Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Snježana Ljubović  , 17. POPIS PRILOGA Kriterij odabira br. 3 - Postojeći korisnik tipa operacije 4.1.1. = 3.1 - korisnik do objave ovoga Natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije. Prijedlog je brisanje navedenog kriterija. Argument: Sama svrha natječaja kaže da je isti osmišnjen sa svrhom podizanja konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava. Potpuno je bespredmetno diskriminirati na ovaj način Korisnike koji su ostvarili potpore po ranijim natječajima u sklopu operacije 4.1.1, jer dosad nisu imali mogućnost prijaviti se za ovakve potpore za navodnjavanje podignutih nasada. Upravo će se navodnjavanjem podići njihova konkurentnost i osigurati održivi oporavak gospodarstava ukoliko uzmemo u obzir brojne štete koju je tim istim gospodarstvima nanijela sušna godina. Uskraćivanjem bodova na ovaj način izravno se nanosi šteta diskriminiranjem takvih gospodarstava! Kriterij odabira br. 6 - Zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina 6.1 Priključivanje na sustav javnog navodnjavanja - županijske sustave navodnjavanja. Prijedlog je brisanje navedenog kriterija iz razloga što brojne općine o gradovi još uvijek nemaju izgrađeni odnosno u funkciji sustav javnog navodnjavanja, a pojedini gospodarstvenici koji se nalaze na takvim područjima nisu uopće ni u mogućnosti se priključiti na javni sustav te su samim time diskriminirani du krivi ni dužni što im spomenute općine i gradovi nisu takvo što niti omogućili. Dakle, osim što će imati u samom startu veći trošak ulaganja, samim time će to spasti na manji udio potpore po pojedinom poduzetniku, još su dodatno "kažnjenji" nedobivanjem dodatnih bodova za spajanje na javni sustav navodnjavanja. Potpuno nesmisleno i diskriminirajuće. Nije prihvaćen Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je upravo u cilju proširivanja opsega i broja korisnika. Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je potpora u cilju završetka cjelokupnog procesa jer i ti poljoprivrednici trebaju ulagati u opremu kako bi se priključili na sustav javnog navodnjavanja.
2 PIK-VINKOVCI plus d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 Točka 20. i 21.- Dati svim korisnicima mogućnost sudjelovanja na natječaju bez obzira na povezana i/ili partnerska poduzeća, jer klimatske promjene i suše pogađaju sve. Korisnici koje se spajaju na sustave javnog navodnjavanja ne bi trebali imati ovakvo ograničenje, jer imaju obavezu spojiti se na sustav, a u isto vrijeme i ograničenje da ne mogu sudjelovati na Natječaju. Točka 25. - Na nekim nekretninama nemamo Ugovore koji traju 10 godina kako se traži. Sukladno trenutno navedenim kriterijima za te nekretnine ne možemo sudjelovati. U isto vrijeme imamo obvezu priključiti se na javni sustav i kupiti sustave za navodnjavanje. Zbog toga bi trebalo pronaći neko rješenje za ove i slične slučajeve, jer je važno da uvedemo sustave navodnjavanja na što većim površinama, te stoga predlažemo izmjenu da rok može biti i kraći od navedenog ukoliko ponuditelj ima obvezu priključiti se na javni sustav. Prilog 2 Kriteriji odabira Točka 2 - Metode ,sustavi i načini navodnjavanja – Prevelika razlika u bodovanju između lokaliziranog navodnjavanja i navodnjavanja kišenjem ili sektorskim rasprskivačima čime se ne potiče navodnjavanje većih parcela. Predlažemo da se sustav navodnjavanja ne boduje ovisno o metodi navodnjavanja, jer često plodored i veličina parcele određuju tip sustava za navodnjavanje. Točka 3 - Postojeći korisnik tipa operacija 4.1.1 – Prema strategiji poljoprivrede navodnjavanje je prioritet u Republici Hrvatskoj i smatramo da ne treba ograničiti postojeće korisnike u mjeri 4.1.1. Nije prihvaćen Ograničenje broja zahtjeva za potporu jednog (istog) korisnika određeno je iz razloga proširenja broja korisnika. Uvjet broj 25. iz Priloga 1 (“Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige”) ne može se promijeniti, odnosno trajanje Ugovora skratiti iz razloga obveze trajnosti projekta. Razlika u bodovanju u metodama, sustavima i načinima navodnjavanja nužna je radi potpore održivom upravljanju ograničenim prirodnim resursima. Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je upravo u cilju proširivanja opsega i broja korisnika.
3 ANTONIJA GOMEZELJ  , 17. POPIS PRILOGA Komentari vezano za kriterije iz PRILOGA 2: 5. Sektor ulaganja Ne vidimo smisao zašto maslina i vinova loza ostvaruju manji broj bodova kada se radi o kulturama koje se nalaze u predjelima sa većim nedostatkom oborina i većoj potrebi za vodom. Zablude da masline i vinova loza ne trebaju navodnjavanje i slično ostavimo za 20 stoljeće. PRIJEDLOG: brisanje navedenog kriterija 6. Zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je čista diskriminacija prema onima kojima država nije to omogućila. Oni već imaju od države riješen dovod do parcele čime su već u velikoj prednosti prema ostalima. Razumijemo da se tim pokušava riješiti problem slabog interesa priključenja na postojeće sustave, ali je nedopustivo da se to rješava na ovaj način. Ti poljoprivrednici imaju ogromnu prednost prema ostalima koji za dovod vode moraju proći procedure vodopravnih dozvola, bušenja bunara, izgradnje vodosprema... PRIJEDLOG: brisanje navedenog kriterija 9. Indeks razvijenosti JLS-a Još jedan kriterij koji se ponavlja iz natječaja u natječaj, a zapravo je izrazito nepravedan prema područjima sa nerazvijenom poljoprivredom. Indeks razvijenosti se izračunava prema općim pokazateljima vezanim za stanovništvo i ne odnose se na stanje poljoprivrede nekog područja što bi jedino trebalo biti relevantno za eventualno rangiranje. Koje prednosti za bavljenjem poljoprivredom ima poljoprivrednik u razvijenoj regiji kao što su npr. turističke regije u Dalmaciji? Imaju do sto puta skuplja zemljišta od sjevernih regija, radna snaga je višestruko skuplja, a rascjepkanost zemljišta otežava bilo kakvu profitabilniju proizvodnju. Dokaz tome je i stanje poljoprivrede u tim regijama koja je katastrofalna. Što nije prioritet mjerama ruralnog razvoja potaknuti razvoj poljoprivrede u čitavoj Hrvatskoj? Neka Ministarstvo napravi analizu koliko je kroz godine provedbe mjera ruralnog razvoja potaklo razvoj poljoprivrede u Dalmaciji i neka pronađe model stimulacije razvoja regija koje su nerazvijene u poljoprivredi, a ne nečem drugom. PRIJEDLOG: brisanje navedenog kriterija, dovoljan je kriterij 10. Nije prihvaćen Prioritizacija po sektorima biljne proizvodnje definirana je uzimajući u obzir čitav niz parametara, od bilance samodostatnosti, učinka suše na kulturu, potrebe plodoreda, tolerancije pojedinih kultura na nedostatak vode itd. Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je potpora u cilju završetka cjelokupnog procesa jer i ti poljoprivrednici trebaju ulagati u opremu kako bi se priključili na sustav javnog navodnjavanja. S obzirom da je dodatno bodovanje prema indeksu razvijenosti u skladu s načelima odabira navedenim u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., prijedlog brisanja kriterija nije moguće prihvatiti.
4 Magdalena Parat  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2 Kriteriji odabira Kriterij odabira br. 3 - Postojeći korisnik tipa operacije 4.1.1. 3.1 - korisnik do objave ovoga Natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije Komentar: Sasvim nepotrebno je „kažnjavati“ korisnike ne ostvarivanjem bodova zbog bilo kojeg od prethodnih natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. budući je ovo prvi puta da se kroz ovu mjeru dodjeljuju sredstva za navodnjavanje u poljoprivrednom gospodarstvu. Korisniku kojemu je izdana odluka o dodjeli sredstava/s kojim je sklopljen ugovor o financiranju temeljem bilo kojeg od prethodnih natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. nanosi se šteta uskraćivanjem bodova, neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen. Kriterij odabira br. 5 - Sektor ulaganja 5.1 - voćarstvo (osim vinove loze i maslina) i/ili povrćarstvo (uključujući krumpir) Smatramo da je uz voćarstvo i povrćarstvo nužno dodati i sjemensku proizvodnju obzirom na okolnosti uzrokovane ratom u Ukrajini, rastućih cijena hrane i energije. Kriterij odabira br. 6 - Zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina 6.1 Priključivanje na sustav javnog navodnjavanja - županijske sustave navodnjavanja Smatramo da su 2 boda premali broj bodova za priključenje na sustave javnog navodnjavanja i da ga treba povećati barem na 5 bodova jer sustav javnog navodnjavanja je sustav koji je već izgrađen (ili će biti) i na raspolaganju je korisnicima koji neće imati nepotrebnih troškova bušenja bunara i izgradnje akumulacije nego im preostaje uložiti samo u opremu za navodnjavanje. Općenito stavljanje sustava javnih navodnjavanje u funkciju i poticanje korisnika za njegovo korištenje treba biti zadaća svih javnih tijela. Nije prihvaćen Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je upravo u cilju proširivanja opsega i broja korisnika. Prioritizacija po sektorima biljne proizvodnje definirana je uzimajući u obzir čitav niz parametara, od bilance samodostatnosti, učinka suše na kulturu, potrebe plodoreda, tolerancije pojedinih kultura na nedostatak vode itd. Povećanje broja bodova korisniku koji se priključuje na sustav javnog navodnjavanja - županijske sustave navodnjavanja ne smatramo opravdanim jer ostali korisnici ne ostvaruju ove bodove, a razlika u dva boda može biti značajna.
5 Magdalena Parat  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1 Uvjeti prihvatljivosti Točka 25. - Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige. Komentar: Ugovor o zakupu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu smatramo predugim, a osobito kad se radi o zakupu privatnog poljoprivrednog zemljišta. Čak i kada se radi o dugogodišnjem zakupu državnog zemljišta postoji mogućnost da je ugovor davno sklopljen i preostali rok trajanja ugovora je kraći od 10 godina. Također, može se raditi o Ugovoru o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta koji se u pravilu sklapa na rok kraći od 10 godina. Predlažemo da od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ugovor o zakupu bude sklopljen na rok od najmanje 5 godina koliko traje i administrativna kontrola. Nije prihvaćen Uvjet broj 25. iz Priloga 1 (“Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige”) ne može se promijeniti, odnosno trajanje Ugovora skratiti iz razloga obveze trajnosti projekta.
6 Magdalena Parat  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1 Uvjeti prihvatljivosti Točka 20. - Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Komentar: Odredba je nepovoljna za povezana i/ili partnerska poduzeća, obzirom da postoji veliki broj povezanih društva na različitim lokacijama a bave se poljoprivrednom proizvodnjom i nisu u mogućnosti jednim sustavom navodnjavanja pokriti sva područja koja obrađuju. Nije prihvaćen Ograničenje broja zahtjeva za potporu jednog (istog) korisnika određeno je iz razloga proširenja broja korisnika.
7 Project Factory d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, zamolili bismo vas da dodate i preostale priloge sukladno listi navedenoj u poglavlju 17. POPIS PRILOGA Natječaja obzirom da se Natječaj poziva na priloge te oni čine sastavni dio Natječaja. Bez svih priloga Natječaja nemoguće je dobiti cjelovitu sliku o svim značajkama Natječaja. Zahvaljujemo! Lp, Project Factory d.o.o. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova vidljivi su u dostupnom Prilogu 1. Kriteriji odabira dostupni su u priloženom Prilogu 2. U prilogu 3 nalazi se Lista prihvatljivih troškova. U samom tekstu natječaja opisan je postupak dodjele potpore, postupak provedbe projekta, postupak u razdoblju pet godina od konačne isplate projekta, opis postupaka u slučaju od odustajanja od projekta, o povratu sredstava, mogućnosti promjene zahtjev za potporu i sve ostale relevantne informacije. Ostali prilozi iz poglavlja 17 natječaja ne objavljuju se na e-savjetovanju jer nisu relevantni prije objave samog natječaja i bit će objavljeni zajedno s natječajem.
8 Fito ekologija d.o.o. 2.7. Provedba postupka dodjele potpore, 2.7.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu UDRUGA_RURAL: Kriteriji odabira: Točka 3.1. korisnik do objave ovoga Natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije Budući da je svrha Natječaja kako navodite „podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.“ Ovaj kriterij bodovanja nema smisla jer otpornost poljoprivrednog gospodarstva i učinkovito korištenja prirodnih resursa nemaju nikakvu vezu sa prijašnjim projektima. Smatramo da maslina i vinova loza za svoj rast, razvoj i plododonošenje treba također određene količine vode u ključnim fazama razvoja. Prema tome svrstavanje vinove loze i maslina u kategoriju biljaka koje trebaju manje količine vode je neispravno i diskriminirajuće. Točka. 6.1 priključivanje na sustav javnog navodnjavanja - županijske sustave navodnjavanja - Bodovanje korisnika koji se priključuju na javne županijske sustave koji su već sufinancirani iz fonda za ruralni razvoj pri čemu je jedan od kriterija funkcionalnosti projekta bio i određeni broj priključenih korisnika je diskriminirajuće za sve one koji nemaju lako dostupnu vodu i koji nemaju županijske sustave za navodnjavanje. Ovaj kriterij bi trebalo izmijeniti i dati bodove svima onima koji nemaju pristup županijskim sustavima za navodnjavanje. Također vezano za ovaj kriteriji, trebalo bi razmisliti o smanjenju maksimalnog iznosa potpore, jer korisnici koji će se priključiti na županijske sustave neće imati izgradnju akumulacija, bunara, izrade studija, projektne dokumentacije i ostalih troškova. Točka 4.1 projektom je stvoreno minimalno 1 novo radno mjesto - Nije moguće dovesti u vezu povećanje broja zaposlenih sa svrhom natječaja. Točka 5.1 voćarstvo (osim vinove loze i maslina) i/ili povrćarstvo (uključujući krumpir). Smatramo da maslina i vinova loza za svoj rast, razvoj i plododonošenje trebaju također određene količine vode u ključnim fazama razvoja. Prema tome svrstavanje vinove loze i maslina u kategoriju biljaka koje trebaju manje količine vode je neispravno i diskriminirajuće. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.1.1 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima. Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je potpora u cilju završetka cjelokupnog procesa jer i ti poljoprivrednici trebaju ulagati u opremu kako bi se priključili na sustav javnog navodnjavanja. S obzirom da je dodatno bodovanje za projekte koji stvaraju nova radna mjesta u skladu s načelima odabira navedenim u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a uzimajući u obzir činjenice iz Vašeg komentara kao i prirodu samih projekata, određena je minimalna razlika u bodovima za projekte koji stvaraju novo radno mjesto i za one koji će očuvati postojeća radna mjesta. Bodovanje površina pod drugim sektorima te vinovom lozom i maslinama sa 3 boda manje ne znači da ostali sektori kao i navedene kulture trebaju manje količine vode. Prioritizacija je definirana uzimajući u obzir čitav niz parametara, od bilance samodostatnosti, učinka suše na kulturu, potrebe plodoreda, tolerancije pojedinih kultura na nedostatak vode itd.
9 MARIJO RENDIĆ 2.7. Provedba postupka dodjele potpore, 2.7.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Poštovani, Predlaže se slijedeće: Iz priloga 2. brisanje kriterija 6. „Zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina“, točke 6.1 priključivanje na sustav javnog navodnjavanja - županijske sustave navodnjavanja. U prilog 2 dodavanje točke u kriterij 5. „Sektor ulaganja“ , dodati 5.2. Sektor stočarstvo i mliječno govedarstvo. Djelatnik sam Zdenačke farme d.o.o. koja se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije točnije na području Općine Grubišno Polje. Uvidom u kriterije odabira (Prilog 2) došli smo do zaključka kako poljoprivrednici s pojedinih područja nisu u ravnopravnom položaju. Naime, pod kriterijem 6. „Zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina“, boduje se priključivanje na sustav javnog navodnjavanja - županijske sustave navodnjavanja, što nije isključiva odgovornost poljoprivrednika već županija odnosno općina jer u pojedinim općinama takav sustav ne postoji, a poljoprivrednici na to nikako ne mogu utjecati. Stoga je naš prijedlog da se ovaj kriterij makne iz sustava bodovanja kako bi se poljoprivrednici koji nemaju pristup takvoj vrsti priključka stavili u ravnopravni položaj s onima koji imaju. Također, u poljoprivrednoj politici se ističe kako je potrebno spašavati stočarstvo i mliječno govedarstvo, a prema sustavu bodovanja se nigdje ne može zaključiti da je tome tako, a svima je jasno da je stočarima sustav navodnjavanja najpotrebniji (kada govorimo o ratarskoj proizvodnji) jer prinosi kultura koje se proizvode za ishranu stoke (silažni kukuruz, sjenaža trava i sl.) uvelike ovise o količini vode u tlu. Pa s obzirom da voćari imaju svojevrsnu prednost smatramo da bi se neki oblik prednosti trebao dati i stočarima. Nije prihvaćen Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je potpora u cilju završetka cjelokupnog procesa jer i ti poljoprivrednici trebaju ulagati u opremu kako bi se priključili na sustav javnog navodnjavanja. Natječaj predviđa ulaganja u navodnjavanje biljnih kultura, a ulaganja koja podrazumijevaju navodnjavanje žitarica nisu isključena, već ostvaruju 16 bodova na tom kriteriju odabira.
10 Magdalena Parat 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Smatramo da rabljenu mehanizaciju i opremu treba uvrstiti u prihvatljive troškove jer kao takva predstavlja manji trošak za poljoprivrednika. Nije prihvaćen U skladu s Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020., rabljena mehanizacija i oprema nisu prihvatljivi troškovi u sklopu ovoga tipa operacije.
11 Fito ekologija d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore UDRUGA_RURAL: Prilog I, točka 22. Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća ) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4 . 1.1 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Iz ovoga kriterija je vidljiva diskriminacija voćara i vinogradara. Naime, prijavom na natječaj za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju u 2021. godini su sebi zatvorili mogućnost prijave na natječaj za sustave za navodnjavanje na površinama za koje se nisu prijavili u prošlom natječaju. Navedeno je poglavito evidentno jer se u zadnjih nekoliko natječaja za operaciju 4.1.1. ne pojavljuje ovakva odredba. Iz navedenog se da zaključiti da se protežira ratarska i povrtlarska proizvodnja. Molimo Vas da navedeni kriteriji izbacite iz ovoga natječaja, jer sustavi za navodnjavane su neophodna oprema za svakog ozbiljnog poljoprivrednog proizvođača. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.1.1 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima.
12 Snježana Ljubović  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatram da je ukupan predviđeni iznos raspoloživih sredstava od 63.500.000,00 kn prenizak. Tim više uzmemo li u obzir sušnu godinu koja je iza nas, i još jednu važniju činjenicu - značajan poremećaj na tržištu koji je uzrokovao drastično povećanje cijena na svim područjima i po pitanju svih vrsta opreme. Predlaže se da se neiskorištena sredstva po drugim natječajima realociraju za ovaj predmetni natječaj iz razloga što je upravo ovim natječajem moguće aplicirati za toliko potrebnu opremu za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Također, podjela alokacije na 19.000.000 HRK na Jadransku Hrvatsku i 44.500.000 HRK za Kontinentalnu Hrvatsku po meni nema previše smisla jer ne možemo voditi računa o tome da se veće parcele nalaze na području Kontinentalne Hrvatske već se mora voditi računa i o tome da je na području Jadranske Hrvatske značajno manji nivo oborina na godišnjem nivou, što drastično smanjuje urode i samim time konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava sa tog područja. Smatram podijelu alokacije u potounosti nepotrebnom, već da raspodjeli sredstava na kraju krajeva presudi kvaliteta pripreme projektnih prijedloga i dodijeljeni bodovi na temelju istog. Nije prihvaćen Iznos raspoloživih sredstava Natječaja određen je prema dostupnosti sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta unije za oporavak i otpornost (EURI). Uzimajući u obzir činjenicu da se najveći dio površina pod višegodišnjim nasadima nalazi u Kontinentalnoj Hrvatskoj te da su upravo ti nasadi u skladu s kriterijima odabira svrstani u prioritetnu skupinu prilikom odabira projekata, podjelom raspoložive alokacije na dvije regije želi se omogućiti dodjela potpore korisnicima koji se bave uzgojem višegodišnjih kultura, uključujući vinovu lozu i masline, koji se ne nalaze u Kontinentalnoj Hrvatskoj.
13 PIK-VINKOVCI plus d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ukupan iznos raspoloživih sredstava: Ukupan predviđeni iznos raspoloživih sredstava od 63.500.000,00 kn je prenizak, obzirom da je poljoprivredna proizvodnja u 2022. godini bila u sušnim uvjetima, te se može očekivati da će se velik broj proizvođača javiti na natječaj. Samo za naše površine imamo procjenu da je za uspostavljanje navodnjavanja na oko 500 ha potrebno oko 10.000.000,00 kn. Korisnici javnih sustava za navodnjavanje imaju obvezu priključiti se na njih. Većinom se radi o velikim korisnicima i površinama, kod kojih vrijednost ulaganja u opremu za navodnjavanje iznosi desetak milijuna kuna. Bez potpore će biti vrlo teško nabaviti svu potrebnu opremu, a suša i klimatske promjene jednako pogađaju i velike i male korisnike. Visina javne potpore: U vrijeme intenzivnih sušnih razdoblja potreba za navodnjavanjem je neupitna. Kod korisnika koji se spajaju na javne sustave za navodnjavanje, potrebno je osigurati veću potporu od 100.000 EUR. Najmanja vrijednost jednog automatiziranog linearnog sustava za navodnjavanje iznosi oko 1.200.000 kn za oko 50 ha površine, zbog čega će velike površine ostati nepokrivene sustavima za navodnjavanje. Predlažemo da to bude iznos od minimalno 500.000 EUR. Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: Intenzitet potpore po projektu trebao bi se uvećati za dodatnih 20% u slučajevima spajanja na javne sustave za navodnjavanje, kako bi se poticala nabava opreme za navodnjavanje na većim površinama. Nije prihvaćen Iznos raspoloživih sredstava Natječaja određen je prema dostupnosti sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Infrastruktura javnog navodnjavanja dovođenjem vode do poljoprivrednih gospodarstva izgrađena je upravo temeljem iskazanog interesa i iskazane obveze priključenja istih (većih poljoprivrednih gospodarstava) na sustav, a u suprotnome niti ne bi bila izgrađena upravo na tom području. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika. Najviši intenzitet potpore te uvjeti za moguća uvećanja intenziteta potpore propisani su Uredbom (EU) br. 1305/2013 i Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. te ne predviđaju uvećanje u slučajevima spajanja na javne sustave za navodnjavanje kako predlažete.
14 Fito ekologija d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Udruga RURAL_ Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: Ne slažemo se sa podjelom alokacije na skupine županije. Smatramo da se ovakvom podjelom alokacije ne poštuje načelo jednakosti. Nije nam jasan princip podjele ali smo sigurni da je potreba za sustavima za navodnjavanja jednaka kod svakog poljoprivrednog proizvođača ma gdje bio. Primljeno na znanje Uzimajući u obzir činjenicu da se najveći dio površina pod višegodišnjim nasadima nalazi u Kontinentalnoj Hrvatskoj te da su upravo ti nasadi u skladu s kriterijima odabira svrstani u prioritetnu skupinu prilikom odabira projekata, podjelom raspoložive alokacije na dvije regije želi se omogućiti dodjela potpore korisnicima koji se bave uzgojem višegodišnjih kultura, uključujući vinovu lozu i masline, koji se ne nalaze u Kontinentalnoj Hrvatskoj.
15 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo da se maksimalni iznos potpore poveća sa 100.000 EUR na 200.000 EUR iz sljedećih razloga: a) za projekte navodnjavanja većih površina, predloženi maksimalni iznos nije dovoljan pa dodatno smanjuje intenzitet potpore investicije za velike poljoprivrednike pa je onda pitanje ima li smisla velikim poljoprivrednicima se upuštati u ovakve investicije i prijavljivati se ovaj natječaj, jer bi prosječna stopa intenziteta potpore bila oko 20%, a istodobno su ograničeni rokovima i procedurama natječaja; b) ako se želi strukturirati natječaj kako bi se baš potaklo male i srednje poljoprivrednike na navodnjavanje (ako je to bio cilj limitiranja na 100.000 EUR), onda predlažemo da ukupni iznos raspoloživih sredstava podijeli na 2 podfonda - za velike i za male i srednje i da se propišu različiti maksimalni iznosi potpore, npr. za Velike 200.000 EUR, a za Male i Srednje 100.000 EUR; c) cijene sustava i opreme za navodnjavanje su u posljednjih nekoliko mjeseci značajno porasle zbog inflacije i prekinutih dobavnih lanaca, a vjerojatno će se takav rast nastaviti pa je realno moguće udvostručenje troškova do realizacije projekta, jer samo do odluke o rezultatima administrativne kontrole treba od 4 do 8 mjeseci nakon prijave; d) pod pretpostavkom da ostane predloženi iznos sredstava javne potpore od 63,5 mil kn i da svi prijavitelji dobiju predloženi maks. iznos potpore iz ovog komentara od 200.000 EUR, čak i tada bi bilo dovoljno za 42 prijavitelja, što je prihvatljivo s aspekta strukturiranja natječaja. Kako mali poljoprivrednici vjerojatno neće zahtijevati maksimalni iznos potpore, realno je očekivati da će uspješnih prijavitelja biti preko 100, što je također prihvatljivo s aspekta obuhvata i interesa potencijalnih prijavitelja. Srdačan pozdrav, Nije prihvaćen Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
16 Magdalena Parat  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ukoliko se u Kontinentalnoj regiji prijavi veći broj korisnika, a u Jadranskoj regiji iznos od 19.000.000 kuna ostane dijelom neiskorišten, predlažemo da se taj neiskorišteni dio potpore pridoda iznosu od 44.500.000 za Kontinentalnu regiju Primljeno na znanje Ako se realizira situacija opisana u Vašem komentaru, navedeni prijedlog će se uzeti u razmatranje.
17 Magdalena Parat  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA : Smatramo da se intenzitet potpore po projektu korisniku može uvećati za dodatnih 20% i u slučaju priključenja na sustave javnog navodnjavanja jer sustav javnog navodnjavanja je sastav koji je već izgrađen (ili će biti) i na raspolaganju je korisnicima koji neće imati nepotrebnih troškova bušenja bunara i izgradnje akumulacije nego im preostaje uložiti samo u opremu za navodnjavanje. Općenito stavljanje sustava javnih navodnjavanje u funkciju i poticanje korisnika za njegovo korištenje treba biti zadaća svih javnih tijela. Nije prihvaćen Uvjeti za moguća uvećanja intenziteta potpore propisani su Uredbom (EU) br. 1305/2013 i Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. te ne predviđaju uvećanje u slučajevima spajanja na javne sustave za navodnjavanje kako predlažete.
18 Folio d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Nakon što se cijelo ljeto najavljuje ovaj natječaj, i poljoprivrednici se nakon velike ovogodišnje suše intenzivno pripremaju za njega, iznos koji je predviđen je razočaravajući. Pogotovo za županije kojima je namijenjeno tek 19 mil kuna što je dovoljno za tek 40-tak ozbiljnijih projekata (ili čak i manje ukoliko dođe do izglednih dodatnih porasta cijena). Ovogodišnja suša je u Istri dovela do restrikcija vode, zbog čega je za ovdašnje poljoprivrednike nužno da čim prije krenu u projekte navodnjavanja kako bi zaštitili poljoprivrednu proizvodnju. To vrijedi kompletno za sve sektore, od trajnih nasada (maslina, vinograda), preko stočara (nedovoljna proizvodnja stočne hrane i krme, bundeva skoro pa nije bilo, trave za otkos također), do proizvođača povrća i ostalih sektora, doslovno svi su ove godine pretprjeli goleme štete na urodima. Molimo Vas stoga da uzmete u obzir da je nužno da se predvidi više sredstava za navedeni natječaj, ali i da ne diskriminirate županije za koje je predviđeno manje sredstava, jer su upravo to županije koje će ulaganjem u ove investicije održati proizvodnju i spriječiti vrlo vjerojatni odlazak iz sektora poljoprivrede u druge, za njih na kraju profitabilnije sektore. Također, ukoliko doista ostane podjela na dva područja ulaganja, razmotrite mogućnost podjele 50:50 jer su sustavi navodnjavanja potrebniji područjima s manje kiše, a to su upravo županije navedene u prvoj skupini. Nije prihvaćen Iznos raspoloživih sredstava Natječaja određen je prema dostupnosti sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
19 HGK   HGK, Sektor za poljoprivredu U Listi prihvatljivih troškova, točka 4. AUTOMATIZACIJA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE, podtočki 4.1. SMART IRRIGATION SYSTEM umjesto teksta "centralna jedinica (računalo) povezana sa senzorima/uređajima za mjerenje vlažnosti tla i meteorološkom stanicom koja na temelju izmjerenih vrijednosti uključuje i isključuje sustav za navodnjavanje" predlaže se tekst "centralna jedinica (računalo) povezana sa senzorima/uređajima za mjerenje vlažnosti tla i meteorološkom stanicom, a pomoću koje proizvođač na temelju izmjerenih vrijednosti sustav za navodnjavanje može uključivati i isključivati." Obrazloženje: Smatramo kako je potrebno da proizvođač ima kontrolu nad paljenjem i gašenjem sustava jer ovo predloženo u natječaju da centralna jedinica sama pali i gasi sustav na temelju vlažnosti tla, provedivo je jedino za staklenike i plastenike. Naime, obroci navodnjavanja ovise o vrsti tla, kulturi, i stadiju razvoja (rasta). Svaki od navedenih faktora utječe na potrebu za vodom određene biljke, u određenoj fazi razvoja, što bi značilo da nije ista potreba za vodom kod sadnje, klijanja, vegetativnog rasta itd. Osim navedenoga, ukoliko je sustav i povezan na način koji je spomenut u natječaju i potpuno automatiziran, takav model ne uzima u obzir prognozu, odnosno vanjsku količinu oborine (bez navodnjavanja) te se može dobiti kontraefekt, npr. odradi se ciklus (obrok navodnjavanja), a zatim za par sati padne 25 L kiše - ovo ne samo da nije racionalno upravljanje energijom i vodnim resursima, već može imati i kontraefekt na biljku. Automatizirano navodnjavanje omogućuje nadzor i analizu raznih parametara koji utječu na navodnjavanje, no istovremeno je bitno omogućiti proizvođaču jednostavno upravljanje sustavom. Prihvaćen Izmijenit će se izričaj u skladu s prijedlogom.
20 Bruno   Mislim da nije korektno da u svim situacijama uvjet prijave na natječaj bude da je korisnik u RPO. Konkretno, otvorio sam OPG ovo proljeće i imam ekonomsku veličinu 17 000 eura i ne mogu se prijaviti na natječaj jer nisam u RPO godinu dana. Kako da budem kad toliko dugo ni OPG ne postoji? Dobar "vjetar u leđa"! Uvjet ima smisla, ali ne u situaciji kad je OPG star manje od godinu dana. Nije prihvaćen Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika ne mogu se mijenjati upravo iz razloga pravne sigurnosti, načela jednakog postupanja i načela transparentnosti.
21 BELJE PLUS d.o.o.   Na Nacrt Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. dajemo slijedeće primjedbe: Općenito _ 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 63.500.000,00 HRK od čega 44.500.000 kn pripada „nizinskim“županijama_ iznos nije dovoljan jer su samo u sjeveroistočnoj Baranji izgrađeni javni sustavi koji omogućavaju navodnjavanje više od 7.000 ha poljoprivrednog zemljišta_ i svakako su iznosi potpore po pojedinom korisnik preniski pa je pretpostavka da su prioritet korisnici sa manjim površitama. Ako je već izgrađena infrastruktura javnog dovoda vode do većih poljoprivrednih površina, onda je i cilj da se te površine navodnjavaju, a javna infrastruktura koristi. S ovim iznosom za veće površine nemoguće je uopće nabaviti opremu koja se nameće kao tehničko rješenje na velikim površinama kao što su naše ( površine od cca 2.000 ha ). Prilog 1_ UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA Točka 20. Iz Natječaja maknuti kriterij koji definira prijavu samo jednog korisnika po jednom Natječaju unutar povezanih/partnerskih poduzeća_treba omogućiti prijavu svih prihvatljivih poduzeća unutar ovog Natječaja, odnosno, navodnjavanje kao dodatnu agromeliorativnu mjeru bi trebalo izuzeti iz ovog kriterija Točka 22. Iz Natječaja maknuti kriterij koji onemogućava prijavu korisnika ( i njegovih povezanih i/ili partnerskih poduzeća ) jer nisu podnijeti konačni zahtjevi za isplatu po prethodnim natječajima unutar tipa operacije 4.1.1._ treba omogućiti prijavu svih prihvatljivih poduzeća brz obzira jesu li ranije ili su trenutno korisnici tipa operacije 4.1.1. jer su u naravi u drugim prioritetnim područjima Prilog 1_ UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA Točka 25. Korisnik koji nema svu površinu u vlasništvu treba imati ugovor o zakupu,…. na najmanje 10 god. od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu_ prijedlog: trajanje ugovora na najmanje 5 godina ili do isteka ex post perioda Točka 27. Ulaganje nama značajni utjecaj na okoliš ili ekološku mrežu _ u slučaju da je za planiranu površina, po bilo kojem kriteriju zaštite okoliša, potrebno provoditi postupke procjene utjecaja na okoliš ili samo provjeru utjecaja na cjelovitost područja ekološke mreže, omogućiti dostavu dokaza, prilikom prijave projekta, da je procedura zaštite okoliša u tijeku, a konačan dokument dostaviti prije potpisivanja Ugovora o financiranju jer postupci traju i nekoliko mjeseci Prilog 1_KRITERIJ ODABIRA Točka 41. Bodove dobiva samo korisnik koji nije ranije ostvario potporu u sklopu ovog tipa operacije_ ovaj kriterij maknuti jer navodnjavanje, obzirom na poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini, u sušnim uvjetima i da je proglašena elementarna nepogoda od suše nije usporedivo sa ostalim tipovima operacija unutar ove mjere Nije prihvaćen Iznos raspoloživih sredstava Natječaja određen je prema dostupnosti sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika. Infrastruktura javnog navodnjavanja dovođenjem vode do poljoprivrednih gospodarstva izgrađena je upravo temeljem iskazanog interesa i iskazane obveze priključenja istih (većih poljoprivrednih gospodarstava) na sustav, a u suprotnome niti ne bi bila izgrađena upravo na tom području. Ograničenje broja zahtjeva za potporu jednog (istog) korisnika određeno je iz razloga proširenja broja korisnika. Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.1.1 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima. Uvjet broj 25. iz Priloga 1 (“Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige”) ne može se promijeniti, odnosno trajanje Ugovora skratiti iz razloga obveze trajnosti projekta. Dokumentaciju koja dokazuje da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere, moguće je dostaviti naknadno, odnosno tijekom dopune slijedom zahtjeva za dopunu od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je upravo u cilju proširivanja opsega i broja korisnika.
22 OPG Vidaković Stjepan   Predlažemo da se postupak nabave za neobveznike javne nabave provodi kao na primjerice natječaju za trajne nasade gdje korisnik nije bio u obvezi provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) nego je korisnik bio u obvezi odabrane ponude učitati u Agronet prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu a radilo se o daleko većim iznosima ulaganja. Putem Portala ponuda se vrlo često javljaju firme/dobavljači i izvođači koji nisu profesionalni a daju najpovoljniju ponudu te na ovaj način korisnik ne može odabrati dobavljača u kojeg ima povjerenja, koji je profesionalan. Isto tako se značajno skraćuje vrijeme potrebno za prikupljanje ponuda jer kroz portal ponuda sa pripremom, provođenjem je minimalno 3-4 tjedna ako se ne mora ponavljati postupak što je također vrlo često. Nije prihvaćen Člankom 28. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je kako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole prihvatljivosti troškova utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti troškova, opravdanosti troškova te postupka nabave, u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom i natječajem. Stavkom 5. istog članka propisano je kako Agencija za plaćanja provjeru opravdanosti visine dostavljenih troškova za neobveznike javne nabave provodi u skladu sa stavkom 2. točkom e) članka 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014: a) ocjenom postupka nabave na način propisan Natječajem i/ili b) definiranjem maksimalnih iznosa troškova koji su propisani Natječajem, dok je poglavljem 12. Priloga IV. Pravilnika propisano kako će se metode provjere opravdanosti dostavljenih troškova u skladu s člankom 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 propisati natječajem. Nadalje, točkom 2.4.1. Nacrta natječaja i točkom 67. Priloga 1 Nacrta natječaja propisano je kako korisnik koji nije obveznik javne nabave mora provesti postupak nabave nakon objave Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu za sve prihvatljive troškove za koje se postupci nabave provode putem Portala ponuda u skladu s podtočkom 2.4. i 2.4.1. Natječaja i Uputom za prikupljanje ponuda za neobveznike javne nabave (Prilog 9 Natječaja). U slučaju neispunjenja ovog uvjeta, Agencija za plaćanja će u postupku dodjele potpore primijeniti financijske korekcije ili trošak svrstati u neprihvatljive troškove za sufinanciranje. Kao metoda provjere opravdanosti dostavljenih troškova u ovom Natječaju određena je ocjena postupka nabave, odnosno točkom 69. Priloga 1 Nacrta natječaja propisano je kako je korisnik obvezan prikupiti najmanje dvije valjane ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje. Vezano za natječaj na koji se pozivate, u točki 2.5.2. Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada propisano je da korisnik nije u obvezi provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) te da ponude moraju sadržavati naziv prihvatljivog troška sukladno Listi prihvatljivih troškova i referentnih cijena te moraju sadržavati jediničnu cijenu, količinu i ukupnu cijenu po jedinici mjere u skladu s Prilogom 3 spomenutog Natječaja. Shodno navedenome, Vaš prijedlog se ne prihvaća jer su u uspoređenim natječajima propisane različite metode provjere opravdanosti dostavljenih troškova koje su sukladne Pravilniku i članku 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.
23 MIROSLAV BOŽIĆ   Vezano uz nacrt predmetnog natječaja, predlažem u ime proizvođača šećerne repe, kooperanata HIŠ-a, jedinog hrvatskog prerađivača ove vrijedne ratarske kulture, da se u dokumentu označenom kao Prilog 2 – kriteriji odabira – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, u kriteriju br. 5 – sektor ulaganja, u točki 5.1. postojeći tekst dopuni na način da bude uključen sektor šećerne repe, uz voćarstvo i povrćarstvo kojima se osigurava 19 bodova po ovom kriteriju, dakle tri boda više nego ostalim sektorima. Obrazloženje Klimatske promjene i s tim u vezi sve češća i dugotrajnija sušna razdoblja pogađaju puno više pojedine sektore, odnosno proizvođače u tim sektorima što je i razlog za dodatno vrednovanje u pogledu predloženih kriterija što i mi u HIŠ-u podržavamo kad je riječ o voću i povrću. Međutim, proizvođači šećerne repe su izrazito ranjivi na sušna razdoblja te zavređuju da budu uključeni kao sektor s istim brojem bodova kao voće i povrće. Istaknuo bih da je vrijednost godišnjih ulaganja po jedinici površine kod šećerne repe u prosjeku 3-5 puta veća u odnosu na druge ratarske kulture te su i rizici kod ove proizvodnje koja stvara visoku dodatnu vrijednost bitno veći. A te je rizike moguće učinkovito prevenirati upravo putem pomoći iz programa ruralnog razvoja za projekte ulaganja u navodnjavanje. Trenutačno iznimno mali broj hrvatskih proizvođača šećerne repe provodi navodnjavanje svojih površina. U pravilu su to oni s najvišim i što je važnije najstabilnijim prinosima. Prema informacijama s terena, postoji snažan interes proizvođača šećerne repe za ulaganje u navodnjavanje kako se ne bi ponovio problem znatno smanjenih prinosa koji će se kod mnogih dogoditi ove godine koju obilježava dugotrajno sušno razdoblje. Dodatni argument u prilog uvrštenja proizvođača šećerne repe je taj što na nekim drugim kriterijima, primjerice kriterij 7 – sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i kriterij 8 – članstvo u proizvođačkoj organizaciji ili zadruzi, proizvođači šećerne repe u pravilu ne mogu ostvariti dodatne bodove, te se tako dodatno povećava hendikep u odnosu na proizvođače u drugim sektorima, konkretno one iz sektora voća i povrća. Zaključno u vezi s prijedlogom, naglasio bih kako je riječ o strateškoj proizvodnji izrazito važnoj za plodored, te kako je poticajnim mjerama i posebnim vrednovanjem ove proizvodnje koja vezuje najviše ugljika u tlu (cca 40 t/ha godišnje) i tako pozitivno doprinosi ciljevima Zelene agende EU, potrebno spriječiti daljnji pad sjetvenih površina pod šećernom repom u našoj zemlji. Površine su u zadnjih 4-5 godina više nego prepolovljene što je najveći pad u EU koji je rezultirao zatvaranjem dvaju od tri naša prerađivačka kapaciteta. Daljnji pad bi mogao ugroziti i opstanak jedinog preostalog kapaciteta za preradu repe u Hrvatskoj što bi svakako trebalo spriječiti s obzirom na veliku važnost i tradiciju ove proizvodnje i činjenicu da se sve količine repe oplemenjuju u proizvodnom lancu kod nas i tako osigurava veća dodana vrijednost stvorena u Hrvatskoj. Predlagatelj: mr. sc. Miroslav Božić, savjetnik Uprave HIŠ-a. Nije prihvaćen Neupitno je da su svi sektori biljne proizvodnje ranjivi na sušna razdoblja, ali ne u jednakoj mjeri. Pri određivanju prioritetnijih sektora brojne determinante su uzimane u obzir, a neke od njih su kratkoročni, odnosno dugoročni utjecaj suše na kulturu - veći je negativan utjecaj suše na višegodišnje biljke nego na jednogodišnje, a time i na dohodak od te proizvodnje. Nadalje, u proizvodnji šećerne repe plodored je neizostavan, a preporuka je zasijati šećernu repu na istoj površini tek nakon 4-5 godina.
24 Agrovelebit d.o.o.   Kao prilog javnoj raspravi dajemo sljedeće prijedloge izmjena i dopuna nacrta natječaja 4.1.1.-ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu UVJETI PRIHVATLJIVOSTI POD BR 22: Zahtjev za potporu za ovaj natječaj korisnik i njegova povezana poduzeća može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1. ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu PRIJEDLOG: S obzirom da iz mjere 4.1.1. nije bio nijedan natječaj sličan ovome koji nudi navodnjavanje - nema nikakvih preklapanja te smatramo da ne bi trebao biti ograničavajući faktor ako je netko već u mjeri 4.1.1. Kao poduzeće smo pri kraju provedbe mjere 4.1.1. Rekonstrukcija skladišta krumpira što je mjera koja je uvjetovana „višom silom“ tj. zabranom klorprofama i nije bilo nikakve opcije osim ući u taj projekt iz mjere 4.1.1. ukoliko želimo nastaviti poslovanje. Također, s obzirom da se bavimo krumpirom navodnjavanje nam je izuzetno bitna stavka za proizvodnju i opstanak te bi nam nemogućnost prijave na ovaj natječaj bio značajan gubitak. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI POD BR 25: Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige PRIJEDLOG: Smatramo da je navedeni uvjet prihvatljivosti logičan za troškove koji se odnose na fiksnu mrežu dovodnih cijevi, a za mobilne sustave navodnjavanja taj uvjet nema smisla. Uvjet bi trebao biti npr. da se 5 god. mora koristiti sustav koji je predmet financiranja, a nebitno je na kojoj je površini. U nepovoljnom su položaju oni kojima je ostatak ugovora o najmu zemljišta kraći od 10 god. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.1.1 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima. Uvjet broj 25. iz Priloga 1 (“Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige”) ne može se promijeniti, odnosno trajanje Ugovora skratiti iz razloga obveze trajnosti projekta.
25 Jelena Pavić   1.) Kriterij odabira 1. - veličina gospodarstva, uzimajući u obzir da mikro proizvođači u sektoru voćarstva sa SO do 14999 mogu imati od 6-7 do 17 hektara voćnjaka što predstavlja površine dostatne za život obitelji, uz činjenicu da proizvođači sa manjim površinama imaju veći interes i nuždu izvući maksimum proizvodnje iz raspoloživih površina kao i često ići u daljnju preradu i proizvodnju finalnih proizvoda a uz činjenicu da su realno financijski u najtežem položaju - u najmanju ruku je dvojebno je li ih opravdano stavljati u nepovoljniji položaj u odnosu na proizvođače sa 100-200 hektara obradive površine. Sa iznosom od 100.000 eura nekoliko mikro proizvođača može uvesti navodnjavanje na svoje površine dok se s druge strane ima postaviti pitanje koji to "ozbiljni" proizvođač sa 100 hektara zemlje već nema navodnjavanje i zašto ga nema (ako pođemo od narativa i guranog stava da su mikro proizvođači hobisti a veliki su pravi proizvođači koji se bave ozbiljnom proizvodnjom) 2.) Kriterij 4. Opet kao i prethodna primjedba mikro proizvođač povećanjem zaposlenosti za 1 osobu može povećati zaposlenost za 100% na svom gospodarstvo, proizvođač sa SO 250.000 i više zaposlenjem 1 osobe može povećati svoju zaposlenot za 1% ili 20% iz tog razloga nepravedno je mikro, male, srednje i velike staviti u isti rang 3.) Kriterij 6. Ako je država/županija uložila javni novac u izgradnju javne mreže navodnjavanja apsurdno je dozvoliti da se u uz postojeći sustav navodnjavanja uopće kopaju dodatni bunari a kamoli da država ponovo sufinancira gradnju privatnih bunara uz postojeći sustav javnog navodnjavanja ili kao u prijedlogu natječaja sa dodatnim bodovima čak nagrađuje one koji će se priključiti na postojeću mrežu. Što je s onima koji nemaju dostupan sustav javnog navodnjavanja? S jedne strane imaju dodatni trošak izgradnje bunara a s druge strane ne dobivaju bodove... Nije prihvaćen Prioritizacija korisnika po veličini u skladu je s načelima odabira navedenim u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. S obzirom da je dodatno bodovanje za projekte koji stvaraju nova radna mjesta također u skladu s načelima odabira navedenim u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a uzimajući u obzir činjenice iz Vašeg komentara kao i prirodu samih projekata, određena je minimalna razlika u bodovima za projekte koji stvaraju novo radno mjesto i za one koji će očuvati postojeća radna mjesta. Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je potpora u cilju završetka cjelokupnog procesa jer i ti poljoprivrednici trebaju ulagati u opremu kako bi se priključili na sustav javnog navodnjavanja.
26 Koprivnički poduzetnik   U uvjetima prihvatljivosti kao i u kriterijima odabira zbog definirane najmanje ekonomske veličine uskraćena su poljoprivredna gospodarstva koja se bave voćarstvom ( lupinasto voće), poljoprivreda im je primarna djelatnost i imaju 7 ha nasada kojeg koriste za preradu. Zna se koliko je u RH takvih proizvođača i kolika im je proizvodnja, ovo je prilika da se barem dio te proizvodnje poveća. U natječajima i za obnovljive izvore kao i za preradu nije bilo uvjeta minimalne ekonomske veličine ne vidim razlog zbog kojeg bi se i u ovom natječaju ograničili takvi poljoprivrednici. Nije prihvaćen Minimalna veličina poljoprivrednog gospodarstva (iskazana u SO) uvjet je iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. za ovaj tip operacije. U natječajima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda (tip operacije 4.2.1) navedeni uvjet se ne primjenjuje, jer su korisnici poduzeća te je njihova veličina određena prema drugim parametrima.
27 Zvonimir Kovačec   1.Ukupna sredstva za potporu po ovom Natječaju su nedostatna, obzirom na značaj proizvodnje hrane u uvjetima globalnog pogoršanja klime, s poljoprivrednog stajališta,i obzirom na ozbiljne poremećaje na tržištu hrane u svijetu. 2.Uvjetima Natječaja sredstva treba usmjeriti proizvođačima hrane koji proizvode za tržište, koji su u sustavu PDV-a ,kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a ne stimulirati proizvođače za "crno" tržište. Dakle, sredstva usmjeriti tamo gdje će biti najefikasnija u postizanju ciljeva : povećanje obima proizvodnje, kvalitete proizvoda, stabilnosti opskrbe stanovništva itd. 3.U javne sustave navodnjavanja su uložena ogromna sredstva, a oni se nedovoljno koriste, kako zbog tradicionalnog poimanja poljoprivrede, a ponajviše zbog visoke cijene opreme za navodnjavanje za krajnje korisnike. U kriterijima za odabir,predlažem da se izmjeni: a) 3.1, brisati kao kriterij (Navodnjavanje će doprinijeti, direktno ili indirektno, da ostale korištene mjere na Gospodarstvu iz ovog tipa operacija, ako postoje, imaju ili smisla ili će osigurati njihovu održivost i povećati im profitabilnost.) b) 5.1, dodati sjemenarstvo i rasadničarstvo ( Ozbiljna proizvodnja sjemena i sadnica, bez navodnjavanja nema smisla, a obzirom na zabrinjavajuće stanje domaće proizvodnje i poremećaje u svjetskoj proizvodnji sjemena...) c)6.1, povečati bodove na 7, (Razlozi navedeni u uvodu komentara) d)8.1, korisnik je član proizvođačke organizacije/zadruge za koju su Društveni ugovor ili drugi akt o osnivanju,ovjereni kod Javnog bilježnika i predani na nadležni Trgovački sud, najkasnije u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. ( Postoje i važniji razlozi za osnivanje proizvođačkih organizacija od sudjelovanja na natječajima,a osnivači proizvođačke organizacije i zadrugari nemogu znati kad će se raspisati koji natječaj i koliko dugo će trajati procedura registracije na Trg.sudu i kad će biti priznata od strane Ministarstva.) e)10.kompletno brisati (Navodnjavanje se ne provodi na područjima s bilo kakvim ograničenjima vezanim uz tip tla,njegovu pogodnost za navodnjavanje,mogućnost korištenja bilo kojeg sustava,vrste polj.proizvodnje, već je u pitanju mikro ili nešto šira lokacija na kojoj se ono zasniva i provodi, a to nema veze s Značajnim prirodnim ograničenjima, koja se odnose na područje čitavih općina ili gradova ,koja su više politički nego stručno određena.) Nije prihvaćen Iznos raspoloživih sredstava Natječaja određen je prema dostupnosti sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je upravo u cilju proširivanja opsega i broja korisnika. Sjemenarstvo i rasadničarstvo uključeno je u podtočku 5.2. kriterija odabira. Sva ulaganja koja se provode u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima dodatno se boduju u svakom natječaju, a kako je i navedeno u načelima odabira u Programu ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
28 Stjepan Mitrović   Molim da se u natječaj omogući prijava Zajedničkog projekta (između rođaka, susjeda čije polj.površine se nalaze jedna uz drugu i sl.) te da se i omogući povećanje potpore za 20% kod takvih projekata. Omogućavanjem istog bi se smanjio broj prijavljenih korisnika na natječaj, također bi se smanjio npr. broj bunara koji će se morati iskopati, a to znači i sufinanciranje istih (nećete sufinancirati 2 bunara u krugu od 1 kilometra ako 1 bunar može zadovoljiti potrebe više korisnika). Nije prihvaćen Navedeno se ne predviđa u sklopu ovoga Natječaja.
29 Udruga maslinara Šolte Zlatna Šoltanka   Kao prilog javnoj raspravi dajemo slijedeće prijedloge izmjena i dopuna „Prijedloga kriterija Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. .......ulaganja u navodnjavanje“: U točki 5. UVJETA PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA propisujete: Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju: a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi Postavljanjem ovih uvjeta bi ste, pretpostavljam nenamjerno, postigli slijedeće: 1) Iz pristupa potpori isključeni su u startu umirovljenici, koji u Dalmaciji čine gotovo polovinu nositelja OPG-ova (u 4 dalmtinske županije prijavljeno je u ARKODU 35.215 PG-ova, od čega su nositelji od 16.584 PG-a stariji od 65 godina), pošto umirovljenici ne plaćaju doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. 2) Isključujete poljoprivrednike koji plaćaju porez po bilo kojoj drugoj osnovi, na pr. po osnovi iznajmljivanja smještaja, ugostiteljske djelatnosti – kušaone, konobe ili sl.,čime se opet većinski bavi stanovništvo u Dalmaciji! Ovakova kvalifikacija potencijalnih korisnika potpore sigurno nije Vaša namjera! Zbog čega bi Vam bilo važno da hranu proizvode samo veliki proizvođači i oni kojima je poljoprivreda glavna djelatnost? Deseci tisuća umirovljenika i malih proizvođača proizvodi u dopunskoj djelatnosti savršene vrijedne poljoprivredne proizvode. Zašto ih već u startu isključujete iz potpora? Zašto, kad u Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - Članak 15. stoji: (2) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili dopunske djelatnosti, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom. (3) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ako je obvezno osigurana po drugoj osnovi, može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao dodatnog zanimanja sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom. Zato ne smijete iz ovog natječaja isključiti maslinare-umirovljenike i sve vrijedne maslinare koji uz uzgoj maslina ostvaruju svoja primanja i drugim djelatnostima! PRIJEDLOG 1: Sva tri kriterija treba brisati, odnosno mjenjati na način: Kod fizičkih osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mora: a) biti upisan u registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi b) biti obavezno osiguran po bilo kojoj osnovi c) stavlja na tržište višak proizvodnje koja minimalno za 100% prelazi vlastitu potrošnju. Na ovaj način pristup potporama imat će široki krug maslinara i poljoprivrednika i u Dalmaciji. U točki 5. KRITERIJI ODABIRA (Sektor ulaganja) stoji: 19 bodova dobiva se za ulaganje u voćarstvo (osim vinove loze i maslina) i povrćarstvo (uključujući krumpir) 16 bodova dobiva se za ostale sektore (uključujući vinovu lozu i masline) Ovaj kriterij ne može biti slučajan ili grješka, ovdje se svjesno i ciljano gura maslinarstvo u istu kategoriju sa uzgojem cvijeća, ukrasnog bilja i neprehrambenih vrsta biljaka! Od svih manje zahtjevnih i manje profitabilnih voćaka, među njima i smokva, oskoruša, rogač, višnja, trešnja, šipak i brojne druge, isključena je baš maslina – voćka koja je na siromašnom dalmatinskom kršu odhranila i od gladi spasila brojne naraštaje, a i danas pomaže da na životu opstanu brojne osiromašene obitelji. Govorim o opstanku, a ne o pristojnom životu od proizvodnje maslinovog ulja, a što bi maslinarstvo moglo biti kad bi imali iskrenu podršku hrvatske Vlade. Ukoliko se ipak radi o grješci, ispravite grješku i uvrstite maslinu u istu kategoriju u kojoj su druge voćke, nikako zajedno sa uzgojem cvijeća, ukrasnog bilja i neprehrambenog bilja! Maslina i maslinovo ulje su hrana! Hrana osigurava neovisnost i slobodu! S toga: PRIJEDLOG 2: Kriterij treba obavezno izmjenit na slijedeći način: 19 bodova dobiva se za ulaganje u voćarstvo i povrćarstvo (uključujući krumpir) 16 bodova dobiva se za sve ostale neprehrambene sektore Pojašnjenje: Profitabilno maslinarstvo nije moguće bez navodnjavanja! Ne važi za Dalmaciju da su u sušnim godinama gubici 13 – 17%, kao što Vaši savjetnici tvrde u odgovoru na upit u časopisu Maslina. u sušnim godinama kao što je bila prošla i vjerojatno za mnoge djelove Dalmacije i ova godina, tamo gdje se ne navodnjava, gubitci su daleko veći od 50%! Na slici su prikazani normalno razvijeni plodove sorte Šoltanke i Oblice sa stabala koja se navodnjavaju (težina ploda 4 do 5 grama) i sitni, slabo razvijeni plodovi sa stabala koja se samo interventno (za spasit stabla od sušenja) navodnjavaju (težina ploda 1 gram). Iz same težine ploda proizlazi da se zaljevanjem postiže 4-struki urod. Lako je pretpostaviti što bi to značilo za dalmatinske proizvođače i za Hrvatsku državu kad bi proizvodnju učetvorostručili. Dakle, dozvolite nam učestvovanje u ovom natječaju pod istim uvjetima kao i uzgajivačima ostalog voća i povrća. Ne drži vodu pojašnjenje Vaše stručne službe da maslina rađa i u uvjetima suše, pošto su prinosi zadnjih godina toliko niski, da je svaka proizvodnja postala nerentabilna u istoj mjeri kao kod krumpira i kao kod drugog voća i povrća. I ne radi se ovdje o godini koja je podbacila, pa će dogodine biti bolje. Ovdje se radi o nepovratnom smjeru ka zatopljenju i sve većim sušama. Uzgoj loze a posebno maslina sa donekle prihvatljivim prinosima bez navodnjavanja nije više moguće! PRIJEDLOG 3 U listu prihvatljivih troškova treba dodati nabavu i ugradnju fotonaponskih čelija za proizvodnju električne energije za pogon pumpi, voznog parka i ostalih potrošača, a koje će ujedno služiti i kao naplovi za skupljanje kišnice. Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi je iskorak u održivu budućnost i trend, kojeg jedno moderno društvo mora pratiti! PRIJEDLOG 4 Ukoliko se u Jadranskoj regiji prijavi veći broj natjecatelja, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj iznos od 44.500.000 kuna ostane dijelom neiskorišten, onda se taj neiskorišteni dio potpore dodaje iznosu od 19.000.000 za Jadransku regiju i obrnuto, naravno. Kriterij odabira broj 6 „Zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina“ Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira, korisnik je u obvezi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostaviti potpisan i ovjeren ugovor o priključenju na sustav navodnjavanja zaključen sa jedinicom područne (regionalne) samouprave ili predugovor o priključenju u slučaju kada sustav još nije u funkciji. Ako korisnik u zahtjevu za potporu dostavlja predugovor o priključenju kod konačnog zahtjeva za isplatu dužan je dostaviti ovjeren i potpisan ugovor o priključenju. Pošto je do izgradnje sustava za navodnjavanje na otocima i kršnim terenima Dalmacije dobro privremeno rješenje uspostavljanje sustava navodnjavanja na način da će Općine subvencionirati i organizirati dovod vode cisternama u postojeće ili novosagrađene vodospreme na gospodarstvima. Korisnici sakupljaju kišnicu sami preko naplova, a Općina dostavlja dodatne potrebne količine vode. Stoga nas ne smijete kazniti zbog toga što nemamo sustav javnog navodnjavanja a u najviše slučajeva niti mogućnost priključenja na vodovod. Ovakovi korisnici trebali bi imati veći broj bodova od onih koji imaju izgrađene sustave navodnjavanja a nisu se do sada priključili. Zlatko Burić, predsjednik Nije prihvaćen Točka 5. u Prilogu 1. Uvjeti prihvatljivosti određuje da su umirovljenici izuzetak te da ne moraju plaćati doprinose. Na istom mjestu navedeno je da se doprinosi mogu plaćati po bilo kojoj osnovi. Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika ne mogu se mijenjati, a upravo iz razloga pravne sigurnosti, načela jednakog postupanja i načela transparentnosti. Ulaganja u navodnjavanje maslina nisu isključena iz bodovanja, već ostvaruju 3 boda manje od prioritenijih sektora za navodnjavanje. Prioritizacija po sektorima biljne proizvodnje definirana je uzimajući u obzir čitav niz parametara, od bilance samodostatnosti, učinka suše na kulturu, potrebe plodoreda, tolerancije pojedinih kultura na nedostatak vode itd. Nabava i ugradnja fotonaponskih ćelija prihvatljiv su trošak u sklopu provedbe tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije”. Prijedlog 4 uzet će se u razmatranje u slučaju situacije koju opisujete. Davanje dodatnih bodova poljoprivrednicima koji imaju mogućnost priključivanja na sustav javnog navodnjavanja je potpora u cilju završetka cjelokupnog procesa jer i ti poljoprivrednici trebaju ulagati u opremu kako bi se priključili na sustav javnog navodnjavanja.
30 Dario Ripli   1) U prilogu 2. kriteriji odabira, točka 6.-zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina, broj bodova podići na 5. U izgradnju sustava javnih navodnjavanja uložena su velika sredstva. Ukoliko ih želimo opravdati i izbjeći povrate sredstava zbog nekorištenja istih te staviti u funkciju u značajnom obujmu, potrebno je omogućiti korisnicima javnih sustava veći broj bodova na prijavi na natječaj. 2) Pojasniti detaljnije predugovore o priključenju u slučaju kada sustav još nije u funkciji. U kojoj godini/sezoni navodnjavanja bi sustav trebao biti funkcionalan? 3) U Kriterij odabira br. 8 „Korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge“ - dodati:"... ili udruge korisnika sustava navodnjavanja." Nije prihvaćen Infrastruktura javnog navodnjavanja dovođenjem vode do poljoprivrednih gospodarstva izgrađena je upravo temeljem iskazanog interesa i iskazane obveze priključenja poljoprivrednih gospodarstava na sustav, a u suprotnome niti ne bi bila izgrađena upravo na tom području. Korisnici javnih sustava u obvezi su priključiti se na sustav. Ako korisnik u zahtjevu za potporu dostavlja predugovor o priključenju, kod konačnog zahtjeva za isplatu u obvezi je dostaviti ovjeren i potpisan ugovor o priključenju. Udruge nisu prihvatljivi korisnici u ovom tipu operacije.
31 Bitoraj   Neznam jelo ovo sramotno ili žalosno, ali činjenica je da regionalna i lokalna samouprava iako su imali priliku u prijašnjim natječajima za navodnjavanje dobiti 90-100 % bespovratnih sredstava to u velikoj većini nisu iskoristili. Ovakav natječa koji direktno omogućava nama poljoprivrednicima koji ozbiljno razmišljamo o povećanju i kontinuiranosti proizvodnje nadasve je hvalevrijedan. U ovoj krizi svega i svačega vi nama proizvođačima nudite od 50 % do maksimalno 70 % bespovratnih sredstava. Gospodo draga molim vas da dobro razmislite slijedom toga promjenite kriterije da i mi proizvođači dobijmo 90-100% bespovratnih sredstava uz obaveznu klauzulu da se sa 20 % sedstava može namijeniti za kupnju parcele od suvlasnika gdje bi se gradila retencija. Nije prihvaćen Najviši intenzitet potpore te uvjeti za moguća uvećanja intenziteta potpore propisani su Uredbom (EU) br. 1305/2013 i Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Kupnja zemljišta nije prihvatljiv trošak u sklopu ovoga Natječaja.