Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Karaula O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Očitovanja od nadležnog ureda za prostorno uređenje se vrlo dugo čeka jer većina navedenih ureda provjeravaju česticu po česticu na temelju analogne karte građevinskog područja naselja i karte namjene. Obzirom na navedeno, predlažem da se JLS omogući da same (ili uz pomoć konzultanata koji izrađuju program raspolaganja) u GIS aplikaciji uz pomoć prostornih upita izrade tablicu čestica unutar P1 i P2 područje i čestica izvan građevinskog područja. Digitalni katastarski plan u formatu za GIS JLS dobivaju od Državne geodetske uprave, a područja P1 i P2 te građevinska područja mogu se dobiti od županijskih zavoda za prostorno uređenje. Nije prihvaćen Jedinica lokalne samouprave dužna je pribaviti očitovanje upravnog odjela za prostorno uređenje obzirom da su isti nadležni za izdavanje službenih očitovanja koja se odnose na prostorne podatke potrebne za izradu Programa raspolaganja
2 Općina Donji Andrijevci O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Smatramo da stavak 6. članka 3. ovog Pravilnika nepotrebno opterećenje za JLS-ove ako u obzir uzmemo da u svakom ugovornom odnosu obvezu prijave promjena ima onaj tko nešto mijenja. Tako smatramo i ovdje da bi bilo bolje da nadležne institucije u slučaju neke promjene obavijeste JLS na čijem području je došlo do promjene. Ujedno do promjene može doći u drugoj polovici godine, a o tome ćemo imati saznanje tek u ožujku/travnju sljedeće godine. Nepotrebno je zatrpavanje nadležnih institucija s nekoliko stotina zahtjeva za očitovanjem, a i određeno administrativno opterećenje JLS-ovima. Sukladno navedenom predlažemo novi tekst: Nadležne institucije dužne su u roku 30 dana od promjena na predmetnoj čestici dostaviti obavijest jedinici lokalne samouprave na čijem području je došlo do promjene. Brišu se stavci 7. i 8. članka 3. Pravilnika. Nije prihvaćen Pravilnikom je propisano da za važeći Program jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine zatražiti očitovanje nadležnih institucija je li došlo do promjena u odnosu na dokumentaciju iz članka 2. ovoga Pravilnika. Nadležne institucije dužne su očitovanje iz stavka 6. ovoga članka dostaviti elektroničkim ili pisanim putem u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za očitovanjem jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba Ako nadležne institucije ne dostave očitovanje, smatra se da nije bilo promjena u odnosu na ranije izdana očitovanja
3 PP Orahovica d.o.o. O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Prijedlog: Dodati stavak 3... "(3) Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti površine određene za zakup, za zakup za ribnjake, minirane površine, površine određene za prodaju, za zakup zajedničkih pašnjaka, za povrat i zamjenu te površine određene za ostale namjene, kako je propisano u članku 30 stavku 1." Obrazloženje: Smatramo da je preglednije kada se napravi prikaz na kopiji katastarskog plana uz excell tablicu Nije prihvaćen Člankom 5. Pravilnika propisano je da je na kopiji katastarskog plana potrebno označiti poljoprivredne površine po obliku raspolaganja iz članka 4. ovoga Pravilnika te granice građevinskog područja i izdvojena građevinska područja.
4 PP Orahovica d.o.o. O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Prijedlog: Stavak 1 zamijeniti novim.... "(1) Na kopiji katastarskog plana potrebno je označiti poljoprivredne površine po obliku dosadašnjeg raspolaganja iz članka 4. ovoga Pravilnika te granice građevinskog područja i izdvojena građevinska područja te vrstu poljoprivredne proizvodnje na istom kao što propisuje članak 30. stavak 1. alineja 2. Pod vrstom poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva se: • trajni nasadi (voćnjaci/vinogradi/maslinici) • povrćarstvo/cvjećarstvo-otvoreno/zaštićeni prostor, • ratarstvo • stočarstvo- (konji, krave, ovce, koze, telad i tov svinja, kokoši nesilice,tovni pilići, pure,guske/patke, krmače,tov goveda), • sjemenska proizvodnja i rasadničarstvo" Obrazloženje: Smatramo da je preglednije kada se napravi prikaz na kopiji katastarskog plana uz excell tablicu Nije prihvaćen .Programom raspolaganja se ne određuje vrsta proizvodnje već se navedeno definira u natječaju. Na kopiji katastraskog plana označavaju se oblici raspoganja te granice građevinskog područja i izdvojena građevinska područja, a podaci o dosadašnjem posjedu kao I druge specifičnosti za pojedine k.č.br. navode se u tablici Programa