Izvješće o provedenom savjetovanju - Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU Prijedlog: Predlažem da se općenito konverzija kune u euro provede korištenjem takozvanih okruglih brojeva kakvi su korišteni i u Zakonu koji se mijenja. Primjerice, za Članak 1. Konačnog prijedloga zakona o igrama na sreću predlažem da izmijeni u: U Zakonu o igrama na sreću („Narodne novine“, br. br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), u članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 100,00 eura do 1.500,00 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1.500,00 eura do 4.000,00 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 4.000,00 eura do 66.000,00 eura, a po stopi od 30% na dobitke iznad 66.000,00 eura.“. Primjerice, za Članak 2. Konačnog prijedloga zakona o igrama na sreću predlažem da izmijeni u: U članku 21. stavku 3. riječi: „300.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „40.000,00 eura“. Za ostale članke Konačnog prijedloga zakona o igrama na sreću također predlažem da se izmijene na sličan način, odnosno da se umjesto iznosa koji apsolutno odgovaraju izračunu po tečaju konverzije iznos u eurima utvrdi zaokruživanjem na takozvane okrugle brojeve. Obrazloženje: Za novčane iznose koji se navode u propisima kao što su zakoni u pravilu se uzimaju takozvani okrugli brojevi s jednom do najviše dvije vodeće znamenke, tako da je na preostalim dekadskim mjestima upisana „0“ (1.000.000,00 kn; 150.000,00 kn…). U postojećem Zakonu koji se mijenja korišteni su upravo okrugli brojevi (750,00 kuna; 10.000,00 kuna; 30.000,00 kuna; 300.000,00 kuna; 500.000,00 kuna…) čime se postigla preglednost i jasnoća zakonskih odredbi pa bi bilo dobro da se isti princip zadrži i kod konverzije kune u euro. Uostalom, Zakon je ionako u nadležnosti Ministarstva kao državnog tijela koje samostalno utvrđuje tekst zakona i predlaže njihovu izmjenu pa se kod konverzije kune u euro može predložiti svaki iznos istog reda veličine. Dakle, preporuka bi bila da se okrugli brojevi za kune zamijene okruglim brojevima za euro. Nije prihvaćen Predmet izmjena Zakona o igrama na sreću je zamjena iznosa izraženih u kunama iznosima u eurima. Iznosi su izračunati uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Članak 69. stavak 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj s pravilom zaokruživanja na nižu deseticu odnosi se na odredbe o novčanim kaznama prekršajne i kaznene naravi. Svi drugi novčani iznosi preračunavaju se sukladno članku 14. i ako je primjenjivo članku 15. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Dakle, u skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi se preračunavaju uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i uz primjenu članka 14. odnosno članka 15. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.