Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Stupanje na snagu Pravilnika Kao što je navedeno u prethodnim komentarima na pojedine odrede u članku 4. ovog Pravilnika, preduvjet za realizaciju usluge e-poziva i SMS poruka na broj 112 je da se prethodno pravovremeno osigura mogućnost zaprimanja e-poziva i SMS poruka od strane Centra 112, te da se u suradnji s operatorima definiraju potrebna tehnička rješenja, protokoli i načini povezivanja. Bez ispunjavanja tih preduvjeta ova odredba je neprovediva od strane operatora. Rješenje za implementaciju dostave podataka o geokodiranoj lokaciji pozivatelja u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u realnom vremenu je usuglašeno međutim predstoji implementacija navede obveze od strane operatora ali i Centra 112, te je stoga potrebno u Pravilniku navesti kako će isto biti omogućeno po implementaciji potrebnih tehničkih funkcionalnosti, najkasnije do 31. siječnja 2017. godine. Nadalje, napominjemo da ukoliko se ne prihvate prethodno izneseni komentari i prijedlozi izmjena (osobito vezano uz dostavljanje podataka o lokaciji osobe za kojom je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, a koja nije uputila poziva na broj 112, primjena obveza iz članka 4. Pravilnika u slučaju poziva prema ostalim hitnim službama u Republici Hrvatskoj, zabrani upućivanja poziva na broj 112), izmjene predložene ovim Pravilnikom nije moguće provesti danom stupanja na snagu Pravilnika. Napominjemo kako bi implementacija navedenih promjena iziskivala i značajna ulaganja financijska sredstava i ljudskih resursa, a istovremeno je upitna pravna osnovanost i stvarna nužnost pojedinih predloženih izmjena. Djelomično prihvaćen S obzirom na prihvaćanje dijela primjedaba na prethodne članke prijedloga Pravilnika (osobito u vezi s obvezom dostave određenih podataka o pozivatelju koji nisu dostupni operatoru te brisanjem obveze zabrane upućivanja poziva na broj 112) smatra se da je utvrđeni odgodni rok za stupanje na snagu dijela odredaba ovoga Pravilnika, do 1. srpnja 2016. godine, primjeren. Štoviše, odredbe ovoga Pravilnika, stupanje kojih je odgođeno do navedenog roka, proširene su i na obvezu dostave podataka o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja i o geokodiranoj lokaciji pozivatelja i osoba iz članka 4. stavka 6. prijedloga Pravilnika, čime je ostavljen primjeren rok za provedbu potrebnih tehničkih rješenja u svrhu omogućivanja već usuglašenih funkcionalnosti. Pri tome se ističe da su države članice EU, u skladu s člankom 1. stavkom 1. Odluke br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije, obvezne pravodobno na svojem državnom području uvesti infrastrukturu pristupnih točaka javne sigurnosti (PSAP) za e-poziv, koja je nužna za ispravno primanje i obradu svih e-poziva, te stoga predloženi rok do 1. srpnja 2016. godine nije moguće produljivati.
2 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Zabrana zlouporabe poziva na broj 112 S obzirom na navedene prijedloge dopuna članka 8. stavaka 2. i 3. na način da se prilikom utvrđene zlouporabe poziva na broj 112 uz mjeru privremenog isključenja pretplatničke ili korisničke terminalne opreme namjerava uvesti i obveza zabrane upućivanja poziva na broj 112, izražavamo naše protivljenje ovom prijedlogu iz niže navedenih razloga. Za donošenje kvalitetnih zaključaka neophodno je analizirati podatke o broju zlouporaba poziva na broj 112, koje nalazimo na internetskim stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje: http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=173 Ovi pokazatelji jasno ukazuju da se radi o zanemarivo malom postotku zlonamjernih poziva na 112, konkretno tijekom 2014. godine radilo o 0,4% udjela zlonamjernih poziva, što jasno ukazuje na to da nema potrebe za izmjenama postojeće prakse, te da je u suprotnom nužno povesti računa o troškovima provedbe predmetnih obveza za operatore javnih komunikacijskih mreža i razmjernosti i objektivnosti nametanja istih. Svakako je neophodno preispitati je li ovakvo postupanje usklađeno s europskom pravnom stečevinom (konkretno člankom 26. Direktive o univerzalnim uslugama) i praksom pojedinih država članica Europske unije, te predlažemo da se razmotre i druge mjere kojima bi se spriječila zlouporaba poziva na broj 112, a koje se primjenjuju u državama članicama Europske unije. Člankom 77. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, dalje: ZEK) propisana je obveza operatora da omoguće svim korisnicima usluga besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u RH. Zaključujemo da ZEK ne ostavlja mogućnost da se (re)definira pojam isključenja terminalne opreme na način da isti uključuje i zabrane poziva prema broju 112 i ostalim brojevima hitnih službi koji se smatraju pozivima s najvišim prioritetom i tretiraju se s posebnom pozornošću, već preostaje mogućnost definiranja načina provedbe administrativne procedure i sankcioniranja u slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112. Štoviše, pojam isključenja pretplatničke terminalne opreme definiran je člankom 16. stavak 6. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, na način da je izričito navedeno da se za vrijeme trajanja privremenog isključenja telekomunikacijske terminalne opreme, pretplatniku moraju, između ostalog, omogućiti odlazni pozivi prema hitnim službama. Prema našem mišljenju, za neodgovorne pozivatelje broja 112, dovoljna je sankcija u obliku ograničavanja odlaznih poziva koja ne uključuje zabranu poziva prema broju 112, kako bi se u svakom slučaju zadržala mogućnost korisniku da u situaciji stvarne ugroze može kontaktirati službu 112 i bilo koji drugi broj hitnih službi u Republici Hrvatskoj, te eventualno otvaranje prekršajnih postupaka protiv počinitelja takvih zlouporaba. Komentar na čl 8. st. 3.: Svi operatori javnih komunikacijskih mreža obvezali su se poštivati međunarodne specifikacije koje definiraju telekomunikacijske protokole i sučelja prilikom obavljanja ove djelatnosti, ali i proizvođači opreme poštuju tehničke specifikacije „3GPP TS 22.003“ i „3GPP TS 22.101“ odnosno „ETSI TS 122 101“, koje definiraju rješenje za „Emergency Calls (EMC 112)“, tj. rješenje za pozive prema jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, za cijelu mrežu po standardnoj analizi prema svakom pojedinom pretplatniku sa najvišim prioritetom bez obzira na specifične podatke pretplatnika. Sukladno gore navedenom, jedan od proizvođača opreme poslao je upozorenje da nije u mogućnosti ponuditi rješenje kojim bi se ograničavali pozivi prema broju 112 budući da ovakav zahtjev za promjenom načina tretiranja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 nije u skladu s trenutno važećom zakonskom regulativom Europske unije kojom se zahtijeva mogućnost upućivanja hitnog poziva (emergency call) za svakoga i u svakom trenutku. Nadalje, proizvođači telekomunikacijske opreme ističu kako ovakav zahtjev nije sukladan normama po kojima je certificirana proizvođačeva tehnička oprema (ETSI i 3GPP tehničke specifikacije), uz pojašnjenje da prilikom svakog uspostavljanja poziva, protokolne informacije sadrže poruke za definiranje hitnog poziva, te bi navedena adaptacija uzrokovala promjene u svim postojećim definicijama uspostave poziva (Basic call state model handling). Također smo i u posjedu tehničke specifikacije ETSI TS 122 101 iz siječnja 2015. (u privitku) kojom se za pokretne mreže traži da pozivi prema broju 112 i ostalim brojevima hitnih službi moraju biti omogućeni. Dodatno smatramo potrebni ukazati i na činjenicu kako bi eventualno uvođenje zabrane poziva na broj 112, osim već prethodno navedenih ograničenja, imalo i negativan utjecaj na prioritetno procesiranja poziva na broj 112, te samim time na dostupnost broja 112. Drugim riječima, uvođenjem dodatnih analiza poziva na broj 112 znatno narušila trenutna robusnost sustava ostvarivanja poziva na broj 112, osobito u slučaju većih nesreća ili prirodnih nepogoda. Prihvaćen Iz članka 8. stavaka 2. i 3. prijedloga Pravilnika brisana je obveza zabrane upućivanja poziva na broj 112.
3 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Uporaba drugih pozivnih brojeva hitnih služba, Članak 5. Komentar na čl. 5. st. 2.: Smatramo kako ova odredba određuje šire obveze operatora nego je to predviđeno Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Naime, člankom 77. Zakona o elektroničkim komunikacijama, a ujedno i člankom 1. ovog Pravilnika, predviđeno je kako se ovim Pravilnikom pobliže propisuju isključivo način i uvjeti uporabe broja 112, odnosno ispunjavanje obveza prema Centru 112. Suprotno tome, ovom odredbom je predviđena primjena svih obveza operatora iz članka 4. Pravilnika i u slučaju poziva koji su ostvarenu prema svim drugim brojevima za hitne službe. Stoga u svrhu usklađivanja odredbi ovog Pravilnika s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, smatramo kako je potrebno brisati ovaj stavak. U suprotnom, čak i kada bi Zakonom o elektroničkim komunikacijama bila predviđena mogućnost propisivanja primjene svih pojedinih obveza koje se odnose na pozive prema broju 112 i na pozive prema ostalim hitnim službama, napominjemo kako svaka hitna služba ima svoje specifičnosti i mogućnosti vezano uz način povezivanja na mrežu operatora, usmjeravanje, opremu kojom raspolaže, kao i mogućnost praćenja tehnološkog razvoja elektroničkih komunikacijskih usluga. S tim u vezi skrećemo pažnju kako bi postojanje obveze implementacije odredbi iz članka 4. Pravilnika na različite načine ovisno o zahtjevima pojedine hitne službe bilo neprihvatljivo. Dodatno smatramo kako ne postoji niti opravdana potreba da se pojedinoj hitnoj službi omogući cijeli set podataka i način dostave kao što je to slučaj za Centar 112. Podredno, predmetni članak bi eventualno bilo moguće ostaviti ukoliko bi se isti dopunio na način da se navede kako se ova obveza odnosi na slučajeve ukoliko se pozivi upućeni na neki od brojeva drugih hitnih službi usmjeravaju na Centar 112: „(2)Na obveze operatora u pogledu pristupa hitnim službama u Republici Hrvatskoj putem drugih pozivnih brojeva za hitne službe iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 4. ovoga Pravilnika isključivo ukoliko se i ti pozivi usmjeravaju na Centar 112.“ Nije prihvaćen Člankom 4. stavkom 1. prijedloga Pravilnika, kao i člankom 77. stavkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama, jasno je propisana obveza operatora da moraju omogućiti svim korisnicima javnih komunikacijskih usluga i besplatne pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom numeriranja. Nadalje, člankom 77. stavkom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama operatorima je propisana obveza postupanja s pozivima na broj 112 na jednak način kao i prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama, koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, smatra se da predložena primjena odredaba članka 4. prijedloga Pravilnika na obveze operatora u pogledu pristupa hitnim službama u Republici Hrvatskoj putem drugih pozivnih brojeva za hitne službe nije u suprotnosti sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Pri tome treba naglasiti kako je uvodnom odredbom br. 39 Direktive 2009/136/EZ, koja se u skladu s člankom 2. podstavkom 2. prijedloga Pravilnika prenosi u pravni poredak Republike Hrvatske ovim provedbenim propisom, omogućeno državama članicama EU, koje koriste nacionalne brojeve u slučaju nužde, osim broja 112 (dakle, druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj) da poduzećima (operatorima) nametnu slične obveze za pristup takvim nacionalnim brojevima za pristup hitnim službama. Stoga je predmetnom odredbom članka 5. stavka 2. prijedloga Pravilnika i određeno da će se odredbe članka 4. prijedloga Pravilnika primjenjivati na obveze operatora na odgovarajući način, što znači ovisno o specifičnostima i mogućnostima svake pojedine hitne službe.
4 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl. 12. Kao što je navedeno u prethodnim komentarima na pojedine odrede u članku 4. ovog Pravilnika, preduvjet za realizaciju usluge e-poziva i SMS poruka na broj 112 je da se prethodno pravovremeno osigura mogućnost zaprimanja e-poziva i SMS poruka od strane Centra 112, te da se u suradnji s operatorima definiraju potrebna tehnička rješenja, protokoli i načini povezivanja. Bez ispunjavanja tih preduvjeta ova odredba je neprovediva od strane operatora. Rješenje za implementaciju dostave podataka o geokodiranoj lokaciji pozivatelja u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u realnom vremenu je usuglašeno međutim predstoji implementacija navede obveze od strane operatora ali i Centra 112, te je stoga potrebno u Pravilniku navesti kako će isto biti omogućeno po implementaciji potrebnih tehničkih funkcionalnosti, najkasnije do 31. siječnja 2017. godine. Nadalje, napominjemo da ukoliko se ne prihvate prethodno izneseni komentari i prijedlozi izmjena (osobito vezano uz dostavljanje podataka o lokaciji osobe za kojom je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, a koja nije uputila poziva na broj 112, primjena obveza iz članka 4. Pravilnika u slučaju poziva prema ostalim hitnim službama u Republici Hrvatskoj, zabrani upućivanja poziva na broj 112), izmjene predložene ovim Pravilnikom nije moguće provesti danom stupanja na snagu Pravilnika. Napominjemo kako bi implementacija navedenih promjena iziskivala i značajna ulaganja financijska sredstava i ljudskih resursa, a istovremeno je upitna pravna osnovanost i stvarna nužnost pojedinih predloženih izmjena. Djelomično prihvaćen S obzirom na prihvaćanje dijela primjedaba na prethodne članke prijedloga Pravilnika (osobito u vezi s obvezom dostave određenih podataka o pozivatelju koji nisu dostupni operatoru te brisanjem obveze zabrane upućivanja poziva na broj 112) smatra se da je utvrđeni odgodni rok za stupanje na snagu dijela odredaba ovoga Pravilnika, do 1. srpnja 2016. godine, primjeren. Štoviše, odredbe ovoga Pravilnika, stupanje kojih je odgođeno do navedenog roka, proširene su i na obvezu dostave podataka o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja i o geokodiranoj lokaciji pozivatelja i osoba iz članka 4. stavka 6. prijedloga Pravilnika, čime je ostavljen primjeren rok za provedbu potrebnih tehničkih rješenja u svrhu omogućivanja već usuglašenih funkcionalnosti. Pri tome se ističe da su države članice EU, u skladu s člankom 1. stavkom 1. Odluke br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije, obvezne pravodobno na svojem državnom području uvesti infrastrukturu pristupnih točaka javne sigurnosti (PSAP) za e-poziv, koja je nužna za ispravno primanje i obradu svih e-poziva, te stoga predloženi rok do 1. srpnja 2016. godine nije moguće produljivati.
5 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl.8. st. 3.: S obzirom na navedene prijedloge dopuna članka 8. stavaka 2. i 3. na način da se prilikom utvrđene zlouporabe poziva na broj 112 uz mjeru privremenog isključenja pretplatničke ili korisničke terminalne opreme namjerava uvesti i obveza zabrane upućivanja poziva na broj 112, izražavamo naše protivljenje ovom prijedlogu iz niže navedenih razloga. Za donošenje kvalitetnih zaključaka neophodno je analizirati podatke o broju zlouporaba poziva na broj 112, koje nalazimo na internetskim stranicama Državne uprave za zaštitu i spašavanje: http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=173 Ovi pokazatelji jasno ukazuju da se radi o zanemarivo malom postotku zlonamjernih poziva na 112, konkretno tijekom 2014. godine radilo o 0,4% udjela zlonamjernih poziva, što jasno ukazuje na to da nema potrebe za izmjenama postojeće prakse, te da je u suprotnom nužno povesti računa o troškovima provedbe predmetnih obveza za operatore javnih komunikacijskih mreža i razmjernosti i objektivnosti nametanja istih. Svakako je neophodno preispitati je li ovakvo postupanje usklađeno s europskom pravnom stečevinom (konkretno člankom 26. Direktive o univerzalnim uslugama) i praksom pojedinih država članica Europske unije, te predlažemo da se razmotre i druge mjere kojima bi se spriječila zlouporaba poziva na broj 112, a koje se primjenjuju u državama članicama Europske unije. Člankom 77. stavak 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, dalje: ZEK) propisana je obveza operatora da omoguće svim korisnicima usluga besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u RH. Zaključujemo da ZEK ne ostavlja mogućnost da se (re)definira pojam isključenja terminalne opreme na način da isti uključuje i zabrane poziva prema broju 112 i ostalim brojevima hitnih službi koji se smatraju pozivima s najvišim prioritetom i tretiraju se s posebnom pozornošću, već preostaje mogućnost definiranja načina provedbe administrativne procedure i sankcioniranja u slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112. Štoviše, pojam isključenja pretplatničke terminalne opreme definiran je člankom 16. stavak 6. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, na način da je izričito navedeno da se za vrijeme trajanja privremenog isključenja telekomunikacijske terminalne opreme, pretplatniku moraju, između ostalog, omogućiti odlazni pozivi prema hitnim službama. Prema našem mišljenju, za neodgovorne pozivatelje broja 112, dovoljna je sankcija u obliku ograničavanja odlaznih poziva koja ne uključuje zabranu poziva prema broju 112, kako bi se u svakom slučaju zadržala mogućnost korisniku da u situaciji stvarne ugroze može kontaktirati službu 112 i bilo koji drugi broj hitnih službi u Republici Hrvatskoj, te eventualno otvaranje prekršajnih postupaka protiv počinitelja takvih zlouporaba. Svi operatori javnih komunikacijskih mreža obvezali su se poštivati međunarodne specifikacije koje definiraju telekomunikacijske protokole i sučelja prilikom obavljanja ove djelatnosti, ali i proizvođači opreme poštuju tehničke specifikacije „3GPP TS 22.003“ i „3GPP TS 22.101“ odnosno „ETSI TS 122 101“, koje definiraju rješenje za „Emergency Calls (EMC 112)“, tj. rješenje za pozive prema jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, za cijelu mrežu po standardnoj analizi prema svakom pojedinom pretplatniku sa najvišim prioritetom bez obzira na specifične podatke pretplatnika. Sukladno gore navedenom, jedan od proizvođača opreme poslao je upozorenje da nije u mogućnosti ponuditi rješenje kojim bi se ograničavali pozivi prema broju 112 budući da ovakav zahtjev za promjenom načina tretiranja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 nije u skladu s trenutno važećom zakonskom regulativom Europske unije kojom se zahtijeva mogućnost upućivanja hitnog poziva (emergency call) za svakoga i u svakom trenutku. Nadalje, proizvođači telekomunikacijske opreme ističu kako ovakav zahtjev nije sukladan normama po kojima je certificirana proizvođačeva tehnička oprema (ETSI i 3GPP tehničke specifikacije), uz pojašnjenje da prilikom svakog uspostavljanja poziva, protokolne informacije sadrže poruke za definiranje hitnog poziva, te bi navedena adaptacija uzrokovala promjene u svim postojećim definicijama uspostave poziva (Basic call state model handling). Također smo i u posjedu tehničke specifikacije ETSI TS 122 101 iz siječnja 2015. (u privitku) kojom se za pokretne mreže traži da pozivi prema broju 112 i ostalim brojevima hitnih službi moraju biti omogućeni. Dodatno smatramo potrebni ukazati i na činjenicu kako bi eventualno uvođenje zabrane poziva na broj 112, osim već prethodno navedenih ograničenja, imalo i negativan utjecaj na prioritetno procesiranja poziva na broj 112, te samim time na dostupnost broja 112. Drugim riječima, uvođenjem dodatnih analiza poziva na broj 112 znatno narušila trenutna robusnost sustava ostvarivanja poziva na broj 112, osobito u slučaju većih nesreća ili prirodnih nepogoda. Prihvaćen Iz članka 8. stavaka 2. i 3. prijedloga Pravilnika brisana je obveza zabrane upućivanja poziva na broj 112.
6 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl. 5. st. 2.: Smatramo kako ova odredba određuje šire obveze operatora nego je to predviđeno Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Naime, člankom 77. Zakona o elektroničkim komunikacijama, a ujedno i člankom 1. ovog Pravilnika, predviđeno je kako se ovim Pravilnikom pobliže propisuju isključivo način i uvjeti uporabe broja 112, odnosno ispunjavanje obveza prema Centru 112. Suprotno tome, ovom odredbom je predviđena primjena svih obveza operatora iz članka 4. Pravilnika i u slučaju poziva koji su ostvarenu prema svim drugim brojevima za hitne službe. Stoga u svrhu usklađivanja odredbi ovog Pravilnika s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, smatramo kako je potrebno brisati ovaj stavak. U suprotnom, čak i kada bi Zakonom o elektroničkim komunikacijama bila predviđena mogućnost propisivanja primjene svih pojedinih obveza koje se odnose na pozive prema broju 112 i na pozive prema ostalim hitnim službama, napominjemo kako svaka hitna služba ima svoje specifičnosti i mogućnosti vezano uz način povezivanja na mrežu operatora, usmjeravanje, opremu kojom raspolaže, kao i mogućnost praćenja tehnološkog razvoja elektroničkih komunikacijskih usluga. S tim u vezi skrećemo pažnju kako bi postojanje obveze implementacije odredbi iz članka 4. Pravilnika na različite načine ovisno o zahtjevima pojedine hitne službe bilo neprihvatljivo. Dodatno smatramo kako ne postoji niti opravdana potreba da se pojedinoj hitnoj službi omogući cijeli set podataka i način dostave kao što je to slučaj za Centar 112. Podredno, predmetni članak bi eventualno bilo moguće ostaviti ukoliko bi se isti dopunio na način da se navede kako se ova obveza odnosi na slučajeve ukoliko se pozivi upućeni na neki od brojeva drugih hitnih službi usmjeravaju na Centar 112: „(2)Na obveze operatora u pogledu pristupa hitnim službama u Republici Hrvatskoj putem drugih pozivnih brojeva za hitne službe iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 4. ovoga Pravilnika isključivo ukoliko se i ti pozivi usmjeravaju na Centar 112.“ Nije prihvaćen Člankom 4. stavkom 1. prijedloga Pravilnika, kao i člankom 77. stavkom 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama, jasno je propisana obveza operatora da moraju omogućiti svim korisnicima javnih komunikacijskih usluga i besplatne pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom numeriranja. Nadalje, člankom 77. stavkom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama operatorima je propisana obveza postupanja s pozivima na broj 112 na jednak način kao i prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama, koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, smatra se da predložena primjena odredaba članka 4. prijedloga Pravilnika na obveze operatora u pogledu pristupa hitnim službama u Republici Hrvatskoj putem drugih pozivnih brojeva za hitne službe nije u suprotnosti sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Pri tome treba naglasiti kako je uvodnom odredbom br. 39 Direktive 2009/136/EZ, koja se u skladu s člankom 2. podstavkom 2. prijedloga Pravilnika prenosi u pravni poredak Republike Hrvatske ovim provedbenim propisom, omogućeno državama članicama EU, koje koriste nacionalne brojeve u slučaju nužde, osim broja 112 (dakle, druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj) da poduzećima (operatorima) nametnu slične obveze za pristup takvim nacionalnim brojevima za pristup hitnim službama. Stoga je predmetnom odredbom članka 5. stavka 2. prijedloga Pravilnika i određeno da će se odredbe članka 4. prijedloga Pravilnika primjenjivati na obveze operatora na odgovarajući način, što znači ovisno o specifičnostima i mogućnostima svake pojedine hitne službe.
7 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl. 4. st. 12.: S obzirom da se u praksi dostupnost Centra 112 više ne realizira uspostavom zamjenskih vodova prema pojedinoj lokaciji Centra 112, nego se pozivi ostvaruju preusmjeravanjem na druge lokacije Centra 112, predlažemo da se sukladno tome izmijeni ovaj stavak: „(12)Operatori moraju, u slučaju utvrđivanja smetnje ili kvara iz stavka 11. ovoga članka, osigurati odgovarajuće preusmjeravanje poziva na broj 112 na alternativnu lokaciju Centra 112.“ Djelomično prihvaćen Predmetna odredba članka 4. stavka 12. prijedloga Pravilnika dopunjena je na način da se, uz zadržavanje odgovarajućih zamjenskih elektroničkih komunikacijskih vodova (koji još postoje na određenim lokacijama Centra 112), dodaje i preusmjeravanje poziva na zamjenski Centar 112.
8 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl.4. st.10.: Skrećemo pažnju kako Centri 112 rade preusmjeravanja na svojim lokalnim centralama, što znači da im preusmjereni pozivi zauzimaju dodatnu liniju. U takvim slučajevima preusmjeravanja operatori nemaju utjecaja što se opterećenja linija 112 tiče. Stoga predlažemo brisanje predmetnog stavka. Podredno, skrećemo pažnju i predlažemo sljedeće. Dosadašnjim Pravilnikom o broju 112 bilo je definirano kako su operatori odgovorni za pravilno postupanje s pozivima upućenima na broj 112 u okviru tehničkih mogućnosti svojih elektroničkih komunikacijskih mreža, u skladu s kojima moraju osigurati da pozivi dodatno ne opterećuju komunikacije Centra 112. Smatramo kako je potrebno zadržati ograničenje odgovornosti operatora za pravilno postupanje ovisno o tehničkim mogućnostima operatora iz razloga što postoje slučajevi u kojima operatori nemaju mogućnost upravljanja opterećenjem komunikacija Centra 112 (na primjer u pojedinim posebnim slučajevima znatno povećanog broja poziva ili ukoliko pojedini lokalni Centar 112 postavi preusmjeravanje na neki drugi Centar 112). Stoga predlažemo izmjenu ovog stavka na način da isti glasi: „(10)Operatori su odgovorni za pravilno postupanje s pozivima na broj 112 te u okviru tehničkih mogućnosti svojih elektroničkih komunikacijskih mreža moraju osigurati da pozivi, ostvareni preusmjeravanjem poziva iz stavka 1. ovoga čanka, dodatno ne opterećuju komunikacije Centra 112.“ Prihvaćen Predmetna odredba članka 4. stavka 10. prijedloga Pravilnika dopunjena je predloženim ograničenjem odgovornosti operatora u pogledu upravljanja opterećenjem komunikacija Centra 112, ovisno o tehničkim mogućnostima elektroničkih komunikacijskih mreža operatora.
9 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl4. st. 6.: Iako razumijemo kako se ovom odredbom najvjerojatnije namjerava olakšati i ubrzati pokrenute akcije traganja i spašavanja, smatramo bitnim ukazati na sljedeće: - trenutno je omogućavanje lociranja korisnika, kada se ne radi o pozivima na broj 112, omogućeno kroz omogućavanje tajnog nadzora sukladno Zakonu o sigurnosno obavještajnom sustavu. Pri tome je propisan postupak na koji način i u kojim slučajevima je moguće pokrenuti lociranje korisnika, kao i nadzor nad cijelim postupkom primjene postupka lociranja korisnika. S tim u vezi, smatramo problematičnim omogućavanje lociranja korisnika, a da pri tome nije predviđena jasna definicija akcije traganja i spašavanja, tko istu može pokrenuti, te tko provodi nadzor načina korištenja lociranja korisnika. Bez toga smatramo kako postoji mogućnost zlouporabe korištenja ove odredbe kako bi se došlo do podatka o lokaciji korisnika. - za tehničku realizaciju lociranja osoba za kojima je pokrenuta akcija traganja i spašavanja smatramo kako bi se trebalo koristiti rješenje koje je implementirano za potrebe tajnog nadzora. Slijedom prethodno navedenog predlažemo da se predmetna odredba briše, a da se rješenje za lociranje osoba za kojima je pokrenuta akcija traganja i spašavanja pronađe kroz koordinaciju relevantnih službi i uz korištenje postojećih rješenja lociranja korisnika u okviru tajnog nadzora. Djelomično prihvaćen Predmetna odredba članka 4. stavka 6. prijedloga Pravilnika dopunjena je na način da se zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav civilne zaštite (DUZS-a) mora temeljiti na zahtjevu služba (npr. policija, MRCC-Rijeka, HGSS, vatrogasne postrojbe i sl.) nadležnih za provedbu aktivnosti traganja i spašavanja u skladu s posebnim zakonima (kojima se uređuju policijski poslovi, traganje i spašavanje u planinama i na nepristupačnim područjima, traganje i spašavanje na moru, itd.). Na taj način osigurano je jasno utvrđivanje pojedinih akcija traganja i spašavanja te odgovornost za njihovo pokretanje i nadzor nad postupkom lociranja osoba, ovisno o propisanoj nadležnosti pojedine službe, kao i zaštita tako dobivenih podataka o lokacijama osoba od mogućih zlouporaba.
10 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl.4. st. 5.: Radi otklanjanja mogućih dvojbi nužno je napomenuti kako se podaci o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja ne mogu dostavljati odmah po prosljeđivanju poziva na broj 112, nego isključivo na zahtjev Centra 112. Dodatno, potrebno je voditi računa i o činjenici kako navedeni podaci nisu uvijek poznati pojedinom operatoru – na primjer u slučaju korisnika u međunarodnom ili nacionalnom roamingu, odnosno ukoliko bi bilo potrebno omogućiti pozive korisnika drugih pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža ili pozive s uređaja bez SIM-a. Nadalje operator koji je povezan s Centrom 112 i putem čije mreže se poziv iz mreže nekog drugog operatora tranzitira prema Centru 112 ne raspolaže osobnim podacima korisnika drugog operatora. Vezano uz zahtjev za dostavom podatka o trajanju poziva napominjemo kako isti nije moguće dostaviti odmah po prosljeđivanju poziva Centru 112 (u realnom vremenu) iz razloga što nije moguće znati u trenutku uspostave poziva koliko pojedini poziv može trajati. Stoga predlažemo brisanje obveze dostave tog podatka. Slijedom navedenog predlažemo da se predmetni stavak izmijeni na način da glasi: „(5)Operatori moraju Centru 112 dostavljati bez naknade sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima na broj 112, što osobito obuhvaća podatke o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja, pozivajućem broju, vremenu poziva te lokaciji s koje je upućen poziv na broj 112, i to odmah po prosljeđivanju tog poziva Centru 112. Iznimno podaci o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja, dostavljaju se na temelju zahtjeva Centra 112, ukoliko su isti dostupni operatoru.“ Djelomično prihvaćen Predmetna odredba članka 4. stavka 5. prijedloga Pravilnika sadržava podatke o ostvarenim pozivima prema broju 112 koji su navedeni u članku 77. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Slijedom navedenog, provedbenim se propisom ne može izričito isključivati pojedina vrsta podataka, obveza dostave kojih je propisana zakonom kao aktom veće pravne snage. Međutim, uvažavajući činjenicu nedostupnosti podataka o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja za pojedine operatore u određenim slučajevima, kao i nemogućnosti dostave podatka o trajanju poziva odmah po prosljeđivanju tog poziva Centru 112 (u stvarnom vremenu), predmetna odredba članka 4. stavka 5. prijedloga Pravilnika dopunjena je na način da operatori iznimno, u slučaju nedostupnosti prethodno navedenih podataka, nemaju obvezu njihove dostave Centru 112.
11 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl.4. st. 5.: Nije jasno na što se misli pod obvezom da operatori moraju postupati na jednak način s pozivima na broj 112 kao i s pozivima prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama. Opreza radi napominjemo, kako zbog različitog ustroja, te tehničkih mogućnosti i zahtjeva, pojedine hitne službe operatori na relacijama međupovezivanja pozive dostavljaju u različitim formatima. Napominjemo i kako s razvojem pametnih telefona proizvođači opreme, odnosno operativnih sustava, imaju utjecaj i na način uspostave i označavanja poziva prema hitnim službama. Stoga su mogući slučajevi kada neovisno o svim ispravno postavljenim postavkama u mreži operatora, može doći do odstupanja pri usmjeravanja poziva na broj 112, a za što operatori ne mogu biti odgovorni. Nije prihvaćen Obveza operatora iz članka 4. stavka 3. prijedloga Pravilnika o postupanju s pozivima na broj 112 na jednak način kao i prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama, koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj, temelji se na odredbi članka 77. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, koja je u tom dijelu na snazi od 2011. godine. Pri tome treba naglasiti kako je člankom 26. stavkom 3., koji je izmijenjen člankom 1. točkom 17. Direktive 2009/136/EZ, a koja se u skladu s člankom 2. podstavkom 2. prijedloga Pravilnika prenosi u pravni poredak Republike Hrvatske ovim provedbenim propisom, propisano da se pozivi upućeni na broj 112 moraju moći primati i obrađivati barem jednakom brzinom i učinkovitošću kao i pozivi na nacionalne brojeve za hitne službe, u slučaju gdje su takvi brojevi i nadalje u uporabi. Slijedom navedenog, proizlazi i predmetna obveza operatora u vezi s postupanjem s pozivima prema ostalim nacionalnim brojevima za pristup hitnim službama.
12 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl 4. st. 2.: S obzirom na formulaciju zadnjeg dijela teksta članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika nije jasna namjera predlagatelja. Navedeno implicira da svi operatori moraju omogućiti upućivanje poziva na broj 112 iz svojih javnih pokretnih komunikacijskih mreža, iako je možda na određenom području dostupna samo jedna javna pokretna komunikacijska mreža. Ukoliko je namjera predlagatelja ovog Pravilnika bila upravo takva, da se člankom 4. stavak 2. nalaže operatorima da omoguće upućivanje poziva na broj 112 iz javne pokretne komunikacijske mreže na bilo kojem dijelu državnog područja gdje je dostupna najmanje jedna javna pokretna komunikacijska mreža, tada izražavamo protivljenje prijedlogu iste, jer se predloženom odredbom onemogućuje zaštita zlouporabe poziva na broj 112, iz razloga što prilikom pozivanja centra 112 od strane korisnika koji nije korisnik operatora na čiju se mrežu isti spaja nije moguće utvrditi njegov MSISDN odnosno njegov identitet. U praksi bi to značilo da bi pojedini korisnik mogao, spajajući se na mrežu drugog operatora, nekažnjeno pozivati broj 112 sa isključivom svrhom zlouporabe, a što bi imalo za posljedicu ponovni rast broja takvih zlouporaba poziva na broj 112. Ističemo da se jednaka situacija već dogodila prilikom provođenja projekta e-Poziv od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kojom prilikom je korisnicima bilo omogućeno da se za pozive prema broju 112 spajaju na mrežu drugog operatora. Ta je mogućnost naknadno korisnicima bila uskraćena upravo na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje iz razloga što je bio zaprimljen veliki broj zlouporaba poziva prema broju 112 sa nepoznatih brojeva i uređaja. S obzirom na prethodno navedeno, potrebna je izmjena tog teksta radi izbjegavanja dvojbi i konzistentnost same odredbe na način na taj dio teksta članka 4. stavak 2. glasi: "…pri čemu svaki operator javne pokretne komunikacijske mreže mora omogućiti upućivanje poziva na broj 112 iz vlastite javne pokretne komunikacijske mreže na cijelom državnom području na kojem je njegova mreža dostupna.“ Ukoliko je namjera bila uvesti mogućnost ostvarivanja poziva na broj 112 putem bilo koje pokretne elektroničke komunikacijske mreže upravo u cilju omogućavanja usluge e-poziva, potrebno je u predmetnoj odredbi jasno navesti na koje slučajeve se mislilo: -korisnik u uređaju mora imati SIM karticu i poziv na broj 112 može ostvariti putem neke druge pokretne elektroničke komunikacijske mreže samo u slučaju kad nije dostupna usluga putem njegove pokretne elektroničke komunikacijske mreže i/ili -korisnik ne mora imati u uređaju SIM karticu. Pri tome je bitno napomenuti kako omogućavanje bilo kojeg od navedenih načina poziva na broj 112 nije moguće ograničiti samo na e-pozive, nego bi automatski bilo primjenjivo i na sve ostale pozive na broj 112. Napominjemo kako se u slučaju poziva na broj 112 preko neke druge pokretne elektroničke komunikacijske mreže ili sa uređaja bez SIM kartice ne mogu ispuniti pojedini zahtjevi koji su definirani ostalim odredbama ovog Pravilnika (na primjer obveza dostave podataka o pozivatelju, problem mogućnosti povratnog poziva i lociranja pozivatelja (naknadno lociranje korisnika nije moguće ukoliko nema registracije korisnika na mrežu), primjena zabrane upućivanja poziva na broj 112). Nije prihvaćen Zadnjim dijelom predmetne odredbe članka 4. stavka 2. prijedloga Pravilnika u pravni je poredak Republike Hrvatske prenesen članak 4. Odluke br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall), koji propisuje obvezu država članica EU da osiguraju da e-pozivi mogu biti upućeni iz bilo kojeg dijela njihova državnog područja ako je dostupna barem jedna javna pokretna bežična komunikacijska mreža. Upravo u skladu s napomenom iznesenom u predmetnom komentaru, omogućivanje upućivanja poziva na broj 112 nije ograničeno samo na e-pozive, već je prošireno i na govorne pozive na broj 112 (što isključuje SMS poruke na broj 112). Na taj se način osigurava mogućnost upućivanja poziva na broj 112 (iz svake javne pokretne komunikacijske mreže) na bilo kojem dijelu Republike Hrvatske gdje je dostupna barem jedna javna pokretna komunikacijska mreža.
13 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 , Obveze operatora Komentar na čl 4. st 1.: Vezano uz navedenu obvezu omogućavanja SMS poruka na broj 112 i e-poziva potrebno je jasno navesti kako se ista odnosi samo na operatore koji pružaju usluge korisnicima u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Napominjemo kako su operatori u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama spremni osigurati tu funkcionalnost, međutim nužan preduvjet za to je da Centar 112 prethodno osigura potrebne tehničke preduvjete i sustave unutar Centra 112, te u suradnji s operatorima definira tehnička rješenja, protokole i načine povezivanja SMS sustava. U vezi s uvođenjem mogućnosti slanja SMS poruka na broj 112 smatramo potrebnim ukazati i na činjenicu kako se SMS poruke mogu usmjeravati samo prema jednoj lokaciji Centra 112. Drugim riječima kod slanja SMS poruka nije moguće usmjeravati SMS poruke prema pojedinom županijskom Centru 112 ovisno o lokaciji korisnika. Preduvjet za realizaciju e-poziva je osiguravanje mogućnosti zaprimanja e-poziva od strane Centra 112 (koji uključuje govorni kanal i ostale pozadinske podatke koji će se slati Centru 112). Nužno je da se uspostava usluge e-poziva u Republici Hrvatskoj temelji na harmoniziranim rješenjima i normama koje se primjenjuju u EU. Nije prihvaćen U vezi s iznesenim primjedbama o mogućnostima osiguravanja funkcionalnosti slanja SMS poruka na broj 112 i e-poziva ukazuje se na završnu odredbu prijedloga Pravilnika (članak 12.), kojom je stupanje na snagu odredaba ovoga Pravilnika kojima se uređuju obveze operatora u vezi s e-pozivom i SMS porukama na broj 112 odgođeno do 1. srpnja 2016. godine. Navedeni rok smatra se primjerenim za osiguranje potrebnih tehničkih mogućnosti (tehničkih rješenja, protokola i načina povezivanja) od strane operatora i Centra 112 u svrhu ispunjavanja predmetne obveze. U odnosu na prijedlog da se precizira obveza omogućivanja SMS poruka na broj 112 i e-poziva samo za operatore pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža, dopunjena je odredba članka 3. točke 8., koja određuje značenje pojma SMS poruke na broj 112, dok je u odredbi članka 3. točke 3., koja određuje značenje pojma e-poziva, već jasno navedeno upućivanje na javne pokretne komunikacijske mreže. U odnosu na mogućnost usmjeravanja SMS poruka samo prema jednoj lokaciji Centra 112, treba napomenuti kako ni predmetna odredba, ni prijedlog Pravilnika u cjelini ne propisuju način usmjeravanja SMS poruka prema Centru 112, niti unutarnje područno ustrojstvo Centra 112. Također, rok uspostave usluge e-poziva u Republici Hrvatskoj iz članka 12. prijedloga Pravilnika usklađen je s obvezom država članica EU utvrđenom člankom 1. stavkom 1. Odluke br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall).