Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku prikupljanja mišljenja i provedbi razgovora s kandidatima u postupku imenovanja javnih bilježnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andjelko Stanic Na temelju članka 14. stavka 11. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22), ministar pravosuđa i uprave donosi članka 5 dopuniti tekst toč. (4) članovi povjerenstva u pravilu imaju praktično iskustvo u radu javnog bilježnika, iskustvo u poduzetničkom poslovanju i javno bilježnički ispit, a mogu biti i javni bilježnici i prisjednici u miru. Nije prihvaćen Navedene kvalifikacije članova Povjerenstva ne mogu biti relevantne s obzirom da se odluka ministra o imenovanju javnih bilježnika donosi prema diskrecijskoj ovasti u granicama zakonom propisanih uvjeta. U navedenom smislu ministar je ovlašten iz kruga zaposlenika Ministarstva odrediti osobe kojima će povjeriti provedbu razgovora s kandidatima za javne bilježnke te koje će mu nakon provedenog razgovora s kandidatima dati svoje mišljenje. S obzirom da je riječ o Povjerenstvu koje se imenuje iz reda službenika i dužnosnika u Ministarstvu, u njegov sastav ne mogu ulaziti raniji javni bilježnici j javnobilježnički prisjednici, osim ako postanu zaposlenici odnosno dužnosnici u Ministarstvu.
2 Ured pučke pravobraniteljice Način provedbe razgovora s kandidatima, Članak 9. U pogledu načina provedbe razgovora s kandidatima, člankom 9. st. 1. propisuje se da se razgovor s kandidatima provodi u neprekidnoj nazočnosti predsjednika i članova Povjerenstva, a stavkom 2. da Predsjednik Povjerenstva rukovodi provedbom razgovora vodeći računa da se svim kandidatima postavljaju približno ista pitanja i da razgovori sa svim kandidatima traju približno isto vrijeme. Nadalje, u st. 3. propisuje se da: „U razgovoru s kandidatima može sudjelovati i ministar“, dok je u st. 4. propisano da se o tijeku razgovora s kandidatima sastavlja zapisnik kojeg potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva. Razmatrajući prijedlog Pravilnika u cjelini, pozdravljamo njegovo donošenje te smatramo korisnim propisati postupak prikupljanja mišljenja o kandidatima u postupku imenovanja javnih bilježnika te provedbi razgovora s istima. Ujedno smatramo bitnim precizno navesti svaku njegovu odredbu, radi otklanjanja dvojbi oko njezine kasnije primjene, što doprinosi ujednačenosti primjene propisa i pravnoj sigurnosti. Nastavno na navedeno, nalazimo da odredba stavka 3. radi svoje nepreciznosti, zahtijeva dodatnu razradu ili ispravak, odnosno moguće i njezino brisanje. Naime, iz predložene odredbe ne može se jasno zaključiti što konkretno podrazumijeva korištenje pojama “sudjelovanja”: da li aktivno sudjelovanje ministra u razgovoru postavljanjem pitanja, (u kojem slučaju je predmetno potrebno dodatno precizno regulirati), ili je cilj bio propisati da razgovoru s kandidatima može prisustvovati ministar bez mogućnosti postavljanja pitanja. Također prijedlogom navedene odredbe, sudjelovanje ministra razgovorima s kandidatima regulirano je kao mogućnost, pri čemu nije razvidno u kojim slučajevima i temeljem kojih kriterija bi se takva mogućnost koristila. Uzimajući u obzir prethodno citiranu odredbu čl. 11, prisustvovanje ministra razgovoru s kandidatima otvara mogućnost tumačenja kao potencijalnog utjecaja na samostalno i objektivno odlučivanje Povjerenstva o prijavljenim kandidatima, radi hijerarhijske nadređenosti ministra članovima Povjerenstva, odnosno, kao podrške nekome od kandidata, ukoliko ministar ne bi prisustvovao razgovorima svih prijavljenih kandidata. Radi izbjegavanja potencijalnih primjedbi na pravilnost i zakonitost postupka imenovanja, predlažemo predmetnu odredbu dodatno razraditi na način da se otkloni sumnja na moguće nepravilnosti prilikom provedbe razgovora s kandidatima i formiranja mišljenja Povjerenstva, odnosno, podredno predlažemo njezino brisanje. Prihvaćen Odredba će se precizirati te će se propisati sudjelovanje ministra u razgovoru, što podrazumijeva i pravo postavljanja pitanja.