Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoć

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ZOSPP 1.4. Predlažemo da se u dijelu obrasca ZOSPP nazvanom: „D. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI“ doda napomena kako oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka obuhvaća oslobođenje od polaganja predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa, budući da stranke koje nisu upoznate s pravnom terminologijom mogu pogrešno predmnijevati da se taj oblik pravne pomoći odnosi na sve troškove koji mogu nastati u vezi sa sudskim postupkom. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ZOSPP 1.3. Predlažemo da se u dijelu obrasca ZOSPP nazvanom: „D. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI“ se u napomenama vezanim uz odabir sekundarne pravne pomoći u oblicima oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi i troškova sudskog postupka te oslobođenja obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem, navode tablice D.1., D.2. i D.3., no kako su u obrascu ti oblici pravne pomoći navedeni u recima tablice označenim kao: „D.a Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka“; „D.b Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi“ i „D.c Stečaj potrošača – oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem“, stoga predlažemo da se s time uskladi tekst napomena ili da se reci tablice označe kao D.1., D.2. i D.3. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ZOSPP Predlažemo da se u dijelu obrasca ZOSPP nazvanom: „C. VRSTA POSTUPKA ZA KOJU TRAŽITE PRAVNU POMOĆ“ u tablici „C. VRSTE POSTUPAKA:“ doda redak s točkom h. koja bi glasila: „h. Zaštita prijavitelja nepravilnosti“, budući da je člankom 11. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22.) propisano da se prijavitelju nepravilnosti, povezanoj osobi te povjerljivoj osobi i njenom zamjeniku može odobriti sekundarna besplatna pravna pomoću u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć (ako učine vjerojatnim da je prema njima počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo osvetom vezano uz prijavu nepravilnosti). Prihvaćen Prihvaća se.
4 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ZOSPP Predlažemo da se, u dijelu obrasca ZOSPP nazvanom: „C. VRSTA POSTUPKA ZA KOJU TRAŽITE PRAVNU POMOĆ“, kod napomene koja glasi: „Napomena: U tablici C. 1. moguće je odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti“, riječi: „tablici C. 1.“ zamijene s riječima: „tablici C.“, budući da u obrascu nema „tablice C. 1.“ već postoji samo tablica s nazivom „C. VRSTE POSTUPAKA:“. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da sadašnja točka IV. izreke rješenja (Obrazac: ROSPP), bude predzadnja točka (točka VI.) izreke rješenja, budući da se ona odnosi kako na zastupanje u sudskom postupku i određivanje pružatelja pravne pomoći iz točki II. i III. izreke tako i na oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi iz sadašnjih točki V. i VI. izreke. Naime jednim rješenjem se mogu odrediti sva tri oblika sekundarne pravne pomoći (iz točki II., V. i VI. izreke) i ako se napomena da: "Rješenje vrijedi samo za pravnu stvar iz točke I. i ne može se koristiti u druge svrhe." nalazi iza zastupanja u sudskom postupku i određivanja odvjetnika (točke II. i III. izreke), stranka može biti u dvojbi odnosi li se ta napomena i na sekundarnu pravnu pomoć u obliku oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi (sadašnje točke V. i VI. izreke) ili ta dva oblika sekundarne pravne pomoći nisu kategorički vezana za taj sudski postupak te ih može (pokušati) koristiti i u nekom drugom sudskom postupku. Isto tako predlažemo da se u tekstu sadašnje točke IV. izreke rješenja, izmijeni i glasi: "Ovo rješenje vrijedi samo za pravnu stvar iz točke I. ove izreke i ne može se koristiti u druge svrhe.", radi jasnog navođenja, odnosno kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi o kojem rješenju je riječ i o kojoj točki I. Nije prihvaćen Ocjena je da sadašnje uređenje sadržaja izreke rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći ne ostavlja dvojbe oko toga za koji konkretni sudski postupak je odobrena sekundarna pravna pomoć u obliku oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka odnosno oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi. Naime, u točkama V. i VI. izreke rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći određuje se da se sekundarna pravna pomoć u obliku oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka odnosno oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi odobrava za postupak iz točke I. izreke rješenja. U točki I. izreke rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći određuje se vrsta sudskog postupka za koji se odobrava pravna pomoć, pri čemu čemu se mogu dodati i druge informacije o konkretnom postupku za koji se odobrava pravna pomoć, kao što je naziv suda pred kojim se vodi postupak te poslovni broj spisa.
6 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da se u uputi o pravnom lijeku rješenja (Obrazac: ROSSP), u trećoj rečenici, s napomenom o pravu na odricanje od žalbe, ne navodi Zakon o općem upravnom postupku, budući da se on nije navodio ni u prve dvije rečenice upute o pravnom lijeku i jer se u uputi o pravnom lijeku u pravilu ne navode propisi i brojevi Narodnih novina u kojima su oni objavljeni, osim vezano uz (ne)plaćanje upravnih pristojbi. Prihvaćen Prihvaća se.
7 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da se u uputi o pravnom lijeku rješenja (Obrazac: ROSSP), druga rečenica uskladi sa člankom 71. stavkom 3. i člankom 110. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.), posebno vezano uz mogućnost podnošenja žalbe elektroničkim putem (potpisane s kvalificiranim elektroničkim potpisom). Naime, sukladno članku 110. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku, žalba se predaje prvostupanjskom tijelu na način propisan za predaju podneska, a način na koje se podnesci mogu predati javnopravnom tijelu su propisani člankom 71. stavkom 3. navedenog Zakona. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da se u uputi o pravnom lijeku rješenja (Obrazac: ROSSP), u prvoj rečenici riječi: „Ministarstvo pravosuđa“ zamijene s riječima: „Ministarstvo pravosuđa i uprave“. Prihvaćen Prihvaća se.
9 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da se u točki III. izreke rješenja (Obrazac: ROSSP), iza riječi: „Određuje se pružatelj pravne pomoći odvjetnik/ca ____“ dodaju riječi: „(ime i prezime, adresa ureda)“. Prihvaćen Prihvaća se.
10 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da se u točki II. izreke rješenja (Obrazac: ROSSP), iza riječi: „zastupanja u sudskim postupcima“ stavi zarez i dodaju riječi: „za najviše _____ pravne radnje,“, jer je najviši broj pravnih radnji za koje se donosi rješenje propisan člancima 4. do 9. Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. („Narodne novine“, broj 55/22.) i ako se broj pravnih radnji za koje se donosi rješenje ne navede u izreci rješenja pružatelj pravne pomoći (odvjetnik) može opravdano tvrditi kako ima pravo na naknadu (do iznosa utvrđenog rješenjem) za više pravnih radnji, od najvišeg broja utvrđenog spomenutom Uredbom, budući da u izreci rješenja nigdje nije navedeno ograničenje broja pravnih radnji za koje može ostvariti pravo na naknadu za pruženu sekundarnu pravnu pomoć. Nije prihvaćen Pojašnjenje točke II. izreke rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći vezano za najveći broj pravnih radnji za koje se donosi te pozivanje na odgovarajuće odredbe uredbe kojom se uređuje vrijednost iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći može se dati u obrazloženju rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći koje upravna tijela mogu slobodno uređivati, u skladu s činjenicama i okolnostima konkretnog predmeta.
11 Koprivničko-križevačka županija Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Obrazac: ROSPP Predlažemo da se u točkama II., V. i VI. izreke rješenja (Obrazac: ROSSP), riječi: „sekundarna pravna pomoć u vidu“ zamijene s riječima: „sekundarna pravna pomoć u obliku“, jer se u članku 12. i dr. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) navode oblici a ne vidovi sekundarne pravne pomoći i stoga u ovom podzakonskom aktu treba koristiti pojmove iz predmetnog zakona, a ne izmišljati nove. Prihvaćen Prihvaća se.