Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o obuci službenika pravosudne policije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Liović Obuka polaznika, Članak 3. Predlažem dodatni stavak: "Iznimno od stavka (3), izvođenje tjelovježbe, nastave borilačkih vještina i provjeru tjelesne kondicije polaznik može pohađati u sportskoj ili drugoj prikladnoj odjeći i obući" Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 Ante Liović Osposobljavanje o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela, Članak 7. Članak 7. stavak 3. gdje se predlaže: "Osposobljavanje o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela sastoji se od teorijske nastave i vježbi ovladavanja vještinama gađanja vatrenim oružjem i borilačkim vještinama te praktičnog dijela." Predlažem izmjenu: "Osposobljavanje o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela sastoji se od teorijske nastave i vježbi ovladavanja znanjima i vještinama uporabe tehničkih sredstava zaštite i sredstava prisile te praktičnog dijela." Naime, Zakon o sudovima u članku 113. stavak 3. propisuje obavljanje poslova osiguranja osoba, imovine i objekata sudova uporabom tehničkih sredstava zaštite i sredstava prisile dok stavak 4. taksativno nabraja koja su propisana sredstva prisile. Prijedlog ovog pravilnika ne propisuje osposobljavanje u uporabi tehničkih sredstava zaštite niti obuhvaća sva sredstva prisile iz citiranog zakona stoga pedlažem ovu sadržejno širu definiciju koja bi obuhvatila sva sredstva propisana Zakonom o sudovima. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
3 DEJAN TOMAŠEVIĆ Provjera spremnosti, Članak 9. Zbog nejasne raščlambe u vezi s vrstama obuka iz Čl. 4. i 5., ovaj Čl. ostavlja otvorenim odnosno ne čini nedvojbeno jasnim tko je donositelj i provoditelj ovih programa (istodobno propisujući obvezu sudjelovanja službenika... "prema utvrđenim programima"). Odnosno, je li postupak isti kao što propisuju Čl. 4. i 5. (dakle odluka ministra) ili je namjera tu vrstu obuke i godišnje provjere sposobnosti provoditi na način opisan nekim drugim propisom (npr. važeći Pravilnik o unutarnjem redu MPU koji opisom poslova definira tko na čiji prijedlog izrađuje te tko provodi programe unutar ustrojstvene jedinice), u kojem bi slučaju to tako možda trebalo i navesti kako bi se uklonila moguća nesigurnost posebice oko toga tko je ovlašteni provoditelj i kojih to programa (kao i da se zbog takve dvojbe kasnije ne postavlja pitanje izravne odluke ministra ondje gdje ona zapravo možda nije ni zamišljena), što bi trebalo biti nedvojbeno kad se istom propisuje obveza sudjelovanja svih službenika. Nije prihvaćen Ovlasti provedbe programa iz ovog članka proizlaze iz opisa poslova pojedinih radnih mjesta službenika pravosudne policije (instruktori) te ih nije potrebno utvrđivati posebnom odlukom.
4 DEJAN TOMAŠEVIĆ Obuka polaznika, Članak 4. Korištenje općeg izraza "provoditelj obuke" može konotirati da se odredba odnosi na SVE vrste obuka (što se odnosi i na sljedeći Članak 5.). Pa ipak, st. 3. propisuje da se "provoditelji obuke" određuju istom odlukom ministra opisanom Čl. 3. st. 4. (dakle odlukom koja se ovim prijedlogom izrijekom odnosi SAMO na „osposobljavanje i stručno usavršavanje“, izostavljajući treću vrstu obuke -"održavanje i provjera spremnosti", premda je sve sadržaj odjeljka općenitog naziva "Obuka polaznika"). Ne razjašnjava se namjera propisa u vezi s time određuje li ipak ministar izravno sve provoditelje (možda i programe?) obuke ili samo one koji se odnose na provedbu „osposobljavanja (...) i stručnog usavršavanja“ (u kojem slučaju zbunjuje zašto bi baš odlukom o provedbi programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja bili određeni provoditelji općenito svih umjesto samo naslovljenog dijela programa, pa bi to možda valjalo sukladno precizirati u odgovarajućim stavcima, posebice Čl. 4. i 5.). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.