezani u isti sustav. Djelomično prihvaćen Moguće je financirati projekt koji se realizira na području jednog ili više JLS-ova, međutim navedeni se mora realizirati u istoj NUTS II regiji. Iznimno u okviru Grupe 3. Ovog Poziva, moguće je predvidjeti aktivnosti na nacionalnoj razini. Daljnji uvjeti će se detaljnije definirati u završnoj verziji Uputa za prijavitelje.
10 LP UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poglavlje 2.1. UzP-a: Navodi se da se pod ugostiteljsko-turistički objektima za smještaj obuhvaćaju sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva. No prema Čl. 27 Pravilnika o razvrstavanju, kategoriziaciji i i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, skupina Hoteli se razvrstava na vrste objekata, kojima su obuhvaćeni: 1. Hotel baština (heritage), 2. Difuzni hotel, 3. Hotel, 4. Aparthotel, 5. Turističko naselje, 6. Turistički apartmani, 7. Pansion, 8. Integralni hotel (udruženi), 9. Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel, 10. Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike. Molimo pojasniti tekst UzP-a, s obzirom da se navode određene “kategorije” ugostiteljsko - turističkih objekata koje bi, sukladno Pravilniku, trebale se navoditi kao skupine ili vrste (objekti se u ovom slučaju razvrstavaju !), a da te skupine (primjerice hotel) uključuje više vrsta objekata od samo onih koje su navedene u UzP-u. Molimo jasno navesti skupine te zatim vrste (unutar pojedinih skupina) ugostiteljsko-turističkih objekata koji su predmet Poziva! Djelomično prihvaćen Predmet Grupe 1. ovog Poziva, koji se odnosi na kategorije ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, dodatno će se definirati u okviru UzP-a.
11 AF UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, pročitao sam nacrt poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i ne uspijevam naći da se navedno odnosi i na kuće za odmor. Koliko vidim podupire se razvoj gotovo svih ostalih oblika turističkog smještaja samo taj jedan ne. Moram priznati da mi nije jasno zašto se izostavlja jedan takav vid turističkog proizvoda pogotovo ako bi on zadovoljio sve kriterije iz vašeg poziva, koji se odnosi na okoliš, učinkovitost resursa, zelenu i digitalnu tranziciju. Postavljam ovo pitanje i/ili kao prijedlog da se navedeno nadoda ili nadopuni jer smo kao mala firma zainteresirani za jedno takvo ulaganje. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u. Također, sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine hoteli, stoga nisu predmet ovog Poziva.
12 Filip Stančić UPUTE ZA PRIJAVITELJE UDRUGA OTOČNIH BRODARA Poštovani, u Hrvatskoj je trenutno registrirano oko 200 „plovećih hotela“ sa približno 8.000 kreveta kojima su vlasnici većinom tvrtke u 100%-tnom vlasništvu hrvatskih državljana koji u zadnjih nekoliko godina sve više grade i opremaju brodove u hrvatskim brodogradilištima. „Ploveći hoteli“ većinom primaju goste na 7 dana unutar kojih obilaze 7 top destinacija u Hrvatskoj ovisno o željama svojih gostiju. Radi se o vrlo luksuznom turističkom proizvodu koji je prepoznatim na svim ciljanim tržištima kojima je usmjeren hrvatski turizam. Ovi plovni objekti u pravilu primaju do 36 osoba i nude polupansion ili pansion u sklopu sedmodnevnog krstarenja Jadranom. Nažalost, hrvatska administracija često ne prati razvoj ove vrhunske ponude od koje koristi imaju svi u lancu, počevši od zadovoljnog gosta koji plati skupi proizvod, do vlasnika brodova, zaposlenih djelatnika pa do samih proizvođača brodova kao i proizvođača hrane i pića (jer se većinom priprema hrvatska hrana i poslužuje hrvatsko piće) pa na kraju i do same države koja dobiva poreze i ostale namete. Dokaz tome je činjenica da su „ploveći hoteli“ eliminirani prihvatljivi prijavitelji u GRUPI 1 Nacrta uputa za prijavitelje. Nadamo se da ovakva greška nije napravljena planski kako bi se udovoljilo pojedinim sektorima koji su već koristili bespovratna sredstva, već da se radi o nenamjernoj greški koja se još uvijek stigne ispraviti. Ovim putem nudimo obrazloženje potrebe i rješenje. Pošto „ploveći hoteli“ do sada nisu bili prihvatljivi korisnici u niti jednom natječaju za bespovratna sredstva EU, a uz to su bili oštećeni za vrijeme pandemije, postoji velika potreba ulaganja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. pogotovo u zelene i digitalne projekte. Ako svi zajedno želimo da ovaj proizvod ostane u rangu top kvalitetnih proizvoda, neophodno je poticati ulaganje u: novije i štedljivije motore na brodovima, proizvodnju električne energije, zbrinjavanje otpada, digitalizaciju poslovanja, dodavanje novih sadržaja, ulaganje u sigurnost turista i ostalo. A rješenje je jako jednostavno, a to je da se u GRUPI 1, kod prihvatljivih korisnika, ubace potencijalni korisnici koji imaju registraciju prema NKD-u 50.1 a koji uz to imaju Rješenje za obavljanje turističke djelatnosti, odnosno ispunjavaju uvjete za kategoriju plovnog objekta za krstarenja u svrhu pružanja usluga u nautičkom turizmu (dokazuje se sa Obavijesti o razvrstavanju subjekata prema NKD-u i Rješenjem izdanim od strane Županija). Molimo Vas da prepoznate važnost ovog vrhunskog proizvoda kojeg imamo svi mi u Hrvatskoj i da po prvi puta budemo prepoznati na jedan ozbiljniji način u natječajima za bespovratna sredstva, kako bi se potaklo ozbiljnije ulaganje već krajem 2022. godine. Unaprijed hvala. Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf), utvrđuju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponenta C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. U navedenom Programu „djelatnosti u turizmu“ znače sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 55: Smještaj; (b) oznaka NACE 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; (c) oznaka NACE 79; Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; (d) oznake NACE 90: Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; (e) oznake NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti; (f) oznake NACE 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti. U istom Programu navedeno je “„sektor prijevoza“ znači zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu zračnih luka), odnosno sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi služba, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz;” Sukladno predmetu Poziva u sklopu Grupe 3., koji će se detaljnije pojasniti u UzP-u, kao prihvatljivi partneri u poduzeća iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma, uključujući i djelatnost prijevoza putnika.
13 Gorski Kotar UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, predlažem proširenje kategorije prihvatljivih prijavitelja na nove privatne iznajmljivače koji će ponudom doprinijeti razvoju dosad nenaseljene destinacije. Naime, potencijalni prijavitelj je mala tvrtka koja širi poslovanje na turizam kroz izgradnju luksuzne kuće na odmor u dugotrajno nenaseljenoj (iskljucivo ITR kategorije 3-4) ruralnoj destinaciji, a koja će kroz uvažavanje koncepta zelene gradnje, korištenje obnovljivih izvora energije i uzgoja autohtonih poljoprivrednih kultura potaknuti turistički interes za dosad napuštenu destinaciju. Također, tvrtka planira zaposliti osobe s lokalnog područja čime će dodatno doprinijeti razvoju lokalne zajednice, uz multiplikativne efekte na ostale vezane djelatnosti na području Gorskog kotara. Ljubazno molim da uvažite prijedlog, s obzirom da i novi privatni iznajmljivači mogu značajno doprinijeti turističkoj ponudi i razvoju destinacije kroz maksimalno poštivanje postulata zelenog i održivog turizma. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u. Sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine hoteli, stoga nisu predmet ovog Poziva. Također, sukladno predmetu Grupe 2. Poziva, nije moguća transformacija smještajnih objekata u domaćinstvu koji su prvi puta registrirani nakon odobrenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. (1.2.2020. godine).
14 Slađana Škarić Radeljić UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, Sugerirali bi da se u kriterije za odabir potencijalnih korisnika sredstava uzmu u obzir i tvrtke koje imaju namjeru ulagati u luksuzni privatni smještaj u ruralnim i nenaseljenim područjima. U procesu smo finaliziranja projekta za izgradnju luksuzne kuće za odmor koja bi uključivala elemente digitalne tehnologije te energetski obnovljive izvore energije. Kuća za odmor bi se nalazila u ruralno nerazvijenom i desetljećima nenaseljenom mjestu u općini na području Gorskog kotara. Koncept odmora u takvom objektu bi imao za cilj uzgoj na vlastitom zemljištu autohtohnih kultura koji bi se posluživali gostima. Tvrtka bi za rad u ovom objektu zaposlila minimalno jednog zaposlenika ili više u ovisnosti o obimu poslovanja. Plan je poticanje i razvoj nenanseljenih područja te revitalizacija uz upotrebu zelenih tehnologija i lokalne poljoprivrede. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u.. Sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine hoteli, stoga nisu predmet ovog Poziva. Također, sukladno predmetu Grupe 2. Poziva, nije moguća transformacija smještajnih objekata u domaćinstvu koji su prvi puta registrirani nakon odobrenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. (1.2.2020. godine). Ministarstvo turizma i sporta je kroz ovaj Poziv dalo veliki naglasak na razvoj kontinentalnog turizma, ruralnog turizma kao i povezivanja sektora turizma sa poljoprivredom gdje se prednost daje projektima koji se provode na manje razvijenim turističkim područjima. Također, kako bi se potaknula regionalna i socijalna kohezija, prednost se daje projektima koji se provode na potpomognutim područjima te brdsko-planinskim područjima. Nadalje, kroz Poziv se dodatno daje prednost projektima koji imaju predviđeno korištenje domaćih proizvoda u svojoj gastro-eno ponudi. U okviru kategorija iz skupine hoteli, izuzev integralnih hotela te turističkih apartmana i pansiona kao i kategorija iz skupine kampovi potencijalni prijavitelji imaju mogućnosti odabrati kategorije koje su primjerene za turističku ponudu upravo na ruralnim područjima te su komplementarne s aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja iznimno vrijedan turistički proizvod. Potencijalni prijavitelji u ruralnim područjima imaju mogućnosti ulagati i u tematske parkove koji mogu doprinijeti kreiranju raznovrsne, autentične turističke ponude temeljene na tradiciji čime će se kreirati motiv za dolazak turista u destinaciju. U konačnici kroz dodatno redefiniranje kriterija za dodjelu sredstava, dodatno će se olakšati mogućnosti za ulaganja mikro i malih poduzetnika.
15 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Molimo pojašnjenje što se podrazumijeva pod pojmom obnova postojećih objekata? Naime, Zakon o gradnji pojmu obnove daje značenje uglavnom vezano uz aktivnosti/mjere energetske učinkovitosti, pa je nije potpuno jasno što bi to točno bila obvezna aktivnost obnove objekata (i vezano uz poglavlje 2.10. UzP-a). Prihvaćen Pojašnjenje će biti dodano u konačan tekst UzP.
16 Sem 1986 d.d. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Je li prihvatljivi prijavitelj tvrtka kojoj je osnovna djelatnost poljoprivredna, ali se bavi i turizmom (iznajmljivanjem kuće za odmor na poljoprivrednom imanju) i registrirana je za turističku djelatnost? Tvrtka bi na istom imanju otvorila i kamp i s tim projektom bi se prijavila na ovaj poziv. Je li to prihvatljivo? Hvala. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
17 Katarina Krizmanić UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani Smatram da je potrebno bolje definirati tko su prihvatljivi prijavitelji i predmet poziva za Grupu 1 i Grupu 2. U Grupi 1 prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u NKD 2007 (Narodne novine, br. 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj, dok je u Grupi 2 Prihvatljivi prijavitelj fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55 Smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine, br. 58/07). Sukladno navedenom prihvatljivi prijavitelj u Grupi 1 i 2 mogao bi prijaviti projekt u djelatnosti 55.9 Ostali smještaj. U predmetu Poziva za Grupu 1 međutim stoji da se Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva, te u predmetu Poziva za Grupu 2 Obiteljski i/ili specijalizirani mali hotel odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel i pansion sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva. Ove definicije ne obuhvaćaju sve vrste smještaja definirane prema NKD 55. Savjetovala bih stoga uključivanje kuća/vila za odmor sa 5* u ruralnim područjima (Gorski Kotar, otoci ITR II) u gore navedene kategorije smještaja, a koje svojim konceptom (zelene i samoodržive) podižu razinu standarda turističke ponude u mikrolokaciji, te ujedno uvelike doprinose izgradnji imagea destinacije, a u potpunosti se uklapaju u ciljeve poziva u Grupi1 i Grupi2. Posebice ukoliko je riječ o projektu postojećih privatnih iznajmljivača (vila/kuća za odmor visoke razine kvalitete i usluge) koji bi ovim projektom iskazali interes za tranziciju u poduzetnike izgradnjom novih smještajnih objekata, a poučeni stečenim iskustvom i ekspertizom u sektoru turizma. Djelomično prihvaćen Predmet Grupe 1. i grupe 2. Poziva, kao i prihvatljivi prijavitelji u okviru predmetnih Grupa, dodatno će se definirati u UzP-u. Također, sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. ovog Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine “Hoteli”, stoga nisu predmet ovog Poziva. Ministarstvo turizma i sporta je kroz ovaj Poziv dalo veliki naglasak na razvoj kontinentalnog turizma, ruralnog turizma kao i povezivanja sektora turizma sa poljoprivredom gdje se prednost daje projektima koji se provode na manje razvijenim turističkim područjima. Također, kako bi se potaknula regionalna i socijalna kohezija, prednost se daje projektima koji se provode na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima ili na otocima. Nadalje, kroz Poziv se dodatno daje prednost projektima koji imaju predviđeno korištenje domaćih proizvoda u svojoj gastro-eno ponudi. U okviru kategorija iz skupine hoteli, izuzev integralnih hotela te turističkih apartmana i pansiona kao i kategorija iz skupine kampovi potencijalni prijavitelji imaju mogućnosti odabrati kategorije koje su primjerene za turističku ponudu upravo na ruralnim područjima te su komplementarne sa aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja iznimno vrijedan turistički proizvod. Potencijalni prijavitelji u ruralnim područjima imaju mogućnosti ulagati i u tematske parkove koji mogu doprinijeti kreiranju raznovrsne, autentične turističke ponude temeljene na tradiciji čime će se kreirati motiv za dolazak turista u destinaciju. U konačnici kroz dodatno redefiniranje kriterija za dodjelu sredstava, dodatno će se olakšati mogućnosti za ulaganja mikro i malih poduzetnika.
18 Katarina Line d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, 1) Mogu li se iz zone razvijenih turističkih područja izuzeti stare gradske jezgreu smislu da bi izgradnja novog objekta značajno doprinjela vizuri stare gradske jezgre. Naime gradili bi hotel u staroj gradskoj jezgri grada Opatije na lokaciji gdje je prethodno bila neugledna zgrada u potpunosti neprimjerena lokaciji na kojoj se nalazi. Također u dugoročnim planovima grada Opatije je spomenutu lokaciju prenamjeniti u glavni gradski trg, pa bi i time naša izgradnja znatno doprinjela vizuri grada. 2) Da li su prihvatljivi projekti ulaganja u digitalizaciju i zelenu tranziciju koji se odnose na objekt koji još nije dovršen (trenutno ne postoji), ali je u izgradnji. Hvala Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
19 Institut za vode UPUTE ZA PRIJAVITELJE U sklopu cjeline 6.1. Projektni prijedlog između ostalog je dana tablica sa navedenim dokumentima koje projektni prijedlog treba sadržavati. Tako je pod točkom 9. DODATNE DOKUMENTACIJE navedena i obveza dostave Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš / rješenje nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, odnosno mišljenje nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Predlažemo da se u stupac Referenca doda pojašnjenje da je navedeno pod točkom 9. potrebno samo u slučaju projekta/građevina koje su navedene u Prilogu 1, 2 i 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17). Prihvaćen Tekst će se prilagoditi predloženom u završnoj verziji UzP.
20 Nada de Zamagna UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, imamo zgradu sa sedam stanova u Opatiji, koja još uvijek nije priključena na kanalizaciju. Neke stanove iznajmljujemo dugoročno a neke turistički. Dali postoji mogućnost na dodjelu bespovratnih sredstava po našem predmetu? Ako ne, mozete li nam javiti kome da se obratimo? unaprijed puno hvala de Zamagna Nada Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
21 Vila Garić d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, Da li se udruga kao pravno tijelo, a koja u vlasništvu ima turistički objekt (zgradu hotela koja je u najmu) može prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstva ? Lp, Kristina Tarnaj Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
22 Stevo Žufić UPUTE ZA PRIJAVITELJE Sada ulazimo u punu turističku sezonu i ne vjerujem da poduzetnici u turizmu imaju vremena čitati stotine stranica budućeg natječaja u e-savjetovanju. Predlažem zaustaviti e- savjetovanje i nastaviti ga 1.10.2022. Upute za prijavitelje su prevelike i prekomplicirane. 133 stranica samo ovoga dokumenta a onda još 20 – tak priloga i obrazaca. To je za jednog poduzetnika previše, prekomplicirano. Predlažem skratiti Upute za prijavitelje na maksimalno 40 stranica sa minimalnim brojem priloga. Pojednostaviti svima pripremu i prijavu na natječaj. Nije prihvaćen S obzirom da je rok za provedbu projekata financiranih kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO) definiran Nacionalnim programom oporavka i otpornosti i Provedbenom odlukom Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske kratak, nije moguće zaustaviti e savjetovanje, zbog potrebe što ranije objave Poziva. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog kratkoće propisanog roka za provedbu projekta i obveze RH da u potpunosti iskoristi alocirana sredstva predviđena za investiciju. Zbog sveobuhvatnosti investicije te zadane forme Uputa za prijavitelje, potrebno je uvrstiti sve relevantne informacije te nije moguće skratiti tekst Uputa za prijavitelje. Također kako bi pojednostavili čitanje UzP-a, uvjeti odnosno tekst UzP-a su odvojeni za sve tri grupe u okviru Poziva.
23 Martina Pavošević UPUTE ZA PRIJAVITELJE Poštovani, s obzirom da postoji veći broj zainteresiranih građana na području grada Vukovara za projekt gradnje novih visokokvalitetnih kuća za odmor na području grada Vukovara koje bi bile usmjere na zelenu i digitalnu tranziciju (vlastiti uzgoj poljoprivrednih proizvoda, skupljanje kišnice za navodnjavanje eko vrta, kompostiranje organskih materijala koji se koriste kao humus za biljke u vlastitom eko-vrtu, korištenje domaćih proizvoda od lokalnih poljoprivrednika i obrtnika, korištenje solarne energije za dobivanje električne energije, moderne i informativne webstranice, profesionalno vođenje društvene mreže-facebook i instagram i sl.) molila bih Vas da uvrstite ne samo postojeće iznajmljivače već i nove iznajmljivače koji će se registrirati kao obrt, te će biti usmjereni na gradnju novih visokokvalitetnih kuća za odmor s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju. Vjerujem da biste usvajanjem navedenog prijedloga postigli puno veću razinu kvalitete turizma na područjima posebne državne skrbi kao što je to naš grad Vukovar u kojem trenutno ima samo 6 kuća za odmor, te s obzirom na trenutnu turističku potražnju ne zadovoljava ponudom, prije svega u pogledu kuća za odmor za koje postoji sve veći interes turista. Unaprijed se zahvaljujem na razmatranju mog prijedloga. S poštovanjem, Martina Pavošević. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u. Sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine “Hoteli”, stoga nisu predmet ovog Poziva. Također, sukladno predmetu Grupe 2. Poziva, nije moguća transformacija smještajnih objekata u domaćinstvu koji su prvi puta registrirani nakon odobrenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. (1.2.2020. godine).
24 LumeNNice d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE S obzirom da je tijekom promocije javnog poziva bilo najavljeno korištenje ITR za 2020. godinu te su mnogobrojni poduzetnici temeljem te javno dostupne informacije većim dijelom proveli NOJN nabavu za projektiranje, pripremili i financirali tehničku dokumentaciju za prijavu na javni poziv na koji se sada ne mogu javiti, nije u skladu s principima fer i održivog poslovanja tako važe uvjete poziva mijenjati u zadnji čas. Stoga predlažemo da zadržite najavljeni ITR za 2020. godinu. Prihvaćen U konačnoj verziji UzP kao referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti koristit će se 2020. godina.
25 Javna ustanova RERA SD UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obzirom da je u prvom Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kao referentna godina za određivanje indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RH (ITR) određena 2020. godina ITR, a u predmetnom drugom Nacrtu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava - Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju određena 2021. godina ITR, predlažemo da se u cilju ujednačenosti uvjeta oba poziva napravi izmjena kod definiranja referentne godine na način da za potrebe ovog poziva budu relevantni podaci iz 2020. godine ITR. Prihvaćen U konačnoj verziji UzP kao referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti koristit će se 2020. godina.
26 Željka Grmovšek 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Predmet Poziva Konkrentno navesti na koje se važeće propise iz ugostiteljstva poziva u pozivu kod kategorizacije ugostiteljsko-turističkog objekta. Prihvaćen U poglavlju 1.OPĆE INFORMACIJE UzP-a bit će u konačno verziji dodan Zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu, Zakon o gradnji i drugi važeći relevantni propisi.
27 Bitoraj 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Predmet Poziva Prema našim saznanjima natječaj bi trebao biti objavljen početkom 9 ili 10 mjeseca 2022.g. Dakle, predlagatelj svijesno ili nesvijesno objavljuje e-savjetovanje tri mjeseca prije objave natječaja. Temeljem e-savjetovanja trebao bi biti definiran pravilnik u kojem će naše primjedbe i sugestije biti ili ne biti uvažane. U najboljem slučaju to bi moglo biti vidljivo do kraja 7 mjeseca. Nakon toga bu budući investitor trebao krenuti u izradu projektne dokumentacije minimalno 3 mjeseca, nakon toga u podizanje građevinske dozvole minimalno 6 mjeseci s pretpostavkom da u tom vremenu ima javnu nabavu za ve izvođače radova i nabavku opreme plus poštivanje svih ili djela parametara zelene i digitalne tranzicije. Na kraju ispada da je za sve navedeno potrebno minimalno 9 mjeseci. Sukladno tome nemoguće je do 9 ili 10 mjeseca pripremiti se postavljene zahtjeve tim više što počinje sezona godišnjih odmora kada regionalne i državne instutucije rade sa 1/3 kapaciteta. Molimo vas da i cilju transparentnosti i pravičnosti spram svih potencijalnih kandidata ovaj natječaj objavite u 6 mjesecu 2023 godine. Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta je objavilo dokumentaciju Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u postupak savjetovanja s zainteresiranom javnošću sa ciljem dodatnog informiranja o uvjetima Poziva koji su detaljnija razrada aktivnosti koje su opisane u usvojenom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Nadalje, Ministarstvo turizma i sporta je kroz prezentacije usvojenog Plana oporavka svim zainteresiranim dionicima prezentirala mogućnosti u sklopu podkomponente 1.6. koja je namijenjena oporavku sektora turizma. Nadalje, ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv. Nadalje, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti definiran je rok za objavu ovog poziva te se isti mora objaviti u 3. kvartalu 2022. godine.
28 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2.Svrha (cilj) Poziva U nastavku iznosimo mišljenje našeg člana u cijelosti: „Analiza scenarija u sklopu dokumenta Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i NRS 2030, navodi potrebu multidisciplinarnog pristupa rješavanju problema povezanih s turizmom kao i njegovoj zelenoj tranziciji, integraciji pojedinih destinacija i multiplikativnim efektima koje turistička djelatnost ima na druge sektore. Navedene ciljeve, uključujući i ciljeve Poziva, nije moguće ostvariti bez sveobuhvatnog pristupa i uključivanja šireg lanca vrijednosti turističkog sektora i njegove tranzicije radi stvaranja više dodane vrijednosti, cjelovitog doživljaja destinacije i produljenja sezone. Stoga smatramo da opis pojedinih grupa i Pozivom (vrlo usko) definiranih ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj uz ulaganja u popratni sadržaj nije u skladu s definiranim ciljem poziva koji navodi da je cilj Poziva ulaganje u razvoj: „ putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma”. Daljnjim definiranjem (dozvoljenim ulaganjima) u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp dodatno je suženo područja ulaganja bez jasnih odredbi zašto i kako su odabrani navedeni objekti. U točki 2.4. Uputa pozivanjem da su prihvatljivi svi mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su registrirani pod klasifikacijskim oznakama 55 Smještaj i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, stvara se konfuzija i potencijalno otvara mogućnost kršenja odredbi GBER uredbe u smislu dodjele regionalnih potpora i tržišnog natjecanja (Čl.13. Uredbe 651/2014 – sektorska dodjela potpora i povreda članka. 107 (3) i 108 UFEU)). Smatramo da su neopravdano izostavljeni ugostitelji kao što su primjerice restorani, barovi i sl. a koji nesporno čine jedan od krucijalnih elemenata turističke ponude i sadržaja svake turističke destinacije. Potrebno je unaprijediti poslovanje ugostitelja na način da uvedu moderne digitalne alate i prilagode se novim trendovima i promjenama navika potrošača. Slijedom navedenog predlažemo proširenje područja ulaganja i na ugostitelje iz klasifikacijske oznake NKD 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Iako je navedena klasifikacijska oznaka navedena u Grupi 3 u smislu dozvoljenih partnera, smatramo da je navedeno apsolutno nedovoljno da bi se ostvarila svrha i cilj samog Poziva.“ Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji i ulaganja su određeni sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, kao I izrađenoj Analizi scenarija u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a sve uzimajući u obzir i upisane projekte u bazu projekata MINTS-a. U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s privatnim sektorom provedena je analiza potencijalnih projekata putem kreiranog upitnika kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora, stoga su u okviru Grupe 1. prihvatljivi projekti definirani u najvišem segmentu turističke ponude, gdje je i doprinos rastu dodane vrijednosti najveći a samim time i postizanje ciljeva gore navedenog strateškog okvira. Uvažavajući važnost razvoja inovativne gastronomske ponude za razvoj turizma u destinaciji, djelatnost pripreme hrane i usluživanja pića NKD 56.1 su predviđene kao prihvatljivi prijavitelji u okviru Grupe 3. ovog Poziva. Također ugostiteljski objekti za pripremu hrane I usluživanje pića dodatni su sadržaj u okviru tematskih/ zabavnih parkova u okviru Grupe 1. ovog Poziva.
29 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2.Svrha (cilj) Poziva Točka 2 za Grupu 1 navodi između ostalog: "Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti". Molimo vas za detaljnu razradu ove odredbe UzP budući da iz trenutno napisane nije u potpunosti jasno hoće li prijavitelj morati voditi brigu da njegov pojedinačni projekt ispunjava ovaj navod ili će to osigurati Ministarstvo horizontalno kroz cijelu alokaciju? Dodatno, u kontekstu ovog navoda spominju se projekti poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti, dok u daljnjem tekstu (primjerice kod prihvatljivih aktivnosti ili troškova) to nije spominjano pa je teško objektivno donijeti odluku na što se odnosi 50% ulaganja. Dodatno, je li moguće da se ova odredba odnosi na Grupu 3. koja pokriva lance vrijednosti turizma, a ne na Grupu 1 u koju je trenutno smještena budući da se Grupa 1 ne odnosi na lance vrijednosti turizma već na investicije u pojedinačne objekte? Prihvaćen SSukladno NPOO-u, najmanje 625.000.000 HRK (50%) ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo. Navedena obaveza će se osigurati kroz prihvatljive aktivnosti na razini projekata koji će se financirati u sklopu ovog Poziva. Spomenuta rečenica na stranici 9. u Grupi 1. Izbrisat će se u skladu s izmjenama koje su navedena prethodno i to stoga što se navedena rečenica odnosi na doprinos koji će se ostvariti sukladno obavezi da 50 % ukupnih ulaganja bude usmjereno na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo. Dodatno, kroz provedbu projekata u okviru ovog Poziva, odabrani prijavitelji će imati obavezu doprinosa provedbe aktivnosti digitalizacije. Kroz ovaj Poziv najmanje 25.000.000 HRK (3.318.070 EUR) bit će usmjereno na digitalizaciju.
30 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2.Svrha (cilj) Poziva Raspoloživ iznos potpore, odnosno alokaciju na SMS i velike promijeniti na način da alokacija za SMS bude 920 mil kn a za velike 100 mil kn. Naime po podacima FINA-a velikih turističkih poduzeća ima 15 a neki od njih su povezana društva pa stvarno ima velikih oko 10. SME poduzetnika (mali i srednji) ima možda 10.000 i više. Nepravedno a i nepotrebno je da alokacija za 10 velikih bude veća nego za 10.000 malih i srednjih. Ovo financiranje velikih odstupa od svih kriterija dosadašnjeg financiranja EU sredstvima koje se je kada se radi o poduzetnicima uvijek odnosilo na SME a uvijek se je isključivalo velike poduzetnike pa je uopće pitanje da li je financiranje velikih poduzetnika prihvatljivo po kriterijima EU. To izgleda kao da netko EU sredstvima financira npr. Volkswagen ili Bosch. Nije prihvaćen Sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti namijenjena su zelenoj i digitalnoj tranziciji, kao i poticanju oporavka i otpornosti svih poduzetnika u turizmu s multiplikativnim učincima na djelatnosti u ekosustavu turizma. Nadalje, omjer ulaganja u mikro, male i srednje poduzetnike te velike poduzetnike definiran je u okviru cijelog paketa dokumentacije koja prati Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
31 Ana Glavina 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Molimo Vas da sagledate cjelokupnu situaciju nepovoljnog položaja malih hoteljera do 10 smještajnih jedinica. Naime, mali hoteli do 10 soba spadaju u kategoriju između Grupe 1 i Grupe 2, i kao takvi nisu u povoljnoj poziciji natjecati se za dodjelu bespovratnih sredstava ni u jednoj od te grupe. U Grupi 1 kriteriji za bodovanje su prestrogi, odnosno iziskuju preopsežan angažman pred srednjim i velikim poduzetnicima. Grupa 2 je prihvatljiva po pitanju bodova, no najviši iznos potpore od 1.500.000,00 HRK ograničava opseg investicijskih aktivnosti koji bi u srednjem roku od 5 godina opravdali prijavu na natječaj zbog transformacije u pravne osobe, koje sa sobom donose povećanje operativnih, komunalnih i energetskih troškova. Dodatno su mali hoteli u nepovoljnijem položaju i odprije u smislu uvjeta kategorizacije, propisa i kontrola koji se nalažu. Predlažemo da se Grupa 1 podijeli na dvije skupine za mikro i male, te srednje i velike poduzetnike, odnosno da se revidira broj bodova koji se dodjeljuju za mikro i male poduzetnike kako bi imali ravnopravniji položaj. Uglavnom je broj bodova za mikro i male nedostižan pred onim što ostvaruju srednji i veliki poduzetnici. Predlažemo povećanje raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava unutar Grupe 2 i da se najviši iznos potpore od 1.500.000,00 HRK kn poveća na 2.500.000 HRK. Djelomično prihvaćen Kriteriji dodjele dodatno će se razraditi u konačnoj verziji teksta UzP-a. U okviru Grupe 2. ovog Poziva radi se o dodjeli De minimis potpore koja ne može prijeći 200.000,00 EUR.
32 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) „Državne potpore u okviru ovog Poziva dodjeljuju se na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma (u daljnjem tekstu: Program dodjele potpora)…“ Molimo za dostavu poveznice na kojoj je moguće pristupiti navedenom Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma. Prihvaćen Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesen je 27. srpnja 2022. te je dostupan na poveznici: https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf
33 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) U poglavlju 2.1. molimo vas za pojašnjenja u vezi sljedećeg: Molimo vas za dodatno pojašnjenje na što se odnose prateći sadržaji? Primjerice, u Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli u dijelu 5. Posebni standardi, članak 46. i 47. kao nomenklatura koriste se pojam posebni standardi gdje je onda navedeno 17 posebnih standarda, od kojih hotel može zatražiti maksimalno četiri. Predlažemo kako bi se zbog objektivne ocjene kvalitete osigurao jedan tretman svim prijaviteljima da se tekst UzP-a u ovom dijelu standardizira jer je putem uvjeta Posebnih standarda lako dokazivo u koju skupinu dodatnih sadržaja određeni prijavitelj planira ulagati, a samim time će se umanjiti mogućnost slobodne procjene prijavitelja i ocjenitelja što za njega predstavlja prateći sadržaj kako je sada definirano? Također, u jednom dijelu obrasca za ocjenjivanje koristi se pojam dodatni sadržaji s minimalno 30% ukupne vrijednosti investicije za ostvarivanje maksimalnog broja bodova, a gdje zaključujemo da se to odnosi na Pravilnik dio 5., člana 46. i 47., pa svakako predlažemo standardizaciju ovog dijela s Obrascem za ocjenjivanje. Predlažemo standardizaciju teksta cijelog dokumenta UzP. Nadalje, skrećemo pažnju Ministarstvu na dvije stvari oko difuznog hotela: - difuzni hotel kao kategorija prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli ne može ostvariti kategorizaciju sa zvjezdicama pa je bitno jasno definirati kako difuzni hotel može ostvariti maksimalan broj bodova u dijelu Obrasca za ocjenjivanje koji predviđa maksimalni broj bodova za 4 ili 5 zvjezdica, ovisno o ITR-u. - potencijalni prijavitelji često nailaze na problem tumačenja kategorizacije difuznog hotela gdje ih službenici u županijskim uredima za gospodarstvo uvjeravaju da postoji diskrepancija između Pravilnika i realne mogućnosti kategorizacije kao difuzni hotel koju onu moraju sprovesti. Predlažemo Ministarstvu da pojasni rečenicu "Potiču se ulaganja u nove objekte kao i u rekonstrukciju i obnovu postojećih objekata pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te zabavnih i tematskih parkova i drugih inovativnih sadržaja", budući da vjerujemo da između riječi objekata i pratećih treba stajati zarez kako ne bi došlo do neispravnog tumačenja. Vezano uz zadnji odlomak točke 2.1 UzP-a i navoda "...s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice", molimo vas za dodatnu potvrdu da je ulaganje sa zadržavanjem četiri zvjezdice u ITR-u 1 prihvatljivo? Povećanje broja zvjezdica nužno ne predstavlja povećanje kvalitete turističkih proizvoda, a zadržavanjem zvjezdica na razini četiri zvjezdice će i dalje u potpunosti ispuniti svrhu, uvjete i pokazatelje predmetnog Poziva. Djelomično prihvaćen 1. Pojam Dodatni sadržaji ugostiteljskih objekata za smještaj bit će dodan u Pojmovnik u završnoj verziji UzP. Dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj odnosi se na sadržaj u funkciji turističke potrošnje koji doprinosi cjelogodišnjem poslovanju, raznovrsnosti ponude i pozicioniranju sukladno potražnji i trendovima na turističkom tržištu, naročito u nišama kao što su zdravstveni, kulturni, gastro-eno, poslovni (uključujući i digitalne nomade), sportsko-rekreacijski, aktivni, ekološki turizam i druge tržišne niše. Dodatni, odnosno neobavezni sadržaj kreira se s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj u funkciji turističke potrošnje sukladno podzakonskim aktima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine “Hoteli” I iz skupine “Kampovi”, uključujući i dodatni sadržaj koji se odnosi na posebne standarde te oznaku kvalitete. 2. Kriterij dodjele koji se odnosi na postotak ulaganja u dodatne sadržaje u odnosu na ukupnu vrijednost ulaganja nije predviđen konačnom verzijom natječajne dokumentacije, a nastavno na komentare u sklopu ovog savjetovanja. 3. U konačnoj verziji UzP-a bit će promijenjeni kriteriji koji uključuju vrednovanje na osnovu kategorizacije objekta. Vezano uz komentare koji se odnose na pojašnjenje uputa, iste će se redefinirati i doraditi.
34 DYVOLVE d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) U poglavlju 2.1 Predmet poziva predlažemo jasniju definiciju vezanu uz prihvatljive aktivnosti na način da glasi:"Gradnja novih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, poticat će se u okviru kategorija Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR) 0, 2, 3, 4, dok se u kategoriji ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te dogradnja samo u slučaju ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta, a u cilju povećanja kategorizacije." Prihvaćen Tekst UzP-a koji se odnosi na uvjete poticanja ulaganja u ITR-u 1 će se dodatno pojasniti i redefinirati.
35 Isabela Knežević 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Potrebno je jasnije definirati da li se sukladno ovom Pozivu sufinanciraju i kuće za odmor budući da PRAVILNIKOM O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ - spadaju i apartmani i kuće za odmor, međutim u Pozivu je razvidno da preferenciju dajete već postojećim hotelskim i drugim tvrtkama, što nije pokazatelj uspjeha ovog Poziva. Kuće za odmor i apartmani su najvažniji segment cjelogodišnjeg turizma i kao takvi ne smiju se isključiti iz ovog Poziva. A to vrijedi za sve Grupe. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i grupe 2. Pozivadodatno će se pojasniti u UzP-u. Također, sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2., kuće za odmor nisu kategorija iz skupine hoteli, stoga nisu predmet ovog Poziva.
36 IVAN KRŽELJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Prijedlog novog teksta: "Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel, integralni (udruženi) hotel, te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva. U područjima kategorije ITR 3 i 4, ugostiteljsko-turistički objekti za smještaj također obuhvaćaju kuće za odmor sa minimalno četiri zvjezdice" "U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice, dok se u kategoriji ITR-a 0, 2, 3 i 4 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno tri zvjezdice, izuzev u slučaju ugostiteljsko-turističkih objekata vrste kuća za odmor u kategoriji ITR-a 3 i 4, u kojem se potiču ulaganja za objekte minimalne kategorije četiri zvjezdice" Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Pozivadodatno će se pojasniti u UzP-u. Također, sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine “Hoteli”, stoga nisu predmet ovog Poziva.
37 IVAN KRŽELJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) "Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva" Komentar: Smatramo kako je isključenje tipologije hotela „integralni/udruženi hotel“ potpuno neopravdano i diskriminatorno. Naime, odredbom članka 38. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, integralni hotel je definiran kao objekt u kojem ugostitelj pruža usluge smještaja i doručka u zajedničkim sadržajima, svojim ugostiteljskim objektima i/ili objektima drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača, koji su prethodno ishodili rješenje. Odredbama čl.30. istog Pravilnika (Difuzni hotel), čl.31. istog Pravilnika (hotel), čl.33. istog Pravilnika (aparthotel), čl.35. istog Pravilnika (turističko naselje), na sasvim razvidan način se može utvrditi da su sve "nacrtom poziva dopuštene tipologije/vrste objekata iz skupine hoteli" suštinski istovjetne vrste kao i integralni (udruženi hotel) - to obzirom da se svi definiraju kao objekt u kojima se gostima pružaju usluge smještaja i doručka, upravo kao što je definirana suština i integralnog hotela. Integralni hotel kao vrsta/tipologija hotelskog objekta, dovodi do povećanja broja smještajnih jedinica u organiziranom hotelskom smještaju, odnosno realno dovodi do smanjenja „negativnog“ omjera dostupnih jedinica u privatnom smještaju (tzv „iznajmljivači“) u odnosu na hotelski smještaj. Zaista je nejasan ratio isključenja ove tipologije hotela/hotelskog objekta. Predlaže se makar u odnosu na potpomognuta područja (brdko-planinska), uvrstiti tipologiju/vrstu objekata iz skupine hoteli: Integralni (udruženi) hotel. Također, imajući u vidu cilj poziva (poticanje ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj visoke kvalitete), to ostaje nejasno zbog čega se isključuje mogućnost sufinanciranja kuća za odmor visoke kvalitete (5*) (makar u ITR III i IV kategorije), dok se istovremeno omogućava sufinanciranje objekata sa 3* - što nikako nisu objekti za smještaj visoke kvalitete... Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Pozivadodatno će se pojasniti u UzP-u.. Nadalje, sukladno predmetu Grupe 2. Poziva , kategorija Integralni hoteli nije prihvatljivo ulaganje u okviru ovog Poziva.
38 Bitoraj 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Kao stanovnik ruralnog prostora moram vam ukazati na to da iako sa jedne strane podržavam izgradnju hotela i ostalih visokokvalitetnih turističkih sadržaja brine me činjenica da je teško danas pronaći radnu snagu za hotele i restorane u visokorazvijenim turističkim mjestima, pa si onda možemo samo zamisliti kako ćemo pronaći radnu snagu u depopulacijskim ruralnim prostorima Like , Gorskog kotara, Žumberka, Slavonije, Zagore itd. gdje sve kreće od nule. Bojim se da ćemo dobiti kontraefekt kao primjerice izgraditi ćemo visokokategorizirane hotele za koje nemamo domicilne školovane radne snage, ili ćemo morati uvesti iz dalekih zemalja pošto u regiji je bazen radne snage također isušen. Moj je prijedlog da se za takve ruralne i depopulacijske krajeve prije svega gleda kroz mogućnost financiranja manjih obiteljskih gospodarstava koji će moći dobiti dio sredstava za nižu kategoriju turističke ponude i kojima ćemo na taj način omogućiti da otvore planinarski dom, hostel, kuće za odmor, kušaonice, kampove,glamping kamp, razne tercijarne usluge koji svi zajedno nemaju potrebu za velikoj visokoobrazovanoj radnoj snazi. Onima koji imaju veće apetite tipa restoran, hotel također treba omogućiti dobivanje financijskih sredstava, ali prem mojoj percepciji ova prva skupina trebala bi imati također mogućnost za apliciranje svojih projekata. Nemojmo ponavljati greške iz prošlosti i diskriminirati autohtone poduzetnike koji žele svoje obiteljsko gospodarstvo dignuti na višu razinu u vidu planinarskih domova, hostela, ,kušaonica, kampova,glampinga, raznih tercijarnih djelatnosti itd. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u. Nadalje, sukladno predmetu Grupe 1. Poziva, ulaganja u vrste smještaja iz skupine “Kampovi” su prihvatljiva u okviru ovog Poziva, dok ulaganja u hostele ili planinarske domove, sukladno predmetu Grupe 2., nisu prihvatljiva u okviru ovog Poziva. Ministarstvo turizma i sporta je kroz ovaj Poziv dalo veliki naglasak na razvoj kontinentalnog turizma, ruralnog turizma kao i povezivanja sektora turizma sa poljoprivredom gdje se prednost daje projektima koji se provode na manje razvijenim turističkim područjima. Također, kako bi se potaknula regionalna i socijalna kohezija, prednost se daje projektima koji se provode na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima ili na otocima. Nadalje, kroz Poziv se dodatno daje prednost projektima koji imaju predviđeno korištenje domaćih proizvoda u svojoj gastro-eno ponudi. U okviru kategorija iz skupine hoteli, izuzev integralnih hotela te turističkih apartmana i pansiona te kategorija iz skupine kampovi potencijalni prijavitelji imaju mogućnosti odabrati kategorije koje su primjerene za turističku ponudu upravo na ruralnim područjima te su komplementarne sa aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja iznimno vrijedan turistički proizvod. Potencijalni prijavitelji u ruralnim područjima imaju mogućnosti ulagati i u tematske parkove koji mogu doprinijeti kreiranju raznovrsne, autentične turističke ponude temeljene na tradiciji čime će se kreirati motiv za dolazak turista u destinaciju. U konačnici kroz dodatno redefiniranje kriterija za dodjelu sredstava, dodatno će se olakšati mogućnosti za ulaganja mikro i malih poduzetnika.
39 Filip Margan 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Predmet ovog poziva prema članku 2.1 je “Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj sljedećih kategorija: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.“ Istovremeno, tijekom ovog natječaja pozivate k povećavanju inovativnog, održivog turizma, zelenoj i digitalnoj tranziciji. Inovativni smještajni objekti (dakle ne hoteli u klasičnom smislu) su ovim člankom gotovo pa isključeni. Naime, naši propisi kategorizacije hotela su zastarjeli, neprilagođeni trenutnom stanju u turizmu. Isti ne poznaju termine novih vrsta objekata, kao što su: hometel, glamping, dugoročne a luksuzne smještajne jedinice, business hotel, smještaj u mobilnim kućicama, industro-hotel, boutique hotel, bunkhouse, pop-up i trendy hoteli, roadhouse, i različite vrste hibridnih smještaja npr. coworking+coliving digitalnih nomada, unikatni koncept-hoteli i sl. Predlažem da osnovni uvjet bude: “turistički objekt “. Nadalje, savjetujem da se izbaci kategorizacija po zvjezdicama, jer je takav pristup arhaičan i potpuno neupotrebljiv za nove vrste turističkih smještaja. Moderni objekti, zbog starih propisa, ne mogu dobiti višu kategoriju iako im zapravo pripada, kad bi bili mjereni novijim standardima prisutnim u drugim turistički razvijenim zemljama. Stoga je izuzetno važno da se ovaj članak ispravi tako da nije diskriminatoran i da se na natječaj mogu ravnopravno prijaviti svi turistički projekti. Ministarstvo neka svakom projektu pristupi individualnim bodovanjem vrijednosti, te time omogući razvoj modernog i inovativnog hrvatskog turizma. U protivnom, je članak 2.1 upravo u sukobu s osnovnom idejom ovog natječaja - da prijavitelji budu zeleni, inovativni, digitalni i održivi. Djelomično prihvaćen Predmet Poziva će se doraditi na način da će se predvidjeti ulaganja i u objekte iz skupine “Hoteli”, vrsta Posebni standardi. Nadalje, kroz ovaj Poziv potiču se ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj iz skupine “Hoteli” izuzev integriranih hotela, turističkih apartmana i pansiona te iz skupine “Kampovi” kao i dodatni sadržaji za iste objekte. Projektni prijavitelji imaju mogućnost odabrati one niše za pozicioniranje na turističkom tržištu i ponuditi inovativni sadržaj za npr. digitalne nomade i sl. Nadalje, različite vrste objekata za smještaj iz skupine “Hoteli” daju prijaviteljima niz mogućnosti za kombinaciju različtih turističkih proizvoda prilikom pripreme projektnih prijedloga. U konačnoj verziji UzP-a kriteriji koji se odnose na vrednovanje na osnovu kategorizacije objekta bit će promijenjeni.
40 CS Management j.d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Poštovani, Pod točkom 2.1 Predmet Poziva: "Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije...". Smatramo da bi i Integralni hotel kao podvrsta skupine "Hoteli" (NN 56/216) morao biti ubačen kao prihvatljiv korisnik te isti ne bi trebao biti isključen s obzirom da su prihvatljive sve ostale vrste hotela. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Pozivadodatno će se pojasniti u UzP-u. Sukladno, predmetu Grupe 2. Poziva, kategorija Integralni hotel nije prihvatljivo ulaganje u okviru ovog Poziva.
41 ALEN RENDULIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Pravila koja se odnose na državne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti) Pod točkom 2.1 Predmet Poziva: Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 1 uključuje/može biti: Objekti iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj - Kuća za odmor (u kategoriji minimalno 4 ili 5 zvjezdica), sukladno članku 30. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali objekti za smještaj (NN 54/16 i NN 69/17) ili ne? Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u. Također, sukladno predmetu Grupe 1. Poziva, kuće za odmor čine kategoriju smještaja izvan kategorije Hoteli, stoga nisu predmet ovog Poziva.
42 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva U nastavku iznosimo mišljenje našeg člana u cijelosti: „Iz Uputa nije razvidna i posebno odijeljena Grupa 1. od Uvodnog dijela i opće svrhe i cilja Poziva, pa je to potrebno u finalnoj verziji dokumenta ispraviti. Također, iz priložene tablice pokazatelja nije jasno da li je doprinos svim pokazateljima obvezujući ili je potrebno doprinijeti samo nekima od njih. Vezano uz odredbu: Udio zatražene regionalne potpore mora iznositi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1). Nejasno je kako i zašto je udio regionalne potpore ovako visoko postavljen i temeljem kojih pretpostavki. Ako je namjera poziva zelena tranzicija turizma i ostvarenje ciljeva Poziva usmjerenih u nove, inovativne proizvode, usluge, smanjenje prekomjernog turizma te lokalno povećanje zaposlenosti, nejasno je kako će ova vrsta potpore u ovom omjeru, doprinijeti navedenim ciljevima iz točke 1.2. Poziva: • je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa • je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama. S tim u svezi smatramo da je postotak regionalne potpore od 60% previsok i nije u skladu s ciljem Poziva niti s Pozivom utvrđenim pokazateljima a da je najniži iznos potpore također previsok i trebao bi reflektirati i manja ulaganja koja doprinose ciljevima definiranim u točki 1.2. a doprinose pojedinim pokazateljima određenim u točki 2.2. (npr. Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima). Predlažemo smanjenje najnižeg iznosa potpore na 50.000 kn i omogući dodjela drugih vrsta potpora bez ograničenja (uključujući i potpore male vrijednosti). Nadalje, obzirom na mali iznos potpora male vrijednosti i njihov utjecaj na ukupna dodijeljena sredstva u svim grupama, smatramo da je podjela intenziteta na ITR 1 od 75% i ostale ITR destinacije od 85% nepotreban. Molimo stoga izjednačavanje i povećavanje intenziteta na 90% za sve ITR skupine obzirom ne postoji razlika u vrsti aktivnosti i/ili troškova koja bi pravdala ovakvu podjelu, i da se u sklopu pripreme projektnih prijedloga očekuju značajne dorade i troškovi vezani uz prilagodbu postojećih investicija novim zahtjevima poziva koji uključuje i elemente istraživanja, razvoja, inovativnosti, zelene i digitalne tranzicije, novih turističkih proizvoda i sl.“ Prihvaćen UzP će se izmijeniti na način da će se maknuti odredba vezana uz udio zatražene regionalne potpore, te će se definirati obaveza usmjeravanja aktivnosti u okviru projektnih prijedloga koje se odnose na doprinos zelenoj I digitalnoj tranziciji, a sukladno pravilima za NPOO. Definirani najmanji iznos potpore u okviru ovog Poziva odnosi se na procijenjeni iznos najmanjeg mogućeg ulaganja u okviru projektnih prijedloga kojim se može doprinijeti ciljevima Poziva kao I definiranim pokazateljima te kriterijima. Zbog navedenog najmanji iznos potpore nije moguće smanjiti. Intenzitet de minimis potpore će se definirati za sve kategorije ITR-a na 85%.
43 Dolores Pušar Banović 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Imamo projekt u kojem se u ITR 1 želi nekoliko privatnih iznajmljivača udružiti u difuzni hotel, a koji je trenutno u fazi osnivanja. Projektom bi se izvršila rekonstrukcija recepcije i ugostiteljskog objekta te digitalizacija procesa prijave, informiranja i odjave gostiju, istovremeno bi se digitaliziralo i ozelenilo poslovanje smještajnih sastavnica difuznog hotela. Molimo za mišljenje o prihvaljivosti navedenog projekta unutar grupe 1. Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
44 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Vezano uz odredbu da visina dodijeljenih bespovratnih sredstava za pravne osobe koje posluju unutar grupe poduzeća ne može prijeći 50.000.000 HRK po grupi predlažemo sljedeći tekst. Visina dodijeljenih bespovratnih sredstava ne može prijeći 50.000.000 HRK za nekoliko projekata raznih prijavitelja u situacijama kada određeni poduzetnik (matično društvo), u ovom slučaju prijavitelj, nad jednim ili više poduzetnika (društvo kći), također prijaviteljima, ima vladajući utjecaj (kontrolu) sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Radi otklanjanja dvojbe u prethodno opisanu situaciju ne ulaze sudjelujući interesi (sudjelujući udjel, pridruženi poduzetnik), već samo ovisna društva. Navedeno će se provjeravati putem javno dostupnih konsolidiranih financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Tekst će se definirati u konačnoj verziji UzP - a.
45 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva „Ukupan broj tehnoloških rješenja uvedenih kroz projekt koji doprinose zelenim i/ili digitalnim ciljevima. Novouvedeno tehnološko rješenje podrazumijeva i broji se kao jedno novouvedeno tehnološko rješenje ako uključuje: - različita rješenja energetske učinkovitosti i/ili učinkovitosti resursa i smanjenja nastanka otpada u okviru pojedinog proizvodnog procesa koji čini zaokruženu proizvodu cjelinu.“ Molimo pojašnjenje što podrazumijeva proizvodni proces u pogledu rješenja energetske učinkovitosti i/ili učinkovitosti resursa i smanjenja nastanka otpada. Prihvaćen Točka 2.2. Svrha (cilj) poziva dodatno će se definirati na način da se pojasni što podrazumijeva jedno tehnološko rješenje i u kojim područjima.
46 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva „b. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. Uredbe 651/2014 i članka 18. Programa dodjele državnih potpora mogu se dodjeljivati pod uvjetom da su izravno vezane uz projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora iz članka 10. Programa dodjele državnih potpora. Intenzitet potpore ne smije premašiti: a) 45% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike; 55% za srednje poduzetnike i 65% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, npr. kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta“ za prethodno postojeći objekt ili na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanim s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove.“ Predlažemo pojasniti navod kako bi bilo jasnije što može podrazumijevati ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja kao zasebno ulaganje. Uključuje li navedeno primjerice postavljanje fotonaponskih ćelija obzirom da ista čine 'dodatnu komponentu' već postojećeg objekta? Djelomično prihvaćen Navedeno je definirano Programom državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf) te se intenziteti potpora ne mogu drugačije definirati. Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi za različite vrste potpora dodatno će se definirati.
47 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Nadalje, vezano uz posljednji navod ovog poglavlja, odnosno, uvjet da "udio zatražene regionalne potpore mora iznositi najmanje 60% od ukupno zatraženog iznosa bespovratnih sredstava", predlažemo Ministarstvu izmjenu ove odredbe UzP-a budući da su njome isključeni svi veliki poduzetnici na području Grada Zagreba koji već posluju u NKD 55. Smještaj djelatnosti. Predlažemo sljedeći tekst: Za područje Grada Zagreba dozvoljavaju se ulaganja na način da će se prijavitelj veliki poduzetnik obvezati cjelokupan trošak potencijalne regionalne potpore financirati iz vlastitog dijela financiranja kao neprihvatljiv trošak, a čime se osigurava da svrha projekta nije ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije, već će projekt morati ispuniti sve kriterije i svrhu samog poziva, a prijavitelj će moći ostvariti sve one vrste potpora koje zbog regije ulaganja ili veličine poduzetnika ne isključuju velike poduzetnike. Djelomično prihvaćen Uvjeti u UzPu će se redefinirati na način da će veliki poduzetnici u Gradu Zagrebu koji već posluju u djelatnosti NKD 55. Smještaj mogu ispuniti kriterije prihvatljivosti ovog Poziva.
48 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Vezano uz najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu unutar grupe, predlažemo izmjenu najnižeg iznosa potpore po pojedinom projektu unutar grupe 1 za mikro, mala i srednja poduzeća na 1.000.000,00 HRK. Ako za primjer uzmemo jedan manji hotel na području Jadranske Hrvatske koji će za svoja ulaganja ostvariti prosječni intenzitet potpore (svih dozvoljenih vrsta potpora) od 65% on s investicijom između 1,6 i 1,8 milijuna kuna zasigurno može ispuniti sve uvjete, kriterije i pokazatelje Poziva i ostvariti skoro pa maksimalan broj bodova. Prema trenutnim pravilima oko najnižeg iznosa potpora dovodimo se u situaciju da se u prosjeku minimalna ukupna vrijednost projekta mora vrtjeti oko tri milijuna kuna što za manje hotele koji žele ići u smjeru obnove ili rekonstrukcije predstavlja nerazmjer u odnosu na potrebe takvih ulaganja te bi se morala odrađivati umjetna "pumpanja" projekata kako bi ispunili minimalni uvjet. Nije prihvaćen Definirani najmanji iznos potpore u okviru ovog Poziva odnosi se na procijenjeni iznos najmanjeg mogućeg ulaganja u okviru projektnih prijedloga kojim se može doprinijeti ciljevima Poziva kao i definiranim pokazateljima te kriterijima, a uvažavajući činjenicu da se osim državnih potpora za dio aktivnosti dodjeljuje i de minimis potpora s intenzitotom od 85%. Zbog navedenog najmanji iznos potpore nije moguće smanjiti.
49 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Vezano uz pokazatelj neposrednih rezultata Poziva "Privatna ulaganja u iznosu jednakom javnoj potpori" i navedenu jedinicu mjere "EUR", predlažemo standardizaciju valute u HRK budući da je hrvatska kuna korištena kao valuta u većinskom dijelu teksta UzP-a. Prihvaćen U završnoj verziji UzP primjenit će se dvojno iskazivanje valute (HRK/EUR).
50 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Vezano uz opis i izvor provjere ostvarenja pokazatelja, molimo vas dodatno pojašnjenje Izvora provjere budući da nakon završnog ZNS-a tek počinje teći m+3 razdoblje te iz Završnog ZNS-a nije nikako moguće doći do podataka o popunjenosti u m+3 godini. Predlažemo koristiti Izvješće s pokazateljima nakon provedbe projekta. Djelomično prihvaćen U finalnoj verziji UzP-a prilagodit će se tekst vezan uz pokazatelje kao i izvore provjera pokazatelja nakon završetka projekta.
51 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Predlažemo standardizaciju cjelokupnog teksta dokumenta na razdoblje m+3. Djelomično prihvaćen Svugdje gdje je bilo moguće oznake godina nakon završetka projekta određene su na m+3.
52 LumeNNice d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva 2.1. Predmet Poziva Molimo pojasniti je li nužno ulaganje u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj ili je moguće ulaganje isključivo u prateći sadržaj ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj bez ulaganja u smještajne kapacitete, uz postizanje svrhe Poziva. Molimo razmotriti opciju da ulaganja u povećanje kategorije smještajnih objekata nije eliminacijski kriterij već da se valorizira kroz sustav bodovanja. Djelomično prihvaćen Uskladit će se tekst u završnoj verziji UzP – a, na način da isto bude jasno za buduće prijavitelje. Navedeno nije eliminacijski kriterij već se odnosi na Predmet poziva, Grupa 1, kako je definirano UzP – om.
53 BORNA ZRINŠČAK 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Poštovani, Ovim putem skrećemo pozornost da u predloženom tekstu natječaja nije jasno definirano (ili se kroz natječajnu dokumentaciju navode oprečne tvrdnje) jesu li prihvatljivi sljedeći projekti: 1. Rekonstrukcija objekata u ITR-u 0, 2, 3 i 4 koji trenutačno nisu u funkciji turističko-ugostiteljskog sadržaja s ciljem uspostave novih ugostiteljsko-turističkih objektata za smještaj visoke kvalitete (ili isključivo mora biti izgradnja novih objekata) Naime, u natječaju se navodi sljedeći paragraf kojim se može protumačiti kako nije moguće rekonsturirati postojeće objekte koji nemaju funkciju ugostiteljsko turističkog sadržaja. S obzirom na to da se omogućava gradnja novih objekata smatramo da je potrebno omogućiti i rekonstrukciju postojećih objekata. “Potiču se ulaganja u nove objekte kao i u rekonstrukciju i obnovu postojećih objekata pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj te zabavnih i tematskih parkova i drugih inovativnih sadržaja.” 2. Mogućnost ulaganja u postojeće ugostiteljsko-turističke sadržaje bez povećanja kategorizacije objekta (npr. hotel u ITR 3 koji ima 4 zvjezdice te zadržava 4 zvjezdice nakon realizacije projekta). Naime, u natječaju se navodi sljedeća formulacija kojom se može protumačiti da je projektom potrebno povećati kategorizaciju objekta kao rezultat projekta. Dok se na drugom mjestu navodi oprečna formulacija kojoj se ne navodi potreba za povećanjem kategorizacije. Molimo da se isto uskladi te omogući prijava projekata bez potrebe za povećanjem kategorizacije. “U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice, dok se u kategoriji ITR-a 0, 2, 3 i 4 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno tri zvjezdice.” “Projekt ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj u kategoriji ITR-a 1 mora se odnositi na rekonstrukciju i/ili obnovu objekta koji udovoljava uvjetima kategorije minimalno četiri zvjezdice, dok se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj u kategorijama ITR-a 0, 2, 3 i 4 moraju odnositi na gradnju, rekonstrukciju i/ ili obnovu objekata koji udovoljavaju uvjetima kategorije minimalno tri zvjezdice; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Glavnim projektom.” Srdačan pozdrav Prihvaćen 1. Navedeno će se jasnije definirati u završnoj verziji UzP - a. 2. Tekst će se jasnije definirati u završnoj verziji UzP - a.
54 Projekt jednako razvoj d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Potrebno je preciznije definirati kako će se kod kriterija „Visina dodijeljenih bespovratnih sredstava za pravne osobe koje posluju unutar grupe poduzeća ne može prijeći 50.000.000 HRK po grupi“ provjeriti odnosi između poduzeća u grupi. Definicija iz pojmovnika je preopćenita i ne navodi izvor provjere (npr. konsolidirani financijski izvještaji grupe za referentnu godinu). Također, pojmovi „dominirana“ i „dominantna“ nisu usklađeni sa relevantnim zakonskim propisima, kao što je Zakon o računovodstvu. Prihvaćen Navedeno će se jasnije definirati u završnoj verziji UzP-a.
55 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Financiranje je prekomplicirano. Nepotrebno ima 6 vrsti potpora. Predlažem skratiti na a) Regionalnu potporu i b) de minimis. Npr. zašto proizvodnja energije i energetska učinkovitost ne bi bila regionalna potpora. Vezano za prethodno nelogično je da da bi se financirala energetska učinkovitost u hotelu treba uložiti najmanje 60% u projekte koji spadaju u regionalne potpore (npr. nabavka novoga namještaja) da bi se onda sa 40% i manje mogla financirati energetska učinkovitost. Predlažemo da energetska učinkovitost bude regionalna potpora. Nije prihvaćen Kako bi svi projektni prijedlozi bili u mogućnosti doprinijeti ciljevima ovog Poziva, nužno je predvidjeti i ostale vrste potpora kako je definirano Pozivom. Državne potpore u okviru ovog Poziva dodjeljuju se na temelju Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf) i na temelju Programa dodjele de minimis potpora u sektoru turizma u skladu s uvjetima propisanima de minimis Uredbom, koji će biti objavljen na stranicama Ministarstva.
56 Deloitte d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Poštovani, molimo pojašnjenje pokazatelja popunjenost turističkih kapaciteta. Naime, u opisu se navodi “Smještajni ili prihvatni kapacitet realiziran projektom u godini m+3 predstavlja % omjera broja ostvarenih noćenja ili posjeta turističkog objekta i umnoška broja stalnih postelja ili maksimalnog prihvatnog kapaciteta i broja dana u godini u godini m+1.” Potom se pod ciljanom vrijednošću navodi popunjenost turističkih kapaciteta u godini m+1, a pod izvorom provjere odobren završni ZNS. Iz navedenog nije jasno je li ciljana vrijednost popunjenost turističkih kapaciteta u godini m+1 ili m+3 i koji je izvor provjere, s obzirom da se završnim ZNS-om ne mogu dokazivat vrijednosti u godinama nakon završetka provedbe projekta. Prihvaćen U finalnoj verziji UzP-a prilagodit će se tekst vezan uz navedeni pokazatelj kao i izvor provjere za navedeni pokazatelj.
57 Rebeka Raff 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Poštovani, molim da se jasnije strukturira dio koji se odnosi na potencijalno povećanje intenziteta potpore. Naime, odlomak koji govori "Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3....." je nejasan na koji dio se točno odnosi, odnosno odnosi li se samo na b. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ili se odnosi i na a. Regionalne potpore iz članka 13. i 14. Uredbe 651/2014. Potrebno je ovo nedvojbeno definirati u natječaju budući da riječ "Intenziteti" koja je u množini je zbunjujuća. Nije prihvaćen Navedeno je definirano u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf).
58 SPECULUM D.O.O. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Navedeno je da se potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije te potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti mogu povećati u slučaju potpomognutih područja kako slijedi: 15% - Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, te 5% - Grad Zagreb. U Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19), kategorija I (potpomognuta područja) nije naveden Grad Zagreb. Radi jednoznačnosti budućeg teksta Poziva, molim navesti točan popis potpomognutih područja koja ostvaruju mogućnost povećanja postotnih bodova za 5%, odnosno 15%. Nije prihvaćen Navedeno je definirano u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf).
59 Aestus Consulting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.2.Svrha (cilj) Poziva Poštovani, možete li uz Poziv dostaviti točan popis potpomognutih područja? Prihvaćen Popis je određen sukladno Zakonu o potpomognutim područjima NN 118/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2342.html i popisu https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/Potpomognuta%20podru%C4%8Dja.pdf
60 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.4.Prihvatljivost prijavitelja Članovi Udruženja nautičkog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori navode da je u predmetnom Nacrtu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju (dalje: Nacrt), u Grupi 1 i Grupi 3 za prihvatljive prijavitelje izostavljena djelatnost iz NKD 2007 pod kojim posluju charter kompanije - pružanje usluga smještaja na plovilima, koji je važan dio hrvatske turističke ponude. NKD za navedenu djelatnost je klasifikacijske oznake 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava. S obzirom na navedeno i kako je Hrvatska vodeća destinacija u svijetu po broju plovila u charteru, NKD 77.34 je potrebno uvrstiti u ovaj Nacrt kako je navedeno te bi točka 2.4. Grupe 1 Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, trebala glasiti: „2.4. Prihvatljivost prijavitelja Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014, a koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine, br. 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj, 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova. Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta ispunjava sljedeće uvjete: - subjekt u poduzetništvu koji sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) te se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj, 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova. - subjekt u poduzetništvu i obrtu koji sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u NKD 2007 te se odnose na klasifikacijske oznake 55 Smještaj, 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.“ Djelomično prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf) , utvrđuju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponenta C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Dodjela potpora u Grupi 1. ovog Poziva moguća je za djelatnosti u turizmu, dok je u Grupi 3. ovog Poziva moguće sudjelovanje partera u aktivnostima inovacija koji obavljaju djelatnosti iz ekosustava turizma ili u lancu vrijednosti turizma. U navedenom Programu „djelatnosti u turizmu“ znače sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 55: Smještaj; (b) oznaka NACE 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; (c) oznaka NACE 79; Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; (d) oznake NACE 90: Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; (e) oznake NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti; (f) oznake NACE 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti. U istom Programu navedeno je “„sektor prijevoza“ znači zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu zračnih luka), odnosno sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi služba, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz;” Sukladno predmetu Poziva u sklopu Grupe 3., koji će se detaljnije pojasniti u UzP-u, kao prihvatljivi partneri iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te su predviđeni i oni registrirani za obavljanje djelatnosti - 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika.
61 Udruženje ugostitelja Zagreb 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.4.Prihvatljivost prijavitelja Ovim putem želimo skrenuti pozornost na važnost i potrebu uključivanja poduzeća koja obavljaju djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56) na listu prihvatljivih prijavitelja u okviru ovog Poziva kako bismo iste potaknuli na unapređenje svojeg poslovanja kroz razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, uz podršku EU bespovratnih sredstava. Slijedom navedenoga, sve kriterije potrebno je prilagoditi na način da iste mogu ispunjavati i ugostiteljski objekti iz klasifikacijske oznake NKD 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji i ulaganja su određeni sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, kao I izrađenoj Analizi scenarija u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a sve uzimajući u obzir i upisane projekte u bazu projekata MINTS-a. U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s privatnim sektorom provedena je analiza potencijalnih projekata putem kreiranog upitnika kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora, stoga su u okviru Grupe 1. prihvatljivi projekti definirani u najvišem segmentu turističke ponude, gdje je i doprinos rastu dodane vrijednosti najveći a samim time i postizanje ciljeva gore navedenog strateškog okvira. Uvažavajući važnost razvoja inovativne gastronomske ponude za razvoj turizma u destinaciji, djelatnost pripreme hrane i usluživanja pića NKD 56.1 su predviđene kao prihvatljivi prijavitelji u okviru Grupe 3. ovog Poziva. Također ugostiteljski objekti za pripremu hrane I usluživanje pića dodatni su sadržaj u okviru tematskih/ zabavnih parkova u okviru Grupe 1. ovog Poziva.
62 Bercon d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.4.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se kao prihvatljive djelatnosti obuhvate i djelatnosti klasifikacijske oznake 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Poduzetnici iz ove kategorije imaju važnu ulogu u razvoju turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u kontinentalnom dijelu RH i ruralnim područjima. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji i ulaganja su određeni sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, kao I izrađenoj Analizi scenarija u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a sve uzimajući u obzir i upisane projekte u bazu projekata MINTS-a. U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s privatnim sektorom provedena je analiza potencijalnih projekata putem kreiranog upitnika kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora, stoga su u okviru Grupe 1. prihvatljivi projekti definirani u najvišem segmentu turističke ponude, gdje je i doprinos rastu dodane vrijednosti najveći a samim time i postizanje ciljeva gore navedenog strateškog okvira. Uvažavajući važnost razvoja inovativne gastronomske ponude za razvoj turizma u destinaciji, djelatnost pripreme hrane i usluživanja pića NKD 56.1 su predviđene kao prihvatljivi prijavitelji u okviru Grupe 3. ovog Poziva. Također ugostiteljski objekti za pripremu hrane i usluživanje pića dodatni su sadržaj u okviru tematskih/ zabavnih parkova u okviru Grupe 1. ovog Poziva.
63 Jasmina Verner 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.4.Prihvatljivost prijavitelja Mišljenja smo da je nužno da se razvidi mogućnost proširenja uvjeta za prihvatljivost prijavitelja, odnosno da odredba o prihvatljivosti prijavitelja ne bude usko vezana na djelatnosti klasifikacijske oznake 55 i 93,21 NKD 2007 već i na druge djelatnosti. Konkretno, uvođenjem navedene odredbe, onemogućava se prijava poduzetnicima s područja zdravstva (koji unutar svojeg poslovanja obavljaju poslove u zdravstvenom turizmu) i time takvu vrstu poduzetnika dovodi u nepovoljniji položaj. Predlažemo proširenje djelatnosti prijavitelja i na obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma pružanjem zdravstvenih usluga uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. S obzirom da se na razini godine ostvaruju izvrsni rezultati pozicioniranja Republike Hrvatske kao vrhunske destinacije za prekogranično pružanje usluga, nužno je da se svim poduzetnicima omogući apliciranje na navedeni natječaj, a s ciljem poboljšanja i inovacije na području turizma i zdravstva. Smatramo da bi se izmjenom navedene odredbe itekako ostvarivala svrha cjelokupnog projekta, a koja se odnosi na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Isto tako bi se i potaknuo razvoj turizma u turistički slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama. Na temelju članka 39. i 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20), omogućeno je proširenje djelatnosti zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava za djelatnosti dentalne medicine na poslove pružanja usluga u zdravstvenom turizmu, dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga turizma. Analogno važećim zakonskim odredbama, trgovačka društva i zdravstvene ustanove koja se bave pružanjem usluga u zdravstvenom turizmu mogu se isključivo tako registrirati te Vas stoga molimo se omogući da navedeni prijavitelji budu prihvatljivi. Obzirom da Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti iz 2007 nije određena klasifikacija za navedenu grupu djelatnosti, predlažemo mogućnost prilaganja rješenja Ministarstva zdravstva o odobrenju za obavljanje usluga u turizmu, kao pravovaljanog dokaza za ispunjenje uvjeta za prihvatljivost prijavitelja. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf) , utvrđuju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponenta C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Dodjela potpora u Grupi 1 ovog Poziva moguća je za djelatnosti u turizmu, dok je u Grupi 3. Ovog Poziva moguće sudjelovanje partera koji obavljaju djelatnosti iz ekosustava turizma ili u lancu vrijednosti turizma. U navedenom Programu „djelatnosti u turizmu“ znače sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 55: Smještaj; (b) oznaka NACE 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; (c) oznaka NACE 79; Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; (d) oznake NACE 90: Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; (e) oznake NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti; (f) oznake NACE 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti. U istom Programu navedeni su kao prihvatljivi poduzetnici u ekosustavu turizma što se odnosi I na djelatnost zdravstvenih usluga. Sukladno predmetu Poziva u sklopu Grupe 3., koji će se detaljnije pojasniti u UzP-u, kao prihvatljivi partneri iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te su predviđeni i oni registrirani za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite.
64 HEPEK, obrt 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.4.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Predložio bih ovdje dodati djelatnosti poput: 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti i/ili 77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lea­sing) opreme za rekreaciju i sport? Hvala i srdačan pozdrav! Boris Nije prihvaćen Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf) , utvrđuju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponenta C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. Dodjela potpora u Grupi 1 ovog Poziva moguća je za djelatnosti u turizmu, dok je u Grupi 3. Ovog Poziva moguće sudjelovanje partera koji obavljaju djelatnosti iz ekosustava turizma ili u lancu vrijednosti turizma. U navedenom Programu „djelatnosti u turizmu“ znače sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 55: Smještaj; (b) oznaka NACE 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; (c) oznaka NACE 79; Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; (d) oznake NACE 90: Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; (e) oznake NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti; (f) oznake NACE 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti. U istom Programu navedeni su kao prihvatljivi poduzetnici u ekosustavu turizma što se odnosi I na djelatnost NKD 77.34. Sukladno predmetu Poziva u sklopu Grupe 3., koji će se detaljnije pojasniti u UzP-u, kao prihvatljivi partneri iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma, te su predviđeni i oni registrirani za obavljanje djelatnosti – 77.34.
65 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.6.Kriteriji za isključenje prijavitelja Molimo Ministarstvo za potvrdu da su novoosnovana društva prihvatljiva za podnošenje projektnih prijedloga? Vezano uz točku (q) poglavlja 2.6. UzP-a, predlažemo jasno definiranje izvora provjere Izjave prijavitelja o postojanju vlastitih sredstava za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava te ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga - hoće li se ovdje raditi o deponiranim sredstvima koji se dokazuju potvrdom banke o deponiranim sredstvima ili će se kao dostatan dokaz koristiti pozitivno poslovanje koje će se utvrditi na temelju dostupnih financijskih izvještaja? Djelomično prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti prijavitelja/partnera. U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
66 LP 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.6.Kriteriji za isključenje prijavitelja Poglavlje 2.6. i 2.8 UzP-a: U odnosu na zatvaranje financijske konstrukcije, navodi se da prijavitelj treba dostaviti obvezujuće pismo banke u trenutku prijave projektnog prijedloga i/ili izjavu prijavitelja o postojanju vlastitih sredstava za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava te ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga. Navedeno ukazuje da je moguća kombinacija vlastitih sredstava i vanjskog financiranja prilikom zatvaranja financijske konstrukcije. No, u odnosu na financijski doprinos za korištenje regionalne potpore, navedeno je da: “Prijavitelj mora osigurati financijski doprinos za korištenje regionalne potpore od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem (...)”. Ukazujemo kako bi zbog dosljednosti bilo potrebno navesti da je financijski doprinost moguć vlastitim izvorima i/ili vanjskim financiranjem. Prihvaćen Navedeno će biti definirano završnim tekstom UzP-a. Nadalje, odredba da Prijavitelj mora osigurati financijski doprinos za korištenje regionalne potpore od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem određena je UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 651/2014.
67 Karlo Mrvić 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.6.Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, U točki 2.6. Kriteriji za isključenje prijavitelja, točka (q) stoji sljedeće: prijavitelju koji ne dostavi obvezujuće pismo banke u trenutku prijave projektnog prijedloga i/ili izjavu prijavitelja o postojanju vlastitih sredstava za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava te ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga; dokazuje se ostalim dostupnim izvorima; Molimo da razmotrite citirani navod glede obvezujućeg pisma namjere u trenutku prijave projektnog prijedloga. Razlog je taj što će predmetna prijava projekta biti recimo 1.11.2022. godine, a Odluka o financiranju donesena recimo 1.6.2023. (objektivno sagledavajući broj projektnih prijedloga, modalitet Poziva te realne kapacitete evaluacije projektnih prijedloga). Ukoliko simuliramo prosječan projekt (recimo: 20.000.000,00 HRK), prosječnog Prijavitelja (recimo: Srednje poduzeće) to znači da će za zatvaranje financijske konstrukcije biti potrebno 10.000.000,00 HRK. U razgovoru sa nekoliko banaka, i nakon objašnjavanje projekta te hodograma aktivnosti dolazimo do informacije da je jako nelogično raditi obradu kreditnog zahtjeva u ovom trenutku (obvezujuće pismo namjere banke = odobren kredit!). Teoretski je moguće, ali uz velike troškove – oni iznose oko 0,3% kvartalno (plaćanje unaprijed na početku kvartala). Drugim riječima, u navedenom primjeru prosječnog projekta, s prosječnim prijaviteljem - on bi obvezujuće pismo namjere platio točno 90.000,00 HRK. Napomena: Ovdje čak nije obračunata jednokratna naknada od prosječno 0,2% (dodatnih 20.000,00 HRK) – ovaj dio bi banka poslije priznala kod odobrenja kredita (negdje sredinom 2023.) i umanjila tada taj trošak. Molimo Vas da razmotrite izmjenu navedenoga, jer Prijavitelji ulaze trošak od cca. 100.000,00 HRK već prilikom prijave, te da isti “pomaknete” prije potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima/ eventualno Odluke o financiranju. Navedeno, ni na koji način ne utječe na kvalitetu projektnog prijedloga, ni na bilo koji drugi aspekt vrednovanja Prijavitelja. Unaprijed zahvaljujem Prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
68 IVAN KRŽELJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.6.Kriteriji za isključenje prijavitelja "(q) prijavitelju koji ne dostavi obvezujuće pismo banke u trenutku prijave projektnog prijedloga i/ili izjavu prijavitelja o postojanju vlastitih sredstava za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava te ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga; dokazuje se ostalim dostupnim izvorima" Komentar: Obvezujuće pismo namjere banke je ekvivalent bankovnoj garanciji i ugovoru o kreditu (u svim slučajevima banka se smatra izloženom klijentu kao da je garancija ili kredit već realizirani...), pa ako se takav ekvivalent treba dostaviti u roku od 15 dana od dana donošenje Odluke o financiranju, neprimjereno je i nepotrebno komplicirano zahtijevati da se isti ekvivalent dostavi prilikom podnošenja projektnog prijedloga. Molimo odobriti dostavu isključivo izjave prijavitelja o postojanju vlastitih sredstava u ovoj fazi. Prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
69 Aestus Consulting d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.6.Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, obvezujuća Pisma namjere banke su izuzetno kompleksni dokazi koji iziskuju vrijeme i novac za Prijavitelje, molimo da razmotrite ovaj rigorozni uvjet i odobrite dostavu izjave o osiguranju vlastitog dijela financiranja. Prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
70 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.7.Broj projektnih prijedloga „Prijavitelj po predmetnom Pozivu u sklopu ove grupe u postupku dodjele bespovratnih sredstava može prijaviti samo jedan projektni prijedlog, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje po jednoj grupi, te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije.“ Potrebno je u tekstu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava pojasniti kako jedan projektni prijedlog obuhvaća ulaganja u različite produkte istog poduzetnika. Naime, u sklopu navedenog Poziva prihvatljivi prijavitelji su, između ostalog, i veliki poduzetnici koji često imaju više produkata kao što su hoteli na istom mjestu (primjerice u istoj jedinici područne (regionalne) samouprave). Pritom treba naglasiti kako je u pojedinim segmentima poslovanja poduzetnika nemoguće odvojiti njegove sastavne produkte, a što je posebice slučaj u ulaganjima u digitalizaciju – korištenje razvijenih digitalnih rješenja uobičajeno se primjenjuje u svim produktima poduzetnika kako bi se osiguralo njihovo usklađeno poslovanje na jednakoj razini kvalitete. Promatranje produkata jednog poduzetnika kao zasebnih projektnih prijedloga bilo bi neusklađeno sa svrhom pripadajuće investicije u NPOO-u i točkom 2.2. predmetnog Poziva: NPOO; Investicija C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma „Cilj ove investicije je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu.“ Predmetni poziv; 2.2. Svrha (cilj) Poziva: „- zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo, u sprječavanje i suzbijanje onečišćenja okoliša te zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava; - digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu; - jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.“ Naime u opisu predmetne investicije u NPOO-u te svim navedenim ciljevima predmetnog Poziva, navodi se poslovanje i razvoj poduzeća/poduzetnika kao cjeline, a ne razvoj njegovih pojedinih dijelova. Nadalje, opisanu potrebu da se pod pojedinim projektom podrazumijeva ulaganje u različite produkte jednog poduzetnika slijede i pokazatelji Poziva. Tako se primjerice jedan od pokazatelja neposrednih rezultata odnosi na tehnološka rješenja u sklopu cjelokupne poslovne prakse poduzetnika: „Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima koji podrazumijeva različita rješenja u okviru pojedinog poslovnog procesa u smislu provedbe nove organizacijske metode u poslovnoj praksi poduzetnika,...“ Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog primjera projekta, konkretnog primjera prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
71 IVAN KRŽELJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.7.Broj projektnih prijedloga Obzirom na ograničeni broj vrsta/tipologija objekata iz skupine hoteli (isključenje vrste integralni hotel), da li bi situacija u kojoj jedan projekt koji obuhvaća razvoj vrste turističko naselje, a drugi projekt koji obuhvaća vrstu hotel, pri čemu su oba objekta smještena na području iste JLS/općine, predstavljala prekoračenje broja projektnih prijedloga? U suštini bi predmetni objekti činili jednu funkcionalnu cjelinu (što jest poanta integralnog hotela) na području istog naselja/općine. Nije prihvaćen Moguće je financirati projekt koji se realizira na području jednog ili više JLS-ova, međutim navedeni se mora realizirati u istoj NUTS II regiji. Iznimno u okviru Grupe 3. Ovog Poziva, moguće je predvidjeti aktivnosti na nacionalnoj razini. Daljnji uvjeti će se detaljnije definirati u završnoj verziji Uputa za prijavitelje.
72 IVAN KRŽELJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.8.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta "(d) Prijavitelj mora osigurati održivost projekta i projektnih rezultata, tj. obvezan je osigurati trajnost projekta. Dakle, prijavitelj tijekom razdoblja od tri (3) godine za pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće, odnosno pet (5) godina za velika poduzeća, od završnog plaćanja po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava mora osigurati da rezultati projekta ne podliježu sljedećim situacijama navedenima u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013: 1) promjeni vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdana prednost; 2) značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi." PITANJE : Moderni hotelski resorti (barem većina njih na Mediteranu) funkcionira na način da nakon izgradnje resorta (u ovom slučaju sufinancirano bespovratnim sredstvima), određeni broj jedinica (apartmane/vile) daje na dispoziciju klijentima (naplatno) na način da isti imaju isključivo pravo boraviti u njima u razdoblju od 2-4 tjedna godišnje, bez plaćanja smještaja, a hotel i nadalje istim jedinicama upravlja (management, jedinice su obvezno uvršetene u rental pool program) i iznajmljuje ih turistima, te klijent i hotel dijele prihod ostvaren iznajmljivanjem tih jedinica. Riječ je o "lease hold" aranžmanu. Dakle klijent ne kupuje pravo vlasništva (to bi bio „free hold“), već privilegirano pravo korištenja jedinice i pravo na sudjelovanje u diobi prihoda koju jedinica ostvari, a ista ostaje i nadalje pod upravljanjem hotela/resorta i u dugotrajnoj imovini hotela/resorta. Da li se opisani "lease hold arrangement" smatra nedopuštenom promjenom vlasništva nad predmetom infrastrukture i/ili značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta. Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
73 zvonimir kelava 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Predlazemo Ministarstvu redefiniranje ovakve odredbe buduci da je povratna informacija trzista, odnosno sudionika koji rade na izdavanju gradjevinskih dozvola i drugih slicnih akata ili potvrda na glavne projekte, da je nemoguce uz sve provovremene najave Ministarstva ishoditi pravomocnu gradjevinsku dozvolu u kratkom roku ( procjena do kraja listopada 2022 )onemogucuje ishodjenje pravomocne gradjevinske dozvole u predvidjenim rokovima. kompleksnost projekata koje su cesto obuhvacene raznim dodatnim zahtjevimakonzervatora ilinslicnih, ili situacije u kojima su investitori cekali detaljni nacrt uputa za prijavitelje kako bi vidjeli je li nuzno od faze idejnog projekta i posebnih uvjeta javnopravnih tjela ukljuciti razne mjefre koje ce osigurati doprinos okolisnim ciljevima EU taksonomije, dodatno doprinose razlozima nemogucnosti ishodjenja pravomocne gradjevinske dozvole. dodatni razlozi su ceste promjrne UPU a i prostornih planaova gradova i opcina na koje mi kao prijavitelji nemamo utjecaja. nastavno na navedeno predlazemo davanje mogucnosti dostave pravomocne gradjevinske dozvole ili drugih dokumenata do trenutka potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. HVALA VAM Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
74 SAMANTA BUBIČIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Predlažem nadležnom Ministarstvu izmjenu odredbe u dijelu 2.9 Prihvatljivost projekta pod točkom (r) na način da se rok za dostavu pravomoćne građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta odredi do trenutka sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prvenstveno iz razloga nemogućnosti ishođenja naznačenog dokumenta u okvirno zadanom, iznimno kratkom roku /do konca listopada 2022. godine. Naime kompleksnost projekta /velikih investicija, općenito veliki broj predanih zahtjeva za ishođenje dozvola, nedostatak radne snage u pojedinim upravnim odjelima, posljedično tome i dugotrajnost postupaka ishođenja istih, uvažavajući i činjenicu da na isto investitor ne može utjecati upućuje na opravdanost prijedloga za izmjenom naznačene odredbe. Hvala Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
75 MAISTRA d.d. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Predlaže se razmotriti izmjenu ove odredbe zbog sljedećeg: U slučajevima kompleksnijih projekata velike vrijednosti, koji vrlo često uključuju (primjerice) uvjete konzervatora, čekanja investitora na detaljni nacrt Uputa za prijavitelje kako bi se utvrdilo je li nužno od faze idejnog projekta i posebnih uvjeta javnopravnih tijela uključiti razne infrastrukturne mjere radi doprinosa okolišnim ciljevima EU taksonomije, izmjene UPU-a i prostornih planova bez mogućnosti upliva prijavitelja, u praksi je gotovo nemoguće (uz sve pravovremene najave Ministarstva) ishoditi pravomoćne građevinske dozvole ili potvrde na glavni projekt u kratkom roku. Stvarni rokovi nerijetko iznose 12 do 18 mjeseci. Slijedom navedenog, predlaže se davanje mogućnosti da prijavitelji dostave pravomoćnu građevinsku dozvolu, potvrdu na glavni projekt ili drugi ekvivalentni dokument do trenutka sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
76 Jadran d.d. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Poštovani, Vezano za dio 2.9, točka r, predlažemo Ministarstvu redefiniranje ovakve odredbe budući da je povratna informacija institucija koji rade na izdavanju građevinskih dozvola i drugih sličnih akata ili potvrda na glavne projekte, da je nemoguće uz sve pravovremene najave Ministarstva ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu u kratkom roku (procjena do kraja listopada 2022.) -iz vlastitog iskustva znamo da se zbog velike količine zahtjeva predanih na kvarnerskoj, ali i drugim jadranskim regijama, gdje se za cjelokupni proces ishođenja građevinske dozvole za kompleksnu investiciju nerijetko čeka više od 12 mjeseci (iako su prijavitelji krenuli u ishođenje odmah po najavi natječaja nakon što je NPOO objavljen) i nemoguće je ishoditi građevinsku dozvolu do kraja listopada 2022.). Sve navedeno onemogućuje nam ishođenje pravomoćne građevinske dozvole ili potvrde na glavni projekt u predviđenim rokovima. Kompleksnost projekata često puta zahtijevaju i razne dodatne uvjete konzervatora i sličnih institucija, što je kod nas isto slučaj ili postoje situacije u kojima su investitori čekali detaljni nacrt Uputa za prijavitelje kako bi vidjeli je li nužno od faze idejnog projekta i posebnih uvjeta javnopravnih tijela uključiti razne infrastrukturne mjere koje će osigurati doprinos okolišnim ciljevima EU taksonomije. Sve to navedeno dodatno doprinosi razlozima nemogućnosti ishođenja pravomoćne građevinske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta ovisno o vrsti investicije, u planiranim rokovima za objavu Poziva od strane Ministarstva. Dodatni razlozi, s kojima se susrećemo u procesu ishođenja pravomoćne građevinske dozvole ili potvrda na glavne projekte, a koji doprinose veoma sporom procesu, su najčešće izmjene UPU-a i prostornih planova gradova i općina na koje mi kao prijavitelji nemamo utjecaja, nestabilnost lokalnih vlasti, itd. Nastavno na sve gore navedeno predlažemo davanje mogućnosti produljenja roka predaje potrebne dokumentacije do 1Q 2023. godine ili mogućnost da se pravomoćne građevinske dozvole, potvrda na glavni projekt ili drugih ekvivalentnih dokumenata dostave do trenutka potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
77 HUP-ZAGREB d.d. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Predlažemo Ministarstvu redefiniranje ovakve odredbe na način da se dâ mogućnost dostave pravomoćne građevinske dozvole i drugih sličnih akata ili potvrda na glavne projekte do trenutka potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Razlozi su slijedeći: - velike investicije često uključuju i mnoge dodatne posebne uvjete konzervatora i/ili drugih javnopravnih tijela i mjere koje doprinose zelenim ciljevima EU taksonomije što zahtijeva dodatni angažman i vrijeme te rezultira nemogućnosti ishođenja pravomoćne građevinske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta ovisno o vrsti investicije, a u planiranim rokovima za objavu Poziva; - količina zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta ovisno o vrsti investicije, posebno u Jadranskoj Hrvatskoj, je iznimno brojna te je dobivena informacija od strane javnopravnih tijela koji rade na izdavanju građevinskih dozvola ili ekvivalentnog dokumenta ovisno o vrsti investicije kako je nemoguće ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu u tako kratkom roku i uz sve pravovremene najave Ministarstva; - najčešći povod za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta su u glavnom izmjene UPU-a i prostornih planova gradova i općina na koje Prijavitelji nemaju utjecaja. Za očekivati je da će javnopravna tijela sukladno Odlukama o odabiru korisnika i dodijeli sredstava, a temeljem prihvatljivih prijava i ostvarenih bodova Prijavitelja, postupak izdavanja građevinske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta ovisno o vrsti investicije za predmetne investicije prioritetno rješavati i time doprinijeti realizaciji predmetnih projekata. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
78 Sani Jelčić 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Predlažemo Ministarstvu izmjenu ove odredbe. Kolege koji rade na izdavanju građevinskih dozvola i drugih sličnih akata (unutar naše kuće kao i u nadležnim uredima lokalne samouprave) smatraju, da čak i uz sve pravovremene najave Ministarstva turizma, neće biti moguće ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu u ostavljenom izrazito kratkom roku (procjena do kraja listopada 2022.). Razumijemo od ostalih dionika da posebice u Jadranskoj Hrvatskoj se za cjelokupni proces ishođenja građevinske dozvole za kompleksnu investiciju nerijetko čeka od 12 do 18 mjeseci (iako su prijavitelji krenuli u ishođenje odmah po najavi natječaja nakon što je NPOO objavljen) te je nemoguće ishoditi građevinsku dozvolu do kraja listopada 2022. Ovo je posebno problematično u situacijama kakva je naša kada se objekt koji se planira renovirati nalazi u zaštićenom području pod nadzorom konzervatora. Uključivanje konzervatora u proces za dodatnih nekoliko mjeseci može produžiti proces ishođenja građevinske dozvole. Kompleksnost projekata, ponajviše velikih investicija u kombinaciji sa situacijom u kojoj su investitori čekali detaljni nacrt Uputa za prijavitelje kako bi vidjeli je li nužno od faze idejnog projekta i posebnih uvjeta javnopravnih tijela uključiti razne infrastrukturne mjere koje će osigurati doprinos okolišnim ciljevima EU taksonomije, dodatno doprinose razlozima nemogućnosti ishođenja pravomoćne građevinske dozvole u planiranim rokovima za objavu Poziva od strane Ministarstva. Nastavno na navedeno predlažemo davanje mogućnosti dostave pravomoćne građevinske dozvole, potvrda na glavni projekt ili drugih ekvivalentnih dokumenata najkasnije do trenutka potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
79 Viator aeternus 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Kao predstavnik investitora u četiri turistička projekta visoke kategorizacije u Istri predlažem Ministarstvu da rok dostave dokumentacije, prvenstveno misleći na pravomoćnu građevinsku dozvolu, omogući do trenutka potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava naprema pravomoćnosti već pri samoj Prijavi (točka 2.9.(r)). Turistički projekti po naravi su kompleksni i zahtjevaju adekvatnu suradnju svih potrebnih dionika a na koje Investitor često nema utjecaja. U konkretnom slučaju Investitor je angažirao poznate lokalne arhitekte, dizajnere te projektante i uspostavio dobru komunikaciju s lokalnim vlastima. Sa stajališta Investitora eventualna odgoda omogućava dodatnih ca devet mjeseci koji se mogu svrsishodno uložiti u razvoj projekta sa svih potrebnih aspekata Natječaja (digitlaizacija, samoodrživost, kružno gospodarstvo) što je u konačnici u cilju i zajednice i Ministarstva i Investitora. Hvala. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
80 LumeNNice d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Molimo pojasniti kojim aktom prema odredbi točke 2.9. stavka 1. e) javnog poziva mogu svoj drugi pravni interes u smislu odredbe članka 109. Zakona o gradnji dokazati trgovačka društva (Prijavitelji) koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost u kampovima čije zemljište i građevine su predmetom postupaka koji se provode prema odredbama Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN RH 50/2020; dalje u tekstu: ZONGZ), koji postupci su u tijeku i nisu okončani te stoga trgovačka društva još ne raspolažu valjanim aktom (izvatkom iz z.k., ugovorom i/ili dr. aktom) ? Naime, prema odredbama ZONGZ-a propisano je: - člankom 15. - za kampove koji su izgrađeni do dana stupanja na snagu Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća i koji su predmet ZONGZ-a smatra se da su izgrađeni temeljem pravomoćnog akta za provedbu prostornih planova te da je izdana uporabna dozvola te se pod prostorom kampa smatra sve zemljište koje se na dan stupanja na snagu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN RH 92/10) nalazilo u granicama kampa; - člankom 21. - da na dan stupanja na snagu ZONGZ-a trgovačko društvo ima pravni položaj zakupnika dijelova kampa u vlasništvu RH; - člankom 23. – da ako je trgovačko društvo prije stupanja na snagu ZONGZ-a na dijelu kampa u vlasništvu RH izgradilo građevinu temeljem akta za provedbu prostornih planova ili ju je ozakonilo temeljem propisa o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili namjerava graditi novu građevinu, na novoformiranoj građevinskoj čestici osniva se pravo građenja ili je trgovačko društvo otkupljuje. Pravo građenja osniva se do isteka roka zakupa (ugovor o zakupu se prema odredbi članka 21. stavak 4. sklapa na rok od 50 godina) uz naknadu u visini ugovorene zakupnine po m2 zemljišta godišnje. Prihvaćen U finalnoj verziji UzP-a će se definirati konačan tekst vezano uz navedenu odredbu točke 2.9. Prihvatljivost projekta.
81 LumeNNice d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Molimo promijeniti rok za dostavu građevinske dozvole na način da relevantan rok bude neposredno prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili neposredno prije započinjanja radova. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
82 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta „(r) Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga; dokazuje se dostavom pravomoćne građevinske dozvole s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno dostavom drugog odgovarajućeg akta.“ Predlažemo prilagodbu kriterija koji se odnosi na dostavu odgovarajućeg akta odnosno pravomoćne građevinske dozvole prilikom predaje projektnog prijedloga. Naime, brojni poduzetnici nisu započeli postupke ishođenja građevinskih dozvola obzirom da nisu znali da će moći financirati određena ulaganja predmetnim Pozivom, što je u skladu sa predviđenim učinkom poticaja državnih potpora unutar istog. Sukladno navedenom predlažemo prilagodbu kriterija koji bi obvezao prijavitelje na ishođenje građevinskih dozvola tijekom trajanja provedbe projekata. U konačnici, prijavitelj je taj koji je odgovoran za pravovremenu provedbu projekta i koji snosi rizik gubitka sredstava ukoliko projekt ne bude završen u predviđenom roku, pa je samim time na njemu odgovornost pravovremenog ishođenja svih potrebnih dozvola. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti/potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
83 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Vezano uz točku (d) poglavlja 2.9. UzP-a, predlažemo Ministarstvu redefiniranje odredbe "udio zatražene regionalne potpore iznosi najmanje 60% od ukupnog zatraženog..." budući da je kod projekata koji će se primarno bazirati na rekonstrukciji, a kod kojih kao zasebne cjeline možemo definirati potpore za mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, skoro pa nemoguće ostvariti ovakav minimum regionalnih potpora. Primjerice, ako govorimo o projektu od 50 milijuna kuna rekonstrukcije objekta u ITR-u 1, na kojem će na obnovu ovojnica i sve povezane troškove otići 10 milijuna kuna, novu stolariju 4 milijuna kuna, novu rasvjetu 2 milijuna kuna, nove sustave ventilacije, grijanja i hlađenja 4 milijuna kuna, automatizaciju 1 milijuna, OIE 3 milijuna, lako možemo zaključiti da nije moguće ostvariti ovaj minimum, iako će se svrha projekta i svi pokazatelji, pa i bodovi kroz ocjenjivanje maksimizirati. Vezano uz točku (e) poglavlja 2.9. UzP-a, i odredbu "...prijavitelj mora biti vlasnik ili imati drugi pravni interes, sukladno članku 109. Zakona o gradnji", molimo Ministarstvo dodatno pojašnjenje kako će se tretirati situacije s turističkim zemljištem? U velikom broju slučajeva određeni turističko-ugostiteljski objekti i infrastruktura se nalaze na turističkom zemljištu koje je trenutno "neriješeno" i potencijalni prijavitelji ne mogu ostvariti ovako postavljen uvjet pravnog interesa. Čak i ako bi krenuli u ulaganje (ako im nije potrebna građevinska dozvola) s izazovom pravnog interesa će se suočiti u trenutku kada će zatražiti uporabnu dozvolu za koji trebaju pravni interes, a koji ne mogu ostvariti budući da od Republike Hrvatske ne mogu ishoditi svu potrebnu dokumentaciju. Svakako predlažemo stvaranje uvjeta u Pozivu koji neće blokirati ulaganja koja zbog problema s turističkim zemljištem dolaze pod znak pitanja. Vezano uz točku (r) poglavlja 2.9. UzP-a, predlažemo Ministarstvu redefiniranje ovakve odredbe budući da je povratna informacija tržišta, odnosno dionika koji rade na izdavanju građevinskih dozvola i drugih sličnih akata, da je nemoguće uz sve pravovremene najave Ministarstva ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu u kratkom roku (procjena do kraja listopada 2022.) - količine zahtjeva, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, pobliže Istri, gdje se za cjelokupni proces ishođenja građevinske dozvole za kompleksnu investiciju čeka od 12 do 18 mjeseci (iako su prijavitelji krenuli u ishođenje odmah po najavi natječaja nakon što je NPOO objavljen i dalje je nemoguće ishoditi građevinsku dozvolu do kraja listopada 2022.). Kompleksnost projekata, ponajviše velikih investicija, koje su često obuhvaćene i raznim dodatnim uvjetima konzervatora i sličnim, ili situacije u kojima su investitori čekali detaljni nacrt Uputa za prijavitelje kako bi vidjeli je li nužno od faze idejnog projekta i posebnih uvjeta javnopravnih tijela uključiti razne infrastrukturne mjere koje će osigurati doprinos okolišnim ciljevima EU taksonomije, dodatno doprinose razlozima nemogućnosti ishođenja pravomoćne građevinske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta ovisno o vrsti investicije, u planiranim rokovima za objavu Poziva od strane Ministarstva. Nastavno na navedeno predlažemo davanje mogućnosti dostave pravomoćne građevinske dozvole do trenutka prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Vezano uz točku (t) poglavlja 2.9. UzP-a i dio vezan uz doprinos ulaganja minimalno jednom od ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 navodimo kako Uredba (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 - u daljnjem tekstu EU taksonomija - u članku 9. navodi 6 okolišnih ciljeva. U člancima 10-15 navode se uvjeti za doprinos svakom pojedinom cilju, odnosno, navodi se da Komisija za svaki relevantni okolišni cilj donosi delegirane akte u kojima se nalaze detaljni tehnički kriteriji provjere. Tehnički kriteriji provjere služe za utvrđivanje da li gospodarska djelatnost za koju su kriteriji tehničke provjere utvrđeni doprinosi određenom cilju. Dodatno, da bi se utvrdilo da gospodarska djelatnost doprinosi određenom cilju, ona mora zadovoljiti vrlo uske tehničke kriterije u pogledu samog cilja kao i (tehničke) uvjete DNSH za svaki od ostalih 5 ciljeva. Članak 3. navedene Uredbe jasno to navodi. Ističemo da su delegirani akti doneseni samo za prva dva klimatska cilja, a ne i za ostalih 4 okolišna. Odnosno, sukladno EU taksonomiji, nije moguće dokazati značajan doprinos bilo kojem cilju osim za prva dva jer tehnički kriteriji za uvjeti nisu objavljeni (ostala 4 cilja: održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa; prijelaz na kružno gospodarstvo; sprečavanje i kontrola onečišćenja; zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustavâ.) Dodatno, tehnički kriteriji iz prva dva cilja odnose se na određene (isključujuće) djelatnosti, a ne na sve. Posljedično, prijatelj dokazuje doprinos nekom od ciljeva isključivo putem Upitnika samoprocjene, točka 5. ZNAČAJAN DOPRINOS PROJEKTNOG PRIJEDLOGA (EU TAKSONOMIJA) bez oslanjanja na tehničke kriterije iz Uredbe o taksonomiji? S obzirom na navedeno, ljubazno molimo da potvrdite na koji način će prijavitelj objektivno dokazivati doprinos ciljevima Uredbe 2020/852? Nadalje, vezano iz ispunjavanje ciljeva, naše je razumijevanje da prijavitelj samostalno (neovisno o tehničkim kriterijima iz EU taksonomije) utvrđuje da ispunjava neki od ciljeva putem navedenog obrasca i objašnjava mjeru/aktivnost iz projektnog prijedloga. Npr. hotel koji će uvesti promotivnu kampanju i podizanje svijesti za sprječavanje otpada od hrane (provodi se kao “soft” mjera) doprinosi cilju “kružno gospodstvo” kroz sprečavanje ili smanjenje stvaranje otpada. Pri tome ne mora zadovoljiti taj uvjet kroz infrastrukturnu komponentu (npr. ponovnu uporabu otpada koji je nastao gradnjom i rušenjem zgrada). Slično vrijedi i za postavljanje rekuperatora zraka, s kojom aktivnošću prijavitelj dokazuje doprinos cilju 5 (Sprječavanje i kontrola onečišćenja). Molimo da potvrdite naše razumijevanje, odnosno, u slučaju da isto nije točno, ljubazno molimo da pojasnite kako se isto dokazuje ? Nadalje, Tehničke smjernice daju samo okvirni primjer mjera koje se mogu smatrati DNSH kriterijima i upućuju na nekoliko oglednih primjeraka procjene. Iz navedenog nije jasno na koji način prijavitelji objektivno i nepristrano ocjenjuju DNSH u vlastitim projektnim prijavama, odnosno na koji način će se objektivno DNSH ocjenjivati u prijavama. Vezano uz točku (y) poglavlja 2.9. UzP-a ponovno se referiramo na dio "...u gradu Zagrebu mogu se dodijeliti isključivo MSP-ovima, a ne i velikim poduzetnicima", molimo Ministarstvo da obrati pažnju na naš komentar o ovoj temi u prethodnom dijelu teksta. Dodatno, na području Grada Zagreba veliki poduzetnici ako diversificiraju svoje ulaganje na novu djelatnost (ovdje primjerice 55.) mogu ostvariti regionalnu potporu isto kao i MSP-ovi. Djelomično prihvaćen 1. U finalnoj verziji UzP-a redefinirat će se uvjeti koji se odnose na udio zatražene regionalne potpore. 2. Sve projektne aktivnosti moraju biti u skladu važećom zakonskom regulativom. 3. U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv. 4. Uvjeti povezani s načelom nenanošenja bitne štete kao i EU taksonomije dodatno će se definirati i uskladiti s postojećom regulativom. 5. Uvjeti u UzPu će se redefinirati na način da će veliki poduzetnici u Gradu Zagrebu koji već posluju u djelatnosti NKD 55. Smještaj mogu ispuniti kriterije prihvatljivosti ovog Poziva.
84 IVAN KRŽELJ 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta "(r) Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga; dokazuje se dostavom pravomoćne građevinske dozvole s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno dostavom drugog odgovarajućeg akta;" KOMENTAR: Smatramo da se u Nacrtu Poziva javlja suštinska diskrepancija/nesuglasje između legislative iz područja turizma/kategorizacije i legislative iz područja graditeljstva (i prostornog uređenja također). Naime, jedan od uvjeta jest da prijavitelj raspolaže pravomoćnom građevinskom dozvolom, te da se naravno nije započelo s provedbom projekta prije podnošenja/prijave projektnog prijedloga. Kod tipologije/vrste objekata iz skupine hoteli „turističko naselje“ i/ili „difuzni hotel“ i/ili „integralni hotel“ će se javiti situacija da se mora ishoditi nekoliko građevinskih dozvola za nekoliko objekata koji nisu na istoj građevnoj čestici, već mogu biti razmješteni po čitavom naselju. To znači da će prijavitelj, ako uspije, u trenutku podnošenja projektnog prijedloga imati nekoliko pravomoćnih građevinskih dozvola u kojima će, sukladno odredbi čl.113 Zakona o gradnji biti navedeno isključivo da se izdaje za određenu skupinu građevine iz čl.4. tog Zakona i eventualno da je ta građevina turističko-ugostiteljske namjene. U građevinskoj dozvoli zasigurno neće i ne može biti navedeno da se izdaje za objekt u sklopu turističkog naselja ili difuznog hotela ili integralnog hotela (čl. 113 u svezi sa čl.4. Zakona o gradnji). Do kategorizacije dolazi tek nakon što su objekti izgrađeni (a ponavljamo, ne smije se niti započeti s gradnjom prije prijave projektnog prijedloga…) i nakon što su objekti dobili uporabnu dozvolu….s tim da ni u uporabnoj dozvoli zasigurno neće biti navedeno da se dozvoljava uporaba objekta u sklopu turističkog naselja, nego se navodi da se dozvoljava uporaba građevine određene skupine i pritom može biti navedeno da je ista građevina ugostiteljsko-turističke namjene…. Pritom je još za naglasiti kako pojedine objekte unutar turističkog naselja (npr. kuće za odmor) prvo moraju biti kategorizirane od nadležnog županijskog ureda za turizam, da bi potom turističko naselje kao takvo (u sklopu kojeg su i kuće za odmor) bilo kategorizirano od strane Ministarstva turizma To znači da je gotovo i teoretski nemoguće da prijavitelj u trenutku prijave projekta ima građevinsku dozvolu za tipologiju „turističko naselje“, pa bi stoga takav prijavitelj (iako ne bi trebale postojati pretpostavke da isti prijavitelj po izgradnji objekata i ishodi traženu kategorizaciju) striktnim tumačenjem poziva mogao biti isključen kao neprihvatljivi prijavitelj/neprihvatljivi projekt . To bi bio potpuni nonsens Ovdje bi se morala uvažiti izjava prijavitelja da ima namjeru kategorizirati dozvoljenu kategoriju…ali je i takav prijavitelj u riziku da mu Ministarstvo odbije kategorizirati „dozvoljenu“ tipologiju i onda bi morao vratiti sredstva…. Molimo obratiti pozornost na činjenicu da se sufinancira izgradnja/razvoj samo određenih vrsta objekata iz skupine hoteli, a da za neke od njih prijavitelji neće moći biti sigurni (primjer turističko naselje) da će projekt u konačnici biti kategoriziran na željeni način - što prijavitelja dovodi u rizik da će morati vratiti bespovratna sredstva... Također, ukoliko se uvaži činjenica da objekti u sklopu turističkog naselja mogu biti i kuće za odmor (čl.35.st.5. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli), tada je potpuno nelogično i nejasno zbog čega se na temelju ovog Poziva ne bi mogle sufinancirati i kuće za odmora kao takve (neovisno jesu li u sklopu turističkog naselja). Stoga predlažemo ponovno razmotriti točku 2.1. "Predmet Poziva" i otkloniti potencijalnu diskriminatornost u odnosu na pojedine vrste ugostiteljskih objekata, čije sufinanciranje je nominalno nedozvoljeno ali se ipak može odobriti... Nije prihvaćen Svrha, cilj i udio zatražene regionalne potpore, minimalni i maksimalni iznosi su usklađeni s obvezama RH propisanima u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene Plana za oporavak i otpornost republike Hrvatske, Programu dodjele državnih potpora za ulaganje u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf). Također, u pojedinom projektom prijedlogu moguće je dostaviti više građevinskih dozvola za objekte koji će sačinjavati funkcionalnu cjelinu koja se može kategorizirati sukladno pozitivnim zakonskim propisima kako je definirano ovim Pozivom.
85 Stevo Žufić 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta U točki 2.9. stoji u kriterijima prihvatljivosti: f) Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga ; (g) Projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; (i) Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 4.1.); Jedno je sa drugim u suprotnosti. Također neke aktivnosti moraju započeti prije predaje projektnog prijedloga kao što je izrada glavnog projekta, izrada natječajne dokumentacije, investicijske studije i sl. To treba biti precizno navedeno pa predlažem da se to učini. Također u trenutku e-savjetovanja bi trebala biti poznata pravila postupka nabave. Jer kako će se ispravno provesti nabavu za izradu glavnoga projekta ako pravila za tu nabavu nisu poznata. Nije prihvaćen U točci 2.13. Prihvatljive kategorije troškova, G. De minimis potpore (potpore male vrijednosti) definirano je razdoblje prihvatljivosti određenih kategorija troškova. Pravila za neobveznike javne nabave koja važe u okviru ovog Poziva objavljena su na stranici https://mint.gov.hr/NPOO/dokumenti-22738/22738.
86 Deloitte d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta Poštovani, u dijelu Prihvatljivost projekta se navodi da udio zatražene regionalne potpore mora iznositi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva gdje je izgradnja, rekonstrukcija ili obnova objekata obavezna aktivnost, dok se pod prihvatljivim aktivnostima projekta u okviru regionalnih potpora za ulaganje navodi da je izgradnja/rekonstrukcija ili obnova objekta obavezna aktivnost. Iz navedenog nije jasno je li prihvatljiva prijava projekta koji ne uključuje izgradnju/rekonstrukciju ili obnovu objekta, s obzirom da se navode i druge prihvatljive aktivnosti u segmentu regionalnih i drugih potpora te u kojim situacijama nije primjenjiv kriterij od 60% udjela ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava, a koji se mora odnositi na regionalne potpore. Nadalje, u dijelu prihvatljivih kategorija potpora i aktivnosti navodi se da se potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, potpore za mjere energetske učinkovitosti i potpore za usavršavanje koje se vežu za sve prethodno navedene potpore mogu dodijeliti isključivo ako su vezane uz projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora, dok se potpore za inovacije procesa ne mogu dodijeliti za velike poduzetnike. Iz navedenog proizlazi da ako Prijavitelj ne može koristit regionalne potpore za ulaganje zbog važećih pravila o regionalnim potporama, tada ne može koristiti ni druge potpore u okviru Poziva čime su sva velika poduzeća koja su registrirana i obnašaju djelatnost u sektoru u kojemu se trebaju odvijati aktivnosti projekta (NKD 55 i 93.21) te planiraju ulaganje u Gradu Zagrebu neprihvatljiva za prijavu na Poziv, s obzirom da prema važećim pravilima ne mogu koristiti regionalne potpore za ulaganja, a prema uvjetima Poziva ni bilo koje druge potpore čime su automatski isključena iz prijave na Poziv. S obzirom na navedeno, predlaže se ukidanje diskriminatornog uvjeta prema kojem su drugi oblici potpora dozvoljeni jedino u slučaju ako se vežu za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora čime su isključena iz prijave na Poziv sva velika poduzeća u NKD 55 i 93.21 koja planiraju ulaganje u Gradu Zagrebu. Djelomično prihvaćen Uvjeti u UzPu će se redefinirati na način da će veliki poduzetnici u Gradu Zagrebu koji već posluju u djelatnosti NKD 55. Smještaj mogu ispuniti kriterije prihvatljivosti ovog Poziva.
87 ALEN RENDULIĆ 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.9.Prihvatljivost projekta (r) Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga; dokazuje se dostavom pravomoćne građevinske dozvole s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno dostavom drugog odgovarajućeg akta; Ovo smatram neprimjerenim kriterijem; jer se ovime isključuju svi poduzetnici koji su spremni pokrenuti u ulagati u nešto novo (posebice nakon zadnjih 3 godine pandemije) , a daje se prednost projektima koji imaju građevinske dozvole sukladno zastarjelim propisima, bilo to iz područja Energetske učinkovitosti ili bilo to ih područja zaštite od Potresa. Rizik i garantiranje vremena provedbe sukladno: "(h) Trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1)", treba ostati u rukama svakog poduzetnika/prijavitelja. Ako završni račun, provedba cjelokupnog projekta i završni izvještaj o projektu NE budu izvršeni do 30.lipnja 2025. godine, jest i mora biti RIZIK svakog poduzetnika/prijavitelja (Rizik da se NE isplate sredstva za cjelokupan projekt (uz povrat već isplaćenih sredstava)), a ne može se ograničavati u Pozivu. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
88 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.10.Prihvatljive aktivnosti projekta Vezano uz točku (a) poglavlja 2.10. UzP-a, molimo Ministarstvo za pojašnjenje tretiranja jedne situacije u investicijama rekonstrukcije i obnove hotela. Primjerice, ponekad će prijavitelj imati građevinsku dozvolu za rekonstrukciju hotela, ali je radovima predviđeno rušenje većeg dijela objekta (npr. zbog pitanja statike), dok će neki drugi dijelovi zgrade ili depadanse objekta ostati konstrukcijski netaknuti. Molimo vas za jasnu uputu kako će se tretirati troškovi ponovne izgradnje srušenog dijela objekta koji je predmet rekonstrukcije objekta - kao regionalna potpora u potpunosti (nova konstrukcija, nova stolarija, nova rasvjeta) ili za one cjeline koje možemo usporediti (npr. stolarija prije rušenja i nakon rušenja) ima tretman potpora za mjere EnU? Vezano uz točku (c) poglavlja 2.10. UzP-a, molimo Ministarstvo za potvrdu da će se u projektima rekonstrukcije i obnove postojećih objekata smatrati obveznim izdvojiti sve zasebne cjeline ulaganja u mjere energetske učinkovitosti koje se mogu definirati kao zasebne cjeline (npr. zamjena stolarije, zamjena rasvjetnih tijela, itd.) neovisno o tome kako je to projektirano kroz Glavni projekt (kao zasebna cjelina ili integrirano kroz mapu glavnog projekta gdje se isprepliću troškovi potpora mjera EnU i regionalnih potpora?) Primjerice, trenutno stanje je zidna lampa pokraj kreveta, a u budućem stanju nju će zamijeniti samostojeća dizajnerska LED lampa na noćnom ormariću - hoće li se u takvim situacijama nova lampa tretirati kao regionalna potpora ili potpora za mjere EnU? Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. Kriteriji i prihvatljivi troškovi za dodjelu regionalne potpore objavljeni su u sklopu Programa dodjele državne potpore za ulaganja u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf).
89 LumeNNice d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.10.Prihvatljive aktivnosti projekta 2.10. Prihvatljive aktivnosti projekta Molimo jasno definirati je li moguće ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnosi samo na dodatne sadržaje turističko-ugostiteljskih objekata (primjerice sportsko-turističke ili zabavno-tematske objekte), bez ulaganja u objekte za smještaj. Molimo da se kao turističko-ugostiteljski objekti definiraju sve navedene vrste objekata - smještajni, zdravstveni, kongresni, sportsko-rekreacijski... Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
90 Isabela Knežević 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.10.Prihvatljive aktivnosti projekta U dijelu prihvatljivih troškova unutar čl. 14. Uredbe 651/2014 navedeno je sljedeće:4. Prihvatljivi troškovi su sljedeći: (a) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu; (b) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine; ili (c) kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći. Budući da je svakom prijavitelju u trenutnoj tržišnoj situaciji zaista nemoguće pokriti sve operativne i druge troškove, investicije pa tako i zaposlenike, predlažemo da se uvede prihvatljiv trošak i procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine; i/ili kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a). iz točke (b), ovisno o tome koji je veći. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi u ovom Pozivu usklađeni su s pravilima vezanim uz državne potpore prema objavljenom Programu dodjele državne potpore za ulaganja u sektoru turizma donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf).
91 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.11.Neprihvatljive aktivnosti projekta Vezano uz točku (a) poglavlja 2.11 UzP-a, predlažemo Ministarstvu jasno definiranje na koji način će se utvrđivati početno stanje smještajnih kapaciteta koje će se uspoređivati s konačnim stanjem smještajnih kapaciteta nakon projekta rekonstrukcije/obnove. Predlažemo da se za ulazno stanje koristi zadnje dostupno rješenje o kategorizaciji objekta koji će se rekonstruirati/obnavljati. Prihvaćen Navedeno će se definirati u konačnoj verziji UzP-a.
92 Upitnik 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.11.Neprihvatljive aktivnosti projekta U Grupi 1 u sklopu poglavlja 2.11. Neprihvatljive aktivnosti projekta navedeno je kako su neprihvatljiva (a) ulaganja koja će rezultirati povećanjem smještajnih kapaciteta na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriji 1. Molimo da se bolje definira prihvatljivost ulaganja vlastitih sredstava u povećanje smještajnih kapaciteta u kategoriji ITR 1, odnosno situacija u kojoj prijavitelj u glavnom projektu (temeljem kojeg će se izdati građevinska dozvola) ima predviđeno osim dodatne sadržaje (npr kongresni turizam ili sportsko rekreativni sadržaj) i povećanje smještajnih kapaciteta, no isto ne bi bilo predmet predloženog projekta već bi isključivo bilo financirano vlastitim sredstvima prijavitelja te bi se kroz projekt zatražilo sufinanciranje samo Pozivom predviđenih prihvatljivih kategorija troškova i aktivnosti. Nije prihvaćen Predmetni uvjeti i prihvatljive aktivnosti definirane su Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Nije moguće poticati ulaganja u projekte koji će rezultirati povećanjem smještajnih kapaciteta u kategoriji 1 ITR-a.
93 LP 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova Prijedlog vezan uz Poglavlje 2.13 Prihvatljive kategorije troškova. Molimo da se u primjere troškova ulaganja u materijalnu imovinu u sklopu a. Regionalne potpore za ulaganje (čl. 14. Uredbe br. 651/2014) navedu troškovi ulaganja u biološku imovinu (sjemenke bilja, sadnice drveća, drveće i sl.). Razlozi zašto je ulaganje u biološku imovinu bitno za gradnju, odnosno obnovu/rekonstrukciju u vrsti kampovi: 1) Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN 54/2016), Članku 36 (4), za vrstu kamp navodi se da su zajednički sadržaji: uređen okoliš. Za navedeno je potrebno ulagati u krajobrazno uređenje, odnosno hortikulturu; 2) U članku 36. (11) navodi se da na osnovnim smještajnim jedinicama u kampu (kamp mjesto, kamp parcela) je zabranjeno postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično. Zbog navedenog potrebno je ulagati u biološku imovinu (trava, biljke); 3) U “PRILOG I. – UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KAMP“ navodi se da je obvezni uvjet za minimalni broj zvjezdica “Prirodna (more, rijeka, jezero i drugo) ili postavljena ograda oko cijelog objekta”. Prirodna ograda podrazumijeva nabavu sadnica/drveća; 4) Također, u “PRILOG I. – UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KAMP“, pod kategorijom 14. UVJETI KOJI SE BODUJU, pod-kategorijom 14.1. Ekološki uvjeti, navode se kriteriji slijedom kojih se ostvaruju dodatni bodovi: - 10. Prirodne osobitosti kampa (očuvanje prirodne šume, drveća, prirodne plaže i sl.;i -11. Specifično i autohtono hortikulturno uređenje kampa. Prihvaćen U konačnu verziju UzP u dijelu prihvatljivih troškova će navedeno biti dodano.
94 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova „a. Regionalne potpore za ulaganje (čl. 14. Uredbe br. 651/2014) - Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik u obliku patenata, autorskih prava, znanja i iskustva ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva) poput troškova pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema; izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, planova za učinkovitije korištenje resursa, automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja(softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora i koji se koriste za aktivnosti projekta, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete: a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;…“ Potrebno je uskladiti uvjet prihvatljivosti troškova ulaganja u nematerijalnu imovinu „a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu“ s definiranom svrhom tj. ciljevima predmetnog Poziva. Naime u opisu predmetne investicije u NPOO-u te svim navedenim ciljevima predmetnog Poziva, navodi se poslovanje i razvoj poduzeća/poduzetnika kao cjeline, a ne razvoj njegovih pojedinih dijelova. Sukladno tome, smatramo kako nije svrhovito ograničavati ulaganje u materijalnu imovinu za isključivo jednu poslovnu jedinicu poduzetnika. Uzimajući u obzir prirodu ulaganja u primjerice strategiju digitalizacije poduzeća koja se u skladu sa svrhom izrade strateškog dokumenta izrađuje za čitavo poduzeće, ograničavanje projektnog prijedloga na samo jedan produkt poduzetnika bilo bi neusklađeno sa prirodom pojedinih ulaganja u nematerijalnu imovinu. Nije prihvaćen Opseg projektnog prijedloga potrebno je definirati na način da je moguće dokazati prihvatljivost troškova ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se isključivo upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu, a sukladno članku 14. UREDBE KOMISIJE (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.
95 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova g. De minimis potpore (potpore male vrijednosti) Molimo pojašnjenje što sve obuhvaća natječajna dokumentacija, u skladu s odredbom prihvatljivosti troška usluge pripreme iste, od datuma objave Poziva te do najvišeg iznosa od 60.000 HRK? Nadalje, smatramo kako navedena ograničenja za potpore povezane s troškovima upravljanja projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000 HRK) te troškovima usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000 HRK) nisu usklađena sa svrhom predmetnog Poziva. Naime, obzirom na opisane ciljeve Poziva te predviđen najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu unutar grupe (50 milijuna HRK), očigledno je kako se očekuju kompleksni projekti raznovrsnih te značajnih ulaganja, čije će usluge upravljanja i provedbe postupaka nabave zasigurno biti značajno skuplje od navedenih ograničenja. Pritom želimo naglasiti kako predmetni Poziv kao prihvatljive prijavitelje definira tržišne subjekte koji djeluju u području turizma te koji dosad, obzirom na manjak poziva usmjerenih na isto, nisu bili aktivni u sustavu EU fondova. Radi se o prijaviteljima koji nemaju značajna iskustva u provedbi EU sufinanciranih projekata te kojima će biti potrebni značajni resursi za kvalitetnu provedbu projekta usklađenu sa svim primjenjivim pravilima. Izostanak izmjene navedenih ograničenja značajno bi otežalo te ugrozilo kvalitetnu i pravovremenu provedbu projekata te ostvarenje svih predviđenih projektnih pokazatelja, odnosno ostvarenje svrhe Poziva. Sukladno svemu navedenom, predlažemo ukidanje ograničenja unutar de minimis potpora kako bi se omogućilo prijaviteljima da dostupna sredstva alociraju sukladno stvarnim projektnim potrebama. Nije prihvaćen Predviđeni troškovi odnose se na najviše iznose koji su za pojedine usluge koje su potpora pripremi i provedbi projekata prihvatljivi u okviru ovog Poziva.
96 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova Vezano uz točku (g) De minimis potpore (potpore male vrijednosti) predlažemo sljedeće: - troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti: predlažemo podizanje ovog iznosa na 750.000 HRK budući da je istraživanjem tržišta zaključeno da se uz predloženi iznos ne može ostvariti nabava vozila većih kapaciteta. - trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva: predlažemo povećanje iznosa prihvatljivih troškova pripreme natječajne dokumentacije na minimalno 300.000 HRK budući da za kompleksne investicije čija je ukupna vrijednost veća od 100 milijuna kuna nije realno za očekivati da se priprema prijavnog obrasca, investicijske studije, upitnika samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja te ostalog može odraditi za naknadu manju od, u danom primjeru, 0,3%. Dodatno, razlog u podizanju iznosa vidimo i u tome što na primjer troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije nisu ograničeni, a gdje su takva dokumentacija i natječajna dokumentacija prijavnog paketa jednakovrijedne. - upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge: predlažemo povećanje iznosa na 300.000 HRK kako bi se korisniku sredstava mogla osigurati kvalitetna potpora u provedbi u mjesečnom iznosu od 12.500 HRK potpore za trajanje projekta od 24 mjeseca. Realnost je da će ovdje korisnici sredstava biti poduzetnici koji nemaju prilike često provoditi EU projekte, a kompleksnost i rizici u provedbi će biti veći nego na većini drugih poziva s kojima smo se susretali u prethodnim godinama. Dodatno, vidljivo je da druge usluge tehničke struke, a s kojima su usluge provedbe EU konzultanata jednakovrijedne, nisu ograničene iznosima. -usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge: predlažemo povećanje iznosa na 150.000 HRK kako bi se korisniku sredstava mogla osigurati kvalitetna potpora u provedbi postupaka JN. Realnost je da će ovdje korisnici sredstava biti poduzetnici koji nemaju prilike često provoditi EU projekte, a kompleksnost i rizici u provedbi postupaka javne nabave će biti veći nego na većini drugih poziva s kojima smo se susretali u prethodnim godinama - vrijednost investicija, a samim time nabava, će nerijetko prelaziti i 100 milijuna kuna. Dodatno, vidljivo je da druge usluge tehničke struke, a s kojima su usluge provedbe postupaka javne nabave jednakovrijedne, nisu ograničene iznosima. Djelomično prihvaćen Najviši iznos za troškove ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugkljika za potrebe obavljanja djelatnosti biti će ograničen pravilima za dodjelu potpore male vrijednosti te će se maknuti druga ograničenja. Predviđeni troškovi odnose se na najviše iznose koji su za pojedine usluge koje su potpora pripremi i provedbi projekata prihvatljivi u okviru ovog Poziva.
97 Jasmina Verner 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo uvrštavanje medicinsko zdravstvene opreme za obavljanje usluga u zdravstvenom turizmu, kao ključan alat zbog kojeg turisti dolaze u Republiku Hrvatsku, a i kao neizostavan alat za trgovačko društvo koje se bavi obavljanjem usluga u zdravstvenom turizmu. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE Nije prihvaćen Troškovi opreme za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite nisu prihvatljivi budući se Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf) odnosi na sljedeće „djelatnosti u turizmu“ prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 55: Smještaj; (b) oznaka NACE 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; (c) oznaka NACE 79; Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; (d) oznake NACE 90: Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; (e) oznake NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti; (f) oznake NACE 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti. Isto je usklađeno i s odredbama UREDBE KOMISIJE (EU) br. 651/2014.
98 Rebeka Raff 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova Predlažem da se unutar 2.13. Prihvatljive kategorije troškova navede i trošak priključenja na vodovod i odvodnju te elektroenergetsku mrežu. Navedeni troškovi su prihvatljivi troškovi unutar Nacrta uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti te je neshvatljivo radi čega su ovom Nacrtu poziva izostavljeni. Ujedno molim da se u 2.13. Prihvatljive kategorije troškova uvrsti troškovi izrade investicijske studije, a koja je obvezna dokumentacija prilikom prijave projektnog prijedloga. Predlažem uvrstiti troškove izrade investicijske studije u poglavlje 2.13. pod g. De minimis potpore tako da glasi: troškovi izrade studije utjecaja na okoliš i troškovi izrade investicijske studije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine). Navedeni troškovi izrade investicijske studije su prihvatljivi troškovi unutar Nacrta uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti te je neshvatljivo radi čega su ovom Nacrtu poziva izostavljeni. Djelomično prihvaćen U okviru kategorije troška De minimis potpore (potpore male vrijednosti), troškovi pripreme natječajne dokumentacije dodatno će se razraditi primjeri dokumentacije koji uključuju i izradu investicijske studije.
99 Rebeka Raff 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova Predlažem da se unutar 2.13. Prihvatljive kategorije troškova navede i trošak plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, kao što je previđeno za Grupu 3. u 4.14. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi usklađeni su s pravilima za provedbu Nacionalnog plana oporavka I otpornoste te praviima povezanim s državnim potporama kako je definirano u Programu dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma, donesenom 27. srpnja 2022. (https://mints.gov.hr/UserDocsImages/2022_sustainable/220727_program_dodjele_potpora.pdf)
100 SPECULUM D.O.O. 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova Da li se u sklopu regionalnih potpora pod stavljanje u funkciju opreme, podrazumijeva i nabava i montaža namještaja? Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja /partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
101 Upitnik 1.OPĆE INFORMACIJE, 2.13.Prihvatljive kategorije troškova U Grupi 1 u sklopu poglavlja „Prihvatljive kategorije troškova“ (točka 2.13 UzP-a) navedeno je sljedeće: - Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik u obliku patenata, autorskih prava, znanja i iskustva ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva) poput troškova pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama prema zahtjevima međunarodno priznatih norma, odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema. Istovremeno, u točki 2.14. Neprihvatljivi troškovi navedeno je da nije prihvatljivo sljedeće: (z) Troškovi edukacija za usavršavanja koja korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim normama; (aa) Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti; (bb) Trošak energetskog certifikata prije rekonstrukcije objekta; (cc) Trošak postupka certificiranja za certifikate EU ECOLABLE i EMAS. Slijedom toga, a obzirom na kontradiktorne navode u prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, molimo da se preciznije definira koji su troškovi vezani za certificiranje prihvatljivi, a koji nisu. U postupku certifikacije uobičajeno postoje sljedeći troškovi: - Priprema za postupak certifikacije – savjetodavne usluge konzultanata - Provjera sukladnosti projekta sa zahtjevima certifikacijske sheme – audit odnosno evaluacija svih kriterija i indikatora - Trošak izdavanja certifikata od akreditiranog tijela Prihvaćen Definirat će se u konačnom tekstu Poziva na način da su troškovi koji se odnose na uvođenje certifikata koje je povezano s aktivnostima projektnog prijedloga i ciljevima ovog Poziva prihvatljivo. Budući se radi o savjetodavnim uslugama iste će se moći financirati kroz de minimis potporu.
102 Ana Glavina UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.GRUPA 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU Molimo Vas da sageldate cjelokupnu situaciju nepovoljnog položaja malih hoteljera do 10 smještajnih jedinica. Naime, mali hoteli do 10 soba spadaju u kategoriju između Grupe 1 i Grupe 2, i kao takvi nisu u povoljnoj poziciji natjecati se za dodjelu bespovratnih sredstava ni u jednoj od te grupe. U Grupi 1 kriteriji za bodovanje su prestrogi, odnosno iziskuju preopsežan angažman pred srednjim i velikim poduzetnicima. Grupa 2 je prihvatljiva po pitanju bodova, no najviši iznos potpore od 1.500.000,00 HRK ograničava opseg investicijskih aktivnosti koji bi u srednjem roku od 5 godina opravdali prijavu na natječaj zbog transformacije u pravne osobe, koje sa sobom donose povećanje operativnih, komunalnih i energetskih troškova. Dodatno su mali hoteli u nepovoljnijem položaju i odprije u smislu uvjeta kategorizacije, propisa i kontrola koji se nalažu. Predlažemo da se Grupa 1 podijeli na dvije skupine za mikro i male, te srednje i velike poduzetnike, odnosno da se revidira broj bodova koji se dodjeljuju za mikro i male poduzetnike kako bi imali ravnopravniji položaj. Uglavnom je broj bodova za mikro i male nedostižan pred onim što ostvaruju srednji i veliki poduzetnici. Predlažemo povećanje raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava unutar Grupe 2 i da se najviši iznos potpore od 1.500.000,00 HRK kn poveća na 2.500.000 HRK. Djelomično prihvaćen Kriteriji dodjele dodatno će se razraditi u konačnoj verziji teksta UzP-a. U okviru Grupe 2. ovog Poziva radi se o dodjeli De minimis potpore koja ne može prijeći 200.000,00 EUR. Nadalje, u Grupi 1. omjer ulaganja u mikro, male i srednje poduzetnike te velike poduzetnike definiran je u okviru cijelog paketa dokumentacije koja prati Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
103 Ana Glavina 3.GRUPA 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, 3.2.Svrha (cilj) Poziva: Predlažemo povećanje raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava unutar Grupe 2 i povećanje najvišeg iznos potpore na 2.500.000 HRK. Grupa 2 je prihvatljiva po pitanju bodova, no najviši iznos potpore od 1.500.000,00 HRK ograničava opseg investicijskih aktivnosti malih hoteljera do 10 smještajnih jednica koji bi u srednjem roku od 5 godina opravdali prijavu na natječaj zbog transformacije u pravne osobe, koje sa sobom donose povećanje operativnih, komunalnih i energetskih troškova. Dodatno su mali hoteli u nepovoljnijem položaju i odprije u smislu uvjeta kategorizacije, propisa i kontrola koji se nalažu. Nije prihvaćen U okviru Grupe 2. ovog Poziva radi se o dodjeli De minimis potpore koja ne može prijeći 200.000,00 EUR.
104 Bitoraj 3.GRUPA 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, 3.2.Svrha (cilj) Poziva: Jedan od načina da sadašnji i budući registrirani iznajmljivači se transformiraju u poduzetnike u turizmu je primjerice izgradnja više kuća za odmor i u sklopu njih kušaonice domaćih proizvoda sa etno prikazom kulturne baštine. Zato predlažem da se uvede kategorija kušaonica domaćih proizvoda koja je alternativa restoranima, koji na žalost ne prepoznaju domaće proizvođače. Zbog toga nemojte nas ograničavati samo sa restoranima za koje treba radna snaga , a koje nema, a sa druge strane kroz kušaonicu nudimo u ruralnim prostorima autohtonu hrvatsku kuhinju koju gost nije imao prilike konzumirati u sklopu obiteljskog posla i zadržavanja mlađih naraštaja na svome ognjištu. Nije prihvaćen Predmet Grupe 1. i Grupe 2. Pozivadodatno će se pojasniti u UzP-u. Sukladno predmetu Grupe 1. i Grupe 2. Poziva, kuće za odmor nisu kategorija iz skupine hoteli, stoga nisu predmet ovog Poziva. Ministarstvo turizma i sporta je kroz ovaj Poziv dalo veliki naglasak na razvoj kontinentalnog turizma, ruralnog turizma kao i povezivanja sektora turizma sa poljoprivredom gdje se prednost daje projektima koji se provode na manje razvijenim turističkim područjima. Također, kako bi se potaknula regionalna i socijalna kohezija, prednost se daje projektima koji se provode na potpomognutim područjima i brdsko-planinskim područjima. Nadalje, kroz Poziv se dodatno daje prednost projektima koji imaju predviđeno korištenje domaćih proizvoda u svojoj gastro-eno ponudi. U okviru kategorija iz skupine hoteli, izuzev integralnih hotela te turističkih apartmana i pansiona kao i kategorija iz skupine kampovi potencijalni prijavitelji imaju mogućnosti odabrati kategorije koje su primjerene za turističku ponudu upravo na ruralnim područjima te su komplementarne sa aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja iznimno vrijedan turistički proizvod. Potencijalni prijavitelji u ruralnim područjima imaju mogućnosti ulagati i u tematske parkove koji mogu doprinijeti kreiranju raznovrsne, autentične turističke ponude temeljene na tradiciji čime će se kreirati motiv za dolazak turista u destinaciju. U konačnici kroz dodatno redefiniranje kriterija za dodjelu sredstava, dodatno će se olakšati mogućnosti za ulaganja mikro i malih poduzetnika.
105 Isabela Knežević 3.GRUPA 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, 3.6.Kriteriji za isključenje prijavitelja Točka k) prijavitelj koji nema Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu minimalno 1 godinu prije podnošenja projektnog prijedloga Poglavlja 3.6. nedvojbeno je nekorektna, dovodi u povoljniji položaj fizičke osobe - postojeće iznajmljivače dok one koji to žele postati u malim ruralnim sredinama, ne mogu. Također, u GRUPI 1 je navedeno kao kriterij za isključenje sljedeće: (o) prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti do trenutka predaje projektnog prijedloga (uvjet se ne odnosi na registraciju pojedinačne djelatnosti); dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 4.1.); (p) prijavitelju koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 4.1.), ostali dostupni izvori; I time se potiču postojeće tvrtke da ulažu u sektor Smještaja i tematskih parkova, dok u slučaju malih iznajmljivača to se ne dopušta. Prijedlog je da se izmjeni točka k) Poglavlja 3.6. te da bude usuglašena i usklađena sa GRUPOM 1, odnosno da piše: k) prijavitelj koji nema Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu do trenutka podnošenja projektnog prijedloga. Time ćete omogućiti fizičkim i drugim osobama da pokrenuo vlastito poslovanje u taj sektor. Osim toga, projektima će se postići cjelogodišnji turizam a ne samo u ljednim mjesecima, te će time također i zaposliti ljudi. Stoga, prijedlog izmjene je vrlo važan i relevantan. Djelomično prihvaćen Predmet Grupe 2. ovog Poziva dodatno će se pojasniti u UzP-u, gdje će se također definirati da se postojećim iznajmljivačima smatraju oni prijavitelji koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu starije od 1.veljače 2020.
106 Stevo Žufić 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.1.Predmet Poziva – Grupa 3: Grupa 3. Predlažemo da se ta grupa tj. prihvatljivi projekti po toj grupi smanje na 1.000.000 kn a da se ostatak od 179.000.000 kn prebaci u grupu 1. i to za male i srednje poduzetnike (ne i za velike). Naime, uopće nije jasna svrha i cilj te grupe a kako je maglovito napisano nije ni jasno u šta bi se ulagalo. Što točno hrvatski znači formulacija „poticanje ulaganja u projekte inovacijskih klastera u lancu vrijednosti turizma radi poticanja inovacija, razmjene informacija, pružanja usluga poslovne podrške, razmjene znanja te povezivanja i suradnje u turističkom ekosustavu te u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma“ nije jasno i uopće nama koji to čitaju nije ni približno jasno na kakve se to projekte odnosi. Ako se to odnosi na Strategiju razvoja održivog turizma do 2030.g. moje je mišljenje da nam to uopće ne treba. Naime, sve naše dosadašnje strategije razvoja turizma ne vjerujem da su puno utjecale na razvoj turizma već je isti išao svojom tržnom i poduzetničkom inercijom a ne u skladu sa zacrtanim strategijama razvoja. Svakako će puno više za turizam značiti da se malim i srednjim poduzetnicima usmjeri dodatnih 179.000.000 kn potpore nego da se ti novci usmjere u još jednu strategiju od koje baš i nema prevelike koristi. U pokazateljima se spominje broj inovacijskih klastera koji su primili potporu a uopće nije jasno šta su ti inovacijski klasteri. Da li u Hrvatskoj uopće postoji neki takav inovacijski klaster. Koliko je meni poznato jer sam iz Poreča, u Poreču i okolici, gdje ima dosta turizma, nikada nismo ni čuli za neki takav klaster i tko bi ga treba činiti, kakva je pravna forma tog klastera i sl. Osim ako se ne misli na neko udruživanje velikih turističkih poduzeća u neke klastere koji će nešto raditi u njihovom interesu a to mi nije poznato, no ako je, nije ni potrebno da se financira javnim sredstvima. Možda se tu misli na Hrvatsku udrugu turizma koja je krovna organizacija 10-tak najvećih turističkih kompanija. No, ne bi se sa javnim novcima trebalo financirati takve organizacije jer njihove članice imaju dosta novaca za financiranje svojih djelatnosti. Javna pomoć potporama iz EU sredstava treba malim i srednjim poduzetnicima. Nije prihvaćen Sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti namijenjena su zelenoj i digitalnoj tranziciji, kao i poticanju oporavka i otpornosti svih poduzetnika u turizmu s multiplikativnim učincima na djelatnosti u ekosustavu turizma. Također u Nacionalnom planu oporavka I otpornosti predviđena su sredstva od 180.000.000, HRK za poticanje inovacija kroz inovacijske klastere. Nadalje, omjer ulaganja u mikro, male i srednje poduzetnike te velike poduzetnike definiran je u okviru cijelog paketa dokumentacije koja prati Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda i usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
107 HGK 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.4.Prihvatljivost prijavitelja Članovi Udruženja nautičkog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori navode da je u predmetnom Nacrtu poziva na dodjelu bespovratnih sredstava – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju (dalje: Nacrt), u Grupi 1 i Grupi 3 za prihvatljive prijavitelje izostavljena djelatnost iz NKD 2007 pod kojim posluju charter kompanije - pružanje usluga smještaja na plovilima, koji je važan dio hrvatske turističke ponude. NKD za navedenu djelatnost je klasifikacijske oznake 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava. S obzirom na navedeno i kako je Hrvatska vodeća destinacija u svijetu po broju plovila u charteru, NKD 77.34 je potrebno uvrstiti u ovaj Nacrt kako je navedeno te bi točka 4.4. Grupe 3 trebala glasiti: „4.4. Prihvatljivost prijavitelja Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma. Prijavitelj mora u trenutku prijave imati registriran NKD za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti iz ekosustava turizma koje obuhvaćaju skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine, br. 58/07) ili jednakovrijedno sukladno prethodnoj regulativi te se odnose na klasifikacijske oznake: - 55 Smještaj - 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića - 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima - 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava - 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova. Inovacijski klaster vodi pravni subjekt koji je registriran za obavljanje najmanje jedne od djelatnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (kako je definirano u ovoj točci) i uključuje još najmanje tri poduzetnika u lancu vrijednosti turizma (kako je definirano u točci 4.5. Prihvatljivost partnera) koji nisu povezana društva s poduzećem koje vodi inovacijski klaster, od kojih su najmanje dva MSP te najmanje jednu organizaciju za istraživanje i širenje znanja . Članovi inovacijskog klastera moraju potpisati Sporazum o suradnji u inovacijskom klasteru u okviru kojeg članovi definiraju projektne aktivnosti jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma iz točke 4.1. Predmet Poziva – Grupa 3 ovih Uputa, a koje je predmet projekta, uloge u projektu te ostala prava i obaveze prema minimalnom sadržaju Obrazac 9. Sporazum o suradnji u inovacijskom klasteru.“ Djelomično prihvaćen Dodjela potpora u Grupi 1. ovog Poziva moguća je za djelatnosti u turizmu, dok je u Grupi 3. Ovog Poziva moguće sudjelovanje partera u aktivnostima inovacija koji obavljaju djelatnosti iz ekosustava turizma ili u lancu vrijednosti turizma. U navedenom Programu „djelatnosti u turizmu“ znače sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev.2: (a) oznaka NACE 55: Smještaj; (b) oznaka NACE 56: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića; (c) oznaka NACE 79; Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima; (d) oznake NACE 90: Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti; (e) oznake NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti; (f) oznake NACE 93: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti. Nadalje, u istom Programu definirano je da u aktivnostima inovacija mogu sudjelovati i poduzetnici u ekosustavu turizma I drugim ekosustavima u lancu vrijednosti turizma, odnosno i oni poduzetnici koji obavljaju djelatnost 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava.
108 Projekt jednako razvoj d.o.o. 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.4.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da se proširi kriteriji prihvatljivost prijavitelja u odnosu na definiciju poduzeća iz Priloga I Uredbe 651/2014, gdje je poduzeće svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, ali i definiciju inovacijskog klastera koji se smatra strukturom ili organiziranom skupinom neovisnih strana (kao što su inovativna novoosnovana poduzeća, mala, srednja i velika poduzeća te organizacije za istraživanje i širenje znanja, neprofitne organizacije i ostali povezani gospodarski subjekti) osnovane u cilju poticanja inovacijskih aktivnosti, što postižu promicanjem dijeljenja objekata i razmjene znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom prijenosu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji među poduzetnicima i drugim organizacijama u klasteru. Naime, potrebno je proširiti mogućnost da bilo koje poduzeće u skladu s Prilogom I Uredbe 651/2014 može biti nositelj klastera, odnosno prijavitelj, a koji djeluje u jednom od definiranih ekosustava bez ograničenja sa NKD-om. Je li potrebno da je inovacijski klaster zasebna pravna osoba ili je dovoljno da se računovodstveno izdvoji organizacijska jedinica unutar pravne osobe koja je Prijavitelj odnosno nositelj klastera? Nije prihvaćen Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda I usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
109 Gitone Kvarner d.o.o. 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.5.Korisnik klastera Ljubazno molimo detaljno pojašnjenje sljedećeg: "Korisnik klastera mora osigurati razdvojenost poslovanja organizacije klastera i korisnika klastera na način da poslovanje organizacije klastera postane nova organizacijska jedinica unutar poslovanja prijavitelja. Korisnik je obavezan osigurati i u provedbi dokazati razdvojenost organizacijskih jedinica i računovodstvenog praćenja subjekta koji vodi klaster i subjekta koji je član/korisnik klastera." Isto tako, dali je prijavitelj ujedno i korisnik klastera? Molimo jasne definicije, prava i obveze prijavitelja, korisnika, člana klastera. Nije prihvaćen Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda i usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
110 Gitone Kvarner d.o.o. 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.6.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Ljubazno molimo da se uvjet koji se tiče partnerstva s najmanje jednim MSP koji provodi aktivnosti uvođenja inovacija kao obveznim izmijeni na način da najmanje jedan MSP nije obvezan kao taj koji uvodi inovaciju proizvoda i usluga ili procesa i organizacije poslovanja u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma te s najmanje jednom organizacijom za istraživanje i širenje znanja. S obzirom da nisu samo MSP ti koji imaju inovacije, odnosno provode aktivnosti uvođenja inovacije već npr. i veliki poduzetnici imaju inovacije, a MSP su im često pri tome podrška taj je uvjet potrebno izbrisati, te samim time ne ograničavati rad klastera i razvoj projekata. Nije prihvaćen Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda i usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
111 Projekt jednako razvoj d.o.o. 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.6.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Molimo da se proširi kriteriji prihvatljivost partnera i na organizacije civilnog društva, a kako bi se mogli uključiti i sportski savezi, koji su prije svega promotori RH u cjelini kao turističke destinacije, te uvelike mogu pridonijeti razvoju zdravstvenog turizma, koji je jedan od definiranih ekosustava u kojem tražite djelovanje partnera. Ujedno i sama Uredba 651/2014 definira pojam inovacijski klaster kao strukturu ili organiziranu skupinu neovisnih strana (kao što su inovativna novoosnovana poduzeća, mala, srednja i velika poduzeća te organizacije za istraživanje i širenje znanja, neprofitne organizacije i ostali povezani gospodarski subjekti) osnovane u cilju poticanja inovacijskih aktivnosti, što postižu promicanjem dijeljenja objekata i razmjene znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom prijenosu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji među poduzetnicima i drugim organizacijama u klasteru. Nije prihvaćen Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda i usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
112 Gitone Kvarner d.o.o. 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.11.Prihvatljive aktivnosti projekta "Aktivnost uvođenja inovacije proizvoda i/ili usluge ili inovacije procesa i organizacije poslovanja je obavezna za najmanje jedno MSP koje je u inovacijskom klasteru." Ljubazno molimo da se obvezan uvjet koji se tiče aktivnost uvođenja inovacije proizvoda i/ili usluge ili inovacije procesa i organizacije poslovanja za najmanje jedno MSP izmijeni na način da najmanje jedan MSP nije obvezan kao taj koji provodi aktivnosti uvođenja inovacija. S obzirom da nisu samo MSP ti koji uvode inovacije, već npr. i veliki poduzetnici imaju inovacije, te će često biti upravo ti koji će uvoditi inovacije taj je uvjet potrebno izbrisati kao obvezan iz javnog poziva kako se nebi ograničavao razvoj projekata odnosno rad samog klastera. Nije prihvaćen Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda i usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
113 Gitone Kvarner d.o.o. 4.GRUPA 3: POTICANJE AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA U INOVACIJSKE KLASTERE I AKTIVNOSTI UVOĐENJA INOVACIJA PROIZVODA I USLUGA, INOVACIJA PROCESA I INOVACIJA ORGANIZACIJE POSLOVANJA U PODUZEĆIMA U DJELATNOSTI TURIZMA I U POVEZANIM DJELATNOSTIMA U CJELOKUPNOM LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA, 4.12.Neprihvatljive aktivnosti projekta "Aktivnosti izgradnje, rekonstrukcije i obnove te opremanja turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj, dodatni sadržaji turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj, tematski i zabavni parkovi." Ljubazno molimo detaljno pojašnjenje s obzirom da je navedeno podosta nejasno npr. u kontekstu digitalizacije ili obrazovanja kadrova u turizmu, a s obzirom da je cilj klastera često upravo uvođenje novih procesa ili digitalizacija ili opremanje novom tehnologijom, a između ostalog i turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj kako bi rad klastera uopće bio moguć i svrsishodan. Nije prihvaćen Zbog velikog broja komentara na model provedbe projektnih prijedloga u sklopu Poziva, Grupa 3. isti će se prilagoditi na način da se potiču ulaganja u projekte razvoja inovacija proizvoda i usluga u lancu vrijednosti turizma, kroz suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja.
114 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 6.KAKO SE PRIJAVITI, 6.1.Projektni prijedlog Vezano uz točku 5. Investicijska studija, predlažemo Ministarstvu objavu minimalnog sadržaja Investicijske studije ili naznaku hoće li se koristiti predložak investicijske studije nekog drugog tijela u RH (npr. HBOR)? Vezano uz točku 2. "Dokaz da prijavitelj ima zaposlenog radnika/e s invaliditetom ili radnika/e u nepovoljnom položaju" kao dio dodatne dokumentacije, molimo Ministarstvo za uskladbu ovog dijela teksta budući da ovakav uvjet nigdje u prethodnim dijelovima UzP-a nije uočen. Vezano uz točku 4. "Troškovnici za radove i/ili nabavku opreme/opremanje koji nisu sadržani u Glavnom projektu" molimo Ministarstvo za dodatno pojašnjenje na što se odnosi ovaj dokument? Primjerice, radi li se ovdje o troškovniku unutarnjeg uređenja (interijera), edukacija, IKT opreme, radnih strojeva za hortikulturu, itd.? Vezano uz točku 5. "Tehnički opis namjeravanih radova" molimo Ministarstvo za detaljno pojašnjenje na što se ovo odnosi budući da su prijavitelji dužni dostaviti Glavni projekt s troškovnicima? Vezano uz podnošenje projektnog prijedloga putem sustava eNPOO, molimo Ministarstvo za jasnu uputu koji će se sve moduli eNPOO sustava koristiti kako bi prijavitelji mogli na vrijeme predvidjeti posebno vrijeme za pripremu podataka i opisnih dijelova koje će trebati popuniti. Vezano uz predloženi rok za dostavu projektnih prijedloga u roku od 90 dana od dana objave Poziva, molimo Ministarstvo za predviđanje odmaka između trenutka objave Poziva i zaprimanja prijava kako bi prijavitelji mogli imati dovoljno vremena na vrijeme pripremiti sve podatke i dokumentaciju koju je potrebno pripremiti u roku od 90 dana. Djelomično prihvaćen 1. Minimalni sadržaj investicijske studije bit će objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/NPOO/dokumenti-22738/22738. Vezano uz točku 2. Dokaz da prijavitelj ima zaposlenog radnika/e s invaliditetom ili radnika/e u nepovoljnom položaju maknut će se iz konačne verzije UzP-a Vezano uz točku 4. Ovaj dokaz odnosi se na one predviđene troškove u projektnom prijedlogu koji nisu sadržani u Glavnom projektu. Vezano uz točku 5. Dokaz "Tehnički opis namjeravanih radova" odnosi se na opis radova za koje nije potreban Glavni projekt, a sukladno propisima koji definiraju gradnju. 5. Natječaj će biti objavljen u modalitetu otvorenog privremenog poziva u skladu sa svim pravilima vezanim uz provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. 6. U konačnoj verziji UzP-a definirat će se rok za dostavu projektnih prijedloga u roku od 120 dana od dana objave Poziva, dok će se rok za zaprimanje projektnih prijedloga definirati na način da prijavitelji imaju 30 dana od dana objave Poziva za predaju projektnog prijedloga.
115 Krešimir Ivančić 6.KAKO SE PRIJAVITI, 6.1.Projektni prijedlog Ispod tablice s popisom dokumentacije napisano je: „Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja, mora biti sken izvornika ovjerenog pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljena elektroničkim putem te dostupna u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela.“ Upotreba pečata nije obavezna pa mnoga trgovačka društva nemaju pečat. Jednako tako, dokumente je moguće i elektronički potpisati pa valja omogućiti i tu mogućnost u kom slučaju je riječ o izvorniku, a ne o skenu. Prijedlog je da se odredba izmjeni zbog jasnoće: „Dokumentacija koja zahtjeva potpis prijavitelja mora biti elektronički potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ili sken izvornika ovjeren fizičkim potpisom (i pečatom u slučaju da postoji) osobe ovlaštene za zastupanje.“ Djelomično prihvaćen Izmijenit će se u konačnom tekstu natječajne dokumentacije.
116 Krešimir Ivančić 6.KAKO SE PRIJAVITI, 6.1.Projektni prijedlog U odjeljku "Dodatna dokumentacija (dostavlja se u slučaju kada je primjenjivo) pod rednim brojem 7. navedena je "Pravomoćna građevinska dozvola/važeća potvrda glavnog projekta/drugi pravomoćni odgovarajući akt". S obzirom da je poziv otvoren 90 dana, te da će obrada poziva trajati još minimalno toliko potrebno je razmisliti je li u fazi predaje projekta neophodna pravomoćnost bilo kojeg dokumenta". Naime, oportunije je pravomoćnost bilo kojeg dokumenta tražiti u fazi ugovaranja jer tada je jedino i potrebno potvrditi to stanje. Uvažavajući činjenicu da je poziv atraktivan te da će Uredi državne uprave, ministarstva i ostala tijela od kojih se očekuje dokumentacija biti prilično zatrpani, valja razmisliti da se ostavi mogućnost da su dokumenti "zatraženi", znači potvrda s urudžbenog zapisnika nekog tijela da je dokumentacija zatražena. Tijelima uključenima u proces tako ostaje još minimalno 6 mjeseci za izdavanje potrebne dokumentacije, odnosno do trenutka ugovaranja projekta. Nije prihvaćen U trenutku prijave potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu s dokazom pravomoćnosti /potvrdom o pravomoćnosti Rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt. Ovaj Poziv namijenjen je projektima visokog stupnja pripremljenosti zbog preuzetih obaveza Republike Hrvatske u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u svezi rokova za provedbu projekata kao i iskorištenja alociranih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
117 Stevo Žufić 6.KAKO SE PRIJAVITI, 6.1.Projektni prijedlog 6.1. Predlažemo da se u e-savjetovanje uz Pravila za postupak nabave stave i neki drugi dokumenti koji su ključni za pripremu projekta a potrebno je sa njima započeti prije objave natječaja. Npr. predložak investicijske studije. Predlažemo da predložak investicijske studije bude jednostavan (nr po EU uputama za izradu C/B analize). Djelomično prihvaćen Minimalni sadržaj investicijske studije bit će objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/NPOO/dokumenti-22738/22738. Također na istoj poveznici objavljena su Pravila za neobveznike javne nabave koja su relevantna za ovaj Poziv.
118 Karlo Mrvić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.POSTUPAK DODJELE U tekstu stoji: "Ako više projektnih prijedloga ostvari isti broj bodova, a raspoloživa financijska sredstva su dostatna za donošenje Odluke o financiranju za samo jedan ili neke od tih projektnih prijedloga, primjenjuje se dodatno rangiranje za takve projektne prijedloge. Dodatno rangiranje vrši se po redoslijedu zaprimanja projektnog prijedloga." Predlažemo da sekundari kriteriji svakako ne bude po redoslijedu zaprimanja, obzirom da će sigurno doći do istog broja bodova gdje će sekundarni kriteriji biti presudan. Ovako postavljeni uvjeti će potaknuti prijavitelje da prijave projekte u prvom mogućem roku zaprimanja (što će vjerojatno biti unutar 10 dana od objave poziva), rezultat čega će biti lošiji projekti i više grešaka u postupku izrade prijave, što ne bi trebao biti cilj. Zaključno, predlažemo da se sekundarni kriteriji bude, po dobroj praksi poziva privremeno otvorenog modaliteta, redom: 1. Viši ostvaren broj bodova po specifičnom kriteriju (ili grupi kriterija) 2. Manja tražena potpora Djelomično prihvaćen UzP će se izmijeniti na način da glasi: Dodatno rangiranje vrši se na način da se daje prednost projektnom prijedlogu u kojem prijavitelj traži manji iznos potpore. U slučaju daljnjeg preklapanja bodova, daljnje dodatno rangiranje vrši se prema kategorijama ITR-a prema sljedećem redoslijedu: 4,3,2,1,0.
119 PricewaterhouseCoopers d.o.o. 7.POSTUPAK DODJELE, 7.3.Rok mirovanja Vezano uz dostavu dokumentacije nakon donošenja Odluke o financiranju, ističemo kako u okviru Grupe 1 Poziva prijavitelj mora najkasnije 15 dana od donošenja Odluke o financiranju dostaviti Ugovor o kreditu i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga. U okviru Grupe 3 Poziva prijavitelj mora najkasnije 15 dana od donošenja Odluke o financiranju dostaviti obvezujuće pismo banke ili dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga. Predlažemo da se Grupa 1 i 2 izjednače s Grupom 3, odnosno, da se prijaviteljima dozvoli dostavljanje obvezujućeg pisma banke umjesto Ugovora o kreditu. Obvezujuće pismo banke ima jednaku vrijednost za nadležna tijela u smislu dokaza o osiguranim sredstvima Prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
120 Projekt jednako razvoj d.o.o. 7.POSTUPAK DODJELE, 7.3.Rok mirovanja S obzirom da se od prijavitelja traži da na posebnom računu osigura ukupan iznos vlastitog sufinanciranja, predlažemo da se u ovaj uvjet uključi i mogućnost u kojoj je prijavitelj do trenutka donošenja OOF (od dana predaje projektne prijave) već investirao značajan iznos vlastitih sredstava, jer se u suprotnom stvara dodatan/nepotreban teret na cash-flow prijavitelja koji mora za pojedine troškove osigurati dvostruka sredstva (jednom za plaćanje, drugi puta za dokazivanje na posebnom računu). Prihvaćen U Uputama za prijavitelje bit će definirano da je prilikom prijave potrebno dostaviti izjavu prijavitelja da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja i/ili pismo namjere banke koje nije obvezujuće. Nadalje, u roku od 25 dana od donošenja Odluke o financiranju prijavitelj mora dostaviti Ugovor o kreditu na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava i/ili dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva za potrebe provedbe projekta u ukupnoj vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.
121 Karlo Mrvić 8.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 8.5.Nabava Molimo informaciju o tome koji Prilog 4 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) je važeći za ovaj poziv. Obzirom da je dio troškova prihvatljiv već sada (projektno-tehnička dokumentacija), voljeli bi se držati pravila pri eventualnim nabavama koje odrađujemo u ovoj fazi da se ne bi dogodilo da odradimo jednostavni postupak, a u sklopu objave konačnog natječaja izađe novi prilog i pragovi se promijene te naša nabava više nije u skladu. Možemo li se držati važećeg priloga koji određuje: Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 kn), odnosno za nabavu radova do 5.000.000,00 kuna (uključujući 5.000.000,00 kn)? Nije prihvaćen Prilog za nabavu za neobveznike Zakona o javnoj nabavi koji je trenutno važeći za sve projekte iz NPOO-a, pa će tako biti važeći i za projekte iz ovog Poziva, postavio je pragove upravo u iznosima koji su navedeni u komentaru. Mogućnost izmjene navedenog Priloga postoji, ali trenutno je na snazi prethnodno spomenuti Prilog.
122 PricewaterhouseCoopers d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.POJMOVNIK Vezano uz definiciju "Grupe poduzeća", molimo Ministarstvo za detaljno pojašnjenje na što se odnosi definicija grupe u predmetnom Pojmovniku? Odnosi li se ovo na povezanost poduzeća što će se provjeravati putem Skupne izjave ili na uvjet ograničenja visine potpore nekoliko projekata raznih prijavitelja u situacijama kada određeni poduzetnik (matično društvo), u ovom slučaju prijavitelj, nad jednim ili više poduzetnika (društvo kći), također prijaviteljima, ima vladajući utjecaj (kontrolu) sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)? U skladu s odgovorom predlažemo jasno definiranje pojma grupe u dijelu 10. Pojmovnik predmetnog Poziva. Vezano uz definiciju "Indeks turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj (ITR)", molimo potvrdu Ministarstva da će se kao referentna godina za ITR koristiti 2020. godina. Prihvaćen 1. Tekst će se definirati u konačnoj verziji Uzp – a. 2. U konačnoj verziji UzP kao referentna godina za određivanje Indeksa turističke razvijenosti koristit će se 2020. godina.
123 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.POJMOVNIK „Pojedina aktivnost, skupina aktivnosti ili nekoliko skupina aktivnosti ograničeni vremenom i mjestom i usmjereni k postizanju određenog cilja za koji se traži ili koristi potpora, a koji doprinosi postizanju pokazatelja na razini Poziva.“ Molimo pojašnjenje ograničenja projektnog prijedloga mjestom, obzirom da se u opisu predmetne investicije u NPOO-u te svim navedenim ciljevima predmetnog Poziva navodi poslovanje i razvoj poduzeća/poduzetnika kao cjeline (a ne razvoj njegovih pojedinih dijelova) te da se u sklopu predmetnog Poziva promatra utjecaj turizma na čitavu destinaciju. Sukladno tome, smatramo kako bi trebalo biti omogućeno da projektni prijedlozi obuhvaćaju barem područje jedne jedinice područne (regionalne) samouprave te se pritom klasificiraju sukladno jedinici lokalne samouprave s najrazvijenijem indeksom turističke razvijenosti. Djelomično prihvaćen Moguće je financirati projekt koji se realizira na području jednog ili više JLS-ova, međutim navedeni se mora realizirati u istoj NUTS II regiji. Iznimno u okviru Grupe 3. Ovog Poziva, moguće je predvidjeti aktivnosti na nacionalnoj razini. Daljnji uvjeti će se deteljnije definirati u završnoj verziji Uputa za prijavitelje.
124 Željka Grmovšek UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Smatraju li se ciljanim vrijednostima vrijednosti ostvarene u godini m+1 kao što je navedeno u svrhi poziva kod dijela pokazatelja ili vrijednosti u godini m+3 kao što je navedeno ovdje kod bodovanja? Što je s velikim poduzetnicima - oni rezultate trebaju zadržati 5 godina, gleda li se i kod njih ciljana vrijednost u godini m+3, što je s još 2 godine onda? Kriterij 2.3. - što se smatra dodatnim sadržajem kod ugostiteljsko-turističkih sadržaja za smještaj? Predlažem definirati točne propise koji su ovdje relevantni i u odnosu na koje se ostvaruje dodatni sadržaj. Kriterij 2.4. - smatra li se pod obnovom i rušenje postojećeg te izgradnja novog objekta koji predstavlja kulturno dobro? Što u slučaju ako se manji dio investicije odnosi na obnovu postojećeg kulturnog dobra koji će biti povezan s novim objektom (hotelom) toplom vezom - ostvaruju li se i u tom slučaju ovdje bodovi? Nije prihvaćen U finalnoj verziji UzP-a prilagodit će se tekst vezan uz pokazatelje te će se definirati i godine te izvori provjere. Vezano uz kriterij 2.3 pojam “Dodatni sadržaji” bit će dodan u Pojmovnik u završnoj verziji UzP na način da glasi: "Dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj odnosi se na sadržaj u funkciji turističke potrošnje koji doprinosi cjelogodišnjem poslovanju, raznovrsnosti ponude i pozicioniranju sukladno potražnji i trendovima na turističkom tržištu, naročito u nišama kao što su zdravstveni, kulturni, gastro-eno, poslovni (uključujući i digitalne nomade), sportsko-rekreacijski, aktivni, ekološki turizam i druge tržišne niše. Dodatni, odnosno neobavezni sadržaj kreira se s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj u funkciji turističke potrošnje sukladno podzakonskim aktima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine “Hoteli” i iz skupine “Kampovi”, uključujući i dodatni sadržaj koji se odnosi na posebne standarde te oznaku kvalitete." Vezano uz kriterij 2.4. Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
125 Ana Glavina UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Molimo Ministarstvo da sagleda sljedeće u vezi mikro poduzetnika: Kriterij za dodjelu GRUPA 1 Točka 1.5. Mikro poduzetnici bi trebali već sa doprinosom od 3-4 cilja imati mogućnost ostvarivanja maksimalnog broja bodova. Točka 2.3 Potrebna je dodatna razrada za mikro i male poduzetnike, odnosno dati im šansu prikupljanja bodoba pred srednjim i velikim poduzetnicima. CITAT Vezano uz kriteriji 2.5., molimo Ministarstvo za detaljno pojašnjenje što označava proizvod - odnosi li se to pojedinačno primjerice na maslinovo ulje, krumpir, jabuke ili će se proizvodom smatrati skupine tipa voće, povrće i slično? Točka 2.6 Predlažemo sljedeće bodovanje zbog principa ravnopravnosti mikro i malih naspram srednje i velikim poduzetnicima. 2.6. Projektom su stvorena radna mjesta u godini m+3 (do ukupno 16 bodova) 1. Mikro poduzetnik za svako projektom stvoreno neto radno mjesto – 8 boda (do ukupno 8 bodova) 2. Mali poduzetnik za svaka projektom stvorena 2 neto radna mjesta – 4 boda (do ukupno 8 bodova) 3. Srednji poduzetnik za svaka projektom stvorena 3 neto radna mjesta – 2 boda (do ukupno 8 bodova) 4. Veliki poduzetnik: za svaka projektom stvorena 10 neto radna mjesta – 1 boda (do ukupno 8 bodova) Ukoliko se stvoreno radno mjesto odnosi na zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom iznad zakonski propisanog minimuma, prijavitelj ostvaruje dodatne bodove: a) Mikro poduzetnik za svako projektom stvoreno neto radno mjesto za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 8 boda(do ukupno 8 bodova) b) Mali poduzetnik za svaka projektom stvorena 2 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 4 boda (do ukupno 8 bodova) c) Srednji poduzetnik za svaka projektom stvorena 3 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 2 boda (do ukupno 8 bodova) d) Veliki poduzetnik za svaka projektom stvorena 10 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 1 boda (do ukupno 8 bodova) Točka 3.1. Predlažemo da se za mikro i male poduzetnike uvede kriterij kao i za Grupu 2. 3.1. Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti (NKD 55) 1. Nije prikazano iskustvo = 0 bodova 2. 1 završen projekt = 8 bodova 3. 2 završena projekta = 9 bodova 4. 3 i više završenih projekata = 10 bodova Molimo potvrdu da je prijavitelj u mogućnosti podugovoriti voditelja projekta? Da li vođenje projekta mora biti iz sektora turizma ili su i projekti iz ostalih djelatnosti prihvatljivi ? Predlažemo bodovanje projekata ne samo u brojčanom smislu nego i financijskom, odnosno veličini završene investicije. Kriterij za dodjelu GRUPA 2 Točka 2 Prevelik broj bodova se pridaje stvorenim radni mjestima u situaciji u kojoj se nalazimo sa tržištem radne snage. Iako podržavamo zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju, bodovanje bi trebalo biti prema postotku ukupnog broja zaposlenih a ne za svako radno mjesto. Mikro i mali poduzetnici su u nepovoljnom položaju sa malim brojem ukupno zaposlenih, a rijetko tko može i pronaći radnika u nepovoljnom položaju za obujam poslova koje treba odraditi u manjim sustavima. Nije pravedno raspoređeno bodovanje za mikro i male poduzetnike koji imaju ukupno 4-5 zaposlenih; ili velike poduzetnike koji broje stotinama zaposlenih, pa tada dojdela novih radnih mjesta te bodovanje ukupnog broja novozaposlenih bude u njihovom ukupnom broju, koji je nekima nedostižan broj, dok drugima bude gotovo pa zanemariv trošak, a uglavnom i fiktivno prikazan. Predlažemo sljedeće bodovanje zbog principa ravnopravnosti mikro i malih naspram srednje i velikim poduzetnicima. Projektom su stvorena radna mjesta u godini m+3 (do ukupno 16 bodova) 1. Mikro poduzetnik za svako projektom stvoreno neto radno mjesto – 8 boda (do ukupno 8 bodova) 2. Mali poduzetnik za svaka projektom stvorena 2 neto radna mjesta – 4 boda (do ukupno 8 bodova) 3. Srednji poduzetnik za svaka projektom stvorena 3 neto radna mjesta – 2 boda (do ukupno 8 bodova) 4. Veliki poduzetnik: za svaka projektom stvorena 10 neto radna mjesta – 1 boda (do ukupno 8 bodova) Ukoliko se stvoreno radno mjesto odnosi na zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom iznad zakonski propisanog minimuma, prijavitelj ostvaruje dodatne bodove: a) Mikro poduzetnik za svako projektom stvoreno neto radno mjesto za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 8 boda(do ukupno 8 bodova) b) Mali poduzetnik za svaka projektom stvorena 2 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 4 boda (do ukupno 8 bodova) c) Srednji poduzetnik za svaka projektom stvorena 3 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 2 boda (do ukupno 8 bodova) d) Veliki poduzetnik za svaka projektom stvorena 10 neto radna mjesta za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom - 1 boda (do ukupno 8 bodova) Molimo potvrdu da je prijavitelj u mogućnosti podugovoriti voditelja projekta? Da li vođenje projekta mora biti iz sektora turizma ili su i projekti iz ostalih djelatnosti prihvatljivi ? Predlažemo bodovanje projekata ne samo u brojčanom smislu nego i financijskom, odnosno veličini završene investicije. Djelomično prihvaćen Kriteriji za dodjelu u Grupi 1. i Grupi 2. ovog Poziva dodatno će se razraditi na način da će se voditi računa i o veličini poduzeća. Također, dodatno će se pojasniti kriterij 2.5. u Grupi 1. ovog Poziva. Vezano uz kriterij 3.1. Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
126 Apsolon d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Prijedlog u odnosu na “Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu”, a s obzirom na kriterij “2.7. Prijavitelj je u projektu utvrdio barem jednu specifičnu aktivnost koja doprinosi promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi: 1. za aktivnost prilagodbe objekata i opreme koja osigurava poboljšanu dostupnost za osobe s invaliditetom povrh zakonskih zahtjeva” (kriterij 2.7., stavak 1). 1) Prelazak propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi moguć je ulaganjem u aktivnosti plagodbe projekta, ali isto tako i samim ulaganjem u opremu - oboje nije nužno potrebno. S obzirom da temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013) obveze obuhvaćaju kako prilagodbu objekta (određeni zahtjevi projektiranja, primjerice širina prostorija, visina pragova i sl.), tako i opremu (primjerice pristupačne kvake, postavljanje oznaka i sl.), molimo izmijeniti sintagmu “za aktivnost prilagodbe objekata i opreme” u “za aktivnost prilagodbe objekata I/ILI opreme”. 2) U Članku 5. prethodno spomenutog Pravilnika navodi se za se obveze iz Pravilnika, kada promatramo hotele i kampove, odnose na: -hotel (soba/TWC) s 25 i više soba; -kamp za 500 i više gostiju. Molimo naglasiti u tekstu UzP-a da kod hotela i kampova koji imaju manje kapacitete od poviše navedenih, a s obzirom da zakonski zahtjevi nisu propisani, svaka navedena aktivnost prilagodbe objekta ili opreme (u PO i troškovniku) koja prema Pravilniku osigurava poboljšanu dostupnost za osobe s invaliditetom će se bodovati s maksimalnim brojem bodova u kriteriju 2.7., stavak 1. 3) Ukoliko je u sklopu investicije (u gradnju, rekonstrukciju i/ili obnovu objekata za smještaj, prihvatljivih u Pozivu) za koju se podnosi projektni prijedlog navedeno ulaganje u dadatne sadržaje ugostiteljsko-turističkih objekata (primjerice restoran s manje od 80 sjedećih mjesta - upućujemo na Pravilnik, Članak 5. i Članak 44.), a prilikom kojeg će se provoditi aktivnost prilagodbe objekata i/ili opreme u restoranu u svrhu povećanja dostupnosti za osobe s invaliditetom, molimo navesti da će se takva ulaganja u povećanje pristupačnosti u sklopu dodatnih sadržaja ugostiteljsko-turističkih objekata smatrati dostatnim za ostvarivanjem maksimalnog broja bodova po kriteriju 2.7., stavak 1. Nije prihvaćen Predmetni kriteriji definirani su Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te su određeni sukladno turističkim prioritetima i financijskim mogućnostima unutar alokacije. Natječajna dokumentacija definirana je UzP-om i pozitivnim zakonskim propisima RH i EU. U kriteriju Društvena održivost jasno su opisani kriteriji vezani uz osobe s invaliditetom.
127 Mate Bjeliš UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Pratili smo radionice i prezentacije Ministarstva turizma i HAMAG Bicro-a. Prema pretpostavkama i uputama s prezentacije, da će se poticati veći projekti sa značajnijim utjecajem, odlučili smo se značajno povećati obujam projektnih aktivnosti u smislu izgradnje i promicanja turizma na kontinentu. Prema dostupnom obrascu bodovanja, ulaganja u velike projekte sa značajnim utjecajem, nemaju nikakve ozbiljne bodove, a radi pravovremene prihvatljivosti, već su projekti završeni bez mogućnosti izmjena. Molimo vas da se dodatno honoriraju projekti u kontinentalnoj hrvatskoj, te da se omjer vlastitih ulaganja značajnije boduje. Predlažemo da omjer vlastitog financiranja veći od 2 nosi 4 boda, te da ulaganja u kontinentalnoj hrvatskoj dobiju dodatna 2 boda, bez obzira na ITR." Molili bi Vas da sustav bodovanja promijenite na način da u stavci 4.2, umjesto osam dodijelite 6 bodova, dok razliku od dva boda nadodate stavci 4.3 na donji način: 4.3. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje veći je od 2,0. Koeficijent < 2,0 = 0 bodova Koeficijent 2,0≥ 2,5 = 2 boda Koeficijent ≥ 2,5 = 4 boda Djelomično prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta je kroz ovaj Poziv dalo veliki naglasak na razvoj kontinentalnog turizma, ruralnog turizma kao i povezivanja sektora turizma sa poljoprivredom gdje se prednost daje projektima koji se provode na manje razvijenim turističkim područjima. Također, kako bi se potaknula regionalna i socijalna kohezija, prednost se daje projektima koji se provode na potpomognutim područjima i brdsko-planinskim područjima. Nadalje, kroz Poziv se dodatno daje prednost projektima koji imaju predviđeno korištenje domaćih proizvoda u svojoj gastro-eno ponudi. Vezano uz kriterij 4.3. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje, djelomično se prihvaća. U finalnoj verziji Uzp - a prilagodit će se tekst vezan uz navedeni kriterij, ali uvažavajući I kapacitete za provedbu projekata MSP-ova.
128 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU „2.8. Prijavitelj je u projektu utvrdio barem jednu specifičnu aktivnost ili mjeru koja doprinosi promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i suzbijanju diskriminacija po bilo kojoj drugoj osnovi povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi.“ Molimo pojašnjenje podrazumijeva li navedeni kriterij aktivnosti ili mjere u oba navedena segmenta ili samo jednom. Drugim riječima, jesu li predviđene aktivnosti koje doprinose promicanju ravnopravnosti i suzbijanju diskriminacije, ili aktivnosti ili mjere koje doprinose promicanju ravnopravnosti ILI suzbijanju diskriminacije? Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
129 PricewaterhouseCoopers d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Općeniti komentar na navedene kriterije dodjele. Molimo Ministarstvo za detaljno pojašnjenje mora li svaku meku ili infrastrukturnu mjeru koja ostvaruje bodove u procesu ocjenjivanja pratiti i odgovarajući trošak? Napominjemo da hotelski lanci ponekad imaju u funkciji rješenja koja se ovdje boduju i time nemaju potrebu nanovo nabavljati određenu opremu ili softvere, već će isti biti prošireni i na objekt koji je predmet ulaganja, a ispunit će se kriteriji za ostvarenje bodova. Vezano uz kriteriji 1.1., molimo Ministarstvo za detaljnije pojašnjenje što se smatra digitalnim rješenjem usmjerenim na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama? Primjerice hoće li softverska rješenja za tzv. energy management ili upravljanje energetskim podacima u skladu s ISO 50001 biti dostatna za ovaj kriterij? Isto je potrebno jasno definirati kako bi se osiguralo objektivno, nedvosmisleno i transparentno ocjenjivanje. Također, u slučaju da se projektnom prijavom prijavljuje izgradnja novog hotela, da li će se ostvariti bodovi za uvođenje digitalnog rješenja usmjerenog na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama, ali koje se trenutačno koristi u “sestrinskim hotelima” prijavitelja, odnosno radi se o softveru koji je izrađen specifično za “sestrinski hotel” te bi se projektom identičan softver prenio na predmet ove projektne prijave. Trošak ne bi bio predviđen u proračunu projekta već bi se samo definiralo buduće plaćanje održavanja softvera. Odnosno, mora li digitalno rješenje biti novo za prijavitelja / predmetni projekt ili mora biti novo za “grupu”. Vezano uz kriteriji 1.5., molimo Ministarstvo za pojašnjenje na koji način će objektivno, transparentno i nedvosmisleno ocjenjivati ovaj segment projektnih prijava? Hoće li dovoljno biti navesti izravne mjere (primjerice slavina sa xy litara protoka vode, biokomposter, rekuperator zraka, soft mjera za otpad od hrane, zeleni krov, upojne površine okolo objekta, itd.)? Vezano uz kriteriji 2.3., molimo Ministarstvo za detaljno pojašnjenje odnosi li se ovo na dodatne sadržaje npr. iz dijela 5. Posebni standardi, članci 46. i 47. Pravilnika o kategorizaciji hotela? Dodatno, molimo Ministarstvo za pojašnjenje ako se ovdje radi o dodatnim sadržajima iz Posebnih standarda hoće li objekt trebati kod kategorizacije i zatražiti do maksimalno četiri posebna standarda? Također, predlažemo Ministarstvu smanjenje udjela dodatnih sadržaja jer je u većini situacija nerealno za očekivati da dodatni sadržaj (pogotovo ako se to odnosi na Posebne standarde Pravilnika) može doći do razine od 30% ukupne vrijednosti investicije. Vezano uz kriteriji 2.5., molimo Ministarstvo za detaljno pojašnjenje što označava proizvod - odnosi li se to pojedinačno primjerice na maslinovo ulje, krumpir, jabuke ili će se proizvodom smatrati skupine tipa voće, povrće i slično? Vezano uz kriteriji 3.1., molimo Ministarstvo za detaljnu razradu bodovanja. Dodatno, molimo potvrdu da je prijavitelj u mogućnosti podugovoriti voditelja projekta? Vezano uz kriteriji 4.1., molimo Ministarstvo za detaljnu razradu bodovanja. Djelomično prihvaćen Sve aktivnosti u okviru projektnog prijedloga moraju biti potkrijepljene pripadajućim troškovima. Vezano uz kriterij 1.1. sve aktivnosti moraju biti povezane s projektnim prijedlogom te nije moguće ostvariti bodove na temelju postojećih rješenja koje poduzetnik koristi u svom poslovanju.
130 Nacionalna udruga ugostitelja UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Komentar vezan uz Prilog 3. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Sve kriterije potrebno je prilagoditi na način da iste mogu ispunjavati i ugostiteljski objekti iz klasifikacijske oznake NKD 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Nadalje, obzirom na sadašnju situaciju sa nedostatkom radne snage smatramo da je kriteriju stvaranja radnih mjesta dodijeljeno previše bodova, obzirom da je već i zadržavanje postojećih radnih mjesta u turizmu i ugostiteljstvu, te sprečavanje zatvaranja postojećih objekata i usluga koej pružaju turistima vrlo izazovno. U pogledu kriterija provedbenih kapaciteta, smatramo da je istom dodijeljeno previše bodova koji će u odnosu na razvijenost i dosadašnje korištenje financiranja iz sredstava EU među primjerice malim iznajmljivačima ili ugostiteljima, biti nedostižni. U pogledu kriterija ekonomskih pokazatelja u smislu omjera između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore, također smatramo da je isti neprimjeren za svrhu i cilj ovog poziva i korisnike kojima je namijenjen. KOMENTAR UZ KRITERIJE: Smatramo da je potrebno dodatno naglasiti element digitalizacije poslovanja poslovnih subjekata u turizmu, pa stoga za sve grupe predlažemo dodavanje sljedećih kriterija za ocjenu kvalitete: Projekt doprinosi stvaranju novih ili značajno unaprijeđenih poslovnih procesa kod poduzetnika: · Projekt ne doprinosi stvaranju novih ili značajno unaprijeđenih poslovnih procesa – 0 bodova · Projektom se doprinosi unaprjeđenju poslovnih procesa – 5 bod · Projektom se stvaraju novi poslovni procesi – 7 bodova Rezultati projekta doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika: • Rezultati projekta ne doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika – 0 bodova* • Rezultati projekta doprinose digitalnoj tranziciji poduzetnika – 5 boda • Rezultati projekta doprinose zelenoj tranziciji poduzetnika - 5 boda • Rezultati projekta doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika – 10 bodova *Poduzetniku kojemu rezultati projekta ne doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika neće se smatrati prihvatljivim. Poduzetnik koji po ovome kriteriju ostvari 0 bodova će se isključiti iz postupka dodjele. Proizvodi/usluge/rješenja koja se nabavljaju kroz projekt predstavljaju ulaganja u poslovne procese povezane s turizmom/ugostiteljstvom i spremne su za implementiranje u roku predviđenom u Pozivu?: • Ne – 0 bodova • Da – 10 bodova Projektne aktivnosti su jasno opisane i povezane s poslovnim procesima koji se će unaprijediti i postoji jasna poveznica s planiranim ulaganjima: • Ne – 0 bodova • Da – 10 bodova Planirano ulaganje povezano je s procesima koji će se unaprijediti projektom: - Ne – 0 bodova* - Da, s najmanje jednim poslovnim procesom – 3 boda - Da, s dva poslovna procesa – 5 boda - Da, s više od dva poslovna procesa – 10 boda - Da, ulaganje pokriva sve poslovne procese povezane s ugostiteljstvom – 15 bodova *Poduzetniku kojemu je po ovom kriteriju dodijeljeno 0 bodova, isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji i ulaganja su određeni sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, kao i izrađenoj Analizi scenarija u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a sve uzimajući u obzir i upisane projekte u bazu projekata MINTS-a. U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s privatnim sektorom provedena je analiza potencijalnih projekata putem kreiranog upitnika kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora, stoga su u okviru Grupe 1. prihvatljivi projekti definirani u najvišem segmentu turističke ponude, gdje je i doprinos rastu dodane vrijednosti najveći a samim time i postizanje ciljeva gore navedenog strateškog okvira. Uvažavajući važnost razvoja inovativne gastronomske ponude za razvoj turizma u destinaciji, djelatnost pripreme hrane i usluživanja pića NKD 56.1 su predviđene kao prihvatljivi prijavitelji u okviru Grupe 3. ovog Poziva. Također ugostiteljski objekti za pripremu hrane i usluživanje pića dodatni su sadržaj u okviru tematskih/ zabavnih parkova u okviru Grupe 1. ovog Poziva.
131 Nezavisna udruga ugostitelja UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Komentar vezan uz Prilog 3. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Sve kriterije potrebno je prilagoditi na način da iste mogu ispunjavati i ugostiteljski objekti iz klasifikacijske oznake NKD 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Nadalje, obzirom na sadašnju situaciju sa nedostatkom radne snage smatramo da je kriteriju stvaranja radnih mjesta dodijeljeno previše bodova, obzirom da je već i zadržavanje postojećih radnih mjesta u turizmu i ugostiteljstvu, te sprečavanje zatvaranja postojećih objekata i usluga koej pružaju turistima vrlo izazovno. U pogledu kriterija provedbenih kapaciteta, smatramo da je istom dodijeljeno previše bodova koji će u odnosu na razvijenost i dosadašnje korištenje financiranja iz sredstava EU među primjerice malim iznajmljivačima ili ugostiteljima, biti nedostižni. U pogledu kriterija ekonomskih pokazatelja u smislu omjera između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore, također smatramo da je isti neprimjeren za svrhu i cilj ovog poziva i korisnike kojima je namijenjen. KOMENTAR UZ KRITERIJE: Smatramo da je potrebno dodatno naglasiti element digitalizacije poslovanja poslovnih subjekata u turizmu, pa stoga za sve grupe predlažemo dodavanje sljedećih kriterija za ocjenu kvalitete: Projekt doprinosi stvaranju novih ili značajno unaprijeđenih poslovnih procesa kod poduzetnika: · Projekt ne doprinosi stvaranju novih ili značajno unaprijeđenih poslovnih procesa – 0 bodova · Projektom se doprinosi unaprjeđenju poslovnih procesa – 5 bod · Projektom se stvaraju novi poslovni procesi – 7 bodova Rezultati projekta doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika: • Rezultati projekta ne doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika – 0 bodova* • Rezultati projekta doprinose digitalnoj tranziciji poduzetnika – 5 boda • Rezultati projekta doprinose zelenoj tranziciji poduzetnika - 5 boda • Rezultati projekta doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika – 10 bodova *Poduzetniku kojemu rezultati projekta ne doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika neće se smatrati prihvatljivim. Poduzetnik koji po ovome kriteriju ostvari 0 bodova će se isključiti iz postupka dodjele. Proizvodi/usluge/rješenja koja se nabavljaju kroz projekt predstavljaju ulaganja u poslovne procese povezane s turizmom/ugostiteljstvom i spremne su za implementiranje u roku predviđenom u Pozivu?: • Ne – 0 bodova • Da – 10 bodova Projektne aktivnosti su jasno opisane i povezane s poslovnim procesima koji se će unaprijediti i postoji jasna poveznica s planiranim ulaganjima: • Ne – 0 bodova • Da – 10 bodova Planirano ulaganje povezano je s procesima koji će se unaprijediti projektom: - Ne – 0 bodova* - Da, s najmanje jednim poslovnim procesom – 3 boda - Da, s dva poslovna procesa – 5 boda - Da, s više od dva poslovna procesa – 10 boda - Da, ulaganje pokriva sve poslovne procese povezane s ugostiteljstvom – 15 bodova *Poduzetniku kojemu je po ovom kriteriju dodijeljeno 0 bodova, isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji i ulaganja su određeni sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, kao I izrađenoj Analizi scenarija u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a sve uzimajući u obzir i upisane projekte u bazu projekata MINTS-a. U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s privatnim sektorom provedena je analiza potencijalnih projekata putem kreiranog upitnika kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora, stoga su u okviru Grupe 1. prihvatljivi projekti definirani u najvišem segmentu turističke ponude, gdje je i doprinos rastu dodane vrijednosti najveći a samim time i postizanje ciljeva gore navedenog strateškog okvira. Uvažavajući važnost razvoja inovativne gastronomske ponude za razvoj turizma u destinaciji, djelatnost pripreme hrane i usluživanja pića NKD 56.1 su predviđene kao prihvatljivi prijavitelji u okviru Grupe 3. ovog Poziva. Također ugostiteljski objekti za pripremu hrane I usluživanje pića dodatni su sadržaj u okviru tematskih/ zabavnih parkova u okviru Grupe 1. ovog Poziva.
132 Udruženje ugostitelja Zagreb UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Komentar vezan uz Prilog 3. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Sve kriterije potrebno je prilagoditi na način da iste mogu ispunjavati i ugostiteljski objekti iz klasifikacijske oznake NKD 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Nadalje, obzirom na sadašnju situaciju sa nedostatkom radne snage smatramo da je kriteriju stvaranja radnih mjesta dodijeljeno previše bodova, obzirom da je već i zadržavanje postojećih radnih mjesta u turizmu i ugostiteljstvu, te sprečavanje zatvaranja postojećih objekata i usluga koej pružaju turistima vrlo izazovno. U pogledu kriterija provedbenih kapaciteta, smatramo da je istom dodijeljeno previše bodova koji će u odnosu na razvijenost i dosadašnje korištenje financiranja iz sredstava EU među primjerice malim iznajmljivačima ili ugostiteljima, biti nedostižni. U pogledu kriterija ekonomskih pokazatelja u smislu omjera između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore, također smatramo da je isti neprimjeren za svrhu i cilj ovog poziva i korisnike kojima je namijenjen. KOMENTAR UZ KRITERIJE: Smatramo da je potrebno dodatno naglasiti element digitalizacije poslovanja poslovnih subjekata u turizmu, pa stoga za sve grupe predlažemo dodavanje sljedećih kriterija za ocjenu kvalitete: Projekt doprinosi stvaranju novih ili značajno unaprijeđenih poslovnih procesa kod poduzetnika: · Projekt ne doprinosi stvaranju novih ili značajno unaprijeđenih poslovnih procesa – 0 bodova · Projektom se doprinosi unaprjeđenju poslovnih procesa – 5 bod · Projektom se stvaraju novi poslovni procesi – 7 bodova Rezultati projekta doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika: • Rezultati projekta ne doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika – 0 bodova* • Rezultati projekta doprinose digitalnoj tranziciji poduzetnika – 5 boda • Rezultati projekta doprinose zelenoj tranziciji poduzetnika - 5 boda • Rezultati projekta doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika – 10 bodova *Poduzetniku kojemu rezultati projekta ne doprinose zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji poduzetnika neće se smatrati prihvatljivim. Poduzetnik koji po ovome kriteriju ostvari 0 bodova će se isključiti iz postupka dodjele. Proizvodi/usluge/rješenja koja se nabavljaju kroz projekt predstavljaju ulaganja u poslovne procese povezane s turizmom/ugostiteljstvom i spremne su za implementiranje u roku predviđenom u Pozivu?: • Ne – 0 bodova • Da – 10 bodova Projektne aktivnosti su jasno opisane i povezane s poslovnim procesima koji se će unaprijediti i postoji jasna poveznica s planiranim ulaganjima: • Ne – 0 bodova • Da – 10 bodova Planirano ulaganje povezano je s procesima koji će se unaprijediti projektom: - Ne – 0 bodova* - Da, s najmanje jednim poslovnim procesom – 3 boda - Da, s dva poslovna procesa – 5 boda - Da, s više od dva poslovna procesa – 10 boda - Da, ulaganje pokriva sve poslovne procese povezane s ugostiteljstvom – 15 bodova *Poduzetniku kojemu je po ovom kriteriju dodijeljeno 0 bodova, isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji i ulaganja su određeni sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, kao I izrađenoj Analizi scenarija u sklopu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a sve uzimajući u obzir i upisane projekte u bazu projekata MINTS-a. U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s privatnim sektorom provedena je analiza potencijalnih projekata putem kreiranog upitnika kako bi steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora, stoga su u okviru Grupe 1. prihvatljivi projekti definirani u najvišem segmentu turističke ponude, gdje je i doprinos rastu dodane vrijednosti najveći a samim time i postizanje ciljeva gore navedenog strateškog okvira. Uvažavajući važnost razvoja inovativne gastronomske ponude za razvoj turizma u destinaciji, djelatnost pripreme hrane i usluživanja pića NKD 56.1 su predviđene kao prihvatljivi prijavitelji u okviru Grupe 3. ovog Poziva. Također ugostiteljski objekti za pripremu hrane I usluživanje pića dodatni su sadržaj u okviru tematskih/ zabavnih parkova u okviru Grupe 1. ovog Poziva.
133 Gitone Kvarner d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu 2.2. Projekt doprinosi povećanju atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija Projekt se provodi u ITR 1 = 0 Projekt se provodi u ITR 2 = 3 Projekt se provodi u ITR 3 = 6 Projekt se provodi u ITR 0 ili ITR 4 = 8 Smatramo da se projekti koji se provode na ITR 1 dovode u nepovoljan položaj samim time što je ITR varijablja koja je zadana i ne može se na nju utjecati, te je preveliki raspon bodovanja između onih koji su na ITR 1 i ITR 0 ili ITR 4 Nije prihvaćen Predmetni uvjeti i kriteriji definirani su Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te su određeni sukladno turističkim prioritetima i financijskim mogućnostima unutar alokacije. Natječajna dokumentacija definirana je UzP-om i pozitivnim zakonskim propisima RH i EU.
134 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kriterij 4.1. Ekonomski pokazatelji (turističko poslovanje): Predlažemo da se posebno valoriziraju projekti koji će raditi svih 12 mjeseci u godini, a kategorija c prilagodi tome. Prihvaćen Kriteriji za dodjelu dodatno će se razraditi u konačnoj verziji UzP-a. za Grupu 1. ovog Poziva.
135 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kriterij 3.1. Provedbeni kapaciteti: Predlažemo da se gornja granica projekata za maksimalan broj bodova smanji na 5 projekata te da se jasno definira način dokazivanja uz naglasak na pojednostavljenju (potvrda investitora o izvršenom projektu, životopis i sl.) Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji UzP-a dodatno će se pojasniti kriterij 3.1. Provedbeni kapaciteti.
136 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kriterij 2.6. - Stvorena radna mjesta: Smatramo da kriterij nije prilagođen stanju na tržištu i činjenici da veliki poduzetnici, koji predstavljaju većinu potencijalnih prijavitelja, povećanje od 40 zaposlenih za maksimalan broj bodova mogu ostvariti puno lakše od mikro i malih investitora od kojih se praktički traži povećanje zaposlenih od 100-200%, dok je kod velikih to najčešće 5-10% (kod velikih hotelijerskih sustava 40 zaposlenih na 800-1000 ukupno zaposlenih). Također, uvjet zapošljavanja radnika u nepovoljnom položaju ponovno favorizira određene poduzetnike (velike), ali i ulaganja u određena područja, jer količina radnika koji zadovoljavaju navedene uvjete je u pojedinim županijama izrazito mali te se time direktno eliminiraju specifične projektne kompanije koje prijavljuju specifični projekt visoke dodane vrijednosti u slabije razvijenom području. Djelomično prihvaćen Kriteriji za dodjelu dodatno će se razraditi u konačnoj verziji UzP-a.
137 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Točka 2.3. Dodana vrijednost (c) - Smatramo da je potrebno definirati što obuhvaća pojam „druge uslužne djelatnosti i sadržaje“ u odnosu na ponudu koju tematski/zabavni parkovi imaju. S obzirom da tematski/zabavni park u velikoj većini slučajeva podrazumijeva ponudu na otvorenom, može li primjerice indoor dio ponude biti „drugi sadržaj“? Prihvaćen Kroz pojmovnik definirat će se što se smatra dodatnim sadržajem tematskih/ zabavnih parkova u smislu ovog Poziva, tako da glasi „Dodatni sadržaj tematskih/ zabavnih parkova odnosi se na sadržaj u funkciji turističke potrošnje koji doprinosi cjelogodišnjem poslovanju i raznovrsnosti ponude. U smislu ovog Poziva dodatni sadržaj se odnosi na ugostiteljske objekte za pružanje usluga pripreme hrane i posluživanja pića.
138 Dolores Pušar Banović UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kod Postupka dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu, točke 4.3. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje veći je od 2. Molimo tumačenje priznaje li se privatno ulaganje u zemljište na kojem će se razvijati predmetni projekt i koje je sastavni dio ukupnog investicijskog ulaganja, kao dio uloženih privatnih sredstava? Nije prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
139 Dolores Pušar Banović UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kod Postupka dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu, točke 3.1. Provedbeni kapacitet voditelja projekta, molimo pojašnjenje koje je dokumente potrebno dostaviti u cilju dokazivanja provedbenog kapaciteta voditelja projekta? Prihvaćen Ministarstvo turizma i sporta nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/ partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. Sva potrebna dokumentacija bit će definirana u konačnom tekstu UzP-a.
140 Dolores Pušar Banović UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kod Postupka dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu, točke 2.8. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i suzbijanju diskriminacija po bilo kojoj drugoj osnovi povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi ... Interesira nas referentni propis kojim se definira ravnopravnost žena i muškaraca, a s obzirom da se bodovi ostvaruju povrh propisanog minimuma poštivanja zakonskih odredbi? Nije prihvaćen Referentni propis kojim se definira ravnopravnost žena i muškaraca je Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, NN 69/2017). Sva relevantna zakonska regulativa bit će definirana u poglavlju 1. Opće informacije Uputa za prijavitelje.
141 Dolores Pušar Banović UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Kod Postupka dodjele bespovratnih sredstava - kriteriji za dodjelu, Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 – Kriteriji za dodjelu, točke 2.6. Projektom su stvorena radna mjesta: 1. interesira nas način dodjele bodova, naime ako je kod srednjeg poduzetnika ukupan broj stvorenih radnih mjesta 10, a od tog broja tri novostvorena mjesta odnosi se na osobe u nepovoljnom položaju, na koji se način dodjeljuju bodovi? Odnosno zbrajaju li se bodovi stvorenih radnih mjesta i radnih mjesta osoba u nepovoljnom položaju? Je li sljedeći način kalkulacije u redu? Za 10 novih radnih mjesta – 6 bodova; Za 3 radna mjesta osoba u nepovoljnom položaju – 2 boda; Ukupno – 8 bodova ??? 2. interesira nas referentni propis kojim se definira zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju, a s obzirom da se bodovi ostvaruju uz pretpostavku zapošljavanja iznad zakonski propisanog minumuma Prihvaćen 1. Kriterij će biti izmjenjen u završnoj verziji UzP-a. 2. Sva relevantna zakonska regulativa bit će definirana u poglavlju 1. Opće informacije Uputa za prijavitelje.
142 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU U kriterijima za dodjelu u Grupi 1 i 2 definirano je da Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti. Ima li projekt ulaganja definiranu visinu investicije (primjerice, projekt ulaganja minimalne vrijednosti XY kuna), trajanje ili druge kriterije koji se moraju naznačiti u životopisu kao izvoru provjere? Molimo da se definira što je to projekt ulaganja, a kako bi se izbjeglo subjektivno ocjenjivanje životopisa kao dokumenta za provjeru i utvrđivanje ostvarenja definiranog kriterija za dodjelu. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji UzP kriterij kvalitete 3.1. Provedbeni kapaciteti će se preformulirati. Također jasno će se razraditi izvor provjere.
143 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Točka 4.1. Ekonomski pokazatelji Molimo razložiti odnosi li se kriterij na turističko poslovanje lokacije ulaganja ili ukupno turističko poslovanje prijavitelja, u slučaju da prijavitelj ima više lokacija na kojima provodi turističke djelatnosti. Nije prihvaćen Moguće je financirati projekt koji se realizira na području jednog ili više JLS-ova, međutim navedeni se mora realizirati u istoj NUTS II regiji. Iznimno u okviru Grupe 3. Ovog Poziva, moguće je predvidjeti aktivnosti na nacionalnoj razini. Daljnji uvjeti će se detaljnije definirati u završnoj verziji Uputa za prijavitelje.
144 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Točka 3.1. Provedbeni kapaciteti Potrebno je definirati način na koji se definira pojam „završen projekt ulaganja“. Dodatno, podrazumijeva li ovaj kriterij da voditelj projekta ima iskustvo u provedbi u funkciji voditelja projekta, voditelja projekta građenja ili voditelja gradilišta. Prihvaćen U konačnoj verziji UzP kriterij kvalitete 3.1. Provedbeni kapaciteti će se preformulirati. Također jasno će se razraditi izvor provjere.
145 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Točka 2.6. Projektom su stvorena radna mjesta u godini m+3 (do ukupno 16 bodova) Ukoliko se stvoreno radno mjesto odnosi na zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom iznad zakonski propisanog minimuma, prijavitelj ostvaruje dodatne bodove. Veliki poduzetnici bi za maksimalan broj bodova morali otvoriti 40 novih radnih mjesta i to za radnike u nepovoljnom položaju, što je nemoguće i nerealno u projektu rekonstrukcije hotela koji već ima dio zaposlenog osoblja te ne zahtijeva značajno povećanje broja zaposlenih. Dodatno, izrazito je nerealno je očekivati da svo osoblje bude iz kategorije radnika u nepovoljnom položaju. Predlažemo da se minimalno kod velikih poduzetnika boduju i očuvana radna mjesta. Prihvaćen Predmetni kriteriji za dodjelu redefinirat će se u konačnoj verziji UzP-a.
146 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Točka 2.3. d. Projekti zabavnih i tematskih parkova koji afirmiraju lokalnu tradiciju, kulturu i baštinu. Molimo pojašnjenje načina na koji će se provjeravati navedeni kriterij. Što se podrazumijeva pod afirmacijom lokalne tradicije, kulture i baštine? Koji geografsko područje obuhvaća pojam „lokalno“ i kako će se definirati što spada pod lokalnu tradiciju, kulturu i baštinu? Nije prihvaćen U UzP u točci 2.3 obrisat će se navedeni kriterij.
147 Projekt jednako razvoj d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU Točka 2.3. Dodana vrijednost projektnog prijedloga, b. Projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj sa dodatnim sadržajima koji predstavljaju najmanje 30% od ukupnog iznosa projektnog prijedloga. Molimo obrazložiti što je izvor provjere navedenog kriterija? Dodatno, koji su sve troškovi obuhvaćeni kao osnovica za izračun 30% dodatnih sadržaja. Odnosi li se to na sve troškove projektnog prijedloga (koji uključuju npr. troškove nadzora, savjetovanja i sl.) ili samo na troškove projektnog prijedloga obuhvaćene regionalnim potporama? Držimo da će se svrha Poziva učinkovitije postići ukoliko se u kontekstu ovog kriterija uzmu u obzir samo regionalne potpore. Djelomično prihvaćen Točka 2.3. Dodana vrijednost projektnog prijedloga sukladno prethodnoj točki 2.3. neće biti predmet kriterija dodjele.
148 Rebeka Raff UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU U prilogu 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 - Kriteriji za dodjelu, kriterij pod točkom 4.3. Omjer između privatnih sredstva i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje i bodovanje vezano uz ovaj kriterij je prezahtjevno i rigorozno. Predlažem promjenu kriterija i raspona bodovanja na način da ono glasi: Udio privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje: • ≤ 30%: 0 bodova • > 30%: 2 boda Djelomično prihvaćen Vezano uz kriterij 4.3. Omjer između privatnih sredstava i traženog iznosa potpore za predmetno ulaganje, u finalnoj verziji UzP - a prilagodit će se tekst vezan uz navedeni kriterij, uvažavajući i kapacitete MSP-ova.
149 Rebeka Raff UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU U prilogu 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1 - Kriteriji za dodjelu pod točkom 3.1. koji se odnosi na bodovanje provedbenih kapaciteta, smatram kako je kriterij prezahtjevan, rigorozan i ograničavajući budući da se odnosi samo na provedu projekta u turističkoj djelatnosti (NKD 55, 93.21). Voditelj projekta koji ima iskustva u provedbi projekata u drugim područjima i/ili u provedbi infrastrukturnih projekata također ima dovoljne kompetencije i jednako uspješno može provesti projekt financiran iz ovog natječaja. Također, raspon bodovanja je prezahtjevan i rigorozan jer, zaključujući, maksimalan broj bodova se može ostvariti tek za 7 i više završenih projekata i to samo iz navedenih NKD. Zaključno, predlažem bodovanje kreirati na način da se raspon bodova dodjeljuje sukladno godinama radnog iskustva u području upravljanja projektima financiranim EU sredstvima. Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji UzP Kriteriji kvalitete pod točkom 3.1. redefinirat će se uvjeti za bodovanje provedbenih kapaciteta kao i izvori provjere istog.
150 ALEN RENDULIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA - KRITERIJI ZA DODJELU 3. PROVEDBENI KAPACITETI Max 6 bodova 3.1. Voditelj projekta ima iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta ulaganja u turističkoj djelatnosti (NKD 55, 93.21) Budući da se u/kroz Poziv traži/sastoji od aktivnosti koje uključuju izgradnju/rekonstrukciju ili obnovu objekata (i to čak kao i obavezna aktivnost) nejasno je, iz kojeg razloga se diskriminiraju i isključuju pravne ili fizičke osobe obrtnik koje obavljaju poslove i djelatnost upravljanja projektom gradnje sukladno člancima 33. do 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). Osnovni Cilj bi trebao biti uspješna provedba cjelokupnog projekta, te bi opcija odabira/imenovanja Voditelja projekta trebala ostati/dati se svakom Investitoru/Poduzetniku/Prijavitelju, ovisno o aktivnostima koje se provode na projektu; ali ako se radi o projektu s aktivnostima koje uključuju izgradnju/rekonstrukciju ili obnovu objekata svakako bi trebalo ostaviti/omogućiti opciju da Prijavitelj može (jer sukladno članku 39. Zakona kao privatni Investitor nije obvezan) imenovanja Voditelja projekta, i ako imenuje, da samim time ostvari veći broj bodova. Dodatno bih napomeno da sukladno članku 37. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), može se vidjeti da osoba koja vodi projekt MORA imati: potrebno minimalno obrazovanje i iskustvo i međunarodno priznati certifikat o vođenju projekta, te samim time svakako može pridonijeti uspješnoj provedbi i završetku cjelokupnog projekta. Prijedlog izmjene/dopune: Pod točkom 4. za imenovanje Voditelja projektom gradnje sukladno člancima 33. do 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)= 6 bodova Djelomično prihvaćen U konačnoj verziji UzP Kriteriji kvalitete pod točkom 3.1. redefinirat će se uvjeti za bodovanje provedbenih kapaciteta kao i izvori provjere istog. Zahtjevi za voditelja projekta dodatno će se definirati u konačnoj verziji UzP-a.
151 PricewaterhouseCoopers d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, UPITNIK SAMOPROCJENE - IDENTIFIKACIJA KLIMATSKIH I OKOLIŠNIH RIZIKA I UTJECAJA Vezano uz dio "Na temelju podataka koje je Prijavitelj dostavio u Upitniku, HAMAG - BICRO će procijeniti da je li Projektni prijedlog prihvatljiv za financiranje te imaju li njegovi učinci, u smislu utjecaja i značajnog doprinosa na klimatsku i okolišnu dimenziju Projektnog prijedloga , obilježja projekta zelene tranzicije", skrećemo pozornost da je prihvatljivost projekta definirana kroz opisani postupak dodjele bespovratnih sredstava te posebno u točki 2.9 (Grupa 1 – navodi se kao primjer) te da iz navedenog nije jasno na koji način će HAMAG-BICRO koristiti Upitnik kako bi procijenio prihvatljivost projektnog prijedloga. Iz samog Upitnika nije jasno koji su kriteriji prihvatljivosti, odnosno, nisu jasni (numerički ili slični) pragovi za utvrđivanje što se smatra predvidivim učinkom na okolišni/klimatski cilj. Npr. da li novo izgrađeni hotel sa kapacitetom 150 soba ima predvidiv utjecaj na cilj 1 - 6 ili ne? Podaci Općenito o postojećem poslovanju nisu u potpunosti jasno određeni – npr. na temelju čega korisnik utvrđuje da li koristi značajne količine sirovine, energenata i ostalog? Odnosno, u komparaciji s kojim pokazateljima i/ili industrijama se utvrđuje „značajna količina“. Točka 4. USKLAĐENOST S KRITERIJIMA NAČELA NENANOŠENJA BITNE ŠTETE (DNSH) za svaki od ciljeva navedeno je “Mjera se prati kao mjera kojom se podupire cilj u području klimatskih promjena ili okolišni cilj s koeficijentom 100 % te se stoga smatra da je usklađena s načelom nenanošenja bitne štete za ovaj cilj “. Koeficijenti klimatskih i okolišnih ciljeva dani su u Uredbi o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, PRILOG VI. Naše je razumijevanje da projekt koji spada pod “mjeru” koja sadrži 100% doprinosa (neovisno o tome da li se radi o klimatskom ili okolišnom cilju), automatski zadovoljava sve DNSH kriterije? Kao primjer navodimo mjeru “Energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u MSP-ovima ili velikim poduzećima i mjere potpore u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti” koja ima 100% klimatski i 40% okolišni cilj; odnosno mjeru “Gospodarenje kućanskim otpadom: mjere za sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količine, odvajanje, ponovnu upotrebu, recikliranje” koja ima 40% doprinosa klimatskim i 100% okolišnim ciljevima. Prihvaćen Upitnik kao i uvjeti povezani s načelom nečinjenja bitne štete dodatno će se pojasniti. Također kriteriji za dodjelu koji se odnose na EU taksonomiju dodatno će se razraditi na način da se isti mogu jednostavnije kvantificirati.