Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 hrvatska udruga socijalnih radnika PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA I SADRŽAJU UPRAVNOG NADZORA, Članak 1. Člankom 265.stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22) propisano je da nadzor koji se odnosi na stručni rad reguliranih profesija u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstvenih radnika u djelatnosti socijalne skrbi provode nadležne komore. Obzirom na učestale povrede ove odredbe tijekom provođenja upravnih ( ali i inspekcijskih nadzora ) kada se istovremeno od strane ministarstva na nezakonit način provodi i stručni nadzor smatramo da je ovim Pravilnikom potrebno definirati postupanje u takvoj situaciji. Predlažemo da se u Pravilnik doda odredba prema kojoj je ovlašteni državni službenik koji tijekom provođenja upravnog nadzora uoči potrebu provođenja stručnog nadzora o tome dužan sačiniti zapisnik i predložiti /zatražiti provođenje stručnog nadzora od strane ovlaštene komore. Ukoliko upravnim nadzorom mora obuhvatiti i procjenu stručnog rada dužan je zastati s provođenjem upravnog nadzora do pribavljanja izvješća komore o provedenom stručnom nadzoru. Na jednak način potrebno je urediti i postupanje inspekcije. Nije prihvaćen Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o sustavu države uprave poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. Stavkom 2. istoga članka propisano je da je posao državne uprave i svaki posao koji je zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje povjeren određenoj pravnoj osobi te određen kao posao koji se obavlja kao javna ovlast. Upravni nadzor obuhvaća nadzorne postupke, mjere i radnje kojima se osigurava zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave. Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o sustavu državne uprave, za obavljanje poslova državne uprave ustrojavaju se tijela državne uprave. Slijedom navedenoga, poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave te samim time i upravni nadzor mogu provoditi samo državna tijela, koja u obavljanju upravnoga nadzora mogu, između ostaloga, zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za obavljanje poslova državne uprave koji su predmet nadzora. Zakonom o sustavu državne uprave, kao i Zakonom o socijalnoj skrbi su već propisane ovlasti u pogledu provedbe upravnoga nadzora. Nadzor propisan u članku 265. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22) je neovisan od provedbe upravnog nadzora.