Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Božić PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Poštovani, S pažnjom smo proučili nacrt programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Uočili smo određene manjkavosti koje, ukoliko ne bi bile na odgovarajući način adresirane u daljnjoj doradi programa, mogu rezultirati time da ova privremena potpora uopće ne bi bila dostupna nekim gospodarskim subjektima kojima je namijenjena, a na čije je poslovanje, u pogledu energenata, ponajviše utjecao rat u Ukrajini. Stoga u nastavku iznosimo naše viđenje kako ovaj Prijedlog treba dodatno dopuniti, kako bi se na primjeren način uzele u obzir mogućnosti koje države članice EU imaju, a koje proizlaze iz Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 23. ožujka 2022., te njegovim dopunama od 21. srpnja 2022. (dalje u tekstu: Privremeni okvir). Naše prijedloge iznosimo u ime Hrvatske industrije šećera d.d. (dalje u tekstu HIŠ), poslovnog subjekta koji je od konca 2019. jedini hrvatski prerađivač šećerne repe, iznimno vrijedne ratarske kulture. Ovdje ne ulazimo u detaljniju elaboraciju problema domaće ali i EU šećerne industrije, koji su nastupili ukidanjem sustava proizvodnih kvota 2017., što je predlagatelju dobro poznato, a što je rezultiralo zatvaranjem dva od ukupno tri proizvodna pogona. U našem osvrtu ograničiti ćemo se isključivo na aspekt energenata i poremećaja do kojeg je došlo na globalnom i hrvatskom tržištu još tijekom 2021. godine, a posebno naglašeno nakon invazije na Ukrajinu u veljači ove godine, te utjecaju navedenih poremećaja na poslovanje HIŠ-a. Uvodne napomene. Osim manjeg dijela stručne javnosti za sektor energetike, rijetko kome je poznato da je prerada šećerne repe i proizvodnja šećera gospodarska djelatnost koja je prema svim raspoloživim spoznajama, energetski najintenzivnija grana unutar poljoprivredno-prehrambenog kompleksa. Kad je riječ o apsolutnim brojkama koje se odnose na potrebe za energijom, izvan je svake sumnje da je HIŠ uvjerljivo najveći potrošač energije na domaćem tržištu. Za ilustraciju o razini potrošnje energije navest ćemo da je u proizvodnoj godini 2021/22, kampanja prerade repe koja je trajala od rujna 2021. do sredine veljače 2022., te koja se odvijala u jedinom preostalom proizvodnom pogonu u Županji, utrošeno približno 280 milijuna kWh. To uključuje energiju od sljedećih energenata: plin, mazut, koks i električna energija, od čega su prva dva energenta najvažnija, dok je nabava električne energije razmjerno zanemariva, uzimajući u obzir kogeneracijsko postrojenje i proizvodnju električne energije za vlastite potrebe a koja se dobiva gotovo isključivo korištenjem fosilnih goriva (kako je to slučaj u svim europskim šećeranama). Vjerujemo da je i u pogledu značenja troškova energije u ukupnoj vrijednosti proizvodnje, što je kriterij koji se na razini EU uzima kao mjerodavan u ocjeni energetske intenzivnosti, HIŠ zasigurno pri vrhu s udjelom koji je u prošloj 2021. godini iznosio približno 18 posto, znači skoro petina ukupnog troška. Iznimno je važno za razumijevanje poremećaja u vezi s energentima, sagledati sve dimenzije, posebno za gospodarske subjekte koji su zbog intenziteta potrošnje, uključeni kao obveznici EU ETS sustava praćenja emisija CO2. U tom je sustavu, razmjerno malo gospodarskih subjekata čija je djelatnost prehrambena industrija i prerada poljoprivrednih proizvoda. Među njima je HIŠ uvjerljivo najveći u pogledu ispunjavanja obveza, drugim riječima neto uplatama ili svojevrsnom porezu, zbog korištenja fosilnih goriva, s obvezama koje su financijski višestruko veće od zbroja svih ostalih prehrambenih tvrtki. Vjerujemo da to dovoljno ukazuje na činjenicu da bi možebitno isključivanje HIŠ-a, kao neprihvatljivog subjekta za ostvarivanje prava na kompenzaciju bilo koliko nelogično još više nepravedno. Razvidno je iz prijedloga da je djelatnost proizvodnje šećera (NKD 10.81) prihvatljiva, tako da ne dvojimo u namjeru predlagatelja kojim bi i HIŠ bio prihvatljiv subjekt, skupa s ostalim subjektima iz ostalih sektora kako je to navedeno u prijedlogu. Prijedlog dodatnog modaliteta za izračun prihvatljivih troškova i potpore Međutim, kako bi to bilo moguće ostvariti, nužno je da se na odgovarajući način dopuni modalitet za izračun prihvatljivih troškova, jer po važećem prijedlogu HIŠ (a možda i neki drugi subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda kako smo neslužbeno doznali od kolega iz drugih prihvatljivih gospodarskih djelatnosti), ne bi mogli ostvariti nikakvo pravo, ili bi to bila riječ o simboličnim iznosima. Naše je razumijevanje da se to može učiniti na jedan od slijedećih načina: 1. Dopunom točke 6. Prijedloga koji se referira na točke 51. i 52. Privremenog okvira, ili 2. Uvođenjem dodatnog kriterija koji bi se referirao na točke 40. i 41. Privremenog okvira Uočili smo da je izvor sredstava za ovu mjeru isključivo državni proračun RH. Podržavamo u cijelosti prijedlog o iznosu sredstava koji je planiran a koji je za 100 milijuna kuna veći od najavljenog iznosa u vrijeme usvajanja paketa mjera od strane Vlade RH kojeg također podržavamo! Potpuno smo svjesni da je Prijedlog naslonjen na postojeći Privremeni okvir, te da bez odgovarajuće komunikacije s Europskom komisijom, ne bi bilo moguće uvoditi konkretne dopune tog okvira koje bi mijenjale bit tog propisa, u smislu uvođenja nekih drugih energenata kod kojih se također bilježi značajan porasta cijena (primjerice, koks, mazut, loživo ulje). Bez obzira što taj porast cijena za industriju nije tako visok kao kod plina i električne energije, činjenica je da ovakav suženi obuhvat dovodi do iskrivljenja na tržištu koji može ozbiljno narušiti pravo na jednaki pristup poduzetnika na području EU za odgovarajuću potporu. Ograničeni iznosi potpore – točka 40. i 41, Privremenog okvira Stoga je po našem razumijevanju, a posebice što je riječ o našim nacionalnim sredstvima, uvažiti specifičnosti poslovanja našega gospodarstva i poduzetnika u prehrambenom sektoru koji su najviše pretrpjeli zbog poremećaja na tržištu energenata, prouzročenih u najvećoj mjeri ratnim sukobom u Ukrajini. U tom smislu uočili smo da je najveća manjkavost Prijedloga to što je sužen samo na točku 52. Privremenog okvira, što automatski smanjuje manevarski prostor na korištenje potpore koja bi se naslanjala na točku 41. Privremenog okvira. Naime, u točkama 40. i 41. navedenog okvira se ističe, između ostalog, kako je moguće koristiti privremene ograničene iznose potpore poduzetnicima na koje utječe ruska agresija na Ukrajinu, te su navedeni gornji iznosi potpore koje je moguće dodijeliti a koji u ovom trenutku iznose do 500 tisuća eura po poduzetniku, između ostalog, kao bespovratna potpora, te kako je tu potporu moguće dodijeliti do konca tekuće 2022. godine. Obrazloženje specifičnog modaliteta i izbjegavanja dvostruke potpore Vjerujemo da je izvan svake sumnje kako je na porast cijena prirodnog plina u ogromnoj mjeri prouzročen upravo agresijom na Ukrajinu. Vjerujemo također da je izvan svake sumnje kako je taj ogromni porast cijena plina poduzetnike stavio u poziciju neizbježnog izbora koji su morali napraviti. Jedan od izbora je, unatoč porastu cijena, nastaviti proizvodnju uz korištenje plina a jedan od izbora je takav da se u cilju izbjegavanja stečaja, odnosno nemogućnosti plaćanja i ugroze opstanka poduzetnika, razmotri mogućnost korištenja alternativnih energenata. Ovaj je izbor posebno osjetljiv za tvrtke koje imaju visoki intenzitet energetske potrošnje, kako ih ima HIŠ, a kako je uvodno istaknuto. Uzimajući u obzir sezonost kampanje prerade šećerne repe koja se u pravilu odvija tijekom zadnja 4 mjeseca kalendarske godine, te nužnost osiguranja pouzdanog izvora energenta za kampanju koja mora jamčiti kontinuiran rad postrojenja 24/7 tijekom trajanja kampanje i obvezu preuzimanja šećerne repe domaćih proizvođača, kooperanata HIŠ-a, odluka o korištenju energenta je morala biti donesena znatno prije početka ovogodišnje kampanje. Porast cijena plina na europskom referentnom tržištu TTF, koja je referentan i za nabavke od strane HIŠ-a, nažalost nije ostavio nikakvu mogućnost HIŠ-u da planira ovogodišnju kampanju uz korištenje plina jer bi to značilo de facto zaustavljanje proizvodnje. Izraženo financijski, opcija plina umjesto mazuta koju smo morali odabrati za ovu kampanju, prouzročila bi dodatni trošak od čak 220 milijuna kuna! I to uz uzimanje u obzir svih obveza koje proizlaze prema EU ETS sustavu, gdje je emisijski faktor za mazut za približno trećinu veći nego za plin. Ovaj izračun je napravljen uzimajući u obzir približno 24 posto smanjenje prerade šećerne repe, zbog manjih površina i nažalost ekstremne suše koja je smanjila raspoloživost sirovine u 2022. Stoga je naše očekivanje kako će Ministarstvo poljoprivrede kao predlagatelj, svakako proširiti podlogu u Programu na način da otvori mogućnost referiranja na točke 40. i 41, Privremenog okvira. S obzirom da je predviđeno kako će se naknadno donijeti provedbeni propis na temelju ovog Programa, potrebno je i nešto preciznije razraditi osnovni kriterij prihvatljivosti. U tom je smislu naš prijedlog da to bude za poduzetnike u prehrambenom sektoru koji su u kontekstu agresije na Ukrajinu i porasta cijena plina, zbog evidentne i dokazive prijetnje ugroze poslovanja, bili prinuđeni tijekom 2022. godine zamijeniti plin nekim drugim energentom (mazut, loživo ulje), te da im je taj prijelaz na drugi energent prouzročio konkretne i dokazive troškove u poslovanju tijekom 2022. godine (što bi se potom provedbenim propisom definiralo kao prihvatljive troškove), oni budu prihvatljivi za privremenu bespovratnu potporu u skladu s točkom 41. Privremenog okvira, i to do najvišeg iznosa koji će biti na snazi u trenutku ostvarenja prava na tu potporu. Sada je to do 500 tisuća eura po poduzetniku a postoje najave da bi taj iznos zbog velikih negativnih učinaka mogao biti nešto i povećan. Vjerujemo da je ovaj naš okvirni prijedlog transparentan, potpuno u skladu i duhu Privremenog okvira i na predlagatelju je da li će ga razraditi na način da u Program uvrsti kao zasebno poglavlje ili će ga razraditi kao dopunu kriterija u točki 6. Programa koji se poziva na točku 52. Privremenog okvira. Bez obzira na način na koji će Ministarstvo uvrstiti predloženi modalitet u Program, vjerujemo da nije sporno kako bi potencijalni korisnici mogli podnijeti zahtjev samo na jedan od modaliteta obračuna potpore za koji ocijene da je za njih prihvatljiviji. Drugim riječima, korisnici koji se odluče na obračun potpore koji je definiran točkom 52. Privremenog okvira ne bi mogli podnositi zahtjev po osnovi razrade tog modaliteta u našem Programu čije je uporište u točkama 41. i 42. Privremenog okvira i obratno. Na taj način nije potrebno ni osiguravati dodatna sredstva u odnosu na ona koja su raspoloživa Ministarstvu za ovaj Program. Dodatno obrazloženje modaliteta i njegove usklađenosti s Privremenim okvirom Uočljivo je također da je izmjenama Privremenog okvira iz srpnja ove godine u točki 52. e navedeno kako količina prirodnog plina i električne energije upotrijebljena za izračun prihvatljivih troškova ne smije premašivati 70% potrošnje korisnika za isto razdoblje 2021. godine. Drugim riječima, neizravno se stimulira smanjena potrošnja navedenih energenata, što je u slučaju HIŠ-a i potpunog prijelaza na drugi energent automatski dovelo do manjeg pritiska na opskrbu plinom na domaćem tržištu tijekom 2022. godine. Međutim, taj prijelaz kao za HIŠ tako možebitno i za neke druge potencijalne korisnike ovog Programa, jeste prouzročio dokazive dodatne troškove koji bi svakako morali biti ocijenjeni prihvatljivim troškovima. Razlog zbog kojeg bi u financijskom smislu bilo pravednije da ovaj modalitet u hrvatskom Programu bude razrađen u smislu referiranja na točku 52. Privremenog programa je taj što bi tada korisnik mogao u najboljem slučaju za njega doseći 2 milijuna bespovratne potpore za razliku od modaliteta koji se referira na točku 41. gdje taj limit trenutačno iznos ¼ tog iznosa. Kao ilustraciju utjecaja poremećaja na tržištu energenata, htjeli bismo istaći kako je ona negativno i snažno utjecala na poslovanje našeg Društva već u 2021. godini. Naime, porast troškova energenata iznosio je približno 83,3 milijuna kuna u odnosu na prethodnu proizvodnu godinu. Uzimajući u obzir ostvareni poslovni gubitak HIŠ-a koji je iznosio 90,8 milijuna kuna, vidljivo je kako je taj porast troškova energije bio glavni razlog ostvarenog poslovnog gubitka. Naravno, nije moguće sasvim precizno utvrditi utjecaj bilo kojeg pojedinačnog čimbenika na rezultate poslovanja ali je izvan svake sumnje kako porast cijena energije negativno utječe na poslovanje svih poduzetnika u prehrambenoj i drugim djelatnostima, a posebno onih u koje spada HIŠ, a koji su energetski najintenzivniji. Prijedlozi tehničkih dopuna i razdoblja utvrđivanja prihvatljivih troškova Vezano uz pitanje gubitaka, sugeriramo donekle promijeniti izričaj iz Prijedloga u točki 2 – Cilj i opravdanost programa. Umjesto izričaja u drugoj i trećoj rečenici koji glasi „Zbog iznimno velikog povećanja cijene prirodnog plina i električne energije navedeni subjekti dovedeni u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju“ predlažemo sljedeći tekst: „Zbog iznimno velikog povećanja cijene prirodnog plina i električne energije, te troškova prouzročenih zbog prijelaza na druge energente kako ne bi bila dovedena u pitanje opstojnost subjekata i zaustavljena strateška proizvodnja prehrambenih proizvoda, navedeni subjekti dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti, nerijetko i generiranja poslovnih gubitaka. Potporom iz ovoga Programa nastoje se ublažiti posljedice iznimno visokog povećanja cijena i ukupnih troškova energenata, kao i pretrpljenih gubitaka poduzetnika, te osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju“. Naime, za HIŠ koji je ostvari visoki gubitak u poslovanju u 2021., u najvećoj mjeri generiran porastom cijena energenata već u toj godini, neće biti problem dokazati poslovni gubitak. Međutim, sugeriramo ublažiti izričaj u pogledu gubitaka jer većina prehrambenih tvrtki koje će biti korisnici, uz veliki negativni učinak porasta cijena energenata na poslovanje, vjerujemo da ipak neće ostvariti gubitak u poslovanju pa je uputno da ne vežemo sami sebi ruke u kasnijem pisanju provedbenog propisa. Zaključno, naš je prijedlog da u svakom slučaju za modalitet kojim bi se uzeo u obzir prijelaz na druge energente radi očuvanja opstojnosti poduzetnika i očuvanja strateške proizvodnje hrane, razdoblje koje bi se uzimalo za usporedbu s referentnim razdobljem treba uključivati cijelu 2022. godinu, odnosno za modalitet definiran točkom 52. Privremenog okvira od 1. veljače do konca 2022. godine, kako je to važećim okvirom i utvrđeno. U slučaju prerade šećerne repe, poznato je da kampanja prerade tek počinje u rujnu tako da ne bi imalo nikakvog smisla kao referentno razdoblje od samo 8 mjeseci, do 30. rujna 2022. kako je to predviđeno točkom 6. Programa. Nadamo se da će naša razmatranja biti razmotrena i prihvaćeni prijedlozi. S poštovanjem u ime HIŠ-a, mr. sc. Miroslav Božić, savjetnik Uprave Djelomično prihvaćen Prijedlog Programa dopunjuje se novom mjerom potpore za povećanje troškova energenata izuzev električne energije i prirodnog plina, a prema odjeljku 2.1. Privremenog kriznog okvira. Sukladno tumačenjima od strane Europske komisije potporu za prelazak s jednog energenta na drugi moguće je dodijeliti u skladu s točkom 24. Privremenog okvira, u slučaju prelaska na energiju iz obnovljivih izvora energije. Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. uvtrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.
2 Vindon d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA VINDON d.o.o. Ovim putem želimo predložiti nužne promjene • Promjene i izmjene kod točke 6. Oblik i način dodjele potpore, stavak 3 koji prema Programu trenutno glasi: „Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se u skladu s točkom 52. podtočkom (e) Privremenog kriznog okvira za razdoblje od 01. veljače 2022. do 30 rujna 2022. godine.“ Naime, prema prijedlogu programa prihvatljivo razdoblje je 01. veljače do 30. rujna 2022.g., a prihvatljivo razdoblje prema Privremenom kriznom okviru (točka 52, podtočka (e) je propisano da se potpora dodjeljuje do 31. prosinca 2022.g. tj. da se u program uključuje razdoblje od 01.02.2022. do 31.12.2022.g. Potrebno je naglasiti da znatno povećane troškove energenata (prirodni plin, električna energija) sva poduzeća ima upravo u posljednjem kvartalu godine (plinska godina) i u skladu s tim se iskazuje potreba izmjene navedenog prihvatljivog razdoblja. Bez toga gubi se i ukupni smisao i financijski iznos za to predviđene državne potpore. • Promjene i izmjene kod točke 9. Pravila o dodjeli potpore, stavak 2 koji prema Programu trenutno glasi: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim korisnikom.“ Rast cijena energenata značajno povećava troškove same proizvodnje, a cilj ovog programa je potpora subjektima radi ublažavanja tog rasta i visokog utjecaja u poslovanju poduzeća. Stoga smatramo da je potrebno navedeni stavak 2 isključiti iz Programa jer adekvatna i definirana potpora je nužna za hrvatsko gospodarstvo svim poduzećima, neovisno da li su povezana iz bilo kojeg osnova. Ograničavanje financijske potpore povezanim poduzećima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda smatramo neadekvatnim pristupom obzirom da većina tih poduzeća sudjeluje u projektu ograničavanja promjena cijena osnovnih namirnica (mlijeka, pilećeg mesa, crvenog mesa..) čime poduzeća daju značajan doprinos preuzimajući dodatni teren na svoje poslovanje. Svako poduzeće prehrambene industrije ima gore opisani financijski udar zbog povećanja cijena koji direktno ulaze u cijenu koštanja svih faza i jasno finalnog proizvoda te smatramo da nema nikakvog opravdanog razloga da se isključe povezana društva obzirom da su to posebni troškovi za svaku pojedinu tvrtku. • Također, smatramo da se program državne potpore proširi na ostale energente – lož ulje i UNP, a koji također imaju rast u odnosu na proteklo razdoblje, a poduzeća ih koriste u primarnoj proizvodnji (naročito proizvodnja na farma) kao i kod gotovih finalnih proizvoda za tržište. Molimo da se gore navedene primjedbe na bazi objektivnih i opravdanih razloga svakako implementiraju u Program, te se unaprijed zahvaljujemo na uvažavanju i prihvaćanju naših prijedloga. Djelomično prihvaćen Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. utvrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine. Izričaj: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim korisnikom.“ mijenja se i glasi: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim poduzetnikom.“. Slijedom navedenog prihvatljivi korisnici u Programu su i povezana poduzeća „jednog poduzetnika“ uz poštivanje odredbe Privremenog kriznog okvira kako ukupni iznos potpore po poduzetniku ni u jednom trenutku ne premašuje 2 milijuna eura. Prijedlog Programa dopunjuje se novom mjerom potpore za povećanje troškova energenata izuzev električne energije i prirodnog plina, a prema odjeljku 2.1. Privremenog kriznog okvira.
3 KOKA d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Ovim putem želimo predložiti nužne promjene • Promjene i izmjene kod točke 6. Oblik i način dodjele potpore, stavak 3 koji prema Programu trenutno glasi: „Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se u skladu s točkom 52. podtočkom (e) Privremenog kriznog okvira za razdoblje od 01. veljače 2022. do 30 rujna 2022. godine.“ Naime, prema prijedlogu programa prihvatljivo razdoblje je 01. veljače do 30. rujna 2022.g., a prihvatljivo razdoblje prema Privremenom kriznom okviru (točka 52, podtočka (e) je propisano da se potpora dodjeljuje do 31. prosinca 2022.g. tj. da se u program uključuje razdoblje od 01.02.2022. do 31.12.2022.g. Potrebno je naglasiti da znatno povećane troškove energenata (prirodni plin, električna energija) sva poduzeća ima upravo u posljednjem kvartalu godine (plinska godina) i u skladu s tim se iskazuje potreba izmjene navedenog prihvatljivog razdoblja. Bez toga gubi se i ukupni smisao i financijski iznos za to predviđene državne potpore. • Promjene i izmjene kod točke 9. Pravila o dodjeli potpore, stavak 2 koji prema Programu trenutno glasi: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim korisnikom.“ Rast cijena energenata značajno povećava troškove same proizvodnje, a cilj ovog programa je potpora subjektima radi ublažavanja tog rasta i visokog utjecaja u poslovanju poduzeća. Stoga smatramo da je potrebno navedeni stavak 2 isključiti iz Programa jer adekvatna i definirana potpora je nužna za hrvatsko gospodarstvo svim poduzećima, neovisno da li su povezana iz bilo kojeg osnova. Ograničavanje financijske potpore povezanim poduzećima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda smatramo neadekvatnim pristupom obzirom da većina tih poduzeća sudjeluje u projektu ograničavanja promjena cijena osnovnih namirnica (mlijeka, pilećeg mesa, crvenog mesa..) čime poduzeća daju značajan doprinos preuzimajući dodatni teren na svoje poslovanje. Svako poduzeće prehrambene industrije ima gore opisani financijski udar zbog povećanja cijena koji direktno ulaze u cijenu koštanja svih faza i jasno finalnog proizvoda te smatramo da nema nikakvog opravdanog razloga da se isključe povezana društva obzirom da su to posebni troškovi za svaku pojedinu tvrtku. • Također, smatramo da se program državne potpore proširi na ostale energente – lož ulje i UNP, a koji također imaju rast u odnosu na proteklo razdoblje, a poduzeća ih koriste u primarnoj proizvodnji (naročito proizvodnja na farma) kao i kod gotovih finalnih proizvoda za tržište. Molimo da se gore navedene primjedbe na bazi objektivnih i opravdanih razloga svakako implementiraju u Program, te se unaprijed zahvaljujemo na uvažavanju i prihvaćanju naših prijedloga. Djelomično prihvaćen Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. uvtrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine. Izričaj: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim korisnikom.“ mijenja se i glasi: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim poduzetnikom.“. Slijedom navedenog prihvatljivi korisnici u Programu su i povezana poduzeća „jednog poduzetnika“ uz poštivanje odredbe Privremenog kriznog okvira kako ukupni iznos potpore po poduzetniku ni u jednom trenutku ne premašuje 2 milijuna eura. Prijedlog Programa dopunjuje se novom mjerom potpore za povećanje troškova energenata izuzev električne energije i prirodnog plina, a prema odjeljku 2.1. Privremenog kriznog okvira.
4 Naše klasje d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Poštovani, možete li uvrstiti u NKD djelatnost C10.73 - Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine? Hvala unaprijed S poštovanjem, Nataša Maurović Odjel nabave i logistike Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede trenutno nije u mogućnosti uvrstiti u Program niti jednu djelatnost iz skupine 10.7. Proizvodnja pekarskih i brašnastih proizvoda i kolača, pa tako ni 10.73. Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine, uzimajući u obzir kako su potporom obuhvaćene djelatnosti razreda 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda.
5 Vindija d.d. Varaždin PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 2. CILJ I OPRAVDANOST PROGRAMA Smatramo da se program državne potpore treba proširiti i na ostale energente koje industrija koristi u proizvodnji - lož ulje i UNP, a koji također imaju rast cijena u odnosu na proteklo razdoblje. Prihvaćen Prijedlog Programa dopunjuje se novom mjerom potpore za povećanje troškova energenata izuzev električne energije i prirodnog plina, a prema odjeljku 2.1. Privremenog kriznog okvira.
6 LEVANTADA d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 2. CILJ I OPRAVDANOST PROGRAMA Iako je iz pravne osnove jasno da se potpora i prihvatljivi troškovi izračunavaju na temelju povećanja troškova prirodnog plina i električne energije, Ministarstvo treba uzeti u obzir da su subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda značajno povećani i troškovi ambalaže i distribucije/prijevoza njihovih proizvoda. I ti troškovi imaju visok udjel u poslovanju ovih subjekata, a proizvođači ambalaže i distributeri/prijevoznici su povećanje svojih troškova zbog rasta cijene energenata rastom cijena svojih proizvoda/usluga prenijeli na subjekte u preradi. Predlažemo izradu dodatnog programa pomoći za sektor prerade poljoprivrednih proizvoda kojim bi bili obuhvaćeni troškovi ambalaže i distribucije/prijevoza proizvoda kako bi se smanjile posljedice rasta ovih troškova i njihov utjecaj na likvidnost i poslovanje. Primljeno na znanje Sukladno mogućnostima i raspoloživim proračunskim sredstvima Ministarstvo poljoprivrede razmotriti će opciju izrade Programa potpore u cilju ublažavanja rasta troškova ambalaže i distribucije u sektoru.
7 Ivana Sarić PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 2. CILJ I OPRAVDANOST PROGRAMA Osobno smatram da su se mogli uzeti u obzir i povećanja cijena drugih energenata koji se koriste u pogonimia za preradu hrane poput lož ulja kojem je skočila cijena za više od duplo. Prihvaćen Prijedlog Programa dopunjuje se novom mjerom potpore za povećanje troškova energenata izuzev električne energije i prirodnog plina, a prema odjeljku 2.1. Privremenog kriznog okvira.
8 HGK PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI 1. Umjesto teksta „Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću , te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te su“ predlaže se tekst „Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri su poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te su“. Obrazloženje: Uzimajući u obzir: - pravni temelj za donošenje ovog Programa državne potpore, a to je Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 23. ožujka 2022. (SL C 131 I, 24.3.2022.), uklj. njegove izmjene od 20. srpnja 2022., koji ne uvjetuje dodjelu potpore SME kako je definirano Prilogom I Uredbe o poljoprivrednom izuzeću 702/2014 - zatečenu strukturu poduzeća koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, a među kojima postoje povezana i partnerska poduzeća u smislu definicija propisanih Prilogom I Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, a kako bi se izbjegle nejasnoće oko prihvatljivosti povezanih poduzeća za dodjelu državne potpore prema ovom Programu, predlaže se brisanje dijela teksta kako je navedeno. 2. U točkama a), c) i d) predlaže se brisati riječ „glavnu“. Obrazloženje: Uzimajući u obzir zatečenu strukturu subjekata koji se bave preradom, potrebno je osigurati prihvatljivost korisnika koji se bave predloženim djelatnostima prerade, bez obzira na to radi li se o preradi kao glavnoj ili sporednoj djelatnosti. Ključno je da se potpora odnosi na objekte u kojima se vrši prerada. 3. U točki d) predlaže se razmotriti uključivanje 10.91 proizvodnja pripremljene stočne hrane kao prihvatljive djelatnosti za potporu. Primljeno na znanje Prihvatljivi korisnici u predmetnom Programu su sva poduzeća koja udovoljavaju propisanim uvjetima a bez obzira pripadaju li u kategoriju mikro, malih, srednjih ili velikih poduzeća. U svrhu usmjeravanja potpore prema subjektima kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda primarna djelatnost, a uzimajući u obzir kako subjekti u Republici Hrvatskoj prema NKD-u imaju registriran niz djelatnosti koje obavljaju u većoj ili manjoj mjeri, propisan je uvjet “glavne djelatnosti”. Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti uključiti proizvodnju pripremljene stočne hrane kao prihvatljive za potporu u ovom Programu, djelatnosti prerade koje su planirane kao predmet Programa su one čiji su konačni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi.
9 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Uz pobrojane sektore prerađivačke djelatnosti potrebno je nadodati i sektor proizvodnje stočne hrane C1091 s obzirom da su značajni potrošači energije posebice kod proizvodnje peletiranih smjesa i tijekom berbe i sušenja žitarica posebice kukuruza. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti uključiti proizvodnju pripremljene stočne hrane kao prihvatljive za potporu u ovom Programu, djelatnosti prerade koje su planirane kao predmet Programa su one čiji su konačni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi.
10 HGK PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 6. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Predlaže se riječi „30. rujna 2022.“ zamijeniti s riječima „31. prosinca 2022.“. Obrazloženje: Pravni temelj za donošenje ovog Programa državne potpore, a to je Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 23. ožujka 2022. (SL C 131 I, 24.3.2022.), uklj. njegove izmjene od 20. srpnja 2022., predviđa razdoblje od 1. veljače 2022. do 31. prosinca 2022. kao razdoblje prihvatljivo za utvrđivanje prava na potporu. Slijedom navedenog, predlaže se izmjena kako je predloženo. Prihvaćen Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. utvrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.
11 Vindija d.d. Varaždin PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 6. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Prema prijedlogu programa prihvatljivo razdoblje je od 1. veljače do 30. rujna 2022. g., a prema Privremenom kriznom okviru (točka 52, podtočka (e)) propisano je da se potpora dodjeljuje do 31. prosinca 2022. g. tj. da se u program uključuje razdoblje od 01.02.2022. do 31.12.2022. g. Potrebno je naglasiti da znatno povećane troškove energenata (prirodni plin, električna energija) sva poduzeća imaju upravo u posljednjem kvartalu godine (plinska godina započinje 1. listopada) i u skladu s time se iskazuje potreba izmjene navedenog prihvatljivog razdoblja. Bez toga gubi se i ukupni smisao i financijski iznos za to predviđene državne potpore. Prihvaćen Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. utvrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.
12 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 6. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Komunikacijom Europske komisije o privremenom okviru za mjere državne potpore u kriznim situacijama 2022/C 131I/01 u podtočki e) točke 4. kao referentno razdoblje prihvatljivog troška predviđeno je 01.veljače 2022. do najkasnije 31. prosinca 2022. godine pa je u tom smislu potrebno korigirati referentno razdoblje koje je u prijedlogu programa do 30. rujna zaključno do 31.12.2022.godine. Prihvaćen Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. utvrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.
13 Maksima savjetovanje d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 6. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Smatramo da točku 6. stavak 3. Programa treba izmijeniti na način da se kao prihvatljivo razdoblje definira razdoblje od 1. veljače 2022. do 31. prosinca 2022., a ne samo do 30. rujna 2022, te se tako uskladi s prihvatljivim razdobljem iz točke 52. podtočke e) Privremenog kriznog okvira, s obzirom da će poduzetnici, osobito veći, i u posljednjem kvartalu ove godine imati povećane troškove prirodnog plina/električne energije čime bi ispunili uvjete za dobivanje potpore prema Privremenom kriznom okviru, pa je stoga potrebno s njim uskladiti predloženi Program. Naime, u točki 52. podtočka a) Privremenog kriznog programa je propisano da se potpora dodjeljuje do 31. prosinca 2022 (kako je navedeno i u posljednjem stavku točke 9. Programa), međutim, dodatno je u fusnoti te odredbe pojašnjena mogućnost da se potpora dodijeli i do 31. ožujka 2023. ako se ista dodjeljuje tek nakon ex post provjere popratne dokumentacije korisnika odnosno ako se ne dodjeljuju predujmovi potpore iz točke 52. podtočke h) Privremenog kriznog programa. Dakle, prema Privremenom kriznom programu nema zapreka za dodjelu potpore i za posljednja tri mjeseca 2022. godine te bi na taj način trebalo propisati i odredbe Programa. Pri tome se onda može propisati da će se potpore za razdoblje 1. veljače – 30. rujna 2022. dodjeljivati do 31.12.2022, a potpore za razdoblje 1. listopada – 31. prosinca 2022 dodjeljivati do 31. ožujka 2023., kako bi se što prije krenulo s dodjelom potpora. Prihvaćen Prijedlog o produžetku prihvatljivog razdoblja prihvaća se. Kao prihvatljivo razdoblje za izračun troškova prema odjeljku 2.4. utvrđuje se razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.
14 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 7. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Financijska sredstva za provedbu Programa od 300 milijuna kuna su premala pa valja ukupnu vrijednost programa značajnije povećati. Primjerice, samo u prošloj godini u sektorima proizvodnje mesa, mesnih i mliječnih proizvoda iskazani trošak energije, prema agregiranim podacima FINE za 495 poduzetnika, u prošloj godini iznosio je 386 milijuna kuna. Kada se ovim sektorima nadodaju troškovi energenata preostalih sektora koji su prihvatljivi u ovom prijedlogu taj trošak je zasigurno gotovo dvostruko veći. Poduzetnici procjenjuju da će trošak energenata u periodu veljača – prosinac ove godine biti najmanje trostruko veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, posebice u zadnjem tromjesečju zbog enormnog rasta troška plina. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede trenutno nije u mogućnosti osigurati dodatna sredstva za provedbu predmetnog Programa.
15 Vindija d.d. Varaždin PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 9. PRAVILA O DODJELI POTPORE Rast cijena energenata značajno povećava troškove same proizvodnje, a cilj ovog programa je potpora subjektima radi ublažavanja tog rasta i visokog utjecaja u poslovanju poduzeća. Stoga smatramo da je potrebno navedeni stavak 2 isključiti iz Programa jer adekvatna i definirana potpora je nužna za hrvatsko gospodarstvo svim poduzećima, neovisno da li su povezana iz bilo kojeg osnova. Ograničavanje financijske potpore povezanim poduzećima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda smatramo neadekvatnim pristupom obzirom da većina tih poduzeća sudjeluje u projektu ograničavanja promjena cijena osnovnih namirnica (mlijeka, pilećeg mesa, crvenog mesa, ...) čime poduzeća daju značajan doprinos preuzimajući dodatni teret na svoje poslovanje. Svako poduzeće prehrambene industrije ima gore opisani financijski udar zbog povećanja cijena koji direktno ulaze u cijenu koštanja svih faza i jasno finalnog proizvoda te smatramo da nema nikakvog opravdanog razloga da se isključe povezana društva obzirom da su to posebni troškovi za svaku pojedinu tvrtku. Djelomično prihvaćen Izričaj: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim korisnikom.“ mijenja se i glasi: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim poduzetnikom.“. Slijedom navedenog prihvatljivi korisnici u Programu su i povezana poduzeća „jednog poduzetnika“ uz poštivanje odredbe Privremenog kriznog okvira kako ukupni iznos potpore po poduzetniku ni u jednom trenutku ne premašuje 2 milijuna eura.
16 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, 9. PRAVILA O DODJELI POTPORE Prijedlog programa predviđa da se skupina povezanih poduzeća smatra jednim korisnikom. U prijedlogu Uredbe Vijeća eksplicite nigdje ne tretira skupinu povezanih poduzeća jednim poduzetnikom nego se svaki poduzetnik pojedinačno smatra jednim poduzetnikom kao korisnikom potpore te je u tom smislu potrebno izvršiti korekciju prijedloga Programa. Djelomično prihvaćen Izričaj: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim korisnikom.“ mijenja se i glasi: „Prema ovom Programu grupa povezanih poduzeća smatra se jednim poduzetnikom.“. Slijedom navedenog prihvatljivi korisnici u Programu su i povezana poduzeća „jednog poduzetnika“ uz poštivanje odredbe Privremenog kriznog okvira kako ukupni iznos potpore po poduzetniku ni u jednom trenutku ne premašuje 2 milijuna eura.