Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Odašiljači i veze d.o.o. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE, Članak 24. Predlaže se da se umjesto poništenja Odluke koncesija dodijeli sljedeće rangiranom ponuditelju, a sukladno Zakonu o koncesijama čl. 54. stavak 9. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vijdeti odgovor pod 7.
2 Odašiljači i veze d.o.o. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE, Članak 22. Predlaže se iza riječi ''(samo ako se koncesijsko područje sastoji od više frekvencija)'' dodati ''namijenjenih za analogni radio''. Prihvaćen Ne prihvaća se. Vidjeti odgovor pod 3.
3 Odašiljači i veze d.o.o. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE, Članak 22. Predlaže se da Odluka mora sadržavati rok za početak emitiranja u slučaju koncesije za digitalni radio ili televiziju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidjeti podgovor pod 4.
4 Odašiljači i veze d.o.o. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE, Članak 21. Predlaže se da se umjesto poništenja Obavijesti odnosno Poziva, koncesija dodijeli sljedeće rangiranom ponuditelju, a sukladno Zakonu o koncesijama čl. 54. stavak 9. Prihvaćen Ne prihvaća se. ZEM koji je lex specialis u odnosu na Zakon o koncesijama ne predviđa takvu mogućnost te je nije moguće propisati podzakonskim pravnim aktom. Da je zakonodavac htio, propisao bi takve mogućnosti. Isto, vijeće kod odlučivanja o dodjeli koncesija odlučuje koja je ponuda najpovoljnija (jer tako zakon nalaže), a ne koja je prva, koja je druga, koja je treća po redu, jer takva odluka za drugo rangiranog ponuditelja nema nikakvog efekta.
5 Odašiljači i veze d.o.o. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE, Članak 21. Predlaže se da se radi transparentnosti rok za podnošenje zahtjeva HAKOMu za obavljanje tehničkog pregleda odredi u okviru čl. 6. kao obvezni dio sadržaja obavijesti o namjeri davanja koncesije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vidjeti odgovor pod 4.
6 Odašiljači i veze d.o.o. OBVEZNI SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, Članak 12. Predlaže se u čl. 12. izbrisati riječi ''ukoliko se radi o pojašnjenima koja mogu biti od koristi svim sudionicima u postupku natječaja'' budući da se navedeno može smatrati povredom načela transparentnosti. Prihvaćen Privaća se.
7 Odašiljači i veze d.o.o. OBVEZNI SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, Članak 8. Predlaže se da Dokumentacija za nadmetanje mora obvezno sadržavati jamstvo za ozbiljnost ponude te uvjete i kriterije aktiviranja jamstva, a ne da bude opcionalno. Nije prihvaćen Odredbe ZEM-a o sadržaju Obavijesti predstavljaju lex specialis u odnosu na Zakon o koncesijama i ne propisuju obvezu prilaganja jamstva za ozbiljnost ponude. Dodatno, smatra se da bi ponuditeljima relativno niske ekonomske snage ovakva jamstva (npor. Bankarske garancije) predstavljale izuzetan teret, jer ih uglavnom ne bi mogli dati.
8 Odašiljači i veze d.o.o. OBVEZNI SADRŽAJ OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE, Članak 6. Predlaže se iza riječi ''više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju'' dodati ''namijenjenih za analogni radio'' Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je definirano odredbama ZEM-a. U članku 85. st. 2. jasno se navodi radio, digitalni radio i televizija. Kada je u pitanju internet radio ne provodi se postupak dodjele koncesije.
9 Odašiljači i veze d.o.o. OBVEZNI SADRŽAJ OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE, Članak 6. Predlaže se radi transparentnosti kao obvezni dio sadržaja obavijesti dodati: - rok za podnošenje zahtjeva Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta umjesto da se isti određuje naknado kako je predloženo u čl. 21. stavku 2. - rok za početak emitiranja u slučaju koncesija za digitalni radio ili televiziju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U praksi se (uvažavajući iskustvo dodjele koncesija) razlikuju situacije kada neki nakladnik nastavlja obavljanje koncesije (tzv. postojeći nakladnici) od situacije kada subjekt počinje obavljati djelatnost na novom (novostvorenom) koncesijskom području odnosno području koje do tada nije imalo koncesionara.
10 Odašiljači i veze d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlaže se u čl. 2 stavku 5. iza riječi ''o namjeri davanja koncesija'' dodati ''i dokumentaciji za nadmetanje, '' s obzirom da je dokumentacija za nadmetanje zasebno uređena ovim pravilnikom, a budući da to iz članka 14. i drugih članaka ovog pravilnika jasno ne proizlazi. Nije prihvaćen Navedeno je definirano odredbama ZEM-a. Nije prihvaćen. Pojam iz čl. 2. st. 5. – “pristup dokumentaciji za prijavu” podrazumijeva pristup dokumentaciji za nadmetanje. Naime, sama Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici AEM, pa je jasno da se onda pod “dokumentacijom za prijavu” podrazumijeva dokumentacija za nadmetanje.
11 Odašiljači i veze d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlaže se čl. 2 stavak 3. doraditi na način da se kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa ne izrađuje studija opravdanosti davanja koncesije ili analiza davanja koncesije kao i da se ne utvrđuje javni interes budući da je regulator (HAKOM) već izdao dozvole za upravljanje multipleksima. Predlaže se također postupak dodjele koncesija provoditi periodički, a najmanje jednom godišnje za slobodne prijenosne kapacitete unutar multipleksa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obaveza izrade studije opravdanosti propisana je odredbama Zakona o koncesijama pa rješenje slijedi odredbe Zakona o koncesijama. Osim toga, ovdje se radi o dva različita postupka. Izdavanju dozvola za upravljanje multipleksima prethodio je javni natječaj na kojem je izabran operator multipleksa, a ne nakladnik. Dakle, nije moguće uspoređivati ta dva postupka. Vezano uz periodičku provedbu dodjela koncesija ističe se kako Zakon o elektroničkim medijima navedeno ne propisuje, a Agencija za elektroničke medije je nezavisno regulatorno tijelo u području elektroničkih medija koje o navedenom samostalno odlučuje. Vijeće za elektroničke medije provodi postupak dodjele koncesija onda kada smatra da postoje uvjeti za to.