Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZDRAVKO DUVNJAK Na temelju članka 78. stavka 7. i članka 186.stavka 6.Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 136. stavka6. i članka 144. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«,  broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 56/13, 152/14,70/17,126/19 i126/19) i članka 15. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“, broj: 133/12), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Ok. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Ured pučke pravobraniteljice OPĆE ODREDBE, Članak 1. Evidencija pritužbi koje se, sukladno čl. 17. Zakona o izvršavanju kazne zavora (NN 14/21), te čl. 6. Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (NN 8/10), podnose upraviteljima pojedinih kaznenih tijela, jedan je od značajnijih izvora podataka o postupanju prema osobama lišenima slobode. Stoga, tijekom obilazaka kaznenih tijela redovito ukazujemo na važnost urednog vođenja te evidencije, a na njen je značaj u više navrata ukazivao Europski odbor za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (Extract from the 27th General Report of the CPT, published in 2018, Complaints mechanisms (t. 90), https://rm.coe.int/16807bc668 ). Iako sva kaznena tijela vode evidencije pritužbi, što ocjenjujemo pozitivnim, njihov sadržaj, oblik i metodologija evidentiranja nerijetko se razlikuju, a što otežava komparaciju i praćenje podatka. Slijedom toga, predlažemo Pravilnikom o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu propisati vođenje ove evidencije te njezin sadržaj. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Evidencija podnesaka, mišljenja i odluka po podnescima definirana je u čl. 21. i 45. ovog Pravilnika kao evidencija podnesaka, mišljenja i odluka po podnescima, pri čemu su kao primjeri navedene pritužbe sudu, pravobraniteljima, Središnjem uredu i drugim državnim tijelima, odluke o obustavi ili uvjetnom otpustu i dr. Vezano uz komentar Ureda pučke pravobraniteljice, kao primjer podneska koji se upisuje u ovu evidenciju dodat će se i pritužba upravitelju. Izgled i sadržaj evidencije propisat će ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustav, sukladno odrebi članka 54. Pravilnika. Službenici se educiraju o načinu vođenja evidencija radi usklađivanja prakse i zakonitog praćenja izvršavanja kazne zatvora te će se nakon što Pravilnik stupi na snagu izraditi dodatne upute o načinu popunjavanja ove evidencije.
3 Pravobranitelj za djecu RH OPĆE ODREDBE, Članak 1. Sukladno ovlasti pravobranitelja za djecu iz čl. 9. i 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/2017), dostavljamo Vam mišljenje na Nacrt prijedloga Pravilnika o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu (dalje u tekstu: Nacrt pravilnika). Pozdravljamo izradu i puštanje ovog Nacrta u javno savjetovanje posebno iz perspektive zaštite prava i dobrobiti djece čiji su roditelji u zatvoru ili kaznionici, u istražnom zatvoru, prekršajno su zadržani, kažnjenicu su, u maloljetničkom su zatvoru ili su u odgojnom zavodu. Više globalnih, europskih i nacionalnih dokumenata naglašava važnost prava djece čiji su roditelji u zatvoru, posebice u zatvorskom sustavu, što uključuje i smisleno prikupljanje podataka o djeci čiji se roditelj nalazi u kaznenoj ustanovi. Opažanje je Ureda pravobraniteljice za djecu da je Uprava za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave snažno prigrlila preporuku Vijeća Europe iz 2028.: Preporuka CM/Rec(2018)5 Odbora Ministara država članicama o djeci roditelja zatvorenika (dalje u tekstu: Preporuka VE) na način da je u suradnji s organizacijama civilnog društva i Uredom pravobraniteljice za djecu u različitim prilikama upoznavala s njezinim odredbama djelatnike zatvorskog sustava ili podržavala Ured da sudjelovanjem u temeljnim tečajevima i drugim edukacijama u zatvorskom sustavu govori o ovoj preporuci i drugim standardima Vijeća Europe, Europske Unije i dobrim praksama europskih organizacija civilnog društva. Preporuka VE se primjenjuje na svu djecu čiji su roditelji u kaznenoj instituciji, uključujući malu djecu koja žive sa svojim roditeljem u zatvoru (u Hrvatskoj samo s majkom). U preporuci je posebno naglašena važnost podataka o djeci. U poglavlju II. Osnovna načela, točka 5. navodi se: Zatvorska uprava nastojat će pri prijemu prikupiti i usporediti relevantne informacije koje se odnose na djecu zatvorenika, a u poglavlju IV. Uvjeti boravka u zatvoru, točka 13. navodi se: Prilikom prijema uprava zatvora će registrirati broj djece koju zatvorenik ima, njihovu dob, i njihovog trenutačnog skrbnika i brinut će se o ažuriranju tih informacija. Mišljenja smo da sva djeca, bez obzira na pravni status njihovih roditelja u pravosudnom/zatvorskom sustavu, zaslužuju jednaku brigu o svojoj dobrobiti jer mogu trpjeti jednake negativne efekte obiteljske situacije. Budući da se u Preporuci VE riječ zatvor odnosi na instituciju predviđenu za pritvor osumnjičenika ili zatvaranje osuđenih osoba, proizlazi da se preporuke odnose i na istražne zatvorenike i zatvorenike i kažnjenike kao i na maloljetnike u zatvoru i u odgojnom zavodu. U tom smislu i odredbe ovog pravilnika bi se trebale jednako odnositi na djecu svih osoba lišenih slobode bez obzira na njihov pravni status ili temelj lišenosti slobode, te bi se podaci trebali jednako prikupljati i ažurirati za maticu zatvorenika, maticu istražnih zatvorenika, maticu kažnjenika, maticu maloljetnika kao i za središnju maticu. Isto tako bi se podaci jednako trebali prikupljati za osobnike i očevidnike, te za pomoćne evidencije, evidenciju prolaznih i za evidenciju na poslovima radnih mjesta osiguranja. Podaci o djeci bi se trebali prikupiti iz više relevantnih izvora (centar za socijalnu skrb, sama osoba lišena slobode, dr.), evidentirati i ažurirati. U svojim Zaključcima i preporukama u odnosu na kombinirano 5. i 6. izvješće RH o stanju prava djece u Hrvatskoj (lipanj 2022.), Odbor za prava djeteta UN-a u točki 29. poglavlja Obiteljsko okruženje i alternativna skrb preporuča da država stranka osigura osobne odnose između djece i njihovih roditelja u zatvoru, uključujući redovite posjete i pružanje adekvatnih usluga i odgovarajuće podrške njihovim skrbnicima dok su roditelji u zatvoru. Vijeće Europe u svojoj Strategiji za prava djece (2022.-2027.) (veljača 2022.) u točki 33. između ostalih skupina djece, razmatra ranjivost djece čiji su roditelji u zatvoru, tako da primjenjuje anti-diskriminacijski pristup u skladu sa čl.14 Europske konvencije o ljudskim pravima. Prva Strategija Europske unije o pravima djeteta (2021.-2024.) (ožujak 2021.) u poglavlju Pravosuđe prilagođeno djeci: Pravosudni sustav EU-a koji poštuje prava i potrebe djece naglašava: Kad se roditelji nalaze u zatvoru, trebalo bi poticati i politike i prakse kojima se poštuje pravo njihove djece. U istom dokumentu Europska komisija poziva države članice da provedu Preporuku Vijeća Europe o djeci čiji su roditelji u zatvoru. Prema Nacionalnom akcijskom planu za EU Jamstvo za svako dijete (objavljen na engleskom jeziku na stranici Europske komisije) djeca čiji su roditelji u zatvoru smatraju se djecom u riziku od siromaštva, nejednakosti i socijalne isključenosti. U točci 6.1.11. - navodi se mjera: razvijati i implementirati sveobuhvatni model podrške djeci čiji su roditelji lišeni slobode u skladu sa Preporukama VE o djeci čiji su roditelji u zatvoru. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Uvažavajući međunarodne Preporuke u odnosu na prava djece čiji se roditelji nalaze na izdržavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora te djece istražnih zatvorenika, kažnenika i djece maloljetnika u odgojnim zavodima, ističemo da se evidencije vode na temelju dostupne dokumentacije te izjave osobe lišene slobode, a koja izjava se dodatno provjerava službenim putem. Podaci o djeci zatvorenika koji se nalaze na izvršavanju kazne zatvora dostupni su iz službene dokumentacije zaprimljene pri dolasku zatvorenika, a mogu se i naknadno prikupiti tijekom izdržavanja kazne na temelju Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Podaci o djeci drugih kategorija osoba lišenih slobode nisu dostupni na opisani način.
4 Pravobranitelj za djecu RH Matica zatvorenika, Članak 13. Smatramo da podaci o djeci trebaju biti istovjetni u obje matične knjige zatvorenika: i onoj koja se vodi u pisanom obliku i onoj koja se vodi u elektroničkom obliku. Smatramo potrebnim pri prijemu prikupiti i usporediti relevantne informacije koje se odnose na djecu zatvorenika te ih ažurirati tijekom perioda u kojem je osoba lišena slobode. Predlažemo da oba članka 13. i 14. zadrže postojeće točke: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, te da se doda: aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi); da li dijete boravi s majkom u zatvorskoj ustanovi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Matične knjige u pisanom obliku koje su namijenjene evidentiranju osobe zaprimljene na izvršavanje kazne zatvora u određeno kazneno tijelo i matične knjige u elektroničkom obliku vode se na drugačiji način zbog potrebe da se podaci (matična knjiga u elektroničkom obliku) mogu mijenjati odnosno ažurirati tijekom izvršavanja kazne zatvora. Podaci se prikupljaju iz dostupne dokumentacije, a podaci prikupljeni od zatvorenika provjeravaju se službenim putem tijekom izvršavanja kazne. Podaci o osbama s kojima će zatvorenik kontaktirati za vrijeme izdržavanja kazne zatvora unose se u obrazac pojedinačnog programa izvršavanja kazne, kao i podaci o zabrani kontakata i dr. Matice osoba lišenih slobode su osnovne evidencije koje sadrže podatke o osobi i sudskoj odluci na temelju koje se osoba nalazi u zatvorskom sustavu te ostale najnužnije podatke potrebne za praćenje zakonog izvršavanja sudske odluke. Sukladno navedenom, matice osoba lišenih slobode nisu adekvatne evidencija za unos i praćenje detaljnih podataka o roditeljskom statusu osobe lišene slobode, već se set podataka vezan uz roditeljski status i maloljetnu djecu osobe lišene slobode vode u pomoćnim evidencijama.
5 Pravobranitelj za djecu RH Matica zatvorenika, Članak 14. Smatramo da podaci o djeci trebaju biti istovjetni u obje matične knjige zatvorenika: i onoj koja se vodi u pisanom obliku i onoj koja se vodi u elektroničkom obliku. Smatramo potrebnim pri prijemu prikupiti i usporediti relevantne informacije koje se odnose na djecu zatvorenika te ih ažurirati tijekom perioda u kojem je osoba lišena slobode. Predlažemo da oba članka 13. i 14. zadrže postojeće točke: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, te da se doda: aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi); da li dijete boravi s majkom u zatvorskoj ustanovi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno pod rednim brojem 4. ovog Izvješća.
6 Pravobranitelj za djecu RH Osobnik zatvorenika, Članak 18. Predlažemo u Mapi I. osobnika zatvorenika zadržati podatke: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, te u poglavlju E) mape I. zadržati: zadržati: sin-godina rođenja, kći-godina rođenja, te dodati: aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi); da li dijete boravi s majkom u zatvorskoj ustanovi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno pod rednim brojem 4. ovog Izvješća.
7 Pravobranitelj za djecu RH Osobnik zatvorenika, Članak 21. Smatramo da bi mapa IV. trebala sadržavati obrazac i evidenciju o kontaktima s vanjskim svijetom/obitelji, posebno s djecom (posjete, drugi načini kontaktiranja: dopisivanje, video kontakti, telefoniranje), o opažanjima učinaka kontakata s djecom na ostvarenje individualnog programa izvršavanja kazne zatvora te bilješku o eventualnim specifičnostima kontakta. Ova mapa bi trebala sadržavati i podatak o uključenosti u programe jačanja roditeljske kompetencije: broj sati, procjena učinka pohađanja programa. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Evidencije posjeta, video posjeta i telefoniranja vode se u elektroničkom obliku, a sadržaj evidencija propisuje se posebnom odlukom (čl. 54. Pravilnika). Navedene evidencije se unapređuju kroz dogradnju Zatvorskog i probacijskog informacijskog sustava radi racionalizacije poslovnih procesa. Člankom 21. Pravilnika propisani su obrasci i evidencije Mape IV, koje između ostalog obuhvaćaju podatke i informacije o osobama s kojima zatvorenik kontaktira, o tretmanskim potrebama, ciljevima tretmana te specijaliziranim tretmanskim intervencijama, programima, metodama i postupcima (obrazac programa izvršavanja; evidencija savjetovanja zatvorenika i zapažanja voditelja programa izvršavanja; evidencija provođenja i rezultata provođenja posebnih programa i drugih specijaliziranih tretmanskih intervencija). Sadržaj programa izvršavanja detaljnije je propisan odredbama članka 12. Pravilnika o tretmanu zatvorenika (NN 123/21).
8 Pravobranitelj za djecu RH Matica istražnih zatvorenika, Članak 27. Budući da se roditeljevo lišavanje slobode može jednako odražavati na djecu, bez obzira na pravni status roditelja i zbog toga što kontakt s roditeljem lišenim slobode treba ostvariti što prije, smatramo da bi matična knjiga istražnih zatvorenika (i ona u pisanom i ona u elektroničkom obliku) trebala sadržavati iste podatke kao i matična knjiga zatvorenika: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno pod rednim brojem 3. i 4. ovog Izvješća.
9 Pravobranitelj za djecu RH Matica istražnih zatvorenika, Članak 28. Budući da se roditeljevo lišavanje slobode može jednako odražavati na djecu, bez obzira na pravni status roditelja i zbog toga što kontakt s roditeljem lišenim slobode treba ostvariti što prije, smatramo da bi matična knjiga istražnih zatvorenika (i ona u pisanom i ona u elektroničkom obliku) trebala sadržavati iste podatke kao i matična knjiga zatvorenika: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno pod rednim brojem 3. i 4. ovog Izvješća.
10 Pravobranitelj za djecu RH Očevidnik, Članak 31. Predlažemo u mapi III. očevidnika za istražnog zatvorenika posebno bilježiti posjete djece istražnom zatvoreniku s oznakom načina kontakta (osobno, audio-video, telefoniranje, dopisivanje). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U Mapu III očevidnika ulaže se dokumentacija vezana uz tijek trajanja istražnog zatvora. Evidencije posjeta, video posjeti te dopisivanje ne propisuju se ovim člankom.
11 Pravobranitelj za djecu RH Matica kažnjenika, Članak 32. Budući da se roditeljevo lišavanje slobode može jednako odražavati na djecu, bez obzira na pravni status roditelja i zbog toga što kontakt s roditeljem lišenim slobode treba ostvariti što prije, smatramo da bi matična knjiga kažnjenika (i ona u pisanom i ona u elektroničkom obliku) trebala sadržavati iste podatke kao i matična knjiga zatvorenika: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno pod rednim brojem 3. i 4. ovog Izvješća.
12 Pravobranitelj za djecu RH Matica kažnjenika, Članak 33. Budući da se roditeljevo lišavanje slobode može jednako odražavati na djecu, bez obzira na pravni status roditelja i zbog toga što kontakt s roditeljem lišenim slobode treba ostvariti što prije, smatramo da bi matična knjiga kažnjenika (i ona u pisanom i ona u elektroničkom obliku) trebala sadržavati iste podatke kao i matična knjiga zatvorenika: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno pod rednim brojem 3. i 4. ovog Izvješća.
13 Pravobranitelj za djecu RH Osobni list kažnjenika , Članak 36. Predlažemo u Mapi IV. osobnog lista kažnjenika posebno bilježiti posjete djeteta/djece prema obliku kontakta (osobno, audio-video, telefoniranje, dopisivanje). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U Mapu IV osobnog lista kažnjenika ulaže se dokumentacija vezana uz tijek trajanja kazne zatvora. Evidencije posjeta, video posjeta i telefoniranja vode se u elektroničkom obliku, sukladno čl. 52. Pravilnika.
14 Pravobranitelj za djecu RH Matica maloljetnika, Članak 37. Predlaže se uvrstiti podatke o roditeljstvu maloljetnika: bračno stanje, broj djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Podaci o osobama na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora vode se na isti način kao i za zatvorenike. Matica maloljetnika odnosi se na maloljetnike koji se nalaze na izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod. Podaci o djeci odnosno podaci o osoba s kojima maloljetnik kontaktira za vrijeme izvršavanja odgojne mjere evidentiraju se u obrazac pojedinačog program postupanja (čl. 45.st.1.t.3. Pravilnika).
15 Pravobranitelj za djecu RH Matica maloljetnika, Članak 38. Predlaže se uvrstiti podatke o roditeljstvu maloljetnika: bračno stanje, broj djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno u točki 14. ovog Izvješća.
16 Pravobranitelj za djecu RH Osobnik maloljetnika, Članak 42. Predlaže se uvrstiti podatke o roditeljstvu maloljetnika: bračno stanje, broj djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Obrazloženje navedeno u točki 14. ovog Izvješća.
17 Pravobranitelj za djecu RH Osobnik maloljetnika, Članak 45. Predlažemo dodati vođenje evidencije kontakata s djecom (broj, kvaliteta, eventualne specifičnosti, tko je u pratnji djeteta). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Evidencije posjeta, video posjeta i telefoniranja vode se u elektroničkom obliku, sukladno čl. 52. Pravilnika.
18 Ured pučke pravobraniteljice Evidencija prolaznih, Članak 51. Za članak 51. st. 1. Predloženom odredbom propisuje se vođenje evidencije prolaznih osoba lišenih slobode, a navode se i razlozi za privremeni smještaj. Člankom 99. ZIKZ-a propisano je da kazneno tijelo sukladno mogućnostima organizira osnovno obrazovanje odraslih odnosno zatvorenika koji nemaju završeno osnovno obrazovanje. Također, istim člankom propisano je i da kazneno tijelo sukladno mogućnostima organizira srednjoškolsko obrazovanje odraslih, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja zatvorenika. No, uvažavajući važnost obrazovanja za uspješnost resocijalizacije zatvorenika, svim zatvorenicima trebalo bi pružiti tu mogućnost, a ne njihovo obrazovanje vezati uz mogućnosti kaznenog tijela. Naime, u mnogim kaznenim tijelima općenito nedostaju aktivnosti kojima je cilj razvoj vještina koje će zatvorenicima biti od koristi nakon otpusta, koji će im olakšati reintegraciju u društvo, a često i objektivne okolnosti onemogućavaju provođenje programa obrazovanja odraslih osoba, dok su, primjerice, pojedina kaznena tijela ostvarila jako dobru suradnju s pučkim učilištima na području provođenja obrazovanja odraslih osoba. Članak 10. stavak 3. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima jasno navodi da bi osnovni cilj postupanja sa zatvorenicima trebala biti njihova socijalna rehabilitacija. Reintegracija zatvorenika u društvo po njegovom otpustu u velikoj mjeri ovisi o mogućnosti pronalaska načina zarade za život. Za jedan dio zatvorenika vrijeme provedeno na izdržavanju kazne može predstavljati njihovu prvu mogućnost za razvoj profesionalnih vještina koje omogućavaju obavljanje nekog posla (priprema za normalni radni život). Ujedno, Rezolucija 1990/20 Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih Naroda o izobrazbi u zatvorima ističe potrebu omogućavanja pristupa izobrazbi svim zatvorenicima, dok Mandelina pravila (104.) ističu značajnu ulogu izobrazbe u sprječavanju recidivizma, naglašavaju potrebu da programi izobrazbe budu dostupni svim zatvorenicima, dok obrazovanje nepismenih te mlađih zatvorenika treba biti obvezno. Prema podatcima Ministarstva pravosuđa i uprave za 2020. godinu, približno 12% zatvorenika koji se nalaze na izvršavanju kazne zatvora niske je razine obrazovanja (nezavršena OŠ), a dio njih ne posjeduje ni osnovne vještine čitanja i pisanja. Stoga, kako obrazovanje zatvorenika iz čl. 99. ZIKZ-a ne bi ovisilo o mogućnostima kaznenog tijela, predlaže se da i obrazovanje bude jedan od razloga privremenog premještaja zatvorenika te se predlaže u čl. 51. st. 1. Pravilnika, ispred riječi „liječenja“ dodati riječ „obrazovanje“ te zarez. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Radi ostvarivanja prava na obrazovanje, zatvorenici se premještaju iz jednog u drugo kazneno tijelo radi ostvarivanja programa izvršavanja s obzirom da je obrazovanje zatvorenika jedan od elemenata pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora (čl. 75.st.1. i čl. 160.st.1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora).
19 Pravobranitelj za djecu RH Evidencija prolaznih, Članak 51. Budući da se roditeljevo lišavanje slobode može jednako odražavati na djecu, bez obzira na pravni status roditelja i zbog toga što kontakt s roditeljem lišenim slobode treba ostvariti što prije, smatramo da bi podaci koji se preuzimaju iz matica osoba lišenih slobode u evidenciju prolaznih trebali obuhvaćati iste podatke kao i matična knjiga zatvorenika: bračno stanje, broj djece, broj maloljetne djece, broj punoljetne djece, aktualni roditeljski status (živio s djetetom/djecom; nije živio s djetetom/djecom; susretao se s djetetom/djecom; nije se susretao s djetetom/djecom, susretao se pod nadzorom, zajednička roditeljska skrb, jednoroditeljska obitelj, djelomično ili potpuno lišen/a roditeljske skrbi, imena djece, spol i datum rođenja, trenutačni skrbnik, boravište djeteta (što omogućava podatak o udaljenosti mjesta gdje dijete živi i kaznene institucije u kojoj se roditelj nalazi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Podaci se preuzimaju iz matice zatvorenika, istražnih zatvorenika, kažnjenika te maloljetnika u Evidenciju prolaznih dok se osoba lišena slobode nalazi na privremenom smještaju u drugom kaznenom tijelu. Obrazloženje pod točkom 3. i 4. ovog Izvješća.
20 Ured pučke pravobraniteljice Evidencije na poslovima radnih mjesta osiguranja , Članak 52. Predloženom odredbom detaljnije se propisuju evidencije na poslovima radnih mjesta osiguranja. Stavkom 2. predloženog članka propisano je da popis službenih evidencija posebnom Odlukom propisuje ravnatelj nadležan za poslove zatvorskog sustava. Međutim, tijekom sudjelovanja u e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, ukazali smo na potrebu propisivanja vođenja evidencija o temeljitim pretragama osoba lišenih slobode koje se nalaze u zatvorskom sustavu, no prijedlog tada nije usvojen, između ostaloga, uz obrazloženje da se način vođenja evidencija ne regulira Pravilnikom o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, nego podzakonskim aktom kojim se uređuje matica, središnja matica, osobnik i druge evidencije. Stoga ponovo podsjećamo na nužnost usklađivanja propisa s međunarodnim standardima, na način da se izričito propiše vođenje evidencija o temeljitim pretragama, koje će, sukladno Standardnim minimalnim pravilima Ujedinjenih naroda za postupanje sa zatvorenicima - Mandelina pravila (pravilo 51) sadržavati podatke i o razlozima njihova obavljanja, identitetima službenika koji su ih proveli te rezultatima pretraga. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Nakon stupanja na snagu Pravilnika o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu posebnom Odlukom propisati će se popis, oblik, sadržaj i način popunjavanja službenih evidencija na poslovima osiguranja, sukladno čl. 52. i 54. Pravilnika, a u kojoj će biti implementirano traženje Ureda pučke pravobraniteljice.
21 Pravobranitelj za djecu RH Evidencije na poslovima radnih mjesta osiguranja , Članak 52. Prilikom donošenja posebne Odluke kojom se propisuje popis službenih evidencija iz stavka 1. predlažemo da se u popisu službenih evidencija uvede i evidencija o posjetama djece roditelju u kaznenom tijelu (broj posjeta, specifičnosti posjete ili posebne situacije, tko je bio u djetetovoj pratnji). Prihvaćen Prihvaćen. Nakon usvajanja predmetnog Pravilnika donijeti će se posebna Odluka kojom će se propisati popis, oblik, sadržaj i način popunjavanja službenih evidencija na poslovima osiguranja, sukladno čl. 52. i 54. Pravilnika.