Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, Članak 2. Preporučena mjera MONEYVAL-a, na području sprječavanja zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i transparentnosti podataka o pravnim osobama, zahtijeva od RH uvođenje mehanizama koji će osigurati sprječavanje kriminalaca (pranje novca, predikatna kaznena djela, financiranje terorizma) da djeluju kao dioničari, udjeličari, stvarni vlasnici ili direktori, uvodeći zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti te osobe, uključujući provjeru ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda. Navedenu preporuku, sukladno točki 5.1. Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, RH planira usvojiti izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Člancima 2.,4. i .8. Nacrta prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima je samo djelomično udovoljeno gore navedenoj preporuci Moneyval-a na način da je propisano da član/osnivač društva/ dioničar ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca, dok nisu obuhvaćena predikatna kaznena djela, kako to preporuča Moneyval. Smatramo da je navedenu odredbu ZTD-a potrebno dopuniti na način da se obuhvate i osobe pravomoćno osuđene za predikatna kaznena djela. Također, u smislu predloženog teksta izmjene i dopune Zakona, potrebno je promijeniti i članak 239. stavak 3. Zakona na način da se dopuni da će Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ustrojit i voditi evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave, osnivač društva, član društva/dioničar ili stvarni vlasnik društva u skladu s točkama 1. i 3. stavka 2. tog članka. Nije prihvaćen Analizom predikatnih kaznenih djela utvrđeno je kako za iste nije pogodno propisati opću posljedicu osude kojom bi se osuđenim osobama unaprijed propisala zabrana da djeluju kao član/osnivač društva/ dioničar jer bi se na taj način nerazmjerno utjecalo na slobodu poduzetništva.
2 Porobija & Špoljarić d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, Članak 7. Smatramo da je ovo idealna prilika da se pravila o izražavanju nominalnih iznosa dionica učine fleksibilnijima. Naime, u većini država Eurozone koje su vrlo visoko rangirane po pitanju jednostavnosti poslovanja (poput Nizozemske, Irske i sl.), pravila o nominalnim iznosima dionica su vrlo fleksibilna i dopušta se da ti iznosi budu izraženi i u dijelovima EUR odnosno u centima. Dapače, radi omogućavanja da društva s relativno manjim temeljnim kapitalom imaju velik broj dionica kojima se može lako i jeftino trgovati, bilo bi dobro razmisliti da se nominalni iznos dionice može iskazati u centima, gdje je minimalni nominalni iznos dionice EUR 0,01. Time se ne bi ništa izgubilo na transparentnosti i sigurnosti poslovanja i samih dionica kao vrijednosnih papira, ali bi se otvorile mnoge dodatne mogućnosti, osobito za društva koja su u fazi brzog rasta, žele omogućiti da zaposlenici stjeću opcijske dionice i u manjim količinama, i sl. Dodatno, a što nije zanemarivo iako se radi o jednokratnom procesu, zaokruživanje dionica na cijele brojeve u postupku konverzije temeljnog kapitala iz HRK u EUR će kod većine dioničkih društava zahtijevati značajne izmjene temeljnog kapitala, ili pak prisilnu konverziju u dionice bez nominalnog iznosa čak i kada to društvima nikako ne odgovara i potencijalno im nanosi ekonomsku ili reputacijsku štetu. Za primjer - društva čija dionica ima nominalni iznos od 10,00 kn (cca. 1,3271 EUR) morati će izvršiti konverziju bilo povećanjem temeljnog kapitala na iznos od 2,00 EUR po dionici (dakle, za više od 50%) ili smanjenjem temeljnog kapitala na iznos od 1,00 EUR po dionici (dakle, za gotovo 25%). Takva značajna promjena u temeljnom kapitalu koja je prisilne naravi će svakako imati značajan utjecaj na poslovanje društva. Npr, neka društva nemaju dovoljno rezervi da povećaju kapital iz rezervi koliko je potrebno. S druge strane, smanjenje kapitala će dovesti u pitanje načela zaštite vjerovnika i izložiti će društvo potencijalnim pozivima na namirenje nedospjelih tražbina sukladno ZTD. Ako pak se vjerovnicima ne bi osigurala zaštita u sklopu konverzije. tada postoji opasnost da vjerovnici tuže kako društvo, tako i državu zbog umanjenja stečenih prava. Sve to bi se izbjeglo pod uvjetom da se dopusti usklađenje i konverzija na način da se novi nominalni iznos dionice može iskazati u EUR centima (npr. smanjenjem na 1,32 ili povećanjem na 1,33 EUR), što bi bitno umanjilo troškove konverzije, ali i olakšalo čitavu proceduru i daljnje poslovanje. Konačno, time bi se i u budućnosti omogućilo i vrlo brzo i jednostavno povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, s obzirom da gotovo nikada ne bi bilo kompleskne matematike i potrebe pojedinačnih suglasnosti dioničara radi ostvarenja uvjeta nominalnog iznosa u cijelom broju. Pri tom smatramo da bi vrijednost ukupnog temeljnog kapitala svakako trebala biti izražena u cijelom broju odnosno u iznosu X,00 EUR. Primljeno na znanje Radi se o prijedlogu za koji je potrebno provesti sveobuhvatnu analizu prije njegovog prihvaćanja ili odbijanja. Predmetnu analizu nije bilo moguće provesti s obzirom da se zakon donosi po hitnom postupku.
3 Porobija & Špoljarić d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, Članak 24. Ovdje predlažemo da se, osim pravnih pitanja, uzme u obzir i stanje na tržištu, pogotovo u pogledu osnivanja mnogobrojnih startupova, te da se dopusti fleksibilnije izražavanje nominalnih iznosa poslovnih udjela, tako da isti mogu biti izraženi u EUR i centima (odnosno, da je najmanja jedinica bude npr. 1,00 EUR, a da se dalje mogu izražavati i na iznose od npr. 2,66 EUR). To bi omogućilo Startupovima da odmah prilikom osnivanja, čak i ako se osnivaju kao j.d.o.o., izdaju veći broj poslovnih udjela i tako omoguće osnivačima, ali i početnim zaposlenicima, malim investitorima (crowdfunding), te budućim zaposlenicima sudjelovanje u kapitalu i dobiti društva, bez da se izdaju značajni dijelovi kapitala i glasačkih prava tim osobama. Nije zanemarivo, iako se radi o jednokratnom procesu, zaokruživanje poslovnih udjela na višekratnike broja 10 u postupku konverzije temeljnog kapitala iz HRK u EUR će kod većine društava s ograničenom odgovornošću zahtijevati značajne izmjene temeljnog kapitala, čak i kada to društvima nikako ne odgovara i potencijalno im nanosi ekonomsku ili reputacijsku štetu. Za primjer - društvo s ograničenom odgovornošću ima temeljni kapital od 20.000 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 5 poslovnih udjela: - 2 udjela od po 5.000,00 kn (cca. 663,54 EUR), svaki čini 25% temeljnog kapitala - 1 udio od 3.600,00 kn (cca. 477,75 EUR), čini 18% temeljnog kapitala - 2 udjela od 3.200,00 kn (cca. 424,66 EUR), svaki čini 16% temeljnog kapitala Ako bismo željeli provesti konverziju po pravilima iz čl. 390. ZTD, bilo bi potrebno uskladiti sve udjele tako da isti budu višekratnici broja 10, kao i da iznos temeljnog kapitala bude cijeli broj. Čak i bez ulaženja u detalje pitanja decimala, i ako se radi klasično usklađenje povećanjem kapitala u minimalnim iznosima, nakon konverzije i usklađenja poslovni udjeli društva bi bili: - 2 udjela od 670,00 EUR (25%) - 1 udio od 480,00 EUR (17,91%) - 2 udjela od 430,00 EUR (16,045%) S ukupnim temeljnim kapitalom od 2.680,00 EUR. Dakle, vidljivo je da će dolaziti do promjena u udjelima pojedinih članova. Iako su isti minimalni, svejedno će za to biti potrebna suglasnost članova koji "gube", i moglo bi doći do značajnih problema u postupcima konverzije. Sve to bi se izbjeglo pod uvjetom da se dopusti usklađenje i konverzija na način da se novi nominalni iznos poslovnog udjela može iskazati u EUR centima, što bi bitno umanjilo troškove konverzije, ali i olakšalo čitavu proceduru i daljnje poslovanje. Konačno, time bi se i u budućnosti omogućilo i vrlo brzo i jednostavno povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, s obzirom da gotovo nikada ne bi bilo kompleskne matematike i potrebe pojedinačnih suglasnosti pojedinih članova društva radi ostvarenja uvjeta nominalnog iznosa u cijelom broju. Pri tom smatramo da bi vrijednost ukupnog temeljnog kapitala svakako trebala biti izražena u cijelom broju odnosno u iznosu X,00 EUR. Primljeno na znanje Radi se o prijedlogu za koji je potrebno provesti sveobuhvatnu analizu prije njegovog prihvaćanja ili odbijanja. Predmetnu analizu nije bilo moguće provesti s obzirom da se zakon donosi po hitnom postupku.
4 Porobija & Špoljarić d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, Članak 26. Kako bi se izbjegle nedoumice i komplikacije koje su dugi niz godina pratile izjavu iz čl. 40.a Zakona o sudskom registru (Izjavu o nepostojanju poreznih i sl. dugovanja), zakonodavac je u posljednjoj izmjeni Zakona o sudskom registru izričito naveo da se izjava može dati i po punomoćniku, i to je uvelike olakšalo postupke osnivanja d.o.o., prijenosa poslovnih udjela, te stjecanja poslovnih udjela u sklopu povećanja temeljnog kapitala d.o.o. No, ukoliko predložena izmjena čl. 410. st. 2. ZTD ostane u obliku u kakvom je predložena, to će se najvjerojatnije na sudovima tumačiti kao strogo osobna izjava, i ponovno ćemo imati novu veliku komplikaciju prilikom osnivanja odnosno stjecanja poslovnih udjela, jer neće biti moguće da stjecatelj udjela provede cijeli posao i potpiše sve dokumente putem punomoćnika. Stoga predlažemo da se u sklopu izmjene čl. 412. unese i tekst kojim će se izričito omogućiti da se izjava iz druge i treće rečenice čl. 410. st. 2. može dati i putem punomoćnika, s time da stjecatelj beiznimno osobno odgovara za sadržaj izjave dane po punomoćniku. Nije prihvaćen Radi se izjavi koju je moguće dati samo osobno.
5 Porobija & Špoljarić d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 37. Smatramo da je u st. 9. ovoga članka potrebno naznačiti iznimku od tumačenja "smanjenja prava dioničara odnosno članova društva", gdje će se izričito navesti da se ne smatra smanjenjem ili povećanjem prava pojedinog dioničara ili člana društva eventualna manja promjena udjela dioničara odnosno člana društva u temeljnom kapitalu društva koja je nastala zbog zaokruživanja na manje ili na više nominalnog iznosa dionice odnosno poslovnog udjela u EUR na najbliži zakonom dopušteni iznos. Nije prihvaćen Usvajanje predložene izmjene moglo bi uzrokovati zlouporabe.
6 HRVATSKA UDRUGA BANAKA OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Primijetili smo da je u obrazloženju izmjena i dopuna ZTD-a uz čl. 7. i 24. pogreškom navedeno da temeljni kapital te nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela trebaju biti iskazani u euru u iznosu koji je puni višekratnik broja 100. Prema predloženim izmjenama i dopunama ZTD-a nominalni iznos dionice može biti iskazan u euru u bilo kojem punom broju koji ne mora biti višekratnik nekog drugog većeg broja (npr. 10 ili 100), dok nominalni iznos poslovnog udjela treba iznositi najmanje 10 eura ili biti višekratnik broja 10. Iz toga proizlazi da temeljni kapital dioničkog društva ne mora biti iskazan u euru u iznosu koji je višekratnik nekog drugog punog broja, dok temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću treba biti iskazan u euru u iznosu koji je višekratnik broja 10. Prihvaćen Pogreška u pisanju obrazloženja je ispravljena u skladu s komentarom.