Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agro-Kovačević   Poštovani, Ovim putem želimo skrenuti pozornost ograničavajući uvjet prihvatljivosti korisnika koji je naveden u ovom natječaju i promijenjen je u natječajima za mjeru 4.2. od 2020. godine, a odnosi se na prihvatljivost korisnika i korisnika početnika. Naime, od 2020. godine prijaviti se mogu jedino mikro, mali i srednji poduzetnici koji su registrirani za djelatnost prerade uz obvezu da imaju registriran objekt za preradu u odgovarajućim registrima a ukoliko ga imaju kraće od dvije godine ili ga nemaju mogu dobiti samo 200.000,00 eura potpore. Navedenim su diskriminirani svi potencijalni prijavitelji koji od 2019. godine imaju spremnu projektno tehničku dokumentaciju postupajući u skladu sa prethodnim uvjetima u natječajima koji su prethodili natječaju iz 2020. godine. U prethodnim natječajima prihvatljivi su bili korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda pri čemu je objekt za preradu mora biti registriran/odobren od nadležnih institucija za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja. Nadalje se od 2017. godine uvode početnici koji posluju u sektoru prerade kraće od dvije godine pri čemu se duljina poslovanja u preradi za definiranje pojma početnik gleda kod pravnih osoba prema vremenu upisa djelatnosti iz Sudskog registra, a kod fizičkih osoba iz Obrtnog registra ili Upisnika poljoprivrednika ako korisnik ima upisanu dopunsku djelatnost prerade, bez obzira na to kojom se preradom bavi. Isto tako korisnik ne mora prethodno imati objekt za preradu samo u slučaju poljoprivrednog gospodarstva što je također isključujuće budući da ova mjera nije namijenjena isključivo poljoprivrednicima i da se tvrtke koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ne bave nužno i primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Smatramo kako bi potpora veća od 200.000,00 eura trebala biti dostupna i onima koji se tek planiraju baviti preradom kako bi se potaknuo razvoj sektora i ozbiljnije investicije koje mogu generirati nova radna mjesta, a za tvrtke koje sa svojim dosadašnjim poslovanjem i prihodima mogu ishoditi sve uvjete za financiranje investicije. Smatramo kako ograničenja za početniku jedino trebaju biti u smislu visine ostvarenih prihoda u zadnje 3. godine i/ili vođenja poslovnih knjiga kako je i navedeno, a da se izuzme uvjet postojanja registriranog objekta za preradu kako je bilo u prvim natječajima jer se na taj način koče ozbiljnije investicije i osiguravaju jednaki uvjeti za ostvarenje potpore za sve tvrtke na tržištu u cijelom programskom razdoblju. Primljeno na znanje U skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine, prihvatljivi korisnici ovoga tipa operacije su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru o funkcioniranju EU te fizičke i pravne osobe Upisane u Upisnik poljoprivrednika koje nisu registrirane za preradu već će to postati do kraja provedbe projekta. Vrijednost potpore može biti veća od 200.000,00 eura uz uvjet da korisnik početnik u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.
2 SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA HRVATSKE   Poštovani, s obzirom na zainteresiranost naših članova za prijavu na ovaj natječaj, smatramo kako je rok za prijavu projekata prekratki kako bi se proveo postupak nabave putem Portala ponuda i kako bi se ishodila sva potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj te sugeriramo produljenje roka prijave. Ujedno smatramo kako je potrebno izmijeniti točku 4. u Prilogu 1. Uvjeta prihvatljivosti korisnika i to na način da izmjena navedenog uvjeta glasi: "Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu." Lp, Djelomično prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine. U svim objavljenim natječajima od 2017. godine za ovaj tip operacije naveden je uvjet da pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu. Unatoč postojanju eventualnih objektivnih razloga, nije uputno na posljednjem natječaju mijenjati osnovne uvjete prihvatljivosti i to upravo iz razloga pravne sigurnosti, načela jednakog postupanja i načela transparentnosti. Međutim, pravne osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
3 HGK   Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje većih i manjih subjekata predlažemo zasebne alokacije za velika poduzeća te mikro, mala i srednja poduzeća, na način kako je utvrđeno propozicijama prethodnog natječaja iz 2020. godine. Uzimajući u obzir alokaciju od 200 milijuna kuna, dosadašnji interes korisnika koji je puno veći od raspoloživih sredstava potpore, 10 startnih bodova razlike između velikih i malih subjekata te ostale predložene kriterije odabira, može se konstatirati kako se projekti većih subjekata neće moći realizirati kroz ovaj natječaj. Jedinstveni kriteriji odabira koji daju prednost manjim subjektima dovode u startu veće subjekte u neravnopravan položaj. Također, ostali predloženi kriteriji odabira ne osiguravaju prolaz najkvalitetnijih projektnih prijedloga koji bi trebali rezultirati ostvarenjem zadanih ciljeva mjere/operacije. Predlažemo one kriterije odabira koji su bili važeći u prethodnom natječaju iz 2020. godine i uključivanje elemenata kao što su duljina poslovanja korisnika, uspješnost poslovanja, pokrivenost ulaganja prihodima, doprinos ulaganja fokus području 5B. Nije prihvaćen Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu. Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalna komponenta). Dodatno, predloženim kriterijima odabira smanjeno je administrativno opterećenje prilikom obrade zahtjeva za potporu i omogućena je brža dodjela i isplata ugovorenih sredstava. Slijedom navedenog, objava natječaja sa odvojenim alokacijama za mikro, mala i srednja (MSP) te velika poduzeća, odvajanje kriterija odabira za MSP i velika poduzeća kao i proširenje kriterija odabira sukladno prethodnim natječajima nije moguće.
4 Marko Lukačić   Poštovani U nacrtu natječaja ste napisali da nisu prihvatljive pravne osobe koje nemaju 1 zaposlenog u proteklom obračunskom razdoblju a mogu se javiti pravne osobe koje su novo osnovani te u trenutku objave zaposle 1 osobu.Mi imamo jdoo koji postoji od 2013god. te uredno podmiruje sve obaveze prema državi a od 2020 je registriran u ministarstvu zdravlja za preradu kiselog kupusa kao mali proizvođač.Budući da naši kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe tržišta krenuli smo u realizaciju projekta proširenja proizvodnje i ishodili građevinsku dozvolu našli izvođača radova uložili sve u projekt te saznali da ne zadovoljavamo uvjete natječaja.Trenutna proizvodnja ne namiruje potrebna davanja za zaposlenje jedne osobe ali proširenje iziskuje zaposlenje 2 ljudi.Smatram da nije dobro postavljen uvjet da početnici se mogu javiti a pravne osobe koje dulje posluju a nemaju zaposlenih ne i mislim da se treba staviti uvjet da i mi u trenutku objave moramo zaposliti 1 osobu.U današnje vrijeme dati otkaz na radnom mjestu a ne znati što će biti s budućim poslovanjem mislim da je neodgovorno prema obitelji.Toplo se nadam da ćete pročitati komentar te ga uvažiti, puno truda i novaca je uloženo u sve dozvole i odobrenja do sada a da izgubimo pravo na prijavu zbog jednog uvjeta koji smatram da nije pravičan jer osoba početnik može a pravna osoba koja je stvorila brand i posluje ne može. Primljeno na znanje U svim objavljenim natječajima od 2017. godine za ovaj tip operacije naveden je uvjet da pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu. Unatoč postojanju eventualnih objektivnih razloga, nije uputno na posljednjem natječaju mijenjati osnovne uvjete prihvatljivosti i to upravo iz razloga pravne sigurnosti, načela jednakog postupanja i načela transparentnosti. Međutim, pravne osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
5 Hlad usluge d.o.o.   Poštovani, U Prilogu 2, točka 2.1, se dodatno dodjeljuju bodovi korisnicima koji do objave Natječaja nisu ostvarili potporu u sklopu ovog tipa operacije. Dodatno, u opisu pojmova definicija početnika je : x. početnik je korisnik koji u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt. Kao društvo imamo situaciju da smo već odradili natječaj iz ovog tipa operacije, a da smo još uvijek i početnici s obzirom da je do objave nacrta prošlo manje od 2 godine od registracije objekta u odgovarajućim registrima. Tako da bismo s 2 strane bili u nepovoljnijem položaju, 5 bodova manje u bodovanju i ponovno status početnika s druge strane. Predlažemo da se subjekti koji su već ostvarili potporu u sklopu ovog tipa operacije ne smatraju početnicima bez obzira da li je prošlo 2 godine od upisa u određene registre. Primljeno na znanje Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je u cilju proširivanja opsega i broja korisnika i ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja.
6 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Vezano za prihvatljive korisnike i visinu javne potpore, predlažemo: - jasno definirati korisnike početnike i - povećanje potpore za korisnike početnike do 500.000 EUR. Djelomično prihvaćen U vezi s prvim komentarom, definicija korisnika početnika dodatno je pojašnjena i sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju i nema registriran objekt“. U svim objavljenim natječajima od 2017. godine za ovaj tip operacije navedeno je da korisnik početnik može ostvariti potporu do 200.000 EUR. Vrijednost potpore može biti veća uz uvjet da korisnik početnik u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.
7 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je prekratak. Treba imati u vidu da se projekti počinju pripremati tek kada se najavi ili objavi natječaj, a i predloženi rok obuhvaća period blagdana kada većina ne radi (naglasak na projektante i ponuditelje). Korisnici će se prijaviti sa nepotpunim ili praznim zahtjevima za potporu. Također, ako će na ovom Natječaju, kao i u natječaju za provedbu tipa operacije 4.1.1. "Ulaganje u mliječno govedarstvo" biti potrebno izraditi Glavni projekt za opremanje objekta i tražiti Mišljenje Upravnih odjela za prostorno uređenje treba li za opremanje Građevinska dozvola ili ne...isto će također, utjecati na kompletnost i spremnost projekta u ovako kratkom predloženom roku podnošenja zahtjeva za potporu. Predlažemo objavu natječaja ove godine kako bi korisnici stigli kvalitetno pripremiti projekte, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostave Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od kraja siječnja 2023. ili početka veljače 2023. Djelomično prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine. Korisnik je u obvezi izraditi i ishoditi određenu dokumentaciju sukladno nacionalnom zakonodavstvu, a ne iz razloga što je određeni dokument propisan ili nije propisan u Popisu dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu za određeni Natječaj, posebice obaveznu projektnu dokumentaciju i ishođenje građevinske dozvole.
8 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Lista prihvatljivih troškova - objekti za preradu obuhvaćaju prostore za skladištenje – prema ovome bi skladišta trebala biti objekt za preradu, ali molimo da se isto potvrdi u kriterijima odabira. Primljeno na znanje U sklopu kriterija odabira korisnik ostvaruje bodove za ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju sa ili bez opremanja objekta prerade, a svi prihvatljivi troškovi navedeni su u Listi prihvatljivih troškova (Prilog 3 Natječaja) koja se, osim numeriranja radi potreba praćenja provedbe Programa ruralnog razvoja, nije mijenjala.
9 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti Točka 4. - Molimo da se izmijeni uvjet iz Priloga 1. koji se odnosi da korisnici pravne osobe moraju imati najmanje 1 zaposlenu osobu prema satima rada prema godišnjem financijskom izvještaju za 2021. godinu za pravne osobe koje nisu proizvođačke organizacije i za pravne osobe koje su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu posjedovale financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Molimo da se izmijeni na način da pravne osobe u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju 1 zaposlenu osobu kao što je definiran uvjet za proizvođačke organizacije i korisnike koji nisu posjedovali godišnje izvještaje. Razlog navedenom je planiran rok za podnošenje prijava do kraja godine pa pravne osobe koje imaju registraciju za preradu i pozitivno poslovanje, a nemaju zaposlenu osobu prema GFI-u ne mogu se prijaviti, a zadovoljavaju sve druge uvjete natječaja i planiraju povećati kapacitete prerade. Navedeni uvjet od 1 zaposlene osobe ne utječe na kvalitetu potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava već samo nepotrebno sužava prihvatljivost korisnika. Točka 21. - Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.2.1 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu – obrisati ovaj uvjet ili barem iz uvjeta isključiti povezana/partnerska poduzeća. Brojni projekti se susreću s poteškoćama u provedbi projektnih aktivnosti izazvanih COVID-om i ratom što produljuje provedbu projekata. Nije prihvaćen U svim objavljenim natječajima od 2017. godine za ovaj tip operacije naveden je uvjet da pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu. Unatoč postojanju eventualnih objektivnih razloga, nije uputno na posljednjem natječaju mijenjati osnovne uvjete prihvatljivosti i to upravo iz razloga pravne sigurnosti, načela jednakog postupanja i načela transparentnosti. Međutim, pravne osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.2.1 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima.
10 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Visina javne potpore - predlažemo povećanje maksimalne visine potpore s 2 milijuna na 3 milijuna eura jer je došlo do povećanja cijena opreme, materijala i rada na tržištu. Nije prihvaćen Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
11 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ukupan iznos raspoloživih sredstava - trenutno najavljena alokacija sredstava od 200 milijuna kuna nije dostatna ako se u obzir uzme interes na prethodnom natječaju te alokacija sredstava u prethodnim natječajima. Predlažemo povećanje alokacije sredstava i razdvajanje iste za MSP-ove i velika poduzeća. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. U korist jedinstvene alokacije za sve korisnike ide i činjenica da su raspoloživa sredstava prethodnog natječaja bila raspodijeljena u korist korisnika u rangu velikih poduzeća.
12 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Rok za podnošenje zahtjeva za potporu - ukoliko se uzme u obzir da je uvjet za podnošenje zahtjeva za potporu proveden postupak nabave putem Portala ponuda koji, kada se uključi vrijeme pripreme, traje i do 30 dana, rok za podnošenje zahtjeva za potporu je prekratak te je nemoguće pripremiti projekte u tako kratkom roku. Također, postupak nabave za velike korisnike je iznimno kompleksan te se često ponavljaju postupci nabave, a što s ovako kratkim rokom neće biti opcija. Molimo da se rok za podnošenje zahtjeva za potporu produlji kao što je to bilo u prethodnim natječajima. Prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine
13 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA PRILOG 2 - Kriteriji odabira - predlažemo da se kriteriji bodovanja razdvoje za MSP i velika poduzeća te da se prošire dodavanjem kriterija bodovanja iz prethodnih natječaja - stvaranje novih radnih mjesta, duljina poslovanja korisnika, uspješnost poslovanja korisnika, pokrivenost ulaganja prihodima, novi/inovativni proizvodi i/ili tehničko-tehnološki procesi te doprinos ulaganja povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane (fokus područje 5B) 3. Vrsta ulaganja - ako se radi o kombinaciji ulaganja (3.1. i 3.2. - rekonstrukcija i opremanje postojećeg objekta i izgradnja novog; ili 3.2. i 3.3. - izgradnja i opremanje novog i opremanje postojećeg objekta prerade) predlaže se da se bodovi dodjele za ono ulaganje koje donosi veći broj bodova ili da se bodovi dodijele temeljem udjela vrijednosti pojedinog ulaganja u ukupnom ulaganju (npr. udio veći od 50% ostvaruje veći broj bodova) - molimo definirati što je sve „objekt prerade“ te da li su tu uključeni i dodatni objekti (skladišta sirovine i gotovih proizvoda) obzirom da su to ključni objekti bez kojih proizvodnja nije moguća. - molimo da se opremanje postojećih objekata boduje s većim brojem bodova nego ulaganje u izgradnju novih objekata jer je izgradnja novih objekata neizvjesna zbog poteškoća na tržištu te stalnog rasta cijena što može rezultirati odustajanjem od projekata Sektor ulaganja - pod ostalim sektorima smatra se i prerada žitarica, no obzirom na okolnosti osobito je bitno osim ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice, ulagati i u preradu žitarica. Prerađivači žitarica ne mogu konkurirati bodovno prerađivaču mesa ili povrća. Smatramo kako bi se i prerada žitarica trebala vrednovati većim brojem bodova. Nije prihvaćen Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu. Potpora u okviru Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalizacija proizvodnje). S obzirom na ograničena sredstva Natječaja te uzimajući u obzir najveći iznos potpore, u slučaju kombinacije ulaganja, korisnik ostvaruje bodove za ulaganje s manjim brojem bodova. Objekt prerade definiran je u Listi prihvatljivih troškova gdje su navedeni svi troškovi prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu ovoga Natječaja. Dodatno, predloženim kriterijima odabira smanjeno je administrativno opterećenje prilikom obrade zahtjeva za potporu i omogućena je brža dodjela i isplata ugovorenih sredstava. Sektor prerade žitarica ostvaruje najmanji broj bodova u skladu s načelima za odabir projekata navedenim u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine.
14 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Nacrt natječaja je značajno promijenjen u odnosu na prethodne natječaje te se uvjetima natječaja i kriterijima odabira diskriminiraju velika poduzeća. Predlažemo podnošenje zahtjeva za potporu na način da se razdvoje mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća obzirom su velika poduzeća ovakvim načinom bodovanja u nepovoljnom položaju te ne mogu bodovno konkurirati kao MSP-ovi. Ukoliko se kriteriji bodovanja značajno ne promijene i ne razdvoji podnošenje zahtjeva za potporu te alokacija sredstava za MPS-ove i velika poduzeća, jasno je da će velika poduzeća iznimno teško ostvariti potporu na ovom natječaju Nije prihvaćen Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu. Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. U korist jedinstvene alokacije za sve korisnike ide i činjenica da su raspoloživa sredstava prethodnog natječaja bila raspodijeljena u korist korisnika u rangu velikih poduzeća.
15 Intersnack Adria d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo povećanje maksimalnog iznosa potpore koju je moguće ostvariti. Nije logično da se za vrijeme velikog porasta cijena i visoke inflacije smanjuje maksimalni iznos potpore. Proizvodnja hrane strateški je važna djelatnost te ju je potrebno značajno poticati, između ostaloga i s većim iznosima potpore. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
16 Intersnack Adria d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo da se bespovratna sredstva dodjeljuju kroz dva zasebna budžeta: 1) za mikro, mala i srednja poduzeća i 2) za velika poduzeća. Navedeno smatramo dobrom praksom s prethodnih natječaja, a sve u cilju osiguranja financiranja projekata iz obje kategorije poduzeća. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. U korist jedinstvene alokacije za sve korisnike ide i činjenica da su raspoloživa sredstava prethodnog natječaja bila raspodijeljena u korist korisnika u rangu velikih poduzeća.
17 Intersnack Adria d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo povećanje budžeta natječaja s obzirom na to da su prethodna dva natječaja imali značajno veća dodijeljena sredstva. Konkretno na natječaju iz 2017. godine ukupno je dodijeljeno 296 mil. kn, a na natječaju iz 2020. godine 486. mil kn, stoga trenutno predloženi iznos smatramo iznimno malim. U obzir svakako treba uzeti i porast troškova te nadolazeću inflaciju, što u konačnici može dovesti da velikih napora u pripremi brojnih projekata, dok će potporu ostvariti vrlo mali broj projekata. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta.
18 PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, trenutni predloženi maksimalni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu od 2 mil. eura smatramo nedovoljnim za realizaciju velikih projekata. U obzir je potrebno uzeti poremećaje na tržištu uzrokovane COVID-19 pandemijom te ratom u Ukrajini, koji su uzrokovali povijesno velike poraste cijena građevinskog, ali i ostalih materijala. Podsjećamo kako je maksimalna potpora za sektor mesa i mlijeka na natječaju iz 2020. godine iznosila 5 mil. eura, stoga smatramo da je predviđenih 2 mil. eura s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu preniski iznos, te predlažemo povećanje na 5 mil. eura. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
19 PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, predlažemo da se potpora za predmetni natječaj dodjeljuje kroz zasebne budžete za mala i srednja poduzeća te velika poduzeća. Navedeno će omogućiti dodjelu potpore i velikim poduzećima, koja su s trenutno objavljenim kriterijima odabira stavljena u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na mala i srednja poduzeća. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. U korist jedinstvene alokacije za sve korisnike ide i činjenica da su raspoloživa sredstava prethodnog natječaja bila raspodijeljena u korist korisnika u rangu velikih poduzeća.
20 PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, predviđeni iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 200 mil. kn, što smatramo iznosom koji nije dovoljan za financiranje niti većine projekata koji planiraju prijavu na predmetni natječaj. Ukoliko se za usporedbu uzme prethodni natječaj, u sklopu kojeg se ukupno dodijelilo 486 mil. kn., razvidno je da je potrebno povećati predviđenu alokaciju. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta.
21 PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, predviđeni rok za podnošenja zahtjeva za potporu u trajanju od šest tjedana smatramo prekratkim prekratkim za kvalitetnu pripremu projektne prijave. Unatoč tome što su projekti u pripremi i prije same objave natječaja, obveza provođenja postupaka nabave za neobveznike javne nabave zahtijeva dodatno značajno vrijeme za kvalitetnu pripremu projektne prijave. Projekti velikih poduzeća često imaju iznimno veliki broj postupaka nabave nabava te zahtijevaju adekvatno vrijeme za pripremu i prikupljanje ponuda. Ovim putem predlažemo produženje roka na 3 mjeseca, odnosno primjenu prakse s prethodnih natječaja. Prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine
22 Spider grupa d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatramo da je iznos potpore za pojedini projekt potrebno prilagoditi stanju na tržištu, te smatramo da je maksimalni iznos od 2 mil. EUR nedovoljan za provedbu ozbiljnih investicija koje će u konačnici dovesti do razvoja ruralnih područja. Napominjemo kako su cijene sirovina, materijala i energenata značajno porasle u odnosu na 2020. godinu kada je bio raspisan prethodni natječaj, na kojemu je maksimalna potpora iznosila 3, odnosno 5 mil. eura. Stoga predlažemo da se poveća maksimalni iznos potpore po pojedinom projektu. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
23 Spider grupa d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Apeliramo da se za predmetni natječaj poveća ukupni iznos bespovratnih sredstava. U usporedbi s prethodnim natječajima istog tipa operacije, predviđenih 200 mil. kn biti će dovoljno tek za nekolicinu projekata. Predlažemo povećanje budžeta na minimalno 400 mil. kn, što je u skladu s iznosom dodijeljenim na prethodnom natječaju ovog tipa operacije (486 mil. kn). Nadalje, predlažemo raspisivanje natječaja s odvojenim budžetom za 1) mikro, mala i srednja poduzeća i 2) velika poduzeća, po uzoru na prethodne natječaje. Smatramo da uz predložene kriterije odabira velika poduzeća vrlo teško mogu ostvariti pravo na potporu, a svoje projekte planiraju dugi vremenski period, što ujedno znači i velike napore i financijska ulaganja u njihovu pripremu. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. U korist jedinstvene alokacije za sve korisnike ide i činjenica da su raspoloživa sredstava prethodnog natječaja bila raspodijeljena u korist korisnika u rangu velikih poduzeća.
24 Revent Smart d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo da se poveća maksimalni iznos potpore sa 2 mil. EUR na minimalno 3 mil. EUR. Naime, maksimalna potpora na natječaju ovog tipa operacije iz 2020. godine iznosila je 5 mil. eur (za sektor mesa i mlijeka) i 3 mil. eur (za ostale sektore), a u međuvremenu je došlo do iznimno velikog porasta cijena materijala i energenata, što je značajno povećalo troškove izgradnje i opreme, a u narednom razdoblju se očekuje visoka stopa inflacije koja će dodatno povećati cijene. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
25 Revent Smart d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Molimo da se u razmatranje uzme povećanje ukupnog iznosa raspoloživih sredstava javne potpore. Smatramo kako iznos od 200 mil. kn nije dovoljan kako bi ispunio potrebe tržišta, odnosno omogućio provedbu većeg broja projekata. Usporedbe radi, na prošlom natječaju u sklopu istog tipa operacije ukupna alokacija iznosila je 486 mil. kn. Dodatno, s obzirom na to da se na čitavom području Republike Hrvatske javlja sve veći problem nemogućnosti ispunjenja potreba za hranom iz vlastitih izvora smatramo da mjera 4.2.1. predstavlja najvažniju investicijsku mjeru Programa ruralnog razvoja te ona mora biti okosnica i temelj razvoja ruralnih područja i održive proizvodnje hrane. Stoga, predlažemo povećanje ukupne alokacije. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta.
26 Revent Smart d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Kao svrha predmetnog natječaja se između ostaloga navodi zapošljavanje, stoga je zapošljavanje potrebno dodati u Prilog 2. Kriteriji odabira. U suprotnom niti jedan projekt neće predvidjeti novo zapošljavanje te ispada da se potiču projekti koji NE generiraju nova radna mjesta. Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Sredstva Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom.
27 Revent Smart d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Molimo da se u razmatranje uzme produženje roka za podnošenja zahtjeva za potporu. Smatramo da je trenutačno predloženi rok od 6 tjedana prekratak za kvalitetnu pripremu projektne prijave, a posebno provedbu postupka nabave za neobveznike javne nabave. Naime, prema uvjetima natječaja minimalni rok za prikupljanje ponuda na Portalu ponuda je 2 tjedna, a pojedini projekti imaju i do 30 nabava te bi uz kvalitetno istraživanje tržišta i pripremu dokumentacije za nabavu, cjelokupan proces u prosjeku mogao potrajati do 4 tjedna. Predlažemo da se rok za podnošenje zahtjeva za potporu produži na 3 mjeseca, po uzoru na prethodne natječaje. Napominjemo kako je prethodni natječaj ovog tipa operacije bio otvoren više od 7 mjeseci. Prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine.
28 Bitoraj  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Intezitet javne potpore za područje kao što su Lika, Gorski kotar,Žumberak,Dalmatinska Zagora treba biti barem 70 % kako bi im dali mogućnost da se što više mladih zadrži na tom izrazito depopulacijskom prostoru. Također natječaj bi trebao biti otvoren minimalno 4 mjeseca. Djelomično prihvaćen U skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine za ovaj tip operacije nije predviđeno uvećanje intenziteta potpore za ulaganja u navedenim područjima. Ulaganja u navedenim područjima ostvaruju prednost pri odabiru temeljem nižeg indeksa razvijenosti. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine.
29 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je predviđen u iznosu od 200 milijuna kuna, ali nije napravljena podjela kolika alokacija bi bila za male i srednje poduzetnike, a kolika za velike poduzetnike, kako je bilo napravljeno u istovjetnom natječaju iz 2020. godine. Kako je u Prilogu 2. Kriteriji odabira u kriteriju 1. Veličina poduzeća predviđeno da mali i srednji poduzetnici dobivaju 10 odnosno 5 bodova više od velikih poduzetnika, što je vrlo značajna razlika, stoga je moguća situacija da niti jedan veliki poduzetnik ne uspije na ovom natječaju. Inače su veliki poduzetnici vrlo ograničeni što se tiče mogućnosti prijave na natječaje za dobivanje potpora iz ESI fondova, a ovim kriterijem im se dodatno smanjuju mogućnosti sufinaciranja projekata iz EU sredstava. Naime, poznato je da što se tiče prerade poljoprivrednih proizvoda, o velikim poduzetnicima ovisi veliki broj mikro i malih primarnih poljoprivrednih proizvođača- kooperanata. Stoga, predlažemo da ukupan iznos raspoloživih sredstava podijeli u posebnu alokaciju za male i srednje i posebnu za velike te da se u skladu s tim razdvoje i kriterij odabira, kao što je napravljeno na istovjetnom natječaju iz 2020. godine. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI), a alokacija Natječaja je određena u skladu s raspoloživim sredstvima Instrumenta. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. U korist jedinstvene alokacije za sve korisnike ide i činjenica da su raspoloživa sredstava prethodnog natječaja bila raspodijeljena u korist korisnika u rangu velikih poduzeća.
30 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Prema rokovima navedenim u prijedlogu natječaja, natječaj će biti otvoren oko dva mjeseca, što je prekratak rok uzimajući u obzir provedbu propisanih postupaka nabave prema kojima sam Poziv za dostavu ponuda treba biti otvoren najmanje 14 dana i za koji je potrebno prikupiti najmanje dvije valjane ponude, što često nije moguće postići u okviru prvog kruga nabave za sve predmete nabave. Stoga, kako bi se projekti i potrebna dokumentacija za zahtjev za potporu mogli kvalitetno pripremiti, predlažemo da natječaj bude otvoren najmanje četiri mjeseca. Prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine.
31 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo da se najviši iznos potpore po projektu poveća sa 2 mil. EUR na iznose propisane Programom ruralnog razvoja – 3 mil. EUR, odnosno 5 mil. EUR za sektore mesa i mlijeka , kako bi i srednji i veliki poduzetnici za svoje veće projekte mogli ostvariti intenzitet potpore od 50%. Naime, nakon usvajanja nove karte regionalnih potpora, prema kojoj veliki poduzetnici u drugim (nepoljoprivrednim) djelatnostima mogu ostvariti 50% potpore u Sjevernoj i Panonskoj Hrvatskoj, a srednji poduzetnici 60% potpore, smatramo da nije opravdano za djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda smanjivati najviši iznos potpore po projektu i time umanjiti efektivno ostvareni intenzitet potpore. U svim dosadašnjim natječajima iz ovog tipa operacije uvijek je bio najviši dopušteni iznos potpore od 3 mil odnosno 5 mil EUR , a ovo su jedni od rijetkih natječaja na koje se mogu prijaviti veliki poduzetnici pa i s te strane je neopravdano smanjivanje maksimalnog iznosa potpore u ovom prijedlogu. Nije prihvaćen Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Visina potpore određena je u skladu s raspoloživom alokacijom za ovaj Natječaj. Najviši iznos potpore određen je u cilju omogućavanja potpore što većem broju korisnika.
32 Revent Smart d.o.o. 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Predlažemo da rok za postavljanje pitanja bude od objave Natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, kako je bilo i na prethodnom natječaju ovog tipa operacije. Ovaj prijedlog temelji se na činjenici da se u posljednje vrijeme u sklopu drugih natječaja omogućuje postavljanje pitanja od objave natječaja do najkasnije 10-15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu. Takav vremenski period je definitivno prekratak, jer se pitanja pojavljuju tek u poodmakloj fazi pripreme projekta, kada ih više nije moguće postaviti . Nije prihvaćen Rok za postavljanje pitanja u vezi ovoga Natječaja bit će propisan Natječajem. Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste ulaganja i troškova.
33 Maksima savjetovanje d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore U točki 21. Priloga 1. Uvjeti prihvatljivosti, je propisano da unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti sljedeći zahtjev za potporu tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Smatramo da je ovaj uvjet potrebno brisati, jer se zbog vremenskog trajanja postupka ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za potporu (koji dovode do kasnijeg započinjanja s projektom) te neučestalosti objavljivanja natječaja, na ovaj način korisnike dovodi u situaciju da ne mogu prijaviti više različitih kvalitetnih projekata, koji mogu biti i iz različitih sektora koji se financiraju iz tipa operacije 4.2.1. (meso, mlijeko, voće i povrće, itd.). U skladu s čl. 10. točka j) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/19, 37/20, 31/21 i i 134/21), predmetni uvjet nije obvezan odnosno nije nužno da se propisuje u natječaju, kao što je bilo do sada. Dodatno ističemo da je u natječaju iz tipa operacije 4.2.1. pod nazivom „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice“ objavljenom u srpnju 2022. godine, u prethodno provedenom javnom savjetovanju prihvaćen ovakav komentar (vidljivo u toč. 4. Izvješća o provedenom savjetovanju) te je predmetni ograničavajući uvjet izbačen iz konačnog teksta natječaja. S obzirom da se ovaj natječaj odnosi na isti tip operacije (4.2.1.), smatramo da ovaj uvjet ne bi trebao biti, jer bi u tom slučaju došlo do nejednakosti u postupanju prema prijaviteljima na ovaj natječaj. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.2.1 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima. Uvjet prihvatljivosti je propisan u cilju proširivanja opsega i broja korisnika i ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja. S obzirom na to da završava programsko razdoblje, Ministarstvo poljoprivrede mora voditi računa o utrošku sredstava Programa ruralnog razvoja kao i sredstava Instrumenta kako ne bi došlo do opoziva sredstava.
34 ČEDO MALETIĆ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Opći troškovi su limitirani na 10% ukupno prihvatljivih troškova, a onda su iz općih troškova posebno izdvojeni samo: (i) troškovi pripreme poslovnog plana i (ii) troškovi pripreme dokumentacije, koji su onda dalje pojedinačno limitirani kao prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova. Povrh limitiranja tih troškova u relativnom iznosu, ti troškovi su dodatno limitirani u apsolutnom iznosu pa su prvi limitirani na 37.500 kuna, a drugi na 75.000 kuna. Proizlazi da su svi ostali opći troškovi prihvatljivi prema tržišnim kriterijima uz ukupno ograničenje na 10% ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova i to onako kako se dogovore prijavitelj i pružatelj usluga, osim pripreme troškova poslovnog plana i pripreme dokumentacije, čime se narušava jedanakost među pružateljima usluga svrstanih u opće troškove. Uz pretpostavke iz prijedloga natječaja - max iznos potpore od 2 mil € uz 50% intenziteta potpore, proizlazi da je max iznos ukupno prihvatljivih troškova 4 mil € pa predviđenih 2% za pripremu poslovnog plana iznosi 40.000 €, a istodobno su ograničeni na 37.500 kuna (5.000 €) što u relativnom iznosu je 0,125%, odnosno 75.000 kuna (10.000 €) za pripremu dokumentacije što je u relativnom iznosu 0,25%. Iz ovoga su vidljive ogromne disproporcije u predloženim kriterijima prema propisanom kriteriju od 2% ukupno prihvatljivih troškova pa proizlazi da se može ugovoriti tržišna cijena za ove usluge jedino za projekte do 500 tis € ukupno prihvatljivih troškova, jer jedino tada ulaze u prihvatljive troškove. Prijedlog natječaja nije posebno izdvojio troškove provođenja postupaka nabave (koji su vrlo zahtjevni, poglavito kod većih projekata), kao niti troškove provedbe projekta sve do i uključujući podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu, koje obično obavljaju pružatelji usluga koji pružaju usluge pripreme dokumentacije, a ti troškovi nisu obuhvaćeni kao prihvatljivi. Stoga, predlažemo da se iz konačne verzije natječaja izbace limiti za pripremu poslovnog plana i pripremu natječajne dokumentacije, jer se time uvodi nejednakost između tržišnih sudionika, a to se baš želi eliminirati EU politikama i ciljevima, ili da se barem izbace limiti propisani u apsolutnom iznosu. Nije prihvaćen Udio općih troškova propisan je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine. Predviđeni iznos za opće troškove te limiti po pojedinim kategorijama troškova ostat će isti do kraja provedbe Programa ruralnog razvoja radi jednakog postupanja prema svim korisnicima.
35 Live Good d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Poštovani, molimo informaciju da li ulaganje u obnovljive izvore energije, konkretno u izgradnju/rekonstrukciju solarne elektrane spada u prihvatljiv trošak. Lp Primljeno na znanje Ulaganja u izgradnju i opremanje solarnih elektrana nisu prihvatljiva u sklopu ovoga tipa operacije već u sklopu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.
36 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 14. POJMOVI 14. Pojmovi - r. POČETNIK Prema definiciji POČETNIKOM se ne smatra korisnik koji nije upisan u Upisnik poljoprivrednika, kao ni korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana, kao ni korisnik koji je upisan najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. PRIJEDLOZI: - Jasno definirati tko je početnik i uskladiti Prilog 1. s definicijom početnika iz točke 14. Natječaja - povećati potporu za korisnike početnike do 500.000 EUR Djelomično prihvaćen U vezi s prvim komentarom, definicija korisnika početnika dodatno je pojašnjena i sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju i nema registriran objekt“. U svim objavljenim natječajima od 2017. godine za ovaj tip operacije navedeno je da korisnik početnik može ostvariti potporu do 200.000 EUR. Vrijednost potpore može biti veća uz uvjet da korisnik početnik u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.
37 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 3. - LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA Jesu li u ovom Natječaju prihvatljiva ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu SVIH poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.Ugovora o funkcioniranju EU jer smo usporedbom Liste prihvatljivih troškova iz natječaja u operaciji 4.2.1. iz 2020.g. i Liste prihvatljivih troškova iz ovog Nacrta natječaja utvrdili da je u točci 2.3. OPREMA/PRERADA izbačena mogućnost ulaganja u opremu i uređaje za dekristalizaciju i homogenizaciju kao i u linije za vrcanje meda i mobilne vrcaone? Primljeno na znanje U sklopu ovoga Natječaja prihvatljiva su ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru pri čemu rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru.
38 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA U Prilogu 1., točki 43. navedeno je da je "ulaganje u kupnju gospodarskih vozila prihvatljivo isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta". Za razliku od natječaja iz 2020.g. u operaciji 4.2.1. kada je bilo točno definiran odnos ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za preradu i ulaganja u kupnju gospodarskih vozila (kada je najmanji prihvatljiv postotak ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje bio 70% od ukupne investicije) - u ovom nacrtu natječaja niti u Prilogu 1. niti u Prilogu 2. u točci 3. Vrsta ulaganja taj odnos nije točno definiran. Molimo pojašnjenje. Primljeno na znanje Natječajem nije propisan financijski udio troška gospodarskog vozila u ostalim troškovima projekta.
39 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 3. Lista prihvatljivih troškova: 3. OBJEKTI ZA PRODAJU I PREZENTACIJU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (ISKLJUČUJUĆI KUŠAONICE). Ovakvim definiranjem krajnji korisnici imaju velike probleme. U većini slučajeva su kušaone jedna neodvojiva cjelina sa prostorom za prezentaciju i prodaju poljoprivrednih proizvoda. Ovdje se također postavlja pitanje što je to prezentacija gotovih poljoprivrednih proizvoda ako nije kušanje istih. Navedeno isključenje prostora za degustaciju iziskuje odvajanje troškovnika unutar jednog objekta a u ovome slučaju unutar iste prostorije. Prema tome isključiti prostor za degustaciju od prodajnog i prezentacijskog prostora nema smisla. U dosadašnjoj provedbi mjere 4.2.1. a vezano za pitanje kušaonica, susreli smo se sa sljedećim: Postavljeno je pitanje Agenciji za plaćanja: Prema Natječaju za mjeru 4.2.1. – sektor maslinovo ulje od 28.05.2018. godine prihvatljiv trošak osim objekta za preradu ulja je bio i prostor za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda tj. ulja. Sukladno natječaju korisnik je prijavio projekt za izgradnju uljare u kojem je u prostoru gdje se nalazi dio opreme izdvojio dio za prezentaciju i prodaju proizvoda. Navedeni prostor nije fizički odvojen nego je zamišljen kao prostor gdje će se uz prezentaciju prikazati i proces prerade. Pitanje se odnosi na daljnje mogućnosti korisnika u smislu stvaranja prostora za degustaciju i kušanje maslinovog ulja uz poštivanje uvjeta prihvatljivosti. Naime, prostor za kušanje bi bio u istom prostoru u kojem se nalazi prerada, prodaja i prostor za prezentaciju te bi se uz prezentaciju organiziralo i kušanje maslinovog ulja. Budući da prostor kušaonice nije bio prihvatljiv trošak prema navedenom natječaju, a pokazala se velika potreba i upiti aktivnosti kušanja ulja koja bi rezultirala i registracijom dopunske djelatnosti OPG-a. Na osnovu svega navedenog pitanje glasi “Je li dozvoljena aktivnost kušanja maslinovog ulja kao i registracija dopunske djelatnosti kušanja na OPG-u a da investicija i dalje bude prihvatljiva u ex post kontroli“? Odgovor Agencije: stvaranja prostora za degustaciju i kušanje maslinovog ulja u izgrađenom i opremljenom objektu za preradu maslina, sufinanciranim EPFRR sredstvima, nije prihvatljivo, jer bi time došlo do diversifikacije sufinanciranog projekta u okviru operacije 4.2.1., što nije prihvatljivo, a time bi došlo i do promjene svrhe, namjene i vrste ulaganja, što nije dopušteno sukladni natječajnim uvjetima. Ovakvim odgovorom se zatvorila svaka mogućnost razvoja i prilagodbe poljoprivrednog gospodarstva tržištu sve dok ne prođe period od 5 godina. PRIJEDLOG: omogućiti prostore za degustaciju poljoprivrednog proizvoda koji je predmet prerade kako bi se izbjegli bespotrebni troškovi odvajanja troškovnika, a i stopiranje prilagodbe proizvodnje zahtjevima tržišta. Nije prihvaćen U skladu s prethodno danim odgovorom, ulaganja u diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje nisu prihvatljiva u sklopu ovoga tipa operacije.
40 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Skrećemo pozornost da bi u fazi e-savjetovanja uz Nacrt natječaja, Listu prihvatljivih troškova, Kriterije odabira i Uvjete prihvatlivosti trebalo objaviti i Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu jer se u tom popisu često mogu naći nejasno definirani uvjeti ishođenja propisanih dokumenata za podnošenje Zahtjeva za potporu (kao npr. da li će kao i u natječaju za operaciju 4.1.1. "Ulaganje u mliječno govedarstvo" biti potrebno izraditi Glavni projekt za opremanje objekta i tražiti Mišljenje Upravnih odjela za prostorno uređenje da li za opremanje treba Građevinska dozvola ili ne...) Nije prihvaćen Popis dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu ne objavljuje se uz ostalu dokumentaciju objavljenu na e-savjetovanju, jer završni dokumenti nastaju tak nakon završenog e-savjetovanja i analize svih zaprimljenih komentara.
41 Inter-delta d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Predložena bodovna lista preferira dogradnju postojećeg objekta i to bez ikakve obveze za ugradnjom nove tehnologije (što svi prijavitelji imaju jer moraju imati broj odobrenog objekta, pa samim time i objekt) dok je razvoj ruralnog poduzetništva sasvim sigurno zasnovan na uvođenju novih proizvodnih objekata koji suvremenom tehnologijom i načinom izgradnje podržavaju zelenu, digitalno upravljanu, energetski samodostatnu procesnu industriju, te bi trebali biti i preferirani od strane Ministarstva. Primljeno na znanje Točkom 70. Priloga 1 ovoga Natječaja propisano je da predmet ulaganja mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu, što podrazumijeva da je u objektu instalirana oprema. Točkom 26. Priloga 1 ovoga Natječaja propisano je da ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente koja je definirana u točki 14. stavku dd) Natječaja (pojmovnik) i Prilogu 3 ovoga Natječaja (Lista prihvatljivih troškova).
42 TIM obrt za usluge  , 17. POPIS PRILOGA Svrha predmetnog natječaja uključuje povećanje zapošljavanja te tranziciju u zeleno i digitalno gospodarstvo ulaganjem u kapacitete prerade. U Prilogu 2. Kriteriju odabira nije predviđena dodjela bodova za stvaranje radnih mjesta kao ni dodjela bodova za zelene i digitalne tehnologije. Također smatramo da je kriterij odabira 1. Veličina poduzeća diskriminatoran te je prednost dodjele bespovratnih sredstava dana malim i srednjim društvima. Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Sredstva Instrumenta koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća.
43 MEVAL d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA U Prilogu 2. i kriteriju 1. Veličina poduzeća, skrećemo pažnju na neravnopravnu raspodjelu bodova, a čime će se u kompletu narušiti svrha Natječaja. Naime, Svrha natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu. Jedna od glavnih ciljeva EU i preporuke o MSP- ovima da se osigurana sredstva iz namjenskih mjera potpore dodjeljuju samo onim poduzećima kojima su stvarno potrebna, a predloženom podjelom bodova postoji upitnost da li će se mikro segment pokriti odnosno trenutnom raspodjelom prednost bespovratnih sredstava omogućiti će se prvenstveno malim i srednjim poduzećima. Nastavno predlažemo izjednačavanje mikro i malih društva na isti način kao i kod Mjere 8., a čime će se osigurati ravnopravnija podjela bodova u kriteriju koji ionako ima vrlo tanku granicu u utvrđivanju mikro i makro segmenta. Nadalje skrećemo pažnju da Natječaj kroz bodovanje ne potiče Svrhu i doprinos Poziva… tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Sredstva Instrumenta koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. Tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu ne boduje se u sklopu kriterija odabira jer je propisana kao uvjet prihvatljivosti.
44 Intersnack Adria d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Predlažemo izmjenu kriterija odabira s obzirom na to da se njima ne biraju projekti koji doprinose zapošljavanju i tvrtke koje imaju financijske kapacitete za njihovu realizaciju. Ukazujemo na činjenicu da je svrha natječaja zapošljavanje, no ono se ne boduje niti će predstavljati ugovornu obvezu. Nadalje, bodovanje financijskih kapaciteta za provedbu projekata ključno je za uspješnu provedbu projekata i njihovu realizaciju i punom obujmu. Nastavno na prethodno navedeno, predlažemo korištenje sustava bodovanja s prethodnog natječaja iz 2020. godine. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Sredstva za ovaj Natječaj osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI). Sredstva Instrumenta koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom. Potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalizacija proizvodnje).
45 Intersnack Adria d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA U prilogu 2, pod točkom 6 Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja), predlaže se način bodovanja prema grupama razvijenosti područja pojedinih JLS-ova (I.-IV., V.-VIII. i V.-VIII. skupina na brdsko-planinskim područjima i otocima).Ovakav način bodovanja smatramo nepravednim za manje razvijena ruralna područja, koja je potrebno poticati u smislu povećanja konkurentnosti, unaprjeđenja gospodarskog razvoja te dodatnih zapošljavanja, a koja se prema predloženom bodovanju izjednačavaju sa značajno razvijenijim područjima (npr. područje u I. skupini bodovno se izjednačava sa područjem u IV. skupini). Predlažemo izmjenu sustava bodovanja na način da se bodovi dodjeljuju za svaki indeks razvijenosti zasebno, kao što je bilo na prethodnom natječaju u sklopu istog tipa operacije. Nije prihvaćen Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave naveden je u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u načelima za odabir projekata u sklopu ovoga tipa operacije, a odnos bodova univerzalan je za sve natječaje.
46 PERUTNINA PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, kriterije odabira iz prethodnih 4.2.1. natječaja smatramo adekvatnima za evaluaciju projekata. Naime, kriteriji kao što su duljina poslovanja korisnika, uspješnost poslovanja korisnika i pokrivenost ulaganja prihodima, jasno su ukazivali na provedbene kapacitete prijavitelja. Ukazujemo na činjenicu da su takvi kriteriji standardni u svim natječajima koji se raspisuju iz ESI fondova i NPOO-a, stoga predlažemo njihovo uvrštavanje u kriterije odabira. Dodatno, ukazujemo kako se natječem ne boduju projekti koji kao rezultat imaju povećanje zapošljavanja. Na taj način se izjednačavaju projekti koji ne rezultiraju zapošljavanjem i projekti koji značajno doprinose rastu zapošljavanja, a time i razvoju ruralnih područja. S obzirom na to da i svrha natječaja navodi porast zapošljavanja, predlažemo da se porast zapošljavanja boduje pri odabiru projekata. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalizacija proizvodnje). Sredstva Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom.
47 Spider grupa d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA S obzirom na to da su kriteriji odabira značajno promijenjeni u odnosu na natječaj iz 2020. godine, na način da su izbačeni ključni kriteriji odabira, predlažemo njihovu izmjenu. Naime, predloženi kriteriji odabira negativno će utjecati na kvalitetu odabranih projekata, odnosno, rezultirati će odabirom manje kvalitetnih prijavitelja i projekata, te se neće postići osnovni cilj mjere 4. 1) Stvaranje novih radnih mjesta ključan je preduvjet razvoja ruralnih područja, a njegovim izbacivanjem se šalje poruka da se potiču projekti koji ne stvaraju radna mjesta. 2) Kriteriji Duljina poslovanja korisnika, Uspješnost poslovanja korisnika i Pokrivenost ulaganja prihodima ključni su pokazatelji kapaciteta nositelja projekta za uspješnom provedbom projekta. Smatramo da će izbacivanje predmetnih kriterija smanjiti iskoristivost dodijeljenih EU sredstava, te predlažemo da oni budu sastavni dio kriterija odabira. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalizacija proizvodnje). Sredstva Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom.
48 Spider grupa d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Smatramo da će promjena bodovanja na kriteriju indeksa razvijenosti JLS-a u kojemu se provodi ulaganja, negativno utjecati na razvoj ruralnih područja. Na primjer, izjednačavanje bodova koji se dodjeljuju za 1. i 4. skupinu smatramo pogrešnim, te ono ne doprinosi razvoju slabije razvijenih ruralnih područja Republike Hrvatske. Primjerice, Općina Civljane pripada 1. razvojnoj skupini JLS s indeksom razvijenosti 37,772, dok općina Draganić pripada 4. razvojnoj skupini JLS s indeksom razvijenosti 99,978. Usporedbom razvojnih indeksa, vidljivo je da je razlika u razvijenosti veća od 2,5 puta, a oba JLS-a ostvaruju isti broj bodova. Stoga predlažemo promjenu načina bodovanja koji se koristio na prethodnom natječaju ovog tipa operacije: 1. ulaganje na području JLS-a koje pripada I. skupini – 10 bodova 2. ulaganja na području JLS-a koje pripada II. skupini – 8 bodova 3. ulaganja na području JLS-a koje pripada III. skupini – 7 bodova 4. ulaganja na području JLS-a koje pripada IV. skupini – 6 bodova 5. ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. i VI. skupini – 6 bodova 6. ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u VII. i VIII. skupini – 5 bodova 7. ulaganja na području JLS-a koje pripada V. skupini – 4 boda 8. ulaganja na području JLS-a koje pripada VI. skupini – 3 boda 9. ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini – 2 boda 10. ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini – 1 bod Nije prihvaćen Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave naveden je u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u načelima za odabir projekata u sklopu ovoga tipa operacije, a odnos bodova univerzalan je za sve natječaje.
49 Spider grupa d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Iz natječaja nije jasno da li se izgradnja skladišta sirovina ili gotove robe smatra objektom prerade. Apeliramo da se navedeno pojasni te da se skladišta smatraju objektom prerade jer su sastavni i nužni dio proizvodnog procesa. U slučaju da se skladišta ne smatraju objektom prerade, projekti koji se isključivo odnose na izgradnju skladišta na kriteriju 3. Vrsta ulaganja ostvaruju 0 bodove, zbog čega posljedično niti ne prelaze minimalni bodovni prag. Vlastita skladišta su svakako preduvjet za konkurentnu proizvodnju te predlažemo da se klasificiraju kao objekt prerade te da se za njih dodjeljuju bodovi. Primljeno na znanje Objekt prerade definiran je u Listi prihvatljivih troškova gdje su navedeni svi troškovi prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu ovoga Natječaja.
50 Spider grupa d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Iako svrha predmetnog natječaja uključuje i povećanje zapošljavanja, u Prilogu 2. Kriteriji odabira nije predviđena dodjela bodova za stvaranje radnih mjesta. Smatramo da poticanje projekata koji ne generiraju nova radna mjesta neće doprinijeti razvoju ruralnih područja te predlažemo uvrštavanje zapošljavanja u kriterije odabira, po uzoru na prethodne natječaje. Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Sredstva Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom.
51 Revent Smart d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova U Prilogu 3, kod kategorije prihvatljivog troška „Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade“ navodi se sljedeći uvjet u fusnoti: „Strojevi i oprema imaju mogućnost digitalnog bilježenja/praćenja parametara (npr. temperature, vlage i sl.)“. Smatramo da je ovaj uvjet općenit te ga nije moguće primijeniti na svu navedenu opremu (npr. oprema za pomoć pri usmjeravanju životinja tijekom njihovog premještanja u klaonici, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanitaciju, zbrinjavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže i otpada, oprema za manipulaciju sirovina i gotovih proizvoda, oprema za čišćenje, oprema i strojevi za transport u objektu i unutar kruga objekta itd.). Predlažemo da se navedeno detaljno pojasni i prilagodi na način da se kriterij odnosi samo na opremu koja u praksi ima mogućnost digitalnog bilježenja/praćenja parametara. Prihvaćen U Listi prihvatljivih troškova dopunjen je tekst pojašnjenja u vezi digitalne komponente ulaganja te sada glasi: „Strojevi i oprema/ugrađena oprema koji imaju mogućnost digitalnog bilježenja/praćenja parametara (npr. temperature, vlage i sl.) i/ili strojevi i oprema/ugrađena oprema koji omogućuju automatizaciju i/ili robotizaciju proizvodnog procesa (oprema četvrte industrijske revolucije (4IR ili Industrija 4.0)), smatraju se digitalnom komponentom ulaganja. Navedena karakteristika digitalne komponente se mora jasno iščitati iz specifikacije troška u odabranoj ponudi (ili odabranim ponudama).“ Također, uvedena je i definicija pojma digitalne komponente u poglavlje „Pojmovi“ teksta Natječaja kako slijedi: „Digitalna komponenta znači ulaganje u strojeve i opremu koji imaju mogućnost digitalnog bilježenja/praćenja parametara (npr. temperature, vlage i sl.) i/ili strojeve i opremu koji omogućuju automatizaciju i/ili robotizaciju proizvodnog procesa (oprema četvrte industrijske revolucije (4IR ili Industrija 4.0)). Navedena karakteristika digitalne komponente se mora jasno iščitati iz specifikacije troška u odabranoj ponudi (ili odabranim ponudama) i računima za odobreni trošak dostavljenim u zahtjevu za isplatu“.
52 Revent Smart d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova. U prilogu 3, kod kategorije prihvatljivog troška „Građenja/rekonstrukcije objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom“ navodi se sljedeći uvjet u fusnoti: „Objekt mora biti projektiran na način da po završetku ulaganja ispunjava uvjete za dobivanje energetskog certifikata najmanje razreda B“. Smatramo da je ovaj uvjet općenit te ga nije moguće primijeniti na sve navedene objekte, kao što su npr. skladišta ili pogoni za preradu koji se ne griju te za njih uopće nije moguće ishoditi energetski certifikat. Predlažemo da se navedeno detaljno pojasni i prilagodi na način da se kriterij odnosi samo na grijane objekte za koje je moguće ishoditi energetski certifikat. Primljeno na znanje Uvjet prihvatljivosti br. 26 je izmijenjen te sada glasi: „Ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente koja je definirana u točki 14. stavku dd) Natječaja i Prilogu 3 ovoga Natječaja“. Isto je dovelo i do izmjene u Prilogu 3 u kojem je izmijenjena fusnota koja sada glasi: „Strojevi i oprema/ugrađena oprema koji imaju mogućnost digitalnog bilježenja/praćenja parametara (npr. temperature, vlage i sl.) i/ili strojevi i oprema/ugrađena oprema koji omogućuju automatizaciju i/ili robotizaciju proizvodnog procesa (oprema četvrte industrijske revolucije (4IR ili Industrija 4.0)), smatraju se digitalnom komponentom ulaganja. Navedena karakteristika digitalne komponente se mora jasno iščitati iz specifikacije troška u odabranoj ponudi (ili odabranim ponudama)“.
53 Revent Smart d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na Prilog 2 - Kriteriji odabira. Izmjena kriterija odabira u odnosu na prethodne natječaje, na način da su izbačeni brojni ključni kriteriji odabira, negativno će utjecati na kvalitetu odabranih projekata za sufinanciranje i njihovu provedivost, te u konačnici iskoristivost bespovratnih sredstava. U nastavku su navedeni kriteriji koji su izbačeni: a. Stvaranje novih radnih mjesta – izbacivanjem predmetnog kriterija, koji je ujedno bio ugovorna obveza na prethodnim natječajima, potiču se projekti koji ne generiraju nova radna mjesta. Drugim riječima, smatra se da zapošljavanje nije važan element projekata kojima se dodjeljuje potpora. b. Duljina poslovanja korisnika – izbacivanjem predmetnog kriterija, povećava se rizik da prihvaćeni projekt neće biti proveden. Naime, predmetni kriterij ukazuje na dužinu poslovanja tvrtke u djelatnosti prerade koja je predmet ulaganja te ukazuje na sposobnost tvrtke da u njemu uspješno posluje. Navedeno se ne odnosi na poduzetnike početnike koji posluju do dvije godine, već smatramo da je potrebno bodovati dužinu poslovanja izvan kategorije početnika. c. Uspješnost poslovanja korisnika – kao i kod prethodnog kriterija, izbacivanjem ovog kriterija, povećava se rizik da prihvaćeni projekt neće biti proveden. Naime, predmetni kriterij ukazuje na financijske kapacitete tvrtke koji su ključni za uspješnu provedbu projekta, bilo vlastitim sredstvima ili kreditom banke. d. Pokrivenost ulaganja prihodima – kao i kod prethodnog kriterija, izbacivanjem ovog kriterija, povećava se rizik da prihvaćeni projekt neće biti proveden. Naime, predmetni kriterij ukazuje na omjer prihoda tvrtke i veličinu projekta, te se njime ukazuje na sposobnost tvrtke da prihvaćeni projekt provede u punom obujmu i u za to propisanom vremenu. Izbacivanjem prethodno navedenih kriterija odabira, najvažniju investicijsku mjeru Programa ruralnog razvoja (potpore iznose do 5 mil. EUR) praktički se izjednačuje s mjerom 6, točnije operacijama 6.1.1. i 6.3.1. gdje su iznosi potpore 50.000 EUR odnosno 15.000 EUR. Smatramo da će ovakva izmjena kriterija odabira rezultirati odabirom manje kvalitetnih prijavitelja i projekata, te da se neće postići osnovni cilj mjere 4. Nastavno na sve gore navedeno, predlažemo izmjene navedenih kriterija odabira kako bi se omogućio odabir najkvalitetnijih i najspremnijih projekata koji će doprinijeti povećanju zaposlenosti i razvoju hrvatskog gospodarstva u ruralnim područjima. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalizacija proizvodnje).
54 Revent Smart d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na Prilog 2 - Kriteriji odabira. U Prilogu 2, pod dodatnim objašnjenjima za Kriterij odabira br. 3 „Vrsta ulaganja“ navodi se sljedeće: „Ako se ulaganje odnosi na kombinaciju ulaganja navedenih u podtočkama 3.1 i 3.2 ili 3.2 i 3.3 ovoga Priloga, korisnik ostvaruje bodove za ulaganje s manjim brojem bodova.“ Smatramo da dodjeljivanje manjeg broja bodova u slučaju kombinacije ulaganja nije pravedno. Na primjer, ako Korisnik ulaže 3 mil. EUR u rekonstrukciju postojećeg objekta prerade i nabavlja jedan stroj u vrijednosti 100 tis. EUR, prema predloženom načinu bodovanja ostvaruje manje bodova iako rekonstrukcija iznosi 97% prihvatljivih troškova ulaganja. Predlažemo da se izmjeni sustav bodovanja za navedeni kriterij i da se u slučaju kombinacije ulaganja ostvare bodovi za onu podtočku, odnosno vrstu ulaganja na koju se odnosi najveći postotni udio prihvatljivih troškova, kao što je to slučaj i u drugim natječajima. Nije prihvaćen S obzirom na ograničena sredstva Natječaja te uzimajući u obzir najveći iznos potpore, u slučaju kombinacije ulaganja korisnik ostvaruje bodove za ulaganje s manjim brojem bodova.
55 Revent Smart d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na Prilog 2 - Kriteriji odabira. U Prilogu 2, pod točkom 3 „Vrsta ulaganja“ potrebno je detaljnije razjasniti što se sve podrazumijeva pod pojmom objekt prerade. Na primjer, smatraju li se objektom prerade i popratni objekti kao što su skladišta sirovina i gotovih proizvoda. Naime, skladišta su ključan dio u poslovanju kod sektora prerade, jer ista osiguravaju neprekidnost proizvodnje i održavaju kvalitetu skladištenih materijala, odnosno povećavaju konkurentsku prednost poduzeća uz što manje troškove. Predlažemo da (ukoliko nisu) skladišta budu podrazumijevana kao objekt prerade, jer će u suprotnom svi projekti koji ulažu u izgradnju/rekonstrukciju ili opremanje skladišta ostvariti 0 bodova, odnosno niti jedan takav projekt nema šansu biti sufinanciran. Dodatno, u Prilogu 3. navode se prihvatljivi troškovi izgradnje/rekonstrukcije objekata za preradu obuhvaćaju i prostore za skladištenje, prema čemu se može zaključiti da prostori za skladištenje zapravo jesu objekti za preradu. Primljeno na znanje Objekt prerade definiran je u Listi prihvatljivih troškova gdje su navedeni svi troškovi prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu ovoga Natječaja.
56 Revent Smart d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar se odnosi na Prilog 2 -Kriteriji odabira Svrha predmetnog natječaja je, između ostalog, ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja, no u Kriteriju odabira nije predviđeno dodjeljivanje bodova za doprinos stvaranju novih radnih mjesta. Smatramo da će navedeno imati kontraproduktivan efekt jer Korisnici neće htjeti nametnuti bespotrebnu ugovornu obvezu zapošljavanja ukoliko ne budu imali koristi u pogledu ostvarivanja dodatnih bodova. Dodatno, u Nacrtu natječaja pod točkom 7d) navodi se potreba unosa podataka za pokazatelj zapošljavanja u radnom listu u poslovnom planu, koji također nema nikakvih ciljnih vrijednosti. Predlažemo da se u Kriterij odabira doda doprinos ulaganja za stvaranje novih radnih mjesta, koji će ujedno postati ugovorna obveza kao što je to bilo i na prethodnim natječajima u sklopu istog tipa operacije. Na taj će se način poticati projekti koji generiraju nova radna mjesta i koji su u skladu sa Svrhom predmetnog natječaja. Djelomično prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Sredstva Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost (EURI) koja su na raspolaganju kao odgovor na COVID krizu, uzimaju u obzir i problem koji je nastao na tržištu s radnom snagom. Pokazatelj provedbe projekta u sklopu ovoga Natječaja se iskazuje kroz podatke koje korisnik unosi u zahtjev za potporu i predstavljaju iznos troška za digitalnu komponentu projekta (svaki trošak naveden pojedinačno uz pripadajući iznos te zbroj istih).
57 Bimontinženjering j.d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Ministarstvo poljoprivrede u svom natječaju mjera 8.6.2 drži jednakopravnima mikro i male poduzetnike te smatramo da i mjera 4.2.1 trebala slijediti isto jer su mikro poduzetnici okosnica poduzetništva u RH Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ pri čemu prednost pri odabiru imaju ulaganja malih i srednjih korisnika. Dodatno, potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća.
58 Bimontinženjering j.d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, mikropoduzetnici predstavljaju udarnu poduzetničku snagu RH te smatramo da su mjerom 4.2.1 podcijenjeni u odnosu na male poduzetnike sa kojima su barem jednakopravni te je nužno potrebno izjednačiti ih u bodovnoj listi kao što to čine u Minstarstvu financija, kao i samo Ministarstvo poljoprivrede u drugim natječajima. Lp Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ pri čemu prednost pri odabiru imaju ulaganja malih i srednjih korisnika. Dodatno, potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća.
59 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA U Prilogu 2. Kriteriji odabira, pod objašnjenjem za dodjelu bodova za kriterij 4. „Sektor ulaganja“ navedeno je da ako se ulaganje odnosi na različite sektore, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova. S obzirom da korisnik koji ima ulaganja u različite sektore može imati iznos ulaganja u primjerice sektor mesa i mlijeka koji je viši od iznosa ulaganja drugog korisnika koji isključivo ulaže u sektor mesa i mlijeka, proizlazi da je prema predloženom načinu ostvarivanja bodova korisnik s ulaganjem u više sektora neopravdano zakinut za bodove iako ima veći doprinos (u smislu iznosa ulaganja) sektoru mesa i mlijeka, odnosno na ovaj način se s takvim korisnicima koji ulažu u više sektora nejednako postupa u odnosu na korisnike koji ulažu u isključivo jedan sektor. Stoga predlažemo da se u slučaju ulaganja u različite sektore ostvaruju bodovi za sektor s višem brojem bodova. Nije prihvaćen S obzirom na ograničena sredstva Natječaja te uzimajući u obzir najveći iznos potpore, potrebe da se obuhvati veći broj korisnika i ispune ciljevi Instrumenta, prioritizaciju potreba za ulaganjem potrebno je donositi i na razini korisnika.
60 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Vezano za Prilog 2. Kriteriji odabira, smatramo potrebnim izmijeniti kriterij 2. „Postojeći korisnik tipa operacije 4.2.1“ kojim se u suštini penaliziraju korisnici koji su prije odradili projekt sufinanciran iz ovog tipa operacije, a što za takve korisnike, upravo suprotno postavljenom načinu dodjele bodova, govori o kapacitetima korisnika za uspješnu provedbu i novog prijavljenog projekta. Naime, u cijelom prilogu 2. Kriteriji odabira se nigdje ne dodjeljuju bodovi za kapacitete korisnika za provedbu projekta, a čime bi se osiguralo da na natječaju prolaze kvalitetni projekti korisnika koji imaju potrebne financijske i organizacijske kapacitete za njihovu provedbu, već se na ovaj način kroz navedeni kriterij 2. preferiraju i mogući korisnici koji nemaju potrebne provedbene kapacitete. Stoga smatramo da je umjesto navedenog kriterija potrebno uvesti primjerice kriterij uspješnosti poslovanja (izračunat kao EBITDA marža) ili pokrivenosti ulaganja prihodima ili duljina poslovanja korisnika ili sličan kriterij kojim se preferiraju korisnici s potrebnim kapacitetima za provedbu projekta. Primljeno na znanje Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je u cilju proširivanja opsega i broja korisnika i ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja. Pojedini kriteriji odabira korišteni na prethodnim natječajima za ovaj tip operacije, a koji nisu uključeni u ovaj Natječaj, nisu relevantni zbog same svrhe ovoga Natječaja, dok pojedini nisu korišteni, jer su propisani kao uvjet prihvatljivosti (npr. digitalizacija proizvodnje).
61 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Vezano za Prilog 2. Kriteriji odabira, smatramo da na kriteriju 3. „Vrsta ulaganja“ najviše bodova trebaju ostvarivati ulaganja u opremu i strojeve, jer upravo takva ulaganja doprinose cilju Natječaja „..tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu“, dok rekonstrukcija objekta prerade (za koju je u prijedlogu stavljen najviši broj bodova) ne doprinosi ovom cilju u toj mjeri. Naime, ulaganja u opremu i strojeve doprinose i zelenoj i digitalnoj tranziciji, s obzirom da svi novi strojevi i oprema koji se sada proizvode i mogu se nabaviti na tržištu, su energetski učinkovitiji i omogućuju veću digitalizaciju odnosno automatizaciju poslovanja. S druge strane, rekonstrukcija objekta ne mora doprinijeti niti zelenoj niti digitalnoj tranziciji, jer ovisi o kakvoj vrsti rekonstrukcije se radi, odnosno većinom će moći doprinijeti samo zelenoj komponenti, ali ne i digitalnoj. Iz tog razloga, smatramo primjerenijim da se ovaj kriterij definira na način kako je bio propisan i u istovjetnom natječaju iz 2020. godine, na način da se najviše bodova ostvaruje za vrstu ulaganja „oprema i strojevi za tehnološki proces prerade u postojećem objektu prerade (min. 70% prihvatljivih troškova u projektu)“. Primljeno na znanje Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, pri čemu prednost pri odabiru imaju ulaganja u modernizaciju/rekonstrukciju postojećih kapaciteta. Uvjetima prihvatljivosti u Prilogu 1 ovoga Natječaja, odnosno točkom 26. propisano je da ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente koja je definirana u točki 14. stavku dd) Natječaja i Prilogu 3 Natječaja. Osim toga, trošak mora biti naveden u Listi prihvatljivih troškova, pri čemu najmanje jedan trošak mora ispuniti uvjet koji se odnosi na digitalnu komponentu.
62 Fragaria doo  , 17. POPIS PRILOGA U Prilogu 2- Kriteriji odabira, točka 2.1. "korisnik do objave ovog natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovog tipa operacije" predlažemo da se doda tekst ".. u posljednjih 5 godina od dana objave ovog natječaja." Nije prihvaćen Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je u cilju proširivanja opsega i broja korisnika i ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja.
63 Branka Beber Radić  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, U Republici Hrvatskoj mikro poduzetnici su većina, te ih ne treba zanemarivati u razvojnom procesu za koje i služe EU fondovi. Stoga je nužno potrebno izjednačiti ih u bodovnoj listi sa malim poduzetnicima (kao što to recimo imate u tipu operacije 8.6.2 i dr.) Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ pri čemu prednost pri odabiru imaju ulaganja malih i srednjih korisnika. Dodatno, potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća.
64 Inter-delta d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Želimo li stvarno poduprijeti razvoj prehrambene prerađivačke industrije, digitalnu i zelenu tranziciju, te dignuti dodatnu vrijednost (što je i u samom naslovu Vašeg natječaja) onda nikako nove tvornice, energetski samodostatne, zelene, digitalno upravljane, ne mogu imati manje bodova od neke dogradnje postojećeg objekta (i to bez ikakve potrebe ugradnje nove tehnologije). Svi prijavitelji na mjeru 4.2.1 moraju imati broj odobrenog objekta (pa samim time i postojeći objekt), pa je izgradnja potpuno novog i tehnološki suvremenijeg objekta sasvim sigurno potrebnija razvoju R. Hrvatske, te zaslužuje i adekvatan pristup bodovnim kriterijima. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ pri čemu prednost pri odabiru imaju ulaganja u modernizaciju/rekonstrukciju postojećih kapaciteta.
65 Inter-delta d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Ministarstvo Gospodarstva bodovnom listom preferira velike i srednje poduzetnike. Ako sada Ministarstvo Poljoprivrede svojim bodovnim kriterijima bude preferiralo male i srednje poduzetnike, tada će doći do drastičnog odstupanja od osnovnih načela Bruxelles-a, te apsolutno zapostaviti mikro prijavitelje koji čine apsolutnu večinu poduzetnika u R. Hrvatskoj i trebali bi svakako biti barem jednakopravni u bodovima sa malim poduzetnicima, kao što ih izjednačuju i u Ministarstvu Financija, te ostalim natječajima, uključujući i natječaje samog Ministarstva Poljoprivrede. Nije prihvaćen Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ pri čemu prednost pri odabiru imaju ulaganja malih i srednjih korisnika. Dodatno, potpora u okviru Instrumenta treba biti posebno usmjerena na mala i srednja poduzeća.