Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o PRAVILNIKU O OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA U KOMASACIJI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije aktivno je sudjelovala u izradi nacrta ovog Pravilnika na način da je u povjerenstvu koje je izradilo nacrt ovog Pravilnika bila zastupljena sa dva svoja predstavnika. Smatramo da je povjerenstvo, u okvirima koje je dozvolio važeći Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15) a koji bi po našem mišljenju trebao proći određene izmjene i dopune, izradilo dobar i kvalitetan nacrt. Posebno bismo istaknuli da su ovim Pravilnikom kvalitetno propisani postupci i radnje izvođača stručnih geodetskih poslova predviđenih člancima 42. i 43. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, kao i neke neophodne radnje na granici komasacijske gromade i komasacijskog područja gdje se Idejnim projektom ne predviđa grupiranje zemljišta. Nadalje definirane su i neke radnje unutar opisanog područja kada je radi ekonomičnog izvođenja putne i kanalske mreže potrebno zadirati u takvo područje (procjena zemljišta, regulacije potkućnica i sl.). Definirana je i promjena granice katastarske općine prema susjednim katastarskim općinama koje nisu u postupku te promjena granice katastarskih općina unutar komasacijskog područja kada se ono sastoji iz dijelova više katastarskih općina. Općenito smatramo da se tekstom ovog Pravilnika uspjela zadržati terminologija i radnje koje su u „duhu komasacije“ a koje nisu navedene u Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta no bitne su za ispravno provođenje komasacije. Ono za što smatramo da bi se još moglo poboljšati u tekstu Pravilnika je slijedeće. Člankom 4. Pravilnika o komasaciji poljoprivrednog zemljišta propisano je da „U postupku prikupljanja podataka o katastarskim česticama obuhvaćenim komasacijskim područjem izvođač stručnih geodetskih poslova podnosi zahtjev katastarskom uredu za izdavanje digitalnog katastarskog plana u HTRS96/TM-u i podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, a od nadležnog zemljišnoknjižnog odjela preuzima zemljišnoknjižne podatke.“ Kako je člankom 3. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta propisano da je „Komasacija je od interesa za Republiku Hrvatsku.“ smatramo da u Pravilniku jasno treba propisati kako se podaci iz članka 4. Pravilnika ustupaju izvoditelju radova na korištenje bez naknade, na isti način kao što su se ti podaci uvijek ustupali u prijašnjim komasacijama zemljišta. Nadalje načelno smatramo da, iako je člankom 7. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta propisano da „Komasacija obuhvaća poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine.“, treba pronaći model po kojem bi se u okviru komasacijskih radova obradilo i zemljište u naseljima koja se nalaze unutar područja na kojima se provodi komasacija poljoprivrednog zemljišta te izvršila izmjera i tih naselja te izradio jedan zajednički tehnički elaborat. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Nije prihvaćen Člankom 4. stavak 4. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15- u daljnjem tekstu Zakon), između ostalog, je propisano da je za potrebe izrade višegodišnjih i godišnjih programa Državna geodetska uprava obvezna Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavljati podatke kojima raspolaže, bez naknade. Obzirom da Zakonom nije propisana obveza izdavanja podataka Državne geodetske uprave izvođaču stručnih geodetskih poslova, bez naknade na izdavanje podataka po zahtjevima stranaka primjenjuju se odredbe Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN br. 148/08,75/09 i 51/13 – u daljnjem tekstu Pravilnik). Slijedom navedenog, nacrtom prijedloga Pravilnika o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji nije bilo moguće propisivati materiju koja je propisana Pravilnikom, pa se stoga prijedlog Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije ne usvaja.