Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o hrvatskim audiovizualnim djelima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nova TV d.d. PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 3. Odredbe o bodovanju djela s obzirom na hrvatsko državljanstvo autora i koautora/autora doprinosa nisu sukladne čl. 46. Zakona o elektroničkim medijima. Primjerice, što ako djelo stvore Hrvati iz Vojvodine ili iseljenici, a preostali kriteriji su ostvareni? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba nije jasna. Kriterij državljanstva određen je ZEM-om, a kriterij nacionalnosti ne postoji u ZEM-u.
2 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 3. U članku 3. stavak 3. predlaže se dodatne kriterije uvesti isključivo za djela čiji producent ili koproducent nije pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela i kojima redatelj nije hrvatski državljanin. Takvo ograničavanje je suprotno članku 46. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima koji ne nabraja taksativno da svi nabrojani uvjeti moraju biti ispunjeni. Dakle, hrvatsko djelo je ono čiji je producent ili koproducent pravna osoba sa sjedištem u RH bez obzira tko je redatelj. Ako to nije slučaj onda se hrvatskim djelom može smatrati i djelo čiji je redatelj hrvatski državaljanin, a ako nije onda i djelo u kojem je sudjelovanje hrvatskih autora, glumaca i drugih hrvatskih umjetnika i djelatnika i/ili hrvatskog kapitala od većeg značenja. Tek u tom trećem slučaju trebalo bi ići na procjenu hrvatskog doprinosa djelu u vidu bodovnog minimuma kako je predloženo. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba navedenog čl. Pravilnika u skladu je s odredbom čl. 46. st. 2. iz kojeg je jasno da uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno. Naime, sam članak je postavljen na način da hrvatsko AV djelo prvo mora biti određene vrste, a onda kumulativno i ostali uvjeti zadovoljeni.
3 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 3. Članak 3. stavak 1. alineja 1. neopravdano zadire u definiciju postavljenu člankom 46. stavak 2. alineja 1. Zakona o elektroničkim medijima pa ostavlja nejasnim moraju li hrvatska audiovizualna djela, pored svih ostalih kriterija, izražavati hrvatsku kulturu i biti kulturno povezana s Republikom Hrvatskom, da bi dobila status hrvatskih djela? I ako je tome tako, tko procjenjuje kulturni izraz i povezanost i po kojim kriterijima? Predlaže se iz teksta članka izbaciti riječi "te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz i koja su kulturno povezana s Republikom Hrvatskom, izražavaju hrvatsku kulturu ili predstavljaju kreativni doprinos hrvatske kulturne zajednice". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vijeće za elektroničke medije je ZEM-om ovlašteno propisivati detaljnija mjerila za određivanje programa koji se smatraju hrvatskim audiovizualnim djelima.
4 Danijel Pek PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 4. Vezano na čl. 46 ZEM-a, s obzirom da on izričito navodi i u prvom redu nabraja igrane i dokumentarne filmove te druge rodove i vrste programa, jasna je intencija zakona da se hrvatsko audiovizualno djelo definira kao djela koja imaju autorski i umjetnički izraz, što je znatno različito od informativnog programa koji je namijenjen informiranju gledatelja i ne predstavlja umjetnički izraz autora Primljeno na znanje Prima se na znanje.
5 Nova TV d.d. PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 4. NOVA TV d.d. se u cijelosti pridružuje primjedbi RTL-a na ovaj članak nacrta Pravilnika. Dodatno uz primjedbu RTL-a, ističe se kako su hrvatska audiovizualna djela definirana čl. 46 ZEM-a, prema kojem hrvatska audiovizualna djela čine: - igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, multimedijski i transmedijski projekti, televizijske serije i filmovi te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju - djela čiji je producent ili koproducent pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela - djela u kojima je redatelj državljanin Republike Hrvatske ili je sudjelovanje hrvatskih autora, glumaca i drugih hrvatskih umjetnika i djelatnika i/ili hrvatskog kapitala od većeg značenja. Imajući to u vidu, nije prihvatljivo niti na Zakonu utemeljeno da se karakter hrvatskog AV djela daje ili oduzima nekom sadržaju s obzirom na njegov informativni karakter, obzirom da je Zakonom utvrđen kriterij umjetničkog ili autorskog izraza. U tom smislu druge emisije, magazinske emisije i reality show-ovi i programi koji imaju umjetnički odnosno autorski karakter, moraju se uz uvjet ispunjenja ostalih Zakonom utvrđenih preduvjeta, smatrati hrvatskim audiovizualnim djelima. Predlaže se brisanje „kao ni druge emisije, uključujući i magazinske, koje imaju karakter informiranja, reality show emisije i programi“, odnosno zamjena sa „druge emisije koje nisu umjetnički i/ili autorski izraz“.“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća vezano uz magazinske emisije. U ostalom dijelu ne prihvaća se jer je Vijeće za elektroničke medije ZEM-om ovlašteno propisivati detaljnija mjerila za određivanje programa koji se smatraju hrvatskim audiovizualnim djelima.
6 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 4. U stavku 2. članka 4. predlaže se riječ "lokalizirana" zamijeniti rječju "prevedena" jer lokalizacija predviđa veći stupanj prilagodbe i može se široko tumačiti. Tako su primjerice televizijski formati uvijek "lokalizirani" - dakle ne samo prevedeni, već prilagođeni podneblju, mentaliteu, navikama, običajima i drugim specifičnostima naroda što često podrazumijeva prilična odstupanja od originalnih formata. Prihvaćen Prihvaća se.
7 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 4. Članak 48. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima propisuje da se u godišnje vrijeme objavljivanja (a u vezi europskih djela) ne ubraja vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događajima, igrama, oglašavanju, uslugama teleteksta i teletrgovini. Neprihvatljivo je i protuzakonito proširivanje isključenih kategorija na magazinske emisije, a osobito na reality show emisije kako je to navedno u članku 4. stavak 1. ovog pravilnika. Predlaže se u potpunosti zamijeniti ovaj tekst s tekstom članka 48. stvak 2. Zakona o elektroničkim medijima. Prihvaćen Djelomično se prihvaća vezano uz magazinske emisije. U ostalom dijeu ne prihvaća se jer je Vijeće za elektroničke medije ZEM-om ovlašteno propisivati detaljnija mjerila za određivanje programa koji se smatraju hrvatskim audiovizualnim djelima.
8 Željana Volarević PRAVILNIK O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA, Članak 6. Zanimljiv je članak 6. u kojem piše da "nakladnik televizije mora postići da europska djela čine više od 50 % njegovog godišnjeg vremena objavljivanja, od čega barem polovina moraju biti hrvatska audiovizualna djela". Bilo bi zanimljivo analizirati je li to doista tako. Osobito ako se uzme u obzir sve ono što ne spada u tu kategoriju (čl. 6. 2.) Primljeno na znanje Prima se na znanje.