Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 116. stavka 7. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi Uvažavajući ustavne i zakonske ovlasti pučke pravobraniteljice kao opunomoćenice Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava, središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije te Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, razmotrili smo prijedlog Pravilnika o mjerilima, postupku utvrđivanja te izboru članova i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije, o kojem je do 25. kolovoza 2022. otvoreno e-Savjetovanje na Središnjem državnom portalu. Sukladno ovlastima iz članka 18. stavka 2. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12), članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12, dalje: ZSD) te članka 3. Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN 18/11 i 33/15), dostavljamo Vam naše mišljenje i prijedloge. U uvodnom dijelu predlažemo, uz navođenje Zakona o sudovima, navesti i »Narodne novine« broj 60/22. Nije prihvaćen Navedeni broj "Narodnih novina" odnosi se na Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 16. svibnja 2022., kojim se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 86.a Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22) i članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 21/22). S obzirom da obustavljeni članci nisu od utjecaja na mjerila i postupak utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti odnosno na predmet uređenja ovoga Pravilnika te uzimajući u obzir da je gore citirano rješenje privremenog karaktera i primjenjuje se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, sukladno dosadašnjoj nomotehničkoj praksi nije potrebno citirani broj "Narodnih novina" navoditi u preambuli ovoga Pravilnika.
2 Ured pučke pravobraniteljice Posebna tjelesna (motorička) spremnost, Članak 4. Člancima 4. stavkom 3. i 16. stavkom 2. je propisano da je odluka nadležnog službenika kojom se ocjenjuje posebna tjelesna spremnost kandidata, kao i odluka Povjerenstva kojom se ocjenjuje zdravstvena sposobnost kandidata konačna. Kako iz navedenoga proizlazi, Pravilnik ne predviđa mogućnost podnošenja žalbe ili prigovora na odluku odnosno ocjenu posebne tjelesne odnosno zdravstvene sposobnosti. Stoga koristimo prigodu podsjetiti na odredbe Ustava RH koji u članku 18. propisuje da pravo na žalbu može biti isključeno samo iznimno i to samo u slučajevima određenim zakonom i pod uvjetom da je osigurana druga pravna zaštita. Iako u konkretnom slučaju postoji mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim upravnim sudom po postupku i na način koji su regulirani Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) omogućavanjem podnošenja žalbe ili prigovora na odluku o ocjeni posebne zdravstvene sposobnosti, službenicima bi se pružila učinkovitija pravna zaštita. Stoga predlažemo da se, kao i u Pravilniku o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10 i 93/14), predvidi mogućnost ulaganja žalbe na ocjenu odnosno odluku o posebnoj tjelesnoj sposobnosti i odredi drugostupanjsko tijelo koje će o žalbi odlučivati. Nije prihvaćen Kako je i u samom komentaru navedeno, u konkretnom slučaju postoji mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim upravnim sudom po postupku i na način koji su regulirani Zakonom o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09 i 110/21) što omogućuje pravnu zaštitu kandidata, a posebno se napominje i da do sada nije zabilježen slučaj pokretanja upravnog spora vezanog uz ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije raspoređenih na poslove osiguranja pravosudnih tijela. Dodatno se ističe i da su istovjetne odredbe sadržane i u Pravilniku o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije ("Narodne novine", broj 141/21) te Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine, broj 113/12, 37/18 i 51/18).
3 Ured pučke pravobraniteljice Zdravstvena sposobnost, Članak 5. Nadalje, u čitavom tekstu Pravilnika spominju se pojmovi „mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti“ i „odluka o zdravstvenoj sposobnosti“ no nije jasna razlika između navedenih pojmova. Stoga je u potrebno razjasniti navedene pojmove, vodeći računa o razlici između „ocjene posebne tjelesne spremnosti kandidata“, „mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti“ i „odluke o zdravstvenoj sposobnosti“. Primjerice, u članku 5. stavku 1. Pravilnika je propisano da ocjeni i mišljenju o zdravstvenoj sposobnosti prethodi zdravstveni pregled, iako članak 3. stavak 2. propisuje da provjera kriterija za provjeru razine tjelesne (motoričke) spremnosti prethodi utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, a zadovoljavajuća ocjena potrebne tjelesne spremnosti kandidata predstavlja uvjet za upućivanje na zdravstveni pregled. Nije prihvaćen Ocjeni i mišljenju o zdravstvenoj sposobnosti prethodi zdravstveni pregled. Mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti iz svog područja daje liječnik specijalist, kako je to vidljivo i iz Priloga 3. Pravilnika, dok odluku o zdravstvenoj sposobnosti donosi Povjerenstvo na propisani način. Prije pristupanja zdravstvenom pregledu, utvrđuje se tjelesna spremnost kandidata, a ocjena „zadovoljava“ je uvjet za pristupanje zdravstvenom pregledu.
4 Miroslav Policki Zdravstvena sposobnost, Članak 5. Ako određena bolest/zdravstveno stanje čini zapreku za obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela, znači da se ne može očekivati da osoba s tom bolešću/zdravstvenim stanjem ima sposobnost zadovoljavajuće obavljati taj posao. Stavak 4 implicira da službenici s određenom bolešću/zdravstvenim stanjem iz priloga 2, koji su po svim relevantnim mjerilima osim dobi jednaki, imaju različitu sposobnost obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela. Međutim, nigdje u Prijedlogu pravilnika (uključujući priloge) nisu napisani specifični, znanstveno utemeljeni razlozi zašto bi određena bolest/zdravstveno stanje bila zapreka za službenika jedne dobi, a ne za službenika druge dobi. Iz toga proizlazi da Prijedlog pravilnika predlaže neosnovanu, odnosno arbitrarnu dobnu diskriminaciju, što je neprihvatljivo. Stoga, predlažem da se svaka instanca dobne diskriminacije obrazloži znanstveno utemeljenim razlogom, a tamo gdje znanstveno utemeljenog razloga nema, da se takva instanca dobne diskriminacije izbaci. Nije prihvaćen Kako je i navedeno u članku 5. stavku 4. ovoga Pravilnika mjerila su prilagođena opadanju životnih funkcija što je već znanstveno-medicinski utvrđeno i nije predmet ovog Pravilnika. Katalog mjerila iz Priloga ovog Pravilnika u navedenom smislu ne odstupa od rješenja Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine", broj 113/12, 37/18 i 51/18), a oba su Pravilnika rađena u suradnji sa stručnjacima medicinske struke.
5 Ured pučke pravobraniteljice Povjerenstvo , Članak 6. Sukladno članku 6. Pravilnika, zadovoljavanje zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije procjenjuje Povjerenstvo. Kako je propisano u stavku 3. u Povjerenstvu, osim liječnika specijalista medicine rada, specijalista psihijatra i psihologa, sudjeluje i službenik ustrojstvene jedinice MPU nadležne za osiguranje pravosudnih tijela, što može proizlaziti iz potrebe razumijevanja specifičnosti potreba radnog mjesta i situacija koje se mogu desiti u radnom okruženju. Obzirom na navedeno podsjećamo da, sukladno članku 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, dalje: ZZZ), liječničke preglede prije zapošljavanja radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti predstavlja specifični dio zdravstvene djelatnosti. Sukladno članku 28. stavku 1. ZZZ, zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstveni radnici. Također, sukladno predloženim člancima 8. stavku 1. i 10 stavku 1. Pravilnika, zdravstvena sposobnost kandidata i pravosudnog službenika utvrđuje se temeljem medicinskih podataka za čije tumačenje je nužno stručno znanje zdravstvenih radnika. Pri tome, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18), podatci o zdravstvenom stanju su zbog svoje prirode u pogledu temeljnih prava i sloboda posebno zaštićena kategorija podataka (tzv. osjetljivi podaci) te se prilikom njihove obrade moraju poštivati načela nužnosti i proporcionalnosti. Stoga je, u kontekstu navedenog, nejasna uloga i opravdanje za uključivanje službenika ustrojstvene jedinice MPU-a nadležne za osiguranje pravosudnih tijela u Povjerenstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije. Nadalje, a obzirom na egzaktno definirana mjerila zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije i detaljan popis zdravstvenih stanja i bolesti koji su prepreku za obavljanje poslova pravosudne policije iz Priloga 2. Pravilnika, te odredbu članka 8. kojim su propisani kriteriji utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, nejasna je odredba članka 7. stavka 2. prema kojoj se odluka o zdravstvenoj sposobnosti donosi glasanjem članova Povjerenstva. Nadalje, imajući u vidu sadržaj predloženog pravilnika, nejasna je svrha, smisao i pravna snaga izdvojenog mišljenja člana Povjerenstva iz odredbe stavka 3. članka 7. Također, smatramo da ukoliko kao član Povjerenstva sudjeluje i službenik ustrojstvene jedinice MPU nadležne za osiguranje pravosudnih tijela, potrebno je propisati kriterije koje isti treba zadovoljavati, kao i kriterije za slučaj imenovanja njegove zamjene. Djelomično prihvaćen Upravo zbog razumijevanja specifičnosti pojedinog radnog mjesta i okolnosti u obavljanju poslova osiguranja pravosudnih tijela, jedan od članova povjerenstva je službenik ustrojstvene jedinice nadležne za te poslove čiji glas nije odlučujući. Spomenuti službenik ne sudjeluje u liječničkom pregledu, već isključivo u radu Povjerenstva. Uvažavajući zaštitu osobnih podataka i osjetljivost podataka o zdravstvenom stanju, tim podacima pristup imaju samo članovi Povjerenstva, čime je osigurano poštivanje načela nužnosti i proporcionalnosti pri njihovoj obradi. Svrha izdvojenog mišljenja je davanje mogućnosti da član Povjerenstva, koji se ne slaže s odlukom za koju je glasala većina, obrazloži razloge za neslaganje. Prihvaća se prijedlog za propisivanje kriterija za člana Povjerenstva iz redova službenika ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za osiguranje pravosudnih tijela, na način da to mora biti rukovodeći službenik.
6 Ured pučke pravobraniteljice Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, Članak 18. Vezano za članak 18. Pravilnika, predlažemo njegovu izmjenu na način da glasi: „Povjerenstvo ocjenjuje nesposobnim kandidata ili službenika pravosudne policije kod kojeg, sukladno mjerilima iz priloga 2. ovoga Pravilnika, utvrdi bolest, stanje, povredu ili njihovu posljedicu odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela.„ Naime, nejasan je dio predložene odredbe iz navedenog članka kojom je propisano da više kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na poslovima pravosudnog policajca u kombinaciji postaju prepreka za obavljanje navedenog posla. Vezano uz odredbu članka 18. Pravilnika, skrećemo pozornost i na neprimjerenost termina koji se koriste u Pravilniku poput termina „tjelesna mana“ ili „estetska oštećenja“ koji se navodi kao razlog za ocjenu kandidata odnosno pravosudnog policajca nesposobnim za uspješno obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela. Nije prihvaćen Istovjetna odredba postoji i u relevantnim pravilnicima koji se odnose na policijske službenike i službenike pravosudne policije zatvorskog sustava odnosno u Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine", broj 113/12, 37/18 i 51/18) te u Pravilniku o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije ("Narodne novine", broj 141/21). Svrha odredbe koja se odnosi na estetska „oštećenja“ je upravo spriječiti eventualnu stigmatizaciju takvih osoba koje bi zbog svojih karakteristika bile stavljene u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale službenike pravosudne policije. Povjerenstvo će pri donošenju ocjena s osobitom pažnjom procjenjivati mjerila koja se odnose na estetska „oštećenja“ kako primjena tog kriterija ne bi bila odlučujući čimbenik i dovela do neopravdanih diskriminatornih učinaka. U radu na izradi ovog Pravilnika sudjelovali su i stručnjaci medicinske struke koji nisu našli da je korištenje navedene terminologije medicinski neopravdano i neprimjereno.
7 Miroslav Policki Na temelju članka 116. stavka 7. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi, PRILOG 1 Ako je određena razina posebne tjelesne (motoričke) spremnosti kandidata objektivno nužna za sposobnost zadovoljavajućeg obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela, onda nije opravdano zahtijevati različite minimalne razine spremnosti u odnosu na spol. Na konkretnom primjeru: ako je najmanje 20 ponavljanja pretklona trupom u 60 sekundi objektivno nužno za sposobnost zadovoljavajućeg obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela, onda nije opravdano dopustiti da ženski kandidati naprave manje od 20 ponavljanja, budući da to implicira da takvi kandidati ne bi bili sposobni zadovoljavajuće obavljati navedene poslove. S druge strane, ako je najmanje 15 ponavljanja pretklona trupom u 60 sekundi objektivno nužno za sposobnost zadovoljavajućeg obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela, onda nije opravdano zahtijevati od muških kandidata da naprave najmanje 20 ponavljanja. Konačno, ako kriteriji u ovom prilogu nisu objektivni, odnosno znanstveno utemeljeni, treba ih izbaciti. Također napominjem da Ustav RH (Redakcijski pročišćen tekst Ustava Republike Hrvatske; "Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.; https://www.usud.hr/sites/default/files/dokumenti/Redakcijski_prociscen_tekst_Ustava_Republike_Hrvatske_Ustavni_sud_Republike_Hrvatske_15._sijecnja_2014_.pdf) propisuje u članku 3: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.", a u članku 14: "Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.", iz čega je jasno da spolna diskriminacija kakva se predlaže ovim Prijedlogom pravilnika nije dopuštena. Nije prihvaćen Zbog činjenice da je za obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela potrebna posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost kao i određena razina tjelesnih motoričkih sposobnosti stavljanje u nepovoljniji položaj se u ovom slučaju ne smatra diskriminacijom. Uvažavajući prirodno uvjetovanu i predisponiranu razliku među spolovima, različita mjerila za kandidate muškog i ženskog spola propisana su i kod policijskih službenika kao i službenika pravosudne policije zatvorskog sustava.
8 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 116. stavka 7. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi, PRILOG 2 Vezano pak uz sama Mjerila posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije iz Priloga 2. uz Pravilnik napominjemo da smo, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, svjesni činjenice kako je za rad u pravosudnoj policiji potrebna posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost te određena razina tjelesnih motoričkih sposobnosti. Takva rješenja dozvoljava i Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12, dalje: ZSD) kojim su propisane iznimke kada se stavljanje u nepovoljniji položaj ne smatra diskriminacijom. Između ostaloga, diskriminacijom se ne smatra stavljanje u nepovoljniji položaj u odnosu na određeni posao ako su narav toga posla ili uvjeti njegova obavljanja takvi da značajke povezane s nekom od diskriminacijskih osnova predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet njegova obavljanja. Sukladno stavku 3. članka 9. ZSD-a, sve dopuštene iznimke trebaju ostvarivati svoj legitimni cilj za koji su određene i moraju biti primjerene i nužne za ostvarenje tog cilja. Kako iz navedenoga proizlazi, mjerila za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije moraju biti opravdana specifičnostima i potrebama radnog mjesta i uvjetima njegova obavljanja, a sam uvjet mora biti odmjeren. Stoga skrećemo pozornost da svaka pojedinačna kontraindikacija koja je navedena u Prilogu 2. Pravilnika kao mjerilo za utvrđivanje posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije mora biti nužna za ostvarivanje legitimnog cilja radi kojeg je propisana, što mora biti jasno iz obrazloženja. Imajući u vidu djelokrug rada pravosudnih policajaca, svako od propisanim mjerila trebalo bi predstavljati stvarnu i odlučujuću prepreku za obavljanje navedenog posla. Stoga je potrebno još jednom jednom pažljivo procijeniti mjerila koja se odnose na opći izgled kandidata, bolesti koje ne ometaju radne funkcije ili čiji učinak se odnosi isključivo na estetska „oštećenja“, kao što je to slučaj sa mjerilima iz točke XV. „Ostale bolesti i stanja“. Posebice ukazujemo da bi sve kontraindikacije, odnosno zapreke morale biti vezane uz funkcionalno obavljanje posla te kako nije jasno kako i koja estetska oštećenja mogu utjecati na obavljanje posla. Slijedom navedenoga, potrebno je obrazložiti opravdanost i odmjerenost ovih kriterija za ocjenu zdravstvene sposobnosti kandidata i pravosudnih službenika, budući da njihova primjena može imati neopravdane ili diskriminatorne učinke. Nije prihvaćen Mjerila iz Priloga 2. su dodatno procijenjena u suradnji s medicinskom strukom koja je sudjelovala u donošenju ovoga Pravilnika te će Povjerenstvo pri donošenju ocjena s osobitom pažnjom procjenjivati mjerila koja se odnose na estetska „oštećenja“ kako primjena tog kriterija ne bi dovela do neopravdanih diskriminatornih učinaka.
9 Miroslav Policki Na temelju članka 116. stavka 7. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi, PRILOG 2 U tablici pod "0. Tjelesni status - opći izgled" u tekstu "c) težina min. 60 kg za muške, 50 kg za žene" predlažem da umjesto "težina" piše "masa", budući da je masa fizikalna veličina koja se mjeri kilogramima. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
10 Miroslav Policki Na temelju članka 116. stavka 7. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi, PRILOG 2 Još jednom napominjem da je dobna i spolna diskriminacija koja se predlaže u ovom prilogu, kako je napisana, neprihvatljiva, uz obrazloženja dana komentarima na članak 5 i prilog 1. Nije prihvaćen Sukladno danom očitovanju uz članak 5. ovoga Pravilnika primjedba se ne može prihvatiti.