Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Pazin PRAVILNIK, PRILOG II. Da li označavanje ulaganja možemo prijaviti među prihvatljive troškove projekta? Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo
2 Vanja Gorički Milčinović PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Iz teksta Pravilnika, odnosno iz opisa tipa operacije 7.4.1., nije jasno zašto se za tip operacije 7.4.1., za kriterij ocjenjivanja 4. Doprinos kvaliteti života pod ulaganje u multifunkcionalnu društvenu infrastrukturu za javnu uporabu dodjeljuju bodovi isključivo za upravljanje od strane udruga te koja je uopće zamišljena uloga udruga u toj vrsti ulaganja. Što u slučaju kada ulaganjem ne upravlja udruga? Da li se tada dobiva 0 bodova ili se takav projekt ne prihvaća? S obzirom na veličinu, vrijednost i sveobuhvatnost, npr kulturnog/multimedijalnog centra, nije ni primjereno da njime upravlja udruga, pogotovo u malim sredinama gdje ni ne djeluju udruge takvog kapaciteta i sposobnosti koje bi se time mogle kvalitetno baviti. Što se podrazumijeva pod „korištenjem više od četiriju interesnih skupina“? Da li se interesnim skupinama smatraju različite udruge, škole, vrtići, gospodarski subjekti, kulturna društva, građani...koji će biti posjetitelji/korisnici npr kulturnog/multimedijalnog centra ili se očekuje da različite skupine sudjeluju u oblikovanju programa? Potrebno je detaljnije definirati prihvatljive projekte i način njihovog vođenja/upravljanja. Primljeno na znanje Primjedba vezana uz kriterij odabira za tip operacije 7.4.1. je uzeta u razmatranje kao i ostali kriteriji bodovanja i biti će predloženi Odboru za praćenje koji može donijeti odluku o prihvaćanju/odbijanju primjedbe. Kroz natječaj će biti propisana dokumentacija kojom se dokazuje tvrdnja za određeni kriterij. Putem suglasnosti korisnik dostavlja pisani dokaz (ugovor ili pismo namjere korisnika/interesnih skupina).
3 Sintagma konzultantske usluge PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU kriterij odabira 7.2.2. – kriterij 3. povezanost naselja nejasno je razrađen, posebice cesta do javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih objekata – kako se to dokazuje? kriterij odabira 7.4.1. – kriterij 4 doprinos kvaliteti života – potrebno pojasniti odredbu da se infrastrukturom koristi više od 4 interesnih skupina i definirati kako se to dokazuje Primljeno na znanje Bodovi se mogu ostavariti po jednoj od ponuđenih mogućnosti u sklopu kriterija 3 - nema zbrajanja bodova. Kroz natječaj će biti propisana dokumentacija kojom se dokazuje tvrdnja za određeni kriterij. Putem suglasnosti korisnik dostavlja pisani dokaz (ugovor ili pismo namjere korisnika/interesnih skupina).
4 Grad Pazin PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Kriteriji odabira za 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1. Predlažemo da se stupanj razvijenosti JLS-a ne boduje pri prijavi već da sve JLS imaju jednaku priliku za ostvarivanje sredstava bez obzira na stupanj razvijenosti. Slažemo se sa odredbom da se manje razvijenim JLS-ima odobrava veći postotak sredstava (veći udio u projektu) te se na taj način pomogne slabije razvijenima u odnosu na razvijenije. Nije prihvaćen Kriteriji bodovanja su propisani Programom ruralnog razvoja i odobreni od Odbora za praćenje Programa. Svrha dodjele bodova kroz indeks razvijenosti je poticanje ravnomjernog razvoja cjelokupnog ruralnog prostora Republike Hrvatske.
5 Grad Pregrada PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Iz teksta Pravilnika, odnosno iz opisa tipa operacije 7.4.1., nije jasno zašto se za tip operacije 7.4.1., za kriterij ocjenjivanja 4. Doprinos kvaliteti života pod ulaganje u multifunkcionalnu društvenu infrastrukturu za javnu uporabu dodjeljuju bodovi isključivo za upravljanje od strane udruga te koja je uopće zamišljena uloga udruga u toj vrsti ulaganja. Osim toga, nije jasno što se podrazumijeva pod „korištenjem više od četiriju interesnih skupina“ – da će određene skupine biti posjetitelji npr. Doma kulture, ili se očekuje da kroz udruge budu uključeni u pripremu programa. Predlažemo stoga da se detaljnije razradi opis prihvatljivih projekata / operacija, kao i formu ocjenjivanja na način da bude jasno koje oblike programskog i administrativnog upravljanja Ministarstvo preferira u ovoj mjeri. Primljeno na znanje Bodove može ostvariti samo udruga koja upravlja navedenom infrastrukturom i koja taj projekt i prijavljuje. Korištenje od strane četiriju interesnih skupina odnosi se na formalno organizirane skupine što isključuje slučajne posjetitelje . Putem suglasnosti korisnik dostavlja pisani dokaz (ugovor ili pismo namjere korisnika/interesnih skupina).
6 Romana Maružin PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Kriterij odabira – tip operacije 7.4.1. stavak 4., „Ulaganje u multifunkcionalnu društvenu infrastrukturu za javnu uporabu kojom se koristi više od četiri interesnih skupina (društveni domovi, kulturni centri, vatrogasni domovi i spremišta, planinarski domovi i skloništa, sportske građevine, objekti za slatkovodni sportski ribolov) kojom upravlja udruga“ Pitanja: a) Da li multifunkcionalnom društvenom infrastrukturom (napr. društveni dom) mora upravljati udruga ili se ukoliko je to slučaj samo dobija 10 bodova, a društvenim domom može upravljati općina ili poduzeće ili ustanova u njenom vlasništvu, ali se to ne boduje? b) Što se točno podrazumijeva pod „četiri interesne skupine“? Da li se pod time misli na formalno organizirane skupine (npr. Udruga umirovljenika) ili se pod time podrazumijevaju neformalne interesne skupine (npr. školska djeca, glazbenici)? c) Na koji način će se dokazati da multifunkcionalnu infrastrukturu (društveni dom) koristi više od četiri interesne skupine i da li se boduje korištenje od strane četiri interesne skupine ili više od četiri? Primljeno na znanje a)Bodove može ostvariti samo udruga koja upravlja navedenom infrastrukturom i koja taj projekt i prijavljuje b) Odnosi se na formalno organizirane skupine c) Dokazuje se putem suglasnosti kroz pisani dokaz (ugovor ili pismo namjere korisnika/interesnih skupina). Bodovi se dodjeljuju za više od četiri skupine.
7 Romana Maružin PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Kriterij odabira – tip operacije 7.4.1 stavka 3. - Ulaganje doprinosi stvaranju radnih mjesta Pitanje: Treba li prijavitelj direktno osigurati otvaranje novih radnih mjesta kroz projekt ili je recimo prihvatljivo da se putem projekta urede prostori u kojima se mogu educirati korisnici (putem radionica, verificiranih tečajeva) čime će im biti pruženo adekvatno znanje temeljem kojeg će im biti olakšana mogućnost zapošljavanja odnosno samozapošljavanja? Primljeno na znanje Korisnik će kroz sadržaj suglasnosti ukratko opisati na koji način i da li će projekt u konačnici dovesti do nekog novog zapošljavanja.
8 Vatrogasna zajednica PGŽ PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Kriteriji odabira zahtjeva za potporu - Tip operacije 7.4.1. Kriterij 1 Stupanj razvijenosti JLS-a ne može biti samostalan kriterij za bodovanje prihvatljivosti. Primorsko-goranska županija s pripadajućim JLS, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i Indeksu razvijenosti spada u IV. skupinu, ali razvijenost velikog broja naselja na područjima JLS nije u skladu s trenutno važećom kategorizacijom. Osim toga, zanemareni su utjecaji elementarne nepogode koja je 2014. zahvatila područje Gorskog kotara. Predlažemo da se ovaj kriterij revidira. Kriterij 3 ulaganje može doprinijeti i očuvanju postojećih radnih mjesta pa je s tim u vezi potrebno izmijeniti i način bodovanja – npr. stvaranje novih radnih mjesta 10 bodova, očuvanje radnih mjesta – 5 bodova. Kriterij 4 Dobrovoljna vatrogasna društva također provode odgojno-obrazovni rad s djecom čime jednako doprinose kvaliteti života u svojim područjima pa nije jasno zašto se bodovno stavljaju u nepovoljniji položaj. Kriterij 4 Zahtjev da istu insfrastrukturu koristi više od 4 interesne skupine je u potpunosti nelogičan i potrebno je izbaciti kao uvjet ili u potpunosti redefinirati jer ga nije moguće ispuniti. Vatrogasni dom se može koristiti eventualno kao kulturni centar ili društveni dom, čime se ne udovoljava zahtjevu od 4 interesne skupine čime se automatski isključuju iz natječaja. Nije prihvaćen Kriteriji su propisani Programom ruralnog razvoja i odobreni od strane Odbora za praćenje Programa i nije ih moguće mijenjati.
9 GRAD NOVALJA PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Kod kriterija odabira za sve operacije nedovoljno se u obzir uzimaju prirodna i ostala ograničenja ( otoci i gorska područja ) te predlažemo dodavanje nešto bodova i za taj kriterij ! Isto tako kod kriterija za odabir u okviru mjere 7.2.1. - kriterij doprinosa ulaganju poboljšanja stanja voda - nije sasvim jasan ( molim pojašnjenje dali se misli na stanje prirodnih voda, ili vodovodne mreže tj. voda koje dolaze do krajnjih korisnika, te na koji se način ocjenjuje "stanje voda ") Isto tako smatramo da bi se broj stanovnika u naseljima u kojima se ova mjera provodi trebao dignuti s 2000 na 5000 koliko je bilo definirano starom verzijom pravilnika , te se sukladno tome rasporediti i bodove po kriteriju 4 ( manje od 1000; od 1000-3000 ; te od 3000-5000)..!!? Isto tako unutar kriterija odabira za operaciju 7.2.2. - kriterij br 3 je nejasan ( šta ako se radi o cesti koja spaja naselje i cestu višeg ranga - ali ostvaruje značajne vremenske i razvojne potencijale područja, te rasterećuje postojeće prometnice i značajno doprinosi podizanju razine sigurnosti u prometu ) ?? Isto tako molim pojašnjenje za kriterij 3 u kriterijima odabira za mjeru 7.4.1. - Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta ??? ( dali se navedenih 10 bodova raspoređuje od projekta s minimalno do projekta s maksimalno stvorenih brojem radnih mjesta ( između svih pristiglih projekata ) ili ima neka interna tablica u vidu : do 5 radnih mjesta -2 boda, do 10 radnih mjesta - 4 boda , itd..??? Primljeno na znanje Kriteriji bodova su propisani Programom ruralnog razvoja i odobreni od Odbora za praćenje Programa. Promjena vezana uz povećanje broja stanovnika nije prihvatjiva obzirom da je određeno razgraničenje na razini Partnerskog sporazuma gdje će se projekti koji prelaze određenu granicu financirati iz EU fonda za regionalni razvoj. Vezano za kriterij koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode za piće navedeni kriterij se provjerava u slučaju da projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu (sa ili bez odvodnje). Korisnik će u projektnoj dokumentaciji morati opisati neki od slijedećih stavki kako bi mogao ostvariti bodove po ovome kriteriju: - ako se radi o ulaganju u sustav odvodnje u zonama sanitarne zaštite izvorišta, - prelazak sa nekontroliranog na kontrolirani sustav, - zahvati na vodocrpilištu u cilju poboljšanja kvalitete vode za piće, - ako se postojeći mali vodovod rekonstruira i priključuje većem vodovodu. Bodove za podkriterij vezane uz poboljšanje stanja voda korisnik može ostvariti ako projekt obuhvaća ulaganje u odvodnju (sa ili bez vodoopskrbe). Kod izrade projektne dokumentacije korisnik podnosi zahtjev za podacima o stanju voda Hrvatskim vodama ako problematika utjecaja investicije na stanje voda nije bila predmet studije utjecaja na okoliš odnosno korisnik će morati opisati utjecaj investicije na stanje voda na osnovu odgovora Hrvatskih voda. Vezano uz kriterije odabira za operaciju 7.2.2. - kriterij br 3 bodovi se mogu ostvariti po jednoj od ponuđenih mogućnosti u sklopu kriterija 3 - nema zbrajanja bodova .Korisnik će kroz sadržaj suglasnosti ukratko opisati na koji način će projekt u izravno dovesti do nekog novog zapošljavanja što će predmet provjere od strane Agencije za plaćanja kroz razdoblje od 5 godina nakon konačne isplate potpore.
10 Općina Antunovac PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Kriterija odabira 3. Kako će se ocjenjivati nerazvrstane ceste koje vode do javnih, poslovnih, gospodarskih i drugih infrastrukturnih objekata, a ujedno se spajaju na cestu višeg ranga i povezuju jedno naselje s drugim što je čest slučaj u slavonskim naseljima? Molim za pojašnjenje načina bodovanja. Primljeno na znanje Bodovi se mogu ostvariti po jednoj od ponuđenih mogućnosti u sklopu kriterija 3 - nema zbrajanja bodova.
11 Općina Antunovac PRAVILNIK, KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Nejasni su kriteriji dodjele 2. Prioritetno ulaganje. Naime, u članku 3. definirali ste pojam Građenje kao izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni radovi te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje. Dakle i rekonstrukcija je građenje. Pojasnite što se misli pod pojmom rekonstrukcija, obuhvaća li ono i izgradnju i proširenje već postojeće a dotrajale asfaltirane ceste? Primljeno na znanje Rekonstrukcija obuhvaća rekonstrukciju postojeće građevine kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove).
12 Grad Pazin VII. POVRAT SREDSTAVA, PRIGOVORI I STUPANJE NA SNAGU, Stupanje na snagu Potrebno dodati novi članak kojim se utvrđuje da stupanjem ovoga pravilnika prestaje važiti ranije doneseni Pravilnik za mjeru 7., osim za podmjeru 7.1.1. koja je već u provedbi i ostaje na snazi do okončanja prvog natječaja. Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
13 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb VII. POVRAT SREDSTAVA, PRIGOVORI I STUPANJE NA SNAGU, Stupanje na snagu Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Nedostaje u članku 43. ili je potrebno dodati novi članak koji se utvrđuje da stupanjem ovoga pravilnika prestaje važiti ranije doneseni Pravilnik za mjeru 7. Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
14 Grad Pazin IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Obveze korisnika Čl.32, stavak 2. S obzirom da je obvezno vođenje građevinske knjige koja dokazuje količine materijala da li to znači da prema ovom Pravilniku nije dozvoljeno ugovaranje po sistemu "ključ u ruke" obzirom da se po tom sistemu troškovnici ugovaraju u jedinici mjere "komplet" i nisu vidljive detaljne količine?? Sistem ključ u ruke trebao bi se razmatrati u slučaju da konačna odluka Agencije bude da zaista ukupna vrijednost projekta ne smije prijeći 1.000.000 Eur. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno nije u skladu s nacionalnim propisima niti s propisima EU.
15 Grad Pazin IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Donošenje odluka o dodjeli sredstava i odluka o odbijanjunakon administrativne kontrole postupka nabave i odabranih ponuda Čl. 31, satavk 1 (b) Da li alineja 9 zapravo spada u alineju 8? Prihvaćen Da. Primjedba se prihvaća jer se radi o tehničkoj grešci.
16 GRAD NOVALJA IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Donošenje odluka o dodjeli sredstava i odluka o odbijanjunakon administrativne kontrole postupka nabave i odabranih ponuda Članak 31, stavak 1, točka b), crtica 11 - kaže da ukoliko se utvrdi prekoračenje naviše dozvoljenog iznosa u procesu javne nabave - da će se donijeti Odluka o odbijanju - šta smatramo krivim i ograničavajućim ! Predlažemo da ukoliko se utvrdi da je odabrana ponuda premašila ukupno odobreni iznos - da se donese Odluka o dodjeli sredstava - ali u manjoj vrijednosti od ponude ( onoliko koliko je projektom predviđeno) dok ostatak vrijednosti iznad toga snosi i financira korisnik samostalno ( kao neprihvatljiv trošak projekta ) !? Prihvaćen Spomenuta alineja 11 stavka 1 članka 31 je zapravo alineja 10 te se ne odnosi na prekoračenje najvišeg dozvoljenog iznosa u procesu javne nabave (Pravilnikom takvo što nije propisano).Primjedba se prihvaća jer se radi o tehničkoj grešci.
17 GRAD NOVALJA IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Sklapanje Ugovora Članak 30 definira da će se ugovori potpisati s korisnicima navedenim u članku 18; stavak 1, točle d) i e) , ali se nigdije ne spominje potpisivanje ugovora s ostalim korisnicima definiranim u točkama a), b) i c)!?? Prihvaćen Agencija za plaćanja će sklapati Ugovor sa svim Korisnicima u mjeri M07.
18 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Administrativna kontrola postupka javne nabave Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Primjedba se odnosi na stavak 8. da li odredba ovoga stavka znači da korisniku u dokumentaciji za nadmetanje mora primijeniti suspenzivan učinak na potpisivanje ugovora o javnoj nabavi i staviti rok za potpisivanje 8 mjeseci, a što je moguće prema Zakonu o javnoj nabavi. Primjedba na stavak 17. navedeni stavak treba sadržavati odredbu da se kontrola odnosi samo na tehničke elemente predmeta nabave i izvršenja ugovora sukladno odredbama natječaja Prihvaćen Korisnik je slobodan, po vlastitom nahođenju, a sukladno zakonskim odredbama propisati uvjete za nadmetanje kao i za ugovaranje. Nastavno na Vaš komentar koj se tiče članka 27. stavka 17. nacrta Pravilnika, napominjemo kako je, u skladu s uredbama koje reguliraju provedbu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (posebice Uredba EU broj 809/2014., članak 48.), javna nabave je uvjet prihvatljivosti Zahtjeva za potporu. Prema Nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 07, postupak javne nabave se provjerava u tri faze: prije početka nadmetanja Agencija može izvršiti pregled nacrta dokumentacije za nadmetanje, nakon dovršetka postupka javne nabave odnosno odabira ponude (prije donošenja Odluke o dodjeli sredstava) te prije konačnog plaćanja korisniku da se utvrdi da je ugovor proveden u skladu s odabranom ponudom. Ako se nakon provedenog postupka javne nabave (faza prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava) utvrdi da postupak nije proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, taj je trošak neprihvatljiv i Agencija će donijeti Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu. Nacrt Pravilnika propisuje da korisnik dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavlja najkasnije u roku od 8 mjeseci od donošenja Odluke o prihvatljivosti Zahtjeva za potporu. Nakon dovršetka cjelokupnog projekta, a prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu, Agencija će provjeriti je li ugovor izvršen u skladu s ponudom, te u slučaju da nije, taj je trošak neprihvatljiv. Temeljem članka 27. Agencija za plaćanja nema pravnu ovlast poništiti postupak javne nabave ili proglasiti sklopljeni ugovor ništetnim ukoliko utvrdi nedostatke. Također, Agencija za plaćanja nema pravne ovlasti kakve sukladno propisima koji uređuju postupak javne nabave imaju Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. No, zaključno napominjemo da, obzirom da je u skladu s uredbama koje reguliraju EAFRD, javna nabava uvjet prihvatljivosti i Agencija za plaćanja je, u svrhu zaštite financijskih interesa EU obvezna provjeriti postupke i uskratiti financiranje iz fonda ako utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
19 Vatrogasna zajednica PGŽ IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Administrativna kontrola postupka javne nabave čl.27.st.9. Nejasno je zašto se dokumentaciju mora dostavljati u elektronskom obliku putem CD/DVD-a, ako je rečeno da će se svi dokumenti dostavljati putem Agronet-a? Prihvaćen Sa Zahtjevom za potporu korisnik ne dostavlja ponudu kao niti dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave. Zahtjev za potporu se podnosi u AGRONET sustavu, a dokumentacija iz postupka javne nabave se stoga dostavlja posebno, bilo poštanskom pošiljkom, bilo neposredno.
20 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Administrativna kontrola postupka javne nabave Članak nije usklađen s odredbama Zakona o javnoj nabavi, (Narodne novine br. 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-1678/2013. od 19. prosinca 2013.), Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine br. 10/2012) te s Uredbom o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 10/2012). Iako se stavkom 17. Agencija ograđuje od "kontrolnih mehanizama" u smislu posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, tumačanje Agencije o "ispravnosti" natječajne dokumentacije je suprotno gore navedenim propisima, tim više što nejasno što će se dogoditi ukoliko korisnik udovolji zakonske propise, ali isti ne budu "baš jasni" Agenciji. Nadalje, odobravanje natječajne dokumentacije od strane Agencije nije obvezujuće niti za korisnika niti za Agenciju. Ukoliko je postupak javne nabave proveden u skladu sa svim propisima kojima je ista regulirana, nejasno je temeljem kojeg propisa Agencija zadržava pravo odbijanja financijskog troška nastalog pri takvoj nabavi. Primljeno na znanje skladu s uredbama koje reguliraju provedbu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (posebice Uredba EU broj 809/2014., članak 48.), javna nabave je uvjet prihvatljivosti Zahtjeva za potporu. Prema Nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 07, postupak javne nabave se provjerava u tri faze: prije početka nadmetanja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju može izvršiti pregled nacrta dokumentacije za nadmetanje, nakon dovršetka postupka javne nabave odnosno odabira ponude (prije donošenja Odluke o dodjeli sredstava) te prije konačnog plaćanja korisniku da se utvrdi da je ugovor proveden u skladu s odabranom ponudom. Ako se nakon provedenog postupka javne nabave (faza prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava) utvrdi da postupak nije proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, taj je trošak neprihvatljiv i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će donijeti Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu. Nacrt Pravilnika propisuje da korisnik dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavlja najkasnije u roku od 8 mjeseci od donošenja Odluke o prihvatljivosti Zahtjeva za potporu. Nakon dovršetka cjelokupnog projekta, a prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će provjeriti je li ugovor izvršen u skladu s ponudom, te u slučaju da nije, taj je trošak neprihvatljiv. Članak 27. nije u koliziji sa Zakonom o javnoj nabavi jer temeljem članka 27. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nema pravnu ovlast poništiti postupak javne nabave ili proglasiti sklopljeni ugovor ništetnim ukoliko utvrdi nedostatke. Također, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nema pravne ovlasti kakve sukladno propisima koji uređuju postupak javne nabave imaju Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. No, zaključno napominjemo da, obzirom da je u skladu s uredbama koje reguliraju EAFRD, javna nabava uvjet prihvatljivosti i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , u svrhu zaštite financijskih interesa EU obvezna provjeriti postupke i uskratiti financiranje iz fonda ako utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Naravno, ukoliko je postupak proveden u skladu sa Zakonom, uvjet prihvatljivosti je ispunjen i trošak je prihvatljiv.
21 Sintagma konzultantske usluge IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda Čl. 26. Cijeli postupak prikupljanja ponuda je trebao biti detaljno razrađen u Pravilniku. Ističemo problem u st. 13. –nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, a najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana donošenja Odluke, korisnik treba u Agenciju dostaviti odabrane ponude koje je prikupio mjesecima ranije, a ponude moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju – navedeno će biti problem u praksi jer nije uobičajeno tražiti tako dug rok valjanosti ponude Nije prihvaćen Postupak naveden u Pravilniku je propisan upravo iz razloga da korisnik ne mora prikupljati ponude "mjesecima ranije" već tek nakon što dobije Odluku o prihvatljivosti.
22 GRAD KASTAV IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda Molimo da se pojasni članak vezano uz obveznike primjene. JLS je obveznik provedbe postupaka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, a bagatelnu nabavu do 200.000,00 za robu i usluge / 500.000,00 kn za radove, provodi temeljem Odluke o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne nabave i Procedure postupka javne nabave bagatelne vrijednosti. Molimo da se stoga pojasni obveza primjene ovog članka na bagatelnu nabavu vrijednosti iznad 35.000,00 kn. Primljeno na znanje Temeljem Zakona o javnoj nabavi korisnik je obvezan donijeti interni akt za bagatelne nabave do 200.000,00 za robu i usluge / 500.000,00 kn za radove. U kontekstu javljanja na natječaj koji se financira sredstvima EAFRD-a, korisnik (koji je i javni naručitelj), u obvezi je poštovati članak 26. i objaviti Poziv na prikupljanje ponuda na portalu APPRRR za sve nabave procijenjene vrijednosti iznad 35.000,00 kuna, a ispod 200.000,00 kn za robu i uluge/500.000,00 za radove. Članak se odnosi na sve korisnike unutar Mjere 07, a korisnici koji su i obveznici postupka javne nabave obvezni postupati po istom samo u slučaju kada provode bagatelnu nabavu. Obveze korisnika koje su navedene u predmetnom članku propisane su u svrhu ispunjenja kriterija iz PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, članak 48., Stavak 2., točka (e) gdje stoji da administrativne provjere posebno uključuju "za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju." Zaključno, Agencija za plaćanja neće provjeravati jesu li ponude prikupljene u skladu s korisnikovim internim aktom o nabavi, a pravilnikom je korisnik obvezan, kako je i navedeno, objaviti poziv na prikupljanje ponuda u skladu s čl. 26.
23 OPĆINA NEDELIŠĆE IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda Odnosi li se članak 26 na sve korisnike ili samo na one koji nisu obveznici javne nabave? Jedinice lokalne samouprave imaju vlastiti Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave po kojemu moraju postupati dok za iznose veće od 200.000 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000 kuna za radove moraju postupati po Zakonu o javnoj nabavi. Ostaje nejasno ako je postupak proveden po Zakonu o Javnoj nabavi, Agencija po svojim propisima može smanjiti cijene ili odbiti financijski trošak dok se u sljedećem članku u posljednjoj stavci ne smatra kontrolnim mehanizmom te se ograđuje od svojih posebnih propisa kojima uređuju postupak javne nabave. Preporuka da se poštuje zakonodavni okvir kod provedbe nabave. Prihvaćen Temeljem Zakona o javnoj nabavi korisnik je obvezan donijeti interni akt za bagatelne nabave do 200.000,00 za robu i usluge / 500.000,00 kn za radove. U kontekstu javljanja na natječaj koji se financira sredstvima EAFRD-a, korisnik (koji je i javni naručitelj), u obvezi je poštovati članak 26. i objaviti Poziv na prikupljanje ponuda na portalu APPRRR za sve nabave procijenjene vrijednosti iznad 35.000,00 kuna, a ispod 200.000,00 kn za robu i uluge/500.000,00 za radove. Članak se odnosi na sve korisnike unutar Mjere 07, a korisnici koji su i obveznici postupka javne nabave obvezni postupati po istom samo u slučaju kada provode bagatelnu nabavu. Obveze korisnika koje su navedene u predmetnom članku propisane su u svrhu ispunjenja kriterija iz PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, članak 48., Stavak 2., točka (e) gdje stoji da administrativne provjere posebno uključuju "za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju." Zaključno, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju neće provjeravati jesu li ponude prikupljene u skladu s korisnikovim internim aktom o nabavi, a Pravilnikom je korisnik obvezan, kako je i navedeno, objaviti poziv na prikupljanje ponuda u skladu s čl. 26.
24 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj. Komentar se odnosi na stavak 9. Izuzetno složen proces koji niti jedan korisnik neće primijeniti, odnosno ukoliko ga primjeni neće biti u skladu s propisima koji uređuju ovakav način odabira. Primjedba na stavak 20. Kompletna ponuda mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu što podrazumijeva da dijelovi koji nisu na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i ovjereni kod ovlaštenog sudskog tumača. Prihvaćen Temeljem Zakona o javnoj nabavi korisnik je obvezan donijeti interni akt za bagatelne nabave do 200.000,00 za robu i usluge / 500.000,00 kn za radove. U kontekstu javljanja na natječaj koji se financira sredstvima EAFRD-a, korisnik (koji je i javni naručitelj), u obvezi je poštovati članak 26. i objaviti Poziv na prikupljanje ponuda na portalu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za sve nabave procijenjene vrijednosti iznad 35.000,00 kuna, a ispod 200.000,00 kn za robu i uluge/500.000,00 za radove. Članak se odnosi na sve korisnike unutar Mjere 07, a korisnici koji su i obveznici postupka javne nabave obvezni postupati po istom samo u slučaju kada provode bagatelnu nabavu. Obveze korisnika koje su navedene u predmetnom članku propisane su u svrhu ispunjenja kriterija iz PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, članak 48., Stavak 2., točka (e) gdje stoji da administrativne provjere posebno uključuju "za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju." Zaključno, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju neće provjeravati jesu li ponude prikupljene u skladu s korisnikovim internim aktom o nabavi, a pravilnikom je korisnik obvezan, kako je i navedeno, objaviti poziv na prikupljanje ponuda u skladu s čl. 26. Napominjemo da niti jednim propisom, a posebno ne Zakonom o javnoj nabavi, nije reguliran postupak nabave ispod praga primjene Zakona. Postupak nabave do iznosa propisanih Zakonom o javnoj nabavi naručitelji uređuju svojim internim aktom. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, obzirom da financira predmetna ulaganja, obvezna je, kako je već detaljno gore opisano, provjeriti oravdanost troška i u tu svrhu je propisana obveza SVIH korisnika da na portalu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objave poziv na prikupljanje ponuda. U slučaju da dijelovi ponude nisu na hrvatskom jeziku treba dostaviti ovjereni prijevod sudskog tumača cjelovitog dokumenta.
25 Vatrogasna zajednica PGŽ IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda čl.26.st. 15 i 16. - koji su kriteriji Agencije za plaćanja sukladno kojima utvrđuje realnost iskazanih cijena za robu, radove ili usluge? Ukoliko ti kriteriji nisu zakonski propisani, onda ovakva odredba predstavlja grubo narušavanje slobode tržišta i formiranja cijena. Predlažemo da se navedeni članci ili izmijene ili izostave iz Pravilnika. Prihvaćen Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđuje realnost cijena usporedbom s referentnim cijenama. Referentne cijene se određuju sukladnom odobrenim internim procedurama Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a pri određivanju referentne cijene glavni alat je istraživanje tržišta.
26 Općina Antunovac IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda Nejasno je odnosi li se članak na i obveznike provođenja postupka javne nabave ili samo na pravne osobe koji nisu obveznici postupka javne nabave? Ukoliko je tako ovaj članak 26. je u koliziji sa člankom 27. i sa Zakonom o javnoj nabavi. Nije prihvaćen Temeljem Zakona o javnoj nabavi korisnik je obvezan donijeti interni akt za bagatelne nabave do 200.000,00 za robu i usluge / 500.000,00 kn za radove. U kontekstu javljanja na natječaj koji se financira sredstvima EPFRR-a, korisnik (koji je i javni naručitelj), u obvezi je poštovati članak 26. i objaviti Poziv na prikupljanje ponuda na portalu APPRRR za sve nabave procijenjene vrijednosti iznad 35.000,00 kuna, a ispod 200.000,00 kn za robu i usluge/500.000,00 za radove. Članak se odnosi na sve korisnike unutar Mjere 07, a korisnici koji su i obveznici postupka javne nabave obvezni postupati po istom samo u slučaju kada provode bagatelnu nabavu. Obveze korisnika koje su navedene u predmetnom članku propisane su u svrhu ispunjenja kriterija iz PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, članak 48., Stavak 2., točka (e) gdje stoji da administrativne provjere posebno uključuju "za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju." Zaključno, Agencija za plaćanja neće provjeravati jesu li ponude prikupljene u skladu s korisnikovim internim aktom o nabavi, a Pravilnikom je Korisnik obavezan, kako je i navedeno, objaviti poziv na prikupljanje ponuda u skladu s čl. 26. Zaključno, čl. 27. propisuje administrativne kontrole Agencije za plaćanje kad Korisnik provodi postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, a članak 26. objavu Poziva na prikupljanje ponuda za nabavu procijenjene vrijednosti iznad 35.000,00 kuna - 200.000,00/500.000,00 kuna. Dakle, članci nikako nisu u koliziji jer uređuju različite postupke nabave. Također, članak 27. nije u koliziji sa Zakonom o javnoj nabavi jer temeljem članka 27., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nema pravnu ovlast poništiti postupak ili proglasiti sklopljeni Ugovor ništetnim ukoliko utvrdi nedostatke. Također, Agencija za plaćanja nema pravne ovlasti kakve sukladno propisima koji uređuju postupak javne nabave imaju Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave i Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. No, zaključno napominjemo da, obzirom da je u skladu s uredbama koje reguliraju EPFRR, javna nabava uvjet prihvatljivosti i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je, u svrhu zaštite financijskih interesa EU obvezna provjeriti postupke i uskratiti financiranje iz fonda, ako utvrdi da postupak javne nabave nije proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
27 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Prikupljanje ponuda Nije jasno odnosi li se ovaj članak samo na korisnike koji nisu obveznici postupka javne nabave? Ovako kako je napisano, proizlazi kako se ovaj članak odnosi na sve korisnike. JLSovi imaju Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti usvojen od strane općinskog/gradskog vijeća po kojem je računovodstvo te JLS dužno postupati. Nadalje, ukoliko je postupak proveden na zakonit način, temeljem čega odnosno kojeg propisa Agencija umanjuje tržišne cijene (sukladno referentnim i na temelju čega su one izračunate, odnosno molim navedite propis/pravilnik koji definira način izračuna)? Molim vas da ovaj članak uskladite s zakonima koji propisuju rad i djelovanje jedinica lokane samouprave. Primljeno na znanje Temeljem Zakona o javnoj nabavi korisnik je obvezan donijeti interni akt za bagatelne nabave do 200.000,00 za robu i usluge / 500.000,00 kn za radove. U kontekstu javljanja na natječaj koji se financira sredstvima EAFRD-a, korisnik (koji je i javni naručitelj), u obvezi je poštovati članak 26. i objaviti Poziv na prikupljanje ponuda na portalu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za sve nabave procijenjene vrijednosti iznad 35.000,00 kuna, a ispod 200.000,00 kn za robu i uluge/500.000,00 za radove. Članak se odnosi na sve korisnike unutar Mjere 07, a korisnici koji su i obveznici postupka javne nabave obvezni postupati po istom samo u slučaju kada provode bagatelnu nabavu. Obveze korisnika koje su navedene u predmetnom članku propisane su u svrhu ispunjenja kriterija iz PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti, članak 48., Stavak 2., točka (e) gdje stoji da administrativne provjere posebno uključuju "za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju." Zaključno, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju neće provjeravati jesu li ponude prikupljene u skladu s korisnikovim internim aktom o nabavi, a Pravilnikom je korisnik obvezan, kako je i navedeno, objaviti poziv na prikupljanje ponuda u skladu s čl. 26.
28 Grad Pazin IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJU UGOVORA, Administrativna obrada zahtjeva za potporu Čl. 25. dio stavka 3 i stavak 9 se ponavljaju?? U stavku 14. pozivate se na članak 29. koji u Pravilniku nedostaje. Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
29 Adria Bonus d.o.o. III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Kriteriji odabira Neke kriterije odabira je potrebno detaljno objasniti i to: Doprinos ulaganja u poboljšanje stanja vode i zdravstvenoj ispravnosti vode (Ulaganje doprinosi poboljšanju stanja vode i ulaganje doprinosi ispravnosti vode za piće), šta su precizno javni, poslovni, gospodarski i drugi infrastrukturni objekti (za komunalnu infrastrukturu i prometnu infrastrukturu je jasno), šta je to ulaganje na području od strateškog značaja za RH, šta to znači: Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (npr kulturnog centra, groblja, parka ili vrtića) i dali se to misli samo novo zapošljavanje u tim objektima ili neki širi utjecaj na društveno i gospodarsko okruženje koji može rezultirati novim zapošljavanjem, šta znači Doprinos kvaliteti života (potencijalni korisnici) i koja je razlika od Ulaganja u javno dostupnu infrastrukturu otvorenu za sve interesne skupine i za sve pojedince i Ulaganje u multifunkcionalnu društvenu infrastrukturu za javnu uporabu kojom se koristi više od 4 interesne skupine. Predlažemo dodati precizna pojašnjenja svakoga kriterija kako bi korisnici već u pripremi projekata znali na što treba usmjeriti pažnju. Primljeno na znanje Vezano za kriterij koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode za piće navedeni kriterij se provjerava u slučaju da projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu (sa ili bez odvodnje). Korisnik će u projektnoj dokumentaciji morati opisati neki od slijedećih stavki kako bi mogao ostvariti bodove po ovome kriteriju: - ako se radi o ulaganju u sustav odvodnje u zonama sanitarne zaštite izvorišta, - prelazak sa nekontroliranog na kontrolirani sustav, - zahvati na vodocrpilištu u cilju poboljšanja kvalitete vode za piće, - ako se postojeći mali vodovod rekonstruira i priključuje većem vodovodu. Bodove za podkriterij vezane uz poboljšanje stanja voda korisnik može ostvariti ako projekt obuhvaća ulaganje u odvodnju (sa ili bez vodoopskrbe). Kod izrade projektne dokumentacije korisnik podnosi zahtjev za podacima o stanju voda Hrvatskim vodama ako problematika utjecaja investicije na stanje voda nije bila predmet studije utjecaja na okoliš odnosno korisnik će morati opisati utjecaj investicije na stanje voda na osnovu odgovora Hrvatskih voda.
30 Adria Bonus d.o.o. III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Kriteriji odabira Kriteriji odabira su previše naglašeni u korist indexa razvijenosti, a nisu uključena područja kao što su Brdsko – planinaska područja, otoci i područja sa posebnim prirodnim ograničenjima. Naime, kriterij indexa razvijenosti ne smije biti jedini kriterij rangiranja kada su za ukupno stanje razvijenosti i potreba ruralnih područja važni i ti kriteriji. Predlažemo da se i za 7.2. i za 7.4. kriteriji bodovanja promijene: a) Da ti kriteriji u odnosu na stupanj razvijenosti budu najviše 15 bodova b) Da se uvedu nova grupa kriterija i to za Otoke 15 bodova, za brdsko-planinska područja 10 bodova i za područja sa posebnim prirodnim ograničenjima 5 bodova, bez kumulacije u toj grupi i te grupe sa grupom stupanj razvijenosti JLS c) Da se za Podmjeru 7.2. i 7.4. razradi posebna grupa bodova za naselja do 1000 stanovnika, do 2000 stanovnika i do 5000 stanovnika (bez 7.2.1. gdje su ti kriteriji već navedeni) Nije prihvaćen Kriterij rangiranja su propisani sukladno Programu i ne mogu se mijenjati bez odobrenja Odbora za praćenje Programa.
31 Općina Vižinada-Visinada III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći troškovi U članku 22. stavak 1. brisati dio rečenice "ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i" jer je u suprotnosti s ostatkom stavka i člankom 21. gdje je naznačeno da prihvatljivi dio općih troškova može biti najviše do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, a ograničenje na 20.000 eura je premali iznos budući da samo projektna dokumentacija za projekt tipa izgradnje dječjeg vrtića košta i puno više od toga, a gdje su još troškovi konzultanata, nadzora, javne nabave i drugih troškova koji se pojavljuju uslijed pripreme dokumentacije za natječaj. Ostatak članka je u redu i kad bi ostalo ograničenje na samo 10 posto prihvatljivih troškova bez općih onda bi to bilo zadovoljavajuće jer bi bilo na raspolaganju otprilike do nekih 100.000 eura za opće troškove. Nije prihvaćen Navedenim odredbama se ne narušava tržišna vrijednost usluga stručnjaka u pripremi i praćenju provedbe projekata odnosno pravilnik za provedbu Mjere 7 nije nadležni podzakonski akt za navedeno. Pravilnikom su određeni najveći mogući iznos koji je prihvatljiv odnosno za koji je moguće ostvariti povrat sredstava unutar Mjere 7 vezan za usluge stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata.
32 OPĆINA FUŽINE III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći troškovi Članak 22. stavak 1. Vezano uz propisani maksimalni iznos općih troškova od 20.000 EUR smatramo da je navedeni iznos nedostatan i da ga treba poveaćati. Nije prihvaćen Navedenim odredbama se ne narušava tržišna vrijednost usluga stručnjaka u pripremi i praćenju provedbe projekata odnosno pravilnik za provedbu Mjere 7 nije nadležni podzakonski akt za navedeno. Pravilnikom su određeni najveći mogući iznos koji je prihvatljiv odnosno za koji je moguće ostvariti povrat sredstava unutar Mjere 7 vezan za usluge stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata.
33 Key consulting d.o.o. III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći troškovi Vezano uz propisani maksimalni iznos općih troškova od 20.000 EUR smatramo da je navedeni iznos nedostatan i da ga treba poveaćati. Navedeni iznos omogućiti će korisnicima priznavanje projektantskih troškova i eventualno tek jednog malog dijela konzultantskih dok će ostale opće troškove biti nemoguće uključiti. Nije prihvaćen Navedenim odredbama se ne narušava tržišna vrijednost usluga stručnjaka u pripremi i praćenju provedbe projekata odnosno pravilnik za provedbu Mjere 7 nije nadležni podzakonski akt za navedeno. Pravilnikom su određeni najveći mogući iznos koji je prihvatljiv odnosno za koji je moguće ostvariti povrat sredstava unutar Mjere 7 vezan za usluge stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata.
34 Adria Bonus d.o.o. III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći troškovi Apsolutno je neprihvatljivo da se troškove stručnjaka i konzultanata kao i ukupne konzultantske troškove grubo i drastično ograničava umjesto da se te troškove propusti ocjeni tržišta. Također je neprihvatljivo da se ukida naknada za pripremu poslovnog plana a opet se propisuje neka vrsta poslovnoga plana za dobivanje suglasnosti vijeća. Time se male općine koje nemaju svojih stručnih djelatnika za te poslove a nemaju ni financijske resurse dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na bolje stojeće općine i gradove i to nakon što su te općine (neke) već te usluge ugovorile sa konzultantima na temelju Pravilnika za mjeru 07 NN 22/2015. Isto tako u svim općim troškovima ne navodi se jedna bitna grupa konzultantskih usluga a to su usluge konzultanta koje se odnose na provedbu i isplatu projekta nakon odobrenja projekta. Predlažem da se taj dio čl. 12 izmijeni i to na način da se dopuni na način da se dodaju usluge konzultanata za poslovni plan odnosno studiju izvodljivosti potrebnu za suglasnost općinskog/gradskog vijeća u visini od 1% od prihvatljivih troškova a ne više od 10.000 EUR, te da se dodaju troškovi konzultanata za usluge savjetovanja u provedbi projekta do isplate bespovratnih sredstava u visini od 1% od vrijednosti projekta a ne više od 10.000 EUR. Također predlažem da se usluge konzultanata za pripremu dokumentacije za natječaj ograniče sa maksimalnim iznosom od 20.000 EUR. Nije prihvaćen Navedenim odredbama se ne narušava tržišna vrijednost usluga stručnjaka u pripremi i praćenju provedbe projekata odnosno pravilnik za provedbu Mjere 7 nije nadležni podzakonski akt za navedeno. Pravilnikom su određeni najveći mogući iznos koji je prihvatljiv odnosno za koji je moguće ostvariti povrat sredstava unutar Mjere 7 vezan za usluge stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata.
35 Sintagma konzultantske usluge III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Čl.21. st 5. Prijedlog je da se članak izmjeni na način da je provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš potrebno provesti do podnošenja Zahtjeva za isplatu, jer je postojeća zakonska regulativa u ovom području vrlo konfuzna, a najavljena je izrada nove uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Primljeno na znanje Svim korisnicima u okviru Mjere 7 prije raspisivanja Natječaja biti će dostupna pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 “ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja za koje će Ministarstvo zašite okoliša i prirode donositi svoje mišljenje/akt.
36 Sintagma konzultantske usluge III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti čl. 21. st 4. - Prijedlog je da se definira točno za koja ulaganja je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš. Naime, Prilozima I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) definirani su zahvati za koje je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš, te se ulaganja obuhvaćena Mjerama 7.2. i 7.4. u pravilu ne nalaze u navedenim popisima. Međutim, u Prilogu II Uredbe navedeno je da je postupak obavezan za zahvate urbanog razvoja i druge zahvate za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U slučaju da se navedeno odnosi na sva prijavljena ulaganja, predlažemo da se to izričito navede, kako bi potencijalni korisnici pravovremeno bili informirani, te da se u tom slučaju dopusti da se prilikom prijave na natječaj dostavi dokaz da je navedeni postupak pokrenut, budući da ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš traje po nekoliko mjeseci. Primljeno na znanje Svim korisnicima u okviru Mjere 7 prije raspisivanja Natječaja biti će dostupna pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 “ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja za koje će Ministarstvo zašite okoliša i prirode donositi svoje mišljenje/akt.
37 Grad Pazin III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Čl. 21. st. 12 točka 12. Zakon o javnoj nabavi dozvoljava dougovaranje nepredviđenih radova i troškova u određenim situacijama i određenim postocima. Stavak 12. ovog Pravilnika u koliziji je sa Zakonom pa predlažemo da se nepredviđeni radovi i ostali nepredviđeni troškovi priznaju na način kako je to predviđeno Zakonom o javnoj nabavi, čak i u slučaju da konačni trošak premašuje Pravilnikom dozvoljenu maksimalnu vrijednost projekta. Ovaj prijedlog navodimo jer su u građevini nepredviđeni radovi uobičajeni. Nije prihvaćen Nepredviđeni radovi nisu prihvatljiv trošak.
38 Grad Pazin III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Čl. 21, st. 5: Gradovi i Općine su većim dijelom već izradili strategije, planove i programe. Da li prema ovoj odredbi moraju naknadno/dodatno provesti postupak ocjene o potrebi procjene (...)? Što je sa strategijama i programima koji su već prijavljeni na prvi natječaj podmjere 7.1.1. , i sukladno tome već realizirani (iako rezultati još nisu objavljeni), s obzirom da ova odredba nije bila uvjet u trenutku kada je prvi natječaj proveden? Predlažemo da se odredbe novog pravilnika ne primjenjuju na korisnike iz prvog natječaja podmjere 7.1.1. te da se to navede u završnim odredbama ovog pravilnika. Primljeno na znanje Svim korisnicima u okviru Mjere 7 prije raspisivanja Natječaja biti će dostupna pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 “ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja za koje će Ministarstvo zašite okoliša i prirode donositi svoje mišljenje/akt.
39 Vanja Gorički Milčinović III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Članak 21. stavak 1. "Aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno...". Molimo da se uzme u obzir projekte, koji su da bi sačuvali građevinsku dozvolu - otvorili gradilište i započeli radove u minimalnom postotku, i njihovu mogućnost prijave na natječaj. Jer prema gore navedenom vidi se da da takvi prijaviteljni nisu prihvatljivi za natječaj. Prijedlog je da se izvedeni radovi prikažu kao neprihvatljiv trošak za JLS, ali da im se omogući prijavljivanje na natječaj s konzumiranom građevinskom dozvolom. S obzirom da pričamo o financijskoj perspektivi 2014-2020, trebalo bi se na isti način pristupiti projektima za koje je konzumirana građevinska dozvola od 01.01.2014. ili barem ograničiti na projekte koji imaju minimalan xy % izvršenosti projekta (kao što je Ministarstvo graditeljstva napravilo u svojim natječajima). Nije prihvaćen Sukladno članku 21 aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja.
40 GRAD KASTAV III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Da li to znači utvrđivanje broja stanovnika i naselja isključivo prema Popisu stanovništva 2011. godine, objavljenom na Internet stranici DZS-a? Smatramo da objavljeni Popis stanovništva iz 2011. godine nikako ne može biti jedino mjerilo ocjene stanja trenutnog broja stanovnika u pojedinoj jedinici lokalne samouprave te da su uzimanjem dotičnog stanja kao jedinog pravovaljanog dokaza, zakinute one jedinice lokalne samouprave kod kojih je u međuvremenu došlo do značajnijih promjena. Nužno je uvažiti i ostale dokaze ukoliko je poslije 2011. godine došlo do promjene u broju naselja. Za to bi mogla biti relevantna Odluka Gradskog vijeća o formiranju naselja s popisom ulica i kućnih brojeva te Potvrda Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika na tim područjima (temeljem ulica i kućnih brojeva) prema popisu iz 2011. godine. Time bi se u jednak položaj stavilo sve jedinice lokalne samouprave u programskom razdoblju, a do sljedećeg popisa stanovništva 2021. godine. Primljeno na znanje Za utvrđivanje podataka o broju stanovnika korisititi će se službeni podaci DZS-a za sve jedinice lokalne samouprave što uključuje i njihova naselja. Ukoliko su promjene vezane uz formiranje naselja sukladne važećim zakonskim propisima koji reguliraju teritorijalne promjene jedinica lokalne samouprave navedeno je prihvatljivo (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Članak 7).
41 Janko Hajduk III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Poštovani zakonodavac - ovim putem Vam skrečem pažnju da se mnoge građevinske dozvole ističu jer se već dvije godine govori o ovom Pravilniku, o natječaju i tako dalje. Moram istači da se stavak 1. Članka 21. najviše ima problema sa dozvolama koje ili su trajale dvije godine, a bile su izrađene u svrhu izjave prijave na natječaj iz ovog Pravilnika. Smatram da se ovo mora prilagoditi ovom odugovlačenju tj. ovom dugom periodu izrade samog Pravilnika. . Nadalje stavak 4. tj tijelo koje izdaje ili rješenje ili mišljenja o potrebi ocjene, nije ni samo na čistom za što treba i za što ne treba izdati koji dokument , jer samom Uredbom o provođenju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ( NN 61/14 ) u prilogu 2 stavak 12, tjera sva ulaganja koja su predmet natječaja izišlo iz ovog prijedloga Pravilnik na Ocjenu koja traje mjesecima i za koju ni samo tijelo zaduženo za izdavanje bilo kojeg akta nema dovoljne kapacitete da navedeno riješi u neko izgledno vrijeme. Primljeno na znanje Svim korisnicima u okviru Mjere 7 prije raspisivanja Natječaja biti će dostupna pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 “ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja za koje će Ministarstvo zašite okoliša i prirode donositi svoje mišljenje/akt.
42 Vatrogasna zajednica PGŽ III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti čl.21.st.2. Nejasno je u kojem opsegu odnosno koliko detaljno fotografiranje mora biti, format fotografija, način na koji se fotografije dostavljaju u APPPR i sl. Primljeno na znanje Potrebno je dostaviti fotografije koje imaju sljedeće podatke: vrstu fotografije, datum, lokaciju, geografsku širinu i geografsku duljinu.Navedeno će biti potrebno učitati u AGRONET sustav. Upute o načinu dostavljanja određenih dokumenata će biti pojašnjene u Vodiču za korisnike i u Natječaju.
43 OPĆINA FUŽINE III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Članak 21. stavak 1. Molimo da se uzme u obzir projekte, koji su da bi sačuvali građevinsku dozvolu - otvorili gradilište i započeli radove u minimalnom postotku, i njihovu mogućnost prijave na natječaj. Jer prema gore navedenom vidi se da da takvi prijaviteljni nisu prihvatljivi za natječaj. Prijedlog je da se izvedeni radovi prikažu kao neprihvatljiv trošak za JLS, ali da im se omogući prijavljivanje na natječaj s konzumiranom građevinskom dozvolom. Nije prihvaćen Sukladno članku 21 aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja.
44 Općina Antunovac III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Članak 21. točka 4. Korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva za potporu provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliša sukladno Uredbi o o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Prilog II. POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO Točka 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Primljeno na znanje Svim korisnicima u okviru Mjere 7 prije raspisivanja Natječaja biti će dostupna pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 “ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja za koje će Ministarstvo zašite okoliša i prirode donositi svoje mišljenje/akt
45 Vesna17 III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Članak 21. stavak 1. "Aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno...". Molimo da se uzme u obzir projekte, koji su da bi sačuvali građevinsku dozvolu - otvorili gradilište i započeli radove u minimalnom postotku, i njihovu mogućnost prijave na natječaj. Jer prema gore navedenom vidi se da da takvi prijaviteljni nisu prihvatljivi za natječaj. Prijedlog je da se izvedeni radovi prikažu kao neprihvatljiv trošak za JLS, ali da im se omogući prijavljivanje na natječaj s konzumiranom građevinskom dozvolom. S obzirom da pričamo o financijskoj perspektivi 2014-2020, trebalo bi se na isti način pristupiti projektima za koje je konzumirana građevinska dozvola od 01.01.2014. ili barem ograničiti na projekte koji imaju minimalan xy % izvršenosti projekta (kao što je Ministarstvo graditeljstva napravilo u svojim natječajima). Nije prihvaćen Sukladno članku 21 aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja.
46 Općina Sikirevci III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti Pripremne aktivnosti uključuju nastale troškove iz čl.22. ovoga Pravilnika, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja. Sukladno ovoj odredbi, mišljenja smo da bi se zahtjevom za potporu mogli kandidirati i oni projekti čija je početna faza ( konkretno; prijava gradilišta, pripremni radovi - postavljanje temelja) započela kako ne bi propala građevinska dozvola. Predlažemo da se i takva aktivnost specificira kao prihvatljivom, pripremnom aktivnošću kako bi se i takvi projekti mogli kandidirati, što ne znači nužno da se i ti troškovi smatraju prihvatljivima. Smatramo da bi Pravilnikom trebali biti definirani i takvi projekti/operacije kako bi se i oni mogli aplicirati na ovu mjeru da se ne izgubi već ishodovana građevinska i druge dozvole. Nije prihvaćen Sukladno članku 21 aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja.
47 Adria Bonus d.o.o. III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti 9. Čl. 21. Točka 4. Formulacija koja se odnosi na obveze potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je nužna već kod dobivanja građevinske dozvole pa ne vidim zašto se ponovno to traži ako se traži i građevinska dozvola, a za dozvolu je potrebna ocjena. Predlažem da se čl. 21. Točka 4) briše. Primljeno na znanje Svim korisnicima u okviru Mjere 7 prije raspisivanja Natječaja biti će dostupna pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za projekte u sklopu podmjera iz Mjere 7 “ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ unutar Programa ruralnog razvoja za koje će Ministarstvo zašite okoliša i prirode donositi svoje mišljenje/akt.
48 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije III. OPĆI UVJETI, OPĆI TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA, Opći uvjeti (1) Aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove iz članka 22. ovoga Pravilnika, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti "do trenutka prijave početka građenja". Po nama je sporna odredba "do trenutka prijave početka građenja" jer smo mišljenja kako prijava građenja spada u administrativni dio koji je neophodan kako bi se pristupilo građenju koje člankom 3. Zakona o gradnji zakonodavac definira kao:građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. Članak 131. Zakona o gradnji (NN 153/13) definira: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od primitka prijave početka građenja o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna. (4) Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Članak 99. Zakona o gradnji jasno navodi tko su tijela nadležna u 1. stupnju. Nadalje, članak 53. jasno opisuje i definira izvođača. Dakle, nema financijskog troška pri prijavi građenja niti aktivnost agrađenja smije početi bez ove predaktivnosti. Nadalje, nema zakonskog roka koji definira rok između prijave građenja i početka građenja. Zbog ujednačenosti općih uvjeta i aktivnosti povezanih s njima, predlažemo da se stavak uskladi sa uvjetima prihvatljivim u sklopu EAFRD Stoga predlažemo da se stavak izmijeni na sljedeći način: (1) Aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove iz članka 22. ovoga Pravilnika, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti Nije prihvaćen Sukladno članku 21 aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja.
49 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Članak 20, stavak 4 - da li su prihvatljiva ulaganja koja se provode u fazama s time da se pri okončanju faze koja je predmet Zahtjeva/Prijave osigura funkcionalnost/uporabnost tog dijela/faze? Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo.
50 Općina Stara Gradiška ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Stavak tri članka 20 je zbunjujući. Člankom 19. ovog pravilnika propisane su operacije koje su dozvoljene a koje se u praksi mogu međusobno preklapati/nadopunjavati npr,. uređenjem javne zelene površine na istoj se može graditi pješačka staza i urediti dječje igralište a sve se može svesti pod zajednički nazivnik uređenja javne zelene površine ili uređenja trga. Zbog kvalitetne pripreme prihvatljivi projektata potrebno je izbjegavati ovakve konfliktne odredbe ili ih barem ih šire objasniti . Što podrazumijeva uređenje trga , može li se u sklopu uređenja parka na njemu postaviti dječje igralište. Ovo je jako bitno budući da je potrebno na vrijeme napraviti tehničku dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole . Primljeno na znanje Unutar jednog projekta/operacije prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog projekta/operacije iz članka 19. ovoga Pravilnika.
51 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Smatramo da članak 20, stavak 12 propisuje preveliku razinu detalja za dokument suglasnosti gradskog/općinskog vijeća. Suglasnost treba sadržavati samo osnovne podatke poput naziva projekta i kojim ciljevima doprinosi njegovo provođenje, dok su ostali podaci predmet drugih dokumenata (Poslovni plan, CBA i sl.). Primljeno na znanje Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
52 GRAD LABIN ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Stavak 10. – umjesto „ točke 8.“ treba stajati „stavka 9.“ Stavak 11. – umjesto „ točke 11.“ treba stajati „stavka 12.“ Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
53 Snježana Ljubović ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Članak 20, stavak (6) poziva se na dokazivanje posebnog interesa za lokalno stanovništvo u sklopu suglasnosti iz stavka (11 - umjesto broj 12). članka 20, a koji u naravi spominje građevinsku dozvolu, ne suglasnost gradskog/općinskog vijeća. Ista greška je i stavku (11) istog članka. Molimo da se pozivanje na suglasnost u stavku (6) i stavku (11) ispravi tako da se definira točka (12) članka 20. koja i propisuje istu. Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
54 Grad Ludbreg ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Vezano uz čl. 20., stavak 2. interesira nas da li JLS kao prihvatljiv nositelj može prijaviti projekt uređenja dječjih igrališta, a koji će obuhvatiti uređenje dječjih igrališta u više naselja u sastavu Grada? Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo.
55 Grad Pregrada ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti S obzirom na složenost tražene suglasnosti gradskog / općinskog vijeća / gradske skupštine grada Zagreba iz članka 20. stavak 12. i velikog broja informacija koje suglasnost treba sadržavati predlažemo da se zbog pojednostavljivanja izradi Obrazac suglasnosti koji bi mogao biti prilog Pravilnika. Prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika. Obrazac suglasnosti biti će sastavni dio Natječaja.
56 Romana Maružin ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Članak 20., stavka (12) govori o tome da je potrebno za potporu priložiti suglasnost općinskog/gradskog vijeća. Pitanje: U slučaju kada je općina prijavitelj projekta tada suglasnost općinskog vijeća traži upravni odjel (koji priprema i provodi projekt) ili općinski načelnik koji je predstavnik izvršne vlasti općine? Prihvaćen U navedenom slučaju je to ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (načelnik/gradonačelnik) korisnika.
57 OPĆINA MARIJANCI ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Program ruralnog razvoja upravo se odnosi i baziran je na takozvanim "malim općinama" odnosno jedinicama lokalne samouprave čiji objekti od društvene važnosti imaju karakter manjih građevina sa manjim troškovima izgradnje ili rekonstrukcije a s obzirom da je najviši iznos vrijednosti projekta/operacije 1.000.000,00 eura, jednom operacijom u ovako malim sredinama moglo bi se riješiti pitanje izgradnje većine društvenih objekata od važnosti za lokalnu zajednicu. Ograničavanje ulaganja na samo jednu građevinu po Zahtjevu u našem slučaju dovest će do cjepkanja jednog integriranog projekta na niz manjih i nemogućnost iskorištenja maksimalnog iznosa koji je određen po ovoj operaciji. Nije prihvaćen Broj podnesenih Zahtjeva za potporu i odobrenih projekata/operacija po pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Sljedeći Zahtjev za potporu korisnik može podnijeti tek nakon izvršene konačne isplate potpore po prethodnom Zahtjevu za potporu.
58 Vatrogasna zajednica PGŽ ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti čl.20.st.12. - financijski kapacitet korisnika: Manja dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu u kategoriji u kojoj mogu ostvariti 100%-tno sufinanciranje će se trebati zaduživati kod poslovnih banaka ili na drugi način pronaći sredstva za vlastiti udio, ali to sigurno neće učiniti dok ne budu sigurni jesu li prošli na natječaju. Kako se u tom slučaju dokazuje financijski kapacitet korisnika? Primljeno na znanje U okviru suglasnosti korisnik će prikazati stvarno stanje financijskih mogućnosti neovisno o izvoru financiranja i osiguranja sredstava.
59 Vatrogasna zajednica PGŽ ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti čl.20.st.12. Iako je bilo rečeno da neće biti potrebno pisati poslovni plan, iz ovog članka su razvidni elementi poslovnog plana pa nije jasna forma u kojoj je potrebno sastaviti isti. Također nije jasno treba li prijavitelj sastaviti navedenu dokumentaciju i na temelju iste zatražiti suglasnost? Primljeno na znanje Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
60 Vatrogasna zajednica PGŽ ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti čl.20.st.6. Što se smatra pod posebnim interesom za lokalno stanovništvo? Je li za suglasnost predviđen poseban obrazac, a ako nije, što suglasnost mora sadržavati? Primljeno na znanje Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika čime se dokazuje poseban interes za lokalno stanovništvo.Obrazac suglasnosti biti će sastavni dio Natječaja.
61 GRAD NOVALJA ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti U članku 20 , u stavcima 6 i 11 - navodi se i spominje "suglasnost iz stavka 11 ovog članka" !? Jedina suglasnost koja se spominje u ovom članku definirana je stavkom 12 - te iako smatramo da je ona kompletno nepotrebna - molimo pojašnjenje dali je to ta suglasnost na koju se mislilo u stavcima 6 i 11 ?? Isto tako molim pojašnjenje formulacije stavka 11 - koji je konfuzan sam po sebi ? Prihvaćen Prihvaća se primjedba.
62 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti čl.20, st.6. Preciznije definirati sadržaj i format suglasnosti. Prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
63 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti čl.20, st. 12, t.5: uz Registar udruga dodati i Zakladnu knjigu radi mogućnosti sudjelovanja zaklada kao oblika organizacije civilnog društva (organizacija civilnog društva sa sljedećim pravnim statusom: udruga, poslovna udruga, sindikat, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, socijalna zadruga) Nije prihvaćen Korisnici su određeni Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati.
64 petra ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Komentar se odnosi na financijski kapacitet korisnika. Smatram da je potrebno odrediti precizne stavke i uvjete za zadovoljavanje financijskih kapaciteta, posebice ako će korisnik biti predstavnik civilnog društva ili ustanove. Ista stvar se odnosi i na prikaz izvora sredstava. Razlog ove napomene je razjašnjavanje uvjeta za korisnike, da se ne padne na administrativnoj provjeri ili provjeri kapaciteta za provedbu. Primljeno na znanje U okviru suglasnosti korisnik će prikazati stvarno stanje financijskih mogućnosti neovisno o izvoru financiranja i osiguranja sredstava.
65 petra ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Komentar se odnosi na čl. 20. stavak 6. Bilo bi praktično da se barem minimalno odredi sadržaj suglasnosti te forma dokumenta, odnosno relevantne stavke koje mora sadržavati te objasniti korelaciju s člankom 11. Prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.Obrazac suglasnosti biti će sastavni dio Natječaja.
66 Općina Antunovac ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Molimo za pojašnjenje traženja suglasnosti općinskog vijeća/gradske skupštine za projekte koje provode udruge/organizacije civilnog društva? Smatramo da je to nepotrebno jer se civilni sektor stavlja u nepovoljan položaj pred javnim sektorom. Prihvaćen Suglasnost koju donese općinsko vijeće gradskog vijećao osigurava da se prijavljuju prioritetni projekti tj. projekti od interesa za lokalno stanovništvo.
67 Općina Antunovac ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Poštovani, u članku 20. točka 11. greška je u tekstu koja upućuje ponovno na istu točku. Nebi li trebalo pisati ...suglasnosti iz točke 12. ovog članka. Prihvaćen Prihvaća se.
68 Darijan Vinter ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Uvjeti prihvatljivosti Poštovani, nejasno je pojašnjenje člnaka 20. točke 6. o dokazivanju posebnog interesa za lokalno stanovništvo. Prihvaćen U okviru propisanog sadržaja suglasnosti korisnik će imati mogućnost objasniti zašto određeni projekt od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.
69 GRAD LABIN ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije Predlažemo da se kod svakog prihvatljivog projekta/operacije doda detaljan opis i sva potrebna pojašnjenja kako u provedbi ne bi došlo do proizvoljnih tumačenja (slično kao za groblja, javne prometne površine i dr.). Primljeno na znanje U okviru propisanog sadržaja suglasnosti korisnik će imati mogućnost objasniti zašto određeni projekt od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.
70 Grad Ludbreg ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije U čl. 20., točka 7. prijedlog je da se stavi i Ugovor o građenju. Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo
71 Vatrogasna zajednica PGŽ ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije Članak 19. Osim u slučaju da je riječ o propustu u pisanju, nemogućnost rekonstrukcije domova 'izbacuje iz igre' velik broj potencijalnih prijavitelja jer financijski prag od 1.000.000 € nije dovoljan za izgradnju novog vatrogasnog doma, a većina vatrogasnih domova zahtijeva samo rekonstrukciju postojećih građevina i opremanje. Nije jasno zašto se u Kriteriju odabira – prioritetno ulaganje – rekonstrukcija boduje s maksimalnih 20 bodova, a pod prihvatljivim projektima/operacijama nije navedena. Predlažemo da se navedeno nadopuni i da glasi: Prihvatljivi projekti/operacije su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje: Primljeno na znanje Građenje se prema članku 3. Pravilnika definira kao izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni radovi te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje. Prema navedenom rekonstrukcija vatrogasnih domova je prihvatljivo ulaganje
72 Općina Antunovac ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije Osnovni komentar na članak 19. je taksativno navođenje projekata/operacija. Ukoliko je smisao podmjere/operacije unapređenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo kroz izgranju različite javno dostupne infrastrukture, treba omogućiti širi raspon prihvatljivih projekata. Jasno je da Ministarstvo nemože imate sve informacije i moguće projekte koji su u nekoj maloj ruralnoj sredini potrebni da bi se uvjeti za stanovništvo poboljšali, već to kreira sama zajednica. Taksativnim navođenjem projekata može doći do sužavanja razvojnih mogućnosti i izostavljanja izgradnje važnih građevina za lokalno stanovništvo, što ne bi trebao biti slučaj. Nije prihvaćen Kod izrade Programa ruralnog dokumenta i ostalih važnih strateških dokumenata vezanih uz korištenje EU fondova jedan od uvjeta je bilo i razgraničenje korisnika i prihvatljivih aktivnosti pri tome imajući u obziru opseg područja na kojem se aktivnost i program provodi. Kroz izradu SWOT analize Programa ruralnog razvoja prepoznata je infrastruktura malih razmjera usmjerena na ruralna naselja i poboljšanje osnovnih životnih uvjeta ruralne sredine. Imajući u vidu i ostale EU fondove usmjerene na regionalni, društveni, prometni i gospodarski razvoj kao i mogućnosti lokalne zajednice da i sama prepozna svoje prioritete projekte te ih financira u okviru svojih mogućnosti ne bi trebalo doći do izostavljanja gradnje važnih građevina za lokalno stanovništvo.
73 petra ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije Moj komentar se odnosi na članak 19. stavak 6. Sportske građevine. Za sve buduće korisnike bilo bi najbolje da se precizirano odredi obujam i doseg prihvatljivih aktivnosti, odnosno da se jasno naznači što se kod sportskih građevina smije graditi ili opremati, s posebnom naznakom, definicijama i restrikcijama koje bi se mogle odnositi na otvoreni i zatvoreni prostor same građevine. Primljeno na znanje Sukladno propisima iz područja sporta i obavljanja sportski djelatnosti. Zakon o sportu propisuje što su sportske građevine te kojim uvjetima kod njihove gradnje treba ispuniti.
74 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije U čl.19. naveden je niz projekata/operacija koje su prihvatljivi no smatramo da bi iste trebalo malo detaljnije opisati radi boljeg razumijevanja. Primjera radi dali je u kulturnim centrima i društvenim domovima moguće izgraditi i ugostiteljski ili trgovački sadržaj u funkciji osnovne aktivnosti (kafe bar ili prodaja suvenira), dali je moguće neke usluge naplaćivati (ulaznice za izložbe) ili neke dijelove davati u zakup (sadržaj za pružanje ugostiteljskih usluga ili kancelarijski prostor, sale za sastanke i sl.) i dali je moguće naplaćivati usluge kao npr. ulaznice za izložbe? Isto tako treba pojasniti sadržaje kao što je Turistički informativni centar, tko bi mogao biti nositelj izgradnje (turistička zajednica nije), tko bi to izgradio (vjerojatno ne općina) i čime bi se bavili u tom turističkom informativnom centru (inače se time bave turističke zajednice). Posebno je intrigantna formulacija u zagradama kod groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine) a nisu ogradni zidovi, poravnanje terena i dovoz zemlej , grobna mjesta i sl. jer pitanje je zašto samo kod groblja neka ograničenja a recimo kod turističkih informativni centara takvih ograničenja nema. Ili ih ima ali nije napisano). Predlažemo kod svakog prihvatljivog projekta/operacije detaljan opis i sva potrebna pojašnjenja šta se i kako financira da ne bude nedoumica i krivoga postupanja, a i proizvoljnih tumačenja. Nije prihvaćen Svi projekti od lokalnog značaja u svojoj naravi su za opće dobro i na korištenje lokalnom stanovništvu. Stvaranje profita od pružanja usluga nije prihvatljivo.
75 Ivan Biškup ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije Uvrstiti izgradnju zdravstvenih ambulanti primarne zaštite u ruralnim područjima Nije prihvaćen Sukladno Partnerskom sporazumu koji je krovni dokument vezan uz razgraničenje financiranja aktivnosti između ESI fondova ulaganje u zdravstvene ambulante nije prihvatljivo ulaganje.
76 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi projekti/operacije Čl.19. u kojem su eksplicitno navedene prihvatljive aktivnosti svojom odredbom je diskriminatoran prema stanovnicima otoka (prihvatljive su aktivnosti na kopnu uz jezera i rijeke, ali ne i uz more). Predlažemo da se aktivnosti prošire i na područja uz more (posebno otoci), uvrste lukobrani i lučice otvorene za javni promet lokalnog značaja (koje su u nadležnosti općina, ne financiraju se u sklopu niti jednog drugog fonda) i/ili uvrsti riječi "i slično" Prihvaćen Navedeno je određeno Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati.
77 Romana Maružin ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi korisnici Članak 18., stavak (c) „javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija“ Tumačenje je da turistička zajednica općine kao neprofitna organizacija čije osnivanje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave može biti prihvatljivi korisnik/prijavitelj. Tome ide u prilog i čl.19, st.4. Pravilnika gdje se navodi da je prihvatljivi projekt/operacija građenje i/ili opremanje turističkog informativnog centra. Pitanje: Može li turistička zajednica općine biti prihvatljivi korisnik/ prijavitelj za mjeru 7.4.1. odnosno da li potpada pod javnu ustanovu iz članka 18. stavak c) Pravilnika? Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici određeni su Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati. Turistička zajednica nije prihvatljiv korisnik u podmjeri 7.4.
78 GRAD NOVALJA ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi korisnici dali se u članku 18; stavak 1, grupa pod e) - dakle LAG-ovi, misli na one odabrane po mjeri 19.1. ili otprije po IPARD-u, ili eventualno one koji će to tek biti po mjeri 19.2?? Primljeno na znanje Odabrani LAG-ovi u okviru podmjere 19.2.
79 "Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi korisnici S obzirom na formulaciju stavka d) bilo bi važno dodati zaklade kao oblik organizacije civilnog društva (organizacija civilnog društva sa sljedećim pravnim statusom: udruga, poslovna udruga, sindikat, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, socijalna zadruga) Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici određeni su Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati.
80 Jelena-Gordana Zloić ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Prihvatljivi korisnici pored udruga dodati i zaklade Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici određeni su Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati.
81 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore Članak 17, stavak 8 i 9 - predlažemo da korisnik može podnijeti i jedan objedinjeni zahtjev po natječaju koji bi uključivao i više od jednog projekta do maksimalnog iznosa prihvatljivih troškova (npr. 3 dječja igrališta ili 2 parka ili 3 biciklističke staze). Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo
82 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore Članak 17, stavak 4 - predlažemo da budu prihvatljivi i projekti veće vrijednosti od 1.000.000 eura s time da korisnik sam mora osigurati razliku sredstava. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
83 GRAD KASTAV ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore Smatramo da je iznos naveden u točki (4) o najvišem iznosu vrijednosti projekta veoma ograničavajući za mnoge infrastrukturne projekte. Treba uključiti i projekte veće vrijednosti, a eventualno prihvatljive troškove limitirati na 1.000.000,00 eura. Smatramo da Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi kao provedbeno tijelo imaju nužni zadatak omogućiti jedinicama lokalne samouprave visok stupanj iskoristivosti sredstava, a što se ne postiže navedenim ograničenjem. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
84 Snježana Ljubović ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore Predlažemo brisanje stavka (4) Članka 17., najviše iz razloga poslovne moralnosti prema potencijalnim prijaviteljima i gotovo svjesnog nanošenja nenadoknadive štete istima u slučaju primjene spomenutog stavka. Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
85 EUROKONZALTING ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore Predlažemo brisanje stavke (4) iz članka 17. koji se odnosi na maksimalnu vrijednost projekta/operacije. Velik broj općina je pripremao projektnu dokumentaciju po postojećem Pravilniku u kojem nije bilo navedeno isto ograničenje. Značajan broj je već ishodio i dozvolu za građenje. Potrebno je uzeti u obzir da proces izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola za građenje traje određeno vrijeme (u pravilu 6 do 8 mjeseci za veće projekte JLS iako često i duže). Mijenjanje projekata u ovoj fazi za velik broj njih znači ponovno projektiranje te dodatne troškove arhitekata/geodeta/građevinara i ostalih stručnjaka (općih troškova) u fazi pripreme dokumentacije. Ujedno, isto znači i nemogućnost prijave na prvi natječaj te gubitak vremena u realizaciji projekata i razvoju općine. Potencijalna primjena ovog članka u prijedlogu novog Pravilnika uzrokovati će financijsku štetu u milijunima kuna (možda i eura) za sektor JLS u RH te će se time oštetiti posredno i porezni obveznici iz istih. Financijska šteta se manifestira u troškovima pripreme projektne dokumentacije za projekte veće vrijednosti od 1.000.000 eura koji se neće moći realizirati bez bespovratnih sredstava iz Mjere 7. Činjenica je da realizacija projekata u najvećem broju općina ovisi upravo o bespovratnim sredstvima iz Mjere 7 te da su isti prilagođavani postojećem Pravilniku uz naravno uzimanje u obzir stvarnih potreba i prioriteta stanovništva pojedine općine. Da je isto ograničenje bilo navedeno u postojećem Pravilniku općine bi se prilagodile na način da pripremaju dokumentaciju za druge projekte s nižim vrijednostima ulaganja. Isto tako značajan broj općina je razmišljao na način da maksimalno iskoristi ponuđena bespovratna sredstva za projekte približne ili nešto više razine od 1.000.000 eura kako bi se koristi za područje općine maksimizirale. Naravno, činjenica je da općine prijavljuju projekte na natječaj bez sigurnosti da će prijava biti uspješna i sredstva potpore odobrena (potencijalni rizik financijskih šteta za proračun općine i porezne obveznike) međutim većina općina prilikom donošenja odluke o ulasku u projekt procjenjuje realni rizik (i smanjuje razinu neizvjesnosti) na temelju uvjeta iz trenutno važećeg Pravilnika za Mjeru 7. Mijenjanje Pravilnika u ovoj fazi onemogućuje JLS prilagođavanje promijenjenim uvjetima te je nanošenje financijske štete proračunu i poreznim obveznicima izvjesno. Primjena ove odredbe u ovoj fazi u biti bi uzrokovala svjesno nanošenje financijske štete općinama i poreznim obveznicima. Potrebno je uzeti u obzir da postoje potencijalni problemi u primjeni ove odredbe u ovoj fazi s obzirom da će se vjerojatno općine nastojati prilagoditi smanjivanjem procijenjenih troškova ulaganja za značajan broj projekata koji bi inače prelazili vrijednost ulaganja od 1.000.000 eura. Na taj način postoji rizik da tijekom provedbe javne nabave neće zaprimiti niti jednu ponudu ispod procijenjene vrijednosti nabave što će uzrokovati odbijanje projekata. Odbijanje projekata u predmetnoj fazi značilo bi i neiskorištenost određenog iznosa raspoloživih bespovratnih sredstava unutar Mjere 7 koja bi inače bila iskorištena. Isto tako postoji mogućnost, s obzirom na potencijalno nove okolnosti koje proizlaze iz ovog ograničenja, značajnog kasnijeg povećanja stvarnih troškova provedbe projekta koji mogu uzrokovati teškoće u završetku projekta s obzirom na planirane iznose u troškovniku i financijsku konstrukciju koja se odnosi na prikupljene ponude. Usvajanje predmetnog ograničenja u ovom trenutku bilo bi s obzirom na poslovni moral vrlo upitno. Poslovno moralno bilo bi barem omogućiti općinama koje su pripremale projekte veće vrijednosti od 1.000.000 eura dovoljno vremena za pripremu novih projekata do otvaranja prvog natječaja. S druge strane neke općine nestrpljivo očekuju otvaranje natječaja kako bi mogle započeti projekte koji su prijeko potrebni lokalnom stanovništvu. U gospodarskoj i zakonodavnoj praksi, kod investicijskih i građevinskih projekata uobičajeno je da ukoliko poslovni subjekt započne određenu proceduru po tada važećem zakonskom rješenju istu proceduru i završi u skladu sa istim neovisno što je u međuvremenu donesen novi zakon/pravilnik. Pozitivni efekti potencijalnog usvajanja ovog ograničenja su u skraćivanju vremena obrade pristiglih prijava zbog manjeg broja prijava odnosno nemogućnosti prijave pripremljenih projekata čija je vrijednost viša od 1.000.000 eura. S druge strane negativni efekti su višestruki (izgubljeno vrijeme i novac, potencijalne negativne konzekvence s obzirom na poslovnu moralnost donošenja ograničenja u ovom trenutku, efekt iznenađenja i prilagođavanja u kratkom roku, niz neočekivanih zavrzlama, narušeno povjerenje). Izvjesno je da realno ostvarivi negativni efekti ovog ograničenja značajno premašuju realno očekivane koristi (brža obrada prijava na natječaj). Izlazak predmetnog ograničenja u prijedlogu novog Pravilnika za Mjeru 7 izazvao je doslovno paniku u brojnim općinama koje su pripremile ili im je projektna dokumentacija u završnoj fazi za projekte vrijednosti više od 1.000.000 eura. Vodstvo općina mora dokazati općinskim vijećima zašto je uložen novac u projektnu dokumentaciju za projekte za koje se čak ne mogu niti prijaviti na natječaj. Sveukupno, kao sažetak, primjena ovog ograničenja značila bi nanošenje visoke financijske štete općinama i poreznim obveznicima te razvoju ruralnih krajeva RH, te nenadoknadivo izgubljeno vrijeme. Ujedno, primjena ovog ograničenja izazvala bi i gubitak teško stečenog povjerenja između potencijalnih korisnika i tvoraca Pravilnika/Ministarstva. Ukoliko bi se predmetno ograničenje usvojilo vodstvo općina ne može biti sigurno što će se događati do samog početka idućih natječaja te je vrlo teško planirati krucijalne projekte za ruralni razvoj uz ovoliku razinu neizvjesnosti i nepredviđenih rizika izvan njihovog utjecaja. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
86 Romana Maružin ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore Članak 17, stavak 4. Pitanje: a) Da li to znači da ukupna vrijednost prijavljenog projekta ne smije biti veća od 1.000.000,00 eura i da li je u tom iznosu uključen i PDV? b) Da li je moguća fazna prijava projekta ukoliko ukupna vrijednost prelazi 1.000.000,00 EUR (npr. I faza: dva kata društvenog doma potpuna rekonstrukcija, a jedan kat ROH-BAU izvedba)? Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Fazna prijava projekta nije prihvatljiva.
87 AK Vodnjan ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore U članku 17. Vrsta potpore Točka 4. Pravilnika vrlo je sužen ograničavajući faktor a to je da je najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.000.000 EUR u prtuvrijednosti u kunama. Ako smo mi dobro shvatili svi projekti čija je vrijednost projekta 1.100.000 EUR , projekt bi bio nevažeći. Kako je u tih 1.000.000 EUR i PDV, bez PDV-a to je 800.000 EUR. Postoje korisnici među kojima smo i mi koji su slijedili prethodni pravilnik i držali se zadanih rokova izlaska natječaja, te shodno tome odradili prethodne radnje sukladno prijašnjem pravilniku, ali isto tako planirali troškove projekta sukladno prijašnjem pravilniku. Ti troškovi su administrativne naravi, međutim projekt je planiran u smjeru koji nas sada koči i dovodi u nepovoljan položaj. Smatramo da takve promjene pred sam natječaj korisnike koje su se na vrijeme pripremali za prijavu dovodi u izuzetno nepovoljan položaj. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
88 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore U točki 4) je vrlo restriktivna i ograničavajuća nova norma a to je da je najviši iznos vrijednosti projekta/operacije ka koji se može podnijeti Zahtjev za potporu 1.000.000 EUR. Ako smo mi dobro shvatili svi projekti ako je vrijednost projekta recimo 1.100.000 EUR Zahtjev za potporu se ne bi mogao podnijeti. Kako je u tih 1.000.000 EUR i PDV, bez PDV-a to je svega 800.000 EUR. Nažalost za neke projekte to nije dovoljan iznos. npr. za nove vrtiće koji trebaju biti napravljeni po strogim pedagoškim standardima 800.000 EUR bez PDV-a za potpuno novi objekt sa okolišem i sa svom opremom (i kuhinjom) to je premali iznos. Općine sa kojima komuniciramo su spremne neprihvatljiv iznos same financirati jer su im vrtići od strateške važnosti. Ako je to ta norma dobro shvaćena svi vrtići (ili drugi projekti) koji prelaze 1.000.000 EUR sa PDV-om ne bi se ni mogli prijaviti. To znači da svi oni subjekti koji sada projektiraju nove vrtiće (ili većina njih) troši značajne novce računajući da će se takvi vrtići sukladno Pravilniku NN 22/2015 moći prijaviti, da bi se sada pred sam natječaj to promijenilo. Smatramo da takve promjene pravila pred sam natječaj općine koje su se na vrijeme pripremale prijavu dovodi u izuzetno nepovoljan položaj. Predlažemo da se u čl. 17. Stavak 4) briše,a isto u drugim tipovima operacija u ovom pravilniku. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
89 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIHTEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.), Vrsta potpore ČL.17. st.11. prema sadašnjem Pravilniku znači da tek kad Agencija isplati potporu korisnici mogu poslati novi Zahtjev. S obzirom na značajna kašnjenja pri pregledu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, što znači i kašnjenje financijskog povrata plaćenih sredstava po Zahtjevu, može se dogoditi da korisnik uredno sve odradi, ali se zbog administrativnog kašnjenja Agencije ne može javiti na sljedeći natječaj. Nadalje, nije uzeto u obzir vrijeme koje je potrebno od trenutka podnošenja Zahtjeva do ugovaranja. Stoga smo mišljenja kako stavak treba glasiti: (11) Sljedeći Zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.4.1. korisnik može podnijeti tek po poslanom završnom izvješću. Na taj način se osigurava uredna provedba projektnih aktivnosti i u potpunosti je izbjegnuto tehničko, operativno i financijsko prekapacitiranje korisnika Nije prihvaćen Odluka Ministarstva zbog toga što ne postoje druge vrste ograničenja ovo ograničenje će utjecati na prijavu prioritetnih vrsta projekata i bržu realizaciju istih te učinkovitiju obradu prijava od strane Agencije za plaćanja.Podneseni Zahtjev za potporu prolazi administrativnu provjeru i obradu prije isplate.
90 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti Smatramo da članak 16, stavak 10 propisuje preveliku razinu detalja za dokument suglasnosti gradskog/općinskog vijeća. Suglasnost treba sadržavati samo osnovne podatke poput naziva projekta i kojim ciljevima doprinosi njegovo provođenje, dok su ostali podaci predmet drugih dokumenata (Poslovni plan, CBA i sl.). Nije prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
91 GRAD LABIN ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti U članku 16. dodati novi stavak 2. koji glasi: „ (2) U svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se nerazvrstana cesta priključuje na drugu nerazvrstanu ili javnu cestu unutar naselja preko 5000 stanovnika stim da taj spoj ne čini više od 10% njene ukupne dužine.“ Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljico
92 Grad Pazin ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti Čl.16., Stavak 4; Odluke o nerazvrstanim cestama uključuju sve nerazvrstane ceste na području JLS-a, nevezano za mogućnost prijave na Program ruralnog razvoja. Predlažemo da samo za ceste koje prijavljujemo na program ruralnog razvoja uz Prijavu priložimo popis katastarskih čestica, a ne da iste budu sastavni dio Odluke ne razvrstanim cestama koja je već usvojena. Primljeno na znanje Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta sadrži osnovne podatke o nerazvrstanim cestama i može biti sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama
93 Grad Ludbreg ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti Vezano uz članak 16. stavak 4. Programa, smatramo da bi u pogledu nerazvrstane ceste i osnovnih podataka o nerazvrstanoj cesti (naziv, dužina, katastarske čestice), trebalo izostaviti podatak o katastarskim česticama jer niti jedne Odluke/Popisi nerazvrstanih cesta, koje su donosili JLS-i, ne sadržavaju popis katastarskih čestica za pojedini broj nerazvrstane ceste. S obzirom da je primjerice u Gradu Ludbregu evidentirano 210 km nerazvrstanih cesta, zahtijevalo bi previše vremena za mijenjanje Odluke. Također, upisivanje pripadajućih brojeva katastarskih čestica u Odluku/Popis nerazvrstanih cesta uz pojedinu nerazvrstanu cestu nema smisla s obzirom da JLS-i imaju digitalna programska rješenja evidentiranja nerazvrstanih cesta, pomoću kojih se klikom na pojedinu cestu otvara dijaloški okvir s pripadajućim popisom katastarskih čestica. Primljeno na znanje Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta sadrži osnovne podatke o nerazvrstanim cestama i može biti sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama
94 Janko Hajduk ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti U članku 16 stavak 3 se navodi da se unutar jednog projekta prihvatljivo građenje jedne nerazvrstane ceste, dok se članku 13 stavak 9 navodi da se potpora dodjeljuje za jedan projekt ( u jednom projektu može biti smislena cjelina od više nerazvrstanih cesta sa jednom građevinskom dozvolom). Molimo da se ovo utvrdi jer smo u fazi pred dobivanja dozvole ( ja mislim da ne samo mi ) Nije prihvaćen Navedeno ograničenje je u svrhu ispunjavanja jednog od glavnih ciljeva Programa - ravnomjernog razvoja ruralnih područja. Program u odnosu na IPARD je ponudio veći iznos potpore po projektu za nerazvrstane ceste, neograničen broja projekta po korisniku za vrijeme provedbe Programa, početak ulaganja nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu i isplatu predujma.
95 OPĆINA NEDELIŠĆE ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti U članku 16, stavak 3 prihvatljivo je građenje jedne nerazvrstane ceste . Predlažemo da se u jedan projekt uvrsti veći broj nerazvrstanih cesta unutar više naselja ili unutar jednog naselja, a da zbroj stanovnika svih naselja u kojima se prijavljuje nerazvrstana cesta ne prelazi 5000 stanovnika sa prihvatljivim troškovima do 1.000.000,00 eura. Po sadašnjim uvjetima prihvatljivosti općine sa većim brojem malih naselja i većim brojem manjih nerazvrstanih cesta u nepovoljnom su položaju. Naime na području općine Nedelišće, odnosno u osam naselja općine Nedelišće provodi se projekt izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda pod nazivom „Aglomeracija Čakovec“ . Nakon izvedbe kanalizacije Općina Nedelišće će u 2016. godini pristupiti sanaciji prometnica u 8 naselja, odnosno sanaciji 52 nerazvrstanih cesta, a ovakvim uvjetima prihvatljivosti uvelike smo u nepovoljnom položaju. Prihvaćen Navedeno ograničenje je u svrhu ispunjavanja jednog od glavnih ciljeva Programa - ravnomjernog razvoja ruralnih područja. Program u odnosu na IPARD je ponudio veći iznos potpore po projektu za nerazvrstane ceste, neograničen broja projekta po korisniku za vrijeme provedbe Programa, početak ulaganja nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu i isplatu predujma.
96 OPĆINA MARIJANCI ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Uvjeti prihvatljivosti Općine su u fazi pripreme projekata pripremale projektnu dokumentaciju za iskorištenje maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 eura a u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika, prijedlogom izmjena Pravilnika odnosno novim modelom koji on propisuje za ulaganje u ovu operaciju, iznos od 1.000.000,00 eura neće biti moguće povući u čitavom programskom razdoblju iz razloga što u ruralnim područjima nerazvrstane ceste u najvećem broju slučajeva čine poljski putevi koji povezuju poljoprivredno zemljište sa javnom cestom ili cestama u naseljima. Ovdje se radi o čitavoj mreži puteva sa nizom krakova cesta koje se protežu kroz poljoprivredno zemljište i omogućuju pristup poljoprivrednim parcelama. Takav sustav nikako se ne može nazvati jednom nerazvrstanom cestom nego čitavim nizom nerazvrstanih cesta. Iz ovog razloga navedeni stavak 3. je prema našem mišljenju potpuno krivo postavljen odnosno ulaganja u jednu nerazvrstanu cestu kao takvu je besmisleno jer su u pojedinim slučajevima krakovi nerzavrstanih cesta koji povezuju određeno zemljište sa javnom cestom dugački svega 200-300 metara dok minimalno ulaganje po pojedinoj operaciji/projektu iznosi 30.000,00 eura. Model programa IPARD u kojem smo i sami sudjelovali bio je jako dobro zamišljen i, uz određene dorade, mišljenja smo da se isti trebao primijeniti i u ovoj operaciji a ne vratiti se korak unazad. Primljeno na znanje Povećanje najvišeg iznosa vrijednosti projekta/operacije nije moguće iz više razloga među kojima je razgraničenje u okviru Partnerskog sporazuma, ograničenja unutar Programa ruralnog razvoja, ravnomjerni razvoj ruralnih područja i nedostatnih sredstava za realizaciju većeg broja takvih projekata. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom, na raspolaganju stoje sredstva u okviru ostalih EU fondova.
97 OPĆINA NETRETIĆ ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Prihvatljivi projekti/operacije Odredbom o prihvatljivosti građenja jedne nerazvrstane ceste iz stavka 3. članka 16. gubi se mogućnost građenja više prostorno povezanih nerazvrstanih cesta koja je postojala u predpristupnom razdoblju. Na taj način su jedinice lokalne samouprave brdskog područja, koje imaju mnoštvo razvedenih naselja, zaseoka i odvojaka, dovedene u nepovoljan položaj jer često niti jedna samostalno izgrađena nerazvrstana cesta ne može ispuniti uvjet društvene opravdanosti. Obzirom da su pripreme za provedbe projekata započele prije donošenja konačne verzije Pravilnika, a postojalo je uvjerenje da će biti moguće financiranje gradnje više nerazvrstanih cesta, jedinice lokalne samouprave su uložile sredstva za prikupljanje dokumentacije za takve projekte koja bi se onda pokazala neopravdanima. Nije prihvaćen Navedeno ograničenje je u svrhu ispunjavanja jednog od glavnih ciljeva Programa - ravnomjernog razvoja ruralnih područja. Program u odnosu na IPARD je ponudio veći iznos potpore po projektu za nerazvrstane ceste, neograničen broja projekta po korisniku za vrijeme provedbe Programa, početak ulaganja nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu i isplatu predujma.
98 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore Članak 13, stavak 6 - predlažemo da budu prihvatljivi i projekti veće vrijednosti od 1.000.000 eura s time da korisnik sam mora osigurati razliku sredstava. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
99 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore Članak 13, stavak 18- predlaže se da se može u sklopu jednog objedinjenog zahtjeva prijavljivati i nekoliko projekata do maksimalnog iznosa prihvatljivih troškova od 1.000.000 eura. Nije prihvaćen Nije prihvatljivo
100 GRAD KASTAV ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore Točka 11. Smatramo da uvjet za podnošenje sljedećeg Zahtjeva ne bi trebala biti konačna isplata nego uredno podneseno završno izvješće. Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo
101 GRAD KASTAV ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore Smatramo da je iznos naveden u točki (4) o najvišem iznosu vrijednosti projekta veoma ograničavajući za mnoge infrastrukturne projekte. Treba uključiti i projekte veće vrijednosti, a eventualno prihvatljive troškove limitirati na 1.000.000,00 eura. Smatramo da Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi kao provedbeno tijelo imaju nužni zadatak omogućiti jedinicama lokalne samouprave visok stupanj iskoristivosti sredstava, a što se ne postiže navedenim ograničenjem. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
102 Janko Hajduk ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore u članku 13 stavak 9 se navodi da se potpora dodjeljuje za jedan projekt/ operaciju, tj za jedni građevinsku cjelinu, što smatram da ne zadovoljava duh ruralnog razvoja jer JLS ukoliko zadovolji natječaj može prijaviti više cesta ali naravno do 1.000.000,00 sa PDV-om jer nisu u sustavu za navedenu djelatnost. U članku 10 je, smatram štamparska greška, jer se spominje 7.2.1. u početku, a kasnije 7.2.2. Djelomično prihvaćen Navedeno ograničenje je u svrhu ispunjavanja jednog od glavnih ciljeva Programa - ravnomjernog razvoja ruralnih područja. Prihvaća se primjedba za članak 13., stavak 10.
103 GRAD NOVALJA ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore Isto tako i u članku 13 se stavkom 4 ograničava ukupna vrijednost projekta na 1.000.000 eur, što smatramo nepotrebnim i diskriminirajučim te štetnim za svekoliki razvoj jer eliminira sve projekte preko tog nivoa. Smatramo da je dovoljno ostaviti stavak 6 - a stavak 4 izbaciti ! Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
104 OPĆINA FUŽINE ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore U stavku 4. ograničili ste veličinu projekata na 1.000.000 EUR ( što ulazi i PDV) i kako kaže to je najviši iznos vrijednosti projekta ( sa PDV-om i sa opremom). To tako postavljeno nikada nije bilo tako ni u IPARD-u ni u drugim podmjerama Programa ruralnog razvoja jer je uvijek projekt mogao biti veći ali su prihvatljivi troškovi bili limitirani. Sada, ovako postavljeno, eliminira se većina projekata. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
105 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.), Vrsta potpore U točki 4) je vrlo restriktivna i ograničavajuća nova norma a to je da je najviši iznos vrijednosti projekta/operacije ka koji se može podnijeti Zahtjev za potporu 1.000.000 EUR. Ako smo mi dobro shvatili svi projekti ako je vrijednost projekta recimo 1.100.000 EUR Zahtjev za potporu se ne bi mogao podnijeti. Kako je u tih 1.000.000 EUR i PDV, bez PDV-a to je svega 800.000 EUR. Nažalost za neke projekte to nije dovoljan iznos. npr. za nove vrtiće (mada spadaju u 7.4.1. ali isto je) koji trebaju biti napravljeni po strogim pedagoškim standardima 800.000 EUR bez PDV-a za potpuno novi objekt sa okolišem i sa svom opremom (i kuhinjom) to je premali iznos. Općine sa kojima komuniciramo su spremne neprihvatljiv iznos same financirati jer su im vrtići od strateške važnosti. Ako je to ta norma dobro shvaćena svi vrtići (ili drugi projekti) koji prelaze 1.000.000 EUR sa PDV-om ne bi se ni mogli prijaviti. To znači da svi oni subjekti koji sada projektiraju nove vrtiće (ili većina njih) troši značajne novce računajući da će se takvi vrtići sukladno Pravilniku NN 22/2015 moći prijaviti, da bi se sada pred sam natječaj to promijenilo. Smatramo da takve promjene pravila pred sam natječaj općine koje su se na vrijeme pripremale prijavu dovodi u izuzetno nepovoljan položaj. Predlažemo da se u čl.13. Stavak 4) briše,a isto u drugim tipovima operacija u ovom pravilniku. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. . Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
106 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti Smatramo da članak 12, stavak 12 propisuje preveliku razinu detalja za dokument suglasnosti gradskog/općinskog vijeća. Suglasnost treba sadržavati samo osnovne podatke poput naziva projekta i kojim ciljevima doprinosi njegovo provođenje, dok su ostali podaci predmet drugih dokumenata (Poslovni plan, CBA i sl.). Nije prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
107 GRAD LABIN ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti Stavak 1. i 2. - Za sve tipove operacija postavljen je uvjet naselja do 5000 stanovnika izuzev za podmjeru 7.2. koja obuhvaća iznimno bitno područje prijave projekata , a to je vodoopskrba i odvodnja, gdje je u stavku 1. postavljen uvjet naselja do 2000 stanovnika. Predlažemo da se i kod ove mjere stavi uvjet naselja do 5000 stanovnika jer nema opravdanog razloga da to bude drugačije. Dapače. Zaštita voda za piće je nužna i hitna pa dodatno ograničavanje naselja gdje se mogu prijaviti projekti iz ove podmjere usporava ili čak onemogućava realizaciju važnih projekata posebno u dijelu odvodnje. U navedenom smislu uskladiti i stavak 2. što znači da se umjesto 2000 stanovnika stavi 5000 stanovnika. Stavak 9. – umjesto „ stavka 11.“ treba stajati „stavka 12.“ Stavak 10. – umjesto „ stavka 7.“ treba stajati „stavka 8.“ Stavak 11. – umjesto „ stavka 11.“ treba stajati „stavka 12.“ Stavak 12. - za sve Podmjere pa tako i ovu, za sve projekte traži se posebna suglasnost gradskoga/općinskoga vijeća što smatramo nepotrebnim. Da bi se projekt mogao prijaviti on mora biti planiran u proračunu, mora biti usklađen sa Strategijom razvoja i prostorno planskom dokumentacijom, a to su sve dokumenti koje donosi gradsko/općinsko vijeće. Uz sve to gradsko/općinsko vijeće sukladno članku 16. Zakona o proračunu donosi Plan razvojnih programa jedinice lokalne samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, a sve kao podloga za izradu proračuna sa projekcijom za dvije naredne proračunske godine. To sve nije dovoljno već se odredbom ovog stavka dodatno traži suglasnost gradskog/općinskog vijeća . Ukoliko postoji potreba da postoji jedan akt koji će objediniti sve podatke navedene u stavku 12. tada smatramo da takvu suglasnost može izdati gradonačelnik/načelnik. Time se pojednostavljuje i skraćuje vrijeme pripreme projekta posebno kada znamo dinamiku sazivanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Prihvaćen Sukladno Partnerskom sporazumu koji je krovni dokument vezan uz razgraničenje financiranja aktivnosti između ESI fondova za financiranje u okviru EAFRD- a, prihvatljiva su naselja do 2000 stanovnika dok je financiranje većih sustava planirano unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
108 GRAD NOVALJA ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti Članak 12- stavak 12 ; ali i kod ostalih mjera ( 7.4.1. isto tako - dakle i u članku 16; stavak 10; te i u članku 20; stavak 12) uvodi se i institut suglasnosti Gradskog vijeća na projekt s točno određenim elementima- smatramo ovo nepotrebnim kompliciranjem i otežavanjem procedure i samog postupka kandidacije, pošto se direktno "politiziraju projekti" koje JLS-ovi pripremaju, ali i prisiljavaju se svi ostali prihvatljivi korisnici unutar mjere 7.4.1. da izrađuju dodatne analize, ili poslovne planove ili light verzije Cost Benefit analiza ( po elementima koji se traže u navedenoj suglasnosti !!) te traže suglasnost gradskog vijeća za projekte koji su već predviđeni u strateškim razvojnim dokumentima, prostornim planovima te posjeduju građevinske dozvole !! Na taj se način hipotetski može desiti da u određenom JLS-u zbog raznoraznih politikantskih razloga nepostojanja konsenzusa u Vijećima - tražene suglasnosti ne dobiju projekti koji imaju sve preduvjete da budu kandidirani, te u koja se uložila znatna sredstva u pripremu i projektiranje, dobivanje dozvola te koja su u skladu sa svim lokalnim razvojnim dokumentima !!?? Čemu??? Nije prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
109 GRAD NOVALJA ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti Članak 12 stavak 1 i 3 nisu u skladu s ostatkom Pravilnika, naime za sve ostale mjere naselja u kojima se provodi definirana su granicom od 5000 ljudi, nevidimo razlog zašto se u samo za mjeru 7.2.1. ta granica spušta na 2000..!!?? Predlažemo da se i za ovu mjeru ostavi granica od 5000 ljudi pošto su sva ruralna područja iznad 2000 ljudi a koja su se po starom Pravilniku pripremala - ostala bez mogućnosti kandidiranja !? Isto tako smatramo da ruralna područja za sve mjere bi trebala biti definirana isto za sve operacije tj. mjere - imajući u vidu načelo uravnoteženog i održivog razvoja, a i s obzirom na kriterije bodovanja predlažemo da se razredi onda rasporede drugačije , pa da prva kategorija s najmanje bodova budu projekti s utjecajam na manje od 1000 ljudi, druga kategorija od 1000-3000 ljudi , te treća kategorija s maximalnim brojem bodova za projekte unutar ove mjere s utjecajem na iznad 3000 ljudi a do 5000. Isto tako članak 12 , stavak 11 je sam po sebi konfuzan, iz više razloga , ali ponajviše jer kaže da se usklađenost ulaganja iz navedene mjere za koju netreba građevinska ( iako takvi zahvati tj. projekti ne postoje unutar ove mjere !!!) dokazuje "unutar suglasnosti iz stavka 11 ovog članka "?? Prihvaćen Sukladno Partnerskom sporazumu koji je krovni dokument vezan uz razgraničenje financiranja aktivnosti između ESI fondova za financiranje u okviru EAFRD- a, prihvatljiva su naselja do 2000 stanovnika dok je financiranje većih sustava planirano unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.
110 Općina Antunovac ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti Uvjet prihvatljivosti na naselja do 2000 stanovnika je zadan iz kojeg razloga, kada je za ostale podmjere kriterij na 5000 stanovnika (iako su i većinom naselja iznad 5000 zapravo ruralne sredine)? (1) (1) Građenje i/ili opremanje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (isključujući 3. stupanj pročišćavanja ukoliko isto nije zakonska obveza) je prihvatljivo u naselju s najviše 5 000 stanovnika, (2) U svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priključiti na postojeći sustav koji se nalazi u naselju s više od 5000 stanovnika. Nije prihvaćen Sukladno Partnerskom sporazumu koji je krovni dokument vezan uz razgraničenje financiranja aktivnosti između ESI fondova za financiranje u okviru EAFRD- a, prihvatljiva su naselja do 2000 stanovnika dok je financiranje većih sustava planirano unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.
111 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti 7. Čl.12. točka 12) U Prailniku se je ukinuo poslovni plan a uvela se je obaveza davanja suglasnosti sa dokumentom koji ima propisane određene karakteristike studije izvodljivosti (djelom) što se svodi na isto (ili slično). Predlažemo da se ostavi Poslovni plan kako je to definirano u Pravilniku 22/2015 jer nema potrebe mijenjanja naziva i procedure (zna se tko je nadležan i odgovoran), a što se obveznog sadržaja tiče može se obvezni sadržaj prilagoditi potrebama. Slično Podmjeri 7.2.1 kako je gore navedeno predlažemo da se učine promjene i u Podmjerama 7.2.2. i 7.4.1. tamo gdje je to primjenjivo. Primljeno na znanje Predviđeni sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika.
112 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Uvjeti prihvatljivosti Za sve Podmjere (ne samo za 7.2.1.) za sve projekte traži se posebna suglasnost gradskoga/općinskoga vijeća što smatramo nepotrebnim. Naime, čim je projekt planiran u gradskom/općinskom proračunu i čim je u skladu sa razvojnom dokumentacijom ne vidimo dodatne potrebe da se na gradskom vijeću po treći puta za isti projekt (ili razvojne projekte) daje posebna suglasnost. To je samo dodatno administrativno kompliciranje pripreme projekta i vremensko dovođenje prijave u težu situaciju jer je poznato da se gradska/općinska vijeća sastaju svaka dva mjeseca, rjeđe svaki mjesec pa je pitanje dali će se i kako poklopiti rokovi za prijavu na natječaj i saziv gradskoga vijeća. Operativno, ako je projekt planiran u gradskom proračunu i ako je u skladu sa razvojnom dokumentacijom može se dati mogućnost da takvu suglasnost ako je baš nužno da gradonačelnik, odnosno načelnik. Predlažemo da se čl. 12. Točka 9) i 12) brišu. Nije prihvaćen Za projekte od lokalnog značaja potrebna je suglasnost općinskog/gradskog vijeća ili skupštine grada Zagreba za sve projekte od svih korisnika.
113 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Prihvatljivi projekti/operacije Sa formulacijom da su za Podmjeru 7.2.1. prihvatljivi korisnici samo javni isporučitelji isključuje se JLS. No, JLS imaju poseban interes da pripreme i prijave projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a javni isporučitelji koji su nekad nadležni za sustavi cijelih županija nemaju uvijek interes pripremati i prijaviti projekte u svakoj i najmanjoj općini (sa najmanjim utjecajem na imenovanje njihovih uprava) za razliko od same općine i njenih građana koji imaju najviše interese prijaviti svoje projekte i riješiti probleme u vodoopskrbi ili odvodnji. JLS koja bi prijavila projekt imala bi po realizaciji istoga obvezu prijenosa istoga ekonomskom operateru javnom isporučitelju usluga. Predlažem da se kao korisnik u Podmjeri 7.2.1. uvrsti i jedinica lokalne samouprave s obvezom prijenosa izgrađene infrastrukture na ekonomskog operatera javnog isporučitelja usluga. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o vodama djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne usluge Prema odredbama Pravilnika korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta/operacije. Prihvatljivi korisnici su određeni Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati.
114 Vesna17 ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Prihvatljivi korisnici S obzirom da za 7.2.1 su prihvatljivi prijavitelji isporučitelji usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, pretpostavka je da projektno tehnička dokumentacija biti izrađena na ime prijavitelja isto tako i građevinska dozvola. Nije jasno definirano u Pravilniku dali je prihvatljiva dokumentacija i građevinska koja je već izdana na Općinu, koja bi se aktom Općine prenijela na komunalno društvo (komunalno poduzeće mora predati Zahtjev za prijenos dozvole)? Smatramo da Pravilnikom nisu jasno određeni odnosi između Općina koje će osigurati sredstva za provedbu projekta i preuzeti sav financijski rizik i komunalnih poduzeća koji će biti prijavitelji, odnosno odgovorne osobe za prijavu i provedbu projektata. Prema situaciji s terena, komunalno društvo tvrdi da je Općina u kojoj se projekt namjerava prijaviti mora “opunomoćiti komunalno poduzeće” da u ime Općine raspiše javnu nabavu, ugovori projektanta, ishodi građevinsku dozvolu, ishodi kredit. A za sve to Općina osigura komunalnom poduzeću sredstva. Znači Općina u tom slučaju nema nikakve kontrole nad cijelim postupkom a jedina je koja omogućava sredstva. S druge strane u varijanti gdje Općina rapiše i provede javnu nabavu, potpiše Ugovor s najuspješnijim ponuditeljem, ishodi građevinsku dozvolu u svoje ime i aktom se ista građevinska dozvola prenese s Općine na komunalno društvo (naravno komunalno poduzeće mora predate Zahtjev za prijenos dozvole). Nadalje, Općina nema nikakvu kontrolu pri odabiru konzultanta već komunalno društvo. Što ako Općina želi nastaviti suradnju s konzultantima s kojima je prije provela uspješno projekte i dobila sredstva, a komunalno društvo forsira svog konzultanta koji niti nema reference u provedbi projekata koji se tiču komunalne infrastrukture? Molimo Vas da se točno specificiraju i odrede odnosi u navedenim situacijama za koje vjerujemo da će ih biti podosta. Nije prihvaćen Jedan od uvjeta prihvatljivosti je da javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje uz zahtjev za potporu moraju priložiti suglasnost gradskog/općinskog vijeća/gradske skupštine grada Zagreba za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave. Sva dokumentacija mora glasiti na korisnika
115 Ivan Biškup ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Prihvatljivi korisnici Prijedlog je su prihvatljivi korisnici JLS, a da kasnije sustave daju na upravljanje javnim isporučiteljima. Na području većine županija je samo jedan isporučitelj, koji nema kapaciteta kandidirati sve JLS, a niti ne može sukladno pravilniku Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o vodama djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne usluge Prema odredbama Pravilnika korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta/operacije. Prihvatljivi korisnici su određeni Programom ruralnog razvoja i iste nije moguće mijenjati. Obzirom na mogućnosti i kapacitete isporučitelja prijave bi se trebale podnositi za projekte od prioritetne važnosti za jedinice lokalne samouprave.
116 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore Članak 9, stavak 11 - predlaže se da se može u sklopu jednog objedinjenog zahtjeva prijavljivati i nekoliko projekata do maksimalnog iznosa prihvatljivih troškova od 1.000.000 eura. Nije prihvaćen U jednom Zahtjevu za potporu, potpora se dodjeljuje za jedan projekt/operaciju. Sljedeći zahtjev za potporu za projekt/operaciju na područje iste jedinice lokalne samouprave korisnik može podnijeti tek nakon izvršene konačne isplate potpore po prethodnom zahtjevu za potporu za projekt/operaciju na području iste jedinice lokalne samouprave.
117 Vanja Gorički Milčinović ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore Članak 9, stavak 4 i 6 - predlažemo dopunu na način da budu prihvatljivi i projekti većeg iznosa od 1.000.000 eura s time da korisnik sam mora osigurati razliku sredstava. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
118 GRAD LABIN ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore Odredba stavka 4. ovog članka je vrlo restriktivna i ograničavajuća. Ograničavanje prijava prema vrijednosti investicije od 1.000.000,00 eura dodatno se ograničavaju projekti koje jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti tim više što je u taj iznos uključen i PDV. Ograničenje visine potpore je prihvatljivo , ali ukoliko prijavitelj ima mogućnosti financirati preostali dio investicije ne vidimo razloga zašto bi se prijava ograničavala iznosom investicije. Vjerujemo da nam je svima u interesu da se realizira čim više projekata da se iskoriste sredstva koja će nam biti na raspolaganju iz ovog Programa, ali isto tako da se realiziraju projekti koji su zaista od interesa lokalne zajednice i u obuhvatu kakav mora biti bez prilagođavanja limitiranom iznosu investicije. Stoga predlažemo da se u članku 9. stavak 4. briše kao i stavci u ostalim člancima koji imaju takvo ograničenje za različite tipove operacija. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
119 Ivora Hrunčev ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore "LIBURNIJSKE VODE" d.o.o. Ičići, Liburnijska 2 Ističemo primjedbu na stavak 4. članka 9. Pravilnika smatrajući isti nepotrebno restriktivnim i ograničavajućim.Cijenimo da ne bi trebalo limitirati iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti zahtjev već specificirati da je za taj iznos predviđena potpora dok će ostatak (ukoliko je riječ o projektu veće vrijednosti od 1.000.000 eura) financirati sam prijavitelj projekta. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
120 Janko Hajduk ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore Stavak 4 Članka 9, podrazumijeva da svaki projekt će biti prihvatljiv do 1.000.000,00 €. tj da se veći projekt neće financirati. to je explicitno rečeno, ali dali to govori samo o procijenjeno vrijednosti projekta ili iz nabave??? dalje dal opći troškovi se u ovo nabrajaju? Moj komentar se u ovom slučaju odnosi i na razvoj otoka jer transport do ruralnih sredina na otocima tip Vis, Biševo, Žut, Ilovik, ..... uvelike opterećuju trošak izgradnje vodoopskrbe ili odvodnje, te nisu u istoj poziciji sa nekim područjima gdje se radi u glinenoj podlozi ili .... ! trebalo bi se razdvojiti u tome smislu ! Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta bit će ograničena na 1.250.000 EUR.
121 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Ograničenje iz stavka 4. potrebno je brisati. Ograničavanje vrijednosti projekta je nepotrebno ukoliko želimo unaprijediti ruralni prostor i stvoriti uvjete za ostanak mladih u tom prostoru. Navedena primjedba se odnosi na sva istovjetna ograničenja po pojedinim podmjerama, odnosno operacijama iz predloženog pravilnika Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
122 GRAD NOVALJA ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore U odnosu na prošlu verziju Pravilnika za provedbu mjere 7 PRR-a, ovo predstavlja značajno ograničavajuću verziju. Naime, nevidim razloga zbog čega se ograničava ukupna veličina projekta na 1.000.000 eur , te i prihvatljivi troškovi isto tako na 1.000.000 eur (članak 9-stavci 4 i 6) !? Naime stavak 6 čini stavak 4 nepotrebnim , dok isti ograničava sve one projekte u kojima su nositelji spremni sami snositi neprihvatljive troškove iznad maksimalno prihvatljivih!! Dakle ograničava se provedba svih projekata većih od 1.000.000 eur iako se iznos odobrene potpore ne mijenja ! Npr, ukoliko se prijavljuje projekt kulturnog centra od 10.000.000 HRK po ovoj verziji pravilnika on nemože biti kandidiran - dok je po prijašnjoj mogao - iako je apsolutni iznos javne potpore ostao isti ( prije je relativni udio potpore bio niži, dok je korisnik sam snosio veći dio neprihvatljivih i prihvatljivih troškova preko onih maksimalno definiranih, dok se sada navedeni projekt nemože ni kandidirati ) . Predlažemo ukidanje ili reformuliranje stavka 4 članka 9 !!! Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
123 OPĆINA FUŽINE ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore U stavku 4 ograničili ste veličinu projekata na 1.000.000 EUR ( što ulazi i PDV) i kako kaže to je najviši iznos vrijednosti projekta ( sa PDV-om i sa opremom). To tako postavljeno nikada nije bilo tako ni u IPARD-u ni u drugim podmjerama Programa ruralnog razvoja jer je uvijek projekt mogao biti veći ali su prihvatljivi troškovi bili limitirani. Na taj način ograničili ste veliki broj projekata te smatramo da taj dio treba mijenjati. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
124 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore U istom članku točke 7) i 8) 9) 10) 11) nisu precizne i do kraja jasne a mogla bi se tumačiti ovako i onako. Naime u točki 8) kaže da jedan korisnik po jedinici lokalne samouprave može podnijeti jedan Zahtjev za potporu u jednom natječaju. No mi imamo situacija kada mogu biti dva različita korisnika i to jedan javni isporučitelj vodnih usluga i drugi javni isporučitelj usluga javne odvodnje. U tom slučaju svaki korisnik može prijaviti po jedan projekt i to jedan za vodoopskrbu a jedan za odvodnju u jednoj jedinici lokalne samouprave. No u drugom slučaju imamo jedno poduzeće za vodoopskrbu i za odvodnju i po sadašnjoj formulaciji taj jedan isporučitelj i usluga vodoopskrbe i usluga odvodnje moga bi prijaviti samo jedan projekt pa se može desiti da u dvije susjedne općine koja pokrivaju različiti javni isporučitelji uslga jedna na području jedne općine bude moguća prijava dva projekta (posebno voda, posebno odvodnja) a u drugoj samo jedan projekt. Također nije jasna formulacija u čl. 11) – U jednom zahtjevu za potporu , potpora se dodjeljuje za jedan projekt/operaciju pa nije jasno dali se to odnosi na jednog korisnika ili za sve korisnike moguće je samo jedan projekt/operacija pa tko se prvi javi. Ako je to tako onda to nije u suglasju sa Podmjerom 7.4.1. u kojoj svaki korisnik može prijaviti jedan projekt. Predlažemo da se situacije izjednače bez obzira na korisnike tj. dali jedno poduzeće pruža usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje ili te usluge pružaju dva odvojena poduzeća i da se u svakom slučaju mogu prijaviti dva projekta i to jedan za odvodnju drugi za vodoopskrbu bez obzira na jednog ili dva korisnika javih isporučitelja tih usluga. Prihvaćen Potpora se dodjeljuje za jedan projekt po jednom korisniku, iznimno za podmjeru 7.2.1 tijekom jednog natječaja za ip operacije 7.2.1. korisnik može podnijeti više Zahtjeva za potporu, a najviše onoliko koliki je broj jedinica lokalne samouprave koje izravno imaju udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili su osnivači korisnika. Sljedeći Zahtjev za potporu može se podnijeti tek nakon izvršene konačne isplate potpore po prethodnom zahtjevu za potporu za projekt/operaciju na području iste jedinice lokalne samouprave.
125 Adria Bonus d.o.o. ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) , Vrsta potpore U točki 4) je vrlo restriktivna i ograničavajuća nova norma a to je da je najviši iznos vrijednosti projekta/operacije ka koji se može podnijeti Zahtjev za potporu 1.000.000 EUR. Ako smo mi dobro shvatili svi projekti ako je vrijednost projekta recimo 1.100.000 EUR Zahtjev za potporu se ne bi mogao podnijeti. Kako je u tih 1.000.000 EUR i PDV, bez PDV-a to je svega 800.000 EUR. Nažalost za neke projekte to nije dovoljan iznos. npr. za nove vrtiće (mada spadaju u 7.4.1. ali isto je) koji trebaju biti napravljeni po strogim pedagoškim standardima 800.000 EUR bez PDV-a za potpuno novi objekt sa okolišem i sa svom opremom (i kuhinjom) to je premali iznos. Općine sa kojima komuniciramo su spremne neprihvatljiv iznos same financirati jer su im vrtići od strateške važnosti. Ako je to ta norma dobro shvaćena svi vrtići (ili drugi projekti) koji prelaze 1.000.000 EUR sa PDV-om ne bi se ni mogli prijaviti. To znači da svi oni subjekti koji sada projektiraju nove vrtiće (ili većina njih) troši značajne novce računajući da će se takvi vrtići sukladno Pravilniku NN 22/2015 moći prijaviti, da bi se sada pred sam natječaj to promijenilo. Smatramo da takve promjene pravila pred sam natječaj općine koje su se na vrijeme pripremale prijavu dovodi u izuzetno nepovoljan položaj. Predlažemo da se u čl. 9. Stavak 4) briše,a isto u drugim tipovima operacija u ovom pravilniku. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
126 Općina Stara Gradiška II. VRSTA POTPORE, KORISNICI, PROJEKTI/OPERACIJE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Prihvatljivi projekti/operacije U prijašnjem natječaju za podmjeru 7.1 nisu se sufinancirale izrade urbanističkih planova uređenja . Budući da se sukladno važećem zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13) pod pojmom prostorni planovi podrazumjeva citiram: " prostorni planovi su Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja, urbanistički plan uređenja državnog značaja, prostorni plan županije, Prostorni plan Grada Zagreba, urbanistički plan uređenja županijskog značaja, prostorni plan uređenja grada, odnosno općine, generalni urbanistički plan i urbanistički plan uređenja" smatramo da bi sufinanciranje trebalo dozvoliti za sve što se smatra prostornim planovima prema važećem zakonu. Razlog više je taj što velika većina JLS ima donešene prostorne planove ,a sukladno novom zakonu o prostornom uređenju (NN 155/13) članku 79. za sva područja gdje je predviđen urbanistički plan nije moguća nikakva nova izgradnja što znači da JLS imaju potrebu izrade urbanistički planova. Nije prihvaćen Prihvatljiv je samo Prostorni plan uređenja općine i grada kao temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Prostorni plan uređenja grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada ili općine.
127 Vanja Gorički Milčinović II. VRSTA POTPORE, KORISNICI, PROJEKTI/OPERACIJE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Prihvatljivi projekti/operacije Predlažemo da se prihvatljivi projekti/operacije, stavak 1, točka 1, dopune s dodatnim pojašnjenjem što se sve smatra Prostornim planom, odnosno da stoji tekst: sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, članak 3, točka 31). Izvadak iz Zakona o prostornom uređenju: 31. prostorni planovi su Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja, urbanistički plan uređenja državnog značaja, prostorni plan županije, Prostorni plan Grada Zagreba, urbanistički plan uređenja županijskog značaja, prostorni plan uređenja grada, odnosno općine, generalni urbanistički plan i urbanistički plan uređenja. Nije prihvaćen Prihvatljiv je samo Prostorni plan uređenja općine i grada kao temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave.
128 Vanja Gorički Milčinović II. VRSTA POTPORE, KORISNICI, PROJEKTI/OPERACIJE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Vrsta potpore Predlažemo dopunu članka 5 stavka 7 na način da u jednoj objedinjenoj prijavi korisnik može prijaviti i više od jednog Prostornog plana/Strateškog dokumenta do maksimalnog iznosa od 70.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko je iznos veći od 70.000 eur prijedlog je da i takve prijave budu prihvatljive s time da korisnik sam financira razliku iznad 70.000 eura (iz vlastitih ili drugih izvora). Nije prihvaćen U okviru jednog natječaja potpora se dodjeljuje za izradu jedan prioritetni dokument.
129 Vanja Gorički Milčinović I. OPĆE ODREDBE, Prilozi Predlažemo dopunu sa: c) Prilog III. " Lista prihvatljivih troškova po podmjerama" Nije prihvaćen Lista prihvatljivih troškova i potrebnih priloga će biti sastavni dio Natječaja a uključivati će troškove potrebne za ralizaciju prihvatljivih aktivnosti.
130 Vanja Gorički Milčinović I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Predlažemo dopunu sa: "Prostorni plan" pojam ima jednako značenje kao u Zakonu o prostornom uređenju. Nije prihvaćen Prihvatljiv je samo Prostorni plan uređenja općine i grada kao temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave.
131 GRAD LABIN I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Osigurati financijsku konstrukciju za izvršenje određenog projekta za jedinicu lokalne samouprave nije jednostavno. Stoga smatramo da se već u samom početku trebaju otkloniti svi mogući rizici koji mogu dovesti do toga da se određeni troškovi ne priznaju na kraju izvršenja projekta. Lista prihvatljivih troškova je bitan dio pripreme projekta jer bez saznanja o prihvatljivim troškovima teško je kvalitetno pripremati projekte. Predlažemo da se lista prihvatljivih troškova objavi kao prilog uz ovaj Pravilnik. Nije prihvaćen Lista prihvatljivih troškova i potrebnih priloga će biti sastavni dio Natječaja a uključivati će troškove potrebne za realizaciju prihvatljivih aktivnosti povezanih sa građenjem i opremanjem.
132 Općina Stara Gradiška I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Lista prihvatljivi troškova mora biti dostupna kako bi se projekti što kvalitetnije planirali . Istot kao bi trebala biti dostupna i baza referentnih cijena koju koristi APPRRR ( kao što je dostupna LAG-ovima za provedbu mjere 19). Nije prihvaćen Lista prihvatljivih izdataka je isključena kao prilog Pravilniku obzirom da mijenjanje Liste bi zahtijevalo i izmjene pravilnika, ukoliko bi se neki prihvatljivi trošak izostavio/dodao iz popisa troškova. Lista prihvatljivih troškova i potrebnih priloga će biti sastavni dio Natječaja a uključivati će troškove potrebne za realizaciju prihvatljivih aktivnosti.
133 Općina Maruševec I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna ifrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Općinski načelnik Ivan Šagi Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova. Pravilnikom o provedbi Mjere 7 naznačeno je da aktivnosti na projektu ne mogu započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnost.
134 Vatrogasna zajednica PGŽ I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Lista prihvatljivih troškova za vatrogasne domove i spremišta je po našem saznanju dogovorena s HVZ-om još krajem prošle godine pa ne vidimo razloga da se ne objavi uz Pravilnik. Zbog naknadno izmijenjene visine potpore DVD-i moraju participirati u određenom iznosu i lista prihvatljivih troškova im je stoga vrlo bitna. Nije prihvaćen Ulaganja u vatrogasne domove su smo jedno od prihvatljivih ulaganja u okviru podmjere 7.4. te će za njih kao i za ostala ulaganja detaljna lista prihvatljivih troškova biti objavljena uz Natječaj.
135 OPĆINA FUŽINE I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Radi lakše pripreme projekta smatramo da bi Lista prihvatljivih troškova trebala biti sastavni dio ovog Pravilnika a ne tek objavljena uz Natječaj. Nije prihvaćen Lista prihvatljivih izdataka je isključena kao prilog pravilniku obzirom da mijenjanje Liste bi zahtijevalo i izmjene pravilnika, ukoliko bi se neki prihvatljivi trošak izostavio/dodao iz popisa troškova. Lista prihvatljivih troškova i potrebnih priloga će biti sastavni dio Natječaja.
136 Adria Bonus d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Lista prihvatljivih troškova je bitan dio pripreme projekta jer bez saznanja o prihvatljivim troškovima teško je kvalitetno pripremati projekte, a kada se natječaj objavi onda je prekasno, odnosno premalo vremena za to. U IPARD-u je lista prihvatljivih troškova bila objavljena uz pravilnik kao jedan od priloga pa ne vidimo razloga da se to i u Programu ruralnog razvoja ne nastavi. Predlažem da se lista prihvatljivih troškova objavi kao prilog uz Pravilnik. Nije prihvaćen Lista prihvatljivih izdataka je isključena kao prilog pravilniku obzirom da mijenjanje Liste bi zahtijevalo i izmjene pravilnika, ukoliko bi se neki prihvatljivi trošak izostavio/dodao iz popisa troškova. Lista prihvatljivih troškova i potrebnih priloga će biti sastavni dio Natječaja.
137 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET PRAVILNIK 1. Članak 3. stavak 1. točka 13. Lista prihvatljivih troškova trebala bi sačinjavati sastavni dio ovog Pravilnika. Naime, kako je moguće pripremati projekte za prijavu na natječaj za mjeru 7.2.1. ukoliko su prihvatljivi troškovi nepoznati, odnosno navode se tek u tekstu natječaja. 2. Članak 9. stavak 4. Predlažemo povećanje najvišeg iznosa vrijednosti projekta/operacije na iznos od najmanje 2.000.000,00 eura. 3. Članak 11. Potrebno je dodatno pojasniti što se podrazumijeva pod pojmom „građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju“. Naime, nejasno je da li se može kandidirati projekt koji se odnosi na rekonstrukciju vodovodnih ogranaka ili isključivo projekt koji se odnosi na izgradnju novih vodovodnih ogranaka. Istarski vodovod d.o.o. Buzet (u daljnjem tekstu IVB), kao javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, ima sustav za kondicioniranje vode za piće koji je smješten na području jedne jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) i nalazi se uz izvor ili akumulaciju, te se iz sustava vodom opskrbljuju korisnici na području više JLS. Za ovakve slučajeve bi trebalo omogućiti financiranje ulaganja u takve sustave neovisno o broju stanovnika i stupnju razvijenosti JLS (prema definiciji građenja iz članka 3. točke 11. ovog prijedloga Pravilnika koja pod pojmom građenja podrazumijeva i opremu odnosno postrojenje). Stoga predlažemo da se za ovakve projekte utvrde novi kriteriji. 4. Članak 12. Predlažemo ukidanje članka 12. stavka 12. Naime, s obzirom da su JLS suvlasnici IVB-a, ovlašteni predstavnici istih donose Plan poslovanja (koji sadrži i Plan investicija) na Skupštini IVB-a, stoga je suvišno zahtijevati dostavu suglasnosti gradskih/općinskih vijeća. Samim donošenjem Plana poslovanja (sa popisom investicija) potvrđuju se svi elementi koji su taksativno navedeni kao obvezne stavke suglasnosti. 5. Članak 21. stavak 11. Potrebno je dodatno pojasniti što se podrazumijeva pod pojmom „kupnja ili razvoj računalnih programa“ (da li to može biti nabava SCADA sustava, SAP – integriranog poslovnog sustava i sl.). 6. Prilog I. – Kriterij odabira TIP OPERACIJE 7.2.1. Kriterij broj 2. Potrebno je pojasniti što se podrazumijeva pod pojmom: - „Ulaganje doprinosi poboljšanju stanja voda“ - „Ulaganje doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“. Naime, iz ovog kriterija nije jasno da li se ulaganjem, koje doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, smatra svako ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju javnog vodoopskrbnog sustava (napr. postrojenja, vodospreme, magistralni cjevovodi, vodovodna mreža i sl.). Nadalje, predlažemo da se i za kriterij „ulaganje doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ dodjeli 15 bodova. Kriterij broj 4. S obzirom da za projekte koji se odnose na rekonstrukciju vodovodnih ogranaka nije moguće primijeniti kriterij broja stanovnika koji se planira priključiti na sustav vodoopskrbe/odvodnje, predlažemo da se u takvim slučajevima primjeni kriterij broja stanovnika koji su već priključeni na javni vodoopskrbni sustav. Također je nejasno da li „broj stanovnika“ znači broj vodovodnih priključaka ili broj članova domaćinstva koji se koriste vodovodnim priključkom. Predlažemo uvođenje novog kriterija „doprinos kvaliteti života“ kao što je navedeno za mjeru 7.4.1. (točka 4.). Naime, izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata svakako doprinosi kvaliteti života na ruralnom području. Potrebno je ispred stavke „1000“ dodati znak „‹“. Djelomično prihvaćen Lista prihvatljivih troškova biti će objavljena uz Natječaj, a uključivati će troškove potrebne za ralizaciju prihvatljivih aktivnosti. Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR.Na predviđene natječaje u okviru Podmjere 7.2.1 moći će se kandidirati projekti koji se odnosi na na izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih uključujući i opremanje ili smo opremanje objekata vodopskrbe, odvodnje ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ne prihvaća se ukidanje članka 12. stavka 12.,a suglasnost gradskih/općinskih vijeća je Programom propisana za sve korisnike u okviru podmjera 7.2. i 7.4. Pod pojmom „kupnja ili razvoj računalnih programa“ podrazumijeva se kupnja ili razvoj računalnih programa koji su sastavni dio opreme projekta ili kupnja i razvoj računalnih programa koji služe u svrhu provedbe projkata.Pod pojmom: - „Ulaganje doprinosi poboljšanju stanja voda“ - podrazumjeva se na koji način projekt koji obuhvaća ulaganje u odvodnju (sa ili bez vodoopskrbe) utječe na stanje voda temeljem podataka iz Hrvatskih voda ili iz studije utjecaja na okoliš. Pod pojom „Ulaganje doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ podrazumjeva se da li projekt koji obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu (sa ili bez odvodnje) se provodi u zonama sanitarne zaštite izvorišta, da je prelazak sa nekontroliranog na kontrolirani sustav, da li je zahvat na vodocrpilištu u cilju poboljšanja kvalitete vode za piće ili ukoliko se manji vodovod rekonstruira i priključuje većem vodovodu.Kriterij rangiranja su propisani sukladno Programu i ne mogu se mijenjati bez odobrenja odbora za praćenje. Broj stanovnika koji se planira priključiti na sustav vodoopskrbe i/ili odvodnje i/ili pročišćavanja odnosi se na broj novo priključenih korisnika na sustav. Prihvaća se primjedba vezana uz dodavanje znaka „‹“
138 OPĆINA MARTIJANEC PRAVILNIK Predlažemo da se tekst članaka 9., 13. i 17. u stavcima 3 na završetku dopune tekstom „ a najviše 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.“ te da se stavak (4) u istim člancima briše (dakle, pozivamo Vas ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Naime,prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom ili ranije), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju i što bi prouzročilo direktnu štetu poreznim obveznicima i potencijalnim korisnicima sadržaja koji se žele izgraditi, rekonstruirati i/ili opremiti. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika , a evo predviđa se i sasvim novi Pravilnik, iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Dakle, sugeriramo da se omogući javljanje na natječaj i korisnicima s projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu financirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna infrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Ne ulazeći zbog kratkoće savjetovanja u rješenja nacrta novog Pravilnika vezano na ostale odredbe (npr. javne nabave i njezine kontrole ), predlažemo usvajanje naših prijedloga. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Sukladno članku 21. Pravilnika, aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
139 Lokalna akcijska grupa ''LAG 5'' PRAVILNIK Operacija 7.2.1. -Izmijenjeno bodovanje stupnja razvijenosti - Zašto? 7.2.2. i 7.4 imaju 20-15-10-5 bodova, a ovdje je 25-20...? UJEDNAČITI RASPONE. - čime se dokazuje poboljšanje stanja voda i doprinos zdravstvenoj ispravnosti vode za piće? - kriterij br. 3 - degradirana je odvodnja i pročišćavanje - prijašnji raspon( razlika od 5 bodova) je povećan i sada je razmak 10 bodova (vodoopskrba -20 bodova, a odvodnja i proč.10 bodova)- SMANJITI RAZLIKU - DODATI BODOVE ZA PODRUČJA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA (otoci, brda, ppds) ZA DODATNE BODOVE - VODA JE VAŽNIJA OD CESTE! Operacija 7.2.2. KOMENTAR NA PRAVILNIK: TRAŽITI DA JLS MOGU BITI NOSITELJI PROJEKATA, NE SAMO JAVNI ISPORUČITELJI. - Pretumbano bodovanje kod povezanosti naselja - sada ceste do javnih i dr.objekata nose više bodova od ostalih, A ZNA SE DA SU CESTE KOJE IZRAVNO POVEZUJU NASELJA PRIORITET-NIJE U SKLADU SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM (najčešće prisutne - izravno spajanje na cestu višeg ranga imaju najmanje šanse) Operacija 7.4.1. - kriterij br. 3: čime se dokazuje? - kriterij br. 4: izmijenjeno kod multifunkcionalne društv.infrastr. da se koristi više od 4 interesne skupine (bilo je 2) - SMANJITI NA DVIJE INTERESNE SKUPINE. Što će se tražiti kao dokaz broja korisnika? Opći troškovi - piše do 10% ukupnih prihvatljivih troškova -> taj iznos nije dovoljan za pripremu projekata manje vrijednosti jer postoje određeni fiksni troškovi koji ne ovise o veličini projekta. Također, postavlja se pitanje što je sa uslugama stručnog nadzora, koordinatora II i drugim povezanim uslugama koje se kao trošak pojavljuju tijekom provedbe projekta, odnosno nakon potpisivanja ugovora? Operacija 7.1.1. Komentar: Ne slažemo se sa izbacivanjem kriterija gustoće naseljenosti i stupnja razvijenosti JLS kao relevantnih pokazatelja. Obrazloženje: U samome opisu mjere i logike intervencije se navodi kako je "slabo korištenje resursa posljedica nedostatka sredstava ali i posljedica nedostatka kvalitetnih lokalnih strateških planova razvoja". Izbacivanjem prethodno navedenih kriterija se u potpunosti izbacuju ključni pokazatelji koji kategoriziraju JLS i prikazuju razinu potreba za izradom predmetnih dokumenata po pojedinim JLS.mOLI Također, okolišni kriterij i kategorija NATURA 2000 je izbačena iz kriterija u potpunosti? Nije prihvaćen Kriterij rangiranja su propisani sukladno Programu i ne mogu se mijenjati bez odobrenja Odbora za praćenje provedbe Programa.
140 Općina Klenovnik PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna infrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
141 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje granice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukolik bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom) stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st.1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumetacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje...) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000,00 eura) jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstva. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna infrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Načelnik Općine Božo Vidić Prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
142 OPĆINA GORNJI KNEGINEC PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna ifrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Sukladno članku 21 aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
143 Bruno Hranić PRAVILNIK Udruga općina u Republici Hrvatskoj (po glavnom tajniku Bruni Hraniću) ocjenjuje sljedeće: Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna ifrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
144 OPĆINA LOBOR PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna ifrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
145 Općina Petrijanec PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje granice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna infrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti.Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1,250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
146 Snježana Ljubović PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna infrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
147 AZRA D.O.O. PRAVILNIK Prema trenutno važećem Pravilniku o provedbi mjere 07, a prema kojem su korisnici pripremali svoje projekte, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eura po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Prema nacrtu ovog Pravilnika koji je na javnoj raspravi, stavlja se ograničenje vezano za cjelokupnu vrijednost projekta na 1.000.000,00 eura. Ukoliko bi se takav nacrt Pravilnika o provedbi mjere 7 prihvatio, korisnici koji su pripremali svoje projekte na vrijeme (vodeći se objavljenim Pravilnikom), stavljaju se u nepovoljan položaj i nepovratno su izgubili stotine tisuća kuna javnog novca koji su uložili u projektnu i tehničku dokumentaciju. Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Korisnici (JLS, udruge, javne ustanove…) godinama pripremaju projekte koje će moći kandidirati za financiranje iz EU fondova te je posljedica toga, da su korisnici odradili na vrijeme svoj pripremni posao što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole, no zbog kasnog objavljivanja Pravilnika iste su istekle. Jedino rješenje koje je ostalo korisnicima, a da i im ne propadne cjelokupna građevinska dozvola jest to da započnu neke od radova (iskolčenje, priključak vode, struje…) i da se tako spriječi nepotrebni ponovno nastali troškovi, a koji se opet moraju pokriti iz javnih sredstava. Molimo Vas da uvažite naše primjedbe te da ne ograničavate vrijednost cjelokupnog projekta (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti ograničenje od 1.000.000,00 eura na iznos prihvatljivih troškova po projektu. Također, sugeriramo da se mogu javiti i korisnici sa projektima koji su iz pravovaljanog razloga morali započeti sa radovima te da se za taj dio ne potražuju sredstava. Ukoliko se ove primjedbe ne uvaže, milijuni kuna javnog novca su bačeni u vjetar, a korisnici (JLS, udruge, javne ustanove) će ostati bez prilike (do 2020. godine) da se jave na jedini natječaj (natječaj po mjeri 7 iz ruralnog razvoja) koji je najavljen za potrebe ruralnog područja, a gdje se mogu isfinancirati građevine za ostvarivanje odgoja i obrazovanja djece, javno dostupna ifrastruktura i multifunkcionalna društvena infrastruktura. Djelomično prihvaćen Sukladno članku 21 Pravilnika aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim pripremnih aktivnosti. Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.
148 IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. PRAVILNIK 1. U članku 9. stavak 4. Pravilnika se briše. Obrazloženje: Iz, još uvijek važećeg, Pravilnika o provedbi mjere 07, proizlazi da najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000,00 eur po projektu, bez ograničenja gornje gornice vrijednosti cjelokupnog projekta. Takva formulacija omogućava korisnicima da prijave projekte iznad navedene vrijednosti te da dio financiraju iz vlastitih sredstava, što je odredbom čl. 9. st. 4. predloženog Pravilnika onemogućeno. Naime, cjeloviti projekti iz područja vodoopskrbe i odvodnje, ovisno o konfiguraciji terena, i za naselja znatno manja od 2.000 ES-a, najčešće prelaze zadani iznos. Pored toga, radi se o projektima koji su pripremljeni prethodnih godina ili prema uvjetima iz važećeg Pravilnika u kojem nije bilo propisano takvo ograničenje. Po ovako postvaljnom ograničenju u praksi se neki veći projekti neće moći realizirati. 2. Članak 12. stavak 4. bi trebao glasiti: „Unutar jednog projekta/operacije prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog javnog sustavu za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda, pri čemu jedan sustav za vodoopskrbu /ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda predstavlja projekt s jednom ili više građevinskih dozvola ako ti projekti čine tehnološko-tehničku cjelinu, (npr. vodoopskrbni cjevovod i pripadajuća vodosprema; kolektor za odvodnju otpadnih voda i pripadajući uređaj za pročišćavanja otpadnih voda). Obrazloženje: iz tehničko-tehnoloških razloga sustavi za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda, projektiraju se na način da se zasebno projektira cjevovod koji predstavlja linijski objekt bez nadzemnih građevina, a za koji se zemljište ne otkupljuje nego se zasniva pravo služnosti na velikom broju katastarskih čestica. S druge strane, uređaj za pročišćavanje ili vodosprema zasebno se projektira na način da se formira građevinska čestica te se najčešće grade nadzemni objekti. Za takve sustave koji su tehnički i tehnološki povezani pribavljaju se neovisne građevinske dozvole iako oni (npr. kolektor i uređaj) čine jedinstveni sustav. Nije moguće staviti u funkciju kolektor za prikupljanje otpadnih voda bez pripadajućeg uređaja za pročišćavanja, i obrnuto. Prema članku 12. stavku 6. Pravilnika, korisnik mora osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Iz toga proizlazi da korisnik može zatražiti sredstva za gradnju sustava za prikupljanje otpadnih voda samo u slučaju ako istovremeno iz nekog drugog izvora u cijelosti financira gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi u funkciji te dvije građevine objedinio u cjelinu. U slučaju projekata odvodnje, zbog specifičnosti sistema, ali i odredbi Zakona o vodama koje dopuštaju početak priključivanja tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole, isplatu posljednje rate potpore bi trebalo isplatiti upravo po dobivanju uporabne dozvole. Osim toga, iz čl. 9. st. 12. i čl. 12. st. 6. Pravilnika proizlazi da ukoliko postoje dvije građevinske dozvole za objekt koji čine tehničko-tehnološku cjelinu, korisnik ne bi mogao realizirati te projekte u dvije uzastopne godine. Naime, sljedeći projekt u istoj JLS može se prijaviti na natječaj tek kad prethodni bude stavljen u funkciju, a takvi parcijalni projekti se ne mogu staviti u funkciju bez drugog dijela s kojim čini tehničko-tehnološku cjelinu (npr. kolektor i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda). 3. Sukladno navedenom u 2. primjedbi, u čl. 12. st. 10. pravilnika te u drugim člancima koji određuju dostavu građevinske dozvole, trebalo navesti „građevinska dozvola ili građevinske dozvole“. 4. Članak 21. stavak 1. Pravilnika trebao bi glasiti: „Aktivnosti vezane uz projekt/operaciju ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 24. stavku 5. ovoga Pravilnika, osim pripremnih aktivnosti. Pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove iz članka 22. ovoga Pravilnika, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola, geodetske aktivnosti na lokaciji te s njima povezane aktivnosti. Obrazloženje: Iz čl. 21. st. 1. Pravilnika proizlazi da korisnik ne bi mogao prijaviti projekt ako je nadležnom tijelu prijavljen početak gradnje. Ovdje je važno istaknuti da javni isporučitelji vodnih usluga već godinama pripremaju projekte radi najave da će nakon pristupanja Europskoj uniji biti na raspolaganju sredstva za sufinanciranje takvih projekata. Posljedica toga je da je veliki broj projekata pripremljen na vrijeme, s potvrdom glavnog projekta (građevinska dozvola), koje su do konačnog donošenja Pravilnika i najava o otvaranju natječaja, već istekle. Da bi se spriječila šteta i novo trošenje javnog novca radi ponovnog projektiranja i postupka ishođenja svih dozvola, a na preporuku iz Ministarstva graditeljstva, javni isporučitelji su pristupili prijavi početka gradnje, koji uključuje isključivo geodetske aktivnosti. Time je spriječeno propadanje građevinske dozvole te omogućeno da se objekti izgrade prema važećoj dokumentaciji. U takvim slučajevima na lokaciji nisu započeti nikakvi zemljani i građevinski radovi već isključivo ponovljena geodetska izmjera odnosno označavanje trase i/ili lokacije samog objekta. Ograničavanjem prijave samo na važeću građevinsku dozvolu do trenutka prijave početka građenja, javnim isporučiteljima onemogućava se prijava velikog broja projekata na predstojeće natječaje za povlačenje sredstva iz Fonda. 5. Članak 21. st. 2. Pravilnika je nejasan jer nije vidljiva svrha te odredbe. Ako bi svrha navedene odredbe trebalo biti dokazivanje stanja na terenu nezahvaćenim radovima iz predmetnog projekta, tada bi trebao biti definiran način fotografiranja i ocjenjivanje stanja na osnovu te fotografije. Obrazloženje: kad se radi o linijskim objektima, fotografiranje cijele trase je izvedivo jedino iz zraka, budući da je riječ o velikoj površini (npr. naselja do 2.000 ES-a mogu imati dužine cjevovoda i do 15 km). Interpretacija fotografije može biti upitna ako su se na toj površini izvodili ili se u tom trenutku izvode različiti građevinski radovi (npr. sanacija cesta, izgradnja elektro ili telefonske mreže, izgradnja oborinske kanalizacije ili privatni građevinski radovi). 6. Članak 41. st. 1. t. a) glasi: Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati: a) povrat utvrđenog iznosa ako se utvrdi administrativna pogreška učinjena od strane Agencije za plaćanja. Ovakva odredba dovodi korisnike u nepovoljan položaj pogreškom treće osobe odnosno Agencije. Ukoliko ovakva odredba mora biti navedena u Pravilniku onda je potrebno puno preciznije definirati uvjete za povrat sredstva kao što su: primjeri administrativne pogreške, rokovi za utvrđivanje pogreške, mogućnosti korisnika u pravovremenom otkrivanju administrativne pogreške i slično.) 7. U vezi članka 35. Pravilnika smatramo da su propisani uvjeti za dobivanje predujma prestrogi. Naime, za mnoge javne isporučitelje vodnih usluga, s obzirom na realne uvjete poslovanja, bit će teško osigurati bankarsku garanciju, odnosno iznaći alternativne izvore financijskih sredstva za tekuće plaćanje radova. Stoga bi Pravilnikom trebalo omogućiti lakše povlačenje sredstva, pa makar uz jači nadzor kako ne bi došlo do zloupotrebe ili nenamjenskog trošenja. Napomena: izmjene postojeće projektne dokumentacije, njezino usklađenje s novim Zakonom o gradnji, postupci dobivanja suglasnosti i dozvola, u cilju udovoljavanja kriterija iz nacrta Pravilnika onemogućava prijavljivanje na natječaje, te korisnicima (Investitorima) donosi nove znatne troškove. Rješavanje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda za naselja manja od 2.000 ES-a, koja se nalaze u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, zakonska je obveza sukladno Zakonu o vodama, Pravilniku o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, i drugim podzakonskim aktima. Fond za ruralni razvoj za sada je jedini fond iz kojeg se mogu sufinancirati takvi projekti čime bi obveznici navedenih propisa lakše ispunili svoje obveze. Djelomično prihvaćen Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova.Prihvaća se prijedlog za članak 12.stavak 4. Prihvatljiv je projekt ukoliko projekt sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji u tipu operacije 7.2.1 zahtjeva dvije ili više građevinskih dozvola, te predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu čime se osigurava funkcionalnost projekta. Navedeni projekt mora biti prijavljen i realiziran u okviru jednog Zahtjeva za potporu, a najviša vrijednost projekta ne smije iznositi više od 1.250.000 eura.
149 Grad Opatija PRAVILNIK Molimo da se pri sastavljanju pravilnika razmotre sljedeće stavke: 1. Za svaki prihvatljivi projekt navesti detaljnu listu prihvatljivih troškova kako bi se projekt mogao što bolje pripremiti i isplanirati 2. Ne ograničiti vrijednost cjelokupne investicijske aktivnosti (1.000.000 eura), jer je za provedbu pojedinih projekata to zaista nedovoljan iznos, već odrediti limit na iznos prihvatljivih troškova po projektu. 3. Vrijednost prihvatljivih općih troškova limitirana je na 20.000 eura, što je premali iznos za naknadu troškova i konzultanata, i projektno-tehničke dokumentacije i dr. Također, sugeriramo da se troškovi pripreme poslovnog plana uključe u sadržaj prihvatljivih općih troškova kao što je navedeno u važećem Pravilniku NN 22/15 za provedbu Mjere 07, jer su na temelju toga te usluge već i ugovorene s konzultantima. 4. Smatramo da bi posebna suglasnost gradskog/općinskog vijeća dodatno administrativno usporila sami proces prijave, a svojim sadržajem je nepotrebna s obzirom da se gradska ulaganja unaprijed moraju osigurati i planirati gradskim proračunom, kojeg također usvaja gradsko vijeće. Također, dodatna nepovoljnost je što navedena suglasnost spada u neprihvatljiv trošak. Djelomično prihvaćen Lista prihvatljivih troškova biti će objavljena uz Natječaj, a uključivati će troškove potrebne za realizaciju prihvatljivih aktivnosti.
150 Općina Tinjan PRAVILNIK PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA MJERU 07 ZA KOJI JE OD 22.10.2015. OTVORENO E-SAVJETOVANJE SA ROKOM DO 6.11.2015. 1. Osnovna primjedba na pravilniku je u stvari na činjenicu da se radi o sasvim novom pravilniku a ne izmjenama i dopunama kako je to bilo najavljeno na stranicama Ministarstva poljoprivrede i da su promjene mnogo veće nego je to bilo najavljeno, a najavljene su bile promjene samo u vezi javne nabave. Pravilnik je usvojen u veljači 2015., nije konzumiran i sada se već piše novi pravilni ali problem nastaje jer je to u 5 do 12 u odnosu na najavljen natječaj po u velikom djelu bitno novim pravilima u odnosu na još uvijek važeći pravilnik. Svi potencijalni korisnici koji pripremaju već godinu i više dana svoje projekte, a od pravilnika objavljenog u NN 22/2015 i po tome još uvijek važećem pravilniku, mogli bi novim pravilnikom doći u situaciju da njihovi projekti ne budu prihvatljivi i da im je cijeli trud i uložen novac uludo utrošen. Predlažemo da se promjene u odnosu na važeći pravilnik usmjere isključivo u promjene koje će se odnositi na javnu nabavu u smislu da ista ne bude obvezujuća prije prijave na natječaj kako je i objavljeno od strane Ministarstva. 2. Čl.3. Lista prihvatljivih troškova je bitan dio pripreme projekta jer bez saznanja o prihvatljivim troškovima teško je kvalitetno pripremati projekte, a kada se natječaj objavi onda je prekasno, odnosno premalo vremena za to. U IPARD-u je lista prihvatljivih troškova bila objavljena uz pravilnik kao jedan od priloga pa ne vidimo razloga da se to i u Programu ruralnog razvoja ne nastavi. Predlažemo da se lista prihvatljivih troškova objavi kao prilog uz Pravilnik. 3. Čl.9. U točki 4) je vrlo restriktivna i ograničavajuća nova norma a to je da je najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu 1.000.000 EUR. Ako smo mi dobro shvatili za projekte u vrijednosti većoj od 1.000.000 EUR-a se zahtjev uopće na bi mogao podnijeti? S time da je u tih 1.000.000 EUR i PDV, znači mogu se prijaviti samo projekti do ukupne vrijednosti 800.000 EUR. Za projekte koje Općina Tinjan planira prijaviti to je prenizak prag (npr. Za projekt vrtića gdje treba izgraditi potpuno novi objekt sa okolišem i svom opremom i pritom zadovoljiti stroge pedagoške standarde; za gradnju vodovodnog ogranka i slično). To bi značilo uzalud bačen novac na dosadašnja projektiranja u skladu sa važećim pravilnikom jer je ovo drastična promjena pred samu objavu natječaja. Smatramo da takve promjene pravila pred sam natječaj općine koje su se na vrijeme pripremale prijavu dovodi u izuzetno nepovoljan položaj. Predlažemo da se u čl. 9. Stavak 4) briše,a isto u drugim tipovima operacija u ovom pravilniku. 4. Čl. 9. U istom članku točke 7) i 8) 9) 10) 11) nisu precizne i do kraja jasne Čl.10. Sa formulacijom da su za Podmjeru 7.2.1. prihvatljivi korisnici samo javni isporučitelji isključuje se JLS. No, JLS imaju poseban interes da pripreme i prijave projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a javni isporučitelji koji su nekad nadležni za sustavi cijelih županija nemaju uvijek interes pripremati i prijaviti projekte u svakoj i najmanjoj općini (sa najmanjim utjecajem na imenovanje njihovih uprava) za razliko od same općine i njenih građana koji imaju najviše interese prijaviti svoje projekte i riješiti probleme u vodoopskrbi ili odvodnji. JLS koja bi prijavila projekt imala bi po realizaciji istoga obvezu prijenosa istoga ekonomskom operateru javnom isporučitelju usluga. Predlažemo da se kao korisnik u Podmjeri 7.2.1. uvrste i jedinice lokalne samouprave s obvezom prijenosa izgrađene infrastrukture na ekonomskog operatera javnog isporučitelja usluga. 5. Čl.12. Za sve Podmjere (ne samo za 7.2.1.) za sve projekte traži se posebna suglasnost gradskoga/općinskoga vijeća . Naime, projekt je već planiran u gradskom/općinskom proračunu i usklađen je sa razvojnom dokumentacijom pa nema potrebe da se na gradskom vijeću po treći puta za isti projekt (ili razvojne projekte) daje posebna suglasnost. Predlažemo da se čl. 12. Točka 9) i 12) brišu. 6. Čl.12. točka 12) U Pravilniku se je ukinuo poslovni plan a uvela se je obaveza davanja suglasnosti sa dokumentom koji ima propisane određene karakteristike studije izvodljivosti (djelom) što se svodi na isto (ili slično). Predlažemo da se ostavi Poslovni plan kako je to definirano u Pravilniku 22/15 Slično Podmjeri 7.2.1 kako je gore navedeno predlažemo da se učine promjene i u Podmjerama 7.2.2. i 7.4.1. tamo gdje je to primjenjivo. Predlažemo kod svakog prihvatljivog projekta/operacije detaljan opis i sva potrebna pojašnjenja šta se i kako financira da ne bude nedoumica i krivoga postupanja, a i proizvoljnih tumačenja. 7. Čl. 21. Točka 4. Formulacija koja se odnosi na obveze potrebe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je nužna već kod dobivanja građevinske dozvole. 8. Čl. 22. Smanjenje priznatih troškova stručnjaka i konzultanata te ukidanje priznavanja troškova poslovnog plana - time se male općine koje nemaju dovoljno kadra i nemaju stručne djelatnike za te poslove, a nemaju ni financijske mogućnosti financirati iz svojih proračuna dovode u nepovoljan položaj u odnosu na bolje stojeće općine i gradove. Također općine i gradovi koji su planirali prijavu na natječaj već su ugovorili usluge sa konzultantima i vanjskim stručnjacima na temelju Pravilnika za mjeru 07 NN 22/2015. Isto tako u svim općim troškovima ne navodi se jedna bitna grupa konzultantskih usluga a to su usluge konzultanta koje se odnose na provedbu i isplatu projekta nakon odobrenja projekta. Predlažemo da se taj dio čl. 12 izmijeni i to na način da se dopuni na način da se dodaju usluge konzultanata za poslovni plan odnosno studiju izvodljivosti potrebnu za suglasnost općinskog/gradskog vijeća u visini od 1% od prihvatljivih troškova a ne više od 10.000 EUR, te da se dodaju troškovi konzultanata za usluge savjetovanja u provedbi projekta do isplate bespovratnih sredstava u visini od 1% od vrijednosti projekta a ne više od 10.000 EUR. Također predlažemo da se usluge konzultanata za pripremu dokumentacije za natječaj ograniče sa maksimalnim iznosom od 20.000 EUR. 9. Čl 23. Neke kriterije odabira je potrebno detaljno objasniti i to: Doprinos ulaganja u poboljšanje stanja vode i zdravstvenoj ispravnosti vode (Ulaganje doprinosi poboljšanju stanja vode i ulaganje doprinosi ispravnosti vode za piće), šta su precizno javni, poslovni, gospodarski i drugi infrastrukturni objekti (za komunalnu infrastrukturu i prometnu infrastrukturu je jasno), šta je to ulaganje na području od strateškog značaja za RH, šta to znači: Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (npr kulturnog centra, groblja, parka ili vrtića) i dali se to misli samo novo zapošljavanje u tim objektima ili neki širi utjecaj na društveno i gospodarsko okruženje koji može rezultirati novim zapošljavanjem, šta znači Doprinos kvaliteti života (potencijalni korisnici) i koja je razlika od Ulaganja u javno dostupnu infrastrukturu otvorenu za sve interesne skupine i za sve pojedince i Ulaganje u multifunkcionalnu društvenu infrastrukturu za javnu uporabu kojom se koristi više od 4 interesne skupine. Predlažemo dodati precizna pojašnjenja svakoga kriterija kako bi korisnici već u pripremi projekata znali na što treba usmjeriti pažnju. Djelomično prihvaćen Vezano za kriterij koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode za piće navedeni kriterij se provjerava u slučaju da projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu (sa ili bez odvodnje). Korisnik će u projektnoj dokumentaciji morati opisati neki od slijedećih stavki kako bi mogao ostvariti bodove po ovome kriteriju: - ako se radi o ulaganju u sustav odvodnje u zonama sanitarne zaštite izvorišta, - prelazak sa nekontroliranog na kontrolirani sustav, - zahvati na vodocrpilištu u cilju poboljšanja kvalitete vode za piće, - ako se postojeći mali vodovod rekonstruira i priključuje većem vodovodu. Bodove za podkriterij vezane uz poboljšanje stanja voda korisnik može ostvariti ako projekt obuhvaća ulaganje u odvodnju (sa ili bez vodoopskrbe). Kod izrade projektne dokumentacije korisnik podnosi zahtjev za podacima o stanju voda Hrvatskim vodama ako problematika utjecaja investicije na stanje voda nije bila predmet studije utjecaja na okoliš odnosno korisnik će morati opisati utjecaj investicije na stanje voda na osnovu odgovora Hrvatskih voda.Lista prihvatljivih troškova biti će objavljena uz Natječaj a uključivati će troškove potrebne za realizaciju prihvatljivih aktivnosti.Najviša vrijednost projekta ograničena je na 1.250.000 EUR. Putem Programa ruralnog razvoja u okviru EPFRR fonda cilj je ulaganje u poboljšanje osnovne ruralne infrastrukture malih razmjera što znači potrebu definiranja infrastrukture malih razmjera u smislu veličine i iznosa projekta. Za sve projekte koji ne mogu ispuniti propisane uvjete provedbenim Pravilnikom na raspolaganju stoje sredstva o okviru ostalih EU fondova. Navedenim odredbama se ne narušava tržišna vrijednost usluga stručnjaka u pripremi i praćenju provedbe projekata odnosno pravilnik za provedbu Mjere 7 nije nadležni podzakonski akt za navedeno. Pravilnikom su određeni najveći mogući iznos koji je prihvatljiv odnosno za koji je moguće ostvariti povrat sredstava unutar Mjere 7 vezan za usluge stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata.
151 Vedran Starčić PRAVILNIK U Pravilniku se ukinuo poslovni plan a uvela se obaveza davanja suglasnosti sa dokumentom koji ima propisane određene karakteristike studije izvodljivosti (djelom) što se svodi na isto (ili slično). Predlažem da se ostavi Poslovni plan kako je to definirano u Pravilniku 22/2015 jer nema potrebe mijenjanja naziva i procedure (zna se tko je nadležan i odgovoran), a što se obveznog sadržaja tiče može se obvezni sadržaj prilagoditi potrebama. Slično Podmjeri 7.2.1 kako je gore navedeno predlažemo da se učine promjene i u Podmjerama 7.2.2. i 7.4.1. tamo gdje je to primjenjivo. Još jedna primjedba je da se radi o sasvim novom pravilniku a ne izmjenama i dopunama kako je to bilo najavljeno. Pravilnik je usvojen početkom 2015., i sada se već piše novi pravilnik neposredno prije natječaja. Postoje potencijalni korisnici koji pripremaju već godinu i više dana svoje projekte, a od pravilnika objavljenog u NN 22/2015 i po tome još uvijek važećem pravilniku te bi mogli sa novim pravilnikom doći u situaciju da njihovi projekti ne budu prihvatljivi i da im je cijeli trud uzaludan. Možda bi bilo bolje da se promjene u odnosu na važeći pravilnik usmjere isključivo u promjene koje će se odnositi na javnu nabavu (kao što je bilo najavljeno). Prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika. Obuhvaćene su izmjene koje se odnose na provođenje javne nabave prije podnošenja prijave na natječaj, predstavljanje potrebnog sadržaja suglasnosti gradskog/općinskog vijeća/, određene nomotehničkim izmjene, promjena pravne osnove Pravilnika obzirom na novi Zakon o poljoprivredi. Izmjenama Pravilnika korisnicima će biti omogućeno podnošenje prijave i bez provedene javne nabave koju će provesti nakon Odluke o prihvatljivosti. U novom nacrtu Pravilnika nisu se izmijenili prihvatljivi korisnici, prihvatljiva ulaganja ni prihvatljivi iznos potpore. 6.ožujka 2015. godine raspisan je prvi natječaj za podmjeru 7.1. u okviru Mjere 7
152 SANJA MAČINKO PRAVILNIK Lista prihvatljivih troškova je bitan dio pripreme projekta jer bez saznanja o prihvatljivim troškovima teško je kvalitetno pripremati projekte, a kada se natječaj objavi onda je prekasno, odnosno premalo vremena za to. U IPARD-u je lista prihvatljivih troškova bila objavljena uz pravilnik kao jedan od priloga pa ne vidim razloga da se to i u Programu ruralnog razvoja ne nastavi. Lista prihvatljivih troškova neka se objavi kao prilog uz Pravilnik. Također neprihvatljivo je da se troškove stručnjaka i konzultanata kao i ukupne konzultantske troškove grubo i drastično ograničava umjesto da se te troškove propusti ocjeni tržišta. Neprihvatljivo je da se ukida naknada za pripremu poslovnog plana a opet se propisuje neka vrsta poslovnoga plana za dobivanje suglasnosti vijeća. Time se male općine koje nemaju svojih stručnih djelatnika za te poslove a nemaju ni financijske resurse dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na bolje stojeće općine i gradove i to nakon što su te općine (neke) već te usluge ugovorile sa konzultantima na temelju Pravilnika za mjeru 07 NN 22/2015. Isto tako u svim općim troškovima ne navodi se jedna bitna grupa konzultantskih usluga a to su usluge konzultanta koje se odnose na provedbu i isplatu projekta nakon odobrenja projekta. Bilo bi dobro da se taj dio čl. 12 izmijeni i to na način da se dopuni na način da se dodaju usluge konzultanata za poslovni plan odnosno studiju izvodljivosti potrebnu za suglasnost općinskog/gradskog vijeća u visini od 1% od prihvatljivih troškova a ne više od 10.000 EUR, te da se dodaju troškovi konzultanata za usluge savjetovanja u provedbi projekta do isplate bespovratnih sredstava u visini od 1% od vrijednosti projekta a ne više od 10.000 EUR. Bilo bi dobro i da se usluge konzultanata za pripremu dokumentacije za natječaj ograniče sa maksimalnim iznosom od 20.000 EUR. Nije prihvaćen Sadržaj suglasnosti prema navedenim stavkama sadrži elemente poslovnog plana u pojednostavljenom obliku te ukratko opisuje projekt i njegovu opravdanost u kontekstu potreba i prioriteta jedinice lokalne samouprave i njenih stanovnika. Navedenim odredbama se ne narušava tržišna vrijednost usluga stručnjaka u pripremi i praćenju provedbe projekata odnosno pravilnik za provedbu Mjere 7 nije nadležni podzakonski akt za navedeno. Pravilnikom su određeni najveći mogući iznos koji je prihvatljiv odnosno za koji je moguće ostvariti povrat sredstava unutar Mjere 7 vezan za usluge stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata.
153 Adria Bonus d.o.o. PRAVILNIK 1. Osnovna primjedba na pravilnik je u stvari na činjenicu da se radi o sasvim novom pravilniku a ne izmjenama i dopunama kako je to bilo najavljeno na stranicama Ministarstva poljoprivrede i da su promjene mnogo veće nego je to bilo najavljeno, a najavljene su bile promjene samo u vezi javne nabave. Pravilnik je usvojen u veljači 2015., nije konzumiran i sada se već piše novi pravilni ali problem nastaje jer je to u 5 do 12 u odnosu na najavljen natječaj po u velikom djelu bitno novim pravilima u odnosu na još uvijek važeći pravilnik. Svi potencijalni korisnici koji pripremaju već godinu i više dana svoje projekte, a od pravilnika objavljenog u NN 22/2015 i po tome još uvijek važećem pravilniku, mogli bi novim pravilnikom doći u situaciju da njihovi projekti ne budu prihvatljivi i da im je cijeli trud i uložen novac uludo utrošen. Predlažem da se promjene u odnosu na važeći praviilnik usmjere isključivo u promjene koje će se odnositi na javnu nabavu u smislu da ista ne bude obvezujuća prije prijave na natječaj kako je i objavljeno od strane Ministarstva. Primljeno na znanje Obuhvaćene su izmjene koje se odnose na provođenje javne nabave prije podnošenja prijave na natječaj, predstavljanje potrebnog sadržaja suglasnosti gradskog/općinskog vijeća/, određene nomotehničkim izmjene, promjena pravne osnove Pravilnika obzirom na novi Zakon o poljoprivredi. Izmjenama Pravilnika korisnicima će biti omogućeno podnošenje prijave i bez provedene javne nabave koju će provesti nakon Odluke o prihvatljivosti. U novom nacrtu Pravilnika nisu se izmijenili prihvatljivi korisnici, prihvatljiva ulaganja ni prihvatljivi iznos potpore. 6.ožujka 2015. godine raspisan je prvi natječaj za podmjeru 7.1. u okviru Mjere 7
154 Miloš Maksimović PRAVILNIK Da li postoji neki razlog za ograničavanje broja stanovnika na 5.000 za Podmjere 7.2.2 i 7.4? Moja općina, po popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 5.056 stanovnika što nas svrstava u neprihvatljive prijavitelje iako bismo provedbom projekata iz tih podmjera znatno doprinijeli razvoju općine. Primljeno na znanje S obzirom na definiciju ruralnog prostora za potrebe Programa ruralnog razvoja, i to u pravcu pokrivanja većeg broja naselja prihvatljivih za korištenje potpore određena je granica od 5.000 stanovnika. Ova granica prema popisu stanovništva od 2011 godine najvećem broju JLS omogućava korištenje spomenute mjere za njihova rubna, a samim time i manje razvijena naselja koja se u tom slučaju mogu tretirati kao ruralna neovisno o razvijenosti same JLS kojoj pripada naselje.