Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zrinka Mach PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Prema Nacrtu Pravilnika, predlaže se dodati članak 18. a kojim se uređuje Zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda koji je već uvršten u listu medicinskih proizvoda (dalje u tekstu: Zahtjev). Sukladno članku 18.a, Zahtjev se može podnijeti samo u slučaju kada je do povišenja cijene medicinskog proizvoda došlo iz razloga povećanja nabavne cijene medicinskog proizvoda, neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda. Smatramo kako navedeni Nacrt Pravilnika članak 18. a treba detaljnije i preciznije pojasniti kako bi se konkretno definiralo slijedeće: - Na koji način će se utvrditi da povišenje cijene medicinskog proizvoda uzrokovano upravo povećanjem nabavne cijene medicinskog proizvoda - Što u nacrtu znači „volja proizvođača“ - Detaljnije pojasniti pojam „medicinskog proizvoda“ s obzirom da se nabavna cijena i količina različitih medicinskih proizvoda ne određuje na isti način - „povišenje cijene medicinskog proizvoda“ i „povećanje nabavne cijene“ su pojmovi koji se naizmjenično koriste, a kako ne bi došlo do krivog tumačenja Nacrta, potrebno je dodatno pojasniti svaki pojam i ujednačeno ih koristiti. - Nadopuniti odredbu članka 18.a (3) Nacrta Pravilnika koja određuje da se o Zahtjevu odlučuje na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva Zavoda: rok predaje zahtjeva, rok sastajanja povjerenstva, tko čini povjerenstvo, na koji način povjerenstvo donosi svoje odluke, je li odluka koju povjerenstvo donosi konačna ili se na nju ima pravo žalbe. Djelomično prihvaćen Podnositelj prijedloga, sukladno prijedlogu Pravilnika, dostavit će svoje obrazloženje iz kojih razloga traži povećanje cijene medicinskog proizvoda i najmanje jedan dokaz za navedno. Izraz “neovisno o volji proizvođača” podrazumijeva postojanje objektivnih okolnosti na koje proizvođač medicinskog proizvoda nije mogao utjecati (npr. globalna inflacija, elementarne nepogode, pandemija bolesti, rat i sl.). Terminologija je ujednačena. Vezano uz traženu nadopunu odredbe članka 18.a (3), navedeno nije predmet ovog Pravilnika, već je definirano internim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno poslovnikom stručnog povjerenstva Zavoda.
2 ALBERT SIČ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Nacrtom Pravilnika predviđa se dodatna odredba (članak 18.a), a kojom se podnositelju prijedloga omogućava podnošenje zahtjeva Zavodu za povećanjem cijene medicinskog proizvoda koji je već uvršten u listu medicinskih proizvoda. Sukladno članku 18.a (1), Zahtjev se može podnijeti samo u slučaju kada je do povišenja cijene medicinskog proizvoda došlo iz razloga povećanja nabavne cijene medicinskog proizvoda, neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda. Navedeni Nacrt Pravilnika nije razrađen u dovoljnoj mjeri, kako u smislu tržišno-poslovnih procesa na globalnoj svjetskoj razini, tako niti u smislu zaštite tržišnog natjecanja. OBRAZLOŽENJE: Sukladno prijedlogu članka 18.a (1), zahtjev se može podnijeti Zavodu samo u slučaju kada je do povišenja cijene medicinskog proizvoda došlo iz razloga povećanja nabavne cijene medicinskog proizvoda, neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda. Navedena odredba članka 18.a stavka 1. nacrta Pravilnika prepoznaje porast cijena medicinskih proizvoda na tržištu i istovremeno uvjetuje predlagatelju podnošenje dokaza kojima se dokazuje da je uzrok povećanja nabavne cijene nastao izvan njegove volje. Ovako predloženom odredbom nije jasno postavljen - razrađen kriterij za predlagatelje. Konačna odluka Zavoda o povećanju cijene donosi se na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva Zavoda. Dvojbeno je da li stručno povjerenstvo Zavoda ima dovoljno stručnih znanja o farmakoekonomskim čimbenicima koji diktiraju cijenu medicinskih proizvoda i posljedično tome, da li su takve odluke Zavoda podložne naknadnom preispitivanju u upravnom postupku, dakle različitom od onog koji je kao "drugostupanjski" predviđen Pravilnikom a koji se provodi upravo u Zavodu. Stavkom 2. istog članka zahtjeva se od predlagatelja dostava dokumenata i podataka koji zadiru u zaštićene podatke i takav način njihove distribucije predstavljao bi povredu poslovne tajne, stoga je takva odredba neopstojna u ovom nomotehničkom izričaju. Izmjene Pravilnika predlažu se u smjeru načina izračuna referentne cijene medicinskih proizvoda na listama uporabom indeksacijske klauzule koja povišenje cijene čini ovisnim o međunarodnim standardima iskazivanja promjena cijena i statističkim podacima, te uzimanjem u obzir komparativnih rješenja drugih DČ EU s istim institucionalnim zdravstvenim ustrojem kao što je u RH. - Djelomično prihvaćen Podnositelj prijedloga, sukladno prijedlogu Pravilnika, dostavit će svoje obrazloženje iz kojih razloga traži povećanje cijene medicinskog proizvoda i najmanje jedan dokaz za navedno. Vezano uz stručno povjerenstvo Zavoda, navedeno nije predmet ovoga Pravilnika, već je definirano internim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno poslovnikom stručnog povjerenstva Zavoda. Dio komentara uz stavak 2. se prihvaća, iz prijedloga Pravilnika brisana je odredba o obvezi dostave "proizvođačke cijene, vrijednosti veleprodajne i maloprodajne marže za medicinski proizvod za koji se traži povećanje cijene, te zavisne troškove istog".
3 DOMAGOJ SUDIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Prema Nacrtu Pravilnika, predlaže se dodati članak 18.a kojim se uređuje Zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda koji je već uvršten u listu medicinskih proizvoda (dalje u tekstu: Zahtjev). Sukladno članku 18.a (1), Zahtjev se može podnijeti samo u slučaju kada je do povišenja cijene medicinskog proizvoda došlo iz razloga povećanja nabavne cijene medicinskog proizvoda, neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda. Smatramo kako je navedeni Nacrt Pravilnika nedovoljno razrađen i preusko određen. Naime, navedena odredba članka 18.a stavka 1. Nacrta Pravilnika ne određuje niz pitanja koja se ovdje pojavljuju: - kako će se utvrditi da je povišenje cijene medicinskog proizvoda uzrokovano upravo povećanjem nabavne cijene medicinskog proizvoda budući da na oba iznosa (cijenu proizvoda i nabavu cijenu utječe niz faktora) te razumijevajući da je riječ o složenim izračunima; - Što u situaciji inflacije s kojom se svjetsko gospodarstvo trenutno suočava kada su apsolutni iznosi proizvoda i usluga povišeni, ali ne zbog želje za povećanom zaradom nego zbog povećanih cijena koje se prelijevaju kroz čitavo (svjetsko) gospodarstvo. U poslovnoj praksi uvriježena je uporaba indeksacijske klauzule koja povišenje cijene čini ovisnim o međunarodnim standardima iskazivanja promjena cijena i statističkim podacima, a ne o mišljenju stručnog povjerenstva Zavoda, - što znači neovisno o volji proizvođača? Proizvođači medicinskih proizvoda su ozbiljne međunarodne kompanije koje ne donose poslovne odluke pa tako niti odluku o pitanjima cijene, ovisno ili neovisno o svojoj „volji“ već su to planirane i financijski utvrđene odluke koje svoje opravdanje imaju u proračunima, projekcijama, stanju tržišta i slično. Također, poslovni odnosi su složeni i kontinuirano se razvijaju. Za koje točno radnje ili propuštanja proizvođača medicinskih proizvoda će se smatrati da su s namjerom (voljom) dovele do povećanja nabavne cijene odnosno cijene, a za koje se to radnje neće smatrati da su poduzete s namjerom (voljom) odnosno da te radnje ili propuštanja nisu dovele do povećanja nabavne cijene, - nacrt koristi naizmjenično dva pojma vezano uz cijene: „povišenje cijene medicinskog proizvoda“ i „povećanje nabavne cijene“ što nije dobro zbog razumijevanja teksta Nacrta Pravilnika i zbog konzistentnosti propisa. To također otvara vrata mogućim različitim tumačenjima tih pojmova. Izraz povišenje sugerira da je riječ o iznosu koji se povisio, veći je. Iznos povećanje ne sugerira nužno veći iznos nego može značiti i promjenu obujma ili opsega. Svakako bi trebalo odrediti što se pod tim pojmovima htjelo reći te ih konzistentno koristiti. Nadalje, odredba članka 18.a stavka 2. određuje da Zahtjev mora sadržavati najmanje određene podatke i dokumentaciju, i to o medicinskom proizvodu za koje se traži povećanje cijene, predloženom iznosu povećanja cijene, dokaz o povećanju nabavne cijene medicinskog proizvoda na koju proizvođač nije utjecao, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže za medicinski proizvod za koji se traži povećanje cijene, zavisne troškove te obrazloženje podnositelja koji sadrži razloge zašto cijena nije dostatna. Navedena odredba je sporna iz više razloga. Prvo, odredba članka 18.a stavak 2. Nacrta Pravilnika ne određuje koja bi još dokumentacija, prema mišljenju Zavoda, bila potrebna kako bi se o Zahtjevu mogla donijeti obrazložena odluka. Drugo, pojam medicinskog proizvoda, iako određen u posebnim propisima, je suviše generalan kako bi se jednoznačno moglo govoriti o njegovoj „cijeni“ . Zasigurno supstance, lijekovi, medicinska pomagala nisu proizvodi kojima se nabavna cijena i količina određuje na isti način. Treće, zahtijeva se dostava dokaza o povećanju nabavne cijene medicinskog proizvoda na koju proizvođač nije utjecao, ali nije određeno koji bi to dokaz mogao uopće biti prihvatljiv, a posebice razumijevajući sve gore navedene opaske vezano uz određivanje povećanja nabavne cijene. Četvrto, zahtijevanje dostave dokaza o povećanju nabavne cijene, vrijednosti (veleprodajne i maloprodajne) marže te zavisnih troškova pokazuje potpuno nerazumijevanje poslovnih odnosa i načina na koji su oni utvrđeni u ugovorima. Na svjetskoj razini je apsolutno razumljivo i opće prihvaćeno da takvi podaci predstavljaju podatke koji se strogo čuvaju odredbama ugovora o poslovnim tajnama između poslovnih partnera, kao i internim propisima korporacija. Takve ugovorne klauzule su standard poslovanja, ugovori se ne sklapaju bez njih te o njima nema pregovora. To je i jasno jer podaci o cijenama odnosno politici cijena predstavljaju srž poslovne politike odnosno poslovnog modela budući da cijena izravno utječe na odnose ponude i potražnje. Slijedom navedenog, potpuno je jasno da proizvođač medicinskog proizvoda ne može otkrivati takve podatke, bez da sebe izloži povredi ugovornih obveza prema poslovnim partnerima, šteti koju u tom slučaju može biti dužan snositi, gubitku poslovnog ugleda i, dugoročno gledano, dovođenju u pitanje daljnjeg poslovanja. Osim navedenog, uz kršenje obveza prema poslovnim partnerima, postupanjem u skladu s odredbom čl. 18.a stavka 2. Nacrta Pravilnika, proizvođač medicinskog proizvoda dovodi u pitanje i povredu internih propisa o poslovnim tajnama, a što onda zaposlenike i članove uprave dovodi do pitanja odgovornosti za naknadu štete prema društvu odnosno njegovim članovima. Peto, postupanje u skladu sa navedenom odredbom bi izložilo proizvođače medicinskih proizvoda povredi propisa o tržišnom natjecanju, i to s više aspekata, a za što su propisane iznimno visoke kazne. Naime, ako se uzme da se odredbom članka 18.a svaka 2. zahtijeva otkrivanje svih parametara temeljem kojih je cijena određena, navedeno znači da u okviru postupka pokrenutog povodom Zahtjeva stvara kartelno djelovanje poduzetnika, odnosno omogućava se 1) otkrivanje svih parametara cijene i poslovnih politika, 2) usklađeno djelovanja poduzetnika umjesto njihovog natjecanja odnosno tzv. hub and spoke kartel, i to u okviru postupka pred državnim tijelom, a što je apsolutno neprihvatljivo i nezakonito. Upravo je smisao tržišnog natjecanja da se na tržištu formira cijena kao rezultat natjecanja, a ne njihovo usklađivanje zbog poznavanja međusobnih cijena i njihovog usklađivanja. Kako je tržite industrije medicinskih proizvoda svjetsko tržište, navedena odredba je problematična također i s aspekta europskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja zbog čega Europska komisija može protiv Republike Hrvatske pokrenuti neželjene postupke. Također, sve kompanije jako drže do zaštite propisa o tržišnom natjecanju budući da imaju jake compliance odjele te propisivanje ovakve odredbe može imati za posljedicu odbijanje suradnje stranih korporacija s hrvatskim proizvođačima medicinskih proizvoda zbog rizika koje primjena ove odredbe nosi. Također postoji opasnost da farmaceutske korporacije i proizvođači medicinskih proizvoda u stranom vlasništvu koj posluju u Hrvatskoj, prestanu poslovati. Tu se pojavljuje i opasnost od dumpinga odnosno pokušaja da se 1) saznaju proizvođačke cijene, 2) da se takve informacije iskoriste kako bi se pokušalo tržišne takmace istisnuti s tržišta s dalekosežnim posljedicama na kvalitetu medicinskih proizvoda, njihovu cijenu te inovacije na zahtjevom tržištu kakvo je tržište medicinskih pomagala. Navedenom odredbom također nije određeno koji se to točno omjeri cijena smatraju veleprodajnom i maloprodajnom maržom te koji točno troškovi se smatraju zavisnim troškovima. Navedeno je irelevantno, budući da je navedena odredba u cijelosti nezakonita i potpuno promašena. Ovakva odredba također u potpunosti zanemaruje troškove povezane uz dobavu, skladištenje i distribuciju proizvoda, a koji troškovi nisu izraženi u nabavnoj cijeni proizvoda. Više desetaka posto do više puta veći troškovi energenata, radne snage i ostalih zavisnih troškova samo od početka 2022. godine su već doveli do toga da su određena pomagala s Liste postala nedostupna osiguranicima HZZO-a. Sve navedeno vrijedi i za određivanje nužnosti obrazloženja razloga utvrđivanja cijene iz članka 18.a stavka 2. Nacrta Pravilnika. Zaključno, potpuno je promašena i neprecizna odredba članka 18.a stavka 3. Nacrta Pravilnika koja određuje da se o Zahtjevu odlučuje na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva Zavoda. Pri tome nije određeno: u kojem roku od podnošenja zahtjeva se stručno povjerenstvo dužno sastati i u kojem roku donijeti mišljenje, tko saziva stručno povjerenstvo, kako teče komunikacija između članova povjerenstva, koji je sastav stručnog povjerenstva – koliko ima članova, koje su struke, staža, kvalifikacija, kako donosi odluke – u kojem postupku i kojom većinom, je li odluka povjerenstva konačna i ako nije, koji je mehanizam zaštite protiv odluka povjerenstva koje odlučuje o tako važnim pitanjima. Djelomično prihvaćen Podnositelj prijedloga, sukladno prijedlogu Pravilnika, dostavit će svoje obrazloženje iz kojih razloga traži povećanje cijene medicinskog proizvoda i najmanje jedan dokaz za navedno. Izraz "neovisno o volji proizvođača" podrazumijeva postojanje objektivnih okolnosti na koje proizvođač medicinskog proizvoda nije mogao utjecati (npr. globalna inflacija, elementarne nepogode, pandemija bolesti, rat i sl.). Vezano uz dio da se koriste naizmjenično dva pojma, prihvaćeno je te je terminologija je ujednačena. Dio komentara prihvaćen na način da je iz prijedloga Pravilnika brisana odredba o obvezi dostave "proizvođačke cijene, vrijednosti veleprodajne i maloprodajne marže za medicinski proizvod za koji se traži povećanje cijene, te zavisne troškove istog". Podnositelju prijedloga dana je mogućnost da izabere najmanje jedan dokaz kojim se opravdava traženo povećanje cijene medicinskog proizvoda, u okviru svojih mogućnosti te tržišnih i ugovornih odnosa. Vezano uz dio o nužnosti obrazloženja, obrazloženje je nužan preduvjet za razmatranje i procjenu opravdanosti zahtjevaza povećanje cijene medicinskog proizvoda. Nastavno na zadnji dio komentara o stručnom povjerenstvu Zavoda, navedeno nije predmet ovog Pravilnika, već je definirano internim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno poslovnikom stručnog povjerenstva Zavoda.
4 Jadran Galenski Laboratorij d.d. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Pridružujemo se dosadašnjim prijedlozima izmjene odredbe članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda, na način da isti izmijenjen glasi: „ Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
5 Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA U postupku savjetovanja s javnošću o Pravilniku o dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske izražava podršku sljedećem prijedlogu Hrvatske ljekarničke komore: Predlažu se izmjene odredbe članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore.“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda, kao i kod izdavanja lijeka, zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
6 Ivona Bosanac PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
7 Sanja Ursula Herega PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
8 Jelena Naglić Šoštarčić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Slažem se sa prijedlogom Hrvatske ljekarničke komore. Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje vrijeme i znanje. Prilikom izdavanja medicinskog pomagala na doznaku farmaceut nekada odvoji i pola sata dok sve objasni, prilagodi pomagalo, pokaže način korištenja i odgovori na dodatna pitanja pacijenta, nužno je definirati cijenu usluge za obavljen posao. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
9 Andrea Perušić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
10 Jasenka Plantak Kotur PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Slažem se sa prijedlogom Hrvatske ljekarničke komore. Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje vrijeme i znanje. Prilikom izdavanja medicinskog pomagala na doznaku farmaceut nekada odvoji i pola sata dok sve objasni, prilagodi pomagalo, pokaže način korištenja i odgovori na dodatna pitanja pacijenta, nužno je definirati cijenu usluge za obavljen posao. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
11 Marija Matičević PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Slažem se sa prijedlogom Hrvatske ljekarničke komore. Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
12 Mirela Grgić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Slažem se sa prijedlogom Hrvatske ljekarničke komore. Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
13 Matija Vukušić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Članak 12. Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
14 SANJA PROFUNTAR PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Slažem se s prijedlogom da se izmijeni članak 12 i da se uvede naplata usluge izdavanja medicinskih pomagala, u visini koju odredi HLJK, jer je ljekarna kao mjesto izdavanja pomagala mjesto kontrole izdavanja pomagala i (često) edukacije pacijenata o načinu korištenja navedenih pomagala. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
15 ANA KLASIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
16 Nikolina Škreblin PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
17 Ivanka Živković PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
18 Iva Bužančić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Važeći članak 12. glasi: (1) „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže koje zajedno ne mogu biti veće od 50 % i druge zavisne troškove. (2) Cijena medicinskog proizvoda utvrđuje se za svaki medicinski proizvod posebno“. Predlaže se sljedeća izmjena: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
19 Emilija Horvat PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlaže se sljedeće: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ - clanak 12. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
20 Ana Marija Caktaš PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetova Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
21 KATARINA ŠTERN KASA PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
22 ANAMARIJA JOB PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
23 Slaven Falamić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
24 Dora Belec PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Važeći članak 12. glasi: (1) „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže koje zajedno ne mogu biti veće od 50 % i druge zavisne troškove. (2) Cijena medicinskog proizvoda utvrđuje se za svaki medicinski proizvod posebno“. Predlaže se sljedeće: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
25 DRAGICA RADIN PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Slažem se u potpunosti s komentarima kolege Jakova Radoševića. Dragica Radin Primljeno na znanje Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
26 Ana Soldo PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
27 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
28 PHOENIX Farmacija d.o.o. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA U izmjene i dopune pravilnika treba uključiti i korekciju Članka 12., te u skladu sa tom promjenom uskladiti cijeli Pravilnik. Trenutno članak 12.glasi: (1) Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže koje zajedno ne mogu biti veće od 50 % i druge zavisne troškove. Ovako definirani članak doveo je do prakse da postoje medicinski proizvodi čija prodajna cijena uopće nema veleprodajnu i maloprodajnu maržu, odnosno ona iznosi 0% ili tržišno neprihvatljive iznose/postotke. Veleprodaja kada dobije od proizvođača ili predstavnika proizvođača 0% (ili drugi tržišno neprimjeren niski iznos) ne može prenijeti nikakav rabat maloprodaji što dovodi do poremećaja odnosno izostanka opskrbe. Pravilnik predviđa da se s proizvođačem (predstavnikom proizvođača) ugovara prodajna cijena. Takvom formulacijom daje se pravni okvir proizvođaču da određuje krajnju prodajnu cijenu na štetu veleprodaje i maloprodaje, koje uopće nisu uključene u ugovaranje (jer nisu ugovorni partner HZZO-a za navedene proizvode). Slijedom navedenog Pravilnik treba predvidjeti ugovaranje proizvođačke cijene (a ne prodajne cijene) sa proizvođačem/predstavnikom proizvođača, koju HZZO zatim uvećava za 20% veleprodajne i 30% maloprodajne marže (ovdje navedeno samo kao primjer, podrazumijeva se da maloprodajnu maržu HZZO ugovara sa svojim ugovornim partnerom, ljekarnom). Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
29 jakov jaki radošević PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA Poštovani, u Pravilniku je navedeno kako cijena koja je objavljena na Listi medicinskih proizvoda mora sadržavati veleprodajnu i maloprodajnu maržu. postojeći Pravilnik: Članak 7 stavak 2 postojećeg Pravilnika Prijedlog za stavljanje medicinskog proizvoda na liste medicinskih proizvoda Zavoda može podnijeti proizvođač u Republici Hrvatskoj ili predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku koji ima ovlaštenje proizvođača (u daljnjem tekstu: podnositelj prijedloga), u kojem je naveden i prijedlog cijene za medicinski proizvod, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. dakle upravo su ovi pravni subjekti odgovorni za dostupnost medicinskog proizvoda na tržištu RH. Članak 12. (1) Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže koje zajedno ne mogu biti veće od 50 % i druge zavisne troškove. (2) Cijena medicinskog proizvoda utvrđuje se za svaki medicinski proizvod posebno. u praksi se ovo u puno slučajeva izigrava odnosno zloupotrebljava na način da postoci maloprodajne i veleprodajne marže nisu određeni te se definiraju kao nula (0) od strane pravnih osoba navedenih u članku 2 Pravilnika. Ako znamo kako maloprodajne jedinice, ljekarne i specijalizirane prodavaonice od nadležnog osiguravatelja (HZZO) dobivaju nulu (0) za učinjenu i izvršenu uslugu obrade doznake, prebrojavanja, prilagodbe i izdavanja uz stručan savjet uz edukaciju korisnika onda je to zaista problem koji se mora prilikom ove izmjene i dopune predmetnog pravilnika ispraviti kako je i mnogo puta obećano. Ne postoji usluga koju netko radi i koje se obračunava kao nula (0) jer ako ništa više, država poklanja ili gubi PDV, a to je protuzakonito. Ovakva odredba nije održiva i smatram kako nije slučajno napisana i stavljena u Pravilnik jer kao nije nula (0) ali nije ni određena njena minimalna vrijednost koja bi osigurala dostupnost i distribuciju uz izdavanje i savjet, pa u praksi je zapravo nula ili blizu nuli i nitko nije kriv. Molim Vas da se ili odredi visina veleprodajne odnosno maloprodajne minimalne marže ili da se propiše usluga osiguravatelja za obavljenu uslugu u veleprodaji i maloprodaji jer ovako ispada da je primjenom Pravilnika zakonodavac namjerno izbjegao naplatiti uslugu i obračunati PDV, a to je tema za poreznu inspekciju i druge državne institucije koje moraju ispitati zbog čega odnosno tko je dozvolio postojećim Pravilnikom takvo protuzakonito postupanje na štetu svih poreznih obveznika, a ne samo korisnika predmetnog medicinskog proizvoda. Prijave do sada nisu predane jer je u svim komunikacijama s nadležnim tijelima isticano da će se sve to mijenjati prilikom prve izmjene Pravilnika. na mnogo sastanaka i koordinacija bilo u MZ ili u HZZO uvijek je rečeno da je sve navedeno razumljivo i da će se prilikom prve dorade i izmjene Pravilnika i taj previd riješiti, a kako vidim da do toga nije došlo jer ga u prijedlogu nema te vas molim da se promjene sada uvedu i ispravi velika greška postojećeg Pravilnika. Odgovor kako je to obveza pravne osobe koja stavlja medicinski proizvod na Liste pa ako ima nepravilnosti neka prijavom na inspekciju se iste sankcioniraju nije korektan i neprovediv je te daje samo podršku krivoj i protuzakonitoj odredbi jer dobavljači ne predlažu uvijek čistu 0 ili 0,1% marže nego predlažu 0,2% ili 0,5% ukupne razlike u cijeni (marže) koju bi veleprodaja morala djelomično ostaviti sebi, a djelomično proslijediti maloprodaji, Jasno vam je kako je navedeno lakrdija i nemoguće je u praksi tako raditi... Dakle bez određivanja minimuma za veleprodaju i minimuma za maloprodaju nema promjene protuzakonitog modela u praksi. Kako ovaj problem postoji već duže vrijeme, jer Pravilnik nije mijenjan godinama, te ako isti sada ne bude izmijenjen da se omogući naplata usluge i obračunavanje PDV ovakvu odredbu treba prijaviti nadležnim organima na postupanje jer je zapravo nemoguće shvatiti da je to slučajno ili da netko ne razumije grešku koja je napravljena, a ističem istom se uvelike krše mnoge zakonske procedure. Obavljati uslugu kao gratis pojam je koji nigdje ne postoji i izgleda da to nije slučajna greška nego dobro smišljena taktika u distribuciji medicinskih proizvoda za najosjetljiviju kategoriju stanovništva, invalide, bolesnike i kronične bolesnike na kojima netko evidentno želi zaraditi dodatne ekstra profite na način da organizirano i usmjereno onemogućava dostupnost medicinskog proizvoda odnosno koordinira lance nabave bez plaćanje određenog iznosa PDV i onemogućavanja zakonom zagarantiranih prava dostupne i sveobuhvatne zdravstvene zaštite. Molim vas za hitnu reakciju od ovakve neodržive situacije, a svaki produžetak je nastavak radnji koje će dodatno pogoršati situaciju te zaista dovest do sumnje da to nije slučajno nego namjerno usmjeravanje krivog i protuzakonitog postupanja. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
30 Oktal Pharma d.o.o. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA, Članak 1. Prilikom donošenja Pravilnika o dopunama potrebno je mijenjati i članak 12. Pravilnika te predlažemo da se Pravilnikom odredi najmanja veleprodajna i maloprodajna marža u prometu medicinskim proizvodima upravo iz razloga što sadašnji članak 12. proizvođačima ostavlja slobodu da sami to definiraju. To dovodi do situacije da često veledrogerije i /ili ljekarne imaju neadekvatnu maržu. Ovo je posebno bitno kod maloprodajne marže iz razloga što ljekarne ne dobivaju naknadu za izdavanje medicinskih proizvoda od strane HZZO-a. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
31 Medical Intertrade d.o.o. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA, Članak 2. Poštovani, sukladno objavljenom savjetovanju o nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda (dalje u tekstu: Pravilnik), dajemo sljedeći komentar: Odredbom čl. 18.a. st.1. određeno je kako Podnositelj prijedloga može Zavodu podnijeti zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda koji je već uvršten u listu medicinskih proizvoda Zavoda samo u slučaju kada je do povišenja cijene medicinskog proizvoda došlo iz razloga povećanja nabavne cijene medicinskog proizvoda, neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda. Odredbom čl. 18.a st. 2. Pravilnika određeno je kako zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda mora sadržavati najmanje određene podatke i dokumente, i to o medicinskom proizvodu za koje se traži povećanje cijene, predloženom iznosu povećanja cijene medicinskog proizvoda, dokaz o povećanju nabavne cijene medicinskog proizvoda na koju proizvođač medicinskog proizvoda nije utjecao, proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže za medicinski proizvod za koji se traži povećanje cijene, zavisne troškove te obrazloženje podnositelja prijedloga koji sadrži razloge zašto cijena nije dostatna za osiguranje opskrbe hrvatskog tržišta medicinskim proizvodom te prikaz cijene medicinskog proizvoda. Tako definirane odredbe smatramo nedovoljno definiranima iz više razloga, nije konkretno navedena dokumentacija koja se prilaže kao dokaz o povećanju nabavne cijene medicinskog proizvoda na koju proizvođač nije utjecao. Smatramo kako treba uzeti u obzir, u odnosu na sve zavisne troškove, te Pravilnikom u čl. 18.a. predvidjeti povećanje cijena i njihov daljnji rast kao posljedicu inflacije na globalnoj razini, a što posljedično može prouzročiti rast cijena dobara i usluga. U poslovnoj praksi uobičajena je uporaba indeksacijske klauzule kao međunarodnog standarda iskazivanja promjena cijena i njihova povećanja kao i promjena cijena sukladno statističkim podacima koji su javno dostupni. Na rast cijena izravno utječu zavisni troškovi, kao što su primjerice troškovi distribucije, troškovi energenata i sl. Slijedom navedenog, predlažemo da se čl. 18.a Pravilnika dopuni na način da se zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda može podnijeti i iz razloga povećanja cijene medicinskog proizvoda koje povećanje je izravna posljedica inflacije. Djelomično prihvaćen Dio komentara prihvaćen na način da je iz prijedloga Pravilnika brisana odredba o obvezi dostave "proizvođačke cijene, vrijednosti veleprodajne i maloprodajne marže za medicinski proizvod za koji se traži povećanje cijene, te zavisne troškove istog". Podnositelju prijedloga dana je mogućnost da izabere najmanje jedan dokaz kojim se opravdava traženo povećanje cijene medicinskog proizvoda, u okviru svojih mogućnosti te tržišnih i ugovornih odnosa. Izraz "neovisno o volji proizvođača" podrazumijeva postojanje objektivnih okolnosti na koje proizvođač medicinskog proizvoda nije mogao utjecati (npr. globalna inflacija, elementarne nepogode, pandemija bolesti, rat i sl.).
32 VANJA LOVRIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA, Članak 2. Poštovani, molim Vas da mi pojasnite stavak 1 iz članka 18a, navedite primjer, što smatrate pod povećanjem nabavne cijene medicinskog proizvoda, neovismo o volji proizvođača medicinskog proizvoda? Hvala Primljeno na znanje Izraz "povećanje nabavne cijene medicinskog proizvoda neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda" podrazumijeva postojanje objektivnih okolnosti na koje proizvođač medicinskog proizvoda nije mogao utjecati (npr. globalna inflacija, elementarne nepogode, pandemija bolesti, rat i sl. ).
33 ANDREJ JURIĆ PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA, Članak 3. Predlaže se sljedeće: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ - članak 12. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.
34 HELENA NEZIRI PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA, Članak 3. Predlažu se izmjene odredbe članka 12. na sljedeći način: „Cijena medicinskog proizvoda je prodajna cijena medicinskog proizvoda koja uključuje proizvođačku cijenu, vrijednost veleprodajne i maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicinskog proizvoda. Visina maloprodajne marže /ili usluge za izdavanje medicnskog proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz prethodno mišljenje nadležne Komore“ Usvajanjem navedenog prijedloga ukinulo bi se dosadašnje pravilo izdavanja i savjetovanja o medicinskom proizvodu u ljekarni bez naplate usluge što je omogućavalo proizvođaču da ugovori prodajnu cijenu medicinskog proizvoda bez uključivanja troškova veleprodaje i maloprodaje. Ljekarna kao maloprodajno mjesto izdavanja medicinskog proizvoda kao i kod izdavanja lijeka zadnje je mjesto kontrole, pravilne primjene i odgovornog savjetovanja o određenom medicinskim proizvodu što iziskuje kontinuiranu i specijaliziranu edukaciju ljekarnika. Nije prihvaćen Prijedlozi izmjene članka 12. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda nisu predmet prijedloga ovog Pravilnika i savjetovanja. Prijedlozi zaprimljeni putem e-Savjetovanja zadiru u multiresornu problematiku te zahtijevaju široki konsenzus svih dionika u sustavu.