Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrasca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARIJA BREKALO TOKIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE Zakonski je upitan ovaj pravilnik ukoliko se odnosi na privatne pružatelje usluga. Prvo od privatnih pružatelja usluga tražite da u popunjavanju podataka o korisniku zadiru u imovinske odnose, za što vam je potrebna suglasnost samoga korisnika i člana obitelji, te su neki podaci koje ovdje navodite zaštićeni uredbom o GDPR-u. Nisam uvjerena pošto nema subvencije od države da će korisnik dati uvid u svoje imovine i sl. Jednako tako se postavlja pitanje ustavnosti nametanja monopola privatnom pružatelju usluge koji nema ugovor o pružanju usluge u mreži s ministarstvom, pošto postoji nešto što se zove slobodno tržište te prema njemu privatni pružatelji usluga (ukoliko nema subvencije države) može birati sustav u kojem želi raditi. Ukoliko ovo želite nametnuti privatnim pružateljima usluge pitanje je zašto bi oni to plaćali ukoliko se plaća, ili zašto bi to išlo iz državnog proračuna ukoliko se ne plaća, jer ovakav monoplol nad privatnim pružateljima usluge ne postoji niti u jednoj državi EU, nego postoji nekoliko aplikacija i privatni pružatelj usluge sam bira što želi i po kojoj cijeni. (Npr. Njemačka preko 20000 pružatelja usluga, 50 vrsta aplikacija...) Što se tiče evidencije, u nedavnom ljetnom pravilniku ste rekli da JELOVNIK MORA BITI OBJAVLJEN NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, dok ga u ovom pravilniku uopće na spominjete? Jednako tako nije jasno kod stručnih radnika, što i kako treba voditi, jesu li to tjedne evidencije, mjesečne, godišnje? Kako će se to znati kod inspekcijskog nadzora? Prema ovog pravilniku je dosta neodređeno, što bi značilo da će se priznavati sve što god napisali?!!! Prema ovome jedan dom može pisati samo tjedno izvješće, drugi može i tjedne i mjesečne, a treći može napisati samo jedan godišnje i to će sve biti u redu? Djelomično prihvaćen Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, korisnik koji socijalnu uslugu koristi na temelju rješenja ili uputnice dužan je u plaćanju cijene usluge sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. Traženje podataka o prihodima i imovini, u tom slučaju, nije u suprotnosti s GDPR uredbom. U članku 3. Pravilnika jasnije je razrađena zajednička evidencija pravnih i fizičkih osoba koja obavljaju djelatnost socijalne skrbi, posebna evidencija Hrvatskog zavoda za socijalni rad i posebna evidencija pružatelja socijalnih usluga. Također, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi Ministarstvo će osigurati uvjete za informatičku razmjenu podataka s drugim korisnicima u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka. Privatni niti ostali pružatelji usluga neće plaćati rad u informacijskom sustavu kojeg će vlasnik i održavatelj biti ovo Ministarstvo. Jelovnik nije predmet uređenja ovoga Pravilnika, već se on uređuje Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.
2 Antonija Vukelić PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE Pozdravljam uvođenje evidencije u elektroničkom obliku. Nadam se da će se to popratiti i uvođenjem interneta u ustanove i opskrbljivanje kompjuterskom opremom. Prije puštanja programa u rad za sve institucije, svako predlažem da dopustite pristup na probni period onima koji su informatički pismeni te koji će istaknuti koja su poboljšanja potrebna (svakodnevno svjedočim vrlo niskoj razini znanja o korištenju osnovnih značajki informatičkih sustava). Članak 9. je vrlo nejasno napisan. Znači li to da u dokumentaciji korisnika stručni radnici biraju hoće li pisati tjedni, mjesečni i/ili godišnji individualni plan i program rada za korisnika? Potrebno je preciznije definirati što treba pisati od tri ponuđena. Ako za svakog korisnika trebam napisati tjedni plan (a glazbeni terapeut je jedan na 200 korisnika), tada mogu cijelo svoje radno vrijeme pisati dokumentaciju. S time da nigdje ne nalazim vrijeme predviđeno za dokumentaciju i za neposredan rad. Također, nije definirano moramo li slati polugodišnja i godišnja izvješća za korisnike nadležnom centru za socijalnu skrb. Navodi se samo pisanje godišnjih statističkih izvješća koje, pretpostavljam, šaljemo Ministarstvu. Na kraju, ne navodi se koju dokumentaciju mora voditi stručni radnik. Znači li to da stručni radnik ne mora pisati provedene dnevne aktivnosti i događanja, godišnji i mjesečni plan i program i ostalu dokumentaciju? Smanjenje dokumentacije koje je nesvrsishodna podržavam (primjer korisnika na smještaju iz naše knjige dnevne evidencije: korisnici su ustali, obavili osobnu higijeni, 5 korisnika je bilo na doručku, 1 korisnik nije htio jesti, 3 korisnika je obavilo zaduženja….itd. ). No ipak treba voditi bilješke o korisnicima na kraju provedenih rehabilitacijskih tretmana/programa, radionica i dr., jer jedino tako možemo pratiti napredak. Sve su svemu, potrebno je preciznije napisati određene članke u ovom pravilniku. Primljeno na znanje Uvođenje interneta, nabava kompjuterske opreme te informatička edukacija nije predmet uređenja ovoga Pravilnika. Planirano je provođenje edukacija o korištenju informacijskog sustava o čijem će provođenju svi korisnici aplikacije biti na vrijeme obaviješteni. Individualni plan i program rada sastavni je dio dokumentacije korisnika. Radi li se o tjednom, mjesečnom ili godišnjem planu rada ovisi o trajanju usluge i aktivnostima koje se provode unutar usluge (primjerice, ako je trajanje usluge psihosocijalnog savjetovanja do šest mjeseci sukladno članku 82. Zakona o socijalnoj skrbi, sastavni dio dokumentacije korisnika je tjedni i mjesečni plan i program rada te tjedno i mjesečno izvješće). Ako glazbeni terapeut provodi grupni rad, dokumentaciju korisnika čini tjedni, mjesečni i/ili godišnji plan i program rada glazbenog terapeuta za grupu u kojoj sudjeluje korisnik. Uspostavom informacijskog sustava koji će biti povezan s informacijskim sustavom SocSkrbi kojeg koriste stručni radnici centara za socijalnu skrb, omogućit će se uvid u dokumentaciju i praćenje korisnika tog centra za socijalnu skrb kojem se pruža socijalna usluga. Nadalje, Akcijskim planom za administrativnim rasterećenjem gospodarstva 2019. godine previđena je mjera ukidanja obveze dostave izvješća.
3 MARIJA BREKALO TOKIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE, Članak 3. Zašto bi privatni pružatelj usluge koji nema ugovor s ministarsvom, kojeg ministarstvo ne financira, koje nema pomoći od istoga pisao i zapisivo evidenciju zahtjeva za smještaj. Evidencija zahtjeva za smještaj privatnom domu ništa ne znači, pošto je većina smještaja hitna i realizira se odmah te i ako postoji lista čekanja ona se piše u drugačijem obliku. Zašto bi još netko vodi dodatnu dokumenaciju uz ionako hrpu dokumenacije koju već vodi? Kome bi ta evidencija služila osim za statističko izvješće na kraju godine Ministarstvu, jer dom od nje nema nikakve koristi. I kako to bilježiti? Molim vas da mi pojasnite kako bilježiti poziv koji počne "Dobar dan, imate li mjesta u vašem domu" osoba se nije predstavila, nije nište rekla osim da je hitan smještaj, mi kao dom kažemo da nemamo, pitamo želi li ostaviti svoje podatke u slučaju da nam se oslobodi mjesto, ona kaže NE i poklopi. Kod ovog poziva, imamo samo upit za hitan smještaj, gdje nemamo ni ime ni prezime i sl.? I možete li mi objasniti zašto bi privatni pružatelj usluge to bilježio kada njemu ovaj poziv ništa ne znači za popunjavanje kapaciteta? Djelomično prihvaćen Sukladno članku 168. Zakona o socijalnoj skrbi pružatelj usluge, neovisno o osnivaču, osim udomiteljske obitelji, dužan je korisnika usluge upisati u evidenciju korisnika usluge, a zaprimljeni zahtjev za pružanje usluge upisati u evidenciju zaprimljenih zahtjeva, bez odgode, sukladno ovom Pravilniku. Pravilnikom je definirana evidencija kao skup podataka o korisnicima, a člankom 3. je definiran sadržaj evidencije zahtjeva za pružanjem usluge. Dodatno je člankom 9. definirano što čini dokumentaciju zaprimljenih zahtjeva za pružanjem usluge.
4 ANAMARIJA ŠUŠKOVIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE, Članak 3. e) S obzirom da postoje korisnici socijalnih usluga, koji tu uslugu sami plaćaju, odnosno usluga nije sufinancirana te nije ostvareno nikako pravo sukladno zakonu o socijalnoj skrbi, određuje li ovaj članak, da će privatni pružatelji usluge smještaja , konkretno privatni dom za starije, koji nema korisnike smještene putem rješenja centra, morati od svojih korisnika tražiti informacije o imovini, odnosno prilikom smještaja tražiti podatke o nekretninama, pokretninama, novčanim sredstvima, tražbinama, vrijednosim papirima, dragocjenostima? 3. S obzirom da privatni domovi za starije, koji nisu u mreži, dobivaju upite za smještaj, molim pojašnjenje što se točno smatra zahtjevom - uniformirani obrazac, telefonski razgovor, poruka poslana e-mailom, putem društvenih mreža...? Djelomično prihvaćen U članku 3. Pravilnika jasnije je razrađena zajednička evidencija pravnih i fizičkih osoba koja obavljaju djelatnost socijalne skrbi, posebna evidencija Hrvatskog zavoda za socijalni rad i posebna evidencija pružatelja socijalnih usluga. Pravilnikom je definirana evidencija kao skup podataka kojim se dokazuju određene činjenice i okolnosti. S obzirom da je člankom 3. definiran sadržaj evidencije zahtjeva za pružanjem usluge, sukladno navedenom, pružatelj usluge dužan je voditi podatke o zahtjevima za pružanjem usluge na način da može dokazati da je zahtjev za uslugom zaprimljen. Do razvoja informacijskog sustava pružatelji usluga su dužni voditi evidencije sukladno važećim zakonskim propisima kao i do sada.
5 hrvatska udruga socijalnih radnika PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE, Članak 3. Članak 3. (b) .točka 2. -podatci o usluzi - potrebno je dodati i iskazivanje podataka o svrhovitosti i učincima svake usluge . Statistička izvješća sustava socijalne skrbi daju prilaz vrsta i opsega usluga i obuhvat korisnika obzirom na njihova specifična obilježja. Želimo li dobiti uvid u kvalitetu rada i ostvarivanje svrhe i ciljeva sustava iznimno je važno pratiti ishode socijalnih usluga. Nije dovoljno samo navesti podatke o razlozima prestanka pružanja usluge ( npr: istek roka na koji je usluga određena , odustanak korisnika, smrt, promjena nadležnosti itd. itd . ) nego treba biti jasno vidljivo da li je usluga bila učinkovita ili nije i koji su konkretni razlozi. Ovakav pristup je višestruko značajan za razvoj i unapređenje sustava socijalne skrbi i promjene negativne percepcije ovog sustava u našem društvu. Primljeno na znanje Podaci o svrhovitosti i učincima svake usluge nisu predmet uređenja Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrasca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi.
6 ANAMARIJA ŠUŠKOVIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE, Članak 4. a) za pružatelje usluga koji nisu u mreži, postoji li također obveza vođenja evidencija samo i isključivo putem programa u vlasništvu Ministarstva? Hoće li ovlaštenja, odnosno korištenje programa biti besplatno za sve pružatelje usluga neovisno o osnivaču? Primljeno na znanje Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi pružatelj usluge, neovisno o osnivaču, osim udomiteljske obitelji, dužan je korisnika usluge upisati u evidenciju korisnika usluge, a zaprimljeni zahtjev za pružanje usluge upisati u evidenciju zaprimljenih zahtjeva, bez odgode, sukladno ovom Pravilniku. Kada bude razvijen informacijski sustav u vlasništvu ovog Ministarstva pružateljima usluga biti će omogućeno korištenje istoga. Korištenje informacijskog sustava biti će besplatno za sve pružatelje usluga. Do razvoja informacijskog sustava pružatelji usluga su dužni voditi evidencije sukladno važećim zakonskim propisima kao i do sada.
7 ANAMARIJA ŠUŠKOVIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI TE SADRŽAJ OBRAZACA ZA IZRADU GODIŠNJEG STATISTIČKOG IZVJEŠĆA SUSTAVA SOCIJALNE, Članak 13. U kojem roku je predviđeno stavljanje u pogon programskog rješenja Ministarstva? Nakon stupanja na snagu, ostali Pravilnici prestaju važiti, koji je rok za prilagodbu, odnosno implementaciju programa kod svih pružatelja usluga? Primljeno na znanje Do 31.12.2024. godine predviđen je razvoj aplikacije (koja će biti dio jedinstvenog IT sustava socijalne skrbi) za domove socijalne skrbi i centre za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska i pružatelje usluga s kojima ovo Ministarstvo ima sklopljen ugovor o međusobnim odnosima. Rok za prilagodbu informacijskog sustava za domove socijalne skrbi i centre za pružanje usluga u zajednici kojima Republika Hrvatska nije osnivač te s kojima ovo Ministarstvo nema sklopljen ugovor o međusobnim odnosima, nije definiran.