Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o hrani

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ledo plus d.o.o. VI. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 40. Novčane kazne potrebno je iskazati i u eurima. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Zakona o hrani u svojoj odredbi članka 44. već sadrži novčane kazne izražene u eurima za predmetni članak 40.
2 Ledo plus d.o.o. VI. PREKRŠAJNE ODREDBE,      Članak 39. Novčane kazne potrebno je iskazati i u eurima. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Zakona o hrani u svojoj odredbi članka 43. već sadrži novčane kazne izražene u eurima za predmetni članak 39.
3 Ledo plus d.o.o. V. UPRAVNI NADZOR I SLUŽBENE KONTROLE, Članak 36. U članku piše: "- zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane koja je štetna za zdravlje ljudi ili neprikladna za prehranu ljudi." A što je s hranom koja je zdravstveno neispravna? Treba ujednačiti pojmove u ovom Zakonu i Uredbi 178 u kojoj se javlja pojam štetna za zdravlje, a ovdje je pojam zdravstveno neispravna. Dalje se po člancima ta dva pojma koriste u istom kontekstu, ali to treba pojasniti negdje. Opet predlažem definiranje i korištenje pojma "sigurna i nesigurna hrana". Nije prihvaćen U Članku 12. stavku 2. popisani su slučajevi u kojima se zdravstveno neispravna hrana smatra štetnom za zdravlje te je u skladu s time usklađen izričaj odredbi navedenih u članku 36. kojim se propisuju prava i dužnosti osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola.
4 Ledo plus d.o.o. OPĆI ZAHTJEVI PROPISA O HRANI, Članak 12. Predlažemo preformulaciju izraza "zdravstveno neispravna" u "nesigurna". Obrazloženje: naslov članka je: Zahtjevi za sigurnost hrane, a dalje se navodi zdravstvena neispravnost i neprikladnost, izgubila se riječ sigurnost/nesigurnost i na kraju nije jasno kada je hrana sigurna/nesigurna. Također, hrana na kojoj nisu označeni alergeni ne mora biti zdravstveno neispravna, ona može biti zdravstveno ispravna, ali je nesigurna; ta dva pojma nisu ista, Food Safety=Sigurnost hrane Nije prihvaćen Nacrtom Prijedloga Zakona u hrani, među ostalim, osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Slijedom navedenoga predmetni termin: „zdravstveno neispravna hrana“ usklađen je s hrvatskim prijevodom predmetne Uredbe, a u odnosu na korišteni engleski termin, što je vidljivo u hrvatskoj inačici te Uredbe objavljenoj u Službenom listu Europske unije, kako u njenoj preambuli tako i u samim člancima iste. Također, predmeti termini ostali su nepromijenjeni u odnosu na termine koji se koriste u trenutno važećem Zakonu o hrani, objavljenom 2013. godine. U odnosu na primjedbu kako: „hrana na kojoj nisu označeni alergeni ne mora biti zdravstveno neispravna“ ističemo kako se u ovome slučaju ta odredba odnosi samo u slučaju kada alergeni nisu jasno označeni, a kako je i pripisano člankom 12. stavkom 2. podstavkom 18.: „koja sadrži alergene koji nisu označeni prema propisu kojim se uređuje područje informiranja potrošača o hrani“.
5 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" II. NADLEŽNA TIJELA, Članak 6. Čl.6. stavak 3 podstavak 11 „ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje pri zavodima za javno zdravstvo“ Čl.6. stavak 4 podstavak 13 „ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za GM hranu i GM hranu za životinje te predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom pri zavodima za javno zdravstvo“ Nije prihvaćen Odredba članka 6. stavka 3. podstavka 11. kao i odredba članka 6. stavka 4. podstavka 13. Nacrta prijedloga Zakona o hrani u skladu je s člankom 7. stavkom 1. podstavkom 11) odnosno člankom 8. stavkom 1. podstavcima 4. i 5. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (“Narodne novine broj 52/21) odnosno člankom 43. i 44. predmetnog Zakona. Postupak ovlašćivanja predmetnih laboratorija provodi u okviru upravnog postupka, na temelju utvrđivanja određenih preduvjeta koje laboratoriji moraju ispuniti te stoga ne postoji mogućnost da se pojedinačni laboratoriji apriori definiraju u okviru ovoga novoga Zakona o hrani.
6 Marijan Katalenić OPĆI ZAHTJEVI PROPISA O HRANI, Članak 12. U navođenju hrane koja je štetna za zdravlje ljudi navodi se i hrana koja nosi oznaku "upotrijebiti do" kao hrana s rizikom. Nigdje u zakonu se ne spominje hrana s oznakama " najbolje upotrijebiti do " i hrana " najbolje upotrijebiti do kraja" iako prema znanstvenim istraživanjima je samo manji dio te hrane manje opasan dok se kod nekih hrana koje sadrže više vode kemijski a time i štetni procesi ne zaustavljaju. Primjer su konzerve pasterizirane ili sterilizirane u kojima ima masnoća, ostataka kisika i nastajanja oksidativnih procesa sa stvaranjem slobodnih radikala. Inače pitanje oznaka ..."najbolje upotrijebiti do /kraja" postaje bespredmetno kako ovdje tako i u kažnjavanju. Tko će preuzeti na sebe krivnju ako se dokaže da je netko obolio od hrane kojoj je rok trajanja prošao a preporučena je ili nije zabranjena za uporabu. Ovo otvara poseban presedan u označavanju hrane prema roku trajanja i riješen je Uredbom EU koja je iznad ovog Zakona. Nije prihvaćen Hrana koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva i stoga je vjerojatno da će nakon kraćega razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi, označava se navodom „upotrijebiti do” datumom. Nakon „upotrijebiti do” datuma hrana se smatra nesigurnom u skladu s člankom 14. stavcima 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Slijedom navedenog, isto je uvršteno u popis hrane koja je štetna za zdravlje ako se nalazi na tržištu nakon “upotrijebiti do“ datuma. Kad je riječ o hrani koja je označena navodom „najbolje upotrijebiti do“ ili najbolje upotrijebiti do kraja“ odnosno "datumom minimalne trajnosti” koji predstavlja datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način je nakon isteka tog datuma i dalje sigurna za konzumaciju ako su poštovani uvjeti skladištenja, a ambalaža nije oštećena. Kada je riječ o datumima „najbolje upotrijebiti do”, proizvođači jamče za kvalitetu prehrambenih proizvoda (npr. hrskavost, boju, okus…) sve do isteka datuma „najbolje upotrijebiti do”. Pravilima EU-a dopušteno je stavljanje prehrambenih proizvoda na tržište nakon njihova datuma minimalne trajnosti (tj. „najbolje upotrijebiti do” datuma) pod uvjetom da su predmetni prehrambeni proizvodi i dalje sigurni, a njihovo prezentiranje nije obmanjujuće. Subjekt u poslovanju s hranom u prehrambenom lancu u okviru svog poslovanja pod vlastitim nadzorom moraju osigurati daljnju sigurnost hrane namijenjene prehrani ljudi i odgovarajuću obaviještenost potrošača o tome da je predmetnom proizvodu istekao datum „najbolje upotrijebiti do”. Nadalje ukoliko takva hrana koja zbog svojih izmijenjenih svojstava što uključuje okus, miris, truljenje, kvarenje i raspadanje nije prihvatljiva za prehranu ljudi ovim Zakonodavnim prijedlogom smatra se hranom neprikladnom za prehranu ljudi te je za isto predviđena prekršajna mjera.
7 Marijan Katalenić OPĆI ZAHTJEVI PROPISA O HRANI, Članak 12. Predlažem da se nadopuni : ako se radi o GM hrani koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od odobrenog genetski modificiranog organizma u kojem je dokazanO DODAVANJE GM SASTOJKA ILI tehnološka kontaminacija iznad 0,9% A ČIJE PRISUTVO nije označeno NA DEKLARACIJI Nije prihvaćen Postupanje s GM hranom razrađeno je i definirano u okviru Zakona o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje (NN 18/13, 47/14, 114/18, 83/22.) te stoga ne postoji potreba za propisivanjem identičnih odredbi u okviru dvaju različitih zakona.