Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Natura beef MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kao i u Prijedlogu pravilnika za izradu gospodarskog programa moj komentar je isti, odnosno mišljenja sam da bi ostvarivanje prava na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH trebala moći ostvariti samo poljoprivredna gospodarstva koji su upisani u Registar poreznih obveznika. Eventualno bi se to pravo moglo odobriti samo onim PG-ovima koji bi na temelju Odluka o dodjeli zemljišta a prije sklapanja Ugovora o zakupu riješili svoj status po pitanju upisa u RPO. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH je opće dobro, vlasništvo svih građana RH i ono kao takvo mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a ne za kupovanje socijalnog mira, predizbornih političkih poena ili za protuzakonito bogaćenje pojedinaca na temelju ostvarivanja prava za poticaja bez ozbiljne želje za poljoprivrednom proizvodnjom i svim rizicima koja ona sa sobom donosi. To bi trebala biti polazna pretpostavka oko koje bi se sve političke opcije u RH trebale jednoglasno složiti. Dakle, onaj koji svojom aktivnošću pridonosi široj zajednici kroz zapošljavanje, proizvodnju i plaćanje poreza od te iste šire zajednice (države) treba biti stavljen u tu vrstu prioritetnog položaja kada je u pitanju zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Također treba omogućiti pravo žalbe na odluke komisija o odabiru najpovoljnijih ponuđača, obzirom da nigdje u Pravilniku tu mogućnost nisam pronašao. Naime, previše je "dokaza" kojim netko može ostvariti pravo prvenstva prepušteno raznim izjavama u kojima ponuditelj nešto jamči a bez jasnih načina kako je te navode moguće provjeriti. Nije prihvaćen Kriteriji za ostvarivanje bodova propisani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 i 57/22) i nisu predmet ovog pravilnika. Raspolaganje nije upravni postupak te slijedom navedenog ne postoji pravo žalbe. Nezadovoljna stranka u natječaju može podnijeti prigovor Ministarstvu i nadležnom državnom odvjetništvu. Napominjemo da postoje dvije razine kontrole natječaja koje provode jedinice lokalne samouprave i to od strane Ministarstva poljoprivrede i nadležnog državnog odvjetništva.
2 Obnovljivi izvori energije Hrvatske MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Prilikom raspisivanja javnih natječaja Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb trebaju uzeti u obzir aktivnosti dosadašnjeg posjednika i to ako je u tijeku njegovo značajno kapitalno ulaganje (npr. ishodio dozvole), ili ako je dosadašnji posjednik izgradio sustav podzemne odvodnje, ako je izgrađen sustav navodnjavanja kojeg dosadašnji posjednik koristi ili je isti u izgradnji ili ako je zemljište obuhvaćeno višegodišnjim planom navodnjavanja, a dosadašnji posjednik je iskazao interes ili sklopio predugovor sa jedinicama regionalne samouprave te predlažemo u tim slučajevima izostaviti mogućnost određivanja maksimalne površine kako ne bi došlo do zaustavljanja započetih ulaganja i stvaranja negativne investicijske klime. Nije prihvaćen Odredbe o maksimalnoj površini koja se može dati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi propisane su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
3 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zaključni dio Tablice1. treba doraditi na način da redovi za Ukupan broj bodova i Cijena budu podijeljeni da se jasno vidi zbroj bodova za svakog ponuditelja, kao i cijena koji je svaki pojedini Ponuditelj ponudio PS. ponavljamo da u čl.36 Zakona je brisana odredba o obaveznom prihvaćanju najveće ponuđene cijene za pojedinu kč/PTC, te u važećem čl. 36 ovog Zakona nije definirano po kojoj se cijeni sklapa Ugovor s najpovoljnijim Ponuditeljem koji temeljem broja bodova ostvari pravo prvenstva, a u slučaju da nije izjednačen u broju bodova sa konkurentom/ima za istu kč/PTC. Prihvaćen Prihvaća se.
4 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij i) Udio izravnih plaćanja u prihodima od poljoprivrede - za uvjet " udio od izravnih plaćanja manji od 30%" treba dodati kojim relevantnim dokazom se utvrđuje ostvareni prihodi od poljoprivrede (Knjiga primitaka/izdataka, Račun dobiti/gubitka ...) PS.navedena Evidencija ne sadrži financijske podatke pa nije relevantna Uzeti u obzir da gospodarstva koja nisu upisana u RPO ne vode poslovne knjige i nemaju Izvješća o financijskim pokazateljima poslovanja. Treba i za takva gospodarstva utvrditi dokaz kojim je moguće utvrditi ostvareni financijski rezultat gospodarstva. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij h) Udruživanje i zapošljavanje - trebalo bi dodati bodove za Zadruge (udruživanje) Nije prihvaćen Kriteriji za ostvarivanje bodova propisani su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
6 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij g) Sudjelovanje u domovinskom ratu - trebalo bi dodati bodovanje za braniteljski status članova i upravitelja Braniteljskih zadruga Nije prihvaćen Kriteriji za ostvarivanje bodova propisani su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
7 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij g) Sudjelovanje u Domovinskom ratu - za uvjet "većinski vlasnik ... sa 50% udjela" - treba definirati dokaz iz Registra stvarnih vlasnika Nije prihvaćen Kao dokaz za podkriterij "većinski vlasnik” naveden je osnivački akt.
8 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij e) Obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi - za uvjet " najmanje jedan zaposleni .. VSS..." treba dodati dokaz iz HZMO ( el. zapis ), Diplomu za istog i Ugovor o radu Nije prihvaćen Kao dokaz za podkrtiterij VSS navedena je diploma. Dokaz da je zaposlen dokazuje se u drugom polju tablice i to potvrdom iz HZMO.
9 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij d) Mladi poljoprivrednik - uvjet "većinski vlasnik pravne osobe... s 50% i više vlasničkih prava" treba dodati dokaz iz Registra stvarnih vlasnika jer se u Sudskom registru ne vidi udio u vlasništvu Nije prihvaćen Kao dokaz za podkrtiterij naveden je bon 1 i osnivački akt.
10 Grad Novska MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kriterij d) Mladi poljoprivrednik - u Tablici treba u dodati " i žene poljoprivrednice" s obzirom da je u istom odjeljku bodovanje za oba kriterija Prihvaćen Prihvaća se.
11 PPK Valpovo EKO d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Odredbom članka 31. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu dozvoljava se jedinici lokalne samouprave na svakom natječaju odrediti maksimalnu površinu koju u zakup može dobiti pojedina fizička ili pravna osoba, uključujući i njena povezana društva te je posljedično krajnje neizvjesno kako će jedinica lokalne samouprave postupiti. Ovakvom odredbom direktno se utječe na sudbinu poljoprivrednih proizvođača na način da poljoprivredno zemljište postane nedostupno pojedinim kategorijama poljoprivrednika (prvenstveno mislimo na dosadašnjeg posjednika) zbog čega će zasigurno doći do smanjivanja postojeće poljoprivredne proizvodnje i zaustavljanja započetih ulaganja te odustajanja od novih. Zato predlažemo kroz Pravilnik propisati jasne kriterije za primjenu odredbe o maksimalnoj površini odnosno izostavljanja mogućnosti primjene maksimalne površine na natječaju za površine koje koriste dosadašnji posjednici u slučaju da je dosadašnji posjednik realizirao investiciju ili započeo sa novom, ishodio potrebne dozvole ili iskazao interes za navodnjavanje ili već navodnjava predmetnu poljoprivrednu površinu. Nije prihvaćen Odredbe o maksimalnoj površini koja se može dati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi propisane su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
12 NOVI AGRAR D.O.O. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Molimo Vas da obratite pažnju da postoje proizvodno tehnološke cjeline poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na kojima su posjednici izvršili neposredne investicije, poput ulaganja u opremu za korištenje sustava javnog navodnjavanja ili posredne investicije poput izgradnje novih farmi. Radi zaštite takvih investicija i stvaranja povoljnijih uvjeta za buduće investicija u poljoprivredi, predlažemo da u Pravilniku razmotrite mogućnost ograničavanja odredbe o maksimalnoj poljoprivrednoj površini na način da se proizvodno tehnološke cjeline na kojima su izvršene investicije u poljoprivrednu proizvodnju ne smanjuju. Nije prihvaćen Odredbe o maksimalnoj površini koja se može dati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi propisane su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
13 PP Orahovica d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Prijedlog: u cijelom tekstu predlažemo tekst "katastarske čestice/PTC" zamijeniti sa "PTC" Obrazloženje: Članak 31. stavak 12 Zakona o poljoprivrednom zemljištu definiraju PTC kao jednu katastarsku česticu ili skup katastarskih čestica pa je navod "katastarske čestice/PTC" nejasan. Napomena, isto se treba primijeniti i za ispunjavanje gospodarskog programa koje bi trebalo biti za PTC, a ne katastarsku česticu. Nije prihvaćen Člankom 31. stavkom 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18, 98/19 i 57/22) propisano je predmet javnog natječaja mogu biti pojedinačne katastarske čestice i/ili proizvodno-tehnološke cjeline.
14 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. opp. vezano za prijedlog PP Orahovica - ne podržavamo prijedlog da se definicija PTC primijenjuje i za pojedinačne katastarske čestice kako bi Prijaviteljima jasno bilo vidljivo da li se radi o više kč i dijelova kč (PTC) ili o pojedinačnij katastarskoj čestici Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Prijedlog: Dodati novi stavak 8, a postojeći stavak 8, 9, 10 postaju stavak 9, 10, 11 "(8) U javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u okolnostima kada je na zemljištu u tijeku značajno kapitalno ulaganje dosadašnjeg posjednika (npr. ishođene građevinske dozvole), na kojima je dosadašnji posjednik izgradio sustav podzemne odvodnje odnosno na kojima je izgrađen ili je u izgradnji sustav navodnjavanja ili je zemljište obuhvaćeno višegodišnjim planom navodnjavanja, a dosadašnji posjednik je iskazao interes ili sklopio predugovor sa jedinicama regionalne samouprave, treba uzeti u obzir navedene okolnosti bez korištenja mogućnosti određivanja maksimalne površine." Obrazloženje: Potrebno je dati jasne kriterije za mogućnost primjene članka 31. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se umanjila pravna nesigurnost proizvođača (dosadašnjih posjednika) koji su realizirali projekte i pokrenuli nove. Bez jasnih kriterija, doći će do gubitka dosadašnjeg posjeda kod takvih proizvođača što će rezultirati smanjivanjem postojeće poljoprivredne proizvodnje, zaustavljanja započetih ulaganja, stvaranja negativnog investicijskog ozračja i umjesto povećanja broja zaposlenih, doći će do značajnog smanjenja. Nije prihvaćen Odredbe o maksimalnoj površini koja se može dati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi propisane su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
16 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Prijedlog: Stavak 7 zamijeniti novim.... (7) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su za PTC iz stavka 6. ovoga članka dostaviti Ministarstvu kopije ugovora, a u slučaju da se proizvodno tehnološkom cjelinom utvrđuje dio katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta, dokument o provedenoj parcelaciji ili geodetsku skicu/podlogu. Obrazloženje: Obzirom da ZPZ predviđa iznimku prilikom davanja na javni natječaj dijela katastarske čestice kad se dio čestice smatra PTC, tada treba predvidjeti da podloge o provedenim preduvjetima JLS treba dostaviti Ministarstvu, kad se već propisuje da se dostavljaju podloge (ugovori) kao dokaz o postojanju PTC. Prihvaćen Prihvaća se.
17 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Prijedlog: Stavak 6 zamijeniti novim... "(6) Proizvodno-tehnološke cjeline (u daljnjem tekstu: PTC) čine katastarske čestice kako je definirano člankom 31. stavkom 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22). PTC ne mogu se uvećavati u odnosu na postojeće proizvodno-tehnološke cjeline za koje su sklopljeni ugovori na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu." Obrazloženje: S obzirom da su na prethodnim natječajima pojedine JLS zahtijevale izradu gospodarskih programa za svaku česticu bez obzira da li ona sama čini PTC ili PTC čini više čestica, potrebno je jasnije definirati što čini PTC, za što se dostavlja GP, za što se plaća jamčevina itd. Smatramo kako nema smisla raditi npr. 20 gospodarskih programa ako je PTC čini 20 katastarskih čestica, kao što su to zahtijevale pojedine JLS. Nije prihvaćen Navedena odredba odnosi se na PTC koji se formiraju u odnosu na dosadašnjeg posjednika. Definicija PTC je određena Zakonom i nije je potrebno navoditi.
18 Natura beef O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. U novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu vrlo nejasno je definirana uloga JLS u dijelu koji se odnosi na mogućnost određivanja zemljišnog maksimuma, što je prema prethodnom zakonu bio jedan od najvećih kamena spoticanja i jedna od glavnih prepreka zašto raniji zakon nije dao očekivane rezultate. Mišljenja sam da bi takvu odredbu u potpunosti trebalo isključiti kao mogućnost jer će se na taj način neki dosadašnji dokazani poljoprivredni proizvođači dovesti u nezavidan položaj i biti podložni mogućim ucjenama. U svakom slučaju to otvara nebrojene mogućnosti korupcije. Upravo zbog toga bi glavni dokument trebao biti Gospodarski program iz kojeg je vidljivo tko šta radi i tko šta može raditi. Sukladno tome, mišljenja sam da bi se novi zakon i ograničenja koja on donosi u pogledu maksimalnih površina trebao primjenjivati samo na površine koje su predmet natječaja po novom zakonu i svih prethodnih zakona te vrste dok bi se vlastite površine kao i površine koje se nalaze u zakupu po šumsko gospodarskoj osnovi trebale izuzeti u zbrajanju površina koje pojedino PG koristi ili ima u vlasništvu. Nije prihvaćen Odredbe o maksimalnoj površini koja se može dati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi u natječaju za zakup propisane su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
19 Natura beef O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. U čl. 5. stavak 2. i naročito stavak 3. daje široke mogućnosti zloupotreba dosadašnjim zakupnicima vezano na provođenje ranijeg Gospodarskog programa. Naime, Izjava kojom ponuditelj jamči da je ostvario raniji Gospodarski program iz ranijeg Ugovora, a posebno ona koja se odnosi na nepostojeći ili "nestali" Gospodarski program ostavlja mogućnost ranijim zakupnicima koji nisu realizirali ili uopće započeli Gospodarske programe na temelju kojih su ostvarili ranija prava da sada "na majke mi " jamče da su isto ispunili. Nažalost, svjedoci smo upravo brojnim suprotnim primjerima za koje šira javnost zna ali nikada nitko nije poduzeo ništa da se takvima dosadašnji ugovori raskinu već ih se sada, naprotiv ponovno stavlja u privilegirani položaj. Nije prihvaćen Člankom 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 57/22 propisano je da se za ugovore o koncesiji, prioritetnoj koncesiji, zakupu i dugogodišnjem zakupu koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) koji sadrže odredbu o Gospodarskom programu kao sastavnom dijelu ugovora, a isti nije priložen uz ugovor, koncesionari odnosno zakupnici dužni su u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona izraditi novi Gospodarski program sukladno odredbama važećeg ugovora i članka 17. ovoga Zakona i isti dostaviti jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu“. Također propisana je i obveza dostave izvješća o provedbi gospodarskog programa kao i kazna u slučaju nedostavljanja istog. Napominjemo da i Državni inspektorat provodi nadzor nad provođenjem gospodarskog programa.
20 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. veza čl. 5. st. 9. u Tablici 1. nije definirano kojom dokumentacijom i iz kojeg izvora se dokazuje vidljiva povezanost Ponuditelja sa fizičkim i pravnim osobama Prihvaćen Prihvaća se.
21 Udruga Biom O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Najveći dio šaranskih ribnjaka koji su u državnom vlasništvu i predmet su ovog pravilnika ujedno je i dio ekološke mreže NATURA 2000, kao područja važna za očuvanje ptica (POP) i vrsta i staništa (POVS). Kako bi se osiguralo povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, ključno je da zakupac za vrijeme trajanja ugovora o zakupu poštuje uvjete i mjere zaštite prirode propisane od strane sektora zaštite prirode. Budući da su uvjeti zaštite prirode i mjere očuvanja sastavni dio ugovora o zakupu potrebno je osigurati njihovu provedbu, odnosno da se u slučaju njihovog neprovođenja ugovor o zakupu raskida. Isto bi trebalo predvidjeti predmetnim pravilnikom. Za slučaj da postoje ugovori o zakupu koji ne sadrže sve propisane mjere očuvanja, potrebno je iste ugraditi u ugovore. Na poljoprivrednom zemljištu koje se dijelom ili u cijelosti nalazi u obuhvatu ekološke mreže NATURA 2000 i predmet je ovog pravilnika, nužno je osigurati povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova. Kako bi se to osiguralo nužno je da ugovoru o zakupu prethodi ishođenje odgovarajućih uvjeta i mjera zaštite prirode. Svako daljnje nepoštivanje predmetnih uvjeta zaštite prirode i mjera očuvanja trebalo bi voditi k raskidanju ugovora o zakupu te isto propisati ovim pravilnikom. Nije prihvaćen Razlozi za raskid ugovora propisani su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu( NN 20/18,115/18,98/19 I 57/22). Uvjeti i mjere zaštite prirode navode se u tekstu natječaja za zakup ribnjaka i iste se ugrađuju u ugovor sklopljen na temelju provedenog natječaja.
22 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Prijedlog: Dodati novi stavak 13... "13) ukoliko su na Javnom natječaju predmet zakupa katastarske čestice obuhvaćene javnim navodnjavanjem ili višegodišnjim planom navodnjavanja, sudionik javnog natječaja dužan je dostaviti iskaz interesa za navodnjavanje dostavljen jedinicama regionalne samouprave ili potpisan Predugovor sa JRS o priključenju na sustav javnog navodnjavanja." Obrazloženje: S obzirom da se čestice obuhvaćene javnim navodnjavanjem ili višegodišnjim planom navodnjavanja posebno označavaju u Programu raspolaganja, isto je potrebno označiti i na natječaju za zakup. Sukladno tome, sudionik natječaja, ponuditelj, treba uz ostalu dokumentaciju dostaviti dokaz da ima u planu navodnjavati i nedvojbeno pokazati interes već kod prijave na natječaj. U suprotnom, proći će opet nekoliko godina dok se utvrdi da se zemljište ne koristi sukladno propisanim uvjetima natječaja, Ugovora pa i samog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/1/,115/18, 98/19 i 57/22) je propisano da su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni održavati postojeću funkcionalnost podzemne odvodnje na poljoprivrednom zemljištu gdje je ona izgrađena nadalje u natječaju za zakup površine na kojima je izgrađen sustav podzemne odvodnje i one na kojima se planira izgraditi ili je već izgrađen sustav javnog navodnjavanja i one na kojima postoji višegodišnji nasad moraju biti posebno označene. Također propisano je da se ugovor o zakupu raskida ako korisnik zemljišta ne koristi i ne održava postojeću funkcionalnost sustava javnog navodnjavanja.
23 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Prijedlog: Stavak 5. predlažemo zamijeniti sa novim... "(5) Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na primjenu članka 31. i 36. Zakona smatraju se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge pravne osobe ili ako fizička osoba ima registrirano. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili poljoprivredni obrt s njom se smatraju povezane osobe koje sa nositeljem žive u obiteljskom kućanstvu (bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu) a koji imaju registriran OPG ili Obrt." Obrazloženje: S obzirom da se kroz zakon zahtijevaju dostaviti određeni podaci ponuditelja i njegovih povezanih društava ili osoba, potrebno je definirati kriterij utvrđivanja povezanosti za ponuditelja koji je pravna osoba, ali i fizička osoba – OPG i obrt. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi da se povezanim fizičkim osobama smatraju one koje žive u istom kućanstvu.
24 Natura beef O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. U čl- 6. se navodi da se mirni posjed priznaje SAMO ponuditelju kojem je istekao ugovor sklopljen na temelju javnog natječaja. Svjedoci samo da se godinama ,iz razloga znanim samo ministarstvu poljoprivrede i njihovim agencijama, nisu raspisivali javni natječaji za zakup poljoprivrednog zemljišta. Zbog toga je postoji veliki broj PG-a koji su zakupnici zemljišta na temelju raznih oblika ugovora o privremenom korištenju koji su produživani po raznim osnovama. Na području općine Udbina na kojoj se nalazi moje PG je preko 7.000 ha zemljišta dano u zakup na temelju potvrda JLS-a o mirnom posjedu te su te površine dane u zakup tokom 2015. godine na 5 godina uz produljenje za dodatne 2 godine. Na taj način su ne svojom krivnjom PG-ovi dovedeni u neravnopravan položaj sa ostalima jer im novi sustav bodovanja ne daje dovoljnu prednost po toj osnovi. Relativno je mali broj onih koji su pravo na zakup ostvarili na temelju javnog natječaja koji su se raspisivali za koncesijske ugovore koji su potpisani na rok od 50 godina i ističu za najranije 40 godina, a do tada ćemo donijeti još puno sličnih zakona. Prihvaćen Prihvaća se.
25 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. Prijedlog: Stavak 3. zamijeniti novim.... "(3) Ako ponuditelj ne dostavi pisanu izjavu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva da davanjem izjave, jedinica lokalne samouprave može donijeti odluku na kojim PTC je prijavitelj najpovoljniji ponuditelj u okviru maksimalne površine (ako je određena) koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama." Obrazloženje: Zakonom o poljoprivrednom zemljištu nije propisana obveza određivanja maksimalne površine na natječaju, već samo mogućnost pa predlažemo odredbu prilagoditi Zakonu. Nije prihvaćen Navedena odredba se odnosi samo u slučaju da jedinica lokalne samouprave odredi maksimum.
26 Natura beef O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. U čl- 7. stavak 7. se navodi da je za svaku k.č/PTC uz ponuđenu cijenu potrebno dostaviti i Gospodarski program. Iskustvo nam govori da to nije potrebno jer se Gospodarski program odnosi na pojedino PG, a ne na svaku pojedinu katastarsku česticu ili PTC. To je samo nepotrebno štancanje ogromne količine dokumentacije koju nitko ne čita nego se samo zadovoljava forma. Treba rasteretiti sustav od nepotrebnog birokratiziranja i na taj način velikog broja mogućih pogrešaka. Jedan Gospodarski program je za dovoljan za sve čestice zemljišta koje su predmet pojedinog natječaja. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 i 57/22) je propisano da predmet javnog natječaja mogu biti pojedinačne katastarske čestice i/ili proizvodno-tehnološke cjeline. Ako je natječaj raspisan za PTC gospodarski program se dostavlja za taj PTC a ne za pojedinačne čestice koje čine taj PTC. Gospodarski program potrebno je dostaviti za svaki PTC obzirom da se ponuditelji ne moraju nužno baviti istom vrstom proizvodnje na svakom PTC-u , a osobito imajući u vidu da se u natječaju može odrediti vrsta proizvodnje po pojedinom PTC-u.
27 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Prijedlog: Stavak 5. zamijeniti novim.... "(5) Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je podnesena izvan roka za podnošenje ponuda, ako je ponuditelj nije potpisao, ako ne sadrži podatke iz stavka 4. ovoga članka te dokumentaciju iz članka 5. i Tablice 1., odnosno Tablice 2. ovoga Pravilnika za koju je navedeno da dostavlja podnositelj ponude." Objašnjenje: Predlažemo kod prihvatljivosti ponude uzeti u obzir svu dokumentaciju koju je sudionik natječaja dužan dostaviti. Nije prihvaćen Ako ponuditelj nije dostavio pojedini dokaz za ostvarivanje prava prvenstva po pojedinom kriteriju neće se razmatrati po tom kriteriju ali mu je ponuda važeća ukoliko je dostavio dokaze kojima dokazuje da može biti sudionik natječaja odnosno da ispunjava uvjete za sudjelovanju na natječaju.
28 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Prijedlog: U stavku 4. iza riječi "dostavio uz ponudu" predlažemo obrisati "." i dodati... "te podatak da li je dostavio cjelokupnu dokumentaciju sukladno ovom Pravilniku i Javnom natječaju." Također, kao u općem komentaru "katastarsku česticu/PTC " zamijeniti sa "PTC" Obrazloženje: Predlažemo upotpuniti Zapisnik sa općenitom informacijom da li je dostavljena sva dokumentacija. Vezano za PTC, objašnjenje je kao u općem komentaru i komentaru u članku 4. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 i 57/22)je propisano da predmet javnog natječaja mogu biti pojedinačne katastarske čestice i/ili proizvodno-tehnološke cjeline. Ako ponuditelj nije dostavio pojedini dokaz za ostvarivanje prava prvenstva po pojedinom kriteriju neće se razmatrati po tom kriteriju ali mu je ponuda važeća ukoliko je dostavio dokaze kojima dokazuje da može biti sudionik natječaja odnosno da ispunjava uvjete za sudjelovanju na natječaju.
29 Natura beef O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 10. Čl. 10. je zadnji članak Pravilnika pa predlažem da se uvede dodatni 11. članak u kojem će se definirati mogućnost žalbi drugih ponuditelja. Nije prihvaćen Raspolaganje nije upravni postupak te slijedom navedenog ne postoji pravo žalbe. Nezadovoljna stranka u natječaju može podnijeti prigovor Ministarstvu i nadležnom državnom odvjetništvu.
30 Natura beef O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 U tablici 1 bi trebalo promijeniti slijedeće kriterije bodovanja: a) Izjednačiti broj bodova dosadašnjeg posjednika na način da svi koji su zemljište koristili na temelju ugovora ostvaruju pravo na isti broj bodova, a to je 20. U jednom od ranijih komentara sam objasnio razloge zbog kojih veliki broj PG-a nije bio u poziciji ostvariti pravo na zakup na temelju javnog natječaja jer se takvi jednostavno nisu raspisivali. Površine koje su dane u zakup na temelju javnih natječaja su uglavnom dane u koncesiju na rok od 50 godina što znači da se takve površine još dugo vremena neće naći u poziciji ponovnih raspisivanja natječaja za zakup. Najveći dio postojećih, uskoro ili već isteklih ugovora se odnosi na kratkoročne zakupe na 5+2 godina koji su tokom pravilnika iz 2015. godine te iste godine i dani u zakup. b) Termin kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja je prilično nejasan obzirom da se ne vidi koja je razlika između te vrste "stočarske" proizvodnje i tovnog stočarstva. Ovaj prvi ostvaruje 25 bodova, odnosno isto kao i stočarstvo koje je definirano kao ono gdje više od 30% čine ženska rasplodna grla, dok je za tovno stočarstvo predviđeno 20 bodova. Smatram da bi trebalo napraviti 2 grupe stočarske proizvodnje na način da se 30 bodova boduje mljekarski sektor i mesni sektor koji se bavi reprodukcijom obzirom da nam je nedovoljna proizvodnja kako mlijeka tako i novorođene teladi te da se sa 25 bodova boduje sve ostalo stočarstvo. Tek nakon te dvije kategorije sustav bodovanja za sve ostalo treba bodovati sa 20 i manje bodova. c) Ponuditelj - upravo je nevjerojatno da se PG koje ima status pravne osobe ili fizičke osobe (odnosno obrtnik) , dakle svi oni se automatizmom nalaze u RPO-u i kao takvi plaćaju poreze, boduju sa 10 bodova dok fiktivni "hoby" OPG-ovi kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost ostvaruje 12 bodova. Njihova osnovna djelatnost (čast malobrojnim izuzecima) je isključivo ostvarivanje prava na poticaje. Moja općina Udbina ima više registriranih OPG-ova nego domaćinstava. Nema tko nije OPG. I još ih se novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu za to nagrađuje....i još malo mlađi od 41 pa žena...i evo ti novi A6 4x4.... d) Mladi poljoprivrednik kojem je poljoprivreda osnovna djelatnost treba dobiti 100 bodova i biti apsolutni prioritet kod dodjele zemljišta. Svi ostali, tzv "mladi" 0 bodova. Da je tomu tako potvrđuje diskriminatorska odluka o bodovanju da vlasnik pravne osobe kojoj je poljoprivreda osnovna djelatnost ostvaruje 3 boda. Taj je u sustavu, u RPO-u i za to je "nagrađen" sa 5 bodova manje od vršnjaka koji je u sivoj zoni zvanoj OPG kao dopunska djelatnost !!?? Takav sustav bodovanja potiče sivu ekonomiju) h) udruživanje - ponovno pravna osoba kažnjena sa 2 boda manje u odnosu na OPG !!?? i) udio izravnih plaćanja - smatram da je na gosrko planinskim područjima i područjima sa prirodnim ograničenjima potrebno promijeniti odnos udjela prihoda od izravnih plaćanja na razinu da nije veći od 50%. Naime, to su područja koja ne omogućuju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju kakva je u sjevernim dijelovima RH te su prihodi od poljoprivredne proizvodnje značajno niži u odnosu na potrebne površine za proizvodnju. Nije prihvaćen Kriteriji za ostvarivanje bodova propisani su zakonom i ne mogu se pravilnikom drugačije definirati.
31 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij c) prebivalište i sjedište ponuditelja, uvjet - fizička ili pravna osoba u rangu mikro ili malih poduzeća - treba definirati da se u slučaju povezanih poduzeća dostavljaju dokazi o veličini i rangu za Ponuditelja i sve povezane osobe (BON 1, odn. Financijski izvještaji) - također definirati da se za povezane osobe rang Ponuditelja određuje zbrajanjem 100% podataka svakog povezanog poduzeća sukladno Definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća ,Službeni list EU L 193/67 Nije prihvaćen Pravilnikom je jasno definirano koje je podatke potrebno dostaviti za povezane osobe. Navedeno nije potrebno dostavljati jer se gledaju povezane osobe neovisno o veličini i rangu ponuditelja.
32 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij c) - prebivalište i sjedište ponuditelja - uvjet - vlasnik proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje - vlasnički list je dokaz vlasništva i ne dokazuje da je npr. gospodarski objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje .. treba definirati dokument i izvor istog koji će dokazati da se radi o proizvodnom objektu u funkciji poljoprivredne proizvodnje ..ispis iz Registra farmi ,Rješenje odobrenog objekta u poslovanju s hranom i sl. Prihvaćen Prihvaća se.
33 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij b) trajni nasadi - za uvjet da se bavi proizvodnjom s preradom i udio prerađenog polj. proizvoda - potrebno definirati dokument i izvor dokumenta za dokazivanje udjela 30% prerađenog proizvoda Prihvaćen Prihvaća se.
34 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij b) stočari (mliječno govedarstvo/stočarstvo/kombinirana proizvodnja, tovno govedarstvo) - za uvjet da ne ispunjava odnos broja UG i površina treba dodati dokaze: - Vlasničke listove za sve polj. zemljište koje ponuditelj ima u vlasništvu, sa obrazloženjem ukoliko se neko zemljište ne nalazi u korištenju kroz ARKOD od strane vlasnika - Vlasničke listove za sve polj. zemljište povezanih osoba, sa obrazloženjem ukoliko se neko zemljište ne nalazi u korištenju kroz ARKOD od strane vlasnika - potvrda iz ARKODa za sve zemljište koje koristi Ponuditelj i sve povezane osobe Djelomično prihvaćen Ponuditelj će na natječaja za zakup dostaviti za zemljište za koje ima sklopljene ugovore o zakupu s fizičkim osobama.
35 Rudolf Brzica O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij: i) Udio izravnih plaćanja u ukupnim prihodima od poljoprivrede Podkriterij: prosječni trogodišnji udio prihoda od izravnih plaćanja u ukupnim prihodima/primicima od poljoprivrede nije veći od 30% Izvor dokumenta: podnositelj ponude Prijedlog: dokument koji podnositelj ponude dostavlja o ukupnim prihodima/primicima od poljoprivrede za tri godine treba biti ovjeren od strane porezne uprave za svaku od prethodne tri godine koje je podnositelj predao poreznoj na kraju svake godine. Također provjeriti dali je podnositelju ponude poljoprivreda bila prioritetna djelatnost sve tri prethodne godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
36 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij h) Udruživanje i zapošljavanje Podkriterij - poljoprivredni proizvođač, član proizvođačke organizacije priznate od strane ministarstva Prijedlog: Dokaz članstva, podnositelj ponude dokazuje Ugovorom o pristupanju i Izvatkom iz imenika Obrazloženje: Rješenjem ministarstva se potvrđuje priznavanje PO, no članstvo u PO podnositelj ponude dokazuje Ugovorom o pristupanju PO i Izvatkom iz imenika Prihvaćen Prihvaća se.
37 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij e) Obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi Podkriterij - nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku ili višu stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera Podkriterij - pravna osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera Prijedlog: Podnositelj prijave kod navedenih podkriterija predlažemo da treba dostaviti diplomu, ugovor o radu i potvrdu HZMO Obrazloženje: Diploma, ugovor o radu i potvrdu HZMO je osnovna dokumentacija za dokazivanje zaposlenosti i struke Nije prihvaćen Potvrda HZMO navedena je u drugom podkriteriju u tablici.
38 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij C) Prebivalište i sjedište ponuditelja Podkriterij - fizička ili pravna osoba kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost i vlasnik je proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja Podkriterij - fizička ili pravna osoba u rangu mikro ili malih poduzeća koja je vlasnik proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koja raspisuje javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja Prijedlog: iza riječi "ili akt o gradnji" dodati "i dokaz o upisu u odgovarajući registar Ministarstva poljoprivrede" Obrazloženje: Vlasništvo proizvodnog objekta potrebno je dokazati izvodom iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji, a da je objekt proizvodni sudionik natječaja treba dostaviti i dokaz o upisu u odgovarajući registar Ministarstva poljoprivrede. U suprotnom, prijaviti se može bilo koji objekt pa i onaj koji nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Prihvaćen Prihvaća se.
39 PP Orahovica d.o.o. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1 Kriterij b) Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi Podkriterij - tovnim stočarstvom pri čemu je minimalno 30 % ukupnog uzgoja u godini koja prethodi objavi javnog natječaja iz domaćeg uzgoja i do objave javnog natječaja ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethodi objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu Prijedlog: u koloni "dokazuje" predlažemo dodati " povezane osobe" Obrazloženje: Podaci o povezanim osobama navode se u podkriteriju Prihvaćen Prihvaća se.