Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Autonomna ženska kuća Zagreb PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI Iako je prijedlog izmjena zakona usmjeren na usklađenja koja je potrebno izvršiti u odnosu na očekivanu promjenu valute u Eur, zalažući se za prava žena i zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja ustrajemo u slijedećem prijedlogu: Predlažemo da se izmjenama i dopunama obuhvati članak 10. ZZNO na način da se u briše točka 4. stavka 1 - riječi spolno uznemiravanje. Predlažemo promjenu kazneno pravne politike budući su u tijeku izmjene i dopune KZ te ustrajemo u prjedlogu da spolno uznemiravanje ne bude predmetom razmatranja u prekršajnim nego u kaznenim postupcima, budući dovodi do nepotrebnog dualiteta i daljnjih problema razgraničenju u primjeni zakona i pravila ne bis in idem. Uz navedeno, procesuiranje seksualnog uznemiravanja kroz prekršajni postupak, predstavlja banaliziranje ozbiljnog nasilja koje pretežito pogađa žene. Njime se ne postiže svrha kažnjavanja niti specijalnom niti generalnom prevencijom, a paralelno s navedenim obezvrjeđuju se prava žena. Čl. 40. Istambulske konvencije nalaže obvezu Republici Hratskoj da poduzme mjere kojima će osigurati da svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili tjelesnog ponašanja seksualne naravi s ciljem ili učinkom povrede dostojanstva neke osobe, osobito ako stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo ozračje, bude predmet kaznenih ili drugih pravnih sankcija. Spolno uznemiravanje na koje se primjenjuje ZZNO i čl. 156.. KZ predstavlja protupravna djela koja nesrazmjerno pogađaju žene, stoga AŽKZ smatra da promjene zakonskog okvira, nakon ratifikacije Konvencije, trebaju dovesti do željenih promjena u vidu snažnijeg i jasnijeg odgovora države na rodno uvjetovano nasilje. AŽKZ i Centar za žene žrtve rata Rosa predlaže da se čl. 156. uskladi sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava I sa Istambulskom konvencijom te da da čl. 40 Istamublske konvncije bude ugrađen kao osnovni oblik djela, a da sadašnji čl. 1. postane kvalifikatorni oblik djela, time da su dodane i riječi : prema bliskoj osobi i ako je djelo počinjeno iz mržnje. Radi se o kazneno pravnoj politici Republike Hrvatske koja mora percipirati događanja i svjedočanstva žena koje su u posljednje vrijeme javno progovorile o proživljenom seksualnom uznemiravanju. Intenzitet djela može biti takav da nije potrebno njegovo ponavljanje da bi bio predmetom razmatranja u kaznenom postupku. Javno poznati slučaj epilog je imao u nezakonitoj sudskoj odluci i javnoj isprici predsjednika Vrhovnog suda RH. Jednako tako, odnos nadređenosti nije sam po sebi dovoljan kriterij da bi djelo bilo predmetom kaznenopravnog postupka. Ključno je što mi kao društvo želimo postići represivnim odgovorom, a dosadašnji primjeri pokazuju da pravni propisi de lege lata nisu prihvatljivi jer ne zadovoljavaju minimalne standarde zaštite ženskih ljudskih prava i da moraju biti promijenjeni. Radnoj skupini za izmjene KZ predloženo je da tekst izmjene i dopune čl. 56. KZ-a glasi: Spolno uznemiravanje 1. Tko spolno uznemirava drugu osobu; kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 2. Tko spolno uznemirava drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog teške bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, ili prema bliskoj osobi ili je djelo počinjeno iz mržnje; kaznit će se kaznom zavora od jedne do pet godina. 3. Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. 4. Kazneno djelo iz ovog članka progoni se po službenoj dužnosti. U skladu sa navednim prijedlogom, predlažemo brisanje spolnog uznemiravanja kao oblika prekršaja iz čl. 10. ZZNO. Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, u kojem je sadržan pregled svih važnijih aktivnosti koje će sudionici priprema za uvođenje eura, iz privatnog i javnog sektora, provoditi u okviru priprema za uvođenje eura. S tim u svezi, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, br. 70/17, 126/19 i 84/21) uvršten je u I. skupinu zakona koji sadržavaju značajnija pozivanja na hrvatsku kunu i koje je potrebno izmijeniti prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji zakon je, sukladno točki 4. Zaključka Vlade Republike Hrvatske, usmjeren isključivo na provedbu prilagodbe uvođenju eura i u kojim su sve odredbe izmijenjene isključivo zbog te prilagodbe te je iz navedenog razloga razvidna potreba donošenja ovoga Zakona po hitnom postupku. Slijedom navedenoga, Vaš prijedlog izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji biti će razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.