Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU Poštovani, S obzirom da su u prethodnim komentarima vrlo jasno pojašnjene nelogičnosti koje se tiču visine naknade, vremena isplate naknade, kao i utvrđivanja načina na koji se korisnici ZMN griju, ovim putem želimo ukazati na iznimno kompliciran administrativni postupak koji se provodi da bi se naknada isplatila. Osnovni problem vidimo u tome što jedinice lokalne samouprave isplaćuju naknadu korisnicima Centra. Naime, iako su korisnici ZMN temeljem Zakona potencijalni korisnici naknade za stanovanje koju odobravaju JLS, ista se odobri onim kosnicima koji istu zatraže, što ne učine svi korisnici. Administrativni postupak je dakle sljedeći: - JLS traži Centar popis korisnika ZMN - Centar dostavlja popis JLS - JLS prosljeđuje popis Županiji - Županija šalje popis Ministarstvu - Ministarstvo osigurava sredstva Županiji - Županija prosljeđuje sredstva JLS - JLS isplaćuje sredstva korisnicima koji nisu njeni Ispravite me ukoliko griješim, no možda bi država mogla direktno isplatiti svoju naknadu svojim korisnicima... Hvala! Nije prihvaćen Na temelju članka 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 17. veljače 2022., jedinica lokalne samouprave dužna je korisniku zajamčene minimalne naknade priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Postupak za priznavanje prava na naknadu pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti prema članku 131. stavku 1. Zakona, a naknada se isplaćuje mjesečno prema članku 136. stavku 4. Zakona. Postupak za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja je upravni postupak koji provodi jedinica lokalne samouprave koja na temelju donesenog rješenja isplaćuje mjesečnu naknadu korisnicima. U postupku nije propisano sudjelovanje županija.
2 GRAD RIJEKA ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU Predlažemo da se način isplate sredstava za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva izdvoji kao zasebna točka u Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja u kojoj bi se utvrdilo da se navedena sredstva isplaćuju korisnicima jednom godišnje prije početka sezone grijanja kako je zakonodavac regulirao prijašnjim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20) i na što su i sami korisnici zajamčene minimalne naknade navikli. Isto tako predlažemo da se u Odluci propiše mogućnost preraspodjele/prenamjene sredstava ukoliko se utvrdi da je u pojedinoj jedinici lokalne samouprava više korisnika od planiranog broja, a u drugoj manje od planiranog broja na temelju prethodne godine. U članku 289. stavku 12. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, za svaku godinu, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za iduću godinu. Ova Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstva za pojedinu jedinicu lokalne samouprave se odnosi na tekuću 2022. godinu. Da li će do 30. rujna 2022. godine biti donesena i Odluka za 2023. godinu? Nije prihvaćen Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave ne uređuje se način isplate naknade za troškove stanovanja korisnicima. Isto je uređeno Zakonom o socijalnoj skrbi. Budući da se Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave utvrđuje iznos sredstava za pojedinu JLS za 2022. godinu, nije moguća preraspodjela sredstava između jedinica lokalne samouprave. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstva za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu je u postupku donošenja.
3 GRAD VALPOVO ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU Poštovani, Prijedlogom Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu u točci IV. je propisano da je kriteriji za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini. Rješenjem o zajamčenoj minimalnoj naknadi koje izdaje nadležan Centar za socijalnu skrb nije utvrđeno koji se korisnici griju na drva, a koji ne te nastavno na navedeno predmetni kriteriji nije ispravan. S druge strane ukoliko se uzme u obzir broj korisnika zajamčene minimalne naknade iz prethodne godine, pretpostavljajući da je zakonodavac koristio podatke s 31. prosinca prethodne godine, predmetni kriteriji također nije ispravan jer je isti promjenjiv na dnevnoj bazi. Postavlja se pitanje što ako se tijekom kalendarske godine utroši cjelokupni planirani iznos pojedine jedinice lokalne samouprave za troškove ogrijeva zbog povećanja broja korisnika zajamčene minimalne naknade iz kojih sredstava će se isplaćivati preostali potreban iznos i na čiji teret će ići ne predviđeni troškovi? Točkom V. prijedloga Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu propisano je da je mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva iznos od 1.050,00 kn po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Sukladno navedenom proizlazi da se svakom korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva zakonski mora isplatiti iznos od najmanje 1.050,00 kn bez obzira isplaćivalo se to mjesečno ili jednokratno. Nadalje, postavlja se najvažnije pitanje tko se od korisnika zajamčene minimalne naknade može ugrijati i preživjeti zimu sa 1.050,00 kn koje će vidjeti na svojim računima kada se odradi kompletna administracija koja obuhvaća provedbu sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Uzimajući u obzir današnje tržišne cijene ogrjevnog drveta za navedeni iznos nije moguće kupiti niti 3 m3 ogrjevnog drveta. Sukladno navedenom prijedlog je da se ni ne usvaja takva Odluka nego da se poveća iznos zajamčene minimalne naknade svakom korisniku. Točkom VII. prijedloga Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu propisano je da će se sredstva iz točke VI. Odluke isplaćivati jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva koji se dostavlja nadležnom Ministarstvu. Predlažemo da se u navedenoj odredbi obveza podnošenja zahtjeva za mjesečnu doznaku sredstava prebaci na jedinice područne (regionalne) samouprave koje su i svih proteklih godina odrađivale navedene poslove u sličnom omjeru, jer jedinice lokalne samouprave nemaju potrebne ljudske kapacitete za provedbu navedene obveze, izuzev novog zapošljavanja, a što nikako nije opcija. Ujedno se predlaže da se predviđeni iznos za troškove stanovanja isplaćuje jednokratno u godini sukladno dostavljenim zahtjevima. Nije prihvaćen Kriterij za financiranje troškova stanovanja je broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini. Za potrebe izrade Prijedloga odluke za 2022. godinu i osiguranja potrebnih sredstava od županija su zatraženi podaci o broju korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i isplaćenim sredstvima u 2021. godini. Na temelju kriterija i mjerila za financiranje troškova stanovanja utvrđenih Odlukom, osiguravaju se sredstva iz državnog proračuna za troškove stanovanja. Člankom 42. stavkom 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi propisan je najmanji iznos naknade za troškove stanovanja koji su jedinice lokalne samouprave dužne priznati korisnicima zajamčene minimalne naknade. Međutim, jedinice lokalne samouprave mogu, ovisno o mogućnostima, korisnicima zajamčene minimalne naknade priznati veći iznos naknade za troškove stanovanja od propisanog. Člankom 289. stavkom 12. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske svake godine donijeti odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Člankom 289. stavkom 9. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da će se sredstva za troškove stanovanja isplaćivati jedinicama lokalne samouprave mjesečno.
4 SERGEJ-AUGUSTIN ERDELJA ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU U točci 7. stavak 1. valja predvidjeti da se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 GRAD KRAPINA ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU Uzimajući u obzir odredbe Zakona i prijedloga ove Odluke problem je općenito u isplati pomoći za ogrjev… S obzirom na vrijeme kada se donosi ova Odluka i činjenicu da nije bilo uputa vezano za nastale promjene u ostvarivanju prava na ogrjev, tehnički će biti problem iskoristiti odnosno isplatiti pravo na ogrjev u 2022. godini prema odredbi točke VII. prijedloga Odluke. Još ako uzmemo u obzir da veliki dio dosadašnjih korisnika prava na ogrjev nije bio korisnik prava na troškove stanovanja situacija za JLS se dodatno komplicira. Do sada se pravo na ogrjev priznavalo rješenjem nadležnog tijela županije prema rješenju Centra za socijalnu skrb kojim je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a sada je isto pravo obuhvaćeno pravom na troškove stanovanja koje donose JLS za korisnike zajamčene minimalne naknade. U obrazloženju rješenja Centra za socijalnu skrb, sada Zavoda, kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u pravilu se ne navodi na koji način se korisnik grije, čime se odužuje postupak priznavanja prava na troškove stanovanja zbog utvrđivanja navedene činjenice. Isto tako pravo na ogrjev su imali korisnici zajamčene minimalne naknade neovisno o tome je li im priznato pravo na troškove stanovanja za koje se sredstva osiguravaju u proračunu jedinica lokalne samouprave. Prema novim odredbama Zakona s obzirom da je pomoći za ogrjev sastavni dio troškova stanovanja povećat će se broj korisnika troškova stanovanja i samim time financijske obaveze jedinica lokalne samouprave za navedenu vrstu pomoći. S obzirom da je sada pomoć za ogrjev sastavni dio troškova stanovanja kao troškovi grijanja, na koji će se način utvrditi stvarni troškovi stanovanja odnosno isplaćivati navedena pomoć kroz godinu. Je li pomoć za ogrjev u predloženom iznosu od 1.050 uključena u ukupna sredstva troškova stanovanja (npr. 30 % zajamčene minimalne naknade) ili se to dodatno isplaćuje. Jesu li korisnici dužni dokazati stvarni trošak za ogrjev odnosno dostaviti račun da su nabavili drva kao što dokazuju ostale stvarne troškove stanovanja. S tim u vezi prijedlog da se sredstva iz državnog proračuna isplaćuju JLS prema mjesečnom zahtjevu dodatno otežava postupanje. Nejasna je odredba točke VIII. kojom je navedeno da se sredstva iz točke VI. mogu koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade, s obzirom da se točka VI. Odluke odnosi i na iznos sredstava za ogrjev, koja se odnose na sve JLS, kao i na ostale troškove stanovanja (koji se isplaćuju samo JLS razvrstanim u I. i II. kategoriju). Prema tome i JLS koje nisu razvrstane u I. i II. kategoriju mogu dobivena sredstva isplaćivati (općenito) za troškove stanovanja. U članku 52. „starog“ Zakona o socijalnoj skrbi bilo je utvrđeno da pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava jedinica lokalne samouprave mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 33. Zakona. U Novom Zakonu (NN br. 18/22 i 46/22) u odredbama kojima se reguliraju troškovi stanovanja nije definirano da se isto pravo priznaje mjesečno već je definirana samo visina naknade. Radi li se ovdje o propustu u Zakonu ili ostavljanju mogućnosti JLS da se troškovi stanovanja isplaćuju prema stvarnim potrebama korisnika, a najmanje u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade što se onda može gledati na mjesečnoj ali i na godišnjoj razini pa se troškovi stanovanja (npr. sredstva za ogrjev) mogu isplatiti i jednokratno prema potrebi korisnika. Primljeno na znanje Sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi troškovi ogrjeva čine sastavni dio troškova stanovanja, a jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima zajamčene minimalne naknade priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja kao jedno pravo unutar kojeg su sadržani i troškovi ogrjeva. Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se mjesečno prema članku 136. stavku 4. Zakona. Ukazujemo da se u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja primjenjuju pravila upravnog postupka koja se odnose i na utvrđivanje činjenice grijanja na drva i utvrđivanje stvarnih troškova stanovanja sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Ukazujemo također da je Zakon o socijalnoj skrbi stupio na snagu 17. veljače 2022. godine te da se odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, uz kriterije i mjerila utvrđuje i iznos koji će se jedinicama lokalne samouprave isplaćivati za troškove stanovanja iz državnog proračuna.
6 GRAD ZAGREB ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU Komentar na članak V. Grad Zagreb u svom proračunu osigurava sredstva za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja temeljem članka 289. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22 i 46/22). Sukladno čl. 289. stavka 3. Zakona propisano je da se dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava iz sredstava državnog proračuna. Prethodno važećim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 Uredba i 138/20), pravo na troškove ogrjeva bilo je propisano kao zasebno pravo člankom 43. Zakona te je člankom 100. stavkom 4. Zakona bilo propisano da o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb. Zaprimani su zahtjevi na temelju kojih je nadležni gradski ured donosio rješenja i na temelju istih je vršena jednokratna isplata u iznosu 1.050,00 kn putem pošte ili na tekući račun korisnika. Novim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22 i 46/22) te odredbe više ne postoje već je pravo na naknadu troškova ogrjeva na drva utvrđeno u okviru prava na naknadu za troškove stanovanja. Nejasno je je li se ista odobrava povrh redovne naknade za troškove stanovanja ili ista treba biti sadržana unutar odobrenih iznosa za troškove stanovanja. Molimo pojašnjenje na koji način i temeljem čega će se korisniku doznačiti sredstva za nabavku ogrjeva na drva i u kojem iznosu za sljedeću korisničku kategoriju: radno sposobni samac, grije se na drva, ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu od 1.000,00 kn mjesečno čime mu sukladno Zakonu pripada pravo na naknadu za troškove stanovanja od najmanje 30% zajamčene minimalne naknade što iznosi 300,00 kn mjesečno. U svrhu realizacije prava na naknadu za troškove stanovanja dostavlja Uredu svaki mjesec na plaćanje redovni mjesečni račun za komunalne usluge koji je jednak iznosu odobrenog prava na naknadu za troškove stanovanja odnosno 300,00 kn. Nameće se pitanje na koji način utvrditi pravo korisnika na troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva kao dio troškova stanovanja i na koji način iskazati isplaćena sredstva prema Ministarstvu budući da se ista osiguravaju iz državnog proračuna. Naime, ukoliko se korisniku isplati naknada za troškove ogrjeva na drva u određenom iznosu ( u prijedlogu se navodi mjerilo 1.050,00 kn), bi li se u tom slučaju trebalo umanjiti odobreni iznos za redovne račune ostalih režijskih troškova ili se korisniku povrh redovitih plaćenih računa u iznosu od 300,00 kn priznaje i pravo na 1.050,00 kn ogrjeva. Također, nejasno ostaje što korisnici trebaju priložiti da bi isto pravo ostvarili, obzirom da za nabavku ogrjeva na drva ne postoje uplatnice za mjesečnu potrošnju kao kod ostalih troškova stanovanja. Primljeno na znanje Sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi troškovi grijanja čine sastavni dio troškova stanovanja, a jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima zajamčene minimalne naknade priznati pravo na naknadu za troškove stanovanja kao jedno pravo unutar kojeg su sadržani i troškovi ogrjeva. Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se mjesečno prema članku 136. stavku 4. Zakona. Ukazujemo da se u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja primjenjuju pravila upravnog postupka koja se odnose i na utvrđivanje činjenice grijanja na drva i utvrđivanje stvarnih troškova stanovanja sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Člankom 42. stavkom 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi propisan je najmanji iznos naknade za troškove stanovanja koji su jedinice lokalne samouprave dužne priznati korisnicima zajamčene minimalne naknade. Međutim, jedinice lokalne samouprave mogu, ovisno o mogućnostima, korisnicima zajamčene minimalne naknade priznati veći iznos naknade za troškove stanovanja od propisanog
7 Općina Mali Bukovec ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU U potpunosti se protivimo prijedlogu točke VII. da se sredstva iz ove Odluke jedinicama isplaćuju mjesečno na temelju dostavljenih zahtjeva. Radi se o iznosu od 1.050 kn godišnje koji bi u mjesečnim isplatama iznosio 87,50 kn. Koliko se drva mjesečno za 87,50 kuna može kupiti? Donošenjem ovakve Odluke postiglo bi se jedino da službenici imaju još jednu mjesečnu obvezu sastavljanja potrebne dokumentacije (i službenici JLS i Ministarstva), mnogo mjesečnih isplata malih iznosa što će samo povećati troškove platnog prometa, problemi s mjesečnim isplatama korisnicima koji uopće nemaju račune, a da ne spominjemo da će tako rascjepkane iznose potrošiti na sve ostalo prije nego na kupnju drva za ogrjev. Ne vidimo razloga da se dosadašnja ustaljena praksa (isplata naknada za ogrjev jednom godišnje) uopće mijenja. Primljeno na znanje Sredstva za troškove stanovanja isplaćivati će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju članka 289. stavka 9. Zakona o socijalnoj skrbi.
8 Hrvatska zajednica općina ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU Iako je zakonodavac propisao da će nadležno ministarstvo sredstva za troškove stanovanja (uključujući i troškove ogrjeva) isplaćivati jedinicama lokalne samouprave mjesečno, unaprijed, na temelju mjesečnog obračuna za prethodni mjesec, smatramo da bi troškove ogrjeva svrhovitije bilo isplaćivati jednokratno uoči sezone grijanja, kao i dosadašnjih godina, a što se pokazalo dobro ustaljenom praksom. U tom kontekstu, a uvažavajući dobivena objašnjenja od Ministarstva, ukoliko se uzme u obzir odredbu točke VII. prijedloga navedene odluke (Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivati će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.), a cijeneći mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju i na drva kao isključivi energent (iznos od 1.050,00 kn) iz točke V. prijedloga odluke, proizlazi da bi korisniku za troškove ogrjeva onim korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva pripadao iznos od 87,50 kn mjesečno (matematički: 1.050,00 / 12 = 87,50) što je na mjesečnoj razini odista nedostatan iznos za kupnju ogrjevnog drveta bilo koje vrste, napose uvažavajući činjenicu tržišne cijene drveta kao ogrjevnog sredstva. Zaključno, smatramo kako bi se isplata naknade za ogrjev trebala isplaćivati korisnicima u jednokratnom iznosu u nekom od mjeseci u godini, a da ta ista naknada ulazi u naknadu za stanovanje podržavamo i nemamo ništa protiv. Primljeno na znanje Zakonom o socijalnoj skrbi koji j stupio na snagu 17. veljače 2022. troškovi ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva čine sastavni dio troškova stanovanja. Sukladno navedenom Zakonu, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje i mjesečno isplaćuje jedinica lokalne samouprave.