Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Martek Socec DIO PRVI OPĆE ODREDBE, Vrste karata Članak 7. Čl. 7 (2) Potrebno je brisati rečenicu jer nije predmetom ovog Pravilnika. Naime, pripremu za "objavu" aerodromskih karata (Aerorome Chart - ICAO) te aerodromskih karata prepreka tipa A (Aerodrome Obstacle Chart - Type A -ICAO) provodi i provjerava sukladnost elemenata karata s EU regulativom i ICAO standardima pružatelj usluge zrakoplovnog informiranja, a ne pružatelj usluga oblikovanja letačkih postupaka. Ove karte Pružatelj usluge zrakoplovnog informiranja isključivo prihvaća od originatora operatora aerodroma i s njim koordinira proces pripreme za objavu. Prihvaćen Komentar se prihvaća
2 Maja Martek Socec DIO ŠESTI PROCES OBLIKOVANJA, DOKUMENTIRANJA I VALIDACIJE LETAČKIH POSTUPAKA, Proces oblikovanja ILP Članak 20. Članak 20 (1) - potrebno je brisati zadnji dio rečenice .."te objave putem usluga zrakoplovnog informiranja" jer se proces oblikovanja ILP-a ne sastoji od procesa objave, koji je zaseban proces i nije predmetom ovog Pravilnika. Isto je vidljivo i iz sheme u Dodatku 1 ovog Pravilnika. Između stavaka (2) i (3) članka 20, potrebno je dodati stavak: "Ovlašteni originator mora dostaviti instrumentalne letačke postupke pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja na objavu, na način i vrijeme utvrđeno u sporazumu s pružateljem usluga zrakoplovnog informiranja. Prihvaćen Komentar se prihvaća.