Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva, I. OPĆE ODREDBE U slučaju obveznih promjena navedenih ovim Pravilnikom, na koji način se može izbjeći (ili pokriti) nepotrebni trošak za operatere (modifikacije u softwareima na strani upravljanja i na strani punionica, naljepnice na svim punionicama, modifikacije u mobilnim aplikacijama i našim računovodstvenim sustavima)? Uzimajući u obzir iskustvo koje smo imali s uspostavljanjem komunikacije između softvera kojeg koristimo s roaming platformom, potrebno je povećati rok za prilagodbu s odredbama ovog Pravilnika (posebno s odredbama iz članka 6. stavka 3.), te predlažemo da se u članku 8. stavku 2. umjesto roka od 60 dana odredi novi rok od godine dana. Djelomično prihvaćen Novi rok produžen je na 180 dana.
2 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. • Molimo objašnjenje definicije „usluge punjenja“ iz točke 14. Kada se radi o usluzi punjenje električnih vozila može se: 1. prodavati usluga ili 2. raditi opskrba krajnjeg kupca električnom energijom (nikako prodaja jer se električna energija prodaje na veleprodajnom tržištu, a mjerna mjesta su na maloprodajnom tržištu gdje se pruža opskrba električnom energijom.). • Potrebno je dopuniti točku 15. tako da glasi: 15. „usluga opskrbe“ znači prodaja ili pružanje usluge bilo kojeg tekućeg ili plinovitog alternativnog goriva s pomoću javno dostupnog mjesta za opskrbu; • Potrebno je dodati novi stavak 21. tako da glasi: 22. „EMA ID“ znači ID kod za pojedinačni ugovor o pružanju usluge e-punjenja koji specificira i identificira pojedinačni ugovor o usluzi e-punjenja (eng. E-Mobility Account ID, u daljnjem tesktu: EMA ID). • Potrebno je dodati novi stavak 22. tako da glasi: 23. „ID kod“ znači identifikacijski kod. • Potrebno je dodati novi stavak 23. tako da glasi: 24. „Identifikacijski kod operatora mjesta za punjenje“ znači identifikacijski kod kojeg operatoru mjesta za punjenje dodijeli Ured za registraciju i koji je sastavni dio EVSE ID koda (u daljnjem tesktu: CPO ID kod). • Potrebno je dodati novi stavak 24. tako da glasi: 25. „Identifikacijski kod pružatelja usluga mobilnosti“ znači identifikacijski kod kojeg pružatelju usluga mobilnosti dodijeli Ured za registraciju i koji je sastavni dio EMA ID koda (u daljnjem tekstu: MSP ID kod). Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI I NAČIN VOĐENJA REGISTRA INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 4. Potrebna je izmjena stavka 6. tako da glasi (promjena izraza EVSA ID u EVSE ID): (6) Pojedinačni identifikator EVSE ID sastoji se od CPO ID koda, oznake E, S ili P i željenog identifikacijskog koda koji se sastoji do 30 alfanumeričkih znakova, Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UVJETI I NAČIN VOĐENJA REGISTRA INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, Članak 5. Potrebna je izmjena stavka 8. tako da glasi (promjena izraza registracija u registraciju): (8) Ukoliko Ured za registraciju na bilo koji način sazna da se o subjektu u registru vodi netočan i nepotpun podatak, može ga o tome obavijestiti i upozoriti ga da ispravi nepravilnost. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
5 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo III. PRIKUPLJANJE I RAZMJENA INFORMACIJA O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVA GORIVA, Članak 6. • Napomena vezano za stavak 3.: Sve navedeno u ovom stavku imamo omogućeno u mobilnoj aplikaciji ELEN. Ako će ovo biti potrebno omogućiti na nekoj drugoj platformi (npr. nacionalnoj pristupnoj točci) tada nam ni rok naveden u članku 8. stavku 2. od 90 dana nije dovoljno jer ovisimo o trećoj strani, odnosno o isporučitelju softvera koji preko aplikacijsko programskog sučelja (API) treba uspostaviti komunikaciju. • Potrebna je izmjena stavka 5. tako da glasi: (5) Ažuriranje dinamičnih podataka o mjestima za punjenje provodi se putem REST API-a s dinamikom osvježavanja podataka svakih jednu minutu ili putem PUSH API-a nakon svake izmjene statusa, osim u slučaju tehničkih poteškoća kada će se ažuriranje obaviti bez odlaganja po otklanjanju istih. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
6 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Uzimajući u obzir iskustvo koje smo imali s uspostavljanjem komunikacije između softvera koji koristimo s roaming platformom, potrebno je povećati rok za prilagodbu s odredbama ovog Pravilnika, te predlažemo novi rok od godine dana u stavku 2. tako da glasi: (2) Postojeći operatori mjesta za punjenje ili opskrbu i pružatelji usluge mobilnosti u Republici Hrvatskoj dužni su uskladiti usluge punjenja i opskrbe s odredbama ovog Pravilnika najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu. Djelomično prihvaćen Novi rok produžen je na 180 dana.
7 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva, PRILOG I. • Potrebna je izmjena pod JEDINSTVENI IDENTIFIKACIJSKI KODOVI (CPO i MSP ID kodovi), tako da glasi: 5-znamenkasti kod, kojeg operatoru mjesta za punjenje dodijeli Ured za registraciju i koji je sastavni dio EVSE ID koda. Prva 2 znaka su oznaka države koja je izdala ID kod, sljedeća 3 znaka su oznaka operatora mjesta za punjenje, kojeg operator može predložiti Uredu za registraciju. 5-znamenkasti kod, kojeg pružatelju usluga mobilnsoti dodijeli Ured za registraciju i koji je sastavni dio EMA ID koda. Prva 2 znaka su oznaka države koja je izdala ID kod, sljedeća 3 znaka su oznaka pružatelja usluga mobilnsoti, kojeg pružatelj može predložiti Uredu za registraciju. • Potrebna je izmjena pod POJEDINAČNI IDENTIFIKATORI (EVSE i EMA ID kodovi), za opis EVSE ID koda: EVSE ID kod ID kod za svako mjesto za punjenje, koji precizno identificira svako mjesto za punjenje i povezuje ga s operatorom mjesta za punjenje. Prvih 5 znamenki EVSE ID koda sastoji se od CPO ID koda, a ostatak koda određuje operator mjesta za punjenje u skladu s pravilima potvrđenog formata koda. *Osnovna propisana jedinica za dodjelu ID koda je mjesto za punjenje. U ovom slučaju, dio formata ID koda je šesto slovo "E". Međutim, ako operator mjesta za punjenje tako odluči, može također dodijeliti ID kod i postajama za punjenje i skupnom mjestu za punjenje. U ovom slučaju, dio formata ID koda na 6. mjestu je slovo "S" za postaju za punjenje ili slovo "P" za skupno mjesto za punjenje. EMA ID kod ID kod za pojedinačni ugovor o pružanju usluge e-punjenja koji specificira i identificira pojedinačni ugovor o usluzi e-punjenja i povezuje ga s pružateljem usluga mobilnosti. Prvih 5 znamenki EMA ID koda sastoji se od MSP ID koda, a ostatak koda određuje pružatelj usluga mobilnosti u skladu s pravilima potvrđenog formata koda. U primjeru prikaza EMA ID koda, umjesto izraza „contract“ treba pisati „ugovor“. Dodatno se predlažu izmjene: * oznaka za pojedinačni ugovor/poslovni odnos. ** znak nije obavezan, o uporabi odlučuje pružatelj usluga mobilnosti. • Potrebno je provjeriti usklađenost označavanje znakovima „*“ odnosno „– „ unutar jedinstvenih ID kodova i pojedinačnih identifikatora, s obzirom na različitost trenutnog označavanja na roaming platformi i načina određenog u Prilogu 1.: Uobičajeno označavanje npr. na roaming platformi je da za CPO ID kod stoji znak „*“ između oznake države i oznake operatora mjesta za punjenje, dok za MSP ID kod stoji znak „–„. Na taj način ukoliko se subjekt pojavljuje u dvije uloge na tržištu zadržava svoj brend (npr. HR HEP, a uloga se razlikuje korištenjem * ili – znaka. Npr. HR*HEP za HEP u ulozi operatora mjesta za punjenje i HR-HEP za HEP u ulozi pružatelja usluga mobilnosti. Slijedom navedenog sintaksa za EVSE ID kod bila bi npr. HR*HEP*E32004011. Koja oznaka je ispravna u navođenju CPO ID koda i MSP ID koda – znak „*“ ili „–„? U Prilogu 1. naveden je samo znak „–„. Nije prihvaćen Navedene primjedbe su gramatičke prirode.