Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zvonimir Lončarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH predlaže slijedeće: 1. Izmjenu članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji glasi: Članak 14. Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: – od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, – iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te – ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Brisati tekst podstavka 3 :“-ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija“. Prijedlog SDLSN RH je da članak 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjen glasi: „Članak 14. Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% 30% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: – od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, – iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu“ 2. Izmjenu i dopunu članka 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na način da se u sadašnjem tekstu članka 15. koji glasi: Članak 15. U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u prethodnoj godini ostvarile pomoći iz državnog proračuna, razdjela Ministarstva financija, osim pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, pomoći Europske unije i pomoći za preuzete državne službenike na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07. i 38/09.), u kojima iznos tekućih pomoći prelazi 10% prihoda poslovanja jedinice, plaća župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika može se isplatiti najviše u iznosu plaće utvrđenom u članku 4. ovoga Zakona umanjenom za 20%. Iza riječi „decentraliziranih funkcija“ dodati tekst: „pomoći za sredstva fiskalnog izravnanja“ te da izmijenjeni članak 15. glasi: „Članak 15. U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u prethodnoj godini ostvarile pomoći iz državnog proračuna, razdjela Ministarstva financija, osim pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, pomoći za sredstva fiskalnog izravnanja, pomoći Europske unije i pomoći za preuzete državne službenike na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07. i 38/09.), u kojima iznos tekućih pomoći prelazi 10% prihoda poslovanja jedinice, plaća župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika može se isplatiti najviše u iznosu plaće utvrđenom u članku 4. ovoga Zakona umanjenom za 20%.“ Zvonimir Lončarić, dipl. iur. Zamjenik predsjednice SDLSN RH i Predsjednik Odbora lokalne samouprave SDLSN RH Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
2 Zvonimir Lončarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, (nastavno: SDLSN RH) je u travnju 2022. nakon održane zajedničke sjednice Odbora lokalne samouprave i Odbora regionalne samouprave SDLSN RH uputio Ministarstvu financija RH i Ministarstvu pravosuđa i uprave prijedloge za izmjene i dopunu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/20). Konkretno predložene su slijedeće izmjene: 1. Izmjena članka 14. na način da se u stavku 1. brojke „20“ zamijene brojem“30“ te da se briše tekst podstavka 3:“-ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija“. Prijedlog SDLSN RH je da članak 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjen glasi: „Članak 14. Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 30% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: – od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, – iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu“ 2. Izmjena i dopuna članka 15. na način da se u sadašnjem tekstu članka 15. iza riječi „decentraliziranih funkcija“ doda tekst: „pomoći za sredstva fiskalnog izravnanja“ te da izmijenjeni članak 15. glasi: „Članak 15. U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u prethodnoj godini ostvarile pomoći iz državnog proračuna, razdjela Ministarstva financija, osim pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, pomoći za sredstva fiskalnog izravnanja, pomoći Europske unije i pomoći za preuzete državne službenike na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07. i 38/09.), u kojima iznos tekućih pomoći prelazi 10% prihoda poslovanja jedinice, plaća župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika može se isplatiti najviše u iznosu plaće utvrđenom u članku 4. ovoga Zakona umanjenom za 20%.“ Osim toga SDLSN RH je dao prijedlog za izmjenu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17 i 138/20) na način da se u članku 8a, stavku 2. utvrdi da su: „Sredstva fiskalnog izravnanja iz stavka 1. ovoga članka nenamjenska su sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.“ Navedene izmjene SDLSN RH je predložio jer je u praksi utvrđeno da gotovo sve županije i velik broj općina i gradova u Republici Hrvatskoj imaju probleme vezane uz masu plaća odnosno ograničava se lokalna i regionalna vlast u primjerenom vrednovanju svojih službenika i namještenika. Smatramo da bi se predloženim izmjenama i dopunama zakona postigao ravnopravan status svih pa i jedinica lokalne i područne (regionalne) sa manjim izvornim prihodima poslovanja. Vjerujemo da bi predložene izmjene i dopune Zakona imale i demografski učinak jer bi se dijelom zaustavio odlazak ljudi sa područja županija u kojima su plaće u županijskim upravama potpuno destimulirajuće. Osim toga, izbjegla bi se negativna selekcija kadrova i plaćama dostojnim čovjeka privuklo primanje u službu mladih kadrova. SDLSN RH i dalje stoji iza iznesenih prijedloga za izmjene i dopunu članka 14. i 15. te ih upućuje i sada na ovaj Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uvažavajući do sada iznesene prijedloge i primjedbe iz Hrvatske zajednice općina te kolegica i kolega iz pojedinih općina koje su se očitovale na ovaj Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, naglašavamo da nam je kao alternativno rješenje prihvatljivo i utvrđivanje većeg postotka ograničenja iz članka 14. stavka 1. (npr. 50%) te da se zalažemo za to da se sredstva za plaće dužnosnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izuzmu iz mase plaća za službenike i namještenike. Predloženo ograničenje plaće pročelnika upravnog odjela ili službe u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u prethodnoj godini ostvarile pomoći iz državnog proračuna (uz napomenu da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti nadoknađuju iz državnog proračuna), u visini plaće voditelja službe u državnoj službi, smatramo iznimno neozbiljnim i neutemeljenim pa time i neprihvatljivim prijedlogom koji će u slučaju donošenja ovakvih izmjena i dopune Zakona imati dalekosežne negativne posljedice za funkcioniranje velike većine jedinica lokalne, ali i područne (regionalne) samouprave. Iz ovakvog Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi je očigledno da predlagatelj nije svjestan kakve će efekte od 01.siječnja 2023. proizvesti primjena važećih članaka 14. i 15. ovoga Zakona. U uvjetima kontinuiranog rasta životnih troškova i obezvrjeđivanja materijalnih primanja službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne samouprave uslijed visoke stope inflacije te njihovog kontinuiranog stresa uslijed pritisaka zbog povećanja opsega poslova i poštivanja rokova, bilo bi politički neodgovorno, a u socijalnom smislu i katastrofalno dopustiti i umanjenje plaća zbog ovako predloženih zakonskih izmjena. U svezi obrazloženja nacrta prijedloga Zakona koje je predlagatelj naveo, SDLSN RH smatra da se osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika ne bi trebala izjednačavati sa visinom osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika jer je potpuni nonsens da Sindikati, koji su po zakonu ovlašteni pregovarati o tome, pregovaraju sa onima na koje se ta ista osnovica primjenjuje. Podržavamo donošenje izmjena i dopuna ovog zakona u hitnom postupku samo ako izmjenama i dopunom budu obuhvaćeni i članci 14. i 15. na način koji je predložen u ovom očitovanju. Zvonimir Lončarić, dipl. iur. Zamjenik predsjednice SDLSN RH i Predsjednik Odbora lokalne samouprave SDLSN RH Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
3 Udruga gradova u RH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 3. U 2018. godini uveden je fond izravnanja koji se evidentirao na prihodima od poreza na dohodak i nije bio klasificiran kao pomoć. Zbog promjena u sustavu oporezivanja dohotka lokalnim jedinicama je ustupljen veći udio u porezu na dohodak od 2021. godine kao kompenzacijska mjera, a fond izravnanja je normiran kao tekuća pomoć lokalnim jedinicama. Zbog dodjele kompenzacijskog udjela u porezu na dohodak te reklasifikacije fonda izravnanja prihodi lokalnih jedinica su ostali nepromijenjeni, međutim, struktura se promijenila u korist prihoda od pomoći. Udio tekućih pomoći u prihodima poslovanja je značajno narastao zbog čega je značajno smanjena dopuštena masa sredstava za plaće zaposlenih. Procjene pokazuju da bi zbog promjene strukture prihoda masa plaća premašila propisano ograničenje od 20% u približno 9 gradova. Također, u 68 gradova tekuće pomoći bi prerasle 10% prihoda poslovanja zbog čega bi bilo potrebno pristupiti usklađenju plaća dužnosnika i službenika. Zbog raznolikosti strukture prihoda i visine pojedinačnih plaća analiza je pokazala da bi se usklađenje plaća u pravilu kretalo u rasponu od -30% do +25% s ekstremnim slučajevima od približno +50%. Najlošije plaćena radna mjesta bi u pravilu trpjela smanjenje plaća dok bi bolje plaćena radna mjesta ostvarila povećanje plaća.   Nacionalna porezna politika negativno i nepravedno utječe na kapacitete lokalnih jedinica u području uređenja plaća zaposlenih . Prihodi od poreza na dohodak smanjeni su za 50% na području jedinica razvrstanih u I. skupinu razvijenosti i Gradu Vukovaru zbog poreznih olakšica obveznicima na tom području. Fiskalni kapacitet takvih jedinica poreznom politikom smanjen je u odnosu na usporedive jedinice za 50% te takve jedinice primaju pomoći iz fonda izravnanja da bi im se fiskalni kapacitet ujednačio sa istovjetnim jedinicama kod kojih porezna politika ne pruža porezne pogodnosti. Zbog takvog uređenja dopušteni rashodi za plaće manji su za 50% u odnosu na istovjetnu jedinicu izvan potpomognutih područja, a pojedinačne plaće zaposlenih na potpomognutom području su u dodatnom režimu ograničenja. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi člancima 15. i 16. ograničava slobodno odlučivanje lokalnih jedinica o pitanjima iz njihovog djelokruga protivno odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Zakonom se propisuje ograničenje prema kojem se u jedinicama koje ostvaruju više od 10% tekućih pomoći u prihodima poslovanja plaće dužnosnika imaju utvrditi u iznosu manjem za 20% od propisanog zakonskim mjerilima, a plaće službenika moraju se odrediti najviše do iznosa koji propisuje država svojim aktima. Europska povelja o lokalnoj samoupravi koju je Republika Hrvatska ratificirala u cijelosti i koja je u hijerarhiji pravnih propisa iznad zakona u članku 9. stavka 5. propisuje: „Zaštita financijski slabijih lokalnih jedinica traži prihvaćanje odgovarajućih postupaka ili mjera financijskog ujednačavanja u cilju ispravljanja učinaka nejednake diobe mogućih izvora financiranja, odnosno financijskog opterećenja što ga moraju podnositi. Takvim postupcima ili mjerama ne smije se sužavati slobodno odlučivanje lokalnih jedinica o pitanjima koja su u njihovom djelokrugu.“ Sukladno navedenom smatramo da je potrebno u cijelosti brisati članke 15. i 16. radi usklađenja s Europskom poveljom koja ima status međunarodnog ugovora, koju je Republika Hrvatska ratificirala u cijelosti, a koja se u pravnom poretku Republike Hrvatske nalazi iznad zakona. U članku 14. znak zareza potrebno je zamijeniti znakom točke te brisati ostatak članka. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
4 Slavica Dragičević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Komentar i primjedbe koje slijede su moj osobni stav i stav Općine Hrvatska Dubica. Ne želim ponavljati već rečeno, slažem se s komentarima kolega koji su do sada dali svoje komentare i primjedbe, a osobito s prijedlozima kolega iz Grada Đakova, Općine Sikirevci, Općine Donji Andrijevci, Općine Koška, a osobito s komentarom kolegice pročelnice Ljubice Ilinović i kolege pročelnika Kristijana Bitunjca iz Općine Josipdol koji nam je svoje stavove i prijedloge proslijedio elektroničkom poštom. Nadam se da će to i unijeti u obrazac na predmetnom E-Savjetovanju. Smatram da bi smo mi, kako nas nazivaju „lokalci“, trebali staviti „glave na kup“ i nastupiti glasnije, odlučnije jer imamo čvrste adute - neoborive činjenice kako bi smo konačno bili vrednovani kako i priliči. Neprimjereno je vući paralelu između nas, lokalnih i državnih službenika s obzirom na administrativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, prevelikih djelokruga, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva propisa. Ne tražimo nikakve privilegije nego samo pravedan odnos i naknadu plaće primjerenu djelokrugu, obimu posla i odgovornosti. Kolika su opterećenja lokalnih službenika zorno pokazuje sljedeći primjer. Na nedavno održanoj LC Konferenciji pročelnika u Zagrebu jedna od konstatacija predavača, a što je ironično podržano velikim pljeskom nazočnih, bila je konstatacija da je najteže biti „pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u jls“. Pametnom dosta. Prije nego li nam nadležni „skroje kapu“ trebalo bi se postaviti pitanje koliko je osnovanih agencija, zavoda i sl., a o djelokruzima i plaćama njihovih ravnatelja i službenika ne treba ni govoriti. Smatram, također, da je nedopustivo da isti imaju veću plaću od premijera (eklatantan primjer, bez uvrede – je „slučaj“ Danijela Žambokija čiji je nedavni javni istup pred saborskim povjerenstvom bio sramotan). Što mislite da je to bio neki pročelnik ili službenik iz jsl? Zaključno: Pored navedenoga predlažem: - u članku 14. ukinuti ograničenje ili ga odrediti na minimalno 50%. - iz mase plaća izdvojiti lokalne dužnosnike - članke 15. i 16. izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Slavica Dragičević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrvatska Dubica Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
5 Općina Zagorska Sela PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Zagorska Sela smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti nadoknađuju iz državnog proračuna. Također ,mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Također predlažemo da se plaća načelnika izuzme iz mase plaća, obzirom da kao lokalni dužnosnici ionako nemamo nikakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu, niti imamo pravo na dodatke na plaću , pa stoga naše plaće ne trebaju biti u masi plaća. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
6 Općina Vrpolje PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od dana svoje primjene (ožujak 2010.g.) nije se mijenjao ili dopunjavao, a unazad par godina provedene su porezne reforme koje su za svaku pohvalu, ali veliki dio tih poreznih prihoda je pripadao jedinicama lokalne samouprave, a pogotovo i porez na dobit koji je također ukinut JLS-u još prije i prihod je državnog proračuna. Sve te porezne reforme su nastale poslije donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a zakonske odredbe važećeg Zakona nisu mijenjane u kontekstu proračunskih ograničenja plaća (članak 14., 15. i 16.) ovog Zakona. Činjenica je da u slavonskim općinama nema puno zaposlenih i da jedan službenik obavlja poslove iz više područja ili djelatnosti (konkretno u našoj Općini Vrpolje jedan službenik radi i javnu nabavu, poljoprivredu, komunalno gospodarstvo – komunalni redar i civilna zaštita, jedan obavlja poslove računovodstva, društvenih djelatnosti i imovinsko-pravne poslove – sve nekretnine i još uz to provode europske projekte itd.) dok državni službenici u velikoj većini obavljaju jednu djelatnost, pokriva jedno područje. Gotovo svakim donošenjem novih zakona ili izmjenama i dopunama zakona i zakonskih odredbi zaposlenicima u općinama bili oni dužnosnici ili službenici opseg poslova se povećava. Stoga mi u Općini Vrpolje imamo primjedbi na Nacrt Prijedloga o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s Konačnim prijedlogom zakona kako slijedi: Predlažemo da se odredbe propisane člankom 14. Zakona urede u smislu povećanja postotka mase sredstava za plaće zaposlenih u JLP(R)S te da se i u istom članku kao i u članku 15. i 16. pomoći iz državnog proračuna koja je vezana za fiskalno izravnanje JLS brišu iz razloga što su to sredstva (porezi) koja su pripadala JLS i usred svih poreznih reformi ti prihodi su umanjeni i dio se nadoknađuje iz državnog proračuna pod opisom pomoći. Molimo da se primjedbe u cijelosti razmotre kako ne bi u skoro vrijeme zbog povećanja svih troškova izgubili i ove zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave . S poštovanjem, Općina Vrpolje Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
7 Općina Vladislavci TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10), Članak 16. Općina Vladislavci slaže se s prethodnim komentarima ostalih općina i gradova. Smatramo da treba brisati stavak 3. članka 14. Zakona koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Sredstva izravnanja su bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. U članku 14. ukinuti ograničenje ili ga odrediti na minimalno 50%, iz mase plaća izdvojiti lokalne dužnosnike, članke 15. i 16. izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vladislavci, Gordana Pehar Kovačević, dipl.iur. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
8 OPĆINA VISOKO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Potrebna je izmjena članaka15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave, jer se radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
9 OPĆINA TRIBUNJ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Kao pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj sasvim dobro razumijem sve probleme s kojima se susreću službenici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, osobito službenici zaposleni u općinama. Naime, poslovi koji spadaju u djelokrug rada općina i gradova (izuzev velikih gradova) su isti bez obzira na broj stanovnika pojedine općine ili grada, tako da već samo ograničenje u iznosu plaća lokalnih dužnosnika (koje nadalje ograničava i visinu plaće pročelnika pa samim time i ostalih službenika), s obzirom na kriterij broja stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave, smatram totalno promašenim i izuzetno diskriminatornim kriterijem. Iz tog razloga, a osobito s obzirom na sve veće troškove života, držim da se ovim izmjenama i dopunama Zakona trebalo predvidjeti povećanje plaće lokalnih dužnosnika, a ne zadržavanje postojeće razine, kad se već zadržavaju ograničenja koja nemaju nikakvog uporišta. Nadalje, smatram kako bi se iz mase plaća trebala izuzeti sredstva za plaće lokalnih dužnosnika te kako bi se trebao povećati postotak proračunskog ograničenja plaća iz članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Naime, od lokalnih službenika se očekuje da poznaju i pravilno primjenjuju gotovo cjelokupno zakonodavstvo Republike Hrvatske te se na njih svaki dan prebacuje sve više i više obveza, a istovremeno im se ograničavaju prava i prihodi. Zakonodavac pri pisanju zakona učestalo pokazuje nedostatno razumijevanje materije i stanja na terenu te zakonski i podzakonski propisi često sadrže ogroman broj pravnih praznina koje dovode do različitog tumačenja pa posljedično i do različitog primjenjivanja istih. Da ne govorim o pravnoj nesigurnosti u vidu konstantnih izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih propisa. Nadalje, raznoraznih registara državne imovine, nekretnina, evidencija svega i svačega, imamo toliko da ni sami više ne znamo što imamo ni čega smo sve obveznici. Ista je stvar i sa imenovanjem osoba za nepravilnosti, zaštitu osobnih podataka, pristup informacijama, lokalnih koordinatora… pa često na kraju više ni sam službenik više ne zna za što je sve imenovan i što je sve njegova odgovornost. Lokalni službenici moraju istovremeno biti stručnjaci za gotovo sva upravna područja koja u većim sredinama pokrivaju različiti upravni odjeli u kojima je zaposleno višestruko više službenika nego što ih najčešće ima cijeli jedinstveni upravni odjel manje općine. Tako lokalni službenici samostalno provode svake godine sve kompliciranije i kompliciranije postupke javne nabave i samostalno povlače sredstva iz EU fondova, jer se poistovjećuju sa sredinom u kojoj rade i njezinim boljitkom te ih veseli svaki novi realizirani projekt. No, od količine poslova kojima smo zatrpani i kojima nas se svakim danom sve više i više zatrpava došli smo do faze da nam je neugodno, da ne kažem nemoguće, biti bolestan ili otići na godišnji odmor bez grižnje savjesti i potrebe da posao nosimo sa sobom. Radi se prekovremeno, radi se koliko god je potrebno da posao bude obavljen kako treba i na vrijeme, a posla je sve više i više. U jedinici lokalne samouprave radim od 2008. godine i premda se neupućenom promatraču može činiti da je opseg posla koji obavljaju jedinice lokalne samouprave sve te godine ostao isti, odgovorno tvrdim da se količina posla najmanje utrostručila. Tako da je svaka usporedba lokalnih službenika s državnim službenicima totalno promašena i još jednom pokazuje potpuno nerazumijevanje materije od strane zakonodavca. Kao što su neki od kolega već ranije naveli, lokalni službenik je obično „one man band“ i kad je odsutan s posla, iz ma kojeg razloga, nema zamjene za njega iz nekog drugog odjela, sektora ili službe. Nadalje, kao što su neki od kolega već ranije naveli, lokalni službenici moraju znati sve što se od njih traži (i to odmah), moraju opskrbljivati informacijama svako tijelo državne uprave koje pošalje dopis (u zadnje vrijeme uglavnom posredstvom HZO-a), ispunjavati zadatke u zadanim rokovima te raditi mnogostruko više stvari od onoga što je djelokrugu njihova poslovanja i opisa poslova radnog mjesta. Također, lokalni službenici su pristupačniji građanima, nisu samo neka imena na papiru do kojih se ne može doći ni telefonski, a kamoli licem u lice, te im neposredno pomažu i upućuju ih u njihova prava, a često nas se na toj „prvoj liniji“ napada i proziva zbog stvari koje uopće nisu u našoj nadležnosti. Nadalje, ovako kratak rok javnog savjetovanja u postupku donošenja izmjena i dopuna Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je donesen 2010. godine, a koji se od tad niti jednom nije mijenjao, smatram prekratkim bez obzira na pokušaj opravdavanja istog osobito opravdanim razlozima zbog kojih je zakon potrebno donijeti po hitnom postupku. Naime, to što se do kraja ove godine moraju provesti analize koeficijenata i plaća te izraditi novi model plaća i prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi, a sve vezano uz investiciju C2.2. R2-I1 Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., ne smatram osobito opravdanim razlogom za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. Zbog svega gore navedenog smatram da je, prije pristupanja bilo kakvim izmjenama i/ili dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijalog trebalo uključiti lokalne i područne (regionalne) službenike, budući da se radi o izmjenama/ dopunama koje se odnose na naša prava, naše plaće i našu egzistenciju. Davorka Brajković, dipl.iur. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Prihvaćen Na odgovarajući način će se izmijeniti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
10 općina špišić bukovica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Špišić Bukovica ( u daljnjem tekstu: Općina) se slaže s stavom da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi ( u daljnjem tekstu: Zakon) izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave odnosno da se članci 15. i 16. Zakona - brišu. Vlastiti stav je jednak stavu Općinu, a to je da je predlagaču Zakona skivena intencija da se ovim izmjenama, a koje samo se nastavljaju na zadnje izmjene Zakona, da se male općine i gradovi jednostavo ugase iz jednostavnog razloga jer u njima neće imati tko raditi, a za što će jače općine ili gradovi koji preuzmu područje ugašene općine biti nagrađeni kroz NPOO. Mala digresija na važeći Zakon, a na koji se vežu izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave odnosno famozne porezne reforme države. Kao što svi znamo država je poreznu reformu radila na način da je uzela određene iznose poreznih prihoda JLS-ovima i odlučila ih vraćati, smanjujući vraćanje kroz godine, ali prilikom vraćanja ih ne naziva porezi, uzeti porezni prihodi, bilo kako nego ih zove pomoćima, a ako ih zove pomoćima onda onaj kome je nešto uzeti još se mora uskladiti s čl. 15. i 16. Zakona. Krajnje neprimjereno je najblaža riječ kojom bi to opisao i nakon što sam saznao i uvidio što to znači za Općinu, jer kao što znate usklađenje slijedi od 01.01.2023. godine i u trenutku izmjena Zakona o financiranju nitko posebno se time nije bavio i samo je bio naglasak na porezno rasterećenje, nazvao sam predlagača Zakona, jednog i drugog zakona da budemo jasni, nadležni odjel ministarstva financija, gdje mi je vodeća službenica rekla: "sorry"????!!! Odgovor "sorry" je bio i na argumente da se primjenom čl. 15. i 16. Zakona JLS-ove kojima su uzeti prihodi od poreza, a kao se vraća i to se zove pomoćima, se "nagrađuje" da službenicima, namještenicima, a na kraju i dužnosnicima plaće drastično padaju. Odgovor "sorry" je bio isto tako i na argument da nije dovoljno ograničenje iz čl. 14 Zakona, i isti je odgovor bio na argument da će poštujući navedena ograničenja iz čl. 14, čl. 15. i čl. 16. Zakona doći do egzodusa službenika koji imaju gdje otići, da će doći do drastičnog pada kvalitete rada, a posljedično i rada Općine službenika koji nemaju gdje otići, a isto tako će doći do drastičnog povećanja broja službenika s plaćama jednakim državnim službenicima, a poštujući navedena ograničenja. Očito da niti ta ograničenja predlagaču nisu bila dovoljna nego u čl. 16. Zakona želi još više degradirati pročelnika na način da se izjednačuje s voditeljem službe, a ne kao što je do sad propisano s načelnikom sektora, tako da pročelnicima kojima je bilo propisano najmanje umanjenje usklađenjem se naravno poveća tako da svim službenicima i namještenicima bez iznimke drastično se režu plaće. Smatram da je ova izmjena Zakona sramotna, da se apsolutno svim silama treba boriti da se ukinu ograničenja iz članaka 15. i 16. Zakona, a ne da se još u čl. 16. Zakona nadoda veća "nagrada" za pročelnike. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
11 Općina Sveti Petar Orehovec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Potrebna je izmjena članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave, jer se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
12 Općina Stupnik PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave ali su poreznom reformom dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Primjenom predloženih članaka moglo bi doći do smanjenja plaća zaposlenika. S obzirom na manjak kvalitetnog kadra i trenutnu neizvjesnu ekonomsku situaciju rezultat svega mogući su problemi u pružanju razine kvalitete usluga koju JLS-e pružaju građanima. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
13 Općina Stara Gradiška PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Stara Gradiška podržava dosada iznesene stavove i komentare te predlaže izmjenu članaka 14., 15 , i 16. predmetnog Zakona. Naime, držimo da je potrebno izmijeniti članak 14. Zakona na način da se ukinu ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave te u tom kontekstu povećati masu plaća na minimalno 40%. U odnosu na članke 15. i 16. Zakona, navodimo da je iste potrebno izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Dakle, u konkretnom se radi se o sredstvima koja su pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave, ali su različitim reformama dijelovi tih prihoda smanjeni pa se nadoknađuju iz državnog proračuna. U odnosu na izjednačavanje lokalnih i državnih dužnosnika ističemo kako je isto u potpunosti neutemeljeno obzirom na obim posla i poznavanje pravnih propisa. Navedeno predstavlja eklatantan primjer nepoznavanja radnih obveza i primjene „gro“ zakonskih i podzakonskih propisa sa jedne strane pročelnika JLP(R)S i primjene tek nekoliko zakonskih propisa od strane državnog službenika u okviru njegovog djelokruga poslova. Glede obrazloženja u prijedlogu Zakona, kako to tumači predlagatelj zakona, a u odnosu na navedene članke, ističemo kako je isto krajnje paušalno i van konteksta bilo kakve egzaktne analize. S poštovanjem, Općina Stara Gradiška Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
14 OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC: Općina Slavonski Šamac podržava sve dosadašnje komentare glede izmjene ovog Zakona i predlaže izmjenu dijela članka 14. koji se odnosi na ograničenje mase plaća. Ograničenje bi svakako trebalo ukinuti. Također predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Sredstva koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave su „reformama“ u dijelovima prihoda smanjena i ista se nadoknađuju iz državnog proračuna. Neprimjereno je vući paralelu između lokalnih i državnih službenika. Opseg različitih poslova i administrativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju različitih propisa je izuzetno obiman, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo po određenom propisu ili tek nekoliko. Nadalje, svakako smatramo da Zakoni ne bi smjeli ovisiti o tumačenju pojedinaca. Naveden način rada je primjer pravne nesigurnosti a posljedice uvjeti u kojima radimo. U jednom od komentara je odlično plastično istaknut problem. „Smatram da kriteriji za određivanje i uspoređivanje koeficijenata lokalnih i državnih službenika nisu relevantna. Lokalni službenici moraju znati sve što se od njih traži, opskrbljivati informacijama svako Ministarstvo koje pošalje dopis, ispunjavati zadatke u zadanim rokovima te raditi više stvari od onoga što je djelokrugu njihova poslovanja.“ Smatramo da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 30% ili bez ograničenja, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Dalja negativna selekcija kadrova je sigurna posljedica smanjivanja i ograničavanja plaća. Negativna selekcija zaposlenika mogla bi dovesti u pitanje i sposobnost povlačenja EU sredstava na lokalnoj razini. Visoka inflacija dodatno će dovesti do drastičnog smanjenja plaća zaposlenika najviše razine znanja, iskustva u radu, poznavanja poslova JLS. Općina Slavonski Šamac u potpunosti podržava do sada izražene komentare JLS-a i HZO, odnosno potrebu da se u Zakonu izmjene članci 14. i 15., odnosno da se Zakon izmjeni u dijelu koji se odnosi na izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmjene zakona bi trebale kod izračuna isključivati sredstva fiskalnog izravnanja, odnosno kod izračunavanja mase sredstava za plaće, prihode poslovanja JLS-a ne bi trebalo umanjivati za sredstva fiskalnog izravnanja. Zašto je ovo potrebno? Svrha fiskalnog izravnanja je ujednačavanje razvoja svih dijelova Hrvatske. Kako bi se potaknuo razvoj manje razvijenih JLS-a, osim financijskih sredstava fiskalnog izravnanja potreban je stručan kadar koji je u mogućnosti realizirati taj razvoj, dakle bez kvalitetnog kadra nema ni razvoja. Ukoliko se u Zakonu u navedenim člancima ne izuzmu sredstva za fiskalno izravnanje u izračunu mase sredstava za plaće, plaće bi u manje razvijenim JLS-ima morale biti drastično manje od plaća u razvijenim JLS-ima. Na ovaj način više razvijeni JLS-i privući će kvalitetne kadrove većim plaćama, dok će manje razvijene općine ostati bez kadrova. Ovo je posebno važno naglasiti u ovo vrijeme inflacije i velikog porasta cijena hrane i energenata. Službenici i namještenici iz manje razvijenih JLS-a će biti prisiljeni tražiti bolje plaćeni posao. Gubitkom kvalitetnog kadra, manje razvijene JLS nemaju šanse za razvoj. S druge strane, odlaskom kvalitetnog kadra u više razvijene JLS-e nastavit će se depopularizirati područje koje je i tako u demografski nepovoljnoj poziciji. Još jedan razlog za izmjene članka 14. i 15. je povećanje opsega poslova koji se prenose na JLS-e, dakle povećava se i potreba za dodatnim kadrovima. Ako se ne izmjene članci 14. i 15. neće biti moguće zaposliti nove kadrove jer smo ograničeni masom za plaće, a to znači da se ne mogu niti izvršavati zadane zadaće u zadanim rokovima. Moramo istaknuti, kako na natječaje za posao u JLS-u pristiže sve manji broj prijava, sve manji je interes za rad u JLS- ima radi prilično malih plaća. U vrijeme kada nam se nude financijska sredstva iz fondova EU, također je potrebno imati kvalitetne kadrove koji će pisati i provoditi projekte koji se financiraju iz EU fondova. Ograničavanjem plaća neće biti moguće privući kadar, odnosno nećemo moći niti povući sredstva EU, drugim riječima i mogućnost za razvoj nerazvijenih JLS-a još jednom je upitna. Uz predložene izmjene Zakona, Općina Slavonski Šamac predlaže da se ovim Izmjenama zakona ne mijenja članak 16. Naime, prijedlog nije argumentiran, niti su mjerila uvjerljiva, nije razvidno na temelju kojih analiza je zaključeno koje su to kvalifikacije i sposobnosti koje posjeduje načelnik sektora, a ne posjeduje pročelnik odjela u JLS-ima. Kao što su kolege iz drugih JLS-a već iznosile svoje stavove i mišljenja, i mi smo mišljenja kako pročelnici odjela u JLS-ima imaju puno veće područje djelovanja, puno više moraju imati znanja o različitim područjima djelovanja nego pojedini načelnici sektora, dakle, ne vidimo razloga niti argumenata koji bi zahtijevali izmjenu članka 16. Uz sve navedeno, podržavamo i komentare na članak 26. Zakona, odnosno podržavamo brisanje navedenog članka, a iz razloga jer nije moguće komparirati poslove državne službe s poslovima JLS-a, a samim tim nije moguće niti ujednačiti plaće u državnim službama i JLS-ima. PROČELNIK JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC Djelomično prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi. Nadalje, Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon što se provede analiza plaća u okviru investicije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama) izradit će se novi sustav plaća u državnoj službi i donijeti Zakona o plaćama u državnoj službi, a ne poseban zakon kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
15 Općina Sikirevci PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, u cijelosti se slažemo s mišljenjem općine Koški kojeg iznosimo u potpunosti: "smatram da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 30%, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Mišljenja sam kako je neprimjereno vući paralelu između lokalnih i državnih službenika s obzirom na administativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva zakona. U tom smislu, „novim“ tumačenjem Ministarstva financija gdje je sredstva fiskalnog izravnanja potrebno knjižiti kao pomoć države te ona ne ulaze u izračun mase plaća ugroženi su administativni kapaciteti ionako preopterećenih JLS. Činjenica je da Zakon u smislu obvezujućih normi „ne poznaje razliku“ između velikih gradova sa širokim unutarnjim ustrojstvom i malih općina u kojima nerijetko čitava administracija pada na dva ili tri čovjeka. Ionako preopterećeni lokalni službenici, koji vjerovali ili ne rade prekovremeno, te posao „nose“ kući i vikendima, u velikom broju JLS sada će biti izjednačeni s državnim službenicima te će im plaća padati, odnosno ne ostavlja se nikakav prostor za njezino povećanje u doba sadašnje energetske krize i rastuće stope inflacije. Ujedno, onemogućeno je proširenje postojećeg kadra novim zapošljavanjima zbog na početku spomenutog tumačenja i primjene odredbe čl. 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Vjerujem kako je u nekim JLS dovedeno u pitanje i zadržavanja postojećih službenika, poglavito ovdje misleći na županije koje su preuzela kadrovske kapacitete bivših UDU. S obzirom na sve prethodno navedeno, smatram da je neopravdana i „zamišljena“ odredba o dodatnom ograničenju plaće pročelnika s usporednog koeficijenta načelnika sektora ili službe na planirani koeficijent voditelja službe. Pročelnici u JLS nailaze na mnoštvo „prepreka“ i administarativnih zavrzlama u svome radu na koje im odgovor, informaciju i uputu ne daju niti državni službenici u Ministarstvima zaduženi za nadzor općih akata, te je nerijetko potrebno obaviti i na desetke telefonskih konzultacija koje traju danima kako bismo dobili bar djelomične odgovore na naše upite budući svaki od državnih službenika u Ministarstvu postupa isključivo po striktno određenom Zakonu. Pročelnici i lokalni službenici su ti koji trebaju i moraju poznavati, primjenjivati i postupati po svim tim pozitivnim propisima i to u svim upravnim područjima po kojima radi i posluje jedna JLS. Ponovno ponavljam da u malim JLS sav ovaj posao „pada na leđa“ 2 ili 3 čovjeka. Također, potrebno je uzeti u obzir i razlikovati JLS koje su u smislu financijskog poslovanja samodostatne od JLS koje „preživljavaju“ uz pomoć zaduženja i na temelju istog isplaćuju plaće svojim zaposlenicima. U tom smislu, smatram da je neopravdano i zakonski neutemeljeno, za ovaj Zakon, koji se nije mijenjao od 2010. godine, a koji je okosnica za stjecanje temeljnog materijalnog prava lokalnih i regionalnih dužnosnika, službenika i namještenika odrediti trajanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u roku od 15 dana, a posebno imajući u vidu činjenicu da veliki dio „zainteresirane javnosti“ nije niti svjestan što će, od 1.1.2023., primjena odredbi članaka 14. i 16. Zakona značiti u praksi! Unaprijed zahvaljujem na svakom usvojenom prijedlogu." Lijep pozdrav, Općina Sikirevci Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
16 OPĆINA SELNICA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Selnica slaže se sa svim dosadašnjim komentarima kolegica i kolega te predlažemo: - u članku 14. ukinuti ograničenje ili ga odrediti na minimalno 50%. - iz mase plaća izdvojiti lokalne dužnosnike - članke 15. i 16. izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. lp Bosiljka Oletić, referentica za opće i upravne poslove Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
17 OPĆINA RUGVICA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Rugvica smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti nadoknađuju iz državnog proračuna. Također ,mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
18 Općina Punat PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Planirano smanjenje koeficijenata na način da načelnicima i gradonačelnicima niti malo ne rastu plaće nije ispravno niti pravedno. Od 2015. godine navedenim funkcijama nije rasla plaća, dok pritom stopa iznflacije iznosi u navedenom razdoblju iznosi 20,4%. Smatram da određivanje ograničenja koeficijenata treba uzeti u obzir i indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave čime bi se ujedno donekle ublažio nesrazmjer plaća javnog i privatnog sektora na užem geografskom području. Brojne jedinice lokalne samouprave koje imaju veći stupanj razvijenosti, imaju veći obim poslova što se odražava i na infrastrukturu koju je potrebno graditi i održavati s obzirom na prihvatni kapacitet određenog naselja, a ne s obzirom na broj stanovnika. Indeks razvijenosti redovito se uzima u obzir prilikom kandidatura za dobivanje bespovratnih sredstava ili prilikom ostvarivanja drugih pogodnosti s državne razine, stoga je potrebno i ovim propisom uzeti indeks u obzir. Što se tiče ograničenja plaća, upravo je člankom 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno proračunsko ograničenje plaća, odnosno propisan je maksimalni postotak prihoda poslovanja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koji se može koristiti kao masa sredstava za plaće zaposlenih, stoga nema potrebe za restriktivnim ograničenjima koeficijenata kao što je ovim propisom predloženo. Na užem geografskom području najrazvijenijih Općina, kao što je Općina Punat, odnosno područje otoka Krka, plaće gradonačelnika i načelnika su degradirane u odnosu na plaće u gospodarskom sektoru, upravo radi ograničenja koja su postavljena jednako na razini cijele RH uz jedini kriterij - broj stanovnika. Djelomično prihvaćen Prijedlogom Zakona ne smanjuju se koeficijenti za obračun plaće lokalnih dužnosnika. Također, ne mijenja se visina propisanog ograničenja plaće, koje ostaje na istoj razini. Vezano za članak 14. Zakona, prihvaća se primjedba te će se na odgovarajući način izmijeniti odredbe članaka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje mase sredstava za plaće.
19 Općina Promina TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10), Članak 16. Apsolutno se slažem s kolegama iz drugih JLS, vezano uz ovaj članak Zakona. Republika Hrvatska iz godine u godinu tzv. poreznim reformama sustavno radi na smanjenju prihoda jedinica lokalne samouprave i onda se to kompenzira kroz fiskalno izravnanje. Dakle, ono što je do nedavno bio izvorni prihod JLS, sada je otegotna okolnost temeljem koje će se možebitno umanjivati plaće službenika i namještenika u JLS. Iako i sad, pogotovo male općine, muku muče kako bi na natječajima dobile stručne i kvalitetne zaposlenike, kojih je sve manje, smanjenjem plaća to će biti dodatno otežano. A pogotovo smanjenjem, odnosno ograničavanjem plaća pročelnika, koji najčešće svojim radom"drže" funkcioniranje čitavih općina, dovest će se do daljnjeg urušavanja kvalitete rada JLS, pa će mještani s pravom moći nastaviti govoriti o uhljebima. Predlažem ukidanje stavka 1. članka 16. ovog Zakona jer je nepravedno određena. Eventualno, predlažem podizanje postotka tekućih pomoći u ukupnim prihodima poslovanja na cca. 50%. Isto tako, vezano uz ograničenje plaća pročelnika na ekvivalent plaće voditelja službe u državnoj službi, takva odredba zakona je apsolutno pogrešna iz svih gledišta. Pročelnici odjela, a pogotovo Jedinstvenih upravnih odjela u manjim općinama, moraju znati i raditi na temelju zakonskih propisa iz SVIH područja, dok voditelj službe u nekom državnom tijelu radi na temelju jednog ili najviše nekoliko propisa. Pročelnici jedinstvenih upravnih odjela obavljaju poslove pravnika, ekonomista, računovođa, inženjera, pa čak i psihologa te je nepravedno dodatno ograničiti koeficijent na takva radna mjesta. Ne pišem ovaj komentar jer sam i sam na tom radnom mjestu, već sam iz svakodnevne poslovne komunikacije s pročelnicima susjednih JLS odavno shvatio da su pročelnici u svim tim JLS oni bez kojih taj JLS uopće ne bi mogla funkcionirati. Stoga, predlažem da članak 16. stavak 2. ostane nepromijenjen ili da umnožak koeficijenta i osnovice za plaću pročelnika (bez dodataka na minuli rad) ne smije biti viši od umnoška osnovice i koeficijenta plaće (grado)načelnika u toj istoj JLS ako taj čelnik dužnost obavlja profesionalno. S poštovanjem, Ante Čupić Pročelnik JUO Općine Promina Djelomično prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Također, ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
20 Općina Popovac V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Popovac se slaže s navedenim komentarima, a u pogledu predmetnog Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona smatramo da je u članku 14. potrebno ukinuti ograničenje ili ga odrediti u većem postotku kako ne bi bilo dovedeno u pitanje funkcioniranja mnogih jedinica lokalne samouprave koje se mogu i rangirati po broju stanovnika, površini, stupnju razvijenosti, posebice za JLS-ove koje su prema razvijenosti svrstane u P1 područje, budući da su to mahom ratom stradala područja, ujedno i bila okupirana te se nisu mogla razvijati poput onih koja ratnih zbivanja nisu niti vidjeli i mogli su svoje projekte planirati, pripremati dokumentaciju i provoditi 10 godina ranije. Iz mase plaća izdvojiti plaće lokalnih dužnosnika, a članke 15. i 16. izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno da se navedeni iznos može uračunavati u izračune za masu plaća. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
21 Općina Pirovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Pirovac podržava stav HZO i smatra da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Smatramo da bi u pogledu čl. 14. Zakona bilo svrsishodno, uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a gledajući iz konteksta inflatornih udara, brisati stavak 3. članka 14. Zakona koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Kao što smo i prethodno naveli u ranijem komentaru, sredstva izravnanja su bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
22 OPĆINA MIKLEUŠ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Podržavamo prethodne komentare te isto tako predlažemo izmjene članka 14., 15. i 16. Zakona. Smatramo da je nužno ukinuti ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave te izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 40%. Također smatramo da nije u redu izjednačavati lokalne i državne službenike, budući da je neusporedivo administrativno opterećenje lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju različitih zakonskih i podzakonskih propisa, za razliku od državnih službenika koji su raspoređeni po odjelima i rade isključivo poslove iz svog područja. Mišljenja smo i da je iz mase plaća neophodno izdvojiti lokalne dužnosnike. U malim općinama, naročito u JUO, nerijetko čitava administracija pada na dva ili tri čovjeka koji su preopterećeni i često posao nose kući, a sada im za „nagradu“ treba smanjiti plaću i nema mogućnosti za njezino povećanje u doba sadašnje energetske krize i rastuće stope inflacije. Opseg posla se konstantno povećava, a o proširenju postojećeg kadra novim zapošljavanjima, zbog tumačenja i primjene odredbe čl. 14. Zakona, ne možemo ni razmišljati. Lokalni službenici se više ne mogu nositi s kontinuiranim stresom, pritiscima rokova i stalnim povećanjem poslova. Za sve se moramo snalaziti sami, zamjenjivati jedni druge, obavljati zadatke čak i kada smo bolesni ili na odmoru. Nama se ne može poslati zamjena iz nekog drugog odjela, sektora ili službe. Ako se nešto uskoro ne promijeni naši preopterećeni službenici će početi napuštati službu ili odlaziti na bolovanje i nećemo biti u mogućnosti kvalitetno obavljati svoj posao. S poštovanjem. Pročelnica JUO Općine Mikleuš Sanja Poljak, dipl.iur. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
23 Općina Maruševec TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10), Članak 4. Općina Maruševec podržava stav Hrvatske zajednice općina i smatra se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi trebaju izmjeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Naime, radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. U pogledu čl. 14. Zakona, uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a gledajući iz konteksta inflatornih udara, potrebno je brisati odredbu koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, budući su sredstva izravnanja bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. Osim toga, predlažemo da se plaća načelnika izuzme iz mase plaća, obzirom da načelnici kao dužnosnici nemaju nikakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu, niti imaju pravo na dodatke na plaću pa niti nema smisla da njihova plaća bude u masi. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
24 OPĆINA MARTIJANEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Smatramo da je neophodno napraviti neke izmjene s člankom 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Najbolje opcija bila bi da se ta ograničenja ukinu ili da se povisi postotak sa dosadašnjih 20% na 40%. Ukoliko se ništa po pitanju toga ne poduzme ostaje nam ili smanjiti broj službenika (koji su već opterećeni obujmom posla) ili drastično smanjiti plaće. Činjenica je da mi kao općina imamo financijska sredstva za isplatiti plaće, ali nam zakon i ograničenja to ne dopuštaju. Kako nam životni troškovi neprestano rastu i mladi sve više odlaze iz zemlje u potrazi za boljim životnim uvjetima smatramo da nije vrijeme da se plaće smanjuju, već da bi one trebale rasti paralelno sa rastom troškova. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje mase sredstava za plaće.
25 OPĆINA MARIJANCI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Poput Općine Sikirevci također se u potpunosti slažemo s mišljenjem Općine Koška i također iznosimo citirane prijedloge u cijelosti kako slijedi: "smatram da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 30%, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Mišljenja sam kako je neprimjereno vući paralelu između lokalnih i državnih službenika s obzirom na administativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva zakona. U tom smislu, „novim“ tumačenjem Ministarstva financija gdje je sredstva fiskalnog izravnanja potrebno knjižiti kao pomoć države te ona ne ulaze u izračun mase plaća ugroženi su administativni kapaciteti ionako preopterećenih JLS. Činjenica je da Zakon u smislu obvezujućih normi „ne poznaje razliku“ između velikih gradova sa širokim unutarnjim ustrojstvom i malih općina u kojima nerijetko čitava administracija pada na dva ili tri čovjeka. Ionako preopterećeni lokalni službenici, koji vjerovali ili ne rade prekovremeno, te posao „nose“ kući i vikendima, u velikom broju JLS sada će biti izjednačeni s državnim službenicima te će im plaća padati, odnosno ne ostavlja se nikakav prostor za njezino povećanje u doba sadašnje energetske krize i rastuće stope inflacije. Ujedno, onemogućeno je proširenje postojećeg kadra novim zapošljavanjima zbog na početku spomenutog tumačenja i primjene odredbe čl. 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Vjerujem kako je u nekim JLS dovedeno u pitanje i zadržavanja postojećih službenika, poglavito ovdje misleći na županije koje su preuzela kadrovske kapacitete bivših UDU. S obzirom na sve prethodno navedeno, smatram da je neopravdana i „zamišljena“ odredba o dodatnom ograničenju plaće pročelnika s usporednog koeficijenta načelnika sektora ili službe na planirani koeficijent voditelja službe. Pročelnici u JLS nailaze na mnoštvo „prepreka“ i administarativnih zavrzlama u svome radu na koje im odgovor, informaciju i uputu ne daju niti državni službenici u Ministarstvima zaduženi za nadzor općih akata, te je nerijetko potrebno obaviti i na desetke telefonskih konzultacija koje traju danima kako bismo dobili bar djelomične odgovore na naše upite budući svaki od državnih službenika u Ministarstvu postupa isključivo po striktno određenom Zakonu. Pročelnici i lokalni službenici su ti koji trebaju i moraju poznavati, primjenjivati i postupati po svim tim pozitivnim propisima i to u svim upravnim područjima po kojima radi i posluje jedna JLS. Ponovno ponavljam da u malim JLS sav ovaj posao „pada na leđa“ 2 ili 3 čovjeka. Također, potrebno je uzeti u obzir i razlikovati JLS koje su u smislu financijskog poslovanja samodostatne od JLS koje „preživljavaju“ uz pomoć zaduženja i na temelju istog isplaćuju plaće svojim zaposlenicima. U tom smislu, smatram da je neopravdano i zakonski neutemeljeno, za ovaj Zakon, koji se nije mijenjao od 2010. godine, a koji je okosnica za stjecanje temeljnog materijalnog prava lokalnih i regionalnih dužnosnika, službenika i namještenika odrediti trajanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u roku od 15 dana, a posebno imajući u vidu činjenicu da veliki dio „zainteresirane javnosti“ nije niti svjestan što će, od 1.1.2023., primjena odredbi članaka 14. i 16. Zakona značiti u praksi! Unaprijed zahvaljujem na svakom usvojenom prijedlogu." S poštovanjem, OPĆINA MARIJANCI Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
26 OPĆINA MAGADENOVAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI OPĆINA MAGADENOVAC S obzirom, da su sredstva fiskalnog izravnanja bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna, Općina Magadenovac podržava stav HZO i smatra da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi trebaju izmijeniti na način, da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Nadalje, u pogledu izmjena u članku 16. stavku 2. smatramo, da se poslovi koje obavlja pročelnik u Jedinstvenom upravnom odjelu neke JLS, ne mogu se ni približno poistovjetiti s poslovima državnih službenika, odnosno konkretno s poslovima voditelja službe pa slijedom toga ni ograničenja u pogledu koeficijenta za obračun plaće pročelnika nisu korektna. Pročelnici u JLS moraju poznavati, primjenjivati i postupati po svim pozitivnim propisima, u raznim područjima u kojima djeluje JLS. Često nailazimo na pitanja, na koja odgovor, informaciju i uputu ne dobijemo niti od nadležnih ministarstava, a koja u konačnici nadziru opće akte JLS. Službenici u ministarstvima nadležni su za točno određeno područje pa čak i u tom slučaju često manjka ili potpuno izostane pomoć, a mi na lokalnoj razini moramo znati sva područja i postupati u konkretnom slučaju na terenu sada, a ne kad nam uputu daju iz ministarstvu i ako nam uopće daju. Stoga je krajnje nekorektno marginalizirati posao koji službenici u JLS obavljaju, a ovim izmjenama se radi na tome. Često se stvara negativna percepcija postojanja i rada JLS, a svakom izmjenom zakona (bez obzira na koje područje se isti odnosi), sve više poslova pada u nadležnost JLS te i stoga smatramo, da izmjene Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi nisu korektne. Dužnosnici nemaju nikakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu, niti imaju pravo na dodatke na plaću pa nema smisla, da njihova plaća bude u masi. Stoga predlažemo, da se plaća načelnika izuzme iz mase plaća. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
27 OPĆINA LJUBEŠĆICA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, smatramo da je neophodna izmjena članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave, jer se radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. S poštovanjem, Općina Ljubešćica Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
28 Općina Lovinac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Općina Lovinac podržava prethodne komentare te smatra da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 40% te da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave po sili Zakona, a ne po preporuci i tumačenju iz Okružnice (I-III 2018.). Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Neprimjereno je vući paralelu između lokalnih i državnih službenika s obzirom na administrativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva propisa. Unaprijed zahvaljujemo na svakom usvojenom prijedlogu. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
29 Općina Lokve PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Lokve smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i podrucno regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i podrucno regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i podrucno regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti naknađuju iz državnog proračuna. Također ,mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Smanjenje plaća u lokalnoj samoupravi dovelo bi do negativne selekcije kadrova, a time posredno i do smanjenja kvalitete usluga koje lokalna samouprava pruža građanima. Negativna selekcija zaposlenika mogla bi dovesti u pitanje i sposobnost povlaćenja EU sredstava na lokalnoj razini. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
30 OPĆINA LASINJA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Lasinja podržava prethodne komentare te smatra da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 30% te da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Neprimjereno je vući paralelu između lokalnih i državnih službenika s obzirom na administrativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva propisa. Unaprijed zahvaljujemo na svakom usvojenom prijedlogu. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
31 Općina Koška KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 3. U potpunosti se slažem s mišljenjem kolegice Bojane Fumić, čiji komentar ponavljam u cijelosti: Predlažem jasnije definirati odredbe članka 16. st. 2. Jasan mi je limit za koeficijent pročelnika (2,134), no s povezivanjem maksimalnih koeficijenata ostalih radnih mjesta klasificiranih za JLS Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u odnosu na koeficijente državnih službenika postoji problem i puno nejasnoća. Budući da u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. članka 16. koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika ne smiju biti veći od koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta s odgovarajućim nazivima u državnoj službi, problem je što za pojedina radna mjesta koja po Uredbi klasifikaciji u JLS možemo imati, ne postoje odgovarajući nazivi radnih mjesta u državnoj službi. Npr. od pomoćnika pročelnika, do višeg stručnog suradnika. Kod voditelja odsjeka je problem što ih u čl. 2. Uredbe o koeficijentima za državne službenike postoje dva voditelja unutar VSS, ali s različitim koeficijentima. Radna mjesta koja stručnom spremom, potrebnim iskustvom u struci te složenošću poslova barem približno odgovaraju tim radnim mjestima imaju drugačije nazive u državnoj službi ili ih uopće nema. Smatram da bi jasnije i bolje bilo da se propiše da koeficijenti u JLS ne smiju biti veći od koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta s odgovarajućim nazivima ili odgovarajućom stručnom spremom, iskustvom i složenošću poslova, ukoliko istovjetni nazivi u državnoj službi ne postoje, uz gornje ograničenje koje se odnosi na koeficijent pročelnika. Ne znam kako drugi kolege tumače i provode čl. 16. st. 2., godinama smo ga morali primjenjivati i koliko vidim opet ćemo, ali nismo sigurni da naše tumačenje i način primjene jednoga dana neki inspektor, revizor ili netko treći neće smatrati pogrešnim, jer ovako nedovoljno definiranom zakonskom odredbom izloženi smo nagađanju i pravnoj nesigurnosti. Osim toga, bilo bi praktičnije odrediti da plaće službenika ne smiju prelaziti umnožak određenih koeficijenata i osnovice, kao što je propisano za dužnosnike, jer bit je u ukupnom iznosu plaće i utrošku javnih sredstava. Posebna priča je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi koju trebamo primjenjivati, a ima niz izmjena: (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21. i 13/22) te bi, ne samo po nomotehničkim pravilima, nego i zbog transparentnosti trebala doživjeti zamjenu novom, preglednijom uredbom. Uredba je mijenjana kad god je trebalo pratiti promjene ustrojstva sustava državne uprave, kojima nema kraja. A predmetni Zakon o plaćama u JLR(P) nije se mogao promijeniti već 12 godina, niti se sada, kada se konačno pristupa njegovoj izmjeni, uvažavaju potrebe i mišljenja onih na koje se odnosi. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Također, ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
32 Općina Koška PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, smatram da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 50%, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Mišljenja sam kako je neprimjereno vući paralelu između lokalnih i državnih službenika s obzirom na administativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva zakona. U tom smislu, „novim“ tumačenjem Ministarstva financija gdje je sredstva fiskalnog izravnanja potrebno knjižiti kao pomoć države te ona ne ulaze u izračun mase plaća ugroženi su administativni kapaciteti ionako preopterećenih JLS. Činjenica je da Zakon u smislu obvezujućih normi „ne poznaje razliku“ između velikih gradova sa širokim unutarnjim ustrojstvom i malih općina u kojima nerijetko čitava administracija pada na dva ili tri čovjeka. Ionako preopterećeni lokalni službenici, koji vjerovali ili ne rade prekovremeno, te posao „nose“ kući i vikendima, u velikom broju JLS sada će biti izjednačeni s državnim službenicima te će im plaća padati, odnosno ne ostavlja se nikakav prostor za njezino povećanje u doba sadašnje energetske krize i rastuće stope inflacije. Ujedno, onemogućeno je proširenje postojećeg kadra novim zapošljavanjima zbog na početku spomenutog tumačenja i primjene odredbe čl. 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Vjerujem kako je u nekim JLS dovedeno u pitanje i zadržavanja postojećih službenika, poglavito ovdje misleći na županije koje su preuzela kadrovske kapacitete bivših UDU. S obzirom na sve prethodno navedeno, smatram da je neopravdana i „zamišljena“ odredba o dodatnom ograničenju plaće pročelnika s usporednog koeficijenta načelnika sektora ili službe na planirani koeficijent voditelja službe. Pročelnici u JLS nailaze na mnoštvo „prepreka“ i administarativnih zavrzlama u svome radu na koje im odgovor, informaciju i uputu ne daju niti državni službenici u Ministarstvima zaduženi za nadzor općih akata, te je nerijetko potrebno obaviti i na desetke telefonskih konzultacija koje traju danima kako bismo dobili bar djelomične odgovore na naše upite budući svaki od državnih službenika u Ministarstvu postupa isključivo po striktno određenom Zakonu. Pročelnici i lokalni službenici su ti koji trebaju i moraju poznavati, primjenjivati i postupati po svim tim pozitivnim propisima i to u svim upravnim područjima po kojima radi i posluje jedna JLS. Ponovno ponavljam da u malim JLS sav ovaj posao „pada na leđa“ 2 ili 3 čovjeka. Također, potrebno je uzeti u obzir i razlikovati JLS koje su u smislu financijskog poslovanja samodostatne od JLS koje „preživljavaju“ uz pomoć zaduženja i na temelju istog isplaćuju plaće svojim zaposlenicima. U tom smislu, smatram da je neopravdano i zakonski neutemeljeno, za ovaj Zakon, koji se nije mijenjao od 2010. godine, a koji je okosnica za stjecanje temeljnog materijalnog prava lokalnih i regionalnih dužnosnika, službenika i namještenika odrediti trajanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u roku od 15 dana, a posebno imajući u vidu činjenicu da veliki dio „zainteresirane javnosti“ nije niti svjestan što će, od 1.1.2023., primjena odredbi članaka 14. i 16. Zakona značiti u praksi! Unaprijed zahvaljujem na svakom usvojenom prijedlogu. Jelena Soume, mag.iur., službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika u JUO Općine Koška. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
33 Općina Končanica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Končanica smatra da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Smanjenje plaća u lokalnoj samoupravi dovelo bi do negativne selekcije kadrova, a time posredno i do smanjenja kvalitete usluga koje lokalna samouprava pruža građanima, te bi dovela u pitanje povlačenje sredstava iz EU fondova. Sukladno tome potrebno je izmijeniti članak 14. Zakona u smislu povećanja mase sredstava plaća zaposlenih u JLP(R)S na minimalno 30% prihoda poslovanja jedinice ostvarenoj u prethodnoj godini. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
34 OPĆINA KOLAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Općina Kolan podržava prethodne komentare te smatra da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 40% te da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone. Radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Isto tako, smatramo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Nije oportuno uspoređivati lokalne i državne službenike s obzirom na administrativno opterećenja lokalnih službenika, konstantno nametanje novih obveza, činjenicu da se postupa po ogromnom broju zakonskih i podzakonskih propisa, a najveći broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva propisa. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
35 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti podržava stav Hrvatske zajednice općine i izrečene komentare na prijedlog izmjena i dopuna Zakona, te se pridružuje komentarima drugih JLS koje su iznijele na predložene odredbe Zakona. Isto obrazlažemo slijedećim: Općina Kneževi Vinogradi jedna je od onih JLS čije tekuće pomoći prelaze 10 % ukupnog proračuna i na koju bi se primijenila navedena predložena odredba, što smatramo ne prihvatljivim, ne iz razloga ograničenja plaća za načelnika i pročelnika (koji i sada u ovom trenutku imaju niže iznose od izmjenom Zakona predloženih), već iz razloga postojećih službenika i to najvećim dijelom onih s srednjom i višom stručnom spremom, čije bi se plaće u nekim slučajevima graničile s minimalnim plaćama. Općina smo kao i većina kontinentalnih Općina, čiji se opći prihodi svakom poreznom reformom sve više umanjuju. Posebni prihodi su ograničeni, što uvjetujući socijalnu sliku (npr. komunalna naknada) što limitirajući prihod od zakupa – našeg najvećeg bogatstva - preko 6.000 ha državnog poljoprivrednog zemljišta čiji iznos zakupa je država ograničila- limitirala, te od bogatstva kojeg imamo, nažalost ne možemo ostvariti prihod koji bi smo zapravo mogli da je cijena tržišna. Taj problem očito nema lokalna samouprava na moru, čiji su opći prihodi daleko veći. S obzirom na sve ograničavajuće prihode, jednostavno nije problem doći do izračuna pomoći koja je veća od 10 %, a zapravo je to do prije koju godinu bio porezni prihod, koji se drugačijom interpretacijom pretvorio u pomoć države. Drugi je problem kadar u lokalnim samouprava. Iako smo svjesni da danas za poslove koje lokalna samouprava odrađuje svi bi trebali biti službenici VSS, međutim to u praksi nije tako. Iz prakse kod većine lokalnih jedinica (slučaj i sa našom), velik broj službenika čine osobe srednje i više stručne spreme, koje rade širok spektar poslova i zaduženja JLS, često puta koje nadmašuju i samu propisanu stručnu spremu. JLS izuzev gradova, nisu u mogućnosti na poslove i brojni djelokrug JLS uposliti isključivo kadar s VSS, što zbog financiranja, a i jednostavno zbog nedostatka stručnog kadra, već se upošljavaju i osobe SSS i VŠS spreme, koji isto tako obavljaju savjesno i odgovorno povjerene im poslove. Sadašnje plaće usklađene su s Uredbom o koeficijentima u lokalnoj samoupravi, međutim primjenom predložene izmjene ti bi se službenici poistovjetili s državnim službenicima koji u državnim službama rade isključivo jedan posao i imaju jedno zaduženje, što nije slučaj lokalne samouprave. Ovom primjedbom nije nam želja povrijediti i podcijeniti ni jednog državnog službenika, međutim, isto je naprosto ne usporedivo, kako je to navela i HZO. JLS svakim danom dobiva sve više zaduženja iz raznih oblasti, te osim stručne spreme i struke za koju su se školovali svi službenici moraju biti inženjeri, pravnici, poljoprivrednici, financijeri, geodeti i sl., dok to zasigurno državni službenik ne mora. Općina Kneževi Vinogradi prihvaća da se osnovice moguće izjednače, međutim koeficijenti u ovom trenutku uzimajući u obzir Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova državnoj službi (sa svim izmjenama), jednostavno ne možemo i ne znamo primijeniti, a da službenik koji npr. odgovorno vodi javnu nabavu i većinu investicija (ing.građevinarstva) s VŠS ne dođe na iznos nešto malo više od minimalne plaće, koju u ovom trenutku nemaju ni prodavači u većini prodavaonica. Rezultat ovakvog uređenja plaća bit će odlazak kvalitetnih ljudi iz lokalnih samouprava koje i sada u ovom trenutku muku muče s kadrovima i sve većim brojem obveza. Stoga sukladno ovom obrazloženju predlažemo da se u cijelosti navedeni stavak 2. članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) briše. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
36 OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Kloštar Ivanić predlaže da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Slijedom reformi, sredstva koja su izvorno prihodi od poreza sada postaju pomoći. Prilikom predstavljanja novog modela financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017. godine na seminarima je tumačeno da su takva sredstva nenamjenska i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna (TIM4PIN br. 9/17). Sve do kraja 2021. godine ta sredstva su se isplaćivala kao kompenzacijska mjera, dok su ona u 2022. godini odjednom postala sredstva fiskalnog izravnanja. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Smanjenje plaća u lokalnoj samoupravi dovelo bi do negativne selekcije kadrova, a time posredno i do smanjenja kvalitete usluga koje lokalna samouprava pruža građanima, te bi dovela u pitanje povlačenje sredstava iz EU fondova. Potrebno je izmijeniti članak 14. Zakona u smislu povećanja mase sredstava plaća zaposlenih u JLP(R)S na minimalno 30% prihoda poslovanja jedinice ostvarenoj u prethodnoj godini. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
37 Općina Kalnik PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Potrebna je izmjena članaka15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave, jer se radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
38 Općina Jalžabet PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Jalžabet predlaže izmjenu dijela članka 14. koji se odnosi na ograničenje mase plaća. Ograničenje bi svakako trebalo ukinuti. Također predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Sredstva koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave su „reformama“ u dijelovima prihoda smanjena i ista se nadoknađuju iz državnog proračuna. Neprimjereno je vući paralelu između lokalnih i državnih službenika. Opseg različitih poslova i administrativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju različitih propisa je izuzetno obiman, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo po određenom propisu ili tek nekoliko. Molim da se stručno argumentira osnova za usporedbu radnog mjesta pročelnika JLPRS sa navedenim predloženim ograničenjima uspoređivanjem sa određenim radnim mjestom državnih službenika. Korektno od strane predlagača zakona bilo bi predstaviti rezultate istraživanja temeljem kojeg ili kojih je donesen prijedlog ograničenja plaće uspoređen sa određenim radnim mjestom državnog službenika. Nadalje, svakako smatramo da Zakoni ne bi smjeli ovisiti o tumačenju pojedinaca. Naveden način rada je primjer pravne nesigurnosti a posljedice uvjeti u kojima radimo. U jednom od komentara je odlično plastično istaknut problem. „Smatram da kriteriji za određivanje i uspoređivanje koeficijenata lokalnih i državnih službenika nisu relevantna. Lokalni službenici moraju znati sve što se od njih traži, opskrbljivati informacijama svako Ministarstvo koje pošalje dopis, ispunjavati zadatke u zadanim rokovima te raditi više stvari od onoga što je djelokrugu njihova poslovanja.“ Smatramo da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 30% ili bez ograničenja, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Upravo iskusniji zaposlenici aktivno sudjeluju u pripremi, izradi i provedbi projekata koje JLS provode. Kompetencije kojima raspolaže i koristi ih u svakodnevnom radu pročelnik koji osim redovitog upravnog posla piše, priprema i provodi projekte daleko nadilaze opis radnog mjesta. Dalja negativna selekcija kadrova je sigurna posljedica smanjivanja i ograničavanja plaća. Poslovi pročelnika u JLS nadilaze širinu opsega radnih aktivnosti, potrebnih znanja i upravljačkih sposobnosti kao rijetko koje radno mjesto u javnoj upravi. Negativna selekcija zaposlenika mogla bi dovesti u pitanje i sposobnost povlačenja EU sredstava na lokalnoj razini. Navedeno se može nadoknaditi konzultantskim uslugama ali one su višestruko skuplje za JLS od aktivnog pročelnika i ostalih angažiranih kompetentnih zaposlenika (kojih je jako malo). Visoka inflacija dodatno će dovesti do drastičnog smanjenja plaća zaposlenika najviše razine znanja, iskustva u radu, poznavanja poslova JLS. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
39 Općina Gornja Vrba PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Gornja Vrba, vezano za Izmjene i dopune Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, iznosi mišljenje da je ograničenje mase sredstava za plaće na način uređen člancima 15. i 16. trenutno važećeg Zakona nepovoljno za lokalne službenike i namještenike. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života, a primjenom ovih članaka doći će do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj situaciji. Napominjemo da su u trenutku donošenja Zakona 2010. godine okolnosti punjenja Proračuna općine bile znatno drugačije. Naime, konkretno Općina Gornja Vrba nije primala tekuće pomoći od strane države za redovno funkcioniranje, te je u potpunosti poštivala članak 14. Zakona. Sredstva fiskalnog izravnanja koja primamo unazad 5 godina, prvotno su se uključivala u masu sredstava za plaće jer su ista okarakterizirana kao prihod od poreza na dohodak. Od 2021. godine ta sredstva se evidentiraju kao tekuće pomoći iz Proračuna, te prelaze 10% prihoda poslovanja iz čega proizlazi da moramo postupiti sukladno člancima 15. i 16. Zakona. Sukladno navedenom, predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
40 Općina Gornja Rijeka PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Potrebna je izmjena članaka15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave, jer se radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
41 OPĆINA ĐURMANEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Vezano uz članke 15. i 16. novog prijedloga Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, Općina Đurmanec predlaže da se isti izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za obračun plaća u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se unatrag nekoliko godina financijska politika prema JLS vodi na način da ostajemo bez dijela sredstava, a pomoći koje se dodijele s druge strane ne pokrivaju izvorna sredstva bez kojih smo ostali, a s druge strane utječu na ograničenja plaća u JLS. Također, ako i do sada, tako se u ovom slučaju radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi ti prihodi smanjeni, a pošto se nadoknađuju iz državnog proračuna isti će utjecati na obračun plaća službenika u JLS. S obzirom na lošu gospodarsku situaciju, povećanje cijena, porast inflacije te porast troškova života, smatramo da bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji, što je upravo suprotno od radnji koje bi trebalo poduzimati na povećanju životnog standarda svih zaposlenih u RH. S poštovanjem, Općina Đurmanec Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
42 OPĆINA DUBRAVA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Dubrava daje sljedeći prijedlog: U Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) članak 14. mijenja se i glasi: Članak 14. U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarile sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, u kojima iznos tih pomoći prelazi trećinu prihoda poslovanja i istovremeno masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 18% prihoda poslovanja, ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika ne smije se povećavati. Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukupna masa sredstava za plaće dužnosnika, službenika i namještenika smije se povećati radi: - uvećanja plaća za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža utvrđenu u člancima 2. i 8. ovog Zakona - usklađenja osnovice i koeficijenta za obračun plaća zaposlenih sa umnoškom osnovice i koeficijenta za zaposlene na radnim mjestima s odgovarajućim nazivima u državnoj službi - zapošljavanja zajedničkih službenika i namještenika zbog funkcionalnog ili stvarnog povezivanja lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica - zapošljavanja koje je nužno zbog provedbe posebnog propisa Članci 15. i 16. brišu se. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
43 Općina Donji Andrijevci PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Donji Andrijevci smatra da bi bilo razumno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Poslovi jedinica lokalne samouprave kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana su sljedeći: • uređenje naselja i stanovanje, • prostorno i urbanističko planiranje, • komunalno gospodarstvo, • brigu o djeci, • socijalnu skrb, • primarnu zdravstvenu zaštitu, • odgoj i osnovno obrazovanje, • kulturu, tjelesnu kulturu i šport, • zaštitu potrošača, • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, • promet na svom području, • protupožarnu i civilnu zaštitu i • ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Citiramo Zakon jer je potrebno naglasiti ulogu JLS i koliko smo bitni u funkcioniranju cijelog sustava. Naglasak posebno stavljamo na ''neposredno ostvarivanje potreba građana'' i ''ostale poslove sukladno posebni propisima'' - odredba koja je postala temelj svih naših poslova. Bez nas ne bi imali adekvatnu provedbu propisa niti povratne informacije na temelju kojih se rade statistike, izvješća i drugo. A još češće nas se ništa ne pita! Postavlja se pitanje i autonomije lokalnih i regionalnih samouprava. Jako je bitno da se kod kreiranja politika misli na manje JLS-ove pri tome posebno mislimo na male općine i da nas se ne uspoređuje s gradovima koji imaju više zaposlenih službenika i koji najčešće rade u određenom području, a posebno ne s državnim službenicima. U našim općinama radi mali broj službenika koji pokrivaju gore navedena područja i često je jedan službenik i osoba za informiranje, povjerenik nečega, član povjerenstava za sve i svašta, voditelj projekata i treba pokriti sva navedena područja. Tako da uspoređivati nas službenike s državnim službenicima je nerealno. Slijedi nam novo proračunsko razdoblje EU gdje nam na raspolaganju stoje i koje nam trebaju za razvoj, milijarde eura, ako uzmemo da jedna JLS prijavi samo dva nova projekta, tko bi treba provoditi te projekt? Službenik kojeg smo gore spomenuli?! Sjetimo se samo kolike su financijske korekcije na minimalne propuste koji se događaju zbog opterećenosti službenika! Bez da nas se išta pitalo, na vrat i proračun ste nam stavili korisnike zajamčene minimalne naknade (osim osiguranja sredstava, obvezu jednog službenika da vodi evidenciju, kontaktira redovito s korisnicama i službenika u računovodstvo (ako smo te sreće da ga imamo) da isplaćuje dodatno za 50 osoba njihove troškove. Tu su još korisnici koji su radno sposobni za koje moramo platiti ne male iznose za zaštitu na radu i još jednog službenika obvezati da pazi na njih i kontrolira. Smatramo nekorektnim u obrazloženju donošenja izmjena Zakona pozvati se na ograničavanje plaća i lokalnih dužnosnik, tj. da se koeficijenti isprave kako ne bi došlo do povećanja plaće lokalnih službenika, dok istovremene te iste dužnosnike u svim drugim zakonima, propisima teretite s nemalim kaznama/prekršajima. Ujedno koristimo priliku pozvati vas da ovim ili budućim izmjena Zakona taksativno navedete koji su to primici koje lokalni dužnosnici smiju primiti mimo plaće. Zakon o suzbijanja sukoba interesa i Povjerenstvo kažu jedno, a ostale institucije drugo (Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državni ured za reviziju). Od vas očekujemo da nas zaštitite i cijenite, a ne da nam zakonima i drugim propisima lijepite epitet ''uhljeb''. Sukladno navedenom smatramo da se iznos fiskalnog izravnanja ukloni kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave jer sve što je navedeno radimo za funkcioniranje sustava države kao takve i to veliki, odgovoran posao. S poštovanjem! Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Antonija Aračić Radman, mag.iur. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
44 OPĆINA DEŽANOVAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Dežanovac smatra da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Smanjenje plaća u lokalnoj samoupravi dovelo bi do negativne selekcije kadrova, a time posredno i do smanjenja kvalitete usluga koje lokalna samouprava pruža građanima, te bi dovela u pitanje povlačenje sredstava iz EU fondova. Sukladno tome potrebno je izmijeniti članak 14. Zakona u smislu povećanja mase sredstava plaća zaposlenih u JLP(R)S na minimalno 40% prihoda poslovanja jedinice ostvarenoj u prethodnoj godini. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
45 općina Čavle PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Smatramo da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Također smatra da bi u pogledu čl. 14. Zakona bilo svrsishodno, uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a gledajući iz konteksta inflatornih udara, brisati stavak 3. članka 14. Zakona koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
46 OPĆINA CRNAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, smatram da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 50%, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Mišljenja sam kako je neprimjereno vući paralelu između lokalnih i državnih službenika s obzirom na administativno opterećenja lokalnih službenika zbog postupanja po velikom broju zakonskih i podzakonskih propisa, dok veliki broj državnih službenika postupa po isključivo jednom ili dva zakona. U tom smislu, „novim“ tumačenjem Ministarstva financija gdje je sredstva fiskalnog izravnanja potrebno knjižiti kao pomoć države te ona ne ulaze u izračun mase plaća ugroženi su administativni kapaciteti ionako preopterećenih JLS. Činjenica je da Zakon u smislu obvezujućih normi „ne poznaje razliku“ između velikih gradova sa širokim unutarnjim ustrojstvom i malih općina u kojima nerijetko čitava administracija pada na dva ili tri čovjeka. Ionako preopterećeni lokalni službenici, koji vjerovali ili ne rade prekovremeno, te posao „nose“ kući i vikendima, u velikom broju JLS sada će biti izjednačeni s državnim službenicima te će im plaća padati, odnosno ne ostavlja se nikakav prostor za njezino povećanje u doba sadašnje energetske krize i rastuće stope inflacije. Ujedno, onemogućeno je proširenje postojećeg kadra novim zapošljavanjima zbog na početku spomenutog tumačenja i primjene odredbe čl. 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Vjerujem kako je u nekim JLS dovedeno u pitanje i zadržavanja postojećih službenika, poglavito ovdje misleći na županije koje su preuzela kadrovske kapacitete bivših UDU. S obzirom na sve prethodno navedeno, smatram da je neopravdana i „zamišljena“ odredba o dodatnom ograničenju plaće pročelnika s usporednog koeficijenta načelnika sektora ili službe na planirani koeficijent voditelja službe. Pročelnici u JLS nailaze na mnoštvo „prepreka“ i administarativnih zavrzlama u svome radu na koje im odgovor, informaciju i uputu ne daju niti državni službenici u Ministarstvima zaduženi za nadzor općih akata, te je nerijetko potrebno obaviti i na desetke telefonskih konzultacija koje traju danima kako bismo dobili bar djelomične odgovore na naše upite budući svaki od državnih službenika u Ministarstvu postupa isključivo po striktno određenom Zakonu. Pročelnici i lokalni službenici su ti koji trebaju i moraju poznavati, primjenjivati i postupati po svim tim pozitivnim propisima i to u svim upravnim područjima po kojima radi i posluje jedna JLS. Ponovno ponavljam da u malim JLS sav ovaj posao „pada na leđa“ 2 ili 3 čovjeka. Također, potrebno je uzeti u obzir i razlikovati JLS koje su u smislu financijskog poslovanja samodostatne od JLS koje „preživljavaju“ uz pomoć zaduženja i na temelju istog isplaćuju plaće svojim zaposlenicima. U tom smislu, smatram da je neopravdano i zakonski neutemeljeno, za ovaj Zakon, koji se nije mijenjao od 2010. godine, a koji je okosnica za stjecanje temeljnog materijalnog prava lokalnih i regionalnih dužnosnika, službenika i namještenika odrediti trajanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u roku od 15 dana, a posebno imajući u vidu činjenicu da veliki dio „zainteresirane javnosti“ nije niti svjestan što će, od 1.1.2023., primjena odredbi članaka 14. i 16. Zakona značiti u praksi! Unaprijed zahvaljujem na svakom usvojenom prijedlogu. Danijel Jozić, mag.iur. Pročelnik Općine Crnac i Općine Čađavica Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
47 Općina Cestica TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10), Članak 16. Općina Cestica smatra da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji.'' Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
48 Općina Cerna PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Podržavamo prethodne komentare te isto tako predlažemo izmjene članka 14., 15. i 16. Zakona. Smatramo da je nužno ukinuti ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave te izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 40%. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
49 Općina Brodski Stupnik PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovane kolege i kolegice, Prvenstveno ističemo da smo suglasni sa prethodno navedenim mišljenjima/komentarima Hrvatske zajednice općina, kolege pročelnika g. Borka Mikića JUO Općine Jalžabet i kolegice pročelnice gđe. Slavice Dragičević, JUO Općina Hrvatska Dubica koje smo zaprimili putem e-maila. Što se tiče ostalih mišljenja/stavova koji su izneseni u javnom savjetovanju o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s konačnim prijedlogom zakona ističemo, između ostaloga, slijedeće: - PODRŽAVAMO PRIJEDLOG IZMJENE ČLANKA 14. ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI ODNOSNO PREDLAŽEMO OGRANIČENJE ILI UKINUTI ILI ODREDITI NA MINIMALNO 50%, A PODREDNO UKOLIKO PRETHODNI PRIJEDLOG NE BUDE USVOJEN SUGLASNI SMO S PRIJEDLOGOM DA SE IZ MASE PLAĆA IZDVOJE PLAĆE DUŽNOSNIKA, - PROTIVIMO SE SMANJIVANJU KOEFICIJENATA PROČELNICIMA I UMANJENJU PLAĆA KAKO JE TO PREDLOŽENO IZMJENAMA ZAKONA, - PODUPIREMO PRIJEDLOG DA SE OSNUJE SINDIKAT LOKALNIH SLUŽBENIKA TAKO DA ISTI BUDE NA RAZINI JLS. Kao što je to opće poznato, rad službenika/pročelnika u JLS je potrebno drugačije vrednovati obzirom je nepisano pravilo da jedan službenik/pročelnik u JLS obavlja poslove iz više područja upravne djelatnosti. Široka lepeza poslova, koja jesu djelokrug JLS, u malim JLS, ali i u drugim JLS, često su podijeljena na prosječno dvije do tri osobe, što je kronični nedostatak za svaku JLS i u takvim uvjetima postaje sve više nemoguće raditi osobito kada se izmjenama drugih zakona/propisa tim istim službenicima/pročelnicima JLS nameće djelokrug poslova koji je ranije bio u nadležnosti resornih ministarstava čime već otežana situacija postaje još nesnosnija za službenike i pročelnike JLS dok s druge strane službenike i pročelnike JLS sve više rokova pritišće, a koji moraju biti ispoštovani ne postavljajući pri tome pitanja kako i s kojim resursima?! Primjerice: na prosječno dvije do tri osobe (službenika i pročelnika JLS) podijeljen je slijedeći opseg posla: - priprema sjednica Općinskog vijeća – izrada zapisnika te, izrada i objava akata; - priprema i izrada općih i pojedinačnih akata i njihova objava - donošenje raznih programa, prostornih planova, civilne zaštite, vatrogastva, zaštita životinja… - uredsko poslovanje – arhiva i pismohrana – čuvanje i izlučivanje gradiva te predstojeća digitalizacija!!!, - knjigovodstvo, proračun –donošenje proračuna i rebalansa, izvješća - periodični, završni, obračun plaća, putnih naloga, blagajna, isplate građanima i kućanstvima, - vođenje kadrovskih evidencija, - zapošljavanje na javnim radovima, - ispunjavanje obveza sukladno ZPPI i GDPR, - izrada svih vrsta ugovora, natječaja, rješenja, iznajmljivanje prostora/zakup javne površine i slično, - provedba odredbi Zakona o socijalnoj skrbi vezano uz isplatu naknade sredstava za troškove ogrjeva koji je dosada bio u nadležnosti resornog ministarstva i jedinice područne samouprave, - obavljanje poslova komunalnog redarstva, - Komunalna naknada – razrez, naplata, ovrha, izrada rješenja, a ako uz nju naplaćuje i NUV – samo za te poslove nije dovoljan jedan djelatnik kada se uzme osobito u obzir ostatak lepeze poslova itd…kraja nema. Tu su naravno i razni dodatni poslovi poput: -Elementarna nepogoda – aktivnosti od proglašenja, obrade prijava i izračuna štete u APIS aplikaciji, do isplate po korisnicima, -Praćenje potrošnje energenata po objektima u vlasništvu Općine kroz ISGE aplikaciju. Uz sve to naprijed pobrojano, a opseg poslova je u stvarnosti puno veći, svakodnevno je prisutan i neizostavan rad sa strankama, često i upućivanje i poučavanje o njihovim pravima i obvezama, brojni upiti, zahtjevi, zamolbe, pomoći građanima svih dobnih skupina u rješavanju njihovih potreba, podrška i skrb glede sufinanciranja boravka djece s područja JLS u dječjim vrtićima, školskih udžbenika, prijevoza učenika, prijevoz starijih osoba, provedba projekata skrbi o starijim kućanstvima, suradnja sa centrima za kontrolu plodnosti tla za obiteljska gospodarstva…itd…. kojim se osigurava kvaliteta i kontinuirano poboljšavanje kvalitete i standarda građana… samo su dio „tekućih poslova“ s kojima se JLS svakodnevno susreću, a nezavisno od kojeg također treba odvojiti vrijeme ogromnom obimu posla zvan „priprema sjednica općinskog vijeća“. NA KRAJU REČENO, OVO NIJE STAV OPĆINE, OVO JE STAV SLUŽBENIKA I PROČELNIKA, SVE NAVEDENE PRIMJEDBE POTREBNO JE UZETI U OBZIR JER OČIGLEDNO JE DA SVAKA JLS PROLAZI VIŠE-MANJE KROZ ISTO, UVJETI RADA VIŠE-MANJE JEDNAKO TEŠKI, NIJANSE SU U PITANJU….SVJEDOCI SMO „ZATRPAVANJA JLS“ SA NOVIM OBVEZAMA (NPR. SOCIJALA), ALI TOME SE NE NAZIRE KRAJ, A IZMJENE ZAKONA MOGLE BI I U OVAKO TEŠKIM UVJETIMA DOVESTI DO SMANJENJA PLAĆA SLUŽBENICIMA I PROČELNICIMA . Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi. Osnivanje sindikata nije predmet uređivanja ovog Zakona.
50 OPĆINA BRINJE PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Brinje se slaže s navedenim komentarima, a u pogledu predmetnog Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona smatramo da je u članku 14. potrebno ukinuti ograničenje ili ga odrediti u većem postotku kako ne bi bilo dovedeno u pitanje funkcioniranja mnogih jedinica lokalne samouprave koje se mogu i rangirati po broju stanovnika, površini, stupnju razvijenosti.. Iz mase plaća izdvojiti plaće lokalnih dužnosnika, a članke 15. i 16. izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno da se navedeni iznos može uračunavati u izračune za masu plaća. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
51 OPĆINA BREZNIČKI HUM PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Potrebna je izmjena članaka15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave, jer se radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
52 OPĆINA BRCKOVLJANI TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ZAKON O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI („Narodne novine“, broj 28/10), Članak 16. Općina Brckovljani slaže se sa prethodnim komentarima općina i gradova da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
53 Općina Blato PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Blato smatra da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
54 Općina Baška PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Smatramo bitnim napomenuti činjenicu da se limiti za određivanje plaće lokalnih dužnosnika nisu mijenjali od 2015. godine kad je određena osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika, da je u međuvremenu došlo do povećanja troškova života i do velike inflacije, što utječe na sve građane, pa tako i na dužnosnike i službenike jedinica lokalne samouprave. Zbog zakonske zabrane određivanja plaće pročelnika u iznosu većem od plaće općinskog načelnika/gradonačelnika, indirektno je ograničeno i daljnje povećanje plaća službenika u nekim jedinicama lokalne samouprave. Osnovni problem s kojim se lokalna samouprava sve više susreće je nedostatak kvalitetnog i stručnog kadra budući da isti radije biraju rad u privatnom sektoru nego javnom sektoru. Mnoge JLS imaju ustrojene jedinstvene upravne odjele koji imaju širok samoupravni djelokrug obavljanja poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Ukoliko je u planu porast osnovice za izračun plaća, tada smatramo da nije primjereno smanjivati koeficijente kako je predloženo, već je potrebno omogući rast istih upravo zbog povećanja troškova života i inflacije, a i činjenica je da su se u proteklom razdoblju ostale osnovice koliko-toliko mijenjale. Smatramo da za određivanje koeficijenata treba provesti dodatnu analizu održivosti pojedinih jedinica lokalne samouprave, kako bi se isti određivali ne samo po broju stanovnika, već i uzimanjem u obzir indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Time bi se ujedno donekle ublažio nesrazmjer plaća javnog i privatnog sektora na užem geografskom području. Brojne jedinice lokalne samouprave s većim stupnjem razvijenosti, imaju i veći obim poslova, grade i održavaju infrastrukturu s obzirom na prihvatni kapacitet određenog naselja, a ne samo na broj stanovnika. Primjerice, prema dostupnim podacima otok Krk ostvaruje 32% ukupno ostvarenog turističkog prometa u Primorsko-goranskoj županiji, broj osoba koje borave na otoku se tijekom ljetnih mjeseci upeterostručuje u odnosu na zimski dio godine, što predstavlja veliko opterećenje za komunalnu infrastrukturu, sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, cestovne pravce i sva ostala područja koja utječu na kvalitetu života na otoku. Sve navedeno iziskuje veliki napor javnog sektora, kako čelnika tako i službenika jedinica lokalne samouprave. Indeks razvijenosti redovito se uzima u obzir prilikom kandidatura za dobivanje bespovratnih sredstava za provedbu kapitalnih projekata ili prilikom ostvarivanja drugih pogodnosti s državne razine, čime se ponovno ide na štetu razvijenijih jedinica. Smatramo potrebnim i ovim propisom uzeti u obzir samoodrživost jedinica lokalne samouprave s većim indeksom razvijenosti i istima omogućiti određivanje plaća u skladu sa svojim mogućnostima radi omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja te sprječavanja odljeva kvalitetnog i stručnog kadra iz jedinica lokalne samouprave. Što se tiče ograničenja plaća, upravo je člankom 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno proračunsko ograničenje plaća, odnosno propisan je maksimalni postotak prihoda poslovanja jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koji se može koristiti kao masa sredstava za plaće zaposlenih. Time se također utječe na određivanje koeficijenata u skladu s proračunskim mogućnostima pojedine jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Na odgovarajući način će se izmijeniti odredbe članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje mase sredstava za plaće.
55 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Andrijaševci u potpunosti podržava do sada izražene komentare JLS-a i HZO, odnosno potrebu da se u Zakonu izmjene članci 14. i 15., odnosno da se Zakon izmjeni u dijelu koji se odnosi na izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmjene zakona bi trebale kod izračuna isključivati sredstva fiskalnog izravnanja, odnosno kod izračunavanja mase sredstava za plaće, prihode poslovanja JLS-a ne bi trebalo umanjivati za sredstva fiskalnog izravnanja. Zašto je ovo potrebno? Svrha fiskalnog izravnanja je ujednačavanje razvoja svih dijelova Hrvatske. Kako bi se potaknuo razvoj manje razvijenih JLS-a, osim financijskih sredstava fiskalnog izravnanja potreban je stručan kadar koji je u mogućnosti realizirati taj razvoj, dakle bez kvalitetnog kadra nema ni razvoja. Ukoliko se u Zakonu u navedenim člancima ne izuzmu sredstva za fiskalno izravnanje u izračunu mase sredstava za plaće, plaće bi u manje razvijenim JLS-ima morale biti drastično manje od plaća u razvijenim JLS-ima. Na ovaj način više razvijeni JLS-i privući će kvalitetne kadrove većim plaćama, dok će manje razvijene općine ostati bez kadrova. Ovo je posebno važno naglasiti u ovo vrijeme inflacije i velikog porasta cijena hrane i energenata. Službenici i namještenici iz manje razvijenih JLS-a će biti prisiljeni tražiti bolje plaćeni posao. Gubitkom kvalitetnog kadra, manje razvijene JLS nemaju šanse za razvoj. S druge strane, odlaskom kvalitetnog kadra u više razvijene JLS-e nastavit će se depopularizirati područje koje je i tako u demografski nepovoljnoj poziciji. Još jedan razlog za izmjene članka 14. i 15. je povećanje opsega poslova koji se prenose na JLS-e, dakle povećava se i potreba za dodatnim kadrovima. Ako se ne izmjene članci 14. i 15. neće biti moguće zaposliti nove kadrove jer smo ograničeni masom za plaće, a to znači da se ne mogu niti izvršavati zadane zadaće u zadanim rokovima. Moramo istaknuti, kako na natječaje za posao u JLS-u pristiže sve manji broj prijava, sve manji je interes za rad u JLS- ima radi prilično malih plaća. U vrijeme kada nam se nude financijska sredstva iz fondova EU, također je potrebno imati kvalitetne kadrove koji će pisati i provoditi projekte koji se financiraju iz EU fondova. Ograničavanjem plaća neće biti moguće privući kadar, odnosno nećemo moći niti povući sredstva EU, drugim riječima i mogućnost za razvoj nerazvijenih JLS-a još jednom je upitna. Uz predložene izmjene Zakona, Općina Andrijaševci predlaže da se ovim Izmjenama zakona ne mijenja članak 16. Naime, prijedlog nije argumentiran, niti su mjerila uvjerljiva, nije razvidno na temelju kojih analiza je zaključeno koje su to kvalifikacije i sposobnosti koje posjeduje načelnik sektora, a ne posjeduje pročelnik odjela u JLS-ima. Kao što su kolege iz drugih JLS-a već iznosile svoje stavove i mišljenja, i mi smo mišljenja kako pročelnici odjela u JLS-ima imaju puno veće područje djelovanja, puno više moraju imati znanja o različitim područjima djelovanja nego pojedini načelnici sektora, dakle, ne vidimo razloga niti argumenata koji bi zahtijevali izmjenu članka 16. Uz sve navedeno, podržavamo i komentare na članak 26. Zakona, odnosno podržavamo brisanje navedenog članka, a iz razloga jer nije moguće komparirati poslove državne službe s poslovima JLS-a, a samim tim nije moguće niti ujednačiti plaće u državnim službama i JLS-ima. Djelomično prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. - 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi. Nadalje, Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon što se provede analiza plaća u okviru investicije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama) izradit će se novi sustav plaća u državnoj službi i donijeti novi Zakona o plaćama u državnoj službi, a ne poseban zakon kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
56 MARIJA ŽEŽELJ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, smatram da članci u Zakonu ne bi smjeli ovisiti o tumačenju pojedinaca koji će na kraju svake godine dostavljati dopis u kojem je glavna tema: Na koji način tumačiti fiskalno izravnanje – pomoć države ili nenamjenska sredstva? Također smatram da je svrsishodno da se članci 14., 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene. Obrazloženje - Fiskalno izravnanje će se jedne godine tumačiti kao pomoć države i neće ulaziti u izračun mase plaća, a druge godine neće biti pomoć države i ulaziti će u izračun. Također članak 16. ovog Zakona: pomoći države ne smiju biti veće od 10% proračuna jer tada koeficijenti lokalnih službenika prelaze na koeficijente državnih službenika – znači jedne godine gledati ćemo fiskalno izravnanje kao pomoć države i ulaziti će u kriterij da je pomoć veća od 10%, a slijedeće nećemo. Plaće lokalnih službenika ovisiti će o osobama koje će tumačiti fiskalno izravnanje i koje će se na ovaj način igrati koeficijentima službenika lokalnih samouprava. Da bismo zadovoljili kriterij članka 16. ovog Zakona (da nemamo više od 10% pomoći od države) onda bi naš Proračun trebao biti 50.000.000,00 kuna, a kada bismo imali ovakav Proračun onda ne bismo ni trebali fiskalno izravnanje koje godišnje iznosi oko 5.000.000,00 kuna (odnosi se na Općinu Koška). Također smatram da kriteriji za određivanje i uspoređivanje koeficijenata lokalnih i državnih službenika nisu relevantna. Lokalni službenici moraju znati sve što se od njih traži, opskrbljivati informacijama svako Ministarstvo koje pošalje dopis, ispunjavati zadatke u zadanim rokovima te raditi više stvari od onoga što je djelokrugu njihova poslovanja. S druge strane kada lokalni službenici kada trebaju informacije od državnih službenika oni trebaju obaviti deset poziva kako bi došli do određene informacije jer svaki državni službenik odgovori „nije iz mog djelokruga zovite kolegu/icu“, a o dobivenim rezultatima da ne govorimo. Odgovore na određene dopise ne dobijemo nikada. Naziv mog radnog mjesta govori sve i ja se ne bunim, ali nemojte nas olako uspoređivati sa državnim službenicima jer djelokrug njihovog posla i poslova kolega iz lokalnih samouprava jednostavno nije za usporedbu. Unaprijed zahvaljujem na svakom usvojenom prijedlogu. Marija Žeželj, mag.oec. – Viši stručni suradnik za financije, poslove uredskog poslovanja i pismohrane u JUO Općine Koška Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
57 Ksenija Knežević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Izmjenama Zakona o financiranju JLPrS koji je na snazi od 01.01.2021. godine dio poreza na dohodak - fiskalno izravnanje iz prijašnje raspodjele poreza na dohodak je prešao u kategoriju pomoći čija se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna. Stoga je izmjena članka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ili izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave neophodna i nužna jer sredstva fiskalnog izravnanja izvorno nisu bila pomoć, nego porez na dohodak koji nastaje upravo u jedinicama lokalne samouprave te ista ne trebaju biti klasificirana kao pomoć i biti faktor ograničavanja plaća. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od svoje primjene se nije mijenjao od 2010. godine, a porezne reforme utjecale na prihode od poreza na dohodak. Sve te porezne reforme su nastale poslije donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a zakonske odredbe važećeg Zakona nisu mijenjane u kontekstu proračunskih ograničenja plaća (članak 14., 15. i 16.) ovog Zakona. Ksenija Knežević Pročelnica UO za financije i računovodstvo Grad Slavonski Brod Prihvaćen Na odgovarajući način će se izmijeniti odredbe članaka 14. - 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
58 KRISTIJAN BITUNJAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Slažem se s komentarom i prijedlogom HZO, mada bi trebao biti odlučniji, čvršći, a ne ovako mlitav, također pogovtovo sam suglasan s komentarom kolegice iz Općine Koška (Jelena Soume, mag.iur., službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika u JUO Općine Koška) koji se nalazi na niže na e-savjetovanju. Također, naglašavam isto što sam predlagao još 2010. kad sam pisao primjedbe na prijedlog Zakona, da se iz mase plaća izdvoje lokalni dužnosnici, dakle općinski načelnici, gradonačelnici i župani, te njihovi zamjenici, uz dužno poštovanje svima njima, ali oni ne rade službenički posao niti su obučeni za isto. Isto tako, neka se uvrijedi tko hoće, ali to su nepobitne činjenice, dužnosnik može biti svatko, čak i osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali da biste bili službenik kao prvo morate biti zdravstveno sposobni, a pogotovo pročelnik, a pogotovo pročelnik u malim JLS, te morate biti sveznadari, po svim područjima samoupravnih poslova i nikako nije pošteno da nas se trpa u isti koš u masi plaća. To nikako nije pošteno, a pogotovo se protivim smanjivanju koeficijenata pročelnicima, ovaj bezobrazluk je prešao sve granice, da nas se omalovažava i tretira kao stoku sitnog zuba. Kakvo uspoređivanje s državnim službenicima, načelnicima odjela i slično, uz dužno poštovanje svima, ali oni ne rade ni 20 % onoga što mi radimo, kao što je kolegica u svom komentaru i navela, oni rade jedno područje u svom ministarstvu, a mi moramo poznavati sva područja. Nedopustivo je više daljnje ponižavanje i omalovažavanje lokalnih službenika. Predlažem da se osnuje sindikat lokalnih službenika jer ovaj postojeći vode državni službenici koji naravno navlače na svoj mlin, pa i ljubomorni su ako netko ima veću plaću od njih, nisam vidio niti jedan komentar protiv ovog prijedloga predsjednika sindikata, čemu on služi, osim da ima plaću od 25.000,00 kuna i uživa na naš račun. Kad državni službenici prigovaraju odmah je u svim medijima, organizira prosvjede, sada ni traga ni glasa od potonjeg. Vidimo ovih dana u medijima da se dižu plaće državnim službenicima, napišite otvoreno to je razlog da se nama srežu prihodi, kako se ne buni onaj sindikalac iz bazena što mu je jako teško Jagić, pa Ribič, Sever i ostala plejada naših sindikalnih ''spasitelja''. Pitam radi čega ne bi pročelnik u velikom gradu ili nekoj bogatijoj općini imao veću plaću ako su prihodi te JLS veći, radi čega mora biti ograničen nižim koeficijentom. Nisam ljubomoran na kolege koji imaju veće prihode i veće mogućnosti, neka imaju veće plaće, itekako ih zarade, kud sreće da svi možemo tako. Hoće li opet Ustavni sud odbaciti prijedloge za ocjenu zakonitosti da su neosnovani ako se usvoje ove izmjene, kao što je napravio i 2010., po nekakvom nesuvislom, da ne upotrijebim teže riječi, sramotnom obrazloženju, po političkom diktatu Jadranke Kosor. Inače svaki dan iskače iz svake paštete, kao velika dušebrižnica i spasiteljica svih, a zapravo samo za svoj politički obračun protiv svoje bivše stranke, briga je za ikoga zapravo. Ista ta je uvela ovaj jadni zakon 2010., derala nas s ''kriznim porezom'', sada ima sinkopu. Moj je prijedlog da se smanje koeficijenti državnih dužnosnika, pogotovo saborskih zastupnika, kao i osnovica plaća, pa će biti dovoljno novaca za sve. Dosta mi je više tog pljuvanja po lokalnim službenicima, kad odbijete županije i veće gradove u svih preostalih cca 530 JLS ima cca 3000 službenika, pa jedno ministarstvo ima više zaposlenih nego cijela lokalna samouprava, a da ne spominjem Hrvatske vode, Hrvatske šume, MORH, MUP itd. Samo su lokalni službenici glavni problem ove države, nas kojih ima najmanje, koji radimo najviše i najteži posao od javnih službenika. Ovo je još jedan pokušaj potihe prisile da dođe do samoukidanja JLS, dobro svi znate da se ne može ukinuti samo tako JLS bez referenduma, pa se ovakvim pritiscima služi kako bi se spojile JLS, što ne bi donijelo apsolutno ništa, prvo nas se bombardira svakodnevnim prebacivanjem sve više obveza na JLS, npr. Zakon o socijalnoj skrbi, koji potiče bagru neradnika da žive na teret JLS, pa zašto to ne bi, više novaca saberu kroz svoje prevare nego mi koji radimo, a novci ostaju u Zagrebu. Na e-savjetovanju kolege su već spomenuli fiskalno izravnanje da se ne ponavljam, suglasan sam s njihovim mišljenjem i prijedlozima. Zaključno, naglašavam da ovo nije službeni stav Općine Josipdol, ovo je moj osobni stav kao pročelnika i kao službenika u lokalnoj samoupravi s 15 godina radnog staža na ovim poslovima, jako dobro poznajem materiju i sve probleme, ove primjedbe nisu upućene aktualnoj političkoj opciji jer svi su bili na vlasti u 12 godina, ali postupanje prema lokalnoj samoupravi s državne razine se ne mijenja. Na kraju za HZO, niste se baš pretrgali u borbi za prava nas koji vas plaćamo, za decentralizaciju sredstava iz državnog proračuna, a ne samo obveza koje nam svakodnevno dolaze. Kao što se vidi iz komentara HZO i HZŽ nikakve koristi od tih beskorisnih udruga koji se ulizuju za svoj račun i osim nekakvih mlakih dodovorničkih komentara ništa od njih, nikakve ''borbe'' za ionako obespravljene i svakodnevno omalovažavane i ponižavane lokalne službenike. Ne znam čemu ih uopće plaćamo, a posebice komentar HZŽ, sumarno baš nas briga za gradove i općine samo nama baš nemojte smanjiti prihode, nas je malo pa ćete nam udovoljiti kad vam se ulizujemo, a možda su se već i dogovorili a komentar je samo reda radi da ih se ne proziva. Znamo svi da i među nama ima neradnika, tzv. uhljeba, ali oni su iznimka, ne može nas se trpati sve u isti koš radi takvih. S poštovanjem, Kristijan Bitunjac, dipl. iur. Pročelnik Općina Josipdol Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
59 Kornelije Pejić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, smatram da je potrebno izmijeniti članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 35%, te članka 15. i 16. Zakona u smislu povećanja postojećih 10% prihoda poslovanja jedinice ili iste odredbe brisati izmjenama i dopunama Zakona ili iznose fiskalnog izravnanja ukloniti kao ograničenja za plaće u JLS. Vjerujem kako je u nekim JLS dovedeno u pitanje i zadržavanja postojećih službenika posebno onih koji su zaduženi za pripremu i provedbu EU projekata i provedbu javne nabave. U novom programskom razdoblju osigurana je velika količina financijskih sredstava, naročito za JLS-ove u I. i II. skupini indeksa razvijenosti. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
60 Koprivničko-križevačka županija V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Smatramo kako treba izmijeniti i članak 10. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojem najniži koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika ne smije biti niži od 1,0, a što jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave stvara probleme pri utvrđivanju plaće službenika i namještenika. Naime ako se propiše veća osnovica za obračun plaće tada npr. namještenici na radnim mjestima za koja je potrebna osnovna škola ili niža stručna sprema; zbog koeficijenta koji ne smije biti niži od 1,0; imaju pravo na veće plaće od radnika u državnoj ili javnoj službi sa srednjom stručnom spremom, sveučilišnih prvostupnika struke, stručnih prvostupnika struke, stručnih pristupnika struke ili magistara struke. A ako je osnovica za obračun plaće niska, da ne bi dolazilo do prethodno navedenih nerazmjera u visini plaće namještenika i drugih radnika u javnopravnim tijelima, tada koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika moraju biti visoki i onda nema puno prostora za usklađivanje njihovih plaća s rastom životnih troškova i na taj način vrijednost njihove plaće pada. Sukladno ranije navedenom predlažemo da se članak 10. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izmijeni i glasi: „Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika ne smiju biti veći od 6,00.“. Nije prihvaćen Navedene izmjene zahtijevaju dodatne analize te zbog razloga žurnog donošenja ovog Zakona ne mogu biti obuhvaćene ovim Prijedlogom zakona.
61 Koprivničko-križevačka županija V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Kako se u članku 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisuje da najviši iznos plaće dužnosnika ne smije biti veći od umnoška određenog koeficijenta i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, stoga predlažemo da se radi pojednostavljenja utvrđivanja i uspoređivanja iznosa plaće dužnosnika iz različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijeni članak 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, na način da se u njemu propiše da je osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika. Na taj način se ne dira u samoupravni djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u pravo na njihovih predstavničkih tijela da svojom odlukom određuju plaću dužnosnika jer propisivanjem koeficijenta za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika mogu utjecati na visinu plaće navedenih dužnosnika. Naš prijedlog je da izmijenjeni članak 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, glasi: „Članak 3 Osnovica za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. Koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.“. Nije prihvaćen Zbog razloga žurnog donošenja ovog Zakona navedene izmjene, na koje ukazujete, ne mogu biti obuhvaćene ovim Prijedlogom zakona.
62 Koprivničko-križevačka županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Predlažemo brisanje članka 26. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 28/10.) koji glasi: „Ovaj Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“. Naime u prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pravima državnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona, koji se nalazi na e-Savjetovanju, je kao razlog za donošenje tog zakona po hitnom postupku navedena potreba da se do kraja ove godine mogu provesti potrebne analize koeficijenata i plaća te izraditi novi model plaća i prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi. Kako je zakonodavac očito odustao od namjere da na jedinstven način posebnim zakonom uredi plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, stoga se gubi svrha postojanja članka 26. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pored ranije navedenog, smatramo i kako postoji velika opasnost od pravne nesigurnosti vezane uz to da li bi stupanjem na snagu najavljenog Zakona o plaćama u državnoj službi, automatski morao prestati važiti Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ili ne bi trebao prestati važiti jer Zakonom o plaćama u državnoj službi uređuje samo plaće u državnoj službi i on nije posebni zakon s kojim se na jedinstven način uređuju plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kako bi se prethodno navedene dvojbe oko primjene i važenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, unaprijed otklonile, smatramo kako bi bilo bi najbolje prilikom ovih promjena tog Zakona izbrisati njegov članak 26. Nije prihvaćen Zakon prestaje važiti na dan stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nakon što se provede analiza plaća u okviru investicije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama) izradit će se novi sustav plaća u državnoj službi i donijeti novi Zakona o plaćama u državnoj službi, a ne poseban zakon kojim će se na jedinstven način urediti plaće u državnoj službi, javnim službama i upravnim odjelima i službama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
63 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 1. Stava smo da u ovom članku treba definirati kako u maksimalni iznos plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika ne ulaze primici u naravi (tzv. plaća u naravi) koja im može pripadati temeljem posebnih propisa, konkretno temeljem Pravilnika o porezu na dohodak koji u člancima 21. i 22. regulira npr. korištenje službenog prijevoznog sredstva u privatne svrhe, kao i način obračuna takvog primitka. Nije prihvaćen Nema potrebe propisivati da u maksimalni iznos plaće lokalnog dužnosnika ne ulaze primitci u naravi jer je plaća definirana u članku 2. Zakona.
64 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 4. Iz perspektive lokalne i područne (regionalne) samouprave nedostaje članak kojim se određuje rok predstavničkom tijelu da na prijedlog izvršnog tijela donese opći akt kojim se urediti plaće i druga prava lokalnih i područnih (regionalnih) dužnosnika. Nije prihvaćen Nema potrebe propisivati rok za donošenje odluke kojoj će se urediti plaće lokalnih dužnosnika jer su u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave donesene te odluke. Navedeni rokovi propisuju se kod donošenja novog zakona. Ne može se obvezivati predstavničko tijelo da donese novu odluku o plaći lokalnih dužnosnika u određenom roku od podnošenja prijedloga općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana. Napominjemo da se Prijedlogom Zakona ne mijenja visina propisanog ograničenja plaće, koje ostaje na istoj razini, te stoga nije potrebno donositi nove odluke o plaći za lokalne dužnosnike.
65 Koprivničko-križevačka županija V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Predlažemo da se u članku 18. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, novčane kazne u kunama sukladno posebnom Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.) preračunaju i izraze u eurima jer će od 1. siječnja 2022. godine euro postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, sukladno točki II. stavku 1. Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 85/22.). Ako se prihvati naš prijedlog vezan uz izmjenu članka 18. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o zamjeni novčanih kazni iz kuna u eure, tada u završnom članku treba propisati da će članak s kojim se to uređuje stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine. Prihvaćen Zbog razloga žurnog donošenja ovog Zakona navedene izmjene, na koje ukazujete, ne mogu biti obuhvaćene ovim Prijedlogom Zakona. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisana su pravila za preračunavanje novčanih iznosa iskazanih u kunama u eure.
66 Koprivničko-križevačka županija V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Predlažemo da se naslov iznad članka 18. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, promijeni kako bi glasio: „VI. PREKRŠAJNE ODREDBE“, jer se kaznene odredbe mogu propisati samo Kaznenim zakonom. Primljeno na znanje Zbog razloga žurnog donošenja ovog Zakona navedene izmjene, na koje ukazujete, ne mogu biti obuhvaćene ovim Prijedlogom zakona.
67 Koprivničko-križevačka županija V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Smatramo da Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi treba dopuniti s odredbom kojom bi se propisalo što se smatra radnim stažem ne temelju kojeg dužnosnici te službenici i namještenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju pravo na uvećanje „osnovne plaće“ (umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće) za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. ili uputilo na zakonski ili podzakonski propis s kojem se to uređuje. Naime koliko je nama poznato ne postoji zakon s kojim se propisuje što se smatra radnim stažem, a Zakon o mirovinskom osiguranju, uređuje samo mirovinski staž koji se može znatno razlikovati od radnog staža. Na primjer ako poslodavac radniku nije uredno plaćao doprinose, razdoblje za koje doprinosi nisu plaćeni radniku ne ulazi u mirovinski staž; ako si je nezaposlena osoba ili osoba kojoj prava iz radnog odnosa miruju (zbog neplaćeno dopusta ili drugog razloga) sama plaćala doprinose za vrijeme nezaposlenosti ili mirovanja radnog odnosa to vrijeme joj ulazi u mirovinski staž iako nije radila; razdoblje rada u nepunom radnom vremenu se za mirovinski radni staž preračunava u puno radno vrijeme pa netko tko je radio kod poslodavca neprekidno dvije godine na pola radnog vremena će imati jednu godinu mirovinskog staža dok se po nekim tumačenjima i propisima takvom radniku kao radni staž za ostvarivanje prava iz radnog odnosa uzima da je radio dvije godine u punom radnom vremenu (npr. Člankom 62. stavkom 5. Zakona o radu je propisano: „Ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se radom u punom radnom vremenu.“). Za napomenuti je da su pojedini kolektivni ugovori uređivali što se smatra radnim stažem za uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža no oni se ne mogu primjenjivati na dužnosnike te službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i zato bi to pitanje trebalo urediti zakonom (tako se prema članku 35. stavku 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te članku 49. stavku 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, oba objavljena u „Narodnim novinama“ broj 56/22., propisuje: „Pod radnim stažem u smislu prava na uvećanje plaće iz stavka 2. ovoga članka smatra se radni staž ostvaren temeljem rada za koji su plaćeni doprinosi i koji se prema propisima mirovinskoga osiguranja računa u staž osiguranja.“). Prepuštanje upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za kadrovske poslove i isplatu plaća da sama po diskrecionoj ocjeni odlučuju što će smatrati radnim stažem a što ne odnosno prepuštanje da se to uređuje s 555 kolektivnih ugovora ili pravilnika o radu vodi k neujednačenoj primjeni ovog Zakona, a jednoobraznost je moguće osigurati samo ako se zakonom točno propiše što se smatra radnim stažem. Stoga radi osiguranja načela pravne sigurnosti i jednoobrazne primjene zakona predlažemo da se u člancima 2. i 8. ili u novom posebnom članku Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propiše što se smatra radnim stažem na temelju kojeg se „osnovna plaća“ (umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće) uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Nije prihvaćen Zbog razloga žurnog donošenja ovog Zakona, navedene izmjene na koje ukazujete, ne mogu biti obuhvaćene ovim Prijedlogom zakona.
68 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 1. U članku 1. stavku 5. iza brojke: „2,64“ treba staviti znak zatvorenih navodnika. Prihvaćen Ispravljen propust.
69 Karla Spika PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Okrug daje sljedeću primjedbu na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Predlaže se u članku 1. Prijedloga, iza stavka 1., dodati stavak 2. koji bi glasio: “Koeficijenti iz članka 4. stavka 1. mogu se dodatno povećati na način: - u jedinici područne (regionalnoj) samouprave III. skupine razvijenosti za najviše 15%, a IV. skupine razvijenosti za najviše 30%; - u jedinici lokalne samouprave V.skupine razvijenosti za najviše 7,5%, VI. skupine razvijenosti za najviše 15%, VII. skupine razvijenosti za najviše 22,5%, a VIII. skupine razvijenosti za najviše 30%. “ Obrazloženje: Novim prijedlogom propisuje se iznos plaće lokalnih dužnosnika koji bi ostao nepromjenjen i to vezano za broj stanovnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bez obzira na iznos proračuna ili stupanj razvijenosti, a time i obujam poslova koje se u tim jedinicama obavlja. Naime, u mnogim jedinicama u kojima je razvijen turizam u određenim razdobljima broj osoba koje prebivaju na tom području zna se udvostručiti, pa čak i učetverostručiti. Isto tako, u tim područjima raste i broj objekata, a koje je potrebno i komunalno opremiti. Sve to utječe na eksponencijalni rast poslova koji se obavljaju dok plaća ostaje ista. Tako je u našoj općini u 2014. godini ostvareno 15 milijuna kn prihoda bez pomoći od čega je na place utrošeno 3 milijuna kn, dok je u 2021. godini ostvareno nešto više od 25 milijuna kn bez pomoći, a za plaće općinske uprave utrošeno je također 3 milijuna kn. Razlog je nemogućnost podizanja plaća zbog ograničenja plaće načelnika, sve prema članku 11. ovog zakona. Kako su koeficijenti složenosti za obračun plaće rangirani po stručnoj spremi, događa se da komunalni redar ne može dobiti niti 5.000,00 kn neto, pa nitko ne želi raditi na tom radnom mjestu (u posljednjih 5 godina promjenili smo 4 komunalna redara). Stoga, kako ne bismo ostali bez stručnog kadra, a koji s obzirom na visinu proračuna i stupanj razvijenosti bi mogli platiti, molimo da uvažite primjedbu. Na taj način bi se poticao rad za napredak jedinice, te isplate plaća prema rezultatima rada. S poštovanjem, Karla Špika, dipl.iur. Viša stručna suradnica za poslove načelnika Općina Okrug Nije prihvaćen Zadržava se ograničenje plaća lokalnih dužnosnika na postojećoj razini. O predloženom će se voditi računa prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
70 josip soudek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Kaptol smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti nadoknađuju iz državnog proračuna. Također ,mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. U protivnom, Općina Kaptol će po uzoru na druge Općine i gradove osnovati komunalno poduzeće, javnu ustanovu ili kakvu drugu pravnu osobu te svoje kadrove sporazumom zaposliti u istoj. Samim time ograničenja na plaći neće biti, a naše poslovanje biti će skuplje. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol Josip Soudek Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
71 JASNA KLASAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Smatram da prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nije dobar u odnosu na čl. 14. Zakona, gdje bi svakako odredbu stavka 3. članka 14. Zakona koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, trebalo brisati. Naime, znamo i sami da su sredstva izravnanja bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed raznih poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. Čitajući komentare na ovom savjetovanju lako je vidljivo da ovakvo stajalište zauzimaju svi te uzimajući to u obzir svakako bi ovu odredbu trebalo brisati. Nadalje, smatram da se radno mjesto pročelnika u JLS i radno mjesto voditelja službe u državanoj služi nikako ne mogu poistovjetiti, a na način kako je to ovim izmjenama predviđeno u članku 16. stavku 2. gdje su propisana ograničenja u pogledu koeficijenta za obračun plaće pročelnika upravnog odjela ili službe u jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s konačnim prijedlogom zakona također, kao i mnoge moje kolege službenci (pročelnici JUO JLS) smatram štetnim sa dugotrajnim posljedicama. Nikako se ovdje ne bi smjela prikazivati paralela između lokalnih i državnih službenika. Poslovi koje obavlja pročelnik u Jedinstvenom upravnom odjelu nekog JLS ne mogu se ni približno poistovjetiti sa poslovima državnih službenika, odnosno voditelja službe u državnoj službi. Svakako u potpunosti podržavam mišljenje kolege Borka Mikića koji iznosi da poslovi pročelnika u JLS nadilaze širinu opsega radnih aktivnosti, potrebnih znanja i upravljačkih sposobnosti kao rijetko koje radno mjesto u javnoj upravi. Nemoguće je u današnje vrijeme uopće sistematizirati poslove radnog mjesta pročelnika JLS-a. Uvjerenja sam da će se ovakve izmjene svakako odraziti na veliki odljev kadra sa znanjem i iskustvom u struci. Smatram žalosnim činjenicu koliko je u javnosti stvorena negativna percepcija postojanja JLS-a i njezinog kadra. S poštovanjem, Pročelnica JUO Općine Koprivnički Bregi: Jasna Klasan, dipl.iur. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
72 JASMINKA PREBERINA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Veliko Trgovišće također podržava stav HZO i smatra se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi trebaju izmjeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Naime, radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. U pogledu čl. 14. Zakona, uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a gledajući iz konteksta inflatornih udara, brisati odredbu koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, budući su sredstva izravnanja bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. Također predlažemo da se plaća načelnika izuzme iz mase plaća, obzirom da kao dužnosnici nemaju nikakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu, niti imaju pravo na dodatke na plaću pa nema smisla niti da njihova plaća bude u masi . Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
73 JASMIN KRIZMANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Gornja Stubica također podržava stav HZO i smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi trebaju izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Radi se o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. U pogledu čl. 14. Zakona bilo bi svrsishodno, uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a gledajući iz konteksta inflatornih udara, brisati stavak 3. članka 14. Zakona koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, budući da su navedena sredstva, kao što naprijed naveli, bila izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. Napominjemo još jedanput da bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u jedinicama lokalne i područne samouprave u trenutno teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji uzrokovanoj visokom inflacijom te porastom troškova života. Stava smo da bi se plaće dužnosnika (općinskih načelnika i gradonačelnika) trebale izuzeti iz mase plaća, obzirom da kao dužnosnici nemaju nikakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu, niti imaju pravo na dodatke na plaću pa nema smisla niti da njihova plaća bude u masi plaća. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
74 Hrvatska zajednica županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalno)j samoupravi u članku 16. stavak 2 . govori da koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika ne smije biti veći od koeficijenta složenosti poslova načelnika sektora ili službe. U vrijeme donošenja navedenog Zakona, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 112/2001.), koja je u to vrijeme je bila na snazi, najviše rangirano mjesto položaja I. vrste bilo je „načelnik sektora ili službe“ s koeficijentom 2,50. a sektor ili služba bile su najviše rangirane ustrojstvene jedinice. Donošenjem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 151/2014.) najviše rangirano mjesto položaja I. vrste je „načelnik sektora“ s koeficijentom 3,007 a najviše rangirana ustrojstvena jedinica sektor. Smatramo da bi se radna mjesta trebala uspoređivati prema rangu ustrojstvene jedinice a ne prema sličnosti u nazivu. Stoga radno mjesto načelnika sektora ili službe, koje je bilo rukovodeće mjesto najviše rangirane ustrojstvene jedinice, samo zbog sličnosti u nazivu, ne bi trebalo definirati kao rukovodeće mjesto ustrojstvene jedinice nižeg ranga iz razloga što se primaju pomoći iz državnog proračuna. Kriterij primanja pomoći bio je isti i kada je vrijedila Uredba po kojoj su se plaće pročelnika izjednačavale s “načelnikom sektora ili službe”. Stoga se predlaže izmjena u članku 3. tako da glasi: “U članku 16. stavku 2. riječi: „načelnika sektora ili službe“ zamjenjuju se riječima: “načelnika sektora“. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Također, ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
75 Hrvatska zajednica županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Primjenjujući članak 14. Zakona i uvažavajući ograničenja koja isti propisuje, tijekom dužeg razdoblja uočeno je da županije, za razliku od velikih gradova, imaju probleme koji su vezani uz dozvoljenu masu plaća. Kako se izračun mase plaća temelji na prihodima poslovanja, a uzimajući u obzir raspodjelu naplaćenih prihoda poslovanja kao i njihovu stukturu, može se zaključiti da način izračuna mase plaća definiran Zakonom ne može biti primjenjiv jednako za gradove i za županije. Još 2018. godine pokrenuli smo inicijativu za izmjenom članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Inicijativa je ponovno pokrenuta tijekom 2021. godine i održan je čitav niz sastanaka vezan uz tu temu i u 2022. godini, stoga smo iznenađeni činjenicom da nema navedenih izmjena u predloženim izmjenama i dopuni Zakona. Moramo naglasiti da naša inicijativa za izmjenom Zakona nije pokrenuta iz razloga što se žele povećati plaće zaposlenima, nego isključivo iz razloga što se prema postojećoj formuli za izračun plaća, pojedine županije slabijeg fiskalnog kapaciteta ne mogu uklopiti u dozvoljenu masu plaća. Razlog tome nisu visoke plaće nego struktura Prihoda poslovanja gdje su u županijama s velikim postotkom zastupljeni prihodi od decentralizacije i prihodi od pomoći koji su odbitna stavka u formuli za izračun dozvoljene mase plaća. Zakon o proračunu propisuje prekršajne odredbe za probijanje dozvoljene mase plaća. Smatramo da decentralizacija ne bi trebala biti odbitna stavka iz razloga što je to izvor prihoda kojim se financira određeni djelokrug rada županije. To se ne može smatrati transferom sredstava proračunskim korisnicima jer se tim sredstvima mora upravljati, a za to je potreban određen broj osoba za obavljanje poslova. Između ostaloga, Zakon o proračunu nalaže poslovanje preko jedinstvenog računa, tako da kod onih koji su uveli riznicu nema transfera sredstava, nego se sva plaćanja proračunskih korisnika obavljaju preko jedinstvenog računa riznice, što dodatno povećava obim poslova zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ali i njihovu odgovornost. Bitno je još naglasiti da se većina poslova iz djelokruga županija financira kroz decentralizirane funkcije (zdravstvo, osnovno i srednje školstvo, domovi za starije i nemoćne osobe). Izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave, po kojem se sredstva fiskalnog izravnanja tretiraju kao pomoći dodatno je pogoršalo situaciju u smislu dozvoljene mase plaća jedinica slabijeg fiskalnog kapaciteta jer se dodatno smanjila dozvoljena masa plaća za 20% iznosa pomoći fiskalnog izravnanja koji se tretira kao pomoć vezano uz ograničenja plaća. Zbog svega navedenog predlažemo izmjene članka 14. tako da glasi: „Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade i donošenja proračuna, odnosno 18% u onim jedinicama koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija, umanjenih za prihode: - od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnih propisa, pomoći za provedbu EU projekata, pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave te pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na provedbi određenih projekata, za iznos koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ne uključuju se u ograničenje mase sredstava za plaće iz stavaka 1. ovoga članka.“ Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje mase sredstava za plaće.
76 Hrvatska zajednica općina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Pročelnici Jedinstvenih upravnih odjela obavljaju – kako slijedi: „Proračun i računovodstvo, javna nabava, komunalni red, poljoprivredno i prometno redarstvo, prisilna naplata javnih i nejavnih davanja, službenički odnosi, sastav općih akata u svojem ili svim područjima rada, rad predstavničkog tijela, stari i novi poslovi socijalne skrbi, civilno društvo, stipendije i prijevoz učenika, udžbenici, koncesije, upravni i porezni postupci, fiskalna odgovornost, prekršajni postupci, ovršni postupci, prostorno uređenje i gradnja, međuljudski odnosi, politička nestabilnost, Državni ured za reviziju, izbori, komunikacija s teškim strankama, novo uredsko poslovanje, zapošljavanje i otkazivanje, rad s proračunskim korisnicima, izvješćivanje u svim poljima rada, informatizacija, arhiviranje i izlučivanje, parnični postupci, ugovori, otpis prihoda, vatrogastvo, izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, zaštita potrošača, postupanje sa životinjama, upravljanje ljudskim potencijalima… '' Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
77 Hrvatska zajednica općina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Hrvatska zajednica općina također smatra da bi u pogledu čl. 14. Zakona bilo svrsishodno, uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, a gledajući iz konteksta inflatornih udara, brisati stavak 3. članka 14. Zakona koji se odnosi na umanjenje prihoda ostvarenih s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Kao što smo i prethodno naveli u ranijem komentaru, sredstva izravnanja su bila izvorno sredstva jedinica lokalne saamouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena, a nadoknađuju se iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje mase sredstava za plaće.
78 Hrvatska zajednica općina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Hrvatska zajednica općina smatra da bi bilo iznimno svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Također, mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
79 GRAD ZAGREB V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Predloženim izmjenama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propušteno je u prijelaznim i završnim odredbama odrediti rok u kojemu će predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti odluku o osnovici i koeficijentima za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika. Istovremeno na snazi i nadalje ostaju kaznene odredbe u čl. 18. Zakona sukladno kojima se župan, gradonačelnik i općinski načelnik mogu kazniti za prekršaj za isplate plaće protivno čl. 4. Zakona, koji se predlaže izmijeniti. Također za prekršaj se može kazniti i nadležni pročelnik koji ne donese rješenja o plaći sukladno odredbama Zakona. Budući nakon stupanja na snagu citiranog zakona nije moguće odmah donijeti nova rješenja za gradonačelnika i njegove zamjenike, nego je ista moguće donijeti tek nakon stupanja na snagu nove Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba, koju mora donijeti Gradska skupština Grada Zagreba, a kojom će se odrediti novi koeficijent za obračun plaće sukladno izmjenama zakona. Predlaže se stoga u prijelaznim i završnim odredbama odrediti rok za donošenje odluke predstavničkog tijela o osnovici i koeficijentima za obračun plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika i to u roku od najmanje dva mjeseca zbog dinamike održavanja sjednica predstavničkog tijela. Nije prihvaćen Prijedlogom zakona ne mijenja se visina propisanog ograničenja plaće, koje ostaje na istoj razini, te stoga nije potrebno donositi nova rješenja o plaći za lokalne dužnosnike kojima bi se usklađivala njihova plaća s ograničenjem iz članka 4. Zakona, jer je to trebalo biti učinjeno prema važećem članku Zakona.
80 GRAD VRBOVEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Grad Vrbovec smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti naknađuju iz državnog proračuna. Također ,mišljenja smo da treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života te bi primjenom ovih članaka moglo doći do smanjenja plaća zaposlenika u trenutnoj teškoj i izazovnoj gospodarskoj situaciji. Smanjenje plaća u lokalnoj samoupravi dovelo bi do negativne selekcije kadrova, a time posredno i do smanjenja kvalitete usluga koje lokalna samouprava pruža građanima. Negativna selekcija zaposlenika mogla bi dovesti u pitanje i sposobnost povlačenja EU sredstava na lokalnoj razini. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
81 Grad Sisak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Grad Sisak smatra da bi bilo svrsishodno da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni te se isti nadoknađuju iz državnog proračuna. Prihvaćen Na odgovarajući način će se izmijeniti odredbe članaka 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
82 Grad Pakrac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Grad Pakrac predlaže izmjenu dijela članka 14. koji se odnosi na ograničenje mase plaća. Ograničenje bi trebalo ukinuti ili odrediti na minimalno 50%. Također predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od svoje primjene, 2010. godine nije se mijenjao ili dopunjavao. Unazad par godina provedene su porezne reforme koje pozdravljamo, ali veliki dio tih poreznih prihoda je pripadao jedinicama lokalne samouprave. Sve te porezne reforme su nastale poslije donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a zakonske odredbe važećeg Zakona nisu mijenjane u kontekstu proračunskih ograničenja plaća (članak 14., 15. i 16.) ovog Zakona. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. - 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
83 GRAD ĐAKOVO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Poštovani, Grad Đakovo podržava prethodne prijedloge te predlaže izmjenu dijela članka 14. koji se odnosi na ograničenje mase plaća. Ograničenje bi trebalo ukinuti ili odrediti na minimalno 50%. Također predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi izmjene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne samouprave. Smatramo da se radi o sredstvima koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave te su slijedom reformi dijelovi tih prihoda smanjeni i isti se nadoknađuju iz državnog proračuna. S poštovanjem, Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
84 GRAD DONJI MIHOLJAC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI GRAD DONJI MIHOLJAC Sanja Hatvalić Ne vidim svrhu zbog koje se mijenja članak 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi na način da se, a priori, bez provedene analize o visinama plaća i obimu i vrsti poslova koje obavlja pročelnik u JLP(R)S samoupravi propisuje da plaća pročelnika u slučajevima kad jedinica lokalne samouprave prima tekuće pomoći iz države iznad 10% prihoda poslovanja, na način da koeficijent pročelnika u navedenom slučaju ne smije biti veći od koeficijenta složenosti poslova voditelja službe u državnoj službi. Uspoređivati rad i odgovornost pročelnika u JLP(R)S s radom i odgovornošću voditelja službe u državnoj upravi je za pročelnike u najmanju ruku ponižavajuće. Pročelnik je osoba koja upravlja u pravilu velikim odjelima koji obuhvaćaju velik broj područja iz nadležnosti lokalne samouprave, u mom slučaju stručne poslove za gradsko vijeće i gradonačelnike, područje komunalnog gospodarstva, imovinsko-pravne poslove, poljoprivredno zemljište, javnu nabavu, vođenje projekata, prostorno-plansku dokumentaciju, društvene djelatnosti i još mnoge druge poslove, a da ne spominjem i izradu općih akata iz nadležnosti upravnog odjela. Ne znam koji voditelj službe u državnim tijelima obavlja sve ove poslove. Ovakva zakonska regulativa plaća u lokalnoj samoupravi je demotivirajuća ne damo za pročelnike nego i za službenike i namještenike JLP(R)S, kojima su plaće i sada male u odnosu na prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Rad službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi treba biti vrednovan na istovjetan način i u jedinicama lokalne samouprave koje su razvijene i u jedinicama lokalne samouprave koje primaju pomoći iz države budući da ti službenici obavljaju istu vrstu poslova i poslove iste složenosti prema Uredbi koja regulira radna mjesta u lokalnoj samoupravi te ne bi smjeli biti kažnjeni iz razloga što je JLS ostvarila prihod od pomoći ili je ostvarila prihod od poreza, komunalne naknade, prihoda od zakupa, prodaje ili sl. jer to na obim i kvalitetu njihova rada nema utjecaja. Nadalje se postavlja pitanje koje su kolege u komentarima već naveli, a to je zašto je fiskalno izravnjanje "odjednom" postalo pomoć države jedinicama lokalne samouprave kad se radi o prihodu od poreza koji je izvorno prihod jedinica lokalne samouprave, a osmišljen je kao kompenzacija za prihod od poreza na dohodak koji su jedinice lokalne samouprave izgubile uvođenjem rasterećenja plaća od strane države. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje mase sredstava za plaće. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
85 DALIBOR BOŠNJAKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Općina Petrijevci slaže se sa svim dosadašnjim komentarima kolegica i kolega te predlaže sljedeće: - u članku 14. ukinuti ograničenje ili ga odrediti na većem iznosu od 10%, - članke 15. i 16. izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, - iz mase plaća izdvojiti lokalne dužnosnike. Naime, iako ovo pišem ne kao pročelnik, već trenutno Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, ali s prethodnim radnim iskustvom kao pročelnik za financije u jednom gradu, sasvim je jasno kako se ne može uspoređivati posao pročelnika u jednoj općini od posla pročelnika u jednom gradu, a pogotovo ni približno poistovjetiti poslovima državnih službenika, odnosno konkretno s poslovima voditelja službe. Shodno tome, ni ograničenja u pogledu koeficijenta za obračun plaće pročelnika nisu korektna. Kao što su to u komentarima već naveli kolegice i kolege, pročelnici u JLS moraju poznavati, primjenjivati i postupati po svim pozitivnim propisima, u raznim područjima u kojima djeluje JLS. Također, i svi ostali službenici u općinama rade daleko više od svog djelokruga posla. Činjenica je da u općinama u našem okruženju nema puno zaposlenih i da jedan službenik obavlja isto tako poslove iz više područja ili djelatnosti dok državni službenici u velikoj većini obavljaju jednu djelatnost, jedno područje. Točno je i da se u medijskom prostoru stvara negativna percepcija postojanja i rada JLS, a svakom izmjenom zakona (bez obzira na koje područje se isti odnosi), sve više poslova pada u nadležnost JLS te pogotovo iz tog razloga izmjene i dopune ovog Zakona nisu korektne. Općina Petrijevci nije primala tekuće pomoći od strane države za redovno funkcioniranje, te je u potpunosti poštivala članak 14. Zakona. Sredstva fiskalnog izravnanja prvotno su se uključivala u masu sredstava za plaće, jer su ista okarakterizirana kao prihod od poreza na dohodak. Od 2021. godine ta sredstva se evidentiraju kao tekuće pomoći iz Proračuna, te prelaze 10% prihoda poslovanja iz čega proizlazi da moramo postupiti sukladno člancima 15. i 16. Zakona. Ista ta sredstva fiskalnog izravnanja bila su dakle izvorno sredstva jedinica lokalne samouprave koja su uslijed poreznih reformi smanjena (na teret jedinica lokalne samouprave), a nadoknađuju se iz državnog proračuna, da bi to na kraju potpuno u neravnopravan položaj dovelo isključivo jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom, predlažemo da se članci 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi izmijene na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Ograničenje mase sredstava za plaće na način uređen člancima 15. i 16. trenutno važećeg Zakona nepovoljno je za lokalne službenike i namještenike. Treba uzeti u obzir visoku inflaciju te porast troškova života, a primjenom ovih članaka doći će do smanjenja plaća ne samo pročelnika, već svih službenika i namještenika zaposlenih u Općini, u ovim teškom i izazovnim vremenu. Dakle, smanjenje plaća zaposlenika, lokalnih službenika i namještenika, na ovaj način je neupitno i to istovremeno kada se pregovara o povećanju plaća zaposlenicima državnih i javnih službi, dok se povećava iznos minimalne neto plaće od 01. siječnja 2023.. Zaključak koji se nameće ovakvim izmjenama Zakona jest taj da se samo lokalne službenike i namještenike dovodi u potpuno neravnopravan položaj usprkos trenutnim gospodarskim kretanjima. Stava smo također, da bi se plaće dužnosnika (općinskih načelnika i gradonačelnika) trebale izuzeti iz mase plaća, obzirom da kao dužnosnici nemaju nikakva prava koja proizlaze iz Zakona o radu, niti imaju pravo na dodatke na plaću pa nema smisla niti da njihova plaća bude u masi plaća. S poštovanjem, Dalibor Bošnjaković, dipl.oec. Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo Općina Petrijevci Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
86 Borko Mikić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Za početak formulacija argumenta za hitnost donošenja ovog Zakona je nedovoljno jasna, čak i čudna. „Sukladno članku 204. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, kako bi se do kraja ove godine mogle provesti potrebne analize koeficijenata i plaća te izraditi novi model plaća i prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi.“ Molio bih autora navedene formulacije za pojašnjenje argumenta „hitno donošenje zakona kako bi se mogle provesti analize, izraditi novi model i prijedlog.“ Jasno je da bi plaće koje se financiraju iz javnih izvora financija u velikoj mjeri morale biti usklađene. No mijenjati jedan zakon kako bi se u drugom nešto analiziralo i izrađivali modeli je vrlo upitan model donošenja odluka. Analize, modeli i usporedbe moraju se izrađivati prije bilo kakvih izmjena propisa a posebno zakona. Svakako bi molio pojašnjenje cijenjenog predlagatelja temeljem čega je predložena slijedeća izmjena „predlaže se ograničenje plaće pročelnika upravnog odjela ili službe u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u prethodnoj godini ostvarile pomoći iz državnog proračuna, u visini plaće voditelja službe u državnoj službi“ Tko je i kada izradio analizu vrste poslova, količine obveza, propisa temeljem kojih se postupa, donose rješenja, odluke zaključci i kojim se sve drugim poslovima bavi na radnom mjestu pročelnika JLS i radnom mjestu voditelja službe u državnoj službi te ih stavio u isti rang? Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s konačnim prijedlogom osobno smatram štetnim sa dugotrajnim posljedicama. Sredstva koja su izvorno pripadala jedinicama lokalne i područne samouprave su ranijih godina „reformama“ u dijelovima prihoda smanjena i ista se nadoknađuju iz državnog proračuna. Neprimjereno i neodgovorno je vući paralelu između lokalnih i državnih službenika. Molim da se stručno argumentira osnova za usporedbu radnog mjesta pročelnika JLPRS sa navedenim predloženim ograničenjima uspoređivanjem sa određenim radnim mjestom državnih službenika (manje bitno kojim točno radnim mjestom). Minimalan stupanj korektnosti predlagača zakona bi bilo predstaviti rezultate istraživanja temeljem kojeg je donesen prijedlog ograničenja plaće uspoređen s određenim radnim mjestom državnog službenika. Upravo iskusniji zaposlenici aktivno sudjeluju u pripremi, izradi i provedbi projekata koje JLS provode. Već županije imaju više odjela sa više specijaliziranih pročelnika sa više djelatnika VSS koji im pomažu u radu. Općine takav fond stručnih zaposlenika nemaju. Kompetencije kojima raspolaže i koristi ih u svakodnevnom radu pročelnik u JLS koji osim redovitog upravnog posla piše, priprema i provodi EU i nacionalne projekte daleko nadilaze opis radnog mjesta ako se osobe angažiraju kako bi što više napravili za svoju zajednicu u kojoj često i stanuju i imaju dodatan motiv angažmana. Negativna selekcija je neminovna kao posljedica smanjivanja i ograničavanja plaća. Poslovi pročelnika u JLS nadilaze širinu opsega radnih aktivnosti, potrebnih znanja i upravljačkih sposobnosti kao rijetko koje radno mjesto u javnoj upravi. Negativna selekcija zaposlenika mogla bi dovesti u pitanje i sposobnost povlačenja EU sredstava na lokalnoj razini. Navedeno se može nadoknaditi konzultantskim uslugama djelomično ali one su višestruko skuplje za JLS od aktivnog pročelnika i ostalih angažiranih kompetentnih zaposlenika (kojih je jako malo). Izuzetno visoka inflacija i posljedični porast troškova života dovesti će do drastičnog smanjenja plaća zaposlenika najviše razine znanja, iskustva u radu, poznavanja poslova JLS, propisa temeljem kojih se postupa te kompetentnosti. Navedeno sam pisao kao zaposlenik općine sa više od 20 godina radnog staža, od toga više od 15 godina u realnom sektoru te više dozvola, certifikata i licenci. U nastavku nekoliko certifikata i dozvola koje mi daju razinu kompetencija kojima 100% potvrđujem napisani komentar prijedloga Zakona. -certifikat u području javne nabave i iskustvo provedbe postupaka javne nabave višemilijunskih projekata (između ostalog i izgradnje dječjeg vrtića) -investicijski savjetnik, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga -broker u osiguranju i reosiguranju, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga -voditelj pripreme i provedbe EU projekta, Algebra visoko učilište Borko Mikić Pročelnik JUO, Općina Jalžabet Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Stoga ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.
87 BOJANA FUMIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Podržavam i slažem se s komentarima svih ostalih kolega. Komentare dajem osobno, ali i slijedom saznanja o potrebama i problemima s kojima se susrećem kao pročelnica jedinstvenog upravnog odjela te sindikalna povjerenica koja živi i radi na potpomognutom području. 1. Smatram da je neophodno izmijeniti i članak 14. u smislu povećanja mase plaća na minimalno 30%, obzirom da je proteklih godina poreznim reformama uskraćen velik dio vlastitih prihoda lokalnoj samoupravi te da se pri izračunu vlastitih prihoda pomoći na temelju fiskalnog izravnanja pri izračunu ne oduzimaju. 2. Članke 15. i 16. potrebno je izmijeniti na način da se ograničenja koja se odnose na iznos fiskalnog izravnanja uklone kao ograničenja za plaće u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Kada nam je prije 5 godina predstavljan novi model financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za kompenzacijske mjere i fiskalna izravnanja dobili smo uvjeravanja da su sredstva nenamjenska i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna. 3. Iz mase plaća neophodno je izdvojiti lokalne dužnosnike, osobito naknadu nakon prestanka dužnosti i nikako ne mogu razumjeti da još uvijek ustraje na tome. Na broj dužnosnika ne možemo utjecati niti na njihov izbor načina obnašanja dužnosti. Može se dogoditi, ako već nije, da u nekoj općini zbog osiguranja zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu postoji dodatni zamjenik načelnika, za kojega onda mora biti i sredstava za plaću, a da se zbog toga ne može zaposliti niti jedan službenik. Također, nakon svakih izbora može se dogoditi da svi dužnosnici koriste pravo na naknadu plaće 6 mjeseci, novi dužnosnici rade profesionalno i primaju plaću te da zbog toga ne bude raspoloživih sredstava u masi plaća za službenike. Naknada nakon prestanka dužnosti privremenog je karaktera i nikako ne bi smjela činiti masu plaća. Stručni ljudi nam sve više odlaze iz službe, ne mogu se nositi s kontinuiranim stresom, pritiscima rokova, politike, opće netrpeljivosti prema lokalnoj samoupravi, pri čemu rade za neadekvatne plaće. Tko će i uz koju kvalitetu obavljati sve zadatke koji su pred nama ukoliko se nešto ne promijeni na bolje? Za sve se moramo snalaziti sami, zamjenjivati jedni druge, obavljati zadatke čak i kada smo bolesni ili na odmoru jer u protivnom neke stvari mogu imati ozbiljne posljedice. Nama se ne može poslati zamjena iz nekog drugog odjela, sektora ili neke druge službe ministarstva. Prihvaćen Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka 14.-16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća.
88 BOJANA FUMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, Članak 3. Predlažem jasnije definirati odredbe članka 16. st. 2. Jasan mi je limit za koeficijent pročelnika (2,134), no s povezivanjem maksimalnih koeficijenata ostalih radnih mjesta klasificiranih za JLS Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u odnosu na koeficijente državnih službenika postoji problem i puno nejasnoća. Budući da u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. članka 16. koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika ne smiju biti veći od koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta s odgovarajućim nazivima u državnoj službi, problem je što za pojedina radna mjesta koja po Uredbi klasifikaciji u JLS možemo imati, ne postoje odgovarajući nazivi radnih mjesta u državnoj službi. Npr. od pomoćnika pročelnika, do višeg stručnog suradnika. Kod voditelja odsjeka je problem što ih u čl. 2. Uredbe o koeficijentima za državne službenike postoje dva voditelja unutar VSS, ali s različitim koeficijentima. Radna mjesta koja stručnom spremom, potrebnim iskustvom u struci te složenošću poslova barem približno odgovaraju tim radnim mjestima imaju drugačije nazive u državnoj službi ili ih uopće nema. Smatram da bi jasnije i bolje bilo da se propiše da koeficijenti u JLS ne smiju biti veći od koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta s odgovarajućim nazivima ili odgovarajućom stručnom spremom, iskustvom i složenošću poslova, ukoliko istovjetni nazivi u državnoj službi ne postoje, uz gornje ograničenje koje se odnosi na koeficijent pročelnika. Ne znam kako drugi kolege tumače i provode čl. 16. st. 2., godinama smo ga morali primjenjivati i koliko vidim opet ćemo, ali nismo sigurni da naše tumačenje i način primjene jednoga dana neki inspektor, revizor ili netko treći neće smatrati pogrešnim, jer ovako nedovoljno definiranom zakonskom odredbom izloženi smo nagađanju i pravnoj nesigurnosti. Osim toga, bilo bi praktičnije odrediti da plaće službenika ne smiju prelaziti umnožak određenih koeficijenata i osnovice, kao što je propisano za dužnosnike, jer bit je u ukupnom iznosu plaće i utrošku javnih sredstava. Posebna priča je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi koju trebamo primjenjivati, a ima niz izmjena: (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21. i 13/22) te bi, ne samo po nomotehničkim pravilima, nego i zbog transparentnosti trebala doživjeti zamjenu novom, preglednijom uredbom. Uredba je mijenjana kad god je trebalo pratiti promjene ustrojstva sustava državne uprave, kojima nema kraja. A predmetni Zakon o plaćama u JLR(P) nije se mogao promijeniti već 12 godina, niti se sada, kada se konačno pristupa njegovoj izmjeni, uvažavaju potrebe i mišljenja onih na koje se odnosi. Primljeno na znanje Na odgovarajući način će se uskladiti odredbe članaka Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je uređeno pitanje proračunskih ograničenja plaća. Također, ovim Zakonom više neće biti propisano ograničenje plaće pročelnika upravnog tijela iz članka 16. stavka 2. Zakona, u visini umnoška osnovice državnih službenika i koeficijenta načelnika sektora u državnoj službi.