Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o nacrtu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Iva Gruden Zdunić 5PLAN I PODRUČJE DJELOVANJA, 5.2.Praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova Prijedlog: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Min. poljoprivrede prati potrošnju antimikrobnih veterinarsko-medicinskih proizvoda u sklopu ESVAC projekta EMA-e (projekt je započeo 2010. godine). Kako se antimikrobna rezistencija prenosi sa životinja na ljude preko lanca prehrane ili direktnim kontaktom, praćenje opsega prodaje antimikrobnih lijekova za ljude i za životinje usko je povezano. Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti primljen je na znanje.