Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ   Prilog 1 Uvjeti prihvatljivosti – točka 18. Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.2.2 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu – obrisati ovaj uvjet ili barem isključiti povezana/partnerska poduzeća jer je provedba projekata znatno duža zbog poteškoća na tržištu. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.2.2 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima.
2 Hlad usluge d.o.o.   Poštovani, U Prilogu 2, točka 2.1, se dodatno dodjeljuju bodovi korisnicima koji do objave Natječaja nisu ostvarili potporu u sklopu ovog tipa operacije. Dodatno, u opisu pojmova definicija početnika je : x. početnik je korisnik koji u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt. Kao društvo imamo situaciju da smo već odradili natječaj iz ovog tipa operacije, a da smo još uvijek i početnici s obzirom da je do objave nacrta prošlo manje od 2 godine od registracije objekta u odgovarajućim registrima. Tako da bismo s 2 strane bili u nepovoljnijem položaju, 5 bodova manje u bodovanju i ponovno status početnika s druge strane. Predlažemo da se subjekti koji su već ostvarili potporu u sklopu ovog tipa operacije ne smatraju početnicima bez obzira da li je prošlo 2 godine od upisa u određene registre. Primljeno na znanje Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je u cilju proširivanja opsega i broja korisnika i ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja.
3 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je prekratak. Treba imati u vidu da se projekti počinju pripremati tek kada se najavi ili objavi natječaj, a i predloženi rok obuhvaća period blagdana kada većina ne radi (naglasak na projektante i ponuditelje). Korisnici će se prijaviti sa nepotpunim ili praznim zahtjevima za potporu. Uz to, HEP neće stići izdati EES koja je neophodna za pripremu projekta, već sada imamo informaciju da se čeka minimalno 3 mjeseca na ishođenje. Predlažemo objavu natječaja ove godine kako bi korisnici stigli kvalitetno pripremiti projekte, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostave Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od kraja siječnja 2023. ili početka veljače 2023. Prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine.
4 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Prema rokovima navedenim u prijedlogu natječaja, natječaj će biti otvoren oko dva mjeseca, što je prekratak rok uzimajući u obzir provedbu propisanih postupaka nabave prema kojima sam Poziv za dostavu ponuda treba biti otvoren najmanje 14 dana i za koji je potrebno prikupiti najmanje dvije valjane ponude, što često nije moguće postići u okviru prvog kruga nabave za sve predmete nabave. Stoga, kako bi se projekti i potrebna dokumentacija za zahtjev za potporu mogli kvalitetno pripremiti, predlažemo da natječaj bude otvoren najmanje četiri mjeseca. Prihvaćen Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je izmijenjen te će se zahtjevi moći podnositi od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine.
5 Maksima savjetovanje d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore U točki 18. Priloga 1. Uvjeti prihvatljivosti, je propisano da unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti sljedeći zahtjev za potporu tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Smatramo da je ovaj uvjet potrebno brisati, jer se zbog vremenskog trajanja postupka ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za potporu (koji dovode do kasnijeg započinjanja s projektom) te neučestalosti objavljivanja natječaja, na ovaj način korisnike dovodi u situaciju da ne mogu prijaviti više različitih kvalitetnih projekata, koji se mogu odnositi i na projekte ulaganja u OIE za različite sektore prerade (meso, mlijeko, voće i povrće, itd.). U skladu s čl. 10. točka j) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/19, 37/20, 31/21 i i 134/21), predmetni uvjet nije obvezan odnosno nije nužno da se propisuje u natječaju, kao što je bio do sada slučaj. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.2.2 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima.
6 Konzultant 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Opći troškovi su limitirani na 10% ukupno prihvatljivih troškova, a onda su iz općih troškova posebno izdvojeni samo: (i) troškovi pripreme poslovnog plana i (ii) troškovi pripreme dokumentacije, koji su onda dalje pojedinačno limitirani kao prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova. Povrh limitiranja tih troškova u relativnom iznosu, ti troškovi su dodatno limitirani u apsolutnom iznosu pa su prvi limitirani na 37.500 kuna, a drugi na 75.000 kuna. Proizlazi da su svi ostali opći troškovi prihvatljivi prema tržišnim kriterijima uz ukupno ograničenje na 10% ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova i to onako kako se dogovore prijavitelj i pružatelj usluga, osim pripreme troškova poslovnog plana i pripreme dokumentacije, čime se narušava jedanakost među pružateljima usluga svrstanih u opće troškove. Uz pretpostavke iz prijedloga natječaja - max iznos potpore od 2 mil € uz 50% intenziteta potpore, proizlazi da je max iznos ukupno prihvatljivih troškova 4 mil € pa predviđenih 2% za pripremu poslovnog plana iznosi 40.000 €, a istodobno su ograničeni na 37.500 kuna (5.000 €) što u relativnom iznosu je 0,125%, odnosno 75.000 kuna (10.000 €) za pripremu dokumentacije što je u relativnom iznosu 0,25%. Iz ovoga su vidljive ogromne disproporcije u predloženim kriterijima prema propisanom kriteriju od 2% ukupno prihvatljivih troškova pa proizlazi da se može ugovoriti tržišna cijena za ove usluge jedino za projekte do 500 tis € ukupno prihvatljivih troškova, jer jedino tada ulaze u prihvatljive troškove. Prijedlog natječaja nije posebno izdvojio troškove provođenja postupaka nabave (koji su vrlo zahtjevni, poglavito kod većih projekata), kao niti troškove provedbe projekta sve do i uključujući podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu, koje obično obavljaju pružatelji usluga koji pružaju usluge pripreme dokumentacije, a ti troškovi nisu obuhvaćeni kao prihvatljivi. Stoga, predlažemo da se iz konačne verzije natječaja izbace limiti za pripremu poslovnog plana i pripremu natječajne dokumentacije, jer se time uvodi nejednakost između tržišnih sudionika, a to se baš želi eliminirati EU politikama i ciljevima, ili da se barem izbace limiti propisani u apsolutnom iznosu. Nije prihvaćen Udio općih troškova propisan je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine. Predviđeni iznos za opće troškove te limiti po pojedinim kategorijama troškova ostat će isti do kraja provedbe Programa ruralnog razvoja radi jednakog postupanja prema svim korisnicima.
7 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 14. POJMOVI 14. POJMOVI - x. POČETNIK Prema definiciji u Točki 14. Pojmovi - x. POČETNIK - početnikom se ne smatra korisnik koji nije upisan u Upisnik poljoprivrednika, kao ni korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana, kao ni korisnik koji je upisan najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju. PRIJEDLOG: Jasno definirati tko je početnik i uskladiti Prilog 1. s definicijom početnika iz točke 14. Natječaja Prihvaćen Definicija korisnika početnika dodatno je pojašnjena i sada glasi: „početnik je korisnik koji u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla kraće od dvije godine ili je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju i nema registriran objekt“.
8 Apsolon d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Komentar na Prilog 1. Uvjeti prihvatljivosti U točki 18. je propisano da unutar istog tipa operacije korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti sljedeći zahtjev za potporu tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Ovaj uvjet je potrebno brisati, jer se zbog vremenskog trajanja postupka ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za potporu (koji dovode do kasnijeg započinjanja s projektom) te neučestalosti objavljivanja natječaja, na ovaj način korisnike dovodi u situaciju da ne mogu prijaviti više različitih kvalitetnih projekata. Dodatno, poremećaji u dobavnim lancima izazvani COVID-19 pandemijom i negativan utjecaj na cjelokupno poslovanje izazvan ratom u Ukrajini, značajno su produžili realizaciju projektnih aktivnosti planiranih u prethodnim prijavama. U skladu s čl. 10. točka j) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21), predmetni uvjet nije obvezan odnosno nije nužno da se propisuje u natječaju. Nije prihvaćen Uvjet obveze završetka prethodno odobrenog projekta iz tipa operacije 4.2.2 ili odustajanja od istog koristi se iz razloga sprečavanja korisnika da započinju projekte u više natječaja i dovode u pitanje realizaciju istih, pri čemu imaju i negativan utjecaj na dodjelu sredstava drugim korisnicima.
9 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Vezano za Prilog 2. Kriteriji odabira, smatramo potrebnim izmijeniti kriterij 2. „Postojeći korisnik tipa operacije 4.2.2“ kojim se u suštini penaliziraju korisnici koji su prije odradili projekt sufinanciran iz ovog tipa operacije, a što za takve korisnike, upravo suprotno postavljenom načinu dodjele bodova, govori o kapacitetima korisnika za uspješnu provedbu i novog prijavljenog projekta. Naime, u cijelom prilogu 2. Kriteriji odabira se nigdje ne dodjeljuju bodovi za kapacitete korisnika za provedbu projekta, a čime bi se osiguralo da na natječaju prolaze kvalitetni projekti korisnika koji imaju potrebne financijske i organizacijske kapacitete za njihovu provedbu, već se na ovaj način kroz navedeni kriterij 2. preferiraju i mogući korisnici koji nemaju potrebne provedbene kapacitete. Stoga smatramo da je umjesto navedenog kriterija potrebno uvesti primjerice kriterij uspješnosti poslovanja (izračunat kao EBITDA marža) ili pokrivenosti ulaganja prihodima ili duljina poslovanja korisnika ili sličan kriterij kojim se preferiraju korisnici s potrebnim kapacitetima za provedbu projekta. Primljeno na znanje Praksa da dodatne bodove dobiva korisnik koji do objave natječaja nije ostvario potporu u sklopu ovoga tipa operacije uvedena je u cilju proširivanja opsega i broja korisnika i ostvarenja ciljeva politike ruralnog razvoja. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije. Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine u kojem su definirana načela za odabir projekata u sklopu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.