Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HUSZPO II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 5. Primjedba na Članak 5 stavak (a) Pravilnika Odredba nije u skladu sa St.1 i St.15 iz Čl. 54. Zakona o zaštiti zraka. Zakon propisuje da se akcijski plan izrađuje za sve mjerene postaje i za sve onečišćujuće tvari za koje su utvrđena prekoračenja graničnih vrijednosti. Pravilnik je ograničen s obzirom na mjerne postaje koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i EK te stoga ne obuhvaća npr. tvari neugodnog mirisa i taloženje za koje Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku propisuje granične vrijednosti. Opseg podataka iz Priloga I ovog Pravilnika nije primjeren u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti za dodijavanje neugodnim mirisima ili prašinom. Prihvaćen Prihvaća se.
2 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 5. Stavak 1. članka 5. prijedloga Pravilnika nije u potpunosti u skladu s odredbama iz stavka 1. članka 54. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22). Obrazloženje: Prema stavku 1. u članku 5. prijedloga Pravilnika, obveza donošenja Akcijskog plana odnosi se isključivo na mjerna mjesta iz stavka 4. članka 33. Zakona o zaštiti zraka odnosno na mjerna mjesta iz stavka 2. članka 59. Zakona o zaštiti zraka, koja su dio državne mreže za praćenje kvalitete zraka i koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU. Prema odredbama iz stavka 1. članka 54. Zakona o zaštiti zraka, Akcijski plan se donosi ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku izmjerene na mjernim postajama iz članka 22. ovoga Zakona prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost (GV), što znači da se u mjerna mjesta, osim onih navedenih u stavku 1. članku 5. ovoga Pravilnika, ubrajaju i mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka jedinica područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te mjerne postaje onečišćivača koje prate specifične onečišćujuće tvari (kao što su H2S, NH3 i R-SH). S obzirom na to da se ovim Pravilnikom treba propisati sadržaj, format te postupak izrade i donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u svim slučajevima obveze, bitno je da isti u cijelosti bude u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka koji je u članku 2. preuzeo odredbe iz Odluke Komisije 2011/850/EU. Nadalje, sukladno članku 54. Zakona o zaštiti zraka, Akcijski plan se donosi u roku od 18 mjeseci od kraja godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje (odnosno od kraja referentne godine), dok se podaci iz Točaka H, I, J i K Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU odnose na razdoblje od dvije godine koje prethodi tekućoj godini, u ovom slučaju referentnoj godini odnosno na razdoblje koje prethodi izradi akcijskog plana. Iz navedenog je razvidno da se podaci o mjernim mjestima, vrstama prekoračenja i vremenskim razdobljima izvješćivanja za prekoračenja znatno razlikuju, stoga molimo pojasniti način kako oni mogu biti dio istog ovog dokumenta? Vezano za stavak 3. članka 5. Pravilnika, Gradska skupština Grada Zagreba nije izvršno ili gradsko upravno tijelo nadležno za provedbu aktivnosti iz ovoga stavka. Ona je predstavničko tijelo Grada Zagreba čije su obveze i ovlasti određene u sklopu samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, u skladu s Zakonom o Gradu Zagrebu i Statutom Grada Zagreba. Također, prema članku 7. stavku 1. alineji 5. prijedloga ovoga Pravilnika, ovlaštenik je taj koji osigurava i dostavlja informacije iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika Ministarstvu u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU. Prema članku 7. stavku 3., ako ovlaštenik ne dostavi Ministarstvu podatke i informacije sukladno odredbi stavka 1. podstavka 5. ovog članka, Ministarstvo će po službenoj dužnosti sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, ukinuti suglasnost za obavljanje stručnih poslova. Djelomično prihvaćen Odluka Komisije 2011/850/EU u članku 13. stavak 2. propisuje da države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji informacije iz dijelova H, I, J i K Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU bez odgode, a najkasnije 2 godine nakon kraja kalendarske godine u kojoj je uočeno prvo prekoračenje. Navedeno je ujedno i propisano u predmetnom prijedlogu Pravilnika u članku 17.
3 HUSZPO II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 7. Primjedba na Članak 7 stavak 1 točka 4 Pravilnika Predlažemo brisati navedenu točku. Akcijski plan mora sadržavati sve potrebne podatke i tumačenja istih te dodatna dokumentacija (u obliku „odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa akcijskim planom“) nije potrebna. Opseg poslova izrade akcijskog plana mora biti jasno definiran prije pristupanja izradi s obzirom na potrebno vrijeme i financijske troškove koje izrada dodatnih dokumenata nameće. S time u vezi, mora biti i jasan opseg raspoloživih podataka za izradu akcijskog plana koji je vezan za Čl. 7 St. 3. Zakona o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer članicima 9. i 12. propisana obaveza izrade stručnih podloga i sažetaka, a također u slučaju upita zainteresirane javnosti tijekom javne rasprave na zahtjev nadležnog upravnog tijela, ovlaštenik mora osigurati odgovrajuće sažetke i stručne podloge.
4 HUSZPO II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 7. Primjedba na Članak 7 stavak 1 točka 3 Pravilnika Predlažemo brisati navedenu točku. Oduzimanja suglasnosti određeno je Zakonom o zaštiti okoliša odnosno Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Prihvaćen Prihvaća se.
5 HUSZPO II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 7. Primjedba na Članak 7 stavak 1 Pravilnika S obzirom da Ovlaštenik pristupa izradi akcijskog plana nakon potpisivanja ugovora ili dobivanja narudžbenice, sadržaj akcijskog plana ne može se naknadno određivati jer se time može mijenjati opseg poslova (pa time i troškovi izrade). Izmjena sadržaja može dodatno otežati postupak donošenja akcijskog plana odnosno dobivanje Mišljenja (iz Članka 14. Pravilnika) s obzirom na tumačenje nekih od točaka iz Priloga I. Prihvaćen Prihvaća se.
6 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 8. U stavku 1. se predlaže zamijeniti riječ „odluke“ s riječi „informacije“ te brisanje stavka 2. Sukladno se u stavku 3., koji bi onda postao stavak 2., predlaže zamijeniti riječ „odluka“ s riječi „informacija“. Sadržaj „informacije“ dopuniti s novom alinejom: - način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti koja je zainteresirana na nacrt prijedloga akcijskog plana kada se izradi. Predlaže se izmjena stavka 4., koji postaje stavak 3., u skladu s prethodnim prijedlozima, tako da on glasi: „Informacija o izradi akcijskog plana objavljuje se na internetskoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.“ Predlaže se izmjena stavka 5., koji postaje stavak 4., na način: „Nositelj izrade akcijskog plana po objavi informacije o izradi dužan je osigurati objavu nacrta i informiranje javnosti u skladu s Zakonom o zaštiti zraka i posebnom propisu kojim je uređeno informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Obrazloženje: Članak 8. ovog Pravilnika nije u skladu s odredbama iz članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Prema članku 14. navedene Uredbe, tijelo nadležno za izradu plana i programa za koje se ne provodi strateška procjena, dužno je na internetskoj stranici objaviti informaciju o izradi nacrta prijedloga plana, a ne odluku. Istim je člankom propisan obavezni sadržaj Informacije o izradi plana te mjesto i način objave. Dodatno, obveza i način informiranja javnosti o izradi akcijskog plana te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti na isti, propisani su člankom 15. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22). Djelomično prihvaćen Predloženi članci propisuju obaveze koje do sada nisu bile propisane u Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) u cilju transparentnog donošenja kvalitetnih i provedivih akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka.
7 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 9. Predlaže se članak 9. i članak 10. brisati ili uskladiti njihov sadržaj s odredbama Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Obrazloženje: Navedeni članci nisu u potpunosti u skladu s Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), kojom je propisan način informiranja i sudjelovanja javnosti, odnosno zainteresirane javnosti, način izrade i donošenja planova i programa iz područja zaštite okoliša za koje Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) nije propisana obveze provedbe radnji u okviru postupaka strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, ali je utvrđena obveza da se u postupku izrade nacrta prijedloga plana i programa osigura sudjelovanje javnosti, način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti koja je zainteresirana na nacrt prijedloga plana odnosno programa, te se određuje koja javnost može sudjelovati u tom postupku. Također, navedeni članci nisu u skladu s člankom 15. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) kojim su propisane obveze Grada Zagreba koje se primjenjuju prilikom izrade i donošenja akcijskih planova iz članka 54. ovoga Zakona. Slijedom navedenog, predlaže se sadržaj članaka 9. i 10. uskladiti s navedenim propisima ili brisati. Prihvaćen Prihvaća se.
8 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 10. Predlaže se članak 9. i članak 10. brisati ili uskladiti njihov sadržaj s odredbama Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Obrazloženje: Navedeni članci nisu u potpunosti u skladu s Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), kojom je propisan način informiranja i sudjelovanja javnosti, odnosno zainteresirane javnosti, način izrade i donošenja planova i programa iz područja zaštite okoliša za koje Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) nije propisana obveze provedbe radnji u okviru postupaka strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, ali je utvrđena obveza da se u postupku izrade nacrta prijedloga plana i programa osigura sudjelovanje javnosti, način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti koja je zainteresirana na nacrt prijedloga plana odnosno programa, te se određuje koja javnost može sudjelovati u tom postupku. Također, navedeni članci nisu u skladu s člankom 15. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) kojim su propisane obveze Grada Zagreba koje se primjenjuju prilikom izrade i donošenja akcijskih planova iz članka 54. ovoga Zakona. Slijedom navedenog, predlaže se sadržaj članaka 9. i 10. uskladiti s navedenim propisima ili brisati. Prihvaćen Prihvaća se, članci 9. i 10. su dorađeni.
9 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 12. Predlaže se brisati članak 12. Obrazloženje: U stavku 2. ovoga članka predlaže se brisati točku 1. iz razloga što su sva pitanja zaštite zraka koja su integrirana u akcijski plan poznata s obzirom na to da su zadana i uvjetovana tematskim cjelinama u obaveznom sadržaju Akcijskog plana i dodatno o njima izvještavati na sažet način, kako se traži, nije moguće. Ujedno, pregled svih integriranih pitanja i tematskih cjelina integriranih u akcijski plan dan je u njegovom nacrtu. U stavku 2. predlaže se brisati točke 2. i 3. jer su njihovi podaci dio izvješća o javnoj raspravi iz članka 11., te ih ovdje ne treba ponavljati ili molimo pojasniti zašto obvezan sadržaj izvješća iz članka 12. ponavlja stavke sadržaja izvješća iz članka 11. ovoga Pravilnika? Uzimajući u obzir vremenski period od 30 dana za jedno i 30 dana za drugo izvješće, dodatno se usporava postupak izrade odnosno razdoblje za donošenje novog akcijskog plana Također, podaci koji se traže u točkama 4. i 5. istoga stavka, dio su propisanog sadržaja Izvješća iz članka 54.a. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) s obzirom na to da odnose na podatke o načinu praćenja primjene ili provedbe mjera, te praćenje razina onečišćenosti zraka kao rezultat primjene mjera. Molimo pojasniti razlog i potrebu ponavljanja svih navedenih točaka iz stavka 2. iz članka 12. te način kako će njihova paralelna izrada i informiranje javnosti o istima u roku od 30 dana moći utjecati na smanjenje ukupnog vremena izrade akcijskog plana? Prihvaćen Prihvaća se.
10 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 13. Predlaže se izmjena tako da navedeni članak glasi: „Nacrt konačnog prijedloga akcijskog plana izrađuje nositelj izrade u suradnji s ovlaštenikom nakon što razmotri mišljenja, prijedloge i primjedbe javnosti te ocjeni i odluči o njihovoj opravdanosti, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana završetka razdoblja u kojem je nacrt bio izložen javnosti.“ Obrazloženje: Prijedlog je u skladu s primjedbama za članak 12. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.
11 HUSZPO II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 14. Primjedba na Članak 14 stavak 4 Pravilnika Pravilnikom nisu propisani kriteriji za davanje ocjene. Nije jasno na koji način će se uzeti u obzir raspoloživost podataka za određivanje doprinosa izvora, područja prekoračenja i broja stanovnika izloženih prekoračenju. Podatke „određivanje doprinosa izvora“ sukladno Čl. 7 St. 3 osigurava Državni hidrometeorološki zavod. Područja prekoračenja i broja stanovnika izloženih prekoračenju nije nužno moguće odrediti iz rezultata modeliranja jer modeli uglavnom podcjenjuju koncentracije onečišćujućih tvari. Nije prihvaćen Ocjena sadrži usklađenost nacrta konačnog prijedloga akcijskog plana s odredbama Zakona o zaštiti zraka i ovog Pravilnika, navedeno je propisano u stavku 5. članka 14. predmetnog Pravilnika. Javno je dostupna stručna literatura koja detaljno objašnjava na koji način se određuje doprinos izvora, broj stanovnika koji je izložen onečišćenju, itd. Upućujemo vas na web stranice JRC - (Joint Research Centre) i EEA (Europske Agencije za Okoliš).
12 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 14. Stavak 2. članka 14. Pravilnika nije u skladu s odredbama iz stavka 8. članka 54. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) s obzirom na to da Zakon ne propisuje nadležnom tijelu obvezu izrade i dostave Ministarstvu izvješća o javnoj raspravi iz članka 11. ovog Pravilnika i izvješća o provedenom postupku izrade akcijskih planova iz članka 12. ovog Pravilnika. Molimo u stavku 4. članka 14. Pravilnika navesti rok u kojem je Ministarstvo dužno dostaviti konačno mišljenje o prihvatljivosti s ocjenom akcijskog plana nadležnom upravnom tijelu. U stavku 7. članku 14. Pravilnika molimo navesti daljnje radnje koje su potrebne u postupku dobivanja Mišljenja o prihvatljivosti i ocjene akcijskog plana. Nije prihvaćen S obzirom da Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) ne propisuje nadležnom tijelu obvezu izrade izvješća o javnoj raspravi i izvješća o provedenom postupku izrade akcijskih planova, navedene obaveze su propisane ovim Pravilnikom Rok je propisan u članku 14. stavka 3. Daljnje radnje se odnose na doradu odnosno usaglašavanje akcijskog plana sa mišljenjem o prihvatljivosti Ministarstva u cilju donošenja potpunog i kvalitetnog akcijskog plana, što je i propisano u članku 14. stavak 3.
13 GRAD ZAGREB II. AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA, Članak 15. Molimo vidjeti primjedbu i komentar za članak 5. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.
14 HUSZPO PRILOG I., Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka sadrži sljedeće podatke: Primjedba na Prilog I točka 8. Scenariji projekcija emisija Opseg podataka nastao je proširivanjem Priloga XV Direktive 2008/50/EZ s nekim od podataka iz točke „(J) Informacije o scenariju za godinu postizanja“ Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU. Međutim, Pravilnikom je propisana dinamika izrade scenarija projekcije emisija koje se ne navodi u „(J) Informacije o scenariju za godinu postizanja“, a koja je realno prekratka s obzirom na dinamiku donošenja akcijskog plana, ali i provedbu mjera. Emisije za osnovno stanje (točka 8.a) odnosno emisije za godinu prekoračenja (x) mogu biti raspoložive tek nakon donošenja akcijskog plana, uzevši u obzir dinamiku izrade inventara emisija. Rok za provedbu mjera koji se navodi točki 8.c. podrazumijeva svega 2 godine nakon donošenja akcijskog plana što je realno prekratak rok provedbu mjera usmjerenih na promet i mala ložišta koja su glavni uzrok onečišćenja zraka na urbanom području, ali i industrijskih postrojenja uzevši u obzir vrijeme potrebno za izradu projektne dokumentacije i vrijeme ishođenja potrebnih dozvola. Nadalje, potrebno je voditi računa o konzistentnosti podataka o emisijama koji se koriste u točkama 5.(a), 5.(b), 5.(c) i 6.(b) i projekcijskim scenarijima u točkama 8.(a), 8.(b) i 8.(c). S obzirom na dinamiku izrade inventara emisija u vrijeme izrade akcijskog plana nije moguće raspolagati sa emisijama i analizom doprinosa izvora onečišćenja za godinu u kojoj je prekoračenje zabilježeno. Nije prihvaćen Rokovi su usklađeni i prate rokove i preporuke iz Odluke Komisije 2011/850/EU U tekućoj godini su raspoloživi podaci o emisijama za proteklu kalendarsku godinu.
15 HUSZPO PRILOG I., Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka sadrži sljedeće podatke: Primjedba na Prilog I točka 6. Analiza situacije – skupina podataka (b) Ova skupina podataka odnosi se na podatke iz „(I) Informacije o raspodjeli izvora“ Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU“ čime se značajno proširuje opseg podataka određenih Prilogom XV Direktive 2008/50/EZ. Sukladno Čl. 7 St.3 Zakona o zaštiti zraka ove podatke osigurava Državni hidrometeorološki zavod. Međutim, vodeći računa o konzistentnosti podataka u akcijskom planu, potrebno je propisati i da se Ovlašteniku osiguraju i podaci o emisijama „5. Porijeklo onečišćenja“ (stavke a, b i c) s obzirom da su ti podaci nužni i za propisivanje mjera (u pogledu koliko je potrebno smanjiti emisija) kao i za izradu Scenarija projekcija emisija. Nije prihvaćen Podaci o emisijama koje navodite su javno dostupni na stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u sklopu Baze podataka Registar onečišćavanja okoliša kao i izvještaja iz ROO, te Portala prostorne raspodjele emisija.
16 HUSZPO PRILOG I., Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka sadrži sljedeće podatke: Primjedba na Prilog I U nazivu točke „8.“ „navodi datumom stupanja na snagu Direktive 2008/50/EZ dok se u točki „9.“ navodi Zakon o zaštiti zraka. Nazive točaka 8. i 9. trebalo bi uskladiti uzimajući u obzir godinu donošenja Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.
17 GRAD ZAGREB PRILOG I., Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka sadrži sljedeće podatke: Pod obavezni sadržaj akcijskih planova pod točku 3. Odgovorna tijela navedeno je: „Imena i adrese osoba koje su odgovorne za razvoj i provedbu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka“ , što nije u skladu sa stavkom 14. iz članka 54. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) iz kojeg je razvidno da odgovornost za provedbu i razvoj akcijskog plana ne mogu snositi pojedinačne osobe već tijela i nositelji mjera koji su dužni financirati i provoditi mjere iz akcijskog plana u skladu sa svojim djelokrugom rada odnosno unutar svoje i ovim Zakonom određene im nadležnosti. Prihvaćen Prihvaća se.