Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću: st. 2. formulaciju "pružanje informacija o pravima žrtava i svjedoka utvrđenih posebnim propisima" trebalo bi dodotno precizirati radi preglednosti i lakšeg rada djelatnika odjela, osobito što pravilnik omogućuje pružanje podrške od prvog kontakta sa državnim tijelom; pružanja informacija o mogućnostima podrške, kaznene prijave, zaštite, pravnog savjetovanja (osim besplatne pravne pomoći koja se ostvaruje Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći), Zakon o kaznenom postupku predviđa i besplatne savjetnike i opunomoćenike određenim žrtvama, mogućnosti ostvarivanja naknade štete unutar kaznenog/prekršajnog postupka, prevođenje - mogućnst korištenja prevoditelja i primanje pismena na jeziku žrtve, zaštite interesa žrtve koja je stranac, zaštita žrtve u kontekstu službe za restorativno pravosuđe odnosno zaštite od sekundarne i ponovljene viktimizacije, primjerice žrtvino pravo da utječe na postupak mirenja i postupak o priznanju krivnje, tjelesna zaštita. Nije prihvaćen Izričaj „posebni propisi“ upotrijebljen je u ovoj odredbi u skladu s važećim nomotehničkim smjernicama prema kojima propisi ne bi trebali upućivati na konkretne odredbe ili vrste drugih propisa, a s obzirom na njihovu podložnost izmjenama. U konkretnom slučaju riječ je o odredbi koja se odnosi na nadležnost i postupanje Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, pa s obzirom da je riječ o posebnoj ustrojstvenoj jedinici čiji službenici obavljaju stručne poslove za potrebe odjela, nije sporno da će biti upoznati s odredbama svih relevantnih propisa koji će u određeno vrijeme regulirali prava žrtava i svjedoka
2 Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću: st. 2. predlažemo dodati: "cjeloživotna podrška“- mogućnost da u osobito ozbiljnim slučajevima i tijekom izvršenja kaznenih sankcija te nakon izlaska počinitelja sa odsluženja kazne žrtva dobije podršku ukoliko joj je potrebna, a ne samo informaciju o izlasku počinitelja iz zatvora. Nije prihvaćen Podrška žrtvama i svjedocima u okviru rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima ograničena je na razdoblje prethodnog i kaznenog postupka, te razdoblje prije i tijekom pokretanja prekršajnog postupka, s obzirom na to da su odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osnovani na županijskim sudovima. Zakonom o sudovima određeno je da poslovi sudske uprave obuhvaćaju i poslove osiguranja podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima. Također i Sudski poslovnik propisuje da u pojedinim sudovima, ovisno o opsegu poslova, ured predsjednika suda može imati više ustrojenih jedinica među kojima je i odjel za podršku žrtvama i svjedocima. S obzirom na navedeno, te na članak 9. Pravilnika kojim se definiraju poslovi podrške u ovom slučaju ne može se govoriti o cjeloživotnoj podršci. Kada zahtjevi žrtve i njene potrebe za pomoći i podrškom prevazilaze okvir rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima službenici odjela za podršku žrtve i svjedoke upućuju na nadležne institucije i organizacije civilnog društva, a što je definirano člankom 9., alinejom 4. ovog Pravilnika, te je osnova za navedeno postupanje i obveza suradnje s nadležnim tijelima, propisana u članku 10. točci 13. Pravilnika. Također i u Sudskom poslovniku u čl. 20. stavku 4. propisano je da odjeli upućuju žrtve i svjedoke na specijaliziranje institucije i organizacije civilnog društva ovisno o njihovim potrebama. Vezano za pružanje podrške žrtvama nakon izlaska počinitelja iz zatvora, to nije nadležnost odjela za podršku žrtvama i svjedocima osnovanih na sudovima. Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima osnovana pri Ministarstvu pravosuđa temeljem Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora čl. 164 st. 4. (NN 56/13) obavlja poslove obavještavanja žrtve ili oštećenika ili njegove obitelji o redovnom i uvjetnom otpustu zatvorenika s izdržavanja kaznu zatvora zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela ili kaznenog djela s elementima nasilja. Telefonski kontakt sa žrtvom, osim pružanja informacije o redovnom ili uvjetnom otpustu zatvorenika uključuje i pružanje emocionalne podrške žrtvi, praktičnih informacija kao i informacija o mogućnostima primanja dodatne psihosocijalne podrške i pravne pomoći. Navedene informacije uključuju upućivane žrtve na nadležnu policijsku postaju u slučaju uznemiravanja od strane počinitelja ili neželjenih kontakata s počiniteljem; nadležnom centru za socijalnu skrb u slučaju potrebe za obiteljsko pravnom zaštitom; organizacijama civilnog društva koje pružaju razne oblike psihosocijalne pomoći, ovisno o težini kaznenog djela i emocionalnoj opterećenosti žrtve; nadležnom državnom odvjetništvu ako se protiv zatvorenika vodi kazneni postupak, u svrhu predlaganja mjera opreza. Popis organizacija civilnog društva kojima se žrtva može obratiti nalazi se i na službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156. U slučajevima kada Samostalna služba procijeni da je potrebna koordinirana dodatna podrška žrtvi dugotrajnog obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, Samostalna služba poduzeti će potrebne radnje i uputit će žrtvu: koordinatoru nadležnog Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama; izvijestit će o razgovoru sa žrtvom koordinatora Županijskog tima telefonskim putem i slanjem dopisa; o provedenim radnjama obavijestit će i nadležnu policijsku upravu, nadležni centar za socijalnu skrb ukoliko je žrtva dijete/osoba lišena poslovne sposobnosti, te nadležni probacijski ured ako je počinitelj uvjetno otpušten a određena mu je posebna obveza redovitog javljanja probacijskom uredu. U slučajevima kada na temelju prikupljenih informacija iz kontakta sa žrtvom ( a kada se ne radi o obiteljskom nasilju i nasilju nad ženama) Samostalna služba procijeni da je žrtvi potrebna neophodna dodatna podrška i zaštita, Samostalna služba može, uz suglasnost žrtve, zatražiti postupanje nadležne policijske uprave (slanjem službenog dopisa).
3 Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću II. OPĆI, STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI SLUŽBENIKA ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, Članak 9. Predlažemo nadopunu liste poslova podrške, u skladu sa Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava, na način: uključivanje informacija o pravima koje imaju sve žrtve; uključivanje informacija o posebnim pravima žrtava- dijeteta ili maloljetnika, žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te žrtvi kaznenog dijela sa zapriječeno kaznom iznad pet godina zatvora; uključivanje individualne procjene žrtava u svrhu određivanja specifičnih potreba žrtve Nije prihvaćen Kao poseban posao podrške trenutno se u Pravilnik ne može navesti uključivanje individualne procjene žrtava u svrhu određivanja specifičnih potreba žrtve, ali predmetno pitanje imamo u vidu jer će se navedeno definirati tijekom postupka implementacije Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava te će poslovi pojedinačne procjene stanja i potrebe žrtve radi utvrđivanja posebnih potreba zaštite naknadno uvrstiti u predmetni Pravilnik. Člankom 9. alinejom 2. Pravilnika se kao jedan od poslova podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji navodi pružanje općih procesnih informacija o pravima žrtava i svjedoka u prethodnom, kaznenom i prekršajnom postupku, time da sama odredba jasno upućuje na primjenu posebnih propisa. U prvom redu, upućuje se na Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima za mladež i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, kao i podzakonske propise donesene na temelju navedenih zakona, koji sadrže niz odredaba o pravima žrtava, a posebice djece žrtava kaznenih djela. Obzirom na navedeno, a kako se prava djece žrtava kaznenih djela propisuju posebnim propisima, iste nije potrebno opširno navoditi u Pravilniku, već je dovoljno uputiti na primjenu relevantnih odredbi kojima se ova prava propisuju.