Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonio PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA Predlaže se osoba s invaliditetom ima 100% tjelesni oštećenja imaju pravo osloboditi porez za kupnja autobomobil, kuće ,stan itd ili manje platiti porez za kupnja. Nije prihvaćen Nije predmet ovog savjetovanja. Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima provodi se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura.
2 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, I. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA Prijedlog: Predlažem da se općenito konverzija kune u euro provede korištenjem takozvanih okruglih brojeva kakvi su korišteni i u postojećem Zakonu o lokalnim porezima, čije se odredbe mijenjaju. Okrugli brojevi su brojevi koji se mogu napisati kao umnožak jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog broja i potencije broja „10“. Takvi brojevi u pravilu počinju jednoznamenkastim brojem (od 1 do 9), ili dvoznamenkastim brojem djeljivim s brojem „5“, a na svim ostalim mjestima je broj „0“. Potrebno je cijeli postupak promatrati kao da se radi o donošenju novog zakona i kao da postoji samo euro kao novčana jedinica i nije dobro doslovno preračunavanje kao da se radi o cijeni u kunama koja se eto izražava u eurima. Preračunavanje po tečaju konverzije može samo pomoći da se dođe do istog reda veličina, ali se mora poštivati opći princip da iznosi u eurima moraju biti okrugli brojevi, isto kao što su bili i iznosi u kunama. Za Članak 1. Prijedloga predlažem: U Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) u članku 4. stavku 1. riječi: „50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „7.000,00 eura“. Za Članak 2. Prijedloga predlažem da se u članku 11. stavku 3. točke 1., 2. i 3. za iznose u eurima uzmu okrugli brojevi odnosno da se: 30,00 kuna zamijeni s 4,00 eura; 40,00 kuna zamijeni s 5,00 eura; 50,00 kuna zamijeni sa 6,00 eura; 60,00 kuna zamijeni s 8,00 eura; 80,00 kuna zamijeni s 10,00 eura; 100,00 kuna zamijeni s 13,00 eura; 120,00 kuna zamijeni s 15,00 eura; 150,00 kuna zamijeni s 20,00 eura; 200,00 kuna zamijeni s 25,00 eura; 250,00 kuna zamijeni s 30,00 eura; 300,00 kuna zamijeni s 40,00 eura; 350,00 kuna zamijeni s 45,00 eura; 400,00 kuna zamijeni s 50,00 eura; 500,00 kuna zamijeni sa 65,00 eura; 600,00 kuna zamijeni s 80,00 eura; 700,00 kuna zamijeni s 90,00 eura; 800,00 kuna zamijeni sa 100,00 eura; 900,00 kuna zamijeni sa 120,00 eura; 1.000,00 kuna zamijeni sa 130,00 eura; 1.200,00 kuna zamijeni sa 150,00 eura; 1.500,00 kuna zamijeni s 200,00 eura; Za Članak 3. Prijedloga predlažem da se u članku 14. stavku 2. točke 1., 2. i 3. za iznose u eurima uzmu okrugli brojevi odnosno da se: 200,00 kuna zamijeni s 25,00 eura; 300,00 kuna zamijeni s 40,00 eura; 400,00 kuna zamijeni s 50,00 eura; 450,00 kuna zamijeni s 60,00 eura; 500,00 kuna zamijeni sa 65,00 eura; 600,00 kuna zamijeni s 80,00 eura; 800,00 kuna zamijeni sa 100,00 eura; 1.000,00 kuna zamijeni sa 130,00 eura; 1.500,00 kuna zamijeni s 200,00 eura; 2.000,00 kuna zamijeni s 250,00 eura; 2.500,00 kuna zamijeni s 300,00 eura; 3.000,00 kuna zamijeni s 400,00 eura; 3.500,00 kuna zamijeni s 450,00 eura; 4.000,00 kuna zamijeni s 500,00 eura; 5.000,00 kuna zamijeni sa 650,00 eura Za Članak 4. Prijedloga predlažem da se: U članku 18. stavku 1. riječi: „100,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „15,00 eura“. Za Članak 5. Prijedloga predlažem da se: U članku 26. stavku 1. riječi: „od 5 do 15 kuna/m2“ zamjenjuju se riječima: „od 0,50 do 2,00 eura/m2“. Za Članak 6. Prijedloga predlažem da se: U članku 54. riječi: „od 5.000,00 do 100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 600,00 do 13.000,00 eura“. Za Članak 7. Prijedloga predlažem da se: U članku 55. stavku 1. riječi: „od 5.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 600,00 do 6.500,00 eura“. U stavku 2. riječi: „od 5.000,00 do 30.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 600,00 do 4.000,00 eura“. U stavku 3. riječi: „od 1.000,00 do 10.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 130,00 do 1.300,00 eura“. Za Članak 8. Prijedloga predlažem da se: U članku 56. stavku 1. riječi: „od 2.000,00 do 25.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 250,00 do 3.000,00 eura“. U stavku 2. riječi: „od 1.000,00 do 15.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 130,00 do 2.000,00 eura“. U stavku 3. riječi: „od 100,00 do 5.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 10,00 do 600,00 eura“. U stavku 4. riječi: „od 1.000,00 do 10.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 130,00 do 1.300,00 eura“. Obrazloženje: U Prijedlogu zakona iznosi u eurima identični su onima koji se dobiju pomoću tečaja konverzije „1 euro = 7,53450 kuna“ (1kn=0,13272281 euro), čime se gubi preglednost i jasnoća zakonskih odredbi. Inače, za novčane iznose koji se navode u propisima kao što su zakoni u pravilu se uzimaju takozvani okrugli brojevi s jednom do najviše dvije vodeće znamenke, tako da se na preostalim dekadskim mjestima upisuje „0“ (1.000.000,00 kn; 150.000,00 kn…). U postojećem Zakonu o lokalnim porezima korišteni su upravo okrugli brojevi pa bi bilo dobro da se isti princip zadrži i kod konverzije kune u euro. Uostalom, Zakon je ionako u nadležnosti Ministarstva kao državnog tijela koje samostalno utvrđuje tekst zakona i predlaže njihovu izmjenu pa se kod konverzije kune u euro može predložiti svaki iznos istog reda veličine. Dakle, preporuka bi bila da se okrugli brojevi za kune zamijene okruglim brojevima za euro. Nije prihvaćen U skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi se preračunavaju uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu sa člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22, 88/22-Ispravak), te ako je primjenjivo i člankom 15. tog Zakona tj. bez zaokruživanja na nižu deseticu, dok se pravilo vezano za zaokruživanje na nižu deseticu iz članka 69. stavka 3. istog Zakona primjenjuje samo i isključivo na odredbe o novčanim kaznama prekršajne i kaznene naravi.
3 Antonio Prtenjača PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlaže se promjena i/ili dopuna članka 15. Zakona o lokalnim porezima kojim se uređuje porez na plovila. Konkretno, predlaže se ili osloboditi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: JLP(R)S) poreza na plovila ili odredbu dopuniti na način da ne ostavlja prostor za dvojbu. Potreba za ovime proizlazi iz direktnih dvojbi pojedinih JLP(R)S-a. Naime, člankom 14. st.1. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/2016 i 101/2017) propisano je da porez na plovila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici plovila. Općine mogu biti vlasnici plovila, što je nesporno. Člankom 9. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 36/2009, 109/2007, 125/2008, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019 i 144/2020) propisano je da su općina, grad i županija pravne osobe. Člankom 15. st. 1. Zakona o lokalnim porezima, propisano je da se porez na plovila (između ostalog) ne plaća na plovila kojima se obavlja registrirana djelatnost. U ovom smislu se djelatnošću može smatrati svaku aktivnost nekog subjekta - i profitna (gospodarska) i neprofitna (negospodarska). To stoga jer u odredbi ne piše registrirana „gospodarska“ djelatnost. U odredbi je navedeno: „Porez na plovila ne plaća se na plovila kojima se obavlja registrirana djelatnost (…). Iako Općina provodi određene aktivnosti (djelatnosti), ona nema registriranu djelatnost, već ima nadležnost odnosno djelokrug poslova lokalnog značaja sukladno Zakonu o lokalnoj i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prema tome, iz ovakve formulacije može proizaći da JLP(R)S nije oslobođena ovog poreza, a posebnog institucionalnog oslobođenja nema, kao što je to primjerice propisano za porez na cestovna motorna vozila... odnosno ovakva formulacija može stvarati dvojbu oko poreznog tretmana. Stoga, iako ova odredba nije inicijalno planirana za dopunu, ipak se predlaže dopuniti odredbu članka 15. Zakona o lokalnim porezima na način da se propiše: (3) Porez na plovila ne plaća se na plovila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ili, ako u postojećem okviru Zakona o lokalnim porezima nema prostora za nova oslobođenja, predlaže se pojasniti odredbu: (3) Registriranom djelatnošću u smislu ovog Zakona smatra se i obavljanje poslova općina, gradova i županija iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nije prihvaćen Nije predmet ovog savjetovanja. Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima provodi se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura.