Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 7. Predlažemo stupanje na snagu uskladiti s odredbom članka 100. stavaka 1. Zakona o elektroničkim medijima, odnosno primjenu odgoditi do kraja razdoblja usklađivanja - do 22.10.2022. godine. Prihvaćen Prihvaća se.
2 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 5. U stavku 4. predlažemo nadodati tekst „koje izravno potiču na kupnju ili najam roba ili usluga, osobito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu i usluge“. Naime, dugogodišnja praksa je izrada tzv. "sponzorskih telopa" od dijelova oglasnih poruka iz kojih se izbacuju upravo takvi elementi. Također postoje i tzv. brend kampanje, koje ne predstavljaju konkretne proizvode ili usluge, već su usmjerene na brend oglašivača te smatramo primjerenim koristiti i takve oglase u svrhu označavanja pokrovitelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Riječ je o oglasu i pozivu na kupnju.
3 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 5. Predlažemo nadodati stavak prema kojem bi na početku i tijekom programa bilo dovoljno navesti samo da je program sponzoriran, u slučaju kada ima više sponzora, a sve sponzore onda pobrojati na odjavnoj špici programa, sve da se spriječi vizualno zagušenje ekrana i iritacija gledatelja. Prijedlog teksta: "Ukoliko je pojedini programski sadržaj (emisija) pod pokroviteljstvom više pokrovitelja, takav program označava se odgovarajućom vizualnom oznakom pokroviteljstva (program pod pokroviteljstvom) na početku, tijekom te na kraju programa u trajanju utvrđenom st. 1., bez navođenja pojedinačnih pokrovitelja, pri čemu na odjavnoj špici takvog sadržaja moraju biti navedeni svi pokrovitelji, nazivom, žigom, logom ili drugim prepoznatljivim znakom". Također, predlažemo ograničiti vremensko razdoblje u kojem je potrebno navoditi da se radi o sponzoriranom programu. Kako se prema Pravilniku o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih i radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom, samo premijerno prikazivanje i prva repriza smatraju vlastitom proizvodnjom, po logici stvari bi i sponzorirane programe trebalo jednako tretirati te već uklopljeni sponzorski sadržaj smatrati dijelom sadržaja na kojeg nakladnik više nema utjecaja. Pored toga, takvim trajnim navođenjem sponzora, istima bi se uvijek iznova davala vidljivost koja uvelike premašuje uložena sredstva te ne odgovara načelu reciprociteta. Također, nakon duljih vremenskih razdoblja događat će se da se kao sponzori pojavljuju i tvrtke koje su prestale postojati ili su promijenile naziv i brend, kao i proizvodi i usluge koji više nisu u ponudi, što sve može izazvati zbunjivanje i iritaciju gledatelja pa čak i stvoriti privid zavaravajućeg oglašavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovo je de facto norma Zakona o elektroničkim medijima iz. čl. 22. st. 1. t. 3. i 4. (- gledatelje se mora jasno obavijestiti o postojanju sporazuma o pokroviteljstvu, programi pod pokroviteljstvom moraju biti jasno označeni kao takvi imenom, znakom tvrtke i/ili drugim simbolom pokrovitelja, kao što je primjerice upućivanje na njegov/njegove proizvod/prozvode ili njegovu/njegove uslugu/usluge ili njegov žig na primjeren način za programe i u primjerenom trajanju na početku, tijekom te na kraju programa, emisije ili svakog pojedinačnog priloga. U odnosu na primjedbu da se ograniči vremensko važenje kad se treba navoditi da je riječ o programu pod pokroviteljstvom, ne može se dovoditi na takav način sa odredbama o vlastitoj proizvodnji. Odredbe o vlastitoj proizvodni imaju sasvim drugi cilj i svrhu koja nije povezana sa odredbama ovog pravilnika. Svaki program (premijerni, prva repriza i kasnija repriza) može biti pod pokroviteljstvom i kao takvog ga treba označiti, kako gledatelji ne bio bili u zabludi oko toga što gledaju.
4 Nova TV d.d. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 5. (5) Ukoliko je pojedini programski sadržaj (emisija) pod pokroviteljstvom više pokrovitelja ili se pored pokroviteljstva koristi i plasman proizvoda ili usluga, takav program označava se odgovarajućom vizualnom oznakom pokroviteljstva (program pod pokroviteljstvom) na početku, tijekom te na kraju programa u trajanju utvrđenom st. 1., pri čemu na odjavnoj špici takvog sadržaja moraju biti navedeni svi pokrovitelji i pružatelji usluge plasmana proizvoda ili usluga, nazivom ili žigom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidjeti odgovor na primjedbu/komentar rbr. 4. Programi pod pokroviteljstvom moraju biti jasno označeni kao takvi imenom, znakom tvrtke i/ili drugim simbolom pokrovitelja, kao što je primjerice upućivanje na njegov/njegove proizvod/prozvode ili njegovu/njegove uslugu/usluge ili njegov žig na primjeren način za programe i u primjerenom trajanju na početku, tijekom te na kraju programa, emisije ili svakog pojedinačnog priloga.
5 Nova TV d.d. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 5. NOVA TV d.d. smatra da je predložena odredba prihvatljiva u situaciji kada se označuje program pod pokroviteljstvom jednog pokrovitelja i niti jednog pružatelja plasmana. Obzirom da je u praksi učestali slučaj da se u pojedinom programskom sadržaju pojavljuje više pokrovitelja ili pružatelja plasmana proizvoda ili usluga, uputno bi bilo predvidjeti rješenje koje će nakladniku omogućiti da takvo pokroviteljstvo i plasman na primjereni način jasno komunicira svojim gledateljima, a da pritom pretjerano ne opterećuje vizualni sadržaj ekrana. Stoga se predlaže dopuna članka: (5) Ukoliko je pojedini programski sadržaj (emisija) pod pokroviteljstvom više pokrovitelja ili se pored pokroviteljstva koristi i plasman proizvoda ili usluga, takav program označava se odgovarajućom vizualnom oznakom pokroviteljstva (program pod pokroviteljstvom) na početku, tijekom te na kraju programa u trajanju utvrđenom st. 1., pri čemu na odjavnoj špici takvog sadržaja moraju biti navedeni svi pokrovitelji i pružatelji usluge plasmana proizvoda ili usluga, nazivom ili žigom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidjeti odgovor u odnosu na primjedbu pod rbr. 4
6 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 4. Predlažemo u stavku 2. nadodati riječ "izričito" nakon riječi reklamni slogan kojim se..." tako da isti u potpunosti glasi: "Osobito posebno promotivno upućivanje smatra se posebno neposredno pozivanje na kupnju ili iznajmljivanje robe ili usluge; navođenje cijene, prednosti, kvalitete ili učinkovitosti robe ili usluge pokrovitelja ili njegovog položaja na tržištu; navođenje mjesta, broja telefona putem kojega se može kupiti ili zakupiti roba ili usluga ili adrese gdje se može kupiti roba, reklamni slogan kojim se izričito upućuje na kupnju ili iznajmljivanje robe ili usluge sponzora." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba je jasna. Dodavanjem riječi „izričito“ sugerira se da postoji određena gradacija u kojoj bi samo „izričito“ upućivanje na kupnju robe ili usluge bilo zabranjeno, a svako drugo dopušteno.
7 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I TRAJANJU OZNAČAVANJA PROGRAMA POD POKROVITELJSTVOM, Članak 3. Odredba članka 3., stavak 1., točka 3. u koliziji je s odredbom stavka 5. istog članka. Propisano je da programi pod pokroviteljstvom moraju biti jasno označeni kao takvi, između ostalog, i tijekom programa, ali stavak 5. istovremeno zabranjuje prikazivanje znaka tvrtke ili žiga pokrovitelja tijekom dječjih, dokumentarnih i vjerskih programa. Stoga se st. 1. točku 4. predlaže dopuniti riječima "osim kada je to Zakonom ili ovim pravilnikom drukčije propisano". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nema kolizije između članaka 3. st. 1. t. 3 i odredbe st. 5. istog članka. Predloženo rješenje dopune st. 1. točke 4. suštinski mijenja smisao odredbe.