Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PROGRAMU UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Blažević Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaklada SOLIDARNA pridružuje se temeljnoj primjedbi na ovaj dokument, a koju je istaklo više organizacija civilnog društva sudionika u savjetovanju (Zelena Istra, centar za mirovne studije, GONG, Clubture, Zelena akcija itd.) - rok za savjetovanje od 15 dana je neadekvatan te neopravdan, kako nalaže ZPPI te kako upozorava Povjerenik za informiranje što je i razlog zašto naša organizacija nije u mogućnosti provesti obuhvatnu analizu ovog dokumenta te se na njega primjereno očitovati, kako ovako značajan, strateški akt planiranja zaslužuje. Kašnjenja u izradi dokumenta i rizik probijanja zadanog roka EK indikator su kroničnog problema u višedioničkom upravljanju ovim Operativnim programom u proteklom razdoblju, Na žalost aktualni proces savjetovanja te već najavljena žurba oko slanja dokumenta na odobrenje EK, ne daju nade da će se kultura upravljanja ovim programom promijeniti u narednom razdoblju, što nas vrlo žalosti jer se povjerenje ali i motivacija za suradnički rad s javnim sektorom na nužnim reformama i stvarnim inovacijama nepovratno topi i gubi. Smatramo nužnim da se ovo savjetovanje ponovi u punih 30 dana te da ono uključi i javnu raspravu (online) gdje će nadležni predstaviti svaki stup Operativnog programa te gdje će se moći raspraviti temeljno pitanje - a to je kako doći do daleko efikasnijeg modela upravljanja Operativnim programom u narednom razdoblju, i t onog koji je usmjeren na jačanje kapaciteta svih ključnih dionika (institucije, servisi u zajednici, JRLS, organizacije civilnog društva) , a ne na "pravdanje ZNS-ova". Smatramo da za provedbu baš ništa ne znači mjesec dana kasnije usvajanje Programa ukoliko se time značajno podiže povjerenje ključnih dionika - i to partner au provedbi - u proces i sadržaj dokumenta, kao i u šanse da on uistinu bude i proveden tako da napravi značajnu razliku u kvaliteti života naših najranjivijih sugrađanki i sugrađana. Jako nas brine što dobro upravljanje nije prepoznato među prioritetima a radi se o ključnom faktoru uspješnosti cijelog programa te osiguranju jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnim i troškovno učinkovitim socijalnim uslugama. Program ne prepoznaje za razvojem sustava upravljanja integritetom kao ključnog alata za prevenciju korupcije . Kao organizacija posvećena razvoju lokalne filantropije za ljudska prava te kulture solidarnosti, razočarani smo što ovaj program naše područje rada ne prepoznaje kao relevantno za realizaciju ciljeva ovog programa, a to je smanjenje socijalnih nejednakosti i povećanje socijalne sigurnosti i razvojnih šansi građana Hrvatske. Čini se da će i dalje "regranting" te različiti fleksibilniji modeli financiranja socijalnih inovacija te jačanja razvoja kapaciteta za pružanje usluga u zajednici biti izvan dosega korisnika ESF Plus u Hrvatskoj što je velika šteta budući da druge zemlje, poput Litve (Alternative Investment Detector) uspijevaju učiniti takve vrijedne iskorake u svrhu veće sigurnosti i razvojnih šansi svojih društava u 21. stoljeću. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti u programu i do tada izrađene materijale, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se svi prihvaćeni komentari ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022. Vezano za prepoznatost dobrog upravljanja kao prioriteta ističemo da u razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe 2021.-2027. što je promjena u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet za jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva. Pored operacija u kojima su OCD-i jedini prihvatljivi prijavitelji, unutar svih prioriteta ulaganja predviđen je velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale, OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri, te se kroz projekte očekuje izniman doprinos OCD-ova u rješavanju društvenih problema povezanih s ESF+ područjima ulaganja.
2 Politiscope Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Smatramo iznimno problematičnim da se sustavno podcjenjuje uloga koju organizacije civilnog društva mogu imati u participativnim procesima kreiranja operativnih, programskih i strateških dokumenata. posebice onih koji su od direktnog interesa njihovih članova i korisnika, poput ovog programa. Posebno neprimjerenim smatramo prekratak rok za savjetovanje koji ide ispod razine dobre prakse uspostavljene Zakonom o pravu na pristup informacijama, prema kojem redovni rok savjetovanja treba trajati najmanje 30 dana. Smatramo posebno problematičnim da trenutni nacrt dokumenta ne sadrži dio koji bi bio ekvivalent prioritetnoj osi Dobro upravljanje iz ESF 2014-2020. Posebice zbog neprovedbe značajnog broja natječaja predviđenih ukinutom osi, bilo bi očekivano da su teme pokrivene ovom osi značajno zastupljene i istaknute u prijedlogu akta, no to nije slučaj. Upravo su organizacije civilnog društva ključni akteri u brojnim tematskim područjima koji u potpunosti izostaju. Predviđeni nacrt tako ničim ne ukazuje da će se poduprijeti aktivnosti organizacija civilnog društva koje promoviraju nultu stopu tolerancije prema korupciji, provode antikorupcijski monitoring lokalnih i nacionalnih izvršnih vlasti, rade antikorupcijska istraživanja i podupiru istraživačko novinarstvo. Ovo je potrebno posebno istaknuti zbog obaveza koje su države-članice preuzele, a vezanih uz osnaživanje organizacija civilnog društva u očuvanju i osnaživanju vladavine prava. Dodatno tome, niti trenutni nacrt Strategije suzbijanja korupcije ne predviđa programiranje i raspisivanje natječaja za antikorupcijske projekte organizacija civilnog društva. Smatramo da je minimalni iskorak u ovom smjeru nužan i zbog odustajanja od ugovaranja projekata lokalne antikorupcije unutar osi Dobrog upravljanja, što je bio jedini predviđeni antikorupcijski natječaj za OCD-e od ulaska Hrvatske u EU. Nadalje, obeshrabruje shvaćanje organizacija civilnog društva, gotovo isključivo, kao pružatelja socijalnih usluga. Jedan od stupova vladavine prava je nadzor tijela javne vlasti i provedbe javnih politika od strane organizacija civilnog društva, posebice uloga koju imaju branitelji i zaštitnici ljudskih prava. Program u dovoljnoj mjeri ne reflektira europsku dobru praksu podupiranja analitičkog i monitoring rada organizacija civilnog društva, odnosno stvara se dojam kako se namjerno izbjegava programiranje i raspisivanje natječaja za watchdog organizacije. Tražimo snažnu intervenciju u tekst tako da isti jasno reflektira obvezu RH i jasnu političku volju za financijskim podupiranjem aktivnosti organizacija civilnog društva koje direktno i snažno doprinose vladavini prava: zaštita ljudskih prava, monitoring rada javnih tijela i javnih politika (watchdog uloga) te antikorupcijski monitoring, analiza i osvještavanje javnosti. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Tijekom prve polovice 2022. i intenzivnog dijaloga s EK, članovi radne skupine su redovito informirani o rezultatima dijaloga, komentarima EK i izmjenama u programu koji su rezultat dijaloga. Također, članove radne skupine se upućivalo na konzultacije s ostalim relevantnim dionicima s ciljem razmjene mišljenja i usuglašavanja stavova. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti u programu i do tada izrađene materijale, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se prihvaćeni komentari ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022. Vezano za prepoznatost dobrog upravljanja kao prioriteta ističemo da u razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe 2021.-2027., koja definira prihvatljivost sadržaja ulaganja kroz ESF+, a to su primarano područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja, zdravstva i dugotrajne skrbi te obrazovanja. Radi se o promjeni u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet za jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva. Pored operacija u kojima su OCD-i jedini prihvatljivi prijavitelji, unutar svih prioriteta ulaganja predviđen je velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale, OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri te se kroz projekte očekuje izniman doprinos OCD-ova u rješavanju društvenih problema povezanih s ESF+ područjima ulaganja ,no područje ljudskih prava i praćenje javnih politika ne spadaju u područja ulaganja u okviru ESF+ Uredbe kako je to definirano Uredbom Vijeća i Parlamenta. Upravo se od organizacija civilnog društva očekuje da budu ključni akteri i partneri u provedbi brojnih ESF+ područja ulaganja, obzirom da će biti prihvatljivi prijavitelji u svim prioritetima ESF+ programa.
3 Centar za mirovne studije Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Pozdravljamo donošenje Progama učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Podržavamo komentare udruge Gong vezano za korištenje kratica, jasnji prikaz pojedinih ciljeva, formuliranje pokazatelja uspješnosti i druge elemente ovog dokumenta. No, moramo napomenuti da je skandalozno da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za ovako važan i kompleksan dokument otvoreno samo 15 dana, umjesto 30 dana, kako nalaže čl. 11. st. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Vrijeme od 15 dana je doista nedovoljno kako bi zainteresirana javnost, uključujući organizacije civilnog društva, mogla kvalitetno pripremiti komentare i prijedloge da nacrt Programa. Zbog toga smo podnijeli predstavku Povjereniku za informiranje, koji je 24. lipnja 2022. godine uputio upozorenje Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i zatražio produljenje roka i izvješće. Ministarstvo je 29. lipnja dostavilo izvješće i objavilo obrazloženje u kojem se navodi sljedeće: „Proces programiranja je započeo početkom 2021. i u njegovoj izradi su sudjelovali različiti dionici kroz Radnu skupinu Uključiva Hrvatska. S obzirom da se izrada programa značajno odužila, u dogovoru s Europskom komisijom smo odredili rok za službeno podnošenje programa na 15. srpnja kako bi osigurali usvajanje programa početkom jeseni. Kako bi ostvarili zadani cilj podnošenja programa, iznimno smo skratili rok za e-savjetovanje. Pritom smo uzeli u obzir da su različiti dionici sudjelovali u procesu programiranja kroz radnu skupinu. Nadalje, zahtjev za skraćenim trajanjem e-savjetovanja upućen je Uredu premijera te je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dobilo odobrenje za iznimno skraćivanje roka.“ Ovo se ne može smatrati opravdanim razlozima. U ovom dokumentu se navodi da se radi o Verzija 3.0, iz travnja 2022., pa nije jasno zašto savjetovanje nije počelo u travnju. Nadalje, Ured premijera ne može dati odobrenje za iznimno skraćivanje roka savjetovanja koje je suprotno Zakonu o pravu na pristup informacijama, koji postoji upravo radi osiguravanja transparentnosti i sprečavanja samovolje izvršne vlasti. Osim toga, uključivanje različitih dionika kroz radnu skupinu nije zamjena za konzultacije sa zainteresiranom javnošću kroz središnji državni protal e-savjetovanja. Konačno, činjenica da se izrada programa iznimno odužila, za što je odgovorno prvenstveno nadležno Ministarstvo, ne može biti opravdan razlog za skraćivanje savjetovanja, što navodi i Povjerenik za informiranje u svojoj obavijesti od 30. lipnja 2022. godine: „Međutim, kašnjenje u izradi akta ne može se smatrati opravdanim razlogom za skraćivanje vremena trajanja savjetovanja. Drugim riječima, skraćeno trajanje savjetovanja nije prihvatljivo ukoliko se ono događa uslijed neodgovarajućeg planiranja rada koje dovodi do skraćivanja roka provedbe savjetovanja s javnošću, o čemu bi tijela javne vlasti trebala voditi računa.“ Osim toga, na e-savjetovanju se navodi da savjetovanje traje do 9. srpnja 2022., a da je očekivana objava izvješća biti 9. srpnja 2022. godine. S druge strane, rok za podnošenje ovog dokumenta Europskoj komisiji je 15. srpnja. Sve ovo nas navodi na zaključak kako ne postoji stvarna namjera za uzimanjem u obzir i razmatranjem, a kamoli prihvaćanjem, komentara zainteresirane javnosti u ovom savjetovanju. Pritom naglašavamo da je i savjetovanje putem središnjeg portala e-savjetovanje o ostalim važnim programskim dokumentima za EU fondove, odnosno o Strateškoj studiji za provedbu strateške za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i Nacrtima prijedloga Programa Konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. također trajalo svega 15 dana. Slijedom svega navedenoga, tražimo da se ovo savjetovanje ponovi i provede u trajanju od 30 dana, u skladu s čl. 11. st. 3 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Također, članove radne skupine se upućivalo na konzultacije s ostalim relevantnim dionicima s ciljem razmjene mišljenja i usuglašavanja stavova. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti raspisane u programu i do tada pripremljenim dokumentima, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Dodatno je naglašeno da svoje prijedloge i komentare mogu dodatno dostavljati tijekom cijelog razdoblja programiranja. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se prihvaćeni komentari e-savjetovanja dodatno ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022. Vezano za prepoznatost dobrog upravljanja kao prioriteta ističemo da u razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe 2021.-2027. što je promjena u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet za jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva u širokom opsegu područja. Pored poziva usmjerenih na jačanje kapaciteta OCD-ova u kojima su OCD-ovi jedini prihvatljivi prijavitelji na natječaje, unutar svih prioriteta ulaganja predviđen je velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale potencijalne prijavitelje (JLRS, škole, jave ustanove i sl.), OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri. Izrada ostalih programskih dokumenata koje se navodi u komentaru nije u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
4 Kurziv Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Podržavamo komentare udruge Gong oko potrebe usustavljivanja dokumenta, usklađivanja i preciziranja pojmova i poveznica unutar dokumenta te jezičnog i formalnog dorađivanja dokumenta. Primljeno na znanje U ovoj fazi procesa u zadanom formatu Programa (Uredba (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredbi – Prilog V.) dokument nije moguće prikazati na predloženi način. Nakon službenog usvajanja dokument će biti tehnički obrađen na način koji će omogućiti jednostavno pretraživanje.
5 Kurziv Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Podržavamo komentar Saveza udruga Klubtura oko procesa izrade ovog Programa i potrebe produljenja roka za e-savjetovanje. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Tijekom prve polovice 2022. i intenzivnog dijaloga s EK, članovi radne skupine su redovito informirani o rezultatima dijaloga, komentarima EK i izmjenama u programu koji su rezultat dijaloga. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti raspisane u programu, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Dodatno je naglašeno da svoje prijedloge i komentare mogu dodatno dostavljati tijekom cijelog razdoblja programiranja. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se prihvaćeni komentari ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022.
6 Savez udruga Klubtura Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Smatramo da ovo savjetovanje nije u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama koji predviđa savjetovanje u trajanju od 30 dana. Rok za savjetovanje može biti kraći samo u slučaju opravdanih razloga. Opravdani razlozi ne mogu biti kašnjenje i neodgovornost u postupanju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koje je e-savjetovanje najavilo za veljaču 2022. Također, proces izrade ovoga programa bio je sve samo ne transparentan i kvalitetan, pogotovo iz perspektive organizacija civilnog društva, ključnog dionika cjelokupnog Programa koji je u velikom broju područja zaobiđen. Predstavnici OCD-a izabrani su u radne skupine nakon što je rad na dokumentima već započeo i prema njihovim svjedočanstvima sam proces nije bio participativan ni uključiv. Stoga i prijedlog teksta ovog Programa pati od ozbiljnih nedostataka koji se očituju u neprohodnosti, nečitkosti i nejasnosti pojedinih dijelova teksta, a pogotovo se to odnosi na planirani iznos za jačanje kapaciteta OCD-a. U odnosu na ESF 2014-20 koji je sadržavao prioritetnu os Dobru upravljanje (u sklopu koje opet nije objavljen dio najavljenih natječaja), u ESF+ 2021-27 OCD-i su ključni pružatelji usluga u zajednici dok je iznos planiran za jačanje njihovih kapaciteta smanjen u odnosu na ESF za više od 40% iznosa. Također, dio teksta pod nazivom "Iskustva iz 2014-2020" u potpunosti ignorira različite analize koje su OCD-i izradili tijekom provedbe programa u sklopu ESF-a, a koje upućuju na ključne nedostatke u planiranju, vođenju i realizaciji Programa sa strane upravljačkog tijela i posredničkih tijela. Predlažemo da se Program povuče iz e-savjetovanja, donekle uredi u jezičnom i formalnom smislu te da se podnese na novo savjetovanje u zakonskom roku od 30 dana. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i tri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Također, članove radne skupine se upućivalo na konzultacije s ostalim relevantnim dionicima izvan radne skupine s ciljem razmjene mišljenja i usuglašavanja stavova u cilju osiguranja participativnog i uključivog dijaloga. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti u programu i do tada izrađene materijale, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Članovi radne skupine imali su mogućnost komunicirati tijekom cijelog procesa (tijekom 2021. i 2022. godine) svoje dodatne prijedloge i komentare. Vezano za prepoznatost dobrog upravljanja kao prioriteta ističemo da u razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe 2021.-2027. što je promjena u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet za jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva. Pored operacija u kojima su OCD-i jedini prihvatljivi prijavitelji, unutar svih prioriteta ulaganja predviđen je velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale, OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri te se kroz projekte očekuje doprinos OCD-ova u rješavanju društvenih problema povezanih s ESF+ područjima ulaganja.
7 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Smatramo da je u poglavlje vezano uz zaštitu zdravlja potrebno adresirati i zarazne bolesti: njihovu prevenciju i liječenje. Nije prihvaćen Aktivnosti predložene za financiranje ESF+ programom usmjerene su prvenstveno na ranjive skupine i skupine koje su u nepovoljnom položaju kako bi im se olakšao pristup zdravstvenoj skrbi i omogućila potrebna zdravstvena zaštita. Kronične nezarazne bolesti vodeći su uzrok smrti u Republici Hrvatskoj te će se kroz ESF+ program naglasak staviti na intervencije prema ranjivim skupinama s ciljem preveniranja a zatim i smanjenja pobola od tog javnozdravstvenog problema.
8 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Predlažemo veće uključivanje branitelja u dio programa posvećenog zaštiti zdravlja- od zaštite psihićkog zdravlja do sprečavanja nastanka i liječenja kroničnih nezaraznih bolesti. Primljeno na znanje Predložene aktivnosti su već sadržane u programu ali u području socijalnog uključivanja. U okviru Prioriteta Zdravstvo aktivnosti vezane uz zdravstvenu zaštitu su planirane horizontalno. No, u okviru Prioriteta Socijalno uključivanje predviđene su posebne aktivnosti za braniteljsko-stradalničku populaciju, upravo iz razloga specifičnih potreba. Predviđena su ulaganja u veteranske centre gdje su kao ciljana skupina definirani hrvatski branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji, stradali povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari i članovi njihovih obitelji te druge kategorije korisnika veteranskih centara određene zakonima, posebnim popisima i Statutom. Planirane su usluge stručne pomoći od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), što uključuje i psiho-socijalnu podršku. Veteranski će centri biti i mjesta okupljanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na kojima će se povezivati i međusobno informirati o mogućnostima zapošljavanja, poduzetništva, pokretanja zadruga, bavljenja sportom i dr. Jednako tako planirane su i aktivnosti izvaninstitucijskih usluga u prevladavanju poteškoća s kojima se susreću, ali i poduprijeti njihovo socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu.
9 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Predlažemo izradu poveznice između Operativog programa i UN-ovih ciljeva održivog razvoja koji čine okosnicu nacionalne politike. Rezolucija UN-a za razdoblje do 2030. je akcijski plan za ljude, prirodu i napredak. Planom se želi dodatno graditi partnerstvo među državama i dionicima te doprinijeti postojanosti svjetskog mira. I dalje je najveći globalni izazov, s kojim se moraju suočiti sve države i narodi, siromaštvo u svim svojim oblicima, uključujući ekstremno siromaštvo. Sve države su odlučile ugraditi plan u svoje nacionalne politike te prijeko potrebnim hrabrim i odvažnim promjenama svijet dovesti na održivi put. Vizija rezolucije je definirana kroz 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj. Svi ciljevi su cjeloviti i nedjeljivi te se, uz partnerstvo i mir, temelje na tri osnovne dimenzije održivog razvoja: društvo, okoliš i gospodarstvo. Prihvaćen Uvršteno u Poglavlje 1.Programska strategija: glavni izazovi i odgovori politike sljedeće: „Ulaganja iz ovog Programa doprinose UN ciljevima održivog razvoja 2030: - Smanjenju broja osoba u riziku od siromaštva - Suzbijanju gladi/pothranjenosti - Povećanju dostupnosti osnovnih zdravstvenih usluga - Povećanju uključenosti u RPOO - Povećanju sudjelovanja u cjeloživotnom obrazovanju - Povećanju razine vještine kod mladih i odraslih za sudjelovanje na TR - Promicanju rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena - Povećanju zaposlenosti pripadnika ranjivih skupina - Smanjenju mladih u NEET statusu - Promicanju socijalne uključenosti“
10 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Potrebno je adresirati prekarni rad u aktivnosti namijenjenim tržištu rada i radnicima. U tekstu se spominju platformski radnici te je potrebno isto nadopuniti sa pojmom prekarni radnici/ rad jer je to pojam koji je širi od platformskih radnika. Glavna karakteristika prekarnosti je nesigurnost, rad na određeno vrijeme, povremeni i privremeni rad i niska ili nikakva radna prava i zaštita. Prekarni radnici se najčešće sreću među ovim kategorijama: sezonski radnici, radnici na crno, slobodnjaci koji žive od povremenih honorara, ugovorni radnici, oni koji povremeno rade preko raznih agencija, ali u nekim slučajevima i stručnjaci koji rade po projektima. Nije prihvaćen Reforma radnog zakonodavstva i sve aktivnosti koje proizlaze iz navedene reformske aktivnosti predviđene su kroz provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026. Ulaganja iz ESF+ predviđena su prvenstveno za skupine koje su ranjive skupine u kontekstu tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja (npr. nezaposlene osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe u NEET statusu i sl.).
11 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Predlažemo uljučivanje pojma "zalaganje za ravnopravno roditeljstvo" te "jednoroditeljskih obitelji" pod 2.1.1.1.1.Intervencije fondova Upućivanje: članak 22. stavak 3. točka (d) podtočke i., iii., iv., v., vi. i vii. UZO-a; Povezane vrste djelovanja – članak 22. stavak 3. točka (d) podtočka i. UZO-a i članak 6. Uredbe o fondu ESF+: ...razvoj inovativnih programa vezanih uz suzbijanje konfliktnog roditeljstva i unaprjeđenja roditeljskih kompetencija (klub očeva) kao i jačanje kapaciteta stručnjaka za razvoj takvih inovativnih programa Prihvaćen Uneseno u tekst Programa, Prioritet 6. Socijalne inovacije, posebni cilj k). Novi tekst sada glasi: „…razvoj inovativnih programa vezanih uz suzbijanje konfliktnog roditeljstva, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, zalaganje za ravnopravno roditeljstvo, smanjivanje stereotipa o ulozi roditelja u skrbi za djecu i obitelj, podršku jednoroditeljskim obiteljima, uz usporedno jačanje kapaciteta stručnjaka za razvoj takvih inovativnih programa“
12 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Podržavamo mjere i aktivnosti namijenjene unaprijeđenju zdravlja žena i majki te predlažemo i dodavanje trudnica. Prihvaćen Predložene aktivnosti su već predviđene u Programu. U okviru Prioriteta Zdravstvo aktivnosti jačanja zdravstvene pismenosti i povećanja svjesnosti o važnosti prevencije bit će usmjerene, između ostalih, i na trudnice.
13 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Potrebno je bolje razraditi pojam "osobe u nepovoljnom položaju" da bi što manje bilo podložno raznim interpretacijama i nedosljednošću u pripremi i provedbi poziva na projekte i programe. Nije prihvaćen U strateškom dokumentu koristi se pojam osobe u nepovoljnom položaju ili ranjive skupine. Taj naziv je povezan i sa zajedničkim pokazateljem koji proizlazi iz ESF+ Uredbe i temeljem kojeg će se izvještavati prema EK. U cilju osiguravanja pravovremenog odgovora na potrebe pojedinih skupina kroz razdoblje od 7 godina, program omogućava da se na ESF+ Pozivima detaljnije definiraju karakteristike „ranjivosti“ pojedinih osoba u nepovoljnom položaju kako bi se postigao optimalan obuhvat ciljanih skupina u odnosu na aktivnosti koje se će provoditi.
14 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Potrebno je kvalitetnije razraditi pojam "socijalna inovativna djelovanja" kako bi bila ujednačena interpretacija istog od strane svih provedbenih tijela, pogotovo pri planiranju i provedbi poziva na prijavu programa/ projekata. Što donositelj ovog programa smatra pod "socijalna inovativna djelovanja" i koji su kriteriji da pojedino socijalno djelovanje bude proglašeno inovativnim ? Primljeno na znanje PULJP je strateški dokument koji daje okviru ulaganja za razdoblje od 7 godina. Strateška odrednica inovativnih djelovanja je opisana u PULJP-u na sljedeći način: Radi se o izvaninstitucionalnim socijalnim uslugama s ciljem dodatne podrške nastavku procesa deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i osiguravanja regionalno ravnomjernije rasprostranjenosti izvaninstitucijskih usluga, te se navodi primjere tih usluga: - odmor od skrbi namijenjen obiteljima koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj podršci - uzajamna peer podrška (podrška stručnjaka po iskustvu) - razvoj integriranih zdravstvenih i socijalnih usluga kao podrška osobama s teškoćama mentalnog zdravlja - inovativni oblici psihosocijalnog savjetovanja - obiteljski suradnik s ciljem unaprjeđenja kapaciteta obitelji za pružanje sigurnih i stabilnih uvjeta za rast, razvoj i dobrobit djeteta u njegovu obiteljskom okruženju - razvoj inovativnih programa vezanih uz suzbijanje konfliktnog roditeljstva, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, zalaganje za ravnopravno roditeljstvo, smanjivanje stereotipa o ulozi roditelja u skrbi za djecu i obitelj, podršku jednoroditeljskim obiteljima, uz usporedno jačanje kapaciteta stručnjaka za razvoj takvih inovativnih programa U okviru Poziva detaljnije će se razraditi jasne aktivnosti i kriteriji sukladno utvrđenim potrebama u pojedinom području. Uredbom o uspostavi ESF+ (čl. 14, st. 5) utvrđeno je da države članice u svojim programima ili kasnije tijekom provedbe utvrđuju područja socijalnih inovacija koja odgovaraju posebnim potrebama država članica.
15 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Pozdravljamo konačno donošenje nacrta Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., ali smatramo da je postavljan prekratki rok za e-savjetovanje te nisu bile organizirane javne konzultacije sa dionicima o nacrtu dokumenta kako bi im se približio dokument. Također želimo upozoriti donositelja programa da proces izrade samog dokumenta nije bio transparentan: iako je bio uključen niz dionika pa i iz civilnog društva (predstavnici Savjeta za razvoj civilnog društva), isti su se moral obvezati na tajnost dokumenta i nisu bili u mogućnosti raspravljati o pojedinim akspektima sa zaintresiranim dionicima poglavito iz civilnog sektora koji zastupaju najranjivije skupine, krajnje korisnike ovog programa. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Također, članove radne skupine se upućivalo na konzultacije s ostalim relevantnim dionicima s ciljem razmjene mišljenja i usuglašavanja stavova. Podaci nisu bili tajni, već su se članovi radne skupine trebali pridržavati kodeksa ponašanja propisanog Poslovnikom o radu radnih skupina. Materijali su se mogli koristiti isključivo radi usuglašavanja stavova predstavnika civilnoga društva. Od dionika u procesu konzultativne suradnje očekuje se uvažavanje istih standarda koji obvezuju članove radnih skupina. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti raspisane u programu, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Dodatno je naglašeno predstavnicima OCD-ova da svoje prijedloge i komentare mogu dodatno dostavljati tijekom cijelog razdoblja programiranja. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se prihvaćeni komentari ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022. Pored operacija u kojima su OCD-i jedini prihvatljivi prijavitelji, unutar svih prioriteta ulaganja predviđen je velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale, OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelo nadležno za izradu PULJP-a u svakoj fazi je kontinuirano informiralo sve članove Radne skupine i nositelje izrade sadržaja o svemu vezanom za izradu Programa, te je pozivalo sve imenovane predstavnike u RS Solidarna Hrvatska na dostavu komentara i prijedloga.
16 Udruga Zelena Istra Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Potrebno je uključiti suzbijanje korupcije kao jednu od tema/priroriteta Programa, apogotovo jer je u prethodnom programskom razdoblju očito bilo poteškoća u provedbi natječaja koji bi istu omogućili. Citiramo izvješće "Propuštene prilike i neispunjena obećanja: „hrvatski model“ podrške civilnom društvu kroz Europski socijalni fond" Nikole Bukovića, tj. GONG-a (lipanj 2022.): ".izostao (je) fokus na jačanju kapaciteta OCD-a radi doprinosa boljem upravljanju u dijelu povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije, participacije OCD-a u dizajnu javnih politika, pružanju pravne pomoći građanima, te njihove uloge u dizajnu i provedbi programa građanskog odgoja i obrazovanja. S druge strane, jedan dio objavljenih poziva bio je usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a prvenstveno za rad s njihovim ciljnim skupinama." Nije prihvaćen Predloženo nije eksplicitno područje ulaganja u okviru ESF+. Uredbom o uspostavi ESF+ donesenom od strane Vijeća i Europskog Parlamenta definirani su posebni ciljevi kroz koje su usmjerena područja ulaganja i ona se odnose prije svega na jačanje ranjivih skupina/skupina u nepovoljnom položaju u kontekstu tržišta rada, obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja, socijalnog uključivanja s ciljem promicanja jednakih mogućnosti, zdravstvene i dugotrajne skrbi. Na ovaj način je suženo područje programiranja i planiranja sektorskih ulaganja kroz ESF+. Dodatno ističemo da u razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe što je promjena u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet za jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva.
17 Udruga Zelena Istra Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Savjetovanje s javnošću u trajanju od svega 15 dana nije u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, čl. 11., st. 3., koji predviđa savjetovanje u trajanju od 30 dana. Rok za savjetovanje može biti kraći samo u slučaju opravdanih razloga. No, u ovom slučaju se skraćivanje roka ne događa uslijed opravdanih razloga, već neodgovarajućeg planiranja rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Naime, kako proizlazi iz obrazloženja za skraćenim rokom savjetovanja „proces programiranja je započeo početkom 2021.”, dok se „izrada programa značajno odužila”. Dakle, Ministarstvo nije navelo u obrazloženju opravdane razloge za skraćivanje roka za savjetovanje, odnosno nije obrazložilo razloge zbog kojih se javno savjetovanje nije organiziralo ranije, iako je e-savjetovanje o OP ULJP (dalje: Program) najavljeno od još u veljači 2022. (https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministrica-tramisak-i-ministar-aladrovic-na-sjednici-gospodarsko-socijalnog-vijeca-predstavili-status-programiranja-programa-za-financijsku-perspektivu-2021-2027/4871) Jednako tako, Ministarstvo nije obrazložilo zašto nije u mogućnosti odgoditi za samo 15 dana rok za službeno podnošenje Programa Europskoj komisiji, a što bi omogućilo savjetovanje u zakonom predviđenom roku. U obrazloženju se Ministarstvo poziva na sudjelovanje Radne skupine Uključiva Hrvatska u izradi Programa, no takva radna skupina ne postoji. Postoji ozbiljna sumnja u demokratičnost, participativnost i kvalitetu procesa u okviru kojeg je nastao Program. Također, Ured premijera nema zakonsku osnovu za izdavanje odobrenja za protuzakonito skraćivanje roka za savjetovanje s javnošću uslijed lošeg planiranja. Stoga predlažemo Ministarstvu da produži rok za savjetovanje s javnošću na 30 dana, kako je predviđeno spomenutim zakonom ili da u cijelosti ponovi savjetovanje. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Tijekom prve polovice 2022. i intenzivnog dijaloga s EK, članovi radne skupine su redovito informirani o rezultatima dijaloga, komentarima EK i izmjenama u programu koji su rezultat dijaloga. Također, članove radne skupine se upućivalo na konzultacije s ostalim relevantnim dionicima s ciljem razmjene mišljenja i usuglašavanja stavova upravo s ciljem osiguravanja participativnosti u procesu. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom zbog procedure Savjeta za razvoj civilnoga društva, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara sadržaj aktivnosti u programu, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Naglašavamo kako se sve članove radne skupine tijekom cijelog procesa programiranja (od siječnja 2021.) pozivalo na dostavu prijedloga te su kanali za dijalog bili cijelo vrijeme otvoreni.
18 ZELENA AKCIJA Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Iako pozdravljamo pripremu, te skoro usvajanje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. smatramo da je proces same izrade trebao biti više otvoren za različite dionike, te ako je to već ranije izostalo, nadomjestiti isto primjerenijim rokom za e-savjetovanje od minimalno 30 dana. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a, izabrani kroz postupak kandidiranja i izbora predstavnika u okviru Savjeta za razvoj civilnoga društva kako bi se osigurala reprezentativnost. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. Tijekom prve polovice 2022. i intenzivnog dijaloga s EK, članovi radne skupine su redovito informirani o rezultatima dijaloga, komentarima EK i izmjenama u programu koji su rezultat dijaloga. Također, članove radne skupine se upućivalo na konzultacije s ostalim relevantnim dionicima s ciljem razmjene mišljenja i usuglašavanja stavova. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti u programu i do tada izrađene materijale, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Naglašavamo kako se sve članove radne skupine tijekom cijelog procesa programiranja (od siječnja 2021.) pozivalo na dostavu prijedloga te su kanali za dijalog bili cijelo vrijeme otvoreni.
19 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pozdravlja izradu „Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, budući da se dotiče brojnih pitanja vezano uz područje ravnopravnosti spolova i otvara mogućnost da se kroz potporu fondova EU pridonese unaprjeđenju pojedinih aspekata ravnopravnosti spolova, prije svega u pogledu poticanja zapošljavanja žena, suzbijanja rodno utemeljenog nasilja i promicanja ravnopravnosti u području obrazovanja. U cilju dodatnog unaprjeđenja pojedinih pitanja vezano uz ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica predlaže sljedeće: 1) Vođenje statističkih podataka po spolu Vezano uz pokazatelje ostvarenja i mjerne jedinice kojom se pokazatelji izražavaju, predlažemo da se, pored ukupnih brojki, podaci vode po spolu, u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), prema kojem „svi statistički podaci i informacije o osobama, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu“. 2) Naglasak na prevenciji rodno utemeljenog nasilja Vezano uz prioritetno područje „2.3. Socijalno uključivanje“, u dijelu koji se odnosi na rodno utemeljeno nasilje, vidljivo je da je prisutan naglasak na podršci žrtvama i suzbijanju rodno utemeljenog nasilja. Predlažemo da se veći naglasak stavi na prevenciju rodno utemeljenog nasilja, primjerice da se u edukativne aktivnosti uključi edukacija o ranom prepoznavanju uzroka rodno utemeljenog nasilja, uključujući njegove teže oblike poput femicida. Također predlažemo da se u opisu planiranih aktivnosti naglasi jačanje međuresorne suradnje stručnjaka/inja koji rade sa žrtvama. 3) Rad na unaprjeđenju roditeljskih kompetencija Vezano uz prioritetno područje 2.6. Socijalne inovacije i poticanje razvoja inovativnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, premda nemamo uvid na koji način su zamišljeni detalji „kluba očeva“ koji se navode kao sredstvo za unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, smatramo korisnim napomenuti da se, u kontekstu konfliktnih odnosa između očeva i majki, najučinkovitija podrška roditeljstvu u smislu doprinosa razrješavanju konfliktnih situacija može osigurati kroz inkluzivni zajednički rad s očevima i majkama. Klubovi očeva bi u smislu jačanja roditeljskih kompetencija i smanjivanja stereotipa o njihovoj ulozi u skrbi i brzi za djecu i obitelj mogli biti zasebna točka u području socijalnih inovacija. Stoga, zbog potencijalnog ograničavajućeg učinka koji bi isključivanje majki mogao imati na unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, predlažemo da se navedeno uzme u obzir prilikom izrade konačnog teksta Programa. 4) Program „Zaželi“ Pravobraniteljica pozdravlja nastavak provedbe programa ZAŽELI, s obzirom na činjenicu da je usluga pomoći i podrške posebno potrebna starijim ženama u ruralnim područjima, a sama činjenica da su prema podacima MRMSOSP žene činile 70% korisnika/ca programa ukazuje na rodnu utemeljenost ovog programa. U nastavku programa on više kao ciljanu skupinu nema nezaposlene žene što potencijalno osigurava mogućnost održivijeg zapošljavanja na programu, a s obzirom na obrazovanje i stečene kompetencije tijekom provedbe programa ZAŽELI u proteklom programskom razdoblju očekuje se da su upravo žene te koje će i nadalje u najvećoj mjeri raditi na programu. U tom smislu podsjećamo na ranije preporuke Pravobraniteljice vezano uz provedbu programa ZAŽELI, a koje su se odnosile na osiguravanje kontinuiranog zapošljavanja radnika/ca na programu kao i pružanja usluge korisnicima bez dugotrajnih prekida između projekata. Predlažemo da u tom smislu prilikom provedbe Programa naglasak bude na dugoročnoj održivosti zapošljavanja i usluge. Prihvaćen 1) Primljeno na znanje Ovaj prijedlog vođenja statističkih podataka po spolu je već obuhvaćen načinom vođenja podataka u obliku strukturiranih podataka zadanih EU uredbama. Podaci će se redovito bilježiti u okviru IT sustava za EU fondove te će se o njima redovito izvještavati u okviru godišnjih izvještaja o provedbi i kroz SFC sustav (sustav između EK i države članice). 2) Prihvaćeno Izmijenjeni tekst Programa sada glasi: „S ciljem suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, i seksualnog uznemiravanja provodit će se aktivnosti usmjerene podršci žrtvama kao i kampanje s ciljem razvoja svijesti o neprihvatljivosti takvih ponašanja, njegovim pojavnim oblicima i posljedicama te mogućnostima zaštite žrtava. Fokus će biti na preventivnoj ulozi kampanja radi suzbijanja nasilja.” 3) Prihvaćeno Izmijenjeni tekst Programa sada glasi: „razvoj inovativnih programa vezanih uz suzbijanje konfliktnog roditeljstva, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, zalaganje za ravnopravno roditeljstvo, smanjivanje stereotipa o ulozi roditelja u skrbi za djecu i obitelj, podršku jednoroditeljskim obiteljima, uz usporedno jačanje kapaciteta stručnjaka za razvoj takvih inovativnih programa.“ 4) Primljeno na znanje Usmjerenost ulaganja u okviru programa Zaželi u novom financijskom razdoblju bit će usmjerena na skrb o starijim/nemoćnim osobama s obzirom na utvrđene razvojne potrebe, te fokus ulaganja u okvir programa Zaželi neće biti na zapošljavanju žena nego upravo na stvaranju preduvjeta za osiguravanje dugoročne održivosti u okviru sustava dugotrajne skrbi. Dodatno ističemo da su ciljane aktivnosti za aktivaciju žena na tržište rada predviđene su u Prioritetu 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja. Dodatno, ističemo i daljnju provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja, od kojih se jedna odnosi na obrazovne aktivnosti.
20 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Slično kao u slučaju pokazatelja, potrebno je više pozornosti posvetiti formuliranju specifičnih ciljeva. Tako primjerice na svim mjestima u tekstu treba izmijeniti sintagmu „veći pristup zaposlenju“ u „poboljšan pristup zapošljavanju“, a „promicanje jednakog pristupa uključivog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju“ u „osiguravanje jednakog pristupa uključivog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju“. Specifičan cilj mora biti jasan o smjeru kvalitativne promjene do koje želi dovesti, a promocija može biti jedna od metoda ostvarivanja tog cilja, ali ne i sama sebi svrha. Na sličan način je potrebno vrednovati sve ostale specifične ciljeve te ih potrebi modificirati. Nije prihvaćen Specifični ciljevi taksativno su navedeni u Uredbi Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) te ih države članice ne mogu proizvoljno mijenjati.
21 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Pokazatelji uspješnosti su još jedna tema oko koje postoji jako puno prostora za napredak. Ocjenjujemo kako je u prijedlogu novog Programa uvaženo jako malo preporuka vezanih uz pokazatelje uspješnosti razvijenih u sklopu vanjske evaluacije provedbe Prioritetne osi 4: „Dobro upravljanje“ u sklopu prethodne financijske perspektive. Prije svega, svaki pokazatelj bi u skladu sa S.M.A.R.T. principima trebao biti jasan, dok je primjerice pokazatelj: „Broj javnih uprava ili javnih službi na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji primaju potporu.“, sve drugo osim takav (a istovremeno ukazuje i na potrebu za detaljnom lekturom teksta). Na što se točno odnose sintagme „broj javnih uprava“ i „javnih službi“? Ovaj se pokazatelj može u ovako fluidnom formatu jednako odnositi na kompletnu državnu upravu, kao i na poštansku ispostavu u malome mjestu. Slična je situacija s pokazateljem „Broj novih ili izmijenjenih usluga , procesa i programa u primjeni“. Kakav tip usluga se ovdje može brojati, o kakvim procesima i programima govorimo? Idealno rješenje bi bilo uz jasniju operacionalizaciju svakog pokazatelja uvesti i operativnu definiciju za svakog od njih, barem prvi put u tekstu; ili kao dodatni prilog. Nadalje, valja reći kako je razlika između tzv. „pokazatelja ostvarenja“ i „pokazatelja rezultata“ u pravilu posve nejasna po pitanju njihove konkretnosti/apstraktnosti te doprinosa pojedinim evaluacijskim kriterijima. Oni u pravilu, neovisno o tome u kojoj su od ove dvije kategorije, mjere stupanj ostvarenosti konkretnih aktivnosti, a ne njihove učinke. Jedini izuzetak na tom planu koji mi zasad uočavamo jest pokazatelj o udjelu zaposlenih 6 mjeseci po završetku intervencije, koji je pretpostavljamo uveden kao standardan zahtjev Europske komisije povezan s financiranjem provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja. Sugeriramo da se konzultira primjerice Završno izvješće o vrednovanje prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ iz protekle financijske perspektive, primjerice na str. 134. gdje su evaluatori na primjeru organizacija civilnog društva demonstrirali kako je moguće čak i bez oslanjanja na standardizirane baze podataka razviti adekvatnije pokazatelje učinkovitosti konkretnih intervencija. Nadalje, pokazatelji da bi imali smisla moraju uključivati minimum ambicije, što je primjerice suprotno odnosu između pokazatelja ostvaranja „broj standarda zanimanja odabranih za izradu“ i pokazatelja rezultata „broj standarda zanimanja koji su izrađeni“. Odabir standarda zanimanja doista ne može biti nikakvo „ostvarenje“ već etapa u provedbi određene operacije te bi u ovom slučaju trebalo definirati neki ambiciozniji pokazatelj rezultata; nešto u smjeru promjene udjela novousvojenih standarda zanimanja u određenom vremenom razdoblju. Na sličan način bi trebalo postupiti ako u tekstu postoji još takvih situacija. Također, potrebno je uvesti pojašnjenja vezano uz neke izrazito neintuitivne situacije u prikazima pokazatelja, kao što su primjerice uvrštavanje vrijednosti nula za vrijednost pokazatelja u ključnoj etapi i ciljnoj godini (primjerice, pokazatelj „broj subjekata koji se uz potporu ESF-a preoblikuju u društvena poduzeća“). Primljeno na znanje Preporuke EK u kontekstu praćenja pokazatelja programa idu u smjeru da se u Program uključe pokazatelji ostvarenja i rezultata dok se učinke intervencija prati provedbom ciljanih evaluacija, koje će se redoviti provoditi. Većina pokazatelja ostvarenja i rezultata već je unaprijed predefinirana Uredbom ESF+ kao lista pokazatelja koji države članice koriste za odabir, a koje su predefinirane. Temeljem Vodiča EK „pokazatelji ostvarenja“ su definirani kao direktno ostvarenje/sudjelovanje u ESF+ intervenciji te se postavljaju na razini specifičnih ciljeva i mjere broj osoba, subjekata ili usluga. Baš iz razloga što se postavljaju na razini ciljeva, mjere skup aktivnosti/intervencija, a onda na pojedinim Pozivima se definiraju mjerljivih ishodi koji se konkretno ostvaruju za navedenu operaciju/projekt. S druge strane pokazatelji rezultata mjere „promjene na sudionicima“ koji su izravni rezultat ESF+ aktivnosti, i idu dalje od pokazatelja ostvarenje jer mjere „promjenu u statusu“ nakon završetka intervencije. Vezano uz komentar koji se odnosi na pokazatelj „Broj javnih uprava ili javnih službi na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji primaju potporu“ ističemo kako je isti odabran s liste zajedničkih pokazatelja Europske komisije temeljem Priloga I. Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 te je definicija također postavljena na razini EK. Vezano za pokazatelj Broj novih ili izmijenjenih usluga, procesa i programa u primjeni“, isti je dodatno prilagođen te podijeljen na dva pokazatelja te će konačni prijedlog biti: Broj novih ili izmijenjenih usluga stavljenih u primjenu te Broj novih ili izmijenjenih programa stavljenih u primjenu. Obzirom da je riječ o specifičnim pokazateljima rezultata definiranim na razini DČ, isti se detaljno definiraju u okviru pojedinačnih Obrazaca pokazatelja za svaki pojedini posebni cilj. Sukladno zadanom obrascu izrade Programa koji je također dijelom Uredbe 2021/1060, isti ne predviđa razradu definicija pokazatelja već njihovo navođenje s ciljanim vrijednostima. Vezano za pokazatelj „broj standarda zanimanja odabranih za izradu“ i pokazatelja rezultata „broj standarda zanimanja koji su izrađeni“ isti su definirani na ovakav način sukladno preporukama EK da se u Program uključe pokazatelji ostvarenja i rezultata dok se učinke intervencija prati provedbom ciljanih evaluacija, a što će biti predviđeno u Evaluacijskom planu Programa. Vezano uz komentar o vrijednosti nula za vrijednost pokazatelja u ključnoj etapi i ciljnoj godini (primjerice, pokazatelj „broj subjekata koji se uz potporu ESF-a preoblikuju u društvena poduzeća“) napominjemo kako je moguće koristiti pokazatelje bez ciljanih vrijednosti. Neovisno o izostavljanju ciljane vrijednosti, podaci za te pokazatelje se prikupljaju i o njima se izvještava. Prema vodiču EK za ovo razdoblje minimum je postavljanje ciljane vrijednosti jednog pokazatelja ostvarenja i jednog pokazatelja rezultata na razini posebnog cilja. Jednako tako treba napomenuti kako se za specifične intervencije iz ESF+ u okviru Poziva razrađuju dodatni obavezni ishodi koji će biti vrlo specifični za prihvatljive aktivnosti poziva. Što se tiče učinaka, planiran je značajan broj evaluacija kroz vrijeme trajanja provedbe programa.
22 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Sekcija „ISKUSTVA IZ 2014. – 2020.“ se vrlo šturo referira na uključivanje preporuka evaluacija provedenih u sklopu prethodne financijske perspektive u prijedlog novog Programa. Prvo, nabrajaju se razne kategorije preporuka koje su uzete u obzir prilikom programiranja, no ostaje nejasno do kakvih je to konkretnih kvalitativnih promjena to dovelo. Stoga bi po našem sudu svako takvo referiranje trebalo uključivati i osvrt kako su pojedine kategorije preporuka utjecala na strukturu i sadržaj novog dokumenta, uvažavajući da to mora biti napravljeno na općenitijoj razini. U protivnom referiranje na ulogu evaluacija u programiranju nema nikakvu svrhu osim kozmetičke. Drugo, navedena preporuke se uglavnom odnose na cjelinu Programa ili tijela Sustava i kontrole. Međutim, valja podsjetiti da su evaluacije, posebno one provedene na razini prioritetnih osi i konkretnih operacija, sadržavale i značajan broj tematski usmjerenih preporuka. Stoga vjerujemo da bi bilo korisno sličnim sažetkom ključnih tematskih preporuka i načina kako su ugrađene u završni tekst OP-a započeti svaki investicijski prioritet. Osim toga, bilo bi dobro da se iz sredstava Tehničke pomoći razvije online sustav praćenje provedbe preporuka evaluacija Programa u narednoj financijskoj perspektivi. Takav sustav bi se uz minimalnu prilagodbu moglo iskoristiti i u druge svrhe korisne u kontekstu provedbe ovog Programa, kao što je primjerice kontinuirano praćenje ispunjavanja uvjeta koji osiguravaju provedbu. Vjerujemo kako bi u ovoj sekciji bilo primjereno izvijestiti i o ukupnom stanju apsorpcije prethodnog (i još uvijek aktualnog) Operativnog programa. Tu prije svega upozoravamo na navod ravnatelja Uprave za upravljanje operativnim programima EU Vicka Mardešića u svojstvu predstavnika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iznesen na sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH (27.9.2021.) kako je ključni razlog izostanka dobrog dijela natječaja planiranih za organizacije civilnog društva tzv. “preugovaranje” na razini cjelokupnog Operativnog programa. Točnije, na navedenoj sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva gospodin Mardešić je tvrdio kako odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti priječe daljnje ugovaranje u trenutku kad ukupni iznos ugovorenih alokacija prelazi ukupnu vrijednost Operativnog programa. Ukoliko istinit, ovaj navod jasno ukazuje na ozbiljne propuste u financijskom planiranju i praćenju provedbe te stoga sugeriramo da se precizno navedu mehanizmi kojima će se osigurati da se sličan ishod ne ponovi u narednoj financijskoj perspektivi. Napominjemo da je uvođenje takvih mehanizama najavio i sam gospodin Mardešić na spomenutoj sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva. Također, vjerujemo kako bi u ovoj sekciji trebalo spomenuti i iskustva korisnika koji su se organizirali te putem različitih institucionalnih kanala dostavljali svoje prijedloge i komentare za kontinuiranim poboljšanjima sustava na temelju iskustava u provedbi. To bi moglo uključivati kratki osvrt tijela SUK-a na korisnost takvih praksi te načine kako ih dodatno unaprijediti u novoj financijskoj perspektivi. Djelomično prihvaćen Uredbom (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredbi – Prilog V. zadan je format i broj znakova koje je moguće unositi u svako predviđeno polje unosa. S obzirom na navedena zadana ograničenja nije moguće detaljnije navoditi sve preporuke evaluacija i njihovu implementaciju u Program na predloženi način, no temeljem komentara napravit će se reference na ključne preporuke koje proizlaze iz evaluacija i način na koje su iste adresirane kroz ESF+ intervencije, posebice za one za koje su planirana značajna sredstva. Također, pod-poglavlje „Izazovi vezani uz administrativne kapacitete“ će se doraditi na način da uključi relevantne informacije i planove za poboljšanje sustava u narednom razdoblju.
23 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Uvažavajući kako je struktura Programa dobrim dijelom zadana, radi transparentnosti i protočnosti ovog dokumenta predlažemo nekoliko konkretnih dodataka koji bi u bitnome povećali njegovu transparentnost, razumljivost i prohodnost. Prvi je shematski prikaz Programa koji bi uključivao strukturu dokumenta iz kojeg bi čitateljima bili jasniji odnosi između kategorija kao što su ciljevi politike, prioritetne osi, investicijski prioriteti, specifični cilj i slično. Takav shematski prikaz bi idealno uključivao i pregled ukupnih alokacija na razini specifičnih ciljeva. Drugi dodatak bi trebala biti tablica sadržaja koja predstavlja minimalni standard prohodnosti u dokumentu od ukupno 185 stranica, a koja će biti još učinkovitija u kombinaciji s ranije spomenutim shematskim prikazom. Konačno, treći važan dodatak bi bio popis kratica kojima Program obiluje, a koje su u tekst uvedene obično bez ikakve prethodne reference. Molimo da se uvaži da kompletnoj zainteresiranoj javnosti ne treba odmah biti jasno na što se odnosi FPT ili što u tablici pokazatelja rezultata označava kratica EECR05. Prihvaćen U ovoj fazi procesa u zadanom formatu Programa (Uredba (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredbi – Prilog V.) dokument nije moguće prikazati na predloženi način. Nakon službenog usvajanja dokument će biti tehnički obrađen na način koji će omogućiti jednostavno pretraživanje. Također, za javnost i za Odbor za praćenja će se pripremiti jasniji pregled u cilju bolje protočnosti i razumljivosti.
24 VITOMIR BEGOVIĆ Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Nema učinkovitih ljudskih potencijala bez ulaganja u sigurne i zdrave uvjete i mjesta rada. Sadržaj, ciljeve, aktivnosti i prioritete u Nacrtu prijedloga Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ potrebno je proširiti i dopuniti. Za takav pristup postoji niz razloga, argumenata i dokumenata. U načelu 10. Europskog stupa socijalnih prava se ističe: „Radnici imaju pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Radnici imaju pravo na radno okruženje koje je prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama te koje će im omogućiti da što duže sudjeluju na tržištu rada“. Zatim, u Načelu 16. se navodi: „Svi imaju pravo pravovremenog pristupa pristupačnoj i kvalitetnoj preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj skrbi“. Tijekom Socijalnog samita koji se u Portu održavao 7. i 8. svibnja 2021. godine održao se i neformalni sastanak Europskog vijeća - šefova država ili vlada 27 država članica EU-a. U Izjavi s tog skupa se između ostalog kaže kako će „promjene povezane s digitalizacijom, umjetnom inteligencijom, radom na daljinu i ekonomijom platformi zahtijevat posebnu pozornost kako bi se ojačala prava radnika, sustavi socijalne sigurnosti te sigurnost i zdravlje na radu“. Vijeće EU je u prosincu 2019.g. iznoseći stajalište o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. –2027.naglasilo: „Pojava novih zanimanja i novih načina rada, sve veći broj novih vrsta radnih mjesta i oblika rada te velik broj samozaposlenih osoba predstavljaju izazov. Mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća čine gotovo 93 posto svih poduzeća u EU-u. Često im manjka znanja i resursa za ispunjavanje zahtjeva u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, zbog čega se suočavaju s poteškoćama pri provedbi odgovarajućih mjera o sigurnosti i zdravlju na radu. Predlaže se poticanje poslodavaca da unaprijede vještine i znanja u vezi s obvezama i najboljim praksama u upravljanju aktivnostima u području sigurnosti i zdravlja na radu, te da podupiru vanjske pružatelje usluga u području sigurnosti i zdravlja na radu (op.a.“ u RH ovlaštene tvrtke i spec.med.rada“ ) u razvijanju i poboljšanju svojih usluga kako bi im se omogućilo da malim i srednjim poduzećima pružaju posebna, prilagođena rješenja, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, s ciljem rješavanja izazova u pogledu psihosocijalnih rizika i mentalnog zdravlja te spriječavanja nesreća i bolesti povezanih s radom, osobito mišićno-koštanih poremećaja“. U Strateškom okviru EU za sigurnost i zdravlje na radu 2021.-2027.koji je usvojen u lipnju 2021.godine , posebno se ukazuje na korištenje sredstava iz fondova EU za ulaganje u sigurnost i zdravlje na radu, u nastavku, citat u cjelosti: „Sredstva EU-a, osobito iz mehanizma za oporavak i otpornost i fondova kohezijske politike, mogu se upotrijebiti za mobilizaciju ulaganja u djelovanje u području sigurnosti i zdravlja na radu. Modernizaciju EU-a poduprijet će se s više od 50 % sredstava iz novog dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU, posebno ulaganjem u istraživanje i inovacije, zelenu i digitalnu tranziciju, pripravnost, oporavak i otpornost. Sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) na raspolaganju su za potporu mjerama za promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i socijalne uključenosti, pri čemu je za potonje namijenjeno 25 %. Države članice mogu se koristiti sredstvima iz fonda ESF+ za ulaganja u: inovativne i produktivnije načine rada;osposobljavanje; kampanje informiranja i jačanja svijesti o zdravim načinima života; dobrobit na radnom mjestu; i podršku inspektorima rada. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) može osigurati sredstva za prilagođenija radna okruženja, digitalna rješenja i opremu. EFRR i Kohezijski fond mogu pridonijeti povezivanju ruralnih i udaljenih područja. U okviru EU-ova novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje 2021.–2027.” osigurat će se i znatna potpora za borbu protiv raka. Osim toga, programom „EU za zdravlje 2021.–2027.” doprinijet će se: prevenciji bolesti i promicanju zdravlja sve starijeg stanovništva; i pojačanom nadzoru prijetnji zdravlju. EU će podupirati države članice i zdravstvenim istraživanjima u okviru misije za borbu protiv raka koja je dio Obzora Europa i objedinjuje inovativne pristupe istraživanju i javnom zdravlju s naglaskom na prevenciji raka, kao i infrastrukturom potrebnom za digitalne zdravstvene alate u okviru Instrumenta za povezivanje Europe. Nekoliko tema povezanih sa sigurnošću i zdravljem na radu predloženo je u prvim programima rada Obzora Europa u okviru klastera Zdravlje. Nadalje, rezultati aktualnih istraživanja o sigurnosti i zdravlju na radu koja se financiraju u okviru programa Obzor 2020. pružit će vrijedan doprinos, primjerice iz područja mentalnog zdravlja na radu . Dostupan je i novi instrument za tehničku potporu kako bi se državama članicama pomoglo u osmišljavanju i provedbi reformi u području sigurnosti i zdravlja na radu“. I sada sve navedeno potrebno je implementirati u nacionalne dokumente i osigurati uvjete za potporu i praktičnu provedbu, i kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Dakle, u aktualnom strateškom okviru za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje 2021.–2027., najavljenom u akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava , utvrđuju se ključni prioriteti i mjere potrebni za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u sljedećim godinama u kontekstu postpandemijskog svijeta obilježenog zelenom i digitalnom tranzicijom, gospodarskim i demografskim izazovima te promjenom poimanja tradicionalnog radnog okruženja. Kako bi ciljevi ovog dokumenta ostvarili, potrebne su uz mjere na razini EU-a, i mjere na nacionalnoj i sektorskoj razini te na razini poduzeća. Mjere između ostalog, moraju sadržavati komponentu rodne svijesti i biti prilagođene okolnostima svih radnika, uključujući: potrebe mladih radnika koji ulaze u svijet rada; potrebe osoba s invaliditetom; i potrebe sve starije radne snage koja mora držati korak s brzim razvojem moderne tehnologije i u kojoj raste raširenost kroničnih bolesti i invaliditeta. Obrazovanje, konkurentnost na tržištu rada, zapošljavanje, sigurnost, zdravlje i dobrobit na radu, cjeloživotno učenje čine cjelinu, i kao takvi znače učinkovite ljudske potencijale. Učinkovito upravljanje zaštitom na radu nacionalni je interes. Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika. Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo. Ulaganje u primjerene radne uvjete i dobru zaštitu na radu nije trošak , već najbolja investicija. Vizijom, programskim određenjem i organizacijskim ustrojem potrebno je sigurnost i zdravlje na radu zaštitu na radu odrediti kao jedan od važnih prioriteta gospodarskog i socijalnog razvitka Hrvatskog društva. Neprijeporno je da su prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni za očuvanje radne sposobnosti radnika, duži radni vijek , zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta te materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji. Sigurnost i zdravlje na radu je jedno od najvažnijih područja te je osobito bitan proces političkog odlučivanja koji uključuje otvorenost vlasti, kvalitetnu pripremu, sagledavanje šire slike i povezanosti sa drugim područjima, procjenu učinaka, intenzivnu suradnju sa socijalnim partnerima i stručnom javnošću u oblikovanju , a zatim, i provedbi usuglašene i utvrđene javne politike, potvrđujući time da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa, na kojima će hrvatsko društvo uporno i dugoročno djelovati. Prečesto se sigurnost i zdravlje na radu tretiraju kao trošak ili teret,a dobro upravljanje sigurnošću je aktivnost koja stvara dodanu vrijednost, i izvrstan operativni učinak. Brojni argumenti potvrđuju da je ulaganje u zaštitu na radu investicija a ne trošak, i zato su logične nužne promjene, poboljšanja i unapređenja uvjeta rada u radnim sredinama, podižući sigurnost na radu na višu razinu od zakonom i drugim aktima propisanog minimuma. Ulaganje u primjerene radne uvjete i dobru zaštitu na radu nije trošak , već najbolja investicija, a učinkovito upravljanje zaštitom na radu nacionalni je interes. Spoznaja da radnici provode pola ili više vremena od ukupnog vremena provedenog u budnom stanju radeći , svatko se treba zapitati što je potrebno učiniti da se poboljšaju uvjeti na mjestima rada. Procjene pokazuju da svaki 1 € uložen u zaštitu na radu donosi povrat od 2,20 €, dok svaki 1 € uložen u mentalno zdravlje donosi povrat nevjerojatnih 4,20 € za organizacije. Ulaganje u sigurnost i zdravlje na radu tj. u ljudske potencijale moguće je ostvariti na više načina. Ovom prilikom vrijedno je podsjetiti i na stajališta Europskog gospodarsko socijalnog odbora (EGSO), savjetodavnog tijela Europske unije koje zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina (poslodavci, sindikati, civilno društvo). EGSO ( među njima i hrvatski predstavnici ) je pozdravio dobru praksu određenih zemalja koje su uvele mehanizme financijskog nagrađivanja organizacija koje pružaju sigurna i zdrava radna mjesta te je pozvao ostale države članice EU da uvedu slične mehanizme. Ti poticaji obuhvaćaju niže premije osiguranja, porezne olakšice ili državne subvencije, a programe čine ekonomski korisnima za osiguravatelje smanjenjem broja, ozbiljnosti i troškova nezgoda na radu . U praksi drugih zemalja obveze poslodavaca iz osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti ovise o razini sigurnosti i zdravlja na radu. U Hrvatskoj su 2018. godini u okviru tkzv. "porezne reforme" učinjene i izmjene Zakona o doprinosima , kojima je namjenski doprinos od 0,5 za zaštitu zdravlja na radu ukinut ,a ustvari je povećan ukupni doprinos za zdravstveno osiguranje, umjesto uvođenja modela praćenja uplata i rashoda za svakog poslovnog subjekta i primjene bonusa za one poslodavce koji više ulažu u prevenciju, smanjuju izdatke za posljedice ozljeda na radu i bolesti povezanih s radom. U drugim zemljama uvedene su sheme kojima se tvrtke i organizacije financijski nagrađuje za promicanje visokih standarda zaštite na radu, primjenu norme ISO 45001 i 45003, a to obuhvaća niže premije osiguranja, porezne olakšice i potpore. Hrvatska treba slijediti i primijeniti tu dobru praksu. EGSO je predložio da se više pozornosti usmjeri i na bolesti povezane s radom – kao što su rak, bolesti krvožilnog sustava, mišićno-koštani poremećaji i bolesti povezane sa psihosocijalnim rizicima – koje su najsmrtonosnije i najčešći su uzrok bolovanja u EU-u. Imajući u vidu da su zdravlje ,sigurnost i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa u našoj zemlji, potrebno je učiniti sve da sigurnost na radu i zdravlje postanu vrijednosti i uvjerenje koje svi dijelimo, i kojima smo u potpunosti predani. Na tržištu rada koje se brzo mijenja s pojavom novih oblika rada i povećanjem neizvjesnosti u pogledu statusa radnika i samozaposlenih, pitanje primjene pravila o zdravlju i sigurnosti na radu na sve postaje još važnije kako bi se jačale mjere prevencije s ciljem sprečavanja nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Pojava novih zanimanja i novih načina rada, sve veći broj novih vrsta radnih mjesta i oblika rada (u područjima kao što su podugovaranje, digitalni rad, masovni rad putem interneta, rad na zahtjev, ekonomija dijeljenja i ekonomija platformi) te velik broj samozaposlenih osoba, kao i mentalno zdravlje predstavljaju izazov. Nužno je provoditi temeljna i primijenjena istraživanja u području sigurnosti i zdravlja u radu, kako bi se na osnovu činjenica planirale i provodile odgovarajuće aktivnosti. U posljednje četiri godine u prosjeku se službeno prijavljuje više od 17.000 ozljeda na radu, 54 smrtna događaja na mjestima rada, od kojih godišnje prosječno 22 radnika umiru na radnom mjestu zbog bolesti! Navedenome treba pridodati i izostanke s rada zbog bolovanja (svakodnevno je više od 56.000 radnika spriječeno za rad), na koja utječu opće zdravstveno stanje pojedinca, često povezano s radnim uvjetima. Troškovi posljedica ozljeda na radu, smrtnih slučajeva i specifične zdravstvene zaštite godišnje iznose više od 266.000.000 kuna, čemu treba pridodati direktne i indirektne troškove koji se odnose na gospodarske subjekte, kao i obitelji stradalih. Poznato je da medicina rada nije dovoljno prisutna na mjestima rada , a njena osnovna svrha je prevencija i provedba mjera specifične zdravstvene zaštite, savjetovanje radnika i poslodavaca. Jedan od ključnih razloga je potkapacitiranost medicine rada i nedostatak u ovom trenutku oko 50 timova, što nikako nije obećavajuće za jačanje mjera prevencije te unapređivanje sigurnosti i zdravlja na radu. U obiteljskoj medicini u ovom trenutku radi 2.213 doktora, nedostaje ih 150, a njih 733 je starije od 60 godina, pa je procjena da će se broj liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u idućih pet godina smanjiti za više od 24 %. Prijeko je potrebno riješiti navedene probleme, te uspostaviti i razviti sinergije između zdravlja na radu, javnog zdravstva i područja rada. „Osiguranje zdravlja i sigurnosti među radnicima je zajednička odgovornost sektora zdravstva i rada“, ističe dr. Maria Neira, ravnateljica Odjela za okoliš, klimatske promjene i zdravlje pri WHO. Temeljno kvalitetno obrazovanje a posebno cjeloživotno učenje presudni su za razvoj kulture sigurnosti, kao i odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju. U okviru kurikuluma obrazovnih programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju potrebno je osigurati da budući radnici steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka. Slijedom svega nevedenoga razvidno je da je za razvoj ljudskih potencijala potrebno predvidjeti i osigurati mogućnost korištenja različitih poticaja, stimulacija i izvora sredstava, uključivo i sredstva EU fondova kako bi ostvarili temelji cilj ; sigurno i zdravo radno okruženje, produktivnu i zdravu radnu snagu, i duži radni vijek. Dostojanstven rad te sigurni i zdravi radni uvjeti jedno su od osnovnih ljudskih prava. Navedeno je potrebno promatrati i u kontekstu upravo završenog 110. redovnog zasjedanja Međunarodne konferencije rada, na kojoj je prihvaćena rezolucija koja među temeljna načela i prava u području rada uključuje sigurno i zdravo radno okruženje. Do sada su postojale četiri kategorije temeljnih načela i prava na radu: sloboda udruživanja i učinkovito priznavanje prava na kolektivno pregovaranje; ukidanje svih oblika prisilnog ili obveznog rada; učinkovito ukidanje dječjeg rada te ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja. Posljednja Odluka Konferencije znači da će sigurni i zdravi radni uvjeti postati peta kategorija, pa se sve države članice MOR-a obvezuju poštovati i promicati temeljno pravo na sigurno i zdravo radno okruženje. Rezolucijom je također propisano da Konvencija MOR-a br. 155. o zaštiti na radu, zdravlju i radnom okolišu i Konvencija MOR-a br. 187. o promicanju sigurnosti i zdravlja na radu postaju temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada (pored postojećih osam). Na osnovu svega navedenog predlažem odgovarajuću dopunu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“,posebno u pogledu korištenje sredstava EU fondova „za mobilizaciju ulaganja u djelovanje u području sigurnosti i zdravlja na radu“. Primljeno na znanje Područja ulaganja navedena u komentaru već su predviđena u Programu. U okviru Prioriteta 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja predviđena su ulaganja u zaštitu na radu, te uzimajući u obzir komentar, tekst Programa glasi: “U području sigurnosti i zdravlja na radu potrebno je olakšati malim i srednjim poslodavcima provođenja mjera zaštite na radu, koje se temelje na procjeni rizika. Kako bi im se olakšalo poslovanje vezano uz sigurnost i zdravlje na radu te ispunjavanje zakonske obveze, izradit će se OiRA (Online interactiv Risk Assessment) e-alati za procjenu rizika. OiRA alati nalaze se na mrežnoj platformi Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu. Budući da je procjena rizika od ključne važnosti za sigurna i zdrava radna mjesta, nastavit će se njihov razvoj i prilagodba za zanimanja/djelatnosti/sektore za koje socijalni partneri pokažu najviše interesa. Uspostavit će se virtualna učionicu s programima učenja o upravljanju rizičnim situacijama u stvarnosti i provedbi primjerenih mjera za uklanjanje i/ili umanjivanje rizika na mjestima rada.” U okviru istog Prioriteta i posebnog cilja kao što je gore navedeno planiraju se ulaganja usmjerena na suzbijanje neprijavljenog rada, kao i edukativne i promotivne aktivnosti s ciljem osvještavanja o štetnosti neprijavljenog rada i važnosti uloge kolektivnog pregovaranja za suzbijanje istog. Uredbom (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredbi – Prilog V. zadan je format ali i broj znakova koje je moguće unositi u svako predviđeno polje unosa te stoga nije moguće previše detaljno raspisivati tekst, no neovisno o tome navedene aktivnosti predviđene su za financiranje. Tijekom razrade aktivnosti u PULJP-u u obzir su uzete sve relevantne preporuke na razini EU, a posebno one u okviru Europskog semestra (Country Report i Country Specific Recommendations). Izrada ostalih programskih dokumenata, odnosno planiranje ulaganja iz drugih fondova koje se navodi, nije u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Međutim, ističemo da je prilikom izrade svih programskih dokumenata osigurana komplementarnosti i demarkacija predviđenih ulaganja.
25 Centar za mirovne studije Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike U dijelu ISKUSTVA IZ 2014. - 2020., Smatramo da iskustva ovdje prezentirana u ovom kratkom segmentu ne odražavaju prave rezultate raznih vanjskih analiza poteškoća u provedbi ESF-a u prošlom razdoblju, posebice vezano za iskustva organizacija civilnog društva u provedbi ESF projekata. Navodimo citate iz nekih od njih: "U isto vrijeme nad organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. kojim upravlja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, provodi se financijsko iscrpljivanje i administrativno nasilje kroz nepridržavanje kalendara objave natječaja, neobjave natječaja, česte obustave natječaja i poništavanja istih, brojne izmjene natječajne dokumentacije, odugovlačenja s odgovorima na upite i zahtjeve, bezbroj pravila i procedura, neusklađenost provedbenih tijela, općenite odgovore, nedostatak fleksibilnosti i šire perspektive te nedostatak transparentnosti cjelokupnog procesa. Primjerice, pod prioritetnom osi Dobro upravljanje u proteklih 6 godina nije objavljen niti jedan natječaj koji se tiče korupcije, sukoba interesa i transparentnosti (dakle, same srži dobrog upravljanja), osim natječaja krajem 2018. u kojem se traži obavezno partnerstvo udruga s lokalnim čelnicima u projektima prevencije korupcije i sukoba interesa. Mnoge od organizacija civilnog društva pate od sagorijevanja i iscrpljenosti, već dulje vrijeme plešu na rubu egzistencije i imaju sve manje vremena za najvažniji dio posla zbog kojeg postoje - za rješavanje društvenih problema i stvaranje pozitivnih društvenih promjena." GONG, DRŽAVNI UDARI NA CIVILNO DRUŠTVO potpomognuti EU fondovima, 2020 "Problemi vezani za planiranje i prijavu projektnih prijedloga u najvećoj su mjeri administrativne prirode. Iako je prosječno opterećenje organizacije za pripremu i prijavu prijedloga na Programe Unije veće (A=2.45) nego u slučaju prijave na pozive i natječaje financirane iz državnog proračuna (A=2), potonji su daleko više kritizirani zbog administrativnih prepreka kao što je prijavna dokumentacija. Udruge ističu administrativne prepreke kao značajan problem i u slučaju prijave ESIF projekata." "Pristup financijskim sredstvima dio udruga smatra ograničenim u usporedbi s ostalim subjektima, ističući kakoudruge nemaju mogućnost kreditiranja koje bi im u nekim situacijama pomoglo u očuvanju likvidnosti. Program međufinanciranja koji se provodio neko vrijeme pokazao se izuzetno uspješnim za očuvanje likvidnosti, što je dio udruga potvrdio, ali takav se program u posljednjih nekoliko godina ne provodi. Program sufinanciranja EU projekata koji postoji na nacionalnoj razini ocjenjen je značajnim doprinosom smanjenju financijskih rizika, posebice kod udruga koje imaju skromnije proračune, čime se omogućuje organizacijama iz Hrvatske bolji pristup financijskim sredstvima na europskoj razini." KUĆA LJUDSKIH PRAVA, PRISTUP FINANCIRANJU ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG U HRVATSKOJ, 2020 „...izostao (je) fokus na jačanju kapaciteta OCD-a radi doprinosa boljem upravljanju u dijelu povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije, participacije OCD-a u dizajnu javnih politika, pružanju pravne pomoći građanima, te njihove uloge u dizajnu i provedbi programa građanskog odgoja i obrazovanja. S druge strane, jedan dio objavljenih poziva bio je usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a prvenstveno za rad s njihovim ciljnim skupinama." Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. GRUPA 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, 2022. Ovo su samo općeniti komentari iz publikacije koje idu i više u dubinu problema u provedbi ESF-a te negativnih posljedica za civilno društvo te predlažemo da ovi komentari budu uzeti u obzir kako se isti problemi ne bi ponavljali u novom provedbenom razdoblju. Primljeno na znanje U strateškom dokumentu, odnosno Programu, nije zadanim formatom (ograničenje broja znakova) predviđeno raspisivanje djelovanja u fazi provedbe i detaljne pripadajuće procedure. Ovo poglavlje ima vrlo ograničeni broj znakova te na sažet način opisuje iskustva i način na koji su određene evaluacijske preporuke uzete u obzir kod planiranja budućih intervencija iz ESF+ (za aktivnosti koje nose značajne alokacije u programu). Što se tiče provedbe i iskustava iz prethodnog razdoblja, Upravljačko tijelo će temeljem zaključaka provedenih evaluacija 2014.-2020. raditi na poboljšanju pravila i procedura, a kako bi se adresirali u što većoj mjeri evaluacijama identificirani problemi i optimizirala provedba programa. Upravo zbog toga je UT i ugovorio navedene evaluacije, kako bi se kontinuirano radilo na poboljšanju praksi i procedura.
26 Bartłomiej Gębarowski Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike POGLAVLJE 1 PROGRAMSKA STRATEGIJA: GLAVNI RAZVOJNI IZAZOVI I ODGOVORI POLITIKE izostavlja ili marginalizira određene važne društvene procese koji proizlaze iz globalnih trendova kao i specifične za Republiku Hrvatsku, posebno: (1) Duboka regionalna raznolikost društvenih problema u Republici Hrvatskoj. Problem bi se trebao odraziti u društveno-ekonomskoj analizi sadržanoj u ključnom dokumentu sa stajališta razvoja ljudskog kapitala, a to je ovaj program. Te pojave prije svega uključuju: (a) negativan migracijski saldo u Republici Hrvatskoj (gubitak nekoliko stotina tisuća ljudi tijekom posljednjih 10 godina) (b) migracijski proces u nekoliko najvećih urbanih središta (uglavnom: Zagreb, Split) i posljedični proces depopulacije srednjih i malih urbanih središta (c) proces depopulacije i smanjivanja životnog standarda u istočnoj Slavoniji te na izoliranim otocima južne Dalmacije (uglavnom: Mljet, Lastovo, Vis). Politička i društveno-gospodarska transformacija nakon Domovinskog rata uzrokovala je snažnu deindustrijalizaciju većine malih gradova te probleme s održavanjem njihove ekonomske baze. Mnoga središta, posebno manja koja se temelje na monofunkcionalnim industrijama, upala su u ozbiljnu socioekonomsku regresiju. Nedostatak administrativne reforme lokalne samouprave (npr. stvaranje srednje razine uprave po francuskom ili poljskom modelu) i koncentracija svih upravnih organa u najvećim središtima, uključujući Zagreb, rezultirali su daljnjim promjenama u položaju različitih gradotvornih aktivnosti. U slučaju su mnogih središta pridonijeli probleme koji proizlaze iz razlika u položaju u administrativno-naseljeničkoj hijerarhiji, uključujući takozvano ispiranje funkcija. Uočena i rastuća depopulacija zemlje dodatno produbljuje društveno-gospodarske probleme u slučaju malih urbanih središta. Razvojni problemi se odnose između ostalog na: pad broja stanovništva (posebno bolje obrazovanog, u mobilnoj radnoj dobi, među ljudima koji su energični i poduzetni), pogoršanje dobne strukture (uključujući prije svega starenje stanovništva), nepodudarnost potražnje i ponude na lokalnim tržištima rada (što uzrokuje prekomjerno i skupo putovanje na posao koje je štetno za organizaciju društvenog života), gubitak gospodarskih funkcija (uključujući gubitak poslovanja), raznovrsne društvene probleme (polarizacija, isključenost, patologije i sl.) te nezadovoljavajući pristup svim vrstama administrativnih, društvenih, zdravstvenih usluga (od više od 1000 prijavljenih stanovnika otoka Lastova izvan ljetne sezone na otoku živi nešto više od 500–600 stanovnika; najbliža bolnica se nalazi u Splitu ili Dubrovniku što zahtijeva 3-5 sati putovanja trajektom). Za razmatranje: stvaranje zasebnih vrsta operacija / ili npr. projektnih sustava koje se provode npr. s razine Županije, povezanih s društvenim uključenjem u okviru istočne Slavonije, otoka koji pripadaju Splitsko-dalmatinskoj županiji (npr. Brač, Vis) te Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Lastovo, Korčula, Mljet). (2) Slabljenje obrazovne i socijalno-formirajuće funkcije obitelji i posljedično pogoršanje položaja djece u socijalno i/ili obrazovno neučinkovitim obiteljima. Sve veći broj razvoda, slabljenje obrazovne funkcije obitelji, psihosocijalni učinci pandemije COVID-19, nasilničke pojave (npr. patostreaming), rastuće nove vrste ovisnosti (npr. kockanje, fonoholizam). Iz tih razloga potrebna je institucionalna i financijska podrška obitelji, npr. stvaranjem mreže regionalnih (nadopćinskih) središta/centara za podršku obiteljima. (3) Potreba za učinkovitom podrškom procesu deinstitucionalizacije udomiteljstva. Djeca koja napuštaju institucionalno udomiteljstvo izložena su najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te povratka u sustav socijalne skrbi kao nezaposlena osoba (visoke stope samoubojstava, nasljeđivanje ovisnosti itd.). U tu svrhu, u području obiteljske podrške, vrijedi razmotriti učinkovitu podršku procesu deinstitucionalizacije (uključujući stvaranje profesionalnih udomiteljskih obitelji) te podršku učinkovitom procesu osnaživanja ljudi koji napuštaju institucionalnu skrb koristeći sredstava ESF+. Osim toga, na području tržišta rada predlaže se uvođenje: provedbe jamstva za: mlade, dugotrajno nezaposlene osobe, skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i radno neaktivne osobe. (4) Socijalna ekonomija. U analizi je izostavljen cijeli aspekt razvoja socijalne ekonomije kao alata za učinkovitu socijalnu uključenost osoba koje su ovisne o drugima, osoba s invaliditetom ili drugim vrstama ograničenja, posebno u perifernim regijama (uključujući otoke). Predlaže se da se razmatra osnivanje centra za podršku i koordinaciju razvoja socijalne ekonomije te da se iz sredstava ESF+ podrži stvaranje i razvoj: radionica radne terapije, centara za poslovnu aktivnost, centara za socijalnu integraciju, klubova socijalne integracije čiji će cilj biti provedba aktivnosti reintegracije u odnosu na osobe kojima prijeti socijalna isključenost (5) Stvaranje deinstitucionaliziranog sustava podrške za starije, bolesne te osobe s invaliditetom ili drugim vrstama ograničenja, posebno poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, uključujući one koje promiču pristup skrbi usmjerenoj na osobu, uključujući zdravstvenu skrb; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom socijalnom položaju; poboljšanje pristupačnosti, uključujući osobe s invaliditetom, učinkovitosti, otpornosti zdravstvenih sustava te usluga dugotrajne skrbi. Program bi trebao uključivati detaljnu analizu stanja gore navedenih rizičnih skupina i temeljito analizirati stvarno stanje starijih osoba, osoba ovisnih o drugima i osoba s invaliditetom ili drugim vrstama ograničenja, uzimajući u obzir njihovo mjesto boravišta (uključujući posebno otoke udaljene od urbanih središta i bolnica). Za razmatranje: stvaranje zasebnih vrsta operacija / ili na primjer sistemskih projekata koji se provode s razine Županije za provedbu domaćih socijalnih i zdravstvenih usluga (tj. orijentacijske metode za stanovništvo / sustav telecare / usluge tuđe njege / specijalističke usluge skrbi) u domovima za osobe ovisne o drugima što se može povezati s projektom financiranim iz EFRR+ fondova kojeg je cilj povezati periferne otoke koje pripadaju Splitsko-dalmatinskoj županiji (npr. Brač, Vis) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Lastovo, Korčula, Mljet) s bolnicama u Splitu i Dubrovniku pomoću teledijagnostike te sustava heliodrom + helikopter koji omogućuje učinkovit i brz transport pacijenta u bolnicu). Primljeno na znanje Uredbom (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredbi – Prilog V. zadan je format ali i broj znakova koje je moguće unositi u svako predviđeno polje unosa. S obzirom na navedena zadana ograničenja nije moguće detaljnije raspisivati analize, te se stoga u Programu, kao strateškom dokumentu, sažeto i sveobuhvatno navodi relevantne podatke, ali su svi relevantni podaci uzeti u obzir prilikom definiranja područja ulaganja i predlaganja aktivnosti. Regionalna neujednačenost jedna je od ključnih odrednica koja je uzeta u obzir prilikom definiranja područja ulaganja iz ESF+ i spominje se na više mjesta u Programu. Vezano uz navedene komentare i prijedloge aktivnosti, napominjemo kako Program već sadrži neke od predloženih intervencija. Dodatno, napominjemo kako je tijekom izrade Programa osigurana je demarkacija i komplementarnost ulaganja s ulaganjima koje se financira iz drugih EU fondova odnosno programa (npr. Program Konkurentnost i kohezija, Integrirani teritorijalni program, Nacionalni plan oporavka i otpornosti itd.), te se vodilo računa o sinergijskom učinku. Posebice se to odnosi na određene reformske procese u okviru NPOO-a (Razvoj i provedba novih ciljanih mjera APZ za potrebe zelene i digitalne tranzicije, jačanje sustava uključivanja ranjivih skupina na tržište rada i povezivanje sa socijalnim službama, vaučeri za obrazovanje i vještine, unaprjeđenje radnog zakonodavstva, razvoj nove usluge socijalnog mentorstva, novih usluga u zajednici za prevenciju institucionalizacije, povezivanje CZSS i pružatelja socijalnih usluga, strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja uključujući I cjelodnevnu školu itd.). U ESF+ programu predviđeno je: U Prioritetu 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja ključna su sljedeća ulaganja: Mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju pripravništvo, zapošljavanje, samozapošljavanje; osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih, te usavršavanje zaposlenih s ciljem povećanja vještina; financijski instrumenti za mikro i mala poduzeća i društvena poduzeća. Jednako tako, planirana su ulaganja u ekosustav socijalne ekonomije, uz bespovratna sredstva i financijske instrumente za društvena poduzeća, planirana su ulaganja u uspostavu institucionalnog okvira za DP u Hrvatskoj, koji će stvoriti preduvjete za značajnija financiranja u narednim godinama. U Prioritetu 2. Obrazovanje i cjeloživotno usavršavanje ističemo samo neka od važnijih ulaganja: Ulaganje u vrtiće i povećanje sudjelovanja djece posebno onih iz ranjivih skupina; podrška implementaciji cjelodnevne škole (komplementarno s ulaganjima iz NPOO i PKK 21-27), nastavak financiranja pomoćnika u nastavi, podrška darovitim učenicima i ranjivim skupinama; u visokom obrazovanju su predviđena daljnja ulaganja u podizanje kvalitete i relevantnosti; u strukovnom obrazovanju poticaji za gospodarske subjekte koji provode učenje temeljeno na radu; ulaganja u jačanje kvalitete obrazovanja odraslih i cjeloživotno profesionalno usmjeravanje. U Prioritetu 3. Socijalno uključivanje najveći dio ulaganja bit će usmjeren u nastavak procesa deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije; program Zaželi kao sastavnu mjeru dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije; financiranje osobnih asistenata; socijalne usluge u zajednici; podršku ženama žrtvama obiteljskom nasilja; besplatno sudjelovanje djece iz ranjivih skupina u izvanškolskim aktivnostima i u pomoći u učenju; socijalno uključivanje kroz kulturu, sport i turizam; ulaganje u jačanje sustava socijalne politike, a posebno u širenje mreže socijalnih usluga za djecu, izgradnju sustava podrške i pružanje supervizije udomitelja u sustavu socijalne skrbi, implementaciju i praćenje standarda kvalitete u području udomiteljstva kao i u jačanje OCD-ova čije područje djelovanja je udomiteljstvo. U Prioritetu 4. Zdravstvo ulaganja se odnose na izradu Operativnog plana razvoja sustava dugotrajne skrbi - integracija zdravstvene i socijalne skrbi, model za uspostavu koordinirane i održive dugotrajne skrbi po modelu 24/7/365; specijalističko usavršavanje doktora medicine, specijalistička i stručna usavršavanja magistara farmacije, stručna i cjeloživotna usavršavanja zdravstvenih radnika i ostalih djelatnika u zdravstvu, te u jačanje zdravstvene pismenosti i povećanje svjesnosti o važnosti prevencije u suradnji sa sektorima odgoja, obrazovanja i sektorom pružanja socijalne skrbi te kroz zdravstveno-obrazovne programe u predškolskoj i školskoj dobi. Prioritet 5. Zapošljavanje mladih obuhvaća mjere koje se odnose na mlade do 30 godina i u okviru tog Prioriteta predviđena su značajna ulaganja u Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade do 30 godina (potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo), obrazovne mjere za zaposlene i nezaposlene mlade za povećanje vještina, jačanje sustava mapiranja i praćenja NEET osoba, aktivacija mladih kroz razne programa, ALMA program – prekogranični program mobilnosti za mlade u nepovoljnom položaju koji će im omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i radnog iskustva u drugoj državi članici uz kontinuirani mentoring i podršku za daljnji razvoj i napredak. Isto tako, u području visokog obrazovanja omogućit će se stipendije za mlade iz ranjivih skupina, poticanje razvoja stručne prakse u visokom obrazovanju, te jačanje kapaciteta OCD-a za rad s mladima s ciljem njihovog približavanja tržištu rada. U Prioritetu 6. Socijalne inovacije predviđena su ulaganja u pilot projekt za uključivanje Roma u zajednici kroz uspostavu pet funkcionalnih centara za rad u lokalnim zajednicama u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. S ciljem dodatne podrške nastavku procesa deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije, te osiguravanja regionalno ravnomjernije rasprostranjenosti izvaninstitucijskih usluga u skladu s utvrđenim potrebama i prioritetima poticat će se razvoj inovativnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao što su odmor od skrbi namijenjen obiteljima koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj podršci zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja te privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju kako bi ostvarili kvalitetan odmor od svakodnevnih fizičkih i emocionalnih zahtjeva; uzajamna peer podrška; razvoj integriranih zdravstvenih i socijalnih usluga radi podrške oporavku i socijalnom uključivanju osoba s teškoćama mentalnog zdravlja; inovativni oblici psihosocijalnog savjetovanja (individualni i/ili grupni rad s korisnikom i/ili članovima njegove obitelji u cilju otklanjanja teškoća u funkcioniranju korisnika u različitim aspektima života); obiteljski suradnik (ima za cilj unaprijediti kapacitete obitelji za pružanje sigurnih i stabilnih uvjeta za rast, razvoj i dobrobit djeteta u njegovu obiteljskom okruženju); razvoj inovativnih programa vezanih uz suzbijanje konfliktnog roditeljstva, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, zalaganje za ravnopravno roditeljstvo, smanjivanje stereotipa o ulozi roditelja u skrbi za djecu i obitelj, podršku jednoroditeljskim obiteljima, uz usporedno jačanje kapaciteta stručnjaka za razvoj takvih inovativnih programa. U Prioritetu 7. Materijalna deprivacija predviđena su daljnja ulaganja (u prošlom razdoblju FEAD aktivnosti): podjela hrane i osnovne materijalne pomoći, podjela školskih obroka za djecu koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, popratne mjere – informiranje, savjetovanje kao i jačanje kapaciteta korisnika i partnera.
27 Bartłomiej Gębarowski Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike Prijedlog izmjene teksta: "Provedbom PULJP-a planira se doprinijeti nacionalnim ciljevima za 2030. godinu u okviru Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava: - Zaposleno 70% populacije između 20 i 65 godina - Sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju - Smanjenje stope rizika od siromaštva i/ili socijalne isključenosti na 15% (375.000 osoba od čega 42.000 djece) - Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama za najmanje 80 % stanovništva" Nije prihvaćen Europska komisija je 2021. objavila Akcijski plan Europskog stupa socijalnih prava, koji sadrži konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa. Ciljevi su definirani Komisijinim Akcijskim planom Europskog stupa socijalnih prava sukladno provedenim analizama i projekcijama u odnosu na predviđena društvena i ekonomska kretanja. Akcijskim planom utvrđena su tri cilja navedena u Programu zajedno s ciljanim vrijednostima na razini EU: 1. zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine 2. barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine 2. u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje. Tijekom 2022. sve države članice, pa tako i Hrvatska, su postavile svoje nacionalne ciljne vrijednosti u okviru navedena tri cilja (koja se navode u ESF+ programu).
28 Bartłomiej Gębarowski Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike "Provedbom PULJP-a planira se doprinijeti nacionalnim ciljevima za 2030. godinu u okviru Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava: - Zaposleno 75% populacije između 20 i 65 godina - Sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju - Smanjenje stope rizika od siromaštva i/ili socijalne isključenosti na 15% (375,000 osoba od čega 42,000 djece)' Komentar: S obzirom na prikazani, u ovoj analizi, pad stope nezaposlenosti (7,5% u 2020. godini) premali naglasak se stavlja na trenutne socijalne i demografske izazove u Republici Hrvatskoj. Proces starenja stanovništva, proces unutarnjih migracija (uključujući one s otoka na kopno) zahtijeva adekvatan odgovor u obliku stvaranja visokokvalitetnih i cjenovno pristupačnih socijalnih i zdravstvenih usluga koje se pružaju u mjestu prebivališta ili što bliže mjesta prebivališta osoba kojima je potrebna podrška. Nije prihvaćen Europska komisija je 2021. objavila Akcijski plan Europskog stupa socijalnih prava, koji sadrži konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa. Ciljevi su definirani Komisijinim Akcijskim planom Europskog stupa socijalnih prava sukladno provedenim analizama i projekcijama u odnosu na predviđena društvena i ekonomska kretanja. Akcijskim planom utvrđena su tri cilja navedena u Programu zajedno s ciljanim vrijednostima na razini EU: 1. zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine 2. barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine 2. u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje. Tijekom 2022. sve države članice, pa tako i Hrvatska, su postavile svoje nacionalne ciljne vrijednosti u okviru navedena tri cilja (koja se navode u ESF+ programu).
29 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike Rečenicu: "Medijska pismenost omogućava građanima, posebno pripadnicima ranjivih skupina, da steknu vještine kritičkog razmišljanja te da ravnopravno sudjeluju u gospodarskom i socijalnom društva.", je potrebno dopuniti. Pretpostavljamo da bi prije riječi "društva" potrebno umetnuti riječ "životu". Nadalje, predlažemo da se nakon ove doda još jedna rečenica: "Postizanju ovog cilja svakako doprinosi i razvoj formalnih i neformalnih programa šire građanske pimenosti“." OBRAZLOŽENJE: Medijska pismenost predstavlja važnu, ali ne i jedinu komponentu šire građanske pismenosti. S obzirom da su za razvoj medijske pismenosti već predviđena sredstava u sklopu NPOO-a, držimo iznimno važnim u sklopu ovog Programa podržati i obrazovne sadržaj usmjerene široj građanskoj pismenosti, posebice uzimajući u obzir da sličan natječaj iako opetovano najavljivan u sklopu prošle financijske perspektive nikad nije bio raspisan. Kroz više krugova istraživanja političkih kompetencija učenika i učenica završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj (IDIZ 2011., 2015., 2021.), mladi u Hrvatskoj pokazuju niske razine participacije u političkim i društvenim aktivnostima, što teško može biti prediktor njihovih visokih stopa participacije u budućnosti. Za višu razinu političke participacije i posljedično politički pismenije građanstvo, nužno je jačati svijest o dostupnosti drugih oblika neformalne participacije kao oblik političkog opismenjavanja u praksi. Djelomično prihvaćen Prihvaćen dio komentara o rečenici vezano za medijsku pismenost te novi tekst sada glasi: „Medijska pismenost omogućava građanima, posebno pripadnicima ranjivih skupina, da steknu vještine kritičkog razmišljanja te da ravnopravno sudjeluju u gospodarskom i socijalnom životu.“ Ulaganjima u medijsku pismenost posredno je moguće ostvariti pozitivan utjecaj i na građansku pismenost općenito, te stoga to područje nije posebno isticano u Programu.
30 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike Ovaj komentar se odnosi na sljedeći dio teksta: "U provedbi ESF programa 2014.-2020. partnerstvo sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva (OCD) pokazalo je puni potencijal za ostvarivanje zadanih ciljeva programa. Kroz provedbu aktivnosti, socijalni partneri i organizacije civilnoga društva imaju mogućnost razvoja svojih kapaciteta za ostvarivanje ESF+ ciljeva. OCD-ovi su posebno aktivni u pružanju socijalnih usluga i provedbi aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina, a socijalni partneri su ključni dionik na tržištu rada. " KOMENTAR: Uvažavajući vrlo važnu ulogu OCD-a u navedenim komponentama prošlog Operativnog programa (socijalne usluge i uključivanje ranjivih skupina), Gong upozorava kako je gotovo isključivo zbog manjkavosti u njegovoj provedbi prošlog izostao veći stupanj njihova utjecaja u drugom ključnom području, odnosno prioritetnoj osi koja se odnosi na dobro upravljanje. Sugeriramo predlagatelju da ukoliko se referira na ulogu OCD-a u provedbi ESF-a u sklopu prošle financijske perspektive ponudi cjelovitiju sliku, u prvom redu oslanjajući se na nalaze vanjskog evaluacijskog izvještaja o provedbi aktivnosti u sklopu PO 4 „Dobro upravljanje“. Tamo je među ostalim utvrđeno kako dobar dio predviđenih natječaja za udruge unutar te prioritetne osi nije bio niti raspisan, a sama provedba je obilježena brojnim poteškoćama. Uvažavamo kako je odluka da se segment „dobrog upravljanja“ više ne financira iz sredstava ESF-a donesena na EU razini. Međutim, svakako bismo pozdravili ako bi se u tekstu ovog Programa ta činjenica prizna kao značajna poteškoća iz vizure funkcioniranja OCD-a te da se najavi kako će ona biti adresirana drugim instrumentima nacionalnih javnih politika (primjerice, Nacionalnim planom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2022. do 2027. koji je upravo u izradi). Na ovo posebice skrećemo pozornost jer je usporedivo europsko financiranje osigurano za dvije druge ciljne skupine „dobrog upravljanja“ u prošloj financijskoj perspektivi: socijalne partnere (kroz ovaj Program) te javnu upravu (kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti). Prema tome ispada da su OCD-i orijentirani demokratizaciji i dobrom upravljanju najveći gubitnici nove financijske perspektive, a tad je uobičajeno predvidjeti odgovarajuće kompenzacijske mehanizme. Nije prihvaćen Evaluacijska izvješća, kao i sve druge analize, evaluacije i izvješća relevantna u kontekstu izrade Programa su uzeta u obzir, te su s njima upoznati i predstavnici Europske komisije u okviru dijaloga oko pripreme programa između Hrvatske i EK. Detaljno raspisivanje o razvojnim izazovima za svako područje ulaganja u tekstu Programa tehnički nije moguće. Naime, Uredbom (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredbi – Prilog V. zadan je format ali i broj znakova koje je moguće unositi u svako predviđeno polje unosa. Iako se u Programu u određenim Prioritetima navode nacionalni strateški akti temeljem kojih su definirana ulaganja iz ESF+ istaknuli bismo kako se tu radi, prije svega, o aktima koji su kriteriji za ispunjavanje Uvjeta koji omogućuju provedbu (ENC Enabling Conditions). Zbog toga nije potrebno navođenje NP stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Uz predviđena ulaganja u jačanje kapaciteta OCD-a u područjima promocije STEM-a, aktivnog starenja, socijalnih usluga, dugoročne integracije, za zapošljavanje mladih, u kojima su OCD jedini prihvatljivi prijavitelji, unutar svih prioriteta ulaganja predviđa se velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale, OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri (npr. Aktivacija žena na tržištu rada, Zaželi, Sport za djecu, mlade, OSI, Tranzicija prema društvenom poduzetništvu, Potpora obrazovanju romskih učenika, Socijalno uključivanje djece kroz izvanškolske aktivnosti, Pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja, Usluge u kulturi, Medijska pismenost itd.).
31 Ivan Livajić Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 1.Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike "Poseban izazov je usklađenost vještina i potreba tržišta rada. Podaci o sudjelovanju odraslih osoba u cjeloživotnom obrazovanju ukazuju na nedovoljno ulaganje u stjecanje novih i unaprjeđenje postojećih vještina. U 2020. godini samo 3,2% odraslih je sudjelovalo u obrazovanju ili osposobljavanju, dok prosjek EU iznosi 9,2%" - Treba brže mijenjati obrazovni sustav, i dalje opstaju tržištu rada nepotrebni smjerovi u srednjim strukovnim školama. Primljeno na znanje Ulaganja u obrazovanje odraslih, obrazovni sustav općenito kao i bolje povezivanje obrazovanja i potreba tržišta rada predviđeno je u Programu i to sa značajnim ulaganjima. Za područje zapošljavanja i obrazovanja izdvojen značajan iznos u okviru programa (ukupno oko 1,4 milijarde EUR na tri prioriteta – Zapošljavanje, Obrazovanje i zapošljavanje mladih). U Prioritetu 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja predviđena su ulaganja za: mapiranje vještina i bolje povezivanje tržišta rada sa sustavom obrazovanja, te daljnji razvoj portala za praćenje tržišta rada te značajna ulaganja u pohađanje programa kroz sustav vaučera za stjecanje vještina (140 milijuna EUR) U Prioritetu 2. Obrazovanje i cjeloživotno usavršavanje ističemo ulaganja u: učenje temeljeno na radu, izrada i uvođenje novih strukovnih kurikuluma, te razvoj sustava osiguranja kvalitete za strukovno obrazovanje. Navedena ulaganja će osigurati bolju koordinaciju između obrazovne politike i politike zapošljavanja, te osigurati bolju relevantnost obrazovanja za tržište rada.
32 Centar za mirovne studije 2.Prioriteti, 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja U cilju 2.1.1.1. a) Veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije pod glavne ciljne skupine potrebno je poimenice navesti koje su točno ranjive skupine koje će biti ciljne skupine, poput npr. Roma, osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom i sl. Nadalje, pod Djelovanja za zaštitu ravnopravnosti, uključenosti i nediskriminacije potrebno je uvrstiti pozitivne mjere koje se nastoje, osim rodnih stereotipa, eliminirati i druge vrste stereotipa i predrasuda iz informacijskih i komunikacijskih aktivnosti koji uzrokuju diskriminaciju i po drugim osnovama, poput etniciteta, rae, boje kože, seksualne orijentacije, vjere, invaliditeta i sl. Također, podrebno je uključiti široke aktivnosti informiranja, osvještavanja poslodavaca o zabrani diskriminacije po svim osnovama i njihovim obvezama temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije. Nadalje, pod 2.1.1.1. g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti nije jasno zašto pod glavne ciljne skupine nisu uključene i nezaposlene osobe. Nije prihvaćen Program je strateški dokument koji određuje smjer ulaganja u višegodišnjem razdoblju. U strateškom dokumentu kao što je Program koristi se pojam „ranjive skupine“ kako u narednoj fazi (fazi provedbe) u kojoj se detaljnije definira koje su to ranjive skupine na razini poziva ne bi došlo do ograničenja obuhvata ciljanih skupina u odnosu na trenutne potrebe. Dodatno, skupina koja je ranjiva u kontekstu npr. tržišta rada, odnosno zapošljavanja, nije nužno ranjiva skupina u kontekstu zdravstvene skrbi. Za polje Djelovanja za zaštitu ravnopravnosti, uključenosti i nediskriminacije predefinirano je regulativom u kojem kontekstu je potrebno navesti obrazloženje u ovu rubriku dok se konkretne aktivnosti za zaštitu ravnopravnosti, uključenosti i nediskriminacije koje se odnose na anti-diskriminaciju predviđene u polju 2.1.1.1.1. Intervencije fondova, a konkretno u Prioritetu 3. Socijalno uključivanje predviđena su: ulaganja u osnaživanje sustava zaštite od diskriminacije, osposobljavanje za predstavnike javnopravnih tijela, OCD-ova, poslodavce te ostale relevantne skupine vezano za prevenciju nejednakog postupanja, zločina iz mržnje i govora mržnje i osiguravanje primjerenog postupanja prema žrtvama diskriminacije. U partnerstvu s medijima, civilnim društvom, predstavnicima skupina koje imaju veću potencijalnu izloženost diskriminaciji i predstavnicima lokalnih zajednica provodit će se aktivnosti za prevenciju diskriminacije kroz podizanje svijesti i poticanja prijavljivanja nejednakog postupanja. U obrazovnim ustanovama provodit će se aktivnosti podizanja razine znanja o diskriminaciji i jednakosti za polaznike i zaposlenike. Osigurat će se podrška dionicima koji rade na prevenciji nejednakog postupanja; pružanje izravne pomoći i podrške žrtvama; promicanju ostvarivanja prava češće diskriminiranih skupina i aktivnosti usmjerene borbi protiv stereotipa i predrasuda, posebno u lokalnim zajednicama; suradnju u suzbijanju diskriminacije, uključujući suradnju među jedinicama lokalne samouprave i međunarodnu suradnju. Aktivnosti za nezaposlene osobe (kao ciljane skupine intervencija) u kontekstu pohađanja programa obrazovanja i usavršavanja predviđene su u Prioritetima 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanje i Prioritetu 5. Zapošljavanje mladih. Određena je značajna alokacija za vještine, sukladno potrebama i nacionalnom cilju Akcijskog plana ESSP. U okviru posebnog cilja g) ulaganja su usmjerena na sam sustav i kurikulume, odnosno razvoj i jačanje samog sustava obrazovanja odraslih, te cjeloživotnog profesionalnog razvoja i osposobljavanja te su u tom kontekstu ciljane skupine javna tijela i stručnjaci zaposlenici. Nezaposlene osobe nisu izravni korisnici aktivnosti te stoga nisu predviđene kao ciljane skupine u 2g) već u 1a) i 5a).
33 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja 2.1.1.1. a) Veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) Komentar: Predlaže se da se i dalje ostavi mogućnost provedbe mjera za društveno aktiviranje neaktivnih osoba i dugotrajno nezaposlenih preko sustava vaučera, kao i preko običnih projekata. Neaktivne osobe, dugotrajno nezaposleni, mlade osobe nisu u mogućnosti samostalno donositi odluke koje su u skladu s ažurnim trendovima na tržištu rada. Sustav edukacijskih bonova koji je testiran u nekim poljskim regionalnim operativnim planovima nije se pokazao tako dobrim da bi se usvojio kao opći plan, za razliku od razvojnih usluga ponuđenih poduzetnicima i zaposlenicima. Predlaže se uvođenje dvostrukog sustava provođenja mjera: (1) vaučer (2) uobičajeni projekt. Kod uobičajenih projekata nositelj projekta će na temelju individualne analize položaja korisnika (vlastita analiza/ psiholog/ savjetnik za profesionalno usmjeravanje) biti dužan izraditi individualni put uključivanja (individualni plan uključivanja - integracije), koji će obuhvaćati provedbu određenih mjera za aktivno uključivanje, koje će se nalaziti u preporukama koje će dati Upravljačko tijelo. Preporuke mogu obuhvaćati listu od nekoliko desetaka mjera svrstanih u 4 skupine aktivacije: društvene aktivacije (npr. vježbanje društvenih kompetencija), edukacijske (npr. strukovno osposobljavanje), zdravstvene (npr. liječenje alkoholizma), stručne (npr. pripravnički staž kod poslodavca). Svaki nositelj projekta bit će dužan provesti određen broj mjera aktivnog uključivanja. Potrebno je razmisliti o povezivanju mjera za promicanje zaposlenosti s tipičnim mjerama za aktiviranje korisnika socijalne pomoći. Primljeno na znanje Predloženo je sveobuhvatno predviđeno ulaganjima u okviru Programa. Detaljnije definiranje ulaganja provodi se u fazi provedbe, dok se u strateškom dokumentu na sveobuhvatan način opisuje definirana područja ulaganja. Za društveno aktiviranje predviđena je provedba projekata (otvorenih Poziva) za aktivaciju žena na tržištu rada kao ciljane skupine, kojima treba individualizirana podrška i mentorstvo za aktivaciju, kroz individualne analize i potrebe. Isto tako za NEET skupinu mladih osoba predviđen isu također projekti transnacionalne mobilnosti u sklopu ALMA programa, gdje bi se na individualiziran način pristupilo svakoj mladoj osobi (mentoriranje i podrška) prije upućivanja na praksu rada i stjecanje radnog iskustva u drugoj državi članici. Potrebno je spomenuti reformske mjere koje se provode do 2026. kroz NPOO-a: “Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“ te “Razvoj usluge socijalnog mentorstva“ kao metode aktivacije neaktivnih na tržište rada. Navedene mjere imaju za cilj povezati socijalne službe i službe za zapošljavanje i integrirati postupanja prema onima koji su najudaljeniji od tržišta rada. ESF+ aktivnosti se nadovezuju na ove procese na način da financiraju mjere APZ-a (samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za zapošljavanje), obrazovne mjere pohađanja programa za stjecanje vještina ali i financiranje transnacionalnog programa mobilnosti za mlade osobe u nepovoljnom položaju.
34 Udruga BOND 2.Prioriteti, 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja Glavne ciljne skupine – članak 22. stavak 3. točka (d) podtočka iii. UZO-a: ◊ Zaposlene osobe ◊ Studenti ◊ Učenici, gospodarski subjekti ◊ Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora ◊ Gospodarski subjekti koji provode učenje temeljeno na radu mladih (suradnja preko obrazovnih institucija vrtići/škole/fakulteti) ◊ Ustanove za strukovno obrazovanje Prijedlog novog teksta: Poduzetničke potporne institucije i njihova udruženja Nije prihvaćen Ulaganja iz ESF+ u cilju g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti usmjerene su na razvoj i jačanje samog sustava obrazovanja odraslih, te cjeloživotnog profesionalnog razvoja i osposobljavanja. Pohađanje programa obrazovanja odraslih predviđeno je u ciljevima 1a) i 5a). U tom kontekstu ističemo razliku između korisnika/potencijalnih prijavitelja i ciljanih skupina. Ciljane skupine, koje se navodi u Programu, su one skupine (fizičke ili pravne osobe) na koje su usmjerene aktivnosti, odnose one koje imaju izravnu korist i kojima se pruža određena usluga/aktivnost kroz provedbu projekata. U tom smislu one imaju izravnu korist u odnosu na svoj prvotni položaj (primjerice nezaposlene osobe stječu određenu kvalifikaciju ili ukoliko se kroz projekt razvijaju određeni kurikulumi u tom slučaju je ciljana skupina javna ustanova (škola). Potencijalni korisnici/prijavitelji na pojedine Pozive, će biti definirani prilikom pripreme poziva. Oni provode aktivnosti prema ciljanim skupinama.
35 Udruga BOND 2.Prioriteti, 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja U okviru razvoja sustava cjeloživotnog profesionalno usmjeravanje jedna od mogućih aktivnosti je jačanje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija putem kontinuirane edukacije istih sa svrhom stručne pomoći pojedincima kroz edukacije, savjetovanja, radionice i slično u zapošljavanju i samozapošljavanju, s naglaskom na ranjive skupine. Nije prihvaćen U kontekstu razvoja sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja sredstva su usmjerena na uspostavu i jačanje formalnog sustava, a ne za provedbu CPU-a.
36 Udruga BOND 2.Prioriteti, 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja Glavne ciljne skupine – članak 22. stavak 3. točka (d) podtočka iii. UZO-a: ◊ Nezaposlene osobe s posebnim naglaskom na ranjive skupine ◊ Zaposlene osobe ◊ Neaktivne osobe ◊ Mikro i mala poduzeća ◊ Društvena poduzeća (i pravne osobe koje žele postati društveni poduzetnici) ◊ Poduzetničke potporne institucije Prijedlog novog teksta: Poduzetničke potporne institucije i njihova udruženja Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen, te novi tekst u posebnom cilju 1a pod Glavne ciljne skupine glasi: • Nezaposlene osobe s posebnim naglaskom na ranjive skupine • Zaposlene osobe • Neaktivne osobe • Žene • Mikro i mala poduzeća • Društvena poduzeća (i pravne osobe koje žele postati društveni poduzetnici) • Poduzetničke potporne institucije i njihova udruženja
37 Udruga BOND 2.Prioriteti, 2.1.Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja Jačanjem kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija kroz kontinuiranu edukaciju istih razvit će se sustav praćenja potreba na tržištu rada i sustav osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih i zaposlenih osoba. Usporedno sa sustavom vaučera razvit će se program osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, s posebnim naglaskom na mlade, stjecanje poduzetničkih vještina i pripremu istih za samozapošljavanje. Za zaposlene osobe također će se razviti program osposobljavanja i obrazovanja u okviru prekvalifikacije, dokvalifikacije ili prilagodbe vještina trenutnim potrebama tržišta rada, s naglaskom na poduzetničke vještine. Oba programa razvijat će i provodit kroz radionice, edukacije i informiranja udruženje poduzetničkih potpornih institucija. Nije prihvaćen U kontekstu razvoja sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja sredstva su usmjerena na uspostavu i jačanje formalnog sustava, a ne za provedbu CPU-a.
38 Centar za mirovne studije 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje Općenito, u cijelom je dokumentu izrazito naglašena potreba za usklađivanjem sustava odgoja i obrazovanja potrebama tržišta rada, no premalo se prepoznaje potreba za usklađvanjem sustava odgoja obrazovanja potrebama da se nove generacije obrazuju i odgajaju za uključivanje u politički i društveni život društva i zajednice u kojoj žive. Pod intervencijom 2.1.1.1. f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) potrebno je dodatan naglasak staviti na nedostatak kadrova odnosno stručnog osoblja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnim školama, pogotovo vezano uz rad s ranjivim skupinama, djecom s teškoćama i sl. Također, potrebno je uzeti u obzir da mnogi osnivači ustanova u preškolskom odgoju i obrazovanju i osnovnih škola nisu u mogućnosti poštivati Državne pedagoške standarde s obzirom na nedovoljna financijska sredstva iz vlastitog proračuna. Također, nije jasno zašto je ovdje predviđeno jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a, ali ne i drugih tema, poput ljudskih prava, interkulturalnosti, suzbijanja diskriminacije i sl. OCD-ovi su u posljednjih 10-ak godina imaju veliku ulogu u omogućavanju provedbe građanskog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i brojnim lokalnim razinama. Organizacije okupljene u GOOD inicijativuizradile su materijale za nastavnike koji provode građanski odgoj i obrazovanje i kreirali te proveli brojne edukacije. Danas su jedan od ključnih aktera građanskog odgoja i obrazovanja u brojnim gradovima i županijama. Također, OCD imaju vitalnu ulogu upravo prmicanju jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju kroz provedbu istraživanja, zagovaranje kalitetnijih javnih politika i direktnu podršku ranjivim skupinama. Stoga tražimo da ovdje uključite i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i vezano za druge teme i aktivnosti u području odgoja obrazovanja. Također, nije jasno, ukoliko se ovime planira podržavati jačanje kapaciteta OCD-a, kako je moguće da je pod pokazateljima ostvarenja navedeno kako je ciljna vrijednost za broj podržanih OCD-a do 2029. godine 0 (slovima: nula). Molimo da to uskladite s tekstom. U pogledu 2.1.1.1. g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti, tražimo da se pod glavne ciljne skupine uključe i organizacije civilnoga društva. Naime, navodi se kako će se provoditi usavršavanje nastavnika o načinima doprinosa načelu ravnopravnosti muškaraca i žena i usavršavanje nastavnika o načinima doprinosa načelu jednakih mogućnosti i nediskriminacije. Do sada su organizacije civilnoga društva izradile kurikulume i materijale te provele brojne edukacije za nastavnike u ovim područjima, te smatramo da ne postoji bolji akter za provedbu ovog tipa aktivnosti. Djelomično prihvaćen U odnosu na dio komentara u kojem se predlaže dorada teksta pod intervencijama u okviru posebnog cilja f): navedeni prijedlog obrađen je u za to predviđenom dijelu Programa (Programska strategija: glavni razvojni izazovi i odgovori politike) u kojem su utvrđeni izazovi u području javne politike. Jedan od važnih aspekata nacionalnih i EU politika je poveznica obrazovanja i tržišta rada, ali osim toga ulaže se i u druge aspekte obrazovanja vezane uz unaprjeđenje kvalitete obrazovnog sustava na svim razinama kao i u podršku ranjivim skupinama što je vidljivo u predloženim intervencijama u PULJP-u. Komplementarnim ulaganjima iz drugih EU fondova (npr. NPOO i PKK) osigurat će se i infrastrukturni uvjeti za povećanje dostupnosti i podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja obrazovanje kao i osnovnoškolskog srednjoškolskog obrazovanja. Predviđena ulaganja u popularizaciju STEM-a usmjerena su upravo ranjivim skupinama učenika s ciljem socijalnog uključivanja. OCD-i su kao potencijalni prijavitelji/korisnici predviđeni u okviru širokog spektra aktivnosti u području odgoja i obrazovanja kao što su, na primjer, jačanje povećanog sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, unaprjeđenju kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja, podršci ustanovama za strukovno obrazovanje i rad s učenicima s teškoćama, u podršci radu s darovitom djecom i učenicima, potpori obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine. Vezano uz komentar o postavljanju vrijednosti pokazatelja napominjemo kako je iste nužno u Programu definirati za glavne očekivane rezultate te se pojedine pokazatelje može pratiti bez unaprijed određene ciljane vrijednosti. Prema vodiču EK, za ovo razdoblje, minimum je postavljanje ciljane vrijednosti za jedan pokazatelj ostvarenja i jedan pokazatelj rezultata na razini posebnog cilja. Napominjemo kako će se u okviru svakog poziva definirati pokazatelji i obavezni ishodi intervencija koje će biti potrebno zadovoljiti za financiranje, a koji će se strukturirano pratiti kroz provedbu i moći koristit za buduće evaluacije. Praćenje predmetnog pokazatelja važno je za ostvarenje načela Partnerstva iz članka 9. Uredbe o ESF+. S obzirom na to da su drugi pokazatelji u ovom cilju odabrani za postavljanje ciljnih vrijednosti (uzimajući u obzir udio alokacije), praćenje ovog pokazatelja ne zahtjeva postavljanje cilja. Oznaka 0 izmijenjena je u n/p. Ovaj pokazatelj će se redovito pratiti kroz provedbu i o njemu će se izvještavati. S obzirom da su OCD-i predviđeni kao korisnici/potencijalni prijavitelji, kako je ranije u tekstu pojašnjeno, to znači da je predviđeni da budu provoditelji aktivnosti u definiranim područjima koje će biti namijenjene ciljanim skupinama (djeci, učenicima, odgojno-obrazovnim ustanovama i sl.).
39 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje 2.1.1.1. f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) Komentar: Predlaže se da se u plan uvedu sljedeće vrste operacija: Podržavanje procesa osamostaljivanja mladih ljudi, koji napuštaju udomiteljsku obitelj, na način da im se osigura pristup kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju, te da im se omogući da uspješno završe obrazovanje/ osposobljavanje, pogotovo ako se radi o skupinama u nepovoljnom položaju. Gornje podrazumijeva (a) psihološku skrb i pomoć u izboru smjera obrazovanja (b) sustav stipendija (c) mentorsku podršku tijekom cijelog obrazovanja (d) pripravnički staž ili neki drugi oblik pomoći u zapošljavanju nakon završenog studija. Osobe koje napuštaju udomiteljske ustanove zbog nasljednog siromaštva i povrata u sustav socijalne skrbi pripadaju skupini osoba u nepovoljnom položaju. Osiguranje ovoj skupini ljudi sustavne podrške u postizanju visokog obrazovanja je najbolje socijalno ulaganje, koje omogućuje učinkoviti prekid sheme nasljeđivanja ovisnosti o socijalnoj skrbi. Nije prihvaćen Aktivnosti koje su predložene, a kojima se pruža podrška djeci i mladima iz ranjivih skupina, uključujući i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, već su obuhvaćene i predviđene sveobuhvatno i komplementarno kroz nekoliko prioriteta unutar Programa, kao i komplementarno s ulaganjima iz drugih EU fondova u ovom razdoblju. Primjerice u Prioritetu 3. Socijalno uključivanje ulaganja će, između ostalih, biti usmjerena na izgradnju sustava podrške i pružanje supervizije udomitelja u sustavu socijalne skrbi, implementaciju i praćenje standarda kvalitete u području udomiteljstva kao i u jačanje OCD-ova čije područje djelovanja je udomiteljstvo; ulaganje u jačanje sustava socijalne politike a posebno u širenje mreže socijalnih usluga za djecu. Također, kroz aktivnosti u Prioritetu 5. Zapošljavanje mladih provodit će se mjere koje se odnose na mlade do 30 godina odnosno Mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravništvo, obrazovne mjere za mlade za povećanje vještina kroz dodjelu vaučera, jačanje sustava mapiranja i praćenja NEET osoba, aktivaciju mladih. Također, kroz ALMA program – prekogranični program mobilnosti za stjecanje radnog iskustva koji uključuje i savjetodavnu podršku mladima u nepovoljnom položaju te pristup učenje kroz rad i stjecanje radnog iskustva. Također, mjerom pripravništva za mlade omogućava se poslodavcima sufinanciranje zapošljavanja osobe za stjecanje prvog radnog iskustva. Također, stipendije u visokom obrazovanju su predviđene za ranjive skupine, poticanje razvoja stručne prakse u visokom obrazovanju, te jačanje kapaciteta OCD-a za rad s mladima s ciljem njihovog približavanja tržištu rada. Dodatno ističemo da su aktivnosti pripreme za izlazak osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz sustava institucionalne u izvaninstitucionalnu skrb, te podrška nakon izlaska kako bi ih se osnažilo u samostalnom životu sastavni dio socijalnih usluga.
40 Kurziv 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje Kod specifičnih ciljeva 2.1.1.1. e) i 2.1.1.1. g) u ciljane skupine dodati: "OCD". Nije prihvaćen U skladu s utvrđenim razvojnim izazovima i definiranim područjima ulaganja kao odgovorima na te izazove, aktivnosti će prioritetno biti usmjerene na veće sudjelovanje djece i mladih u obrazovanju u cjeloživotnom učenju, te na jačanje sustava kako bi im to bilo omogućeno. U ovim ciljevima, predviđeni su određeni otvoreni pozivi u okviru kojih OCD-ovi mogu biti jedni od pružatelji aktivnosti u svojstvu potencijalnih korisnika projekata.
41 Kurziv 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje Iako se kod nekoliko specifičnih ciljeva u području obrazovanja ističe da će se ulaganjima iz ESF+ uspostaviti sustav priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina, nigdje se eksplicitno ne razlažu mehanizmi kojima će se to postići. U sekciji "Uvjeti koji omogućuju provedbu" spominje se Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji će se usvojiti u 2. kvartalu 2022. godine, no taj je kvartal u trenutku stavljanja ovog Programa na e-savjetovanje završen, a navedeni dokument nije izrađen ni usvojen. U konkretnom području na koje se referiramo, smatramo da je potrebno uključiti OCD-e u ciljne skupine. Neformalno obrazovanje najčešća je djelatnost organizacija civilnog društva. Oko 10% udruga u Hrvatskoj navodi obrazovanje kao svoje prioritetno područje djelovanja (Brajdić Vuković i ostali, 2014, str. 40), dok 72,5% udruga navodi edukacije kao najčešći tip djelatnosti koje provode (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2012, str. 34). Ukoliko se planira razvoj i provođenje programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih ishoda učenja, OCD se moraju uključiti u ciljne skupine ovog specifičnog cilja. Nije prihvaćen Ispunjavanje Uvjeta koji omogućuju provedbu (ENC – Enabling Conditions) se kontinuirano prati te se datum usvajanja ažurira sukladno trenutnom stanju i informacijama od strane nadležnog ministarstva. Ulaganja u područje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina prvenstveno su usmjerena na jačanje sustava. Definicija ciljane skupine označava izravnu korist od aktivnosti projekata za određenu skupinu odnosno one na koje su aktivnosti usmjerene, a ne na one koji ju pružaju. Detalji vezani uz provedbu i prihvatljivost prijavitelja/partnera na projektima se ne raspisuju u strateškom dokumentu već se definiraju u fazi pripreme Poziva.
42 Udruga BOND 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje Prijedlog: ◊ Udruge koje provode aktivnosti cjeloživotnog učenja i stjecanja novih vještina, uključujući poduzetničke i digitalne vještine. Nije prihvaćen Ističemo razliku između korisnika/potencijalnih prijavitelja i ciljanih skupina. Ciljane skupine, koje se navodi u Programu, su one skupine (fizičke ili pravne osobe) na koje su usmjerene aktivnosti, odnose one koje imaju izravnu korist i kojima se pruža određena usluga/aktivnost kroz provedbu projekata, dok korisnici pružaju aktivnosti ciljanim skupinama. Ulaganja iz ESF+ u cilju 2g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti usmjerene su na razvoj i jačanje samog sustava obrazovanja odraslih, te cjeloživotnog profesionalnog razvoja i osposobljavanja. U okviru Prioriteta 2g) nije previđeno financiranje pohađanja programa obrazovanja odraslih već isključivo razvoj formalnih programa, sustav osiguranja kvalitete te će ciljane skupine biti ustanove u sustavu obrazovanja odraslih, zaposlenici, stručnjaci i sl. Financiranje pohađanja programa za zaposlene i nezaposlene osobe predviđeno je u ciljevima 1a) i 5a).
43 Savez udruga za autizam Hrvatske 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje U području opisa aktivnosti - intervencije fondova na samom dnu navedeno je da će se "Jačati kapaciteti OCD-ova za popularizaciju STEM-a. Ispred Saveza udruga za autizam Hrvatske predlažemo da se u tekst te planove dopiše: "Jačati će se kapaciteti OCD-ova za popularizaciju STEM-a te kontinuirano praćenje i evaluaciju mjera odgojno-obrazovnih politika, edukaciju odgojno - obrazovnih radnika te druge aktivnosti u ovom području." Organizacije civilnog društva te uže, organizacije u području skrbi za osobe s invaliditetom, imaju dugu tradiciju razvoja i praćenja obrazovanih programa te ukazivanja na nužne promjene u ovom sustavu. Nije jasna logika kojom bi izuzetno bitna uloga OCD-ova svela samo na popularizaciju STEM-a. Nije prihvaćen O daljnjim ulaganjima u popularizaciju STEM-a odlučeno na temelju analiza potreba i utvrđenog smjera ulaganja usmjerenih na povezivanje potreba tržišta rada i obrazovanja. Detaljnije prihvatljive aktivnosti na ovom pozivu definirat će nadležno Ministarstvo u tijeku pripreme Poziva. Pored operacija u kojima su OCD-ovi jedini prihvatljivi prijavitelji u PULJP-u, unutar svih prioriteta ulaganja, uključujući Prioriteta Obrazovanja, predviđeni su otvoreni pozivi u kojima su, uz ostale, OCD-ovi također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri i gdje mogu dati svoj doprinos razvoju sustava u području prihvatljivom za financiranje kroz ESF+.
44 Gong 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje Komentar se odnosi na rečenicu: "S ciljem praćenja politika temeljenih na evidencijama te uključivanja u europske inicijative digitalne transformacije unaprijedit će se informacijsko-komunikacijska infrastruktura u VO." Ispravan prijevod engleske sintagme "evidence-based policy" jest „politika temeljena na dokazima“ pa molimo da se to ispravi. Prihvaćen Predloženo je uneseno u tekst u posebnom cilju 2f i novi tekst sada glasi: „S ciljem praćenja politika temeljenih na dokazima te uključivanja u europske inicijative digitalne transformacije unaprijedit će se informacijsko-komunikacijska struktura u VO.“
45 Gong 2.Prioriteti, 2.2.Obrazovanje i cjeloživotno učenje Iza rečenice: "Planira se razvoj i provođenje programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih ishoda učenja za unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba čime će se omogućiti pristup tržištu rada te napredak na njemu, kao i uključivanje u daljnje obrazovanje.", dodati sljedeću rečenicu: "Treba naglasiti da će razvoj ovog programa doprinijeti i drugim vrijednim društvenim ciljevima, poput jačanja socijalnog uključivanja i poticanja osobnog razvoja." OBRAZLOŽENJE: Gong izrazito pozdravlja razvoj ovakvog programa koji je ključan za ostvarivanje punog reformskog potencijala HKO-a. Upozoravamo kako njegov društveni doprinos ne može biti reduciran isključivo na poboljšavanje pristupa tržištu rada te otvaranju mogućnosti daljnjeg obrazovanja. Gong smatra da je potrebno usvojiti prošireno razumijevanje uloge priznavanja ishoda neformalnog i informalnog učenja za kakvo se zalaže primjerice Europska platforma za cjeloživotno učenja koja njegovu svrhu osim otvaranja profesonalnih i obrazovnih prilika vidi i u socijalnom uključivanju i socijalnom razvoju: https://lllplatform.eu/policy-areas/skills-and-qualifications/validation-of-learning/ Napominjemo da je takvo razumijevanju u skladu sa ciljevima i načelima HKO-a definiranim u članku 3. Zakona o HKO-u (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21). Stoga uvažavajući okvir Programa, preporučujemo da se iza ove doda predložena rečenica. Prihvaćen Predloženo će biti uneseno u tekst programa.
46 Centar za mirovne studije 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje U pogledu, 2.1.1.1. h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, nije jasna sljedeća formulacija: „Budući da je u posljednje vrijeme došlo do porasta dezinformacija u medijskom prostoru i s tim povezanim govorom mržnje, osigurat će se podrška medijskom opismenjavanju ranjivih skupina.“ Nije jasno kako bi medijsko opismenjavanje ranjivih skupina pomoglo u suzbijanju dezinformacija i povezanog govora mržnje, kad ranjive skupine ne šire dezinformacije i govor mržnje usmjeren prema njima. Umjesto toga, ove se aktivnosti trebaju usmjeriti na one društvene skupine koje su sklonije širenju dezinformacija i potencijalnom govoru mržnje (uz brojne druge pravne i druge mjere). Medijska pismenost jedna je od bitnih tema današnjice. Istraživanja medijskapismenost.hr ukazuju da su razne skupine ranjive na dezinformacije, prijevare, internetsko nasilje, itd., ne samo ranjive skupine. Tu se sustavno naglašavaju djeca i mladi te osobe treće životne dobi, dok niti odrasla populacija nije imuna. U tom smislu, smatramo da medijsko opismenjivanje treba postaviti šire i ostaviti prostora da se njime obuhvati razne društvene i demografske skupine.Nadalje, ni ovdje nije jasna uloga OCD, jer se navodi sljedeće: „jačat će se kapaciteti OCD-ova za provedbu programa aktivnog starenja, financijske pismenosti i za provedbu programa socijalnog uključivanja kroz sport“. Uopće nije jasno zašto su baš ova područja prepoznata kao ona u kojima je potrebno jačanje kapaciteta OCD-ova, a nisu u obzir uzete brojna druga područja djelovanja OCD-ova kojima se promiču jednake mogućnosti, nediskriminacija i aktivno sudjelovanje, poput zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, rada s mladima, prava osoba s invaliditetom, poticanja građanske i političke participacije i sl. Stoga tražimo da se jačanje kapaciteta OCD-ova u ovome području proširi i na druge aktivnosti kojima se promoviraju jednake mogućnosti, nediskriminacija i aktivno sudjelovanje. Također, smatramo da u glavne ciljne skupine u ovom dijelu trebaju biti uključeni i mediji. Pozdravljamo da je 2.1.1.1. i) Promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante, uključeno u ovaj program. U tom području se navodi da će se „s obzirom na ratna zbivanja u Ukrajini, moći će se financirati i aktivnosti kao što su: osposobljavanje osoblja koje radi s izbjeglicama, troškovi prevođenja za izbjeglice, tečajevi hrvatskog jezika, radionice/edukacije za bolje razumijevanja hrvatskog društva i lakšu integraciju i ostale aktivnosti koje olakšavaju integraciju i dostupnost različitim uslugama.“ Važno je da ove aktivnosti ne budu vezane samo za osobe pod privremenom zaštitom odnosno izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine, već i za osobe pod međunarodnom zaštitom odnosno za druge državljane trećih zemalja. Nadalje, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita ne smiju biti tretirane kao “socijalni slučajevi”, a država bi u razvojnom pogledu njihovo uključivanje u učenje hrvatskoga jezika, sustav obrazovanja i na tržište rada trebala gledati kao prioritetna područja integracije. Ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi trebala bi biti samo kratkotrajna podrška na tom putu, a nikako fokus njihova tretmana u Hrvatskoj. Smatramo kako bi ključan smjer države treba biti onaj u kojemu tijela državne uprave osiguravaju zaštitu i podršku osobama s izbjegličkim iskustvom u vidu podrške u prevladavanju traume, socijalnog uključivanja i participacije u novom društveno-ekonomskom kontekstu. Također, važno je imati na umu da osobe pod međunarodnom zaštitom kojima isteknu dvije godine prava na stanovanje koje sufinancira država često su u problemu jer nisu pronašli zaposlenje kojim mogu nastaviti samostalno plaćanje smještaja. Uzimajući u obzir povećanje cijena za najam na tržištu, potrebno je prepoznati potrebu ljudi na stambeno zbrinjavanje, povećan rizik od beskućništva ove populacije, kao i veće mogućnosti odlaska ljudi iz zemlje (sekundarnih kretanja) u slučaju da nisu u stanju riješiti stambeno pitanje. Nadalje, važno je uzeti u obzir i sljedeće poteškoće s kojima se izbjeglice susreću u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja/obrazovanja odraslih: ▪ izostanak i/ili neadekvatnost tečajeva hrvatskog jezika koje osigurava država (i dalje nije jasno kako će se učenje hrvatskog jezika osigurati pod istim uvjetima svima, neovisno u koju lokalnu zajednicu su smješteni i jesu li iz programa preseljenja ili ne) ▪ tečajeve jezika tako uglavnom pružaju organizacije civilnog društva preko projekata koji su ograničenog trajanja i/ili preko volontera, što nije adekvatno, dugoročno rješenje ▪ djeca koja su završila osnovnu školu se zbog administrativnih poteškoća/nedostatnog znanja jezika/nedovoljne pripremne pomoći ne mogu upisati u srednju školu ▪ velike teškoće i neujednačene prakse (izostanak jasnih uputa nadležnog ministarstva) kod nastavka redovnog školovanja djece starije od 15 godina i mladih, koji zbog svoje izbjegličke situacije nisu završili osnovno obrazovanje u zemlji porijekla/prethodnog boravka ▪ nemogućnost učenja jezika u isto vrijeme s prekvalifikacijom ▪ postoje programi osposobljavanja na HZZ-u ali se svi odvijaju na hrvatskom jeziku ▪ programi obrazovanja odraslih (osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) i uključivanje u programe stručnog osposobljavanja nisu prilagođeni izbjegličkoj populaciji Također, potrebno je osigurati kontinuirano i stabilno financiranje usluge prevoditelja, a koje bi izbjeglicama osigurale odgovarajući pristup osnovnim psihosocijalnim i zdravstvenim uslugama. Djelomično prihvaćen Ulaganja iz ESF+ prioritetno su usmjerena na ranjive skupine u različitim kontekstima i područjima. Teme koje imaju širi značaj za opću populaciju u kontekstu ESF+ trebaju biti usmjerena kao ulaganja za ranjive skupine što se ocjenjuje kao važna polazišna točka za aktivnosti medijsko opismenjavanje u širem kontekstu. Djeca i mladi te starije osobe izrijekom su navedeni kao ranjive skupine u spomenutom poglavlju te ih stoga nije potrebno dodatno navesti u kontekstu medijskog opismenjavanja ranjivih skupina. U dijelu koji se odnosi na jačanje kapaciteta OCD-a tekst u Prioritetu 3. Socijalno uključivanje, posebnom cilju h) je izmijenjen i sada glasi: „Jačat će se kapaciteti OCD-ova za provedbu programa aktivnog starenja i financijske pismenosti za ranjive skupine s ciljem njihovog boljeg socijalnog uključivanja.“ Aktivnosti koje se odnose na antidiskriminaciju, a koje se referiraju na komentare, predviđene su u Prioritetu 3. Socijalno uključivanje, te ovdje navodimo neka od značajnijih ulaganja: osnaživanje sustava zaštite od diskriminacije, osposobljavanje za predstavnike javnopravnih tijela, OCD-ova, poslodavce te ostale relevantne skupine vezano za prevenciju nejednakog postupanja, zločina iz mržnje i govora mržnje i osiguravanje primjerenog postupanja prema žrtvama diskriminacije. U partnerstvu s medijima, civilnim društvom, predstavnicima skupina koje imaju veću potencijalnu izloženost diskriminaciji i predstavnicima lokalnih zajednica provodit će se aktivnosti za prevenciju diskriminacije kroz podizanje svijesti i poticanja prijavljivanja nejednakog postupanja. U obrazovnim ustanovama provodit će se aktivnosti podizanja razine znanja o diskriminaciji i jednakosti za polaznike i zaposlenike. Osigurat će se podrška dionicima koji rade na prevenciji nejednakog postupanja; pružanje izravne pomoći i podrške žrtvama; promicanju ostvarivanja prava češće diskriminiranih skupina i aktivnosti usmjerene borbi protiv stereotipa i predrasuda, posebno u lokalnim zajednicama; suradnju u suzbijanju diskriminacije, uključujući suradnju među jedinicama lokalne samouprave i međunarodnu suradnju. Vezano za aktivnosti u okviru posebnog cilja i) koji se odnosi na državljane trećih zemalja istaknuli bismo da se sredstva ESF+ usmjeravaju u ona područja ulaganja koja su definirana EU regulativom, odnosno Uredbom o uspostavi ESF+. Dodatno, prilikom planiranja ulaganja jedna od ključnih elemenata procesa je osiguravanje komplementarnosti ulaganja s ulaganjima iz drugih EU fondova, pa se tako konkretne aktivnosti u okviru posebnog cilja i) ESF+ nastavljaju na aktivnosti koje će biti financirane iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund), a koje su usmjerene na prve aktivnosti prihvata državljana trećih zemalja. Kada je riječ konkretno o državljanima Ukrajine podsjećamo na Odluku Vlade Republike Hrvatske od 07. ožujka 2022. godine, a sukladno Provedbenoj odluci Vijeća (EU) 2022/382 od 04. ožujka 2022. godine, kojom je uvedena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine. Sukladno tome osiguran je pristup svim pravima koja proizlaze iz navedenog statusa sukladno odredbama zakona kojim se uređuje međunarodna i privremena zaštita, konkretno boravak, osnovna sredstva za život i smještaj, rad, zdravstvena zaštita, osnovno i srednje obrazovanje.
47 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za specifični cilj k) Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi, Tablica 2.: Pokazatelji ostvarenja, imajući u vidu da će se jačati kapaciteti organizacija civilnoga društva koje su pouzdani partner javnim tijelima u pružanju socijalnih usluga, kod Broja podržanih OCD, n/p izmjeniti u broj OCD koje će biti podržane, kako bi se ovaj cilj ostvario. Nije prihvaćen Vezano uz komentar za vrijednost pokazatelja u ključnoj etapi i ciljnoj godini napominjemo kako je moguće koristiti pokazatelje bez ciljanih vrijednosti. Neovisno o izostavljanju ciljane vrijednosti, podaci za te pokazatelje se prikupljaju i o njima se izvještava. Prema vodiču EK za ovo razdoblje minimum je postavljanje ciljane vrijednosti jednog pokazatelja ostvarenja i jednog pokazatelja rezultata na razini posebnog cilja čime se nastoji osigurati pojednostavljenje provedbe ESF+. Neovisno o nepostojanju konkretne ciljane vrijednosti radi se i dalje o obaveznom pokazatelju programa o kojem se mora redovito izvještavati i koji se mora pratiti.
48 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za toc 2.1.1.1. i) Promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante ako i 2.1.1.1. j) - Promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma - za svaki odabrani specifični cilj - predlaže se preraspodjela (u dogovoru s Europskom komisijom) dijela sredstava za djelatnosti navedene u toč. 2.1.1.1. k koji zahtijevaju mnogo veće količine resursa. Nije prihvaćen Ciljane skupine navedene u posebnim ciljevima i) i j) mogu sudjelovati i u svim aktivnostima i u okviru posebnog cilja k) koje se odnose na socijalne usluge kao jedni od ranjivih skupina, a gdje su predviđena značajna sredstva. S obzirom na razinu prioritizacije i temeljem analize potreba za ulaganjima, raspodjela sredstava se neće mijenjati.
49 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za specifični cilj k) Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi, u tekstu 2.1.1.1.1.Intervencije fondova, predlažemo integrirati sljedeću formulaciju: Kako bi se poboljšao pristup kvalitetnim, održivim i pristupačnim socijalnim uslugama za ranjive skupine, razviti će se alati i mehanizmi za postizanje univerzalne dostupnosti temeljnih socijalnih usluga. Specifično, podupirat će se aktivnosti osmišljavanja i provedbe različitih socijalnih usluga i programa (kao što su npr. usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača znakovnog jezika) s ciljem sprečavanja institucionalizacije, osiguranja socijalnog uključivanja u zajednicu i život obitelji te podrške daljnjem procesu transformacije i deinstitucionalizacije pružatelja socijalnih usluga. Radi prevencije izdvajanja djece iz obitelji i njihove institucionalizacije, podržati će se aktivnosti usmjerene na povećanje dostupnosti i pristupačnosti usluga za obitelji u riziku. Podržati će se aktivnosti usmjerene povećanju dostupnosti usluga rane razvojne podrške za obitelji i djecu s teškoćama u razvoju. Podržat će se aktivnosti koje osiguravaju individualni pristup osobama u nepovoljnom položaju te aktivnosti koje se provode u domu korisnika za one koji nisu u mogućnosti dolaziti u institucije (npr. palijativni bolesnici kao i obitelj koja skrbi o njima). Podržati će se aktivnosti kojima se jača psihosocijalni aspekt palijativne skrbi radi poboljšanja kvalitete života pacijenta i obitelji. Imajući u vidu nedovoljnu razvijenost i neravnomjernu regionalnu dostupnost socijalnih usluga podržat će se aktivnosti usmjerene širenju mreže socijalnih usluga u zajednici, poput razvoja multifunkcionalnih centara za pružanje socijalnih usluga, te inovativnih socijalnih usluga, poput socijalnih usluga na daljinu (tele-socijalne usluge), u dislociranim prostorima ili u posebno opremljenim vozilima. Formulaciju "nezbrinuta djeca" izmjeniti u "djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi". Djelomično prihvaćen Prihvaćamo formulaciju „djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi“ umjesto „nezbrinuta djeca“. Ostali dio prijedloga za izmjene teksta se ne prihvaća obzirom da je postojeći tekst usuglašen sa svim ključnim dionicima i članovima radne skupine pri čemu se vodilo računa o usmjerenosti ulaganja sukladno utvrđenim razvojnim potrebama. Jednako tako vodilo se računa i o dostupnom broju znakova koji obrazac dozvoljava, a u ovom specifičnom cilju planirano je puno intervencija te je prostor za tekst ograničen. Mišljenja smo da su prijedlozi navedeni u komentari obuhvaćeni u planiranim intervencijama u sklopu ESF+ financiranja, kao primjerice: -Socijalne usluge u zajednici (širenje mreže) -Nastavak deinstitucionalizacija (kroz ESF+ i ERDF) - Integracija skrbi za djecu -Poticanje udomiteljstva -Praćenje i evaluacije u socijalnoj politici -Integracija zdravstva i socijalne skrbi u području dugotrajne skrbi, jačanje osoblja za dugotrajnu palijativnu skrb -Inovativne socijalne usluge (odmor od skrbi, razvoj integriranih zdravstvenih i socijalnih usluga, inovativni oblici psihosocijalnog savjetovanja, obiteljski suradnik za podršku obiteljima za pružanje sigurnih i stabilnih uvjeta za rast, razvoj i dobrobit djeteta, razvoj inovativnih programa vezanih uz suzbijanje konfliktnog roditeljstva, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija i slično) - Podrška djeci i učenicima s teškoćama itd. Program je strateški dokument te je na razini poziva moguće razraditi pojedine aktivnosti puno detaljnije nego u programu.
50 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za točku 2.1.1.1. h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) Komentar: Predlaže se da se u plan uvedu sljedeći tipovi operacija: Stvaranje inovativnog programa razvoja socijalne ekonomije, formiranjem na razini države centra za podršku i koordinaciju socijalne ekonomije i pružanje podrške zahvaljujući sredstvima iz ESF+ stvaranju i razvoju: subjekata socijalne ekonomije, radionica radne terapije, zavoda za profesionalno aktiviranje osoba s invaliditetom, centara za društveno uključivanje, klubova za društveno uključivanje, čija svrha je obavljati aktivnosti u cilju reintegracije osoba kojima prijeti rizik od socijalne isključenosti. Centar za podršku socijalnene ekonomije će obavljati svoje aktivnosti na razini države u partnerstvu s lokalnim organizacijama udruženim na nivou županije u mrežu regionalnih centara za podršku. Cilj postojanja mreže je animirati pojedine jedinice socijalne ekonomije, pružanje stručne i menedžerske podrške. Primljeno na znanje Sukladno utvrđenim potrebama, predviđena ulaganja odnose se na ulaganja u uspostavu sustava (institucionalni i strateški okvir za DP), što je prva pretpostavka za ulaganja. Podrška sektoru društvenog poduzetništva (DP) uključivat će financiranje uspostave institucionalnog i okvira politika za razvoj DP s naglaskom na usporedno poticanje socijalnih inovacija. Prvi korak je uspostava institucionalne jedinice. Pored toga predviđena su i bespovratna sredstava i financijski instrumenti za društvena poduzeća, koja mogu uključivati predložene aktivnosti navedene u komentarima. Navedeno će se detaljnije propisati u sklopu Poziva (natječajne dokumentacije). Što se tiče centra za podršku i koordinaciju socijalne ekonomije na razini države, prvo je potrebno uspostaviti institucionalni okvir, a predložene aktivnosti, koje pozdravljamo, moguće je predvidjeti u daljnjim fazama razvoja ekosustava socijalne ekonomije.
51 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje 2.1.1.1.2.Pokazatelji za specifični cilj h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, u Tablici pokazatelja (Tablica 2) izmjeniti broj podržanih OCD iz n/p u broj OCD koje će biti podržane, budući da su predviđene među glavnim ciljanim skupinama, te pfredstavljaju ključne dionike u ostvarivanju forumliranoga specifičnog cilja. Nije prihvaćen Vezano uz komentar za vrijednost pokazatelja u ključnoj etapi i ciljnoj godini napominjemo kako je moguće koristiti pokazatelje bez ciljanih vrijednosti. Neovisno o izostavljanju ciljane vrijednosti, podaci za te pokazatelje se prikupljaju i o njima se izvještava. Prema vodiču EK za ovo razdoblje minimum je postavljanje ciljane vrijednosti jednog pokazatelja ostvarenja i jednog pokazatelja rezultata na razini posebnog cilja čime se nastoji osigurati pojednostavljene provedbe ESIF-a. Neovisno o nepostojanju konkretne ciljane vrijednosti radi se i dalje o obaveznom pokazatelju programa o kojem se mora redovito izvještavati i koji se mora pratiti.
52 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za točku 2.1.1.1. h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći) Komentar: Predlaže se da se u programu predvidi sljedeći tip operacije: izrada modela i testiranje sustavnih mjera koje provode službe za socijalnu skrb za osobe dugotrajno nezaposlene i profesionalno neaktivne osobe u organizacijskoj sprezi s mjerama koje provode službe nadležne za zapošljavanje. Nositelj projekta (služba za socijalnu skrb) će na temelju individualne analize položaja korisnika (vlastita analiza/ psiholog/ savjetnik za profesionalno usmjeravanje) biti dužan izraditi individualni put uključivanja (individualni plan uključivanja - integracije), koji će obuhvaćati provedbu određenih mjera za aktivno uključivanje, koje će se nalaziti u preporukama koje će dati Upravljačko tijelo. Preporuke mogu obuhvaćati listu od nekoliko desetaka mjera svrstanih u 4 skupine aktivacije: društvene aktivacije (npr. vježbanje društvenih kompetencija), edukacijske (npr. strukovno osposobljavanje), zdravstvene (npr. liječenje alkoholizma), stručne (npr. pripravnički staž kod poslodavca). U projektima koje će provoditi službe za socijalnu skrb provodile bi se mjere za društvenu aktivaciju, edukacijsku i zdravstvenu, nakon čega bi korisnik prelazio na projekt koji će provoditi službe za zapošljavanje, koristeći sredstva za profesionalnu aktivaciju. Nije prihvaćen Prilikom pripreme Programa, vodilo se računa o istovremenim intervencijama iz drugih izvora financiranja. Tako se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do 2026. provode dvije reformske mjere vezane uz područje aktivacije neaktivnih osoba na tržište rada. “Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“ te “Razvoj usluge socijalnog mentorstva“ kao metode aktivacije neaktivnih na tržište rada. Navedene mjere imaju za cilj povezati socijalne službe i službe za zapošljavanje i integrirati postupanja prema onima koji su najudaljeniji od tržišta rada. ESF+ aktivnosti se nadovezuju na ove procese na način da financiraju mjere APZ-a (samozapošljavanje, pripravništvo i potpore za zapošljavanje), obrazovne mjere pohađanja programa za stjecanje vještina ali i financiranje transnacionalnog programa mobilnosti za mlade osobe u nepovoljnom položaju, gdje bi se na individualiziran način pristupilo svakoj mladoj osobi (mentoriranje i podrška) prije upućivanja na praksu rada i stjecanje radnog iskustva u drugoj državi članici.
53 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za glavne ciljane skupine za cilj h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, u dijelu teksta "Pripadnici ranjivih skupina" dodati: osobe s odobrenom međunarodnom i privremenom zaštitom, kao ranjive skupine. Nije prihvaćen Aktivnosti posebno usmjerene na državljane trećih zemalja, odnosno osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom ulaganja su predviđena u okviru posebnog cilja 3i. No bez obzira što nisu eksplicitno navedeni u cilju h) isti su i prihvatljive ciljane skupine u cilju h) u onom smislu u kojem se uklapaju u kriterij „ranjivosti“ te ih stoga ovdje nije potrebno navoditi. Prava osoba s međunarodnom i privremenom zaštitom propisana su Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Po Zakonu o strancima postoje više kategorija državljana trećih zemalja: tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom (izbjeglice). Dodatno podsjećamo na Odluku Vlade Republike Hrvatske od 07. ožujka 2022. godine, a sukladno Provedbenoj odluci Vijeća (EU) 2022/382 od 04. ožujka 2022. godine, kojom je uvedena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine. Sukladno tome osiguran je pristup svim pravima koja proizlaze iz navedenog statusa sukladno odredbama zakona kojim se uređuje međunarodna i privremena zaštita, konkretno boravak, osnovna sredstva za život i smještaj, rad, zdravstvena zaštita, osnovno i srednje obrazovanje.
54 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Vezano za točku 2.1.1.1. h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, u dijelu teksta "◊ podršku kod zapošljavanja u sustavu socijalne skrbi u svrhu sveobuhvatne analize/procjene potreba korisnika za socijalnim uslugama i kapaciteta sustava socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga" predlažemo izmjenu, kako slijedi: podršku kod zapošljavanja u sustavu socijalne skrbi u svrhu sveobuhvatne analize/procjene potreba korisnika za socijalnim uslugama i kapaciteta javnih i neprofitnih pružatelja za pružanje socijalnih usluga". Obrazloženje: socijalne usluge se pružaju, osim u javnom sustavu socijalne skrbi u brojnim organizacijama civilnog društva, čije kapacitete je također nužno procijenjivati i jačati, a u cilju zadovoljavanja sveobuhvatno analiziranih/procijenjenih potreba korisnika. Nije prihvaćen I javni i privatni pružatelji socijalnih usluga obuhvaćeni su Zakonom o socijalnoj skrbi kao pružatelji socijalnih usluga, odnosno dio su sustava socijalne skrbi.
55 Kurziv 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Podržavamo komentar Saveza udruga Klubtura oko potrebe ulaganja u jačanje kapaciteta OCD-a u kulturi u području Socijalno uključivanje. Primljeno na znanje Nacrt Programa predviđa financiranje aktivnosti srodnih onima koje su provedene u okviru OPULJP-a 2014.-2020. Pored toga, organizacije civilnog društva bit će prihvatljivi prijavitelji/partneri za pozive u području kulture koji će se provoditi u okviru Programa, a detalji će se definirati tijekom pripreme Poziva.
56 Kurziv 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Podržavamo prijedlog dopune teksta za Povezane vrste djelovanja u sklopu 2.1.1.1. h) koji je ostavio Savez udruga Klubtura. Primljeno na znanje Nacrt Programa predviđa financiranje aktivnosti u području kulture srodnih onima koje su provedene u okviru OPULJP-a 2014.-2020. Organizacije civilnog društva bit će prihvatljivi prijavitelji/partneri za pozive u području kulture koji će se provoditi u okviru Programa, a detalji će se definirati tijekom pripreme Poziva.
57 Kurziv 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Kod specifičnog cilja 2.1.1.1. i) kod rečenice "Uz partnerstvo s civilnim društvom osigurat će se podrška dugoročnoj integraciji kroz:" dodati i točku "kojima se potiče aktivno građanstvo promicanjem socijalnog, ekonomskog, političkog i kulturnog sudjelovanja državljana trećih zemalja, uključujući migrante." Smatramo da su sada popisane aktivnosti pretjerano usmjerene na edukaciju državljana trećih zemalja, a premalo na njihovu integraciju u novo društvo te predlažemo formulaciju koja će omogućiti raznovrsniji set aktivnosti i poziva koji će se otvarati u sklopu Programa. Prihvaćen Tekst izmijenjen sukladno prijedlogu te sada glasi: „Uz partnerstvo s civilnim društvom osigurat će se podrška dugoročnoj integraciji kroz: - programe savjetovanja i edukacija s ciljem povećanja zapošljivosti i socijalnog uključivanja - jačanje kulturalnih kompetencija stručnjaka za usvajanje novih znanja o kulturalnim specifičnostima određenih grupa - neformalno učenje jezika, sportske i kreativne aktivnosti, stjecanje informatičkih vještina, financijske i građanske pismenosti - pomoć i podršku u ostvarivanju prava - aktivno građanstvo promicanjem socijalnog, ekonomskog, političkog i kulturnog sudjelovanja državljana trećih zemalja, uključujući migrante - aktivnosti usmjerene senzibilizaciji javnosti na svim razinama.“
58 Kurziv 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Kod specifičnog cilja 2.1.1.1. h) predviđaju se aktivnosti za prevenciju diskriminacije kroz podizanje svijesti i poticanja prijavljivanja nejednakog postupanja gdje su kao ključni partneri navedeni mediji i civilno društvo te predstavnici skupina koje imaju veću potencijalnu izloženost diskriminaciji. Smatramo da se radi o specifičnom cilju koji bi kao ciljane skupine morao prepoznati medije zajednice, odnosno neprofitne medije (elektroničke publikacije, proizvođače audiovizualnog i radijskog sadržaja) koji nastaju građanskom inicijativom “odozdo” i imaju važnu ulogu u suvremenim demokracijama. Oni nude obuhvatan uvid u teme od javnog interesa koje javni i komercijalni mediji ne mogu zahvatiti, osnažuju demokratsku političku kulturu te doprinose kvaliteti vladavine prava provodeći javni nadzor nad radom tijela vlasti, kao i praćenjem polja zaštite ljudskih prava. Istovremeno, radi se o jedinom medijskom sektoru koji u svoj rad uključuje građane, specifične tematske, geografske ili identitetske zajednice te potiče njihovu participaciju u razvoju medija, osnažujući te zajednice kroz osiguravanje prostora za reprezentaciju njihovih specifičnih iskustava, tema i problema. Na ovaj bi se način socijalno uključivanje ranjivih skupina ostvarivalo kroz podršku medijima zajednice koji ranjive skupine direktno uključuju u svoj rad. Nije prihvaćen Potpora socijalnom uključivanju putem medija predviđena je u okviru programa. Predviđene ciljane skupine su u pravilu fizičke osobe u nepovoljnom položaju. Ciljane skupine, koje se navodi u Programu, su one skupine (fizičke ili pravne osobe) na koje su usmjerene aktivnosti, odnose one koje imaju izravnu korist i kojima se pruža određena usluga/aktivnost kroz provedbu projekata. Pravne osobe u ovom smislu su te koje će biti pružatelji aktivnosti (korisnici na projektima). Mediji nisu predviđeni kao ciljana skupina za ulaganja iz ESF+ sukladno ciljevima i područjima ulaganja definiranim EU regulativom već se radi o alatu (medijski sadržaj) kojim utječemo na socijalno uključivanje.
59 Savez udruga Klubtura 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Prijedlog dopune teksta za Povezane vrste djelovanja u sklopu 2.1.1.1. h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju: U kontekstu socijalnog uključivanja ranjivih skupina nužno je osigurati međusektorsku suradnju javnih ustanova u kulturi i OCD-a u kulturi za provedbu programa za ranjive skupine u prostorima ustanova. Podrška uključivanju ranjivih skupina, korisnika programa u kulturi, trebala bi obuhvatiti i uključivanje u procese odlučivanja o programima ustanova u kulturi; razvoj sudioničkog upravljanja programima u kulturi i upravljanja ustanovama u kulturi te decentralizaciju kulturno-umjetničkih sadržaja kroz uključivanje ranjivih skupina u donošenje odluka. Primljeno na znanje Nacrt Programa predviđa financiranje aktivnosti u području kulture srodnih onima koje su provedene u okviru OPULJP-a 2014.-2020. Zbog ograničenja nije moguće detaljno raspisivati tekst, no razrada se predviđa u okviru Poziva. Organizacije civilnog društva bit će prihvatljivi prijavitelji/partneri za pozive u području kulture koji će se provoditi u okviru Programa, a detalji će se definirati tijekom pripreme Poziva.
60 Savez udruga Klubtura 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Smatramo da se kapaciteti OCD-a u ovom području moraju jačati i kroz specifičnu podršku postojećim programima OCD-a u kulturi, koji će omogućiti nova zapošljavanja i razvoj programa te njihovu održivost. Za pozive koji su raspisani i projekte koji su provedeni u sklopu ESf 2014-20 nikada nije raspisan nastavak koji bi osigurao kontinuitet barem dijela novorazvijenih programa i kapaciteta organizacija. Stoga su organizacije nakon provedbe u velikoj mjeri morale smanjivati radna vremena zaposlenima te smanjivati količinu i raznovrsnost programa koje provode. Cilj je Europskog socijalnog fonda smanjenje nezaposlenosti, no on se odnosi isključivo na ciljne skupine poziva, ne i na osobe koje se u sklopu projekata zapošljavaju, stječu nova znanja i vještine, razvijaju mreže suradnji i partnerstava, etabliraju se kao stručnjaci u specifičnim područjima. Kultura je u ovom slučaju sredstvo, ne i cilj, kao što su zaposlenici i radnici u udrugama samo sredstvo osiguranja provedbe projekata, nikako i ciljna skupina projekata. Stoga bi za OCD-e u kulturi, koji će izgledno iznijeti većinu programa u području kulture u sklopu ESF+ bio važan pomak da se pozivima u sljedećem programskom razdoblju, na sadržajnoj i financijskoj razini, osiguraju i preduvjeti za njihov rast i razvoj. Primljeno na znanje Aktivnosti koje se predlaže u komentaru već su obuhvaćene u Programu, ali detaljnije kriterije vezane uz provedbu se ne raspisuju u strateškom dokumentu. Nacrt Programa predviđa financiranje aktivnosti srodnih onima koje su provedene u okviru OPULJP-a 2014.-2020. Pored toga, organizacije civilnog društva bit će prihvatljivi prijavitelji/partneri za pozive u području kulture koji će se provoditi u okviru Programa, a detalji će se definirati tijekom njegove provedbe.
61 Gong 2.Prioriteti, 2.3. Socijalno uključivanje Komentar se odnosi na sljedeću rečnicu: "Uz aktivnosti usmjerene na djecu u ciljanim skupinama bit će podržane aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina važno je sudjelovanje u širokom rasponu aktivnosti koje uključuju sport i rekreaciju, turizam, kulturu, umjetnost i slično." Predlažemo da ju se izmijeni na na sljedeći način kojim se uvažava važnost građanskog sudjelovanja: „Uz aktivnosti usmjerene na djecu u ciljanim skupinama bit će podržane aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina važno je sudjelovanje u širokom rasponu aktivnosti koje uključuju sport i rekreaciju, turizam, kulturu, umjetnost, aktivno sudjelovanje građana u demokratskim procesima i slično." Nije prihvaćen Ulaganja su predviđena sukladno utvrđenim potrebama uzimajući u obzir i regionalnu nejednakost u dostupnosti izvanškolskih usluga za djecu, a koje im nisu dostupne zbog financijskih sredstava (npr. pohađanje satova stranih jezika, znanstveno-tehničkih radionica za djecu, sportskih treninga, kulturnih, umjetničkih ili glazbenih radionica, pomoć u učenju i sl.). S obzirom na alocirana sredstva ulaganja će biti usmjerena na aktivnosti za koje je utvrđeno da u velikoj mjeri doprinose socijalnom uključivanju djece od najranije dobi sukladno ciljevima ESF+.
62 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.4. Zdravstvo Vezano za točku 2.1.1.1. k) Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrb (ponavlja se za svaki odabrani specifični cilj, za prioritete osim tehničke pomoći). Komentar: Predlaže se da se u plan uvedu sljedeći tipovi operacija: Poboljšanje jednakog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim zdravstvenim uslugama na marginaliziranim područjima, posebno na otocima, putem stvaranja sustava (a) skrining ispitivanja raka dojke/ prostate/ pluća/ debelog crijeva i civilizacijskih bolesti (b) teledijagnostike (c) kao oslonac za ove aktivnosti predvidjeti bolnice u Splitu i Dubrovniku. Dostupnost zdravstvenih usluga na marinaliziranim područjima, posebno na otocima, svodi se na usluge obiteljske medicine, koje pružaju domovi zdravlja. Stvarni izazov je dostupnost liječnika-specijalista (onkologa, urologa, ginekologa) i specijalističke dijagnostike (USG, MR, KT). Često se događa, da se najbliža specijalistička bolnica nalazi na 2-5 sati putovanja trajektom. U rezultatu pacijenti (uključujući starije osobe) odgađaju rok ispitivanja, pa dolaze k liječniku-specijalistu tek u uznapredovalom stadiju bolesti. Ovaj propust nastoje u nekoj mjeri popraviti spontane građanske i lokalne inicjative. Već mnogo godina skrining ispitivanja u tom području provodi npr. Liga protiv raka Korčula Pelješac Mljet Lastovo. Ove aktivnosti su financirane iz vlastitih sredstava i sredstava prikupljenih od mjesnih žitelja. Primljeno na znanje Smatramo da su aktivnosti koje se ovdje predlažu već obuhvaćene i predložene u Programu. Ulaganja u kontekstu ESF+ prvenstveno trebaju biti usmjerena ranjivim skupinama, a temelj njihova definiranja su utvrđene potrebe ulaganja u području zdravstvene skrbi na temelju razvojnih izazova utvrđenih u strateškim dokumentima. Dodatno, ovim ulaganjima osigurana je komplementarnost s ulaganjima iz drugih fondova EU (npr. Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Programa Konkurentnost i kohezija i sl.).
63 Savez udruga za autizam Hrvatske 2.Prioriteti, 2.4. Zdravstvo U prvoj aktivnosti pod prioritetom Zdravstva "2.1.1.1. k) Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama..." navodi se kako će se financirati "stručna i cjeloživotna usavršavanja zdravstvenih radnika i ostalih djelatnika u zdravstvu"; "ulagat će se u zdravstveni kadar za rad s djecom, kao vulnerabilnom skupinom, u svrhu pružanja rane intervencije (fizioterapeuti, logopedi, radni terapeuti, rehabilitatori i sl.)"; "izradu i provedbu edukativnih programa i ciljanih intervencija u zajednici"; "javne akcije usmjerene ka širem prepoznavanju zdravstvenih problema"; "jačanje socijalne uključenosti oboljelih"; "organizaciju savjetovališta i edukaciju volontera za rad s oboljelima". Nositelji velikog broja ovih aktivnosti su organizacije civilnog društva na području Republike Hrvatske te iste organizacije imaju i iznimne rezultete u provedbi ovakvih aktivnosti, priznate na domaćoj ali i EU sceni. Unatoč tome, organizacije civilnog društva se spominju tek kao jedna od 9 ciljanih skupina dok se u tekstu stavlja naglaska na suradnju među državnim sektorima odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravsta. Ispred Saveza udruga za autizam Hrvatske predlažemo da se u tekst stavi puno veći naglasak na suradnju sa organizacijama civilnog društva te da se doda paragraf: "Jačati će se kapaciteti organizacija civilnog društva za nastavak provedbe programa i razvijanje novih inovativnih praski u području edukacije zdrastvenih radnika i ostalih radnika u zdravstvu, izradi i provedbi edukativnih programa, provedbi javnih akcija, jačanja socijalne uključenosti oboljelih, organizacije savjetovališta, edukacije volontera i praćenju provedbi intervencija u sustavu zdravstva." Nije prihvaćen Cilj ulaganja iz ESF+ u Prioritetu Zdravstvo nije jačanje kapaciteta OCD-a već ciljana ulaganja u sustav koja će omogućiti sveobuhvatnu jaču dostupnost zdravstvenih usluga kao i integraciju sustava zdravstvene i socijalne skrbi u okviru razvoja sustava dugotrajne skrbi OCD-ovi u Prioritetu Zdravstvo nisu predviđeni kao ciljana skupina, ali jesu kao potencijalni prijavitelji/korisnici za provedbu ciljanih intervencija u zajednici s ciljem prevencije bolesti, a predviđeno je da su ciljana skupina osobe u nepovoljnom položaju, stručnjaci u području zdravstva koji rade s osobama u nepovoljnom položaju, odnosno da su to skupine prema kojima bi aktivnosti trebalo provoditi.
64 Ivan Blažević 2.Prioriteti, 2.6.Socijalne inovacije Cijelo prioritetno područje se uopće ne bavi poticanjem socijalnih inovacija na razini sustava socijalne skrbi te šire gledano, društva u cjelini, a u svrhu smanjenja socijalnih nejednakosti, pri čemu je zanemarena uloga civilnog društva i privatnog te specifično filantropskog sektora, a program uopće ne odgvara na temeljno pitanje a to je kako potaknuti upravljačku kulturu i radne procese te koji su to specifični (fleksibilniji!) modeli financiranja koji pospješuju socijalne inovacije te koje nam specijalizirani servisi /inkubatori u tu svrhu trebaju - popit tzv "socijal innovation labs" na razini sustava/sektora. . Uz to ne vidimo kojom su metodom izlučeni vrlo specifični tematski prioriteti iz mnoštva deficita socijalnih usluga) pa se tu tako našlo među prioritetima za inovacije i "konfliktno roditeljstvo te pokretanje klubova očeva" - dojma smo da se razrada ovog programskog prioriteta svela na projektnu listu želja te da je ovaj prioritet nužno temeljito preraditi. Nije prihvaćen Ulaganja iz ESF+ u ovom razdoblju bit će usmjerena na razvoj socijalnih inovacija sukladno utvrđenim potrebama i na temelju međunarodnih iskustava i praksi. Vezano za specifično filantropski sektor u kontekstu uloge OCD-ova u provedbi aktivnosti istaknuli bismo da to nije područje ulaganja iz ESF+.
65 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 2.Prioriteti, 2.6.Socijalne inovacije Vezano za specifični cilj k, u tekstu intervencije fondova dodati: - razvoj integriranih zdravstvenih i socijalnih usluga u domu korisnika za starije osobe, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, poput pomoći i njege u kući, njege u kući s palijativnim pristupom i slično; - razvoj inovativnih načina pružanja socijalnih usluga, mobilno ili posredovano tehnologijom (na daljinu) radi povećanja njihove dostupnosti. Formulaciju "razvoj integrativnih pristupa rješavanju problema mentalnog zdravlja" izmjeniti u "razvoj integriranih zdravstvenih i socijalnih usluga, radi podrške oporavku i socijalnom uključivanju osoba s teškoćama mentalnog zdravlja". U dijelu teksta "inovativni oblici psihosocijalnog savjetovanja" izbaciti riječ "dugoroćni"; inovativni oblici psihosocijalnog rada, kako individualni tako i grupni, ne moraju biti dugoročni da bi bili učinkoviti; upravo bi cilj intervencija trebao biti razvoj inovativnih, učinkovitih i efikasnih oblika rada, a koji se temelje na dokazima. Djelomično prihvaćen U potpunosti su prihvaćena zadnja dva prijedloga komentara i izmijenjena u tekstu posebnog cilja 6k na način kako je traženo. Prva dva prijedloga nisu prihvaćena u ovom dijelu programa, s obzirom da se radi o aktivnostima koje su već predviđene u drugim dijelovima programa (prioritetima), kao što je npr. u Prioritetu 4. Zdravstvo predviđeno ulaganje u izradu Operativnog plana razvoja sustava dugotrajne skrbi koji će strateški objediniti sve oblike dugotrajne skrbi, neovisno o sektoru, koji se provode i financiraju iz različitih izvora. Plan će također uključiti i aktivnosti integracije zdravstvene i socijalne skrbi, čiji će rezultati predložiti model za uspostavu koordinirane i održive dugotrajne skrbi po modelu 24/7/365 te postaviti okvir za daljnja ulaganja.
66 Bartłomiej Gębarowski 2.Prioriteti, 2.6.Socijalne inovacije Vezano za točku 2.1.1.1. k) Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi. Komentar: Predlaže se da se u plan uvedu sljedeći tipovi operacija: (a) Deinstitucionalizacija sustava skrbi nad nemoćnim osobama putem provedbe kompleksnih, standardiziranih socijalnih usluga, usluga kućne njege i zdravstvenih usluga (npr. skrining ispitivanje cijele populacije/ sustav daljinske njege/ sustavi za dozivanje pomoći/ usluge primarne njege/ usluge specijalističke njege). Mjere će se provoditi u kućama nemoćnih osoba. Ovime će se izbjeći smještanje starijih i ranjivih osoba u skupim staračkim domovima koji pružaju njegu 24 h. (b) Deinstitucionalizacija sustava skrbi nad nemoćnim osobama putem pružanja podrške starijim, nemoćnim i ranjivim osobama i njihovim njegovateljima tijekom dana, koja će između ostalog obuhvaćati: otvaranje dnevnih domova za starije i nemoćne osobe, klubova za starije, mjesta gdje se može iznajmljiti oprema za rehabilitaciju, osposobljavanje za osobe koje stvarno brinu o starijim i/ili nemoćnim ljudima. Ovime će se izbjeći smještanje starijih i ranjivih osoba u skupim staračkim domovima koji pružaju njegu 24 h. (c) Provedba programa podrške obitelji, koji će obuhvaćati podršku obiteljima u krizi i jačanje funkcije obitelji. (d) Deinstitucionalizacija sustava udomiteljstva putem provedbe kompleksnih programa pružanje podrške udomiteljskim obiteljima, što podrazumijeva standardiziranje osposobljavanja za kandidate za roditelje-udomitelje, formiranje profesionalnih udomiteljskih obitelji, stručna i savjetodavna podrška udomiteljskim obiteljima. Predlaže se brisanje odlomka koji se odnosi na stvaranje internetskog portala posvećenog udomiteljstvu. Ovo nije učinkovito što se tiče troškova i neće donijeti nikakve stvarne učinke. Primljeno na znanje Predložene operacije u komentaru su predviđene u okviru Prioriteta 3. Socijalno uključivanje, a ovdje navodimo samo neke od ključnih predviđenih ulaganja: nastavak procesa deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije; program Zaželi kao sastavnu mjeru dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije; nastavak financiranja osobnih asistenata; socijalne usluge u zajednici; podršku ženama žrtvama obiteljskom nasilja; besplatno sudjelovanje djece iz ranjivih skupina u izvanškolskim aktivnostima i u pomoći u učenju; socijalno uključivanje kroz kulturu, sport i turizam; ulaganje u jačanje sustava socijalne politike a posebno u širenje mreže socijalnih usluga za djecu, izgradnju sustava podrške i pružanje supervizije udomitelja u sustavu socijalne skrbi, implementaciju i praćenje standarda kvalitete u području udomiteljstva kao i u jačanje OCD-ova čije područje djelovanja je udomiteljstvo. Predloženo brisanje odlomka koji se odnosu na ulaganja u stvaranje internetskog portala posvećenog udomiteljstvu ne prihvaćamo s obzirom da se radi o dijelu sveobuhvatnog ulaganja u područje udomiteljstva i alatu pomoću kojeg će se istovremeno promovirati udomiteljstvo, ali i pružati sve potrebne informacije svim zainteresiranim dionicima.
67 Savez udruga za autizam Hrvatske 2.Prioriteti, 2.6.Socijalne inovacije Na kraju liste inovatnih socijalnih usluga koje će se poticati stoji jačanje kapaciteta stručnjaka u pružanju inovativnih usluga. Predlažemo novi tekst: "S ciljem uspostave i daljnjeg jačanja razvoja socijalnih inovacija poticat će se jačanje kapaciteta OCD-a koji djeluju u ovom području te stručnjaka za pružanje inovativnih usluga." Iako su organizacije civilnog društva navedene među glavnim ciljanim skupinama smatramo da bi bilo apsurdno odbiti ovakvu formulaciju i prijedlog teksta pošto su OCD-i nositelji velikog broja socijalnih inovacija no kontinuirano se suočavaju sa nedostatom kapaciteta koji proizlazi iz dobro poznatih problema RH. Djelomično prihvaćen Jačanje kapaciteta OCD-ova kao izdvojeni pozivi usmjereni samo na jačanje kapaciteta OCD-ova, predviđeni su u nekoliko područja u ostalim prioritetima Programa. OCD-ovi su u ovom prioritetu također predviđeni kao jedan od potencijalnih prijavitelja projekata u velikom broju aktivnosti odnosno budućih poziva. Sva ulaganja prvenstveno moraju biti usmjerena na područja intervencija u skladu s predefiniranim posebnim ciljevima kao i utvrđenim razvojnim potrebama. U okviru provedbe različitih vrsta aktivnosti u ovom prioritetu moguće je, između ostalih, provoditi i jačanje kapaciteta stručnjaka u OCD-ovima i ostalim pružateljima socijalnih usluga, što će biti detaljnije definirano pozivima. Tekst će biti izmijenjen na sljedeći način: “S ciljem uspostave i daljnjeg jačanja razvoja socijalnih inovacija poticat će se jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga kroz jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje inovativnih usluga.".
68 Savez udruga za autizam Hrvatske 2.Prioriteti, 2.6.Socijalne inovacije Predlažemo jasnije definiranja "obiteljskog suradnika" kao socijalne usluge. Radi li se o djelatnika unutar Centra za socijalnu skrb, djelatniku OCD-a ili članu obitelji? Primljeno na znanje Navedeni pojam nije moguće definirati kroz Program koji daje strateški okvir ulaganja, no Obiteljski suradnik definiran je Nacionalnim planom razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine. NP je usvojen u prosincu 2021. godine i predstavlja jedan od instrumenata ispunjavanja kriterija za ispunjavanje Uvjeta koji omogućuju provedbu (ENC – Enabling Conditions) odnosno korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2021.-2027. Usluga koju pruža obiteljski suradnik ima za cilj unaprijediti kapacitete obitelji za pružanje sigurnih i stabilnih uvjeta za rast, razvoj i dobrobit djeteta u njegovu obiteljskom okruženju. Namijenjena je obiteljima s djecom u kojima postoji opasnost od izdvajanja djece iz obitelji ili opasnost od pojave rizika, kao i obiteljima u kojima se planira povratak djeteta u obitelj, nakon mjera izdvajanja. U okviru reformske mjere C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u tijeku je izrada standarda postupanja za obiteljske suradnike, kojima će se jasnije urediti i definirati sam sadržaj aktivnosti koje pružaju obiteljski suradnici i program edukacije za obiteljske suradnike. Obiteljski suradnici predviđeni su kao dodatna podrška i pomoć obiteljima s djecom u riziku kao zaposlenici kod pružatelja socijalnih usluga za djecu.
69 Gong 2.Prioriteti, 2.7.Materijalna deprivacija Komentar se odnosi na sljedeći dio teksta: "Korisnici: Organizacije civilnog društva/neprofitne pravne osobe i pravne osobe Katoličke crkve kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći." Smatramo kako nije primjereno u Programu eksplicitno prepoznavati ulogu samo jedne denominacije u pružanju humantirane pomoći, posebice u svjetlu značajne uloge Pravoslavne crkve u organizaciji humantiranog rada na Baniji. Također upozoravamo da su na području RH već aktivne humanitarne udruge drugih denominacija, primjerice Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet – Crveni polumjesec” te Ruke nade (Croatian Baptist Aid). Molimo da se tekst izmijeni na način koji ne zatvara mogućnost financiranja humanitarnog rada organizacija drugih denominacija. Prihvaćen Predložene izmjene unesene u Program kako je predloženo te novi tekst sada glasi: „Korisnici su neprofitne pravne osobe koje posjeduju odobrenje za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.“.
70 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 4. Uvjeti koji omogućuju provedbu Komentar se odnosi na rečenicu: "Kriterij će u potpunosti biti zadovoljen Nacionalnim planom razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji će se usvojiti u Q2 2022." Molimo ažurirati ovaj podatak s obzirom da je 2. kvartal 2022. završen, a navedeni dokument po našim saznanjima nije usvojen. Na sličan način je potrebno uskladiti i sva slična moguća odstupanja u sklopu sekcije „Uvjeti koji omogućavaju provedbu“. Prihvaćen Podatak izmijenjen kako je predloženo. Ispunjavanje Uvjeta koji omogućuju provedbu (ENC – Enabling Conditions) se kontinuirano prati te se datum usvajanja ažurira sukladno trenutnom stanju i informacijama od strane nadležnog ministarstva.
71 Centar za mirovne studije Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 6. Partnerstvo U pogledu partnerstva s organizacijama civilnog društva vezano za samu izradu Programa Učinkoviti ljudski potencijali, imamo nekoliko značajnih zamjerki. Prvo, važno je naglasiti kako organizacije civilnoga društva nisu bile na primjeren način uključene u planiranje odnosno izradu ovog dokumenta. Početkom 2021. krenule su s radom radne grupe za izradu programskih dokumenata. Kao posljedica odugovlačenja u imenovanju predstavnika tijela javne vlasti u Savjet za razvoj civilnoga društva Vlade RH nakon parlamentarinih izbora održanih 2020. godine, poziv za predstavnike civilnog društva u tim radnim skupinama Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske raspisao je prekasno, te su predstavnici izabrani i uključeni u radne skupine kad je prva faza rada već bila pri kraju. Informacije iz tih radnih skupina su bile da je rad vrlo loše organiziran, da se ne zna što se kasnije radi s inputima grupa te da posao napreduje vrlo sporo. 13.7.2021. članovi radne skupine “Solidarna Hrvatska” Ivan Buljan, Mirjana Jakovčev te Svjetlana Marion tražili su od UZUVRH-a te predstavnika udruga u SZRCD sazivanje tematske sjednice o temi rada radnih skupina. Citiramo dio njihovog dopisa: „U dosadašnjem sudjelovanju u radu programskih skupina primijetili smo da je položaj organizacija civilnog društva promijenjen u odnosu na prethodno razdoblje. Naime, civilno društvo više nije uključeno u prioritet Dobro upravljanje kao korisnik programskih sredstava, već je horizontalno uključeno u druge tematske prioritete Europskog socijalnog fonda ESF+. U dosadašnjem radu sudjelovali smo samo u dva sastanka odnosno u trećem i četvrtom ciklusu te unatoč nastojanjima da damo doprinos organizacija civilnog društva u druge tematske prioritete ESF+ nismo uspjeli pronaći plodno tlo za niti jednu našu intervenciju.“ Nadalje, u prethodnom razdoblju, za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i socijalnih partnera bilo je prvotno osigurano oko 95 milijuna eura, dok je za razdoblje od 2021. do 2027. osigurano ukupno 64 milijuna eura, odnosno 10 milijuna eura za socijalne partnere i 54 milijuna eura za organizacije civilnoga društva. Iz prijedloga Programa operativni ljudski potencijali nije u potpunosti jasno na kakve se točno aktivnosti, i u kojim područjima, planira alocirati ta sredstva, no sigurno je da će se smanjenje iznosa u odnosu na prethodno razdoblje negativno odraziti na razvoj civilnoga društva u Hrvatskoj. Isto tako, program se u ovom dijelu trebao temeljiti na ključnom sektorskom dokumentu - Nacionalnom planu za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji u Hrvatskoj nije donesen već šest (!) godina. Konačno, skandalozno je da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za ovako važan i kompleksan dokument otvoreno samo 15 dana, umjesto 30 dana, kako nalaže čl. 11. st. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Vrijeme od 15 dana je doista nedovoljno kako bi zainteresirana javnost, uključujući organizacije civilnog društva, mogla kvalitetno pripremiti komentare i prijedloge da nacrt Programa. Zbog toga smo podnijeli predstavku Povjereniku za informiranje, koji je 24. lipnja 2022. godine uputio upozorenje Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i zatražio produljenje roka i izvješće. Ministarstvo je 29. lipnja dostavilo izvješće i objavilo obrazloženje u kojem se navodi sljedeće: „Proces programiranja je započeo početkom 2021. i u njegovoj izradi su sudjelovali različiti dionici kroz Radnu skupinu Uključiva Hrvatska. S obzirom da se izrada programa značajno odužila, u dogovoru s Europskom komisijom smo odredili rok za službeno podnošenje programa na 15. srpnja kako bi osigurali usvajanje programa početkom jeseni. Kako bi ostvarili zadani cilj podnošenja programa, iznimno smo skratili rok za e-savjetovanje. Pritom smo uzeli u obzir da su različiti dionici sudjelovali u procesu programiranja kroz radnu skupinu. Nadalje, zahtjev za skraćenim trajanjem e-savjetovanja upućen je Uredu premijera te je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dobilo odobrenje za iznimno skraćivanje roka.“ Ovo se ne može smatrati opravdanim razlozima. U ovom dokumentu se navodi da se radi o Verzija 3.0, iz travnja 2022., pa nije jasno zašto savjetovanje nije počelo u travnju. Nadalje, Ured premijera ne može dati odobrenje za iznimno skraćivanje roka savjetovanja koje je suprotno Zakonu o pravu na pristup informacijama, koji postoji upravo radi osiguravanja transparentnosti i sprečavanja samovolje izvršne vlasti. Osim toga, uključivanje različitih dionika kroz radnu skupinu nije zamjena za konzultacije sa zainteresiranom javnošću kroz središnji državni protal e-savjetovanja. Konačno, činjenica da se izrada programa iznimno odužila, za što je odgovorno prvenstveno nadležno Ministarstvo, ne može biti opravdan razlog za skraćivanje savjetovanja, što navodi i Povjerenik za informiranje u svojoj obavijesti od 30. lipnja 2022. godine: „Međutim, kašnjenje u izradi akta ne može se smatrati opravdanim razlogom za skraćivanje vremena trajanja savjetovanja. Drugim riječima, skraćeno trajanje savjetovanja nije prihvatljivo ukoliko se ono događa uslijed neodgovarajućeg planiranja rada koje dovodi do skraćivanja roka provedbe savjetovanja s javnošću, o čemu bi tijela javne vlasti trebala voditi računa.“ Osim toga, na e-savjetovanju se navodi da savjetovanje traje do 9. srpnja 2022., a da je očekivana objava izvješća biti 9. srpnja 2022. godine. S druge strane, rok za podnošenje ovog dokumenta Europskoj komisiji je 15. srpnja. Sve ovo nas navodi na zaključak kako ne postoji stvarna namjera za uzimanjem u obzir i razmatranjem, a kamoli prihvaćanjem, komentara zainteresirane javnosti u ovom savjetovanju. Pritom naglašavamo da je i savjetovanje putem središnjeg portala e-savjetovanje o ostalim važnim programskim dokumentima za EU fondove, odnosno o Strateškoj studiji za provedbu strateške za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i Nacrtima prijedloga Programa Konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. također trajalo svega 15 dana. Slijedom svega navedenoga, tražimo da se ovo savjetovanje ponovi i provede u trajanju od 30 dana, u skladu s čl. 11. st. 3 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti u programu, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se prihvaćeni komentari ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022. Vezano za prepoznatost dobrog upravljanja kao prioriteta ističemo da u razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe 2021.-2027. što je promjena u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet za jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva. U tom smislu u programiranju je postojalo sadržajno ograničenje planiranja aktivnosti sektorskih tijela koja izlaze izvan sadržaja specifičnih ciljeva ESF+ uredbe usvojene od strane Vijeća i Parlamenta. Pored operacija u kojima su OCD-i jedini prihvatljivi prijavitelji, unutar svih prioriteta ulaganja predviđen je velik broj otvorenih poziva u kojima su, uz ostale, OCD-i također prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri te se ne očekuje smanjenje projekata koje će OCD-ovi provoditi u sljedećem razdoblju.
72 Savez udruga Klubtura Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 6. Partnerstvo Iako pozdravljamo osiguravanje sredstva za financiranje jačanja kapaciteta socijalnih partnera od kojih je 54 milijuna eura određeno za organizacije civilnoga društva, iznos smatramo neprimjerenim. S obzirom na to da nismo informirani o postojanju analize razvoja civilnoga društva u proteklom financijskom razdoblju financiranja kroz ESF, te činjenicom da od 2017. godine ne postoji Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, a koji bi trebao biti utemeljen i na takvim i sličnim analizama koje evidentiraju jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za područja predviđena i ovim Programom, određeni iznos daje za zaključiti da je proizvoljan i da služi „gašenju požara“ u civilnom sektoru, što može značajno onemogućiti jačanje kapaciteta OCD-a. Ujedno, proteklo je financijsko razdoblje obilježeno uhodavanjem sustava i administrativnim opterećenjima, kako je i spomenuto u tekstu ovog dokumenta, a čime su organizacije u neprofitnom sektoru bile posebno pogođene, što dodatno doprinosi neefikasnom jačanju njihovih kapaciteta. Sukladno mogućnostima koje osigurava članak 9. Uredbe (EU) 2021/1057, predlažemo da se određeni iznos za organizacije civilnoga društva poveća na iznos koji korespondira iznosu u proteklom razdoblju (700 milijuna kuna). Nije prihvaćen Ističemo promjenu u sadržaju financiranja kroz Europski socijalni fond u odnosu na razdoblje 2014.-2020. Uredba o ESF+ se izmijenila u odnosu na prethodno razdoblje te više ne sadržava specifični cilju usmjeren na jačanje kapaciteta javne uprave i civilnoga društva kao osnovni cilj aktivnosti. U razdoblju 2021.-2027. sva ulaganja moraju biti jasno povezana s taksativno navedenim posebnim ciljevima iz ESF+ Uredbe 2021.-2027. koji se odnose na područje zapošljavanja, socijalnih usluga, obrazovanja, skrbi, što je promjena u odnosu na razdoblje 2014.-2020. u okviru kojeg je postojao izdvojeni Investicijski prioritet. Jednako tako najznačajnija ulaganja iz ESF+ se očekuju u područjima u kojima je Hrvatska kroz Europski Semestar dobila preporuke Europske komisije. Iznos određen za jačanje kapaciteta civilnoga društva je značajan u odnosu na ukupnu alokaciju. U razdoblju 2014-2020. OCD-ovi su bili korisnici mnogih projekata izvan poziva za jačanje kapaciteta usmjerenih isključivo za OCD-ove te se i u sljedećem razdoblju očekuje značajan doprinos OCD-ova u rješavanju potreba gdje će dati svoj doprinos razvoju društva.
73 Udruga Zelena Istra Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 6. Partnerstvo Savjetovanje s javnošću u trajanju od svega 15 dana nije u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, čl. 11., st. 3., koji predviđa savjetovanje u trajanju od 30 dana. Rok za savjetovanje može biti kraći samo u slučaju opravdanih razloga. No, u ovom slučaju se skraćivanje roka ne događa uslijed opravdanih razloga, već neodgovarajućeg planiranja rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Naime, kako proizlazi iz obrazloženja za skraćenim rokom savjetovanja „proces programiranja je započeo početkom 2021.”, dok se „izrada programa značajno odužila”. Dakle, Ministarstvo nije navelo u obrazloženju opravdane razloge za skraćivanje roka za savjetovanje, odnosno nije obrazložilo razloge zbog kojih se javno savjetovanje nije organiziralo ranije, iako je e-savjetovanje o OP ULJP (dalje: Program) najavljeno od još u veljači 2022. (https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministrica-tramisak-i-ministar-aladrovic-na-sjednici-gospodarsko-socijalnog-vijeca-predstavili-status-programiranja-programa-za-financijsku-perspektivu-2021-2027/4871) Jednako tako, Ministarstvo nije obrazložilo zašto nije u mogućnosti odgoditi za samo 15 dana rok za službeno podnošenje Programa Europskoj komisiji, a što bi omogućilo savjetovanje u zakonom predviđenom roku. U obrazloženju se Ministarstvo poziva na sudjelovanje Radne skupine Uključiva Hrvatska u izradi Programa, no takva radna skupina ne postoji. Postoji ozbiljna sumnja u demokratičnost, participativnost i kvalitetu procesa u okviru kojeg je nastao Program. Također, Ured premijera nema zakonsku osnovu za izdavanje odobrenja za protuzakonito skraćivanje roka za savjetovanje s javnošću uslijed lošeg planiranja. Stoga predlažemo Ministarstvu da produži rok za savjetovanje s javnošću na 30 dana, kako je predviđeno spomenutim zakonom ili da u cijelosti ponovi savjetovanje. Nije prihvaćen Za proces izrade programskih dokumenata, osnovane su radne skupine sukladno ciljevima politike EU za razdoblje 2021.-2027. Jedna od njih je i RS Solidarna Hrvatska u okviru koje je izrađen Nacrt PULJP 21-27 kojim se definira okvir ulaganja iz ESF+. Uz nositelje izrade sadržaja (TDU) u RS Solidarna Hrvatska imenovano je 68 članova radne skupine (predstavnici svih relevantnih tijela, organizacija i ustanova nacionalne, regionalne i lokalne razine) među kojima su i predstavnici OCD-a. Tijekom 2021. i prve polovice 2022. održane su četiri sjednice i četiri sastanka radne skupine, a tijekom cijelog procesa članovi su mogli dostavljati svoje prijedloge. Uz to održano je više desetaka tehničkih tematskih sastanaka. S obzirom da su predstavnici OCD-a imenovani nakon što su radne skupine započele s radom, s istima je održan zaseban sastanak kako bi ih se upoznalo s do tada provedenim aktivnostima, te je produljen ranije utvrđen rok za dostavu prijedloga/komentara na sadržaj aktivnosti u programu i do tada izrađene dokumente, kako bi se predstavnicima OCD-a omogućio jednak vremenski period za dostavu prijedloga kao i drugim članovima. Nacrti prijedloga programskih dokumenata javno su dostupni na web stranici strukturnifondovi.hr od izrade prvih nacrta odnosno nakon njihovog dostavljanja EK, a zatim od studenoga 2021. na podstranici koja je usmjerena na informacije o financijskom razdoblju 2021.-2027. Obzirom da je usvajanje PULJP-a jedan od preduvjeta za korištenje sredstava EU fondova, za PULJP je trajanje e-savjetovanja određeno na rok od 15 dana, uzimajući u obzir sve do tada provedene aktivnosti i činjenicu da je ovaj nacrt Programa javno objavljen na službenim stranicama od travnja 2022., a prethodne verzije još od studenoga 2021. Time se osiguralo da se prihvaćeni komentari ugrade u PULJP prije službenog podnošenja Europskoj komisiji 15. srpnja 2022.
74 Gong Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 7.Komunikacija i vidljivost Komentar se odnosi na popis općih pokazatelja uspješnosti provedbe komunikacijskih aktivnosti (segment "Praćenje i evaluacija"). Upozoravamo kako niti jedan od navedenih pokazatelja ne mjeri učinke komunikacijske aktivnosti. U najmanju ruku je moguće predvidjeti praćenje dosega (engleski: reach) objava na društvenim mrežama. Također predlažemo na odgovarajući način predvidjeti dvije manje evaluacije komunikacijskih aktivnosti, jednu uoči pokretanja provedbe komunikacijskog plana, jednu na kraju provedbenog razloga. One bi uz kvalitativnu komponentu trebale uključivati anketiranje na reprezentativnom uzorku građana kojim bi se utvrdila moguća promjena razine informiranosti ESIF te ESF-om konkretno. Moguće je predvidjeti da to bude jedna evaluacija koja obuhvaća sve fondove iz ove financijske omotnice. Djelomično prihvaćen Vezano za prijedlog evaluacija komunikacijskih aktivnosti, iste će biti i dijelom planiranih postupaka u okviru pripreme i izrade Evaluacijskog plana Programa. Također, finalno Komunikacijsko poglavlje (cjelina 7.) dopunjeno je s aktivnosti "Provođenje istraživanja i evaluacija komunikacijskih aktivnosti (provođenje anketa, zadovoljstva korisnika i evaluacija)". Na godišnjoj razini kao pokazatelj uspješnosti provedbe planirano je provođenje minimalno 1 istraživanja. Evaluacije će se planirati dodatno izdvojeno sukladno gore navedenom, uz provođenje prema predloženom komentaru u minimalno 2 puta tijekom provedbe Programa i planiranih aktivnosti.
75 Centar za mirovne studije 8. Upotreba jediničnih troškova, jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i financiranja koje nije povezano s troškovima, 8.1.Doprinos Unije na temelju jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa Smatramo financiranje pomoćnika u nastavi i školske prehrane iz projektnih sredstav potpuno neprimjerenih. Radi se o mjerama ključnima za podršku najranjivijim skupinama - djeci s poteškoćama i djeci s invaliditetom, odnosno djeci slabijeg socio-ekonomskog statusa. Financiranje ovih mjera kroz projektnu logiku rezultira nestabilnim finaniranjem i stoga nestalnim i nejednako dostupnim pristupom za svu djecu kojima je potrebna podrška pomoćnika u nastavi ili školska prehrana. Također, projektno financiranje stavlja pomoćnike u nastavi u uvjete iznimne prekarizacije i nesigurnih uvjeta rada te do kršenja njihovih radničkih prava. Stoga smatramo da se sredstva za rad pomoćnika u nastavi i školsku prehrana trebaju osigurati iz državnog proračuna i osigurati kontinuirano i svoj djeci kojima trebaju. Primljeno na znanje Suglasni smo da je riječ o ključnim mjerama koje je potrebno podržati, posebice jer se radi o ranjivim skupinama. Različiti aspekti važni za razvoj nacionalnih politika na svim razinama obrazovanja (stipendije, razvoj i provedba kurikuluma, stručna usavršavanja nastavnika, itd.) financiraju se sredstvima ESF+ jer se time proširuje mogućnost obuhvata ciljane skupine kojoj se podrška pruža. Stoga smatramo da je važno podržati financiranje ranjivih skupina i kroz sredstva EU fondova. Naglašavamo kako se za primjerice pomoćnike u nastavi u narednom razdoblju planira unaprjeđenje njihovog radno-pravnog statusa.
76 Udruga BOND Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., 9.Popis planiranih operacija od strateške važnosti s rasporedom (članak 22. stavak 3. UZO-a) Udruga poduzetničkih potpornih institucija - Mreža BOND predlaže provedbu projekta od strateške važnosti za RH kojim bi se kroz jačanje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija osiguravala sustavna pomoć nezaposlenima u smislu pomoći oko samozapošljavanja ili povezivanja istih s poduzetnicima, s naglaskom na mlade i visokoobrazovne nakon završetka fakulteta, zaposlenim starijim radnicima kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili prilagodbu postojećih vještina trenutnim potrebama na tržištu rada, s posebnim naglaskom na digitalne vještine i uključivanjem udruženja poduzetničkih potpornih institucija u razvoj i provedbu aktivnosti sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Ujedno bi se putem udruženja poduzetničkih potpornih institucija mogao osigurati razvoj sustava društvenog poduzetništvo i poduzetništvo žena putem radionica, edukacija, savjetovanja, informiranja i ostalih sličnih aktivnosti. Time bi se utjecalo na smanjenje nezaposlenosti, posebice mladih, starijih radnika i žena, većoj usklađenosti potrebnih vještina radnika sa potrebama tržišta rada. Udruga okuplja više 70 poduzetničkih potpornih institucija iz cijele RH te kroz kapacitete svojih članica ima sve potrebno ljudske i materijalne resurse nužne za provedbu strateškog projekta. Nije prihvaćen Operacije od strateške važnosti utvrđuju su sukladno provedenoj prioritizaciji ulaganja na temelju utvrđenih razvoj izazova i potreba te visine alokacije sredstava u odnosu na ukupnu alokaciju. No, planira se kroz ESF+ financiranje jačanja potpornih institucija za društveno poduzetništvo, kroz jačanje kapaciteta potpornih institucija, promocija poslovanja društvenih poduzetnika te usluge za društvene poduzetnike. Ostale predložene aktivnosti već su djelomično ugrađene u financiranje HZZ-a i mjera aktivne politike zapošljavanja.