Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Opće odredbe, Članak 1. Mišljenja smo da je članak 1.st.4. Pravilnika potrebno proširiti na način kako predlažemo: „Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na pružatelje financijskih usluga kako su isti definirani Zakonom te ovim Pravilnikom te Središnji registar osiguranika.“ Navedeno predlažemo kako bi se osigurala primjenjivost odredbi ovog Pravilnika i na kreditne institucije pružatelje financijskih usluga. Prihvaćen U stavku 2. pod pojmom „pružatelj financijskih usluga“ navedene su i kreditne institucije koje pružaju financijske usluge. Radi jasnoće, a obzirom na sljedeći komentar, konkretizirano je da se radi o kreditnim institucijama koje obavljaju investicijske i pomoćne usluge iz Zakona o tržištu kapitala.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Opće odredbe, Članak 1. Mišljenja smo da je u članku 1. Pravilnika potrebno definirati pojam „financijskih usluga“. Naime, financijske usluge nisu definirane niti ovim Pravilnikom niti Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH što može izazvati dvojbe i nedoumice o kojim se uslugama zapravo radi. Na navedeno ukazujemo iz razloga jer Zakon o kreditnim institucijama definira financijske usluge na način da je navedenim pojmom obuhvaćen vrlo široki krug usluga, između ostalog i odobravanje kredita i zajmova, izdavanje garancija, platne usluge, iznajmljivanje sefova i dr. Budući da pretpostavljamo da je intencija ovog Pravilnika (s obzirom da isti donosi HANFA) bila urediti postupanje pružatelja usluga u odnosu na pružanje usluge koje su u regulatornoj nadležnosti HANFA-e, a ne i drugih financijskih usluga definiranih Zakonom o kreditnim institucijama, predlažemo uvesti i definirati pojam „financijskih usluga“. Mišljenja smo da je navedeno potrebno regulirati i jasnoće radi osobito u kontekstu definicije pružatelja financijskih usluga koja je Pravilnikom definirana kao: „pružatelj financijskih usluga je osim osoba navedenih u Zakonu i kreditna institucija koja pruža financijske usluge“. Prihvaćen Vidi odgovor na prvi komentar.
3 HGK Opće odredbe, Članak 1. Članovi Udruženja leasing društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: Udruženje) očitovali su se na članak 1. Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske te predlažu da se ovim člankom obuhvate i obavijesti iz članka 61. Zakona o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske koje leasing društvo šalje primateljima leasinga na koje se odnose odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju. Slijedom navedenog, a s obzirom da je svrha Pravilnika cjelovito riješiti pitanje obavještavanja klijenata pružatelja financijskih usluga, pa tako i primatelja leasinga, predlaže se ovim Pravilnikom obuhvatiti i obavijesti iz članka 61. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kako je prethodno navedeno. Nije prihvaćen Hanfa ima ovlasti propisati dostavljanje obavijesti iz članka 63. ZoE. U komunikaciji s HGK Udruženju leasing društava Hanfa se očitovala da leasing društva ne moraju dostavljati obavijesti u skladu s člankom 61., već samo s člankom 63. ZoE. Radi jasnoće, navedeno tumačenje Hanfa će objaviti na Q&A stranci vezano za uvođenje eura kao službene valute.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Općenita obavijest – minimalni sadržaj i obveznici, Članak 2. Vezano uz članak 2.st.1. alineje 6.i 7. mišljenja smo da je potrebno jasnije definirati pojam „primjenjivosti“ vezano uz pružanje informacije o tome je li pružatelj financijskih usluga potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te vezano uz navođenje ilustrativnog primjera provedbe konverzije u području pojedine financijske usluge. Naime, mišljenja smo da iz ovakve konstrukcije nije jasno što zapravo pojam „primjenjivosti“ znači. Pružatelj financijskih usluga ili je ili nije potpisnog Etičkog kodeks za uvođenje eura kao službene valute u RH te odgovarajuća informacija u tom smislu uvijek može biti dana. Također smo mišljenja da nije jasno u odnosu na kojeg pružatelja financijske usluge i kada će se smatrati primjenjivim navoditi ilustrativni primjer provedbe konverzije u području pojedine financijske usluge pa predlažemo da se isto pojasni. Prihvaćen Tekst je dorađen u skladu s primjedbom radi jasnoće. Ilustrativni primjer nije obvezni sadržaj obavijesti.
5 HGK Općenita obavijest – minimalni sadržaj i obveznici, Članak 2. Članovi Udruženja leasing društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: Udruženje), vezano za članak 2. stavak 1. ovog Pravilnika, predlažu brisanje roka u kojem će pružatelj financijskih usluga dostaviti individualnu obavijest. Predmetno brisanje roka dostave individualne obavijesti se predlaže iz razloga što je dio vjerovnika u obvezi postupiti i po članku 61. i članku 63. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te obavezno navođenje roka u kojem će se dostavit individualna obavijest može klijentima potrošačima biti zbunjujuća jer je moguće da će dobiti obavijesti po različitim osnovama. Prihvaćen Rok za dostavu individualne obavijesti je definiran člankom 63. stavkom 2. drugom alinejom, pa se slijedom navedenog primjedba ne prihvaća. U odnosu na komentar da leasing društva obavijesti moraju dostavljati na temelju dvije pravne osnove (članka 61. i članka 63.), upućujemo na odgovor poslan HGK da se na leasing društva primjenjuje samo članak 63.
6 HGK Općenita obavijest – struktura i način dostave, Članak 3. Članovi Udruženja leasing društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori vezano za stavak 3. članka 3. ovog Pravilnika predlažu da se omogući zajednička objava općenite obavijesti grupe pružatelja financijskih usluga (vlasnička povezanost). Prihvaćen Prihvaćeno.
7 HGK Individualna obavijest - minimalni sadržaj i obveznici, Članak 4. Članovi Udruženja leasing društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, vezano za članak 4. stavke 4.-5. ovog Pravilnika, mole potvrdu sljedećeg tumačenja predmetnih stavaka: "Prema nomotehnici stavka 4. i stavka 5. ovog članka (a s obzirom da se referira na stavak 1. koji uglavljuje financijske usluge/imovinu isključivo u kunskim iznosima) proizlazi da leasing društvo nema obvezu o stanju neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura obavijestiti klijente koji isti dug imaju proknjižen u konto kartici, ali je on nastao temeljem ugovora o leasingu zaključenih primjenom EUR valutne klauzule." Primljeno na znanje Stavkom 1. propisano je da se individualna obavijest dostavlja onim klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama Dodano je potraživanje kako bi bilo jasno da se individualna obavijest dostavlja onim klijentima čija se imovina ili obveze po osnovi financijskih usluga preračunavaju. Ukoliko je leasing društvo sklopilo ugovor o leasingu s valutnom klauzulom EUR slažemo se s tumačenjem ULD-a da se ne mora slati individualna obavijest. Međutim, i kod takvih ugovora postoji mogućnost fakturiranja nekih naknada u kunama (primjerice naknada za registraciju) – u tom slučaju bi bilo potrebno poslati individualnu obavijest u odnosu na dio koji se odnosi na obveze koje su fakturirane u kunama.
8 HGK Individualna obavijest - minimalni sadržaj i obveznici, Članak 4. Pružatelj financijske usluge dužan je dostaviti individualnu obavijest isključivo za ugovore i usluge ugovorene u kunama do dana uvođenja eura. Odnosno, za ugovore/usluge ugovorene u euru, a po osnovu kojih ipak postoji potraživanje u kunskim iznosima na dan 31.12.2022. ne ulaze u kategoriju klijenata kojima pružatelj financijske usluge ima obvezu dostaviti individualnu obavijest, već se na takve klijente isključivo primjenjuje općenita obavijest. Slijedom navedenog, a vezano za članak 4. stavak 1. ovog Pravilnika, članovi Udruženja leasing društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori mole potvrdu predmetnih navoda. Prihvaćen Stavkom 1. propisano je da se individualna obavijest dostavlja onim klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama Dodano je potraživanje kako bi bilo jasno da se individualna obavijest dostavlja onim klijentima čija se imovina ili obveze po osnovi financijskih usluga preračunavaju. Ukoliko je leasing društvo sklopilo ugovor o leasingu s valutnom klauzulom EUR slažemo se s tumačenjem ULD-a da se ne mora slati individualna obavijest. Međutim, i kod takvih ugovora postoji mogućnost fakturiranja nekih naknada u kunama (primjerice naknada za registraciju) – u tom slučaju bi bilo potrebno poslati individualnu obavijest u odnosu na dio koji se odnosi na obveze koje su fakturirane u kunama.
9 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Individualna obavijest - minimalni sadržaj i obveznici, Članak 4. Izmjena i dopuna članka 4. stavak 3. – prijedlog novog teksta (3) Pružatelj financijskih usluga iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja za ugovore o osiguranju koji su počeli prije uvođenja eura i traju nakon uvođenja eura, a po kojima na određeni datum postoji dospjela nenaplaćena premija osiguranja. Iznosi koji se u tom slučaju dostavljaju su dospjela nenaplaćena premija osiguranja, a kada je primjenjivo i ukupni iznos riješenih a neisplaćenih šteta. OBRAZLOŽENJE Prijedlog izmjene članka 4. stavak 3, dodavanjem rečenice „Iznosi koji se u tom slučaju dostavljaju su dospjela nenaplaćena premija osiguranja…“ će osigurati detaljnije definiranje sadržaja obveze prema klijentima. Prihvaćen Prihvaća se
10 Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Individualna obavijest - minimalni sadržaj i obveznici, Članak 4. Predlaže se nakon stavka (5) dodati novi stavak koji glasi: „(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo, pružatelj financijske usluge iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika , obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja za iznos visine mjesečne mirovine za ugovore o mirovinama koji su počeli s isplatom prije uvođenja eura i koji nastavljaju s isplatom nakon uvođenja eura.“ Dosadašnji stavci (6) i (7), postaju stavci (7) i (8). Obrazloženje: Predlaže se sličan pristup za slanje individualne obavijesti kod mirovinskih osiguravajućih društava kao i za ugovore o osiguranju, a radi precizinijeg shvaćanja obveze mirovinskih osiugravajućih društava vezanih uz dostavu individualnih obavijest. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Individualna obavijest - minimalni sadržaj i obveznici, Članak 4. Predlaže se nakon stavka (5) dodati novi stavak koji glasi: „(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo, pružatelj financijske usluge iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika , obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja za iznos visine mjesečne mirovine za ugovore o mirovinama koji su počeli s isplatom prije uvođenja eura i koji nastavljaju s isplatom nakon uvođenja eura.“ Dosadašnji stavci (6) i (7), postaju stavci (7) i (8). Obrazloženje: Predlaže se preciznije definirati obvezu mirovinskih osiguravajućih društava vezano uz individualnu obavijest iz ovog stavka. Prihvaćen Prihvaća se.
12 INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. Individualna obavijest – struktura i način dostave, Članak 5. Predlaže se nakon stavka (5) dodati novi stavak koji glasi: (6) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, imatelji udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji obavještavaju se objavom na mrežnim stranicama društva za upravljanje i Ministarstva hrvatskih branitelja. Sadržaj ove obavijesti odgovara sadržaju Općenite obavijesti iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika. Društvo za upravljanje pojašnjenje oko individualnih implikacija konverzije i individualnu obavijest dostavlja na zahtjev imatelja udjela. Obrazloženje: Objave prema imateljima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (dalje: “Fond HB” ili “Fond”) (primjerice datum isplate dividende, objava informativnog Prospekta i slično) vrše se putem mrežne stranice društva za upravljanje što se do sada pokazalo kao učinkovito rješenje u smislu obaviještenosti imatelja udjela u Fondu. Navedeno predstavlja uobičajeni način komunikacije. Međutim, individualnu obavijest, po prirodi stvari, nije moguće objaviti na mrežnoj stranici društva za upravljanje. Stoga predlažemo da se u odnosu na Fond HB-a uvaži iznimka prema kojoj se individualna obavijest neće dostavljati imateljima udjela, osim u slučaju njihovog zahtjeva. Isti će, međutim, moći dobiti potpunu informaciju na način da se telefonski ili pisanim putem (e-mailom) obrate društvu za upravljanje u okviru kojeg će educirani radnici društva moći adekvatno objasniti sve potencijalne implikacije ove konverzije. Time će imatelj udjela dobiti odgovarajuću informaciju te će mu se na njegov zahtjev i dostaviti individualna obavijest. Dodatno, položaj imatelja udjela u Fondu razlikuje se od klasičnih ulagatelja u investicijske fondove, budući da se udjeli stječu dodjelom u smislu ispunjavanja odgovarajućih zakonskih uvjeta (opći kriteriji dodjele udjela iz članka 6. Zakona o Fondu HB-a) i nasljeđivanjem, Stoga, promjena valute nije od takvog utjecaja na svakog pojedinog imatelja udjela, kao što bi mogla potencijalno biti kod ostalih ulagatelja u fondove čija je valuta HRK. Slijedom navedenog, predlažemo da se prihvati gornja argumentacija te da se nadopuni ovaj članak. Prihvaćen Prihvaća se.
13 HGK Obavještavanje Hanfe, Članak 6. Članovi Udruženja leasing društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: Udruženje), vezano za stavak 2. članak 6. ovog Pravilnika navode da Pravilnik propisuje obvezu čuvanja dokaza o dostavi individualne obavijesti, što je u kontradikciji s člankom 5., stavkom 2. Pravilnika gdje je propisano da se obavijest dostavlja na uobičajen način. Primjerice, ako je uobičajen način dostave obična pošta, članovi Udruženja, navode da je upitno na koji način će se osigurati dokazi o dostavi obavijesti. Prihvaćen Prihvaća se. Izmijenjen je članak na način da se evidencije vode o poslanim, a ne dostavljenim obavijestima.
14 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Obavještavanje Hanfe, Članak 6. Izmjena i dopuna članka 6. stavak 2. –prijedlog novog teksta (2) Pružatelj financijskih usluga dužan je u roku od pet godina od slanja čuvati dokaze o poslanim individualnim obavijestima i na zahtjev iste predočiti Hanfi. OBRAZLOŽENJE Predloženom izmjenom osigurava se izbjegavanje višestrukog povećanja troškova i primjena načela učinkovitosti. Naime, obveza čuvanja dokaza o dostavljenim individualnim obavijestima podrazumijeva, u slučaju slanja poštom, slanje poštanske pošiljke s povratnicom. Navedeno značajno odudara od uobičajene prakse za slanje sličnih obavijesti i uvjetuje značajnije, a po našem mišljenju, nepotrebne troškove pružatelju financijskih usluga. Potrebno je napomenuti da bi tako definirana obveza zahtijevala u velikoj mjeri pojačani napor klijenata da dođu u posjed takve obavijesti. Prihvaćen Prihvaća se. Izmijenjen je članak na način da se evidencije vode o poslanim, a ne dostavljenim obavijestima.