Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita "Osjet" TEHNIČKI PROPIS Poštovani, predlažemo da se u Tehnički propis o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti uključi sljedeće: - u čl. 3. st. 4 potrebno je uvrstiti CRVENO-BIJELI ŠTAP koji je pomagalo za orijentaciju za gluhoslijepe osobe - u čl. 3. potrebno je uvesti pojam VIBRACIJSKE NAJAVE i definirati ga imajući u vidu gluhoslijepe osobe - u čl. 42. st. 2. potrebno je uvrstiti GLUHOSLIJEPE OSOBE i VIBRACIJSKU NAJAVU u definiranju da semafor koji se nalazi u području gdje se nalazi građevina u kojoj često borave slijepe, gluhoslijepe i slabovidne osobe, ima zvučnu signalizaciju i vibracijsku najavu, postavljene na visinu od 90 do 120 cm - u čl. 45. (2) potrebno je uvrstiti GLUHOSLIJEPE OSOBE i VIBRACIJSKU NAJAVU tako da stavak glasi „Na raskrižju koje se nalazi u području naselja gdje je smještena građevina u kojoj učestalo borave slijepe, gluhoslijepe i slabovidne osobe i na raskrižjima s pješačkim otokom, pješački prijelaz mora imati pristupačni semafor sa zvučnom signalizacijom i vibracijskom najavom te taktilne crte vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjima okomitim na prometnicu.“ Srdačno, Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita „Osjet“ Prihvaćen Prihvaća se.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Vezano za prijedlog predmetnog propisa navodimo kako preporuka br. 16 iz Zaključnih primjedbi Odbora za prava osoba s invaliditetom o Inicijalnom izvješću RH iz travnja 2015. godine govori: „Preporuka je Odbora da država potpisnica pristupa pristupačnosti u odnosu na zgrade, mjesta i prijevoz te pristupačnosti informacijskih i komunikacijskih usluga na način kako je navedeno u općem komentaru Odbora br. 2 (2014.) i donese planove za poboljšanje pristupačnosti s jasno definiranim i realističnim rokovima i pokazateljima. Organizacije osoba s invaliditetom trebaju biti uključene u planiranje i provedbu ovih planova. Nadalje je preporuka Odbora da se izdvajaju dostatni resursi za realizaciju pristupačnosti javnog i privatnog prijevoza.“ Stoga zahvaljujemo na prihvaćenim prijedlozima Pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji su inkorporirani prije upućivanja teksta u e-Savjetovanje. Također, prepoznajemo kako je u predloženom tekstu predmetnog Nacrta vidljiva želja za kvalitativnim iskorakom koji je svakako potreban budući da je važeći Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN, br. 78/13), koji će prestati važiti donošenjem predmetnog propisa, stupio na snagu još u lipnju 2013. godine i budući da od tada do danas nije provedena niti jedna izmjena i/ili dopuna ovog važećeg podzakonskog propisa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Nadalje, mišljenja smo kako predmetni prijedlog ne sadržava svojevrsni „zaštitni mehanizam“ kojim bi se osiguralo osiguravanje uvjeta pristupačnosti svih građevina na način kako će to biti određeno predloženim predmetnim propisom. Svjesni smo kako podzakonski propis ne može sadržavati ovakvu vrstu „kažnjavanja“, međutim u skladu s određenim uvjetima kao što smo ranije predlagali ponovno predlažemo predlagatelju razmotriti dodatni način osiguravanja pravno-zaštitnog mehanizma kojim će se dodatno osigurati provedba predmetnog propisa i na taj način odgovoriti na slučajeve iz prakse gdje su unatoč važećem Pravilniku građevine koje su trebale biti pristupačne i nakon 2013. godine izgrađene i stavljene u upotrebu zapravo nepristupačne. Potrebu za razmatranjem dodatnog mehanizma ukazuju i odredbe predmetnog prijedloga koje u čl. 5. st. 3. određuju da j vlasnik građevine „dužan održavati elemente pristupačnosti i ne smije ograničavati uvjete uporabe pomagala osoba s invaliditetom“ , kao i odredbe čl. 24. st. 6. kojim se određuje da „Pri projektiranju, građenju i rekonstrukciji građevina iz čl. 7. st. 3. ovog Propisa na svakih deset stanova u zgradi mora se osigurati po jedan jednostavno prilagodljiv stan“. U ovim navedenim odredbama koriste se termini „ne smije“ i „mora se“, dakle nedvojbeno nameću određene obveze, a da predmetni propis niti jednom odredbom ne odgovora/ne rješava situaciju i/ili pitanje što ukoliko se tako ne postupi. Primljeno na znanje Prekršajne odredbe se određuju na nivou zakona, te se ističe kako važeći Zakon o gradnji već sadrži prekršajne odredbe prema kojima je moguće sankcionirati sudionike u gradnji u slučaju neispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. Podredno se navodi kako je u tijeku priprema izmjena i dopuna Zakona o gradnji u okviru kojih se razmatraju i dodatne sankcije za nepridržavanje obveza osiguranja pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kako bi se dodatno ostvarili zakonski preduvjeti za poštivanje propisanih elemenata osiguranja pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom, potrebna inkluzija u društvo i poštivanje temeljnih ljudskih prava.
4 Sonja Juričić Cvitan I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Pohvaljujemo angažman u implementaciji navedene Direktive u području Vaše nadležnosti. No, mislim da bi trebalo biti jasno je da se ovim Tehničkim propisom ne preuzima navedena Direktiva, u cijelosti. Djelokrug Direktive se uglavnom usredotočuje na digitalne proizvode i usluge te je, najvećim dijelom, u nadležnosti drugih ministarstava (ne zna se točno kojih i odnosu na sve proizvode i usluge). Ovaj Tehnički propis se vjerojatno odnosi samo na jedan segment te u odnosu na izgrađen okoliš za pristup digitalnim proizvodima i uslugama koji su obuhvaćeni Direktivom (npr. pristupačan ulaz u banku da bi se pristupilo pristupačnom bankomatu). Stoga se predlaže da se jasno navede u kojem dijelu se preuzima Direktiva ili koji sadržaj iz Direktive se uređuje ovim propisom ili da se onda Direktiva u cijelosti implementira ovim propisom, što bi pretpostavljamo bilo izvan Vaše nadležnost, a podrazumijevalo bi sljedeći sadržaj iz članka 2. Direktive: - potrošačke sustave računalne strojne opreme opće namjene i operativne sustave namijenjene za uporabu u tim sustavima strojne opreme - samoposlužne terminale: terminale za plaćanje i samoposlužne terminale namijenjene pružanju usluga obuhvaćenih ovom Direktivom (bankomate, uređaje za izdavanje karata, uređaje za prijavu, interaktivne samoposlužne terminale na kojima se pružaju informacije, osim terminala koji su ugrađeni kao sastavni dijelovi vozila, zrakoplova, brodova ili željezničkih vozila) - potrošačku terminalnu opremu s interaktivnim računalnim svojstvima koja se upotrebljava za elektroničke komunikacijske usluge - potrošačku terminalnu opremu s interaktivnim računalnim svojstvima koja se upotrebljava za pristup audiovizualnim medijskim uslugama i - e-čitače - elektroničke komunikacijske usluge osim usluga prijenosa koje se upotrebljavaju za pružanje usluga komunikacije između strojeva (implementirano novim Zakonom o elektroničkim komunikacijama) - usluge kojima se omogućuje pristup audiovizualnim medijskim uslugama - elemente zrakoplovnih, autobusnih i željezničkih usluga putničkog prijevoza te usluga putničkog prijevoza vodnim putovima, osim usluga gradskog, prigradskog i regionalnog prijevoza za koje se primjenjuju samo elementi iz točke v.: internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima uključujući aplikacije, elektroničke karte i usluge elektroničkog izdavanja karata, pružanje informacija o prijevoznim uslugama, uključujući i informacije o putovanjima u stvarnom vremenu, interaktivne samoposlužne terminale koji se nalaze na području Unije, osim onih koji su ugrađeni kao sastavni dijelovi vozila, zrakoplova, brodova i željezničkih vozila, koji se upotrebljavaju za pružanje bilo kojeg dijela takvih usluga putničkog prijevoza - potrošačke bankarske usluge - e-knjige i namjensku programsku opremu - usluge e-trgovine - na odgovor u komunikaciji prema hitnim službama na jedinstveni europski broj za hitne službe „112”.(implementirano novim Zakonom o elektroničkim komunikacijama) U svakom slučaju, s obzirom na to da su ovim Tehničkim propisom previđeni bankomati, predlaže se svakako, u ovom Tehničkom propisu, sukladno navedenoj Direktivi, utvrditi obvezu pristupačnosti i za ostale samoposlužne terminale: - terminale za plaćanje - samoposlužne terminale namijenjene pružanju usluga obuhvaćenih ovom Direktivom: uređaje za izdavanje karata; uređaje za prijavu; interaktivne samoposlužne terminale na kojima se pružaju informacije Također, predlaže se sadržaj uskladiti sa sadržajem iz Aneksa III. Direktive, odnosno dodati aspekt uporabe izlaza, evakuacijskih putova i planova za hitne slučajeve i dr. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se u članku 1. doda izgrađeni okoliš. Također, prihvaća se i prijedlog da se u tekst Tehničkog propisa dodaju i ostali samoposlužni terminali kada su ugrađeni u građevinu. Nadalje, prijedlog da se sadržaj uskladi sa sadržajem iz Aneksa III. Direktive se ne prihvaća jer su uvjeti za uporabu izlaza i evakuacijske putove već obuhvaćeni u ostalom dijelu teksta Tehničkog propisa, dok planovi za hitne slučajeve nisu predmet ovog Tehničkog propisa.
5 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3. stavak 6 treba izmijeniti tako da isti glasi: "Prepreka je komunikacijska i orijentacijska smetnja koja osobu smanjene pokretljivosti može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu, kretanju, boravku i radu. Prepreka je komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenjem sluha može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama" Članak 3., stavak 7. treba izmijeniti tako da isti glasi: "Pristupačnost je rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina te uređenju površina/prostora, kojima se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak, nesmetan pristup informacijama i rad u tim građevinama i prostorima na jednakoj razini kao i ostalim osobama" Članak 3., stavak 9. treba izmijeniti tako da isti glasi: "Obvezni elementi pristupačnosti su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine odnosno dijela građevine te uređenje površina radi osiguranja pristupa, kretanja, boravka, pristupa informacijama i rada osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama" Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
6 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo proširenje ovoga članka te dodavanje crveno-bijelog štapa u definiciju pomagala za orijentaciju jer ne koriste osobe s invaliditetom ne koriste samo bijeli štap, već i crveno bijeli, ovisno o vrsti oštećenja. Tako bi članak 4 glasio: "4.Pomagala za orijentaciju su bijeli štap ,crveno bijeli štap i pas vodič." Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
7 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo da se u čl. 3. proširi definicija pojma pomagala osoba s invaliditetom koja sada ne obuhvaća pristup i način dobivanja informacija jer ne dobivaju sve osobe s invaliditetom na isti način informacije. Tako bi nova definicija glasila: "3. Pomagala osoba s invaliditetom su pomagala za orijentaciju, pokretljivost, komunikaciju,pristup i način dobivanja informacija tih osoba“ Prihvaćen Primjedba se prihvaća se je te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
8 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlažemo da se u čl. 3. proširi definicija pojma pomagala osoba s invaliditetom koja sada ne obuhvaća pristup informacijama što nije istovjetno pristupu komunikaciji osobama sa senzoričkim oštećenjima. Tako bi nova definicija glasila: "3. Pomagala osoba s invaliditetom su pomagala za orijentaciju, pokretljivost, komunikaciju i pristup informacijama tih osoba“ Nadalje, u daljnjem tekstu zakona se spominje crveno-bijeli štap (npr. čl. 8) no u čl.3 je ono izostavljeno iz pojmovnika gdje bi se trebalo nalaziti. Dakle definicija bi glasila: "4. Pomagala za orijentaciju su bijeli štap, crveno-bijeli štap i pas vodič.“ Također smatramo kako se trenutnom definicijom pristupačnosti pod točkom 7. izostavljaju i diskriminiraju osobe sa osjetilnim oštećenjima. Naš prijedlog dodatno specificira i diferencira različite vrste pristupačnosti ovisno o skupini oštećenja. Prijedlog glasi: „ 7. Pristupačnost je rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina te uređenju površina/prostora, kojima se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti osigurava nesmetan fizički pristup te pristup informacijama i komunikaciji, kretanje, boravak i rad u tim građevinama i prostorima na jednakoj razini kao i ostalim osobama“. U sadašnjem tekstu zakona ne naglašava se kakva je to točno pristupačnost pri čemu se aludira primarno na fizičku te ponovno izostavljaju skupine osoba sa invaliditetom sa senzoričkim oštećenjima. Zbog čega predlažemo idući tekst za točku 9 čl. 3: „ 9. Obvezni elementi pristupačnosti su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine odnosno dijela građevine te uređenje površina radi osiguranja fizičkog pristupa, pristup informacijama i komunikaciji, kretanja, boravka i rada osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama“ Gluhoslijepe osobe moraju osim zvučne najave imati i vibracijsku kako zbog buke u prometu nisu u mogućnosti uvijek čuti zvučnu najavu i ako imaju ostatke sluha. Nadalje u tekstu zakona u čl. 42.st 4. se navodi zvučna signalizacija i vibracijska najava stoga je isto potrebno ubaciti i u pojmovnik te s obzirom na rečeno predlažemo sljedeće izmjene : „13. Zvučno-vibracijska najava je upozorenje i obavijest slijepoj, slabovidnoj i gluhoslijepoj osobi putem zvuka i vibracije“ Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen, u skladu s danim prijedlozima.
9 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Vezano za čl. 5. st. 3., identična odredba je i u važećem Pravilniku o osiguravanju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (čl. 2. st. 3.; NN, br. 73/13). Mišljenja smo da obveza održavanja elemenata pristupačnosti ne bi trebala biti samo na vlasniku građevine iz razloga što je vlasništvo često sporno iz različitih razloga ili je predmetna građevina u suvlasništvu i sl. Stoga predlažemo razmotriti da se iza riječi „vlasnik građevine“ zamijeniti ili dodaju riječi „i korisnik građevine“. Pojam korištenja (i u slučajevima građevina) je znatno šire od pojma vlasništva i s obzirom na primjere iz prakse predloženo nam se čini kao bolje i praktičnije rješenje. Podredno i vezano za navedeno predlažemo eventualno razmotriti razgraničenje između redovnog i izvanrednog održavanje elemenata pristupačnosti, pri čemu se redovno održavanje može odnositi na korisnika, a izvanredno održavanje na vlasnika. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Obveze održavanja građevine su u obuhvatu Zakona o gradnji. Ujedno se navodi kako je u tijeku priprema izmjena i dopuna Zakona o gradnji u okviru kojih će se razmotriti i dani prijedlog kako bi se dodatno ostvarili zakonski preduvjeti za poštivanje propisanih elemenata osiguranja pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom, potrebna inkluzija u društvo i poštivanje temeljnih ljudskih prava.
10 Sonja Juričić Cvitan I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Predlaže se u članku 5. dodati odredbu kojim se utvrđuje da se odredbe ovog Tehničkog propisa obvezujuće za javnu nabavu zgrada, infrastrukture i javnih radova te kod primjene fondova EU-a. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Tehnički propis je podzakonski akt koji je obavezan u primjeni prilikom projektiranja, izvođenja i održavanja građevina pa time i prilikom provođenja postupka javne nabave.
11 Josip Blažević I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. IZBACITI BROJEVE S POVRŠINOM, BROJEM SOBA I MJESTIMAILI U MALIM MJESTIMA NEĆE NIŠTA BITI PRISTUPAČNO 7. građevine odgojne i obrazovne namjene - 10 SOBA JEDNA PRISTUPAČNA, 10 APARTMANA JEDAN PRISTUPAČAN - IZBACITI BROJEVE 8. građevine kulturne namjene - IZBACITI BROJEVE 300, 10 9. građevine prometne namjene - IZBACITI BROJEVE - 300 Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisani brojevi su optimalni za primjenu obveza iz ovog Tehničkog propisa.
12 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom I. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA, Članak 16. Predlažemo dodatno razmotriti veličinu navedene nastupne plohe platforme određene odredbom čl. 16. st. 2. toč. 1. zbog osiguravanja mogućnosti korištenja platformi za veća kolica (kao na primjer kolica na elektro-motorni pogon koja često imaju veće dimenzije). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisom je propisan minimalni uvjet, što znači da postoji mogućnost ugradnje platforme većih veličina od minimalno propisane.
13 Josip Blažević I. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA, Članak 16. 1. nastupnu plohu platforme veličine najmanje 90 × 100 cm (90 x 110 cm – pravobraniteljica ima kolica koja ne mogu stati na manju površinu) - NASTUPNA PLOHA MORA OSIGURAVATI BITI PRISTUPAČNA ZA NAJVEĆA KOLICA Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisom je propisan minimalni uvjet, što znači da postoji mogućnost ugradnje platforme većih veličina od minimalno propisane.
14 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 18. 4. prag vrata koji nije viši od 2 cm, a zaobljen je s obje strane - POŽELJNO BEZ PRAGA ILI NA PRAGU NAPRAVITI KOSINE MANJE OD 10% S OBJE STARANE Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisana maksimalna visina praga, kao i geometrijski presjek, je optimalno rješenje za savladavanje visinske prepreke.
15 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 19. 6. ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije viši od 2 cm - POŽELJNO BEZ PRAGA ILI NA PRAGU NAPRAVITI KOSINE MANJE OD 10% S OBJE STRANE Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisana maksimalna visina praga, kao i geometrijski presjek, je optimalno rješenje za savladavanje visinske prepreke.
16 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 20. 5. WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm - PREPORUKA 47,5 CM BEZ DASKE - UZETI PROSJEK ZBOG VISOKIH I NISKIH OSOBA S INVALIDITETOM 6. uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda - RAZMAK IZMEĐU DRŽAČA OD 50 – 60 CM ZBOG UPORIŠTA PRILIKOM TRANSFERA 8. udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm (S NASLONOM AKO NEMA VODOKOTLIĆA IZA) 10. konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid (SLAVINA NA SREDINI PO DIJAGONALI ZBOG OSOBA NISKOG RASTA KOJE HODAJU I KOJE SE KREĆU POMOĆU KOLICA) NEGATIVNA ISKUSTVA U ZADNJA DVA MJESECA - MARUNUŠA KNIN - EU PROJEKT - WC ŠKOLJKA NISKO, RUKOHVATI PREŠIROKO - TROKUT ŠIBENIK - DVA WC-A - OBA NEFUNKCIONALNA, ULAZ U ZGRADU KATASTROFA, IZLAZA S PARKIRALIŠTA NA NOGOSTUP NEMA - RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENIK - TRI WC-A - SVI NEPRISTUPAČNI - CIVITAS SACRA - WC NAPRAVLJEN, ŠKOLJKA NISKA, DRŽAČI FIKSNI S OBJE STRANE - GARAŽA ŠIBENIK - WC - NEPRISTUPAČAN - ŠKOLJKA NISKA, DO UMIVAONIKA SE NE MOŽE KOLICIMA Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata.
17 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 21. 4. u prostoru za tuširanje vodootporno preklopno sjedalo postavljeno na visini od 50 cm (VELIČINE 50 x 50 CM S BLAGIM NAGIBOM PREMA ZIDU ZBOG KLIZANJA, VANI 50CM DO ZIDA 46 CM, PREKLOPNI DRŽAČI UZ PREKLOPNU STOLICU NA VISINI 80 CM I ŠIRINI OD 50 – 60 CM) NEGATIVAN PRIMJER - TVRĐAVA SVETOG IVANA ŠIBENIK - EU PROJEKT - WC - ŠKOLJKA NISKA, RUKOHVATI DALEKO, SJEDALO ZA KUPANJE 30X30, MALO, DRŽAČA UZ SJEDALO NEMA, NEMA NI TRAPEZA NA KREVETU Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata.
18 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 24. 4. pragove zaobljene i ne više od 2 cm (BEZ PRAGA ILI PRAG S KOSINAMA S OBJE STRANE MANJE OD 10%) STAN MORA BITI PRISTUPAČAN U SVIM SVOJIM SEGMENTIMA OD ULAZA DO BALKONA.... Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisana maksimalna visina praga, kao i geometrijski presjek, je optimalno rješenje za savladavanje visinske prepreke.
19 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 26. 4. klupu na preklapanje postavljenu na visinu od 50 cm (dimenzija 50x160 cm da bi se mogle presvući nepokretne osobe - osobe smanjene pokretljivosti, paraplegija, cerebralna paraliza...) Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata.
20 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 27. 7. vodootporno preklopno sjedalo postavljeno na visinu od 50 cm u prostoru za tuširanje (dimenzija 50x50 cm s blagim nagibom prema zidu zbog proklizavanja s preklopnim držačima dužine 60 cm) Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata.
21 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 28. Članak 28, stavak 2 - Promijeniti da glasi: "Kada nije moguće osigurati pristupačnost pristupačnim ulazom sukladno odredbi toga stavka, pristupačni ulaz se mora osigurati pokretnim stolcem, dizalom, i/ili elementima pristupačnosti za svladavanje visinske razlike." Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća na način da je ostavljena iznimka za lječilišne plaže i bazene, čime je ostala obaveza za ostale plaže, ali je riječ "može" zamijenjena riječju "mora".
22 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 28. (1) Ulaz u vodu na plaži i na bazenu mora imati pristupačnu rampu, koja doseže dno na dubini od 60 do najviše 80 cm u odnosu na srednju razinu površine vode (mora, rijeke, jezera, bazena). RAČUNATI I NA OSEKU (7) Nadstrešnica za invalidska kolica uz sunčalište i dizalo za spuštanje u more IMAMO NEKOMPLETIRANE PLAŽE, RADI SE STIHIJSKI, NITKO NE PITA OSOBE S INVALIDITETOM KAKO NEŠTO POBOLJŠATI, IMAMO VELIKE KOSINE, NEODGOVARAJUĆE KABINE, NEPRISTUPAČNE TUŠEVE, BEZ NADSTREŠNICA I UZDIGNUTIH SUNČALIŠTA, RADE SE LIFTERI BEZ PREKLOPNIH POSTOLJA ZA NOGE SA ŠIROKIM RUKOHVATIMA I PLITKIM SJEDALICAMA, KLJUČEVE OD LIFTERA TREBA TRAŽITI PO MJESTU OD TURISTIČKE AGENCIJE DO PREDSJEDNIKA OPĆINE. PROŠLE GODINE ROGOZNICA JE STAVILA NA JEDNU PLAŽU JOB KOLICA, PITAO SAM IMAJU LI PARKING, KABINU ZA PRESVLAČENJE, WC ZA OSOBE S INVALIDITETOM, NIŠTA OSIM JOB-A Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata.
23 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 29. Članak 29. stavak 1 treba izmijeniti tako da isti glasi: "Mjesto u gledalištu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje 90 × 140 cm i biti označeno oznakama pristupačnosti prema slikama 1.4 ili 1.21 ili 1.22 i 1.20. iz Priloga I ovoga Propisa." Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
24 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 29. PREPORUČENO JE MALO – Ostaviti dovoljno mjesta ispred prvog reda ili po sredini da može stati i više kolica. Sve više zajedno odlazimo na priredbe izlete i takmičenja, prvi red dva sjedala pa dva mjesta za kolica i opet, tako cijeli red, može i zadnji zavisi gdje je pristupačno, ŠTO VIŠE TO BOLJE Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Josip Blažević II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 30. BANKARI NAS NE DOŽIVLJAVAJU, ZA NEPRISTUPAČNE BANKOMATE IMAJU TISUĆU OBJAŠNJENJA. TREBAJU NAM SANKCIJE ZA NEPOŠTIVANJE TEHNIČKIH PROPISA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 33. Članak 33. stavak (2) treba izmijeniti tako da isti glasi: "(2) Pristupačnim šalterom za gluhe, nagluhe, gluhoslijepe, osobe oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe podrazumijeva se šalter uobičajene visine, koji ispunjava sljedeće uvjete, odnosno ima: 1. komunikacijsko pomagalo i induktivnu petlju ili transmisijski obruč 2. postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima u smjeru vođenja od ulaznih vrata građevine do šaltera i 3. oznaku pristupačnosti prema slici 1. iz Priloga I ovoga Propisa, i to slikama: 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 i 1.21 ili 1.22. umjesto 1.21." Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
27 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 34. Članak 34. stavak (2) treba izmijeniti tako da isti glasi: "(2) Pristupačnim pultom za gluhe, gluhoslijepe, osobe oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe, podrazumijeva se pult uobičajene visine, koji ispunjava sljedeće uvjete, odnosno ima: 1. komunikacijsko pomagalo i induktivnu petlju ili transmisijski obruč 2. postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima u smjeru vođenja od ulaznih vrata građevine do pulta i 3. oznaku pristupačnosti prema slici 1. iz Priloga I ovoga Propisa, i to slikama: 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 i 1.21. ili 1.22 umjesto 1.21." Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
28 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE, Članak 35. Članak 35. stavak (2) treba izmijeniti tako da isti glasi: "(2) Prostorija u kojoj je postavljena induktivna petlja ili transmisijski obruč označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.4. ili 1.22. iz Priloga I ovoga Propisa." Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
29 Josip Blažević III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 39. NADSTREŠNICA – ČEKAONICA I PERON MORAJU BITI U ISTOJ RAZINI, IMAMO PERONE KOJI SU IZDIGNUTI U ODNOSU NA KOLNIK I S KOJIH SE NE MOŽE SIĆI S KOLICIMA BEZ TUĐE POMOĆI. IMAMO NADSTREŠNICE KOJE IMAJU SKALIN DO PERONA. PRISTANIŠTE ZA BRODOVE MORA IMATI SVE ELEMENTE PERONA I JAVNO PJEŠAČKE POVRŠINE UZ RISTUPAČNE ELEMENTE ZA ULAZAK NA BRODOVE S "MOSTOVIMA" PRIHVATLJIVE ŠIRINE, NE UŽE OD 70 CM, U ISTOJ RAZINI S PRISTANIŠTEM I PALUBOM Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata, te uz suglasnost ministarstva u čijoj su nadležnosti propisi iz područja prometa.
30 IVAN ŽERUK III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 39. Navedenu minimalnu širinu perona u čl.39.st.1.točka 1 od "najmanje 200 cm" potrebno je uskladiti s Pravilnikom o autobusnim stajalištima (NN 119/2007) gdje su u tablici 1. dani najmanji elementi za dimenzioniranje autobusnog stajališta a u vezi sa skicom 5. gdje su grafički prikazani najmanji elementi za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta što je u korelaciji s brzinom odvijanja prometa. Obzirom da predmetni Pravilnik o autobusnim stajalištima propisuje najmanju širinu trake za stajalište od 3,0 (3,50) m - potrebno je uskladiti odredbe. Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
31 Josip Blažević III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 40. OVAJ ČLANAK TREBA NAPISATI VELIKIM SLOVIMA NAŠI IZVOĐAČI NE RADE TAKTILNA POLJA, LINIJE VOĐENJA I PREPORUČENI NAGIB OD 10% PO PRAVILNIKU NEGO PO SVOJIM IZMIŠLJENIM STANDARDIMA, LIJEPA NAŠA PUNA JE KOSINA NA RAMPAMA VEĆIM OD 20% 5. osiguranu horizontalnu površinu nogostupa iza izlaza od najmanje 75 cm - MALO, NAJMANJE 110 CM - KOLICA NE VOLE UZDUŽNI I BOČNI NAGIB NA MALOM PROSTORU NA PRISTUPNIM RAMPAMA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 41. Predlažemo razmotriti u djelu „Javne pješačke površine“ i kroz odredbe čl. 41., čl. 43. - pješački prijelaz, čl. 44. - pješački otok, čl. 45. - raskrižje je smještaj kanala za odvodnju oborinske vode, a koji ne mogu biti pokriveni kao što je navedeno u čl. 41. st. 1. toč. 3. „Javna pješačka površina mora biti s pokrivenim kanalima za odvodnju oborinske vode.“ prijedlog da prilikom prijelaza s nogostupa na razinu kolnika ista mora biti smještena okomito u odnosu na smjer kretanja, u suprotnome postoji opasnost za osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, s obzirom da se je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture složilo da dani prijedlog nije dovoljno detaljno razrađen.
33 Josip Blažević III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 41. 6. s ostalim pješačkim površinama povezana bez prepreka - BEZ ZUBA I KRATKIH KOSINA S VELIKIM NAGIBOM NEGATIVNI PRIMJERI NOVIH JAVNIH PJEŠAČKIH POVRŠINA - KNIN - VIDRIĆEVA OBALA - NASUTA ŠLJUNKOM - NEPRIHVATLJIVO ZA INVALIDSKA KOLICA - ŠIBENIK - TVRĐAVA SVETOG IVANA - EU PROJEKT - PJEŠAČKE STAZE NASUTE ŠLJUNKOM - ŠIBENIK - STAZA SVETOG ANTE - NEPRIHVATLJIVI NAGIBI NA MJESTIMA GDJE NISU TREBALI BITI OD ULAZA PA DALJE Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata, te uz suglasnost ministarstva u čijoj su nadležnosti propisi iz područja prometa.
34 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 42. Savez Dodir predlaže sljedeće izmjene teksta Zakona u čl.42 kako Zakonodavac isključivo u ovom čl. nije uvrstio gluhoslijepe korisnike kao one koji također koriste navedene prilagodbe (oni u kombinaciji sljepoća-nagluhost ili slabovidnost-nagluhost), a specifična su skupina osoba sa invaliditetom u odnosu na slabovidne ili slijepe osobe. Prijedlog glasi: „2. semafor koji se nalazi u području gdje se nalazi građevina u kojoj učestalo borave slijepe, slabovidne i gluhoslijepe osobe, ima zvučnu signalizaciju i vibracijsku najavu, postavljenu na visinu od 90 do 120 cm 5. točkastu disperziju zvuka zvučne signalizacije postavljene na semaforu, usmjerenu tako da doziva slijepu, slabovidnu ili gluhoslijepu osobu koja prelazi prometnicu.“ Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
35 Josip Blažević III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 43. 2. osiguranu horizontalnu površinu nogostupa iza izlaza od najmanje 75 cm - MALO, NAJMANJE 110 CM - KOLICA NE VOLE UZDUŽNI I BOČNI NAGIB NA MALOM PROSTORU NA PRISTUPNIM RAMPAMA - NA SLICI 37 IZBRISATI BR0J 15 KOJI OBILJEŽAVA VISINU NOGOSTUPA, ZBOG TE 15-TICE NAPRAVLJENO JE 90% LOŠIH RAMPI, OD 15-TICE SE NIJE VIDJELO NI 10%, NI 8,3%, NI ŠIRINA TAKTILNOG POLJA, NI OKOMITA LINIJA VOĐENJA NA TAKTILNO POLJE. PREDLOŽENI OPIS JE DOBAR ALI TREBA TEMELJITO NADGLEDATI IZVEDBU I TRAŽITI TEMELJIT OPIS U GLAVNOM PROJEKTU. NAPRAVITI PRIJEDLOG ZA KOLNE ULAZE SA GLAVNOG KOLNIKA NAPRAVITI PRIJEDLOGE ZA USKE NOGOSTUPE (STARE) MOGU VAM POSLATI PRIJEDLOGE AKO MI POŠALJETE MAIL ADRESU Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata, te uz suglasnost ministarstva u čijoj su nadležnosti propisi iz područja prometa.
36 Josip Blažević III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 44. NEGATIVAN PRIMJER PJEŠAČKOG OTOKA - ŠIBENIK - METERIZE - ŠIBENIK - POLJANA - NITI JEDNA RAMPA NIJE NAPRAVLJENA PO STANDARDIMA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Josip Blažević III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 45. NAPRAVITI PRIJEDLOG ZA KRIŽANJA GDJE SU VELIKI LUKOVI A PJEŠAČKI PRIJELAZ NIJE UVUČEN NA RAVNI DIO KOJI JE SIMETRIČAN, DEŠAVA SE DA IZVOĐAČI OKRENU TAKTILNA POLJA PO DIJAGONALI RASKRIŽJA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI U JAVNOM PROMETU, Članak 45. Kao i u čl. 42. i u čl. 45. st. 2. ponovno je izostavljena kategorija gluhoslijepih osoba. Molimo i u ovaj stavak dodati kategoriju gluhoslijepih osoba kao jedinstvenu skupinu osoba s invaliditetom na koje se navedene prilagodbe također odnose. Prijedlog teksta: „(2) Na raskrižju koje se nalazi u području naselja gdje je smještena građevina u kojoj učestalo borave slijepe, slabovidne ili gluhoslijepe osobe i na raskrižjima s pješačkim otokom, pješački prijelaz mora imati pristupačni semafor sa zvučnom signalizacijom i taktilne crte vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjima okomitim na prometnicu.“ Prihvaćen Primjedba se prihvaća te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
39 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 46. Članak 46. treba izmijeniti tako da isti glasi: "(1) Građevine javne i poslovne namjene moraju se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže sljedeće elemente pristupačnosti: 1. građevine trgovačke, ugostiteljske i/ili turističke namjene: a) robna kuća mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34., 36. i 37. ovoga Propisa b) trgovački i uslužni centar moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34., 36. i 37. ovoga Propisa c) samoposluživanje uslužne površine od 400 m2 i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 34. ovoga Propisa d) tržnica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa e) caffe bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s 80 i više mjesta moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 25. ovoga Propisa f) disko klub i noćni klub, površine od 400 m2 i više moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa g) turistički informativni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 34. ovoga Propisa h) ured turističke zajednice površine od 200 m² i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 34 ovoga Propisa i) poslovnica turističke agencije površine od 200 m2 i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 34. ovoga Propisa j) zasebno stojeća recepcija mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 36. ovoga Propisa k) građevina nautičkog turizma mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 33. ili 34. te 36. ovoga Propisa l) hotel s 25 i više soba (soba/TWC) mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 27. i 20. te 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa m) hostel s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa n) turističko naselje s 25 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24. i 36. ovoga Propisa o) kamp za 500 više gostiju mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 22. i 36. ovoga Propisa p) restoran uz autocestu, državnu i županijsku cestu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa r) hotel s posebnim standardom: motel uz autocestu, državnu i županijsku cestu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa s) trgovačko-ugostiteljski sadržaj uz crpku za gorivo mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa. 2. građevine poštanske i/ili telekomunikacijske namjene: a) poštanska dvorana za rad sa strankama s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa b) poštanska dvorana za rad sa strankama s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa c) telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa d) telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa e) građevina u kojoj se nude telekomunikacijske usluge telefoniranja, faksiranja i sl. s tri ili više uređaja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 30. ovoga Propisa. 3. građevina za pružanje usluga prometa novcem i druge financijske usluge: a) poslovnica banke s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 30. i 33. ili 34. ovoga Propisa b) poslovnica banke s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa c) poslovnica financijskih agencija s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 30. i 33. ili 34. ovoga Propisa d) poslovnica financijskih agencija s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa. 4. građevine upravne i slične namjene: građevina u kojoj djeluju jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili tijela državne uprave, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sudske vlasti, tijela državne uprave, druga državna tijela, administrativni ured pravne osobe s javnim ovlastima i drugih pravnih osoba moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 36. i 37. ovoga Propisa. 5. građevine zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene: a) ured službe zdravstvene skrbi, Zavod za socijalni rad, Obiteljski centar i dom socijalne skrbi koji pruža socijalne usluge za osobe s invaliditetom moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33., 35., 36. i 37. ovoga Propisa b) ljekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 18. i 33. ili 34 ovoga Propisa c) ljekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa d) ambulanta mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 35. ili 36. ovoga Propisa e) ordinacija mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 36. i 37. ovoga Propisa f) dom zdravlja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa g) svi odjeli bolnica moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23., 26., 27., 33. ili 34., 36. i 37. ovoga Propisa h) lječilište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23., 26., 27., 33. ili 34., 36. i 37. ovoga Propisa i) zatvoreni bazen u lječilištu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28., 33. i 36. ovoga Propisa j) otvoreni bazen u lječilištu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28. i 36. ovoga Propisa k) lječilišna plaža mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28. i 36. ovoga Propisa l) zatvoreno lječilišno kupalište/toplice mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28., 33. ili 34., 36. i 37. ovoga Propisa m) javno kupalište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 33. ili 34. ovoga Propisa n) dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 23., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa o) dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) s 20 i više soba mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 20. i 27., 22., 23., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa p) dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24., 33. ili 34., 35. i 36. ovoga Propisa r) pučka kuhinja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 36. ovoga Propisa. 6. građevine koju učestalo koriste osobe s invaliditetom: a) građevina u kojoj se nalaze poslovne prostorije saveza, društva i/ili udruge osoba s invaliditetom mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 22., 23., 30., 31., 32., 35., 36. i 37. ovoga Propisa b) građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namijenjene za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 23., 26., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa c) građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namijenjene za rehabilitaciju i/ili smještaj i boravak osoba s invaliditetom mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18.,19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34., 36. i 37. ovoga Propisa. 7. građevine odgojne i obrazovne namjene: a) dječji vrtić mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa b) osnovna i srednja škola, ustanova za obrazovanje odraslih osoba, visoko učilište, centar za odgoj i obrazovanje moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 23. i 36. ovoga Propisa c) učenički i studentski dom s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 22., 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa d) učenički i studentski dom hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 27. i 20., 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa e) studentska apartmanska naselja s 25 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24. i 36. ovoga Propisa. 8. građevine kulturne namjene: a) sveučilišna knjižnica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34., 36. i 37. ovoga Propisa b) knjižnica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 33. ili 34. ovoga Propisa c) kulturni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34. 36. i 37. ovoga Propisa d) kongresni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 29., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa e) muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m2 i više moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa f) kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesta u gledalištu moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 29., 35. i 36. ovoga Propisa. 9. građevine prometne namjene: a) zračna luka mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili. 34., 35. i 36. ovoga Propisa b) autobusna i željeznička postaja/kolodvor moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., 35., 36., 39. i 41. ovoga Propisa c) autobusno i tramvajsko stajalište, željeznički peron moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 36., 39. i 41. ovoga Propisa d) putnička zgrada u trajektnim i brodskim pristaništima mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., te 37. ovoga Propisa e) odmorište uz autocestu, državnu i županijsku cestu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 20., 30., 40. i 41. ovoga Propisa f) javno parkiralište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 40. ovoga Propisa g) javna garaža kapaciteta 300 i više vozila mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 40. ovoga Propisa h) crpka za gorivo mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 18. ovoga Propisa. 10. građevine sportsko rekreacijske namjene: a) vanjski sportski teren mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 12., 18., 19., 20., 26., 27., 28 i 29. ovoga Propisa b) sportska dvorana, školska sportska dvorana i unutarnji sportski teren mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 12., 18., 19., 20., 26., 27., 28., 29. i 36. ovoga Propisa c) zatvoreni sportski bazen mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa d) otvoreni sportski bazen mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28. i 36. ovoga Propisa. 11. građevine zabavne namjene: a) zabavni park mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 36. i 41. ovoga Propisa b) zoološki i botanički vrt moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., 36. i 41. ovoga Propisa 12. građevine vjerske i sakralne namjene: a) obredna dvorana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 29., 35. i 36. ovoga Propisa b) vjerski i karitativni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 23. i 36. ovoga Propisa. 13. građevine za izvršavanje kazne zatvorom: a) kaznionica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23. i 33. ili 34. ovoga Propisa b) zatvor mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23. i 33. ili 34. ovoga Propisa c) odgojni zavod mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 33. ili 34. ovoga Propisa. 14. prostori i površine javne namjene: a) pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 41. ovoga Propisa b) pothodnik, nathodnik i pješački most moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 41. ovoga Propisa c) ulični prijelaz mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 42., 43., 44. i 45. ovoga Propisa. 15. građevine druge namjene: a) sajamski i izložbeni centar moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa b) tehnologijski park mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa c) javni WC mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa d) građevina u kojoj je obvezno izvođenje 4 ili više WC jedinica za javnu uporabu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa e) mrtvačnica i krematorij moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 36. ovoga Propisa f) javno sklonište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa. (2) Građevine stambene i stambeno-poslovne namjene moraju se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže sljedeće elemente pristupačnosti: 1. stambena zgrada mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 24. ovoga Propisa 2. stambeno-poslovna zgrada mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 24. ovoga Propisa, a u dijelu građevine poslovne namjene mora sadržavati i elemente pristupačnosti ovisno o namjeni toga poslovnog dijela iz stavka 1. ovoga članka. Djelomično prihvaćen Primjedbe se prihvaćaju, osim onih koje se odnose na građevine za izvršavanje kazne zatvorom jer se u njima ne pružaju usluge pa ne postoji potreba za pristupanim pultom. Napominje se da su dane primjedbe, ovisno o vrstama zgrade, dostavljene na mišljenje Ministarstvu financija, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu turizma i sporta, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu pravosuđa i uprave i Ministarstvu kulture i medija.
40 Josip Blažević IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 46. c) samoposluživanje uslužne površine od 400 m2 i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 34. ovoga Propisa (IZBACITI 400 M2) e) caffe bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s 80 i više mjesta moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 25. ovoga Propisa (IZBACITI 80) f) disko klub i noćni klub, površine od 400 m2 i više moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa (IZBACITI 400 M2) h) ured turističke zajednice površine od 200 m² i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa (IZBACITI 200 M2) i) poslovnica turističke agencije površine od 200 m2 i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa (IZBACITI 200 M2) l) hotel s 25 i više soba (soba/TWC) mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 27. i 20. te 23. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 25) m) hostel s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 23. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 25) n) turističko naselje s 25 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI25) o) kamp za 500 više gostiju mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 22. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 500) n) dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 23., 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa (IZBACITI 20) o) dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) s 20 i više soba mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 20. i 27., 22., 23., 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa (IZBACITI 20) p) dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24., 33., 35. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 20)   7. građevine odgojne i obrazovne namjene: c) učenički i studentski dom s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 22., 23. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 25) d) učenički i studentski dom hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 27. i 20., 23. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 25) e) studentska apartmanska naselja s 25 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24. i 36. ovoga Propisa. (IZBACITI 25) 8. građevine kulturne namjene: e) muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m2 i više moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34. i 36. ovoga Propisa (IZBACITI 300) f) kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesta u gledalištu moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 29., 35. i 36. ovoga Propisa. (IZBACITI 100) 9. građevine prometne namjene: g) javna garaža kapaciteta 300 i više vozila mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 40. ovoga Propisa (IZBACITI 300)   h) crpka za gorivo mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 18. ovoga Propisa. (UBACITI ČLANAK 19 i 20) Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata, te uz suglasnost ministarstava u čijoj su nadležnosti pojedine vrste zgrada.
41 Josip Blažević IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 48. (2) Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu soba) u domu za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) i u domu za starije i nemoćne osobe u kojem se nalaze zajedničke sanitarne jedinice, određuje se tako da se na prvih dvadeset soba izvodi obvezno jedna pristupačna soba, te po jedna više za svakih idućih deset soba. (ŠTO VIŠE TO BOLJE, MOŽE I SVAKA DRUGA SOBA BITI PRISTUPAČNA) (4) Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu: soba) u hotelu (soba/TWC) s 25 i više soba, turističkom naselju s 25 i više apartmana, hostelu s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, u učeničkom i studentskom domu hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba, te učeničkom i studentskom domu s 25 i više soba u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice kao i studentskom apartmanskom naselju s 25 i više apartmana, iznosi najmanje 2 % od ukupnog broja soba, pri čemu se potreban broj tih soba utvrđuje zaokruživanjem decimalnog broja na veći cijeli broj. (OVO IZBRISATI – SVAKI HOTEL, TURISTIČKO NASELJE, HOSTEL, UČENIČKI I STUDENTSKI DOM MORA IMATI OSIGURAN SMJEŠTAJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM - PREPORUKA DESET SOBA JEDNA PRISTUPAČNA, ŠTO VIŠE TO BOLJE.) SVE SOBE I WC-EVI U SVIM NAVEDENIM OBJEKTIMA MORAJU BITI LAKO PRILAGODLJIVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata, te uz suglasnost ministarstava u čijoj su nadležnosti pojedine vrste zgrada.
42 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 48. Predlažemo izmjenu stavka (1) na način da glasi: "Sve sobe u bolnici, lječilišnom odjelu namijenjenom rehabilitaciji osoba sa invaliditetom te domu socijalne skrbi za osobe s invaliditetom moraju se izvesti kao pristupačne." Predlažemo također izmjenu stavka (2) na način da glasi: "Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu soba) u lječilištu, domu za starije...." Obrazloženje Lječilišta nisu ustanove odnosno trgovačka društva koja su pretežno namijenjena osobama sa invaliditetom već je veliki dio djelatnosti i preventivna zdravstvena zaštita koja uključuje i medicinski wellness. Stoga smatramo da je izjednačavanje s bolnicom u obvezi osiguranja pristupačnosti nesrazmjerna obveza u odnosu na zahtjeve korisnika. Prihvaćen Primjedbe se prihvaćaju te je tekst Tehničkog propisa dorađen.
43 Josip Blažević IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 49. – BEZ OBZIRA NA BROJ SOBA MORA IMATI WC ZA OSOBE S INVALIDITETOM I PRISTUPAČNE SOBE ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Propisane minimalne i maksimalne dimenzije su standardi koji su izrađeni u zajedničkoj suradnji osoba s invaliditetom s predstavnicima projektanata, te uz suglasnost ministarstava u čijoj su nadležnosti pojedine vrste zgrada.
44 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 50. Identična odredba je i u sada važećem Pravilniku o osiguravanju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (čl. 48.; NN, br. 73/13). Oblikovanje odredbe na predloženi način „Kada je u građevini predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom…“ nameće pitanje kako je moguće unaprijed odrediti da se u građevini neće zapošljavati i osobe s invaliditetom, te da prema tome građevina ne treba imati pristupačnu radnu prostoriju i pristupačan WC (izuzev onih građevina za koje je takva obveza već određena važećim Pravilnikom (čl. 44.), odnosno predmetnim Nacrtom (čl. 46.). Nadalje, važećim Zakonom o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) je propisano (čl. 8.) da „Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.“ Stoga se opravdano nameće pitanje/prijedlog treba li se ova i ovakva odredba odnositi na sve građevine u kojima radi više od 20 radnika? Također, odnosi li se ova odredba na građevine u kojima se osobe s invaliditetom zapošljavaju prema posebnim uvjetima (kao što su to na primjer integrativne/zaštitne radionice). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, s obzirom da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potvrdilo da je odredba razumljiva, stoga ne postoji potreba za izmjenama.
45 Josip Blažević IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 50. Kada je u građevini predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom mora se osigurati pristupačna radna prostorija i pristupačan WC. ČLANAK 18, 19 i 20. ZAPOSLENIKU S INVALIDITETOM TREBA BITI DOSTUPNO SVE ŠTO JE DOSTUPNO I OSTALIM ZAPOSLENICIMA Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Već je propisano člankom 46. Tehničkog propisa.
46 Josip Blažević IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI, Članak 54. - MORAM NAGLASITI DA SE NAŠE KULTURNE I POVIJESNE GRAĐEVINE ŠTITE VIŠE OD KOLOSEUMA I AKROPOLE! - ZANIMA ME KAKO SE POVIJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI MOGU PRILAGODITI SVIM STANDARDIMA UDOBNOSTI OSIM PRISTUPAČNOSTI? - ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI OPLEMENJUJU POVJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI, KONZERVATORE POSLATI NA AKROPOLU - VOZIM KOLICA DVADEST GODINA, IMAM 60. ČEKAO SAM PRAVILNIK.... ISTO KAO ŠTO SADA ČEKAM TEHNIČKI PROPIS..., BIO SAM ZADOVOLJAN S NJIM ISTO KAO I S TEHNIČKIM PROPISOM... S MALIM IZNIMKAMA ALI SU MI INVESTITORI I PROJEKTANTI GOVORILI KAKO NIJE ŽIVOTAN. JA SAM INZISTIRAO NA POŠTIVANJU STANDARDA A ONI SU GLEDALI KAKO ĆE IH ZAOBIĆI. ODGOVORNO TVRDIM DA 90% GRAĐEVINA ZA VRIJEME PRAVILNIKA NIJE ISPOŠTIVALO STANDARDE PRAVILNIKA A POTPISALI SU IZJAVE DA SU IH ISPOŠTIVALI I DA SU PROJEKTI U SKLADU S PRAVILNIKOM. AKO SE TAKO NASTAVI S TEHNIČKIM PROPISOM.... ONDA NAS NEMA NIGDJE. - OSOBE S INVALIDITETOM TREBA UKLJUČITI U PROJEKTIRANJE I U TEHNIČKI PREGLED PRIJE IZDAVANJA UPORABNE DOZVOLE. JEDINO TAKO DOBIT ĆEMO PRISTUPAČNE OBJEKTE ZA SVE. OTKAD SAM U KOLICIMA NIKAD SE NISAM VOZIO VLAKOM, AUTOBUSOM, AVIONOM. DOK NISAM NABAVIO OSOBNO VOZILO UVIJEK SAM MORAO TRAŽITI PRIJEVOZ. VOZIO SAM SE NEKOLIKO PUTA BRODOM ALI SU ME NOSALI KAO VREĆU KRUMPIRA, U NEKIM SITUACIJAMA MORAO SAM SKIDATI I KOTAČE S INVALIDSKIH KOLICA DA BI ME MOGLI UKRCATI NA „PRISTUPAČAN“ BROD. IMAMO NAŠE PAROLE ALI VAS MOLIM DA NATJERAMO ODGOVORNE DA POŠTIVAJU TEHNIČKI PROPIS..., KONVENCIJU UNA-A I SVE NAŠE DOKUMENTE.   - PREPORUKA 2023, 2024 ili 2025 GODINU PROGLASITI GODINOM OSOBA S INVALIDITETOM NAPRAVITI REVIZIJU PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA PROJEKTIMA ZADNJIH PET(5) GODINA KOJI SU FINANCIRANI IZ DRŽAVNIH I EUROPSKIH FONDOVA I KOJI SU MORALI OSIGURATI PRISTUPAČNOST PO ZAKONU Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Josip Blažević OBVEZAN SADRŽAJ PROJEKATA, Članak 56. DOSADAŠNJ PROJEKTI NISU IMALI TEHNIČKI PRIKAZ NI OPIS TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI, NE SMIJE SE DOZVOLITI DA VRATA OD WC-A, SOBA, BALKONA..... BUDU UŽA OD 80 CM SVJETLE ŠIRINE Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Josip Blažević OBVEZAN SADRŽAJ PROJEKATA, Članak 57. NADAM SE DA ĆE OVAJ ĆLANAK PROMJENITI GLAVE PROJEKTANATA, IZVOĐAČA I NADZORA, DA ĆE SE POŠTIVATI I DA OSOBE U KOLICIMA NEĆE ULAZITI U ZGRADE KROZ GARAŽNI PROSTOR UMJESTO NA GLAVNI ULAZ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Josip Blažević PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 59. NAŠI INVESTITORI NISU GA POŠTIVALI ILI MALO, SVE SU RADILI SAMO DA GA ZAOBIĐU, JEDINO SU DAVALI POTPISANE IZJAVE DA JE PROJEKT U SKLADU S PRAVILNIKOM I DA SU RADOVI IZVEDENI PO PROJEKTU. NEGATIVAN PRIMJER MOST U KNINU UMJETO 8% NAGIBA IMA 18%! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Josip Blažević PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 59. PREPORUKA 2023, 2024 ili 2025 GODINU PROGLASITI GODINOM OSOBA S INVALIDITETOM NAPRAVITI REVIZIJU PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA PROJEKTIMA ZADNJIH PET(5) GODINA KOJI SU FINANCIRANI IZ DRŽAVNIH I EUROPSKIH FONDOVA I KOJI SU MORALI OSIGURATI PRISTUPAČNOST PO ZAKONU Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Josip Blažević PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 60. KAKVE ĆETE SANKCIJE UVESTI ZA ONE KOJI NE BUDU POŠTIVALI TEHNIČKE PROPISE...? HOĆE LI SE IZDAVATI UPORABNE DOZVOLE ZA NEPRISTUPAČNE OBJEKTE? ŽELIM ODGOVORE NA SVE MOJE KOMENTARE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prekršajne odredbe se određuju na nivou zakona, te se ističe kako važeći Zakon o gradnji već sadrži prekršajne odredbe prema kojima je moguće sankcionirati sudionike u gradnji u slučajevima neispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. Podredno se navodi kako je u tijeku priprema izmjena i dopuna Zakona o gradnji u okviru kojih se razmatraju i dodatne sankcije za nepridržavanje obveza osiguranja pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kako bi se dodatno ostvarili zakonski preduvjeti za poštivanje propisanih elemenata osiguranja pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom, potrebna inkluzija u društvo i poštivanje temeljnih ljudskih prava.
52 Ivan Molnar UVODNE ODREDBE, PRILOG I Zašto na slici 33.a Parkirališno mjesto u uzdužnom nizu (čl. 40. stavak 1. točka 2). nije kotirana udaljenost od parkirališnog mjesta (pune crte žute boje) i isprekidane crte? Ovo je najvažnije iskotirati i naglasiti da ta udaljenost nikako nebi smjela biti manja od 1,6 m jer je vrlo opasno da vozač parkiranog vozila otvori vrata uz prometnicu, kao što je i opasan sam izlazak iz vozila a posebno ukoliko se koriste invalidska kolica. Projektiranje parkirališnog mjesta u uzdužnom nizu za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je strogo zabraniti ukoliko nema minimalno 1,6 m do ruba kolnika odnosno isprekidane rubne crte. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, s obzirom da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svojim propisima još nije propisalo navedenu dimenziju.
53 Ivan Molnar UVODNE ODREDBE, PRILOG I Zašto u Prilogu I slika 34. "Parkirališno mjesto s međuprostorom (članak 40.)" nije usklađena s tablicom 22. u čl. 64. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) - oznaka H57-1. Molim uskladiti kako bi Pravilnici bili međusobno usklađeni ili uklonite skicu i pozovite se na važeći navedeni Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Ukoliko se odlučite na uklanjanje slike 33 i slike 34 i pozvati se na važeći pravilnik molim uklonite i sliku 33 a) Parkirališno mjesto u uzdužnom nizu (članak 40. stavak 1. točka 2) jer su na neki način ove tri slike vezane i nema smisla ukloniti 2 a ostaviti 1. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, s obzirom da je slika usklađena s navedenim pravilnikom.
54 Ivan Molnar UVODNE ODREDBE, PRILOG I Zašto u Prilogu I slika 33. "Parkirališno mjesto u nizu (članak 40. stavak 1.)" nije usklađena s tablicom 22. u čl. 64. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) - oznaka H57. Molim uskladiti kako bi Pravilnici bili međusobno usklađeni ili uklonite skicu i pozovite se na važeći navedeni Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, s obzirom da je slika usklađena s navedenim pravilnikom.
55 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir UVODNE ODREDBE, PRILOG I Mišljenja smo kako se u Prilogu I kod Slike 1. treba dodati oznaka pristupačnosti za osobe sa gluhosljepoćom. S obzirom da je gluhosljepoća zakonski priznato, jedinstveno tjelesno oštećenje pa se i sama prilagodba razlikuje od npr. slabovidnih ili gluhih osoba, mislimo da je vrijeme i da gluhoslijepe osobe imaju jedinstvenu oznaku pristupačnosti koju obilježava objedinjena slika uha i oka (vidljivo na logu Saveza Dodir, a koju možemo dostaviti na zahtjev). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Slike 1.2. (Oznaka pristupačnosti za slijepe osobe), 1.3. (Oznaka pristupačnosti za slabovidne osobe) i 1.4. (Oznaka pristupačnosti za gluhe osobe i osobe oštećenog sluha) su dostatne kada se koriste u kombinaciji.