Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. PRAVILNIK, Članak 4. Radi pravne sigurnosti predlažemo članak 4. stavak 1. predmetnog Pravilnika dopuniti na način da sada glasi: „(1) Ako u razdoblju iz članka 2. ovoga Pravilnika nije prodana sva roba, trgovac može nastaviti s prodajom robe po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha.“ Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Međutim, uzimajući u obzir kako se ovim Prijedlogom pravilnika predviđa mogućnost provedbe progresivnog sniženja cijena tijekom sezonskih sniženja, Prijedlogom će se propisati da ako u razdoblju iz članka 2. ovoga Pravilnika nije prodana sva roba, trgovac može nastaviti s prodajom robe po najnižoj sniženoj cijeni sve do isteka zaliha.
2 HP-Hrvatska pošta d.d. PRAVILNIK, Članak 3. Predlažemo da se kod posebnih oblika prodaje, izričitom odredbom dozvoli i opcija/mogućnost isticanja cijene u redovitoj prodaji (uz najnižu cijenu unazad 30 dana i aktualnu, sniženu cijenu). Naime, prema članku 19.1. Zakona o zaštiti potrošača, pod sniženjem smatra se prodaja robe po cijeni nižoj od cijene u redovitoj prodaji. Prema tome, Trgovac se suočava s izazovima kod iskazivanja cijena, jer je zbog nedorečenosti navedenog Zakona upitno može li potrošaču dati informaciju u odnosu na koju cijenu je izvršeno sniženje. Ne smije se zanemariti da je trgovac izložen prekršajnoj sankciji (čl. 149.st.1.tč.30) ako tijekom trajanja posebnog oblika prodaje proizvode prodaje po cijeni koja nije niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji. Tu dolazimo do kontradiktorne situacije u kojoj trgovac možda ne smije isticati onu cijenu za koju je zakonom vezan. Iako tekst predmetnog Zakona odstupa od Smjernica za tumačenje i primjenu članka 6.a Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (2021/C 526/02), a gdje se traži da se svako sniženje ističe u odnosu na „prethodnu cijenu“ odnosno najnižu cijenu unazad 30 dana, naš Zakon ne predviđa takvo rješenje jer se sniženje ističe u odnosu na cijenu u redovitoj prodaji (a najniža cijena unazad 30 dana ne može se tumačiti kao redovita cijena). U svakom slučaju, trgovci ne bi trebali zbog toga biti stavljeni u nepovoljni položaj. Smatramo da se trenutni tekst Zakona može tumačiti na način da dozvoljava isticanje 3 cijene jer je člankom 7. stavcima 1. i 2. propisano da trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos MPC, te da se osim te MPC ne smiju istaknuti druge cijene, osim u slučajevima iz članka 8. stavka 4. i glave II. Zakona o zaštiti potrošača. Ta odredba može se čitati na način da ne derogira isticanje redovne MPC kod posebnih oblika prodaje, već da se samo u tim slučajevima uz redovnu MPC (odnosno osim nje) mogu istaknuti i druge cijene (snižena MPC i najniža MPC unazad 30 dana). Sve to osobito stoji obzirom se svako sniženje cijene ističe u odnosu na cijenu u redovitoj prodaji. Trgovac bi trebao imati jasnu mogućnost isticanja cijene u redovitoj prodaji (zajedno sa sniženom cijenom i najnižom cijenom unazad 30 dana) ili bi se tekst samog Zakona morao mijenjati, jer nedostatak takve odredbe stvara očiglednu pravnu nesigurnost, a što dovodi u pitanje i ustavnost samog propisa. U prilog tome, Smjernicama za tumačenje i primjenu članka 6.a Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (2021/C 526/02) izričito je navedeno da: „Članak 6.a ne sprečava prodavatelja da navede druge referentne cijene pri najavi sniženja cijene pod uvjetom da su takve dodatne referentne cijene jasno objašnjene, da ne uzrokuju zbunjenost i da ne odvraćaju pozornost potrošača od oznake „prethodne” cijene u skladu s člankom 6.a: - na primjer, trgovac koji primjenjuje sniženja cijena češće nego jednom u 30 dana mogao bi dodatno obavijestiti potrošača o svojim drugim prethodnim cijenama kako slijedi: „Sniženje od 20 % od [datum početka] do [datum završetka]: 80 EUR umjesto 100 EUR, naša najniža cijena u posljednjih 30 dana. Redovna cijena izvan promidžbenih razdoblja u prethodnih 30 (ili 100 dana itd.) iznosila je 120 EUR." Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Referentna cijena za određivanje snižene cijene upravo je najniža cijena robe koju je ista imala na tom istom prodajnom mjestu u razdoblju od 30 dana koji su prethodili tom posebnom obliku prodaje. To će biti redovna cijena samo u slučaju da u razdoblju od 30 dana od samog dana prije početka posebnog oblika prodaje robe ista roba nije bila predmet nikakvog sniženja cijene. Ukoliko je u opisanom razdoblju ipak provedeno neko drugo sniženje prodaje te iste robe, nova snižena cijena će se morati računati u odnosu na tu raniju sniženu cijenu i nova snižena cijena ne može biti jednaka niti viša od najniže cijene koju je roba imala u opisanom razdoblju. Navedeno nije u suprotnosti s odredbama članka 19. stavka 1. novog Zakona jer je u svakom slučaju ta cijena niža od cijene robe koja se prodaje u redovnoj prodaji. Naime, upravo izraz „cijena niža od cijene robe u redovnoj prodaji“ obuhvaća sve situacije koje se odnose na referentnu cijenu u odnosu na koju se računa sniženje prilikom provođenja posebnog oblika prodaje – odnosno, uključuje sve varijante najniže cijene unutar 30 dana (koja može biti, kako je istaknuto snižena cijena iz prethodnog posebnog oblika prodaje unutar 30 dana, ali i redovna cijena). Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22), uključujući i odredbe članka 19. stavka 4. i 6. upravo je rezultat transpozicije Direktive (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača (tzv. Omnibus direktiva, Službeni list L 328). Nadalje, isticanje drugih cijena (izuzev snižene i najniže cijene koju je proizvod imao razdoblju od 30 dana koji su prethodili samom posebnom obliku prodaje zabranjeno je člankom 7. stavkom 2. predmetnog Zakona. Stoga trgovac tijekom posebnog oblika prodaje smije uz sniženu cijenu istaknuti i redovnu cijenu samo u slučaju da je ta redovna cijena bila najniža cijena za tu robu u posljednjih 30 dana.