Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 15. U članku 224. stavku 1. riječi: „od 30.000,00 do 300.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 3.980,00 do 39.810,00 eura“. moj prijedlog je da se zamjeni riječima od 5000,00 do 50 000,00 € (eura). U stavcima 2. i 3. riječi: „od 4000,00 do 10.000,00 kuna“ zamjenjuje se riječima: „od 530,00 do 1.320,00 eura“. moj prijedlog je da se zamjeni riječima od 1000,00 € do 10 000,00 € (eura) Nije prihvaćen Člankom 15. ovoga Nacrta prijedloga zakona se u članku 224. stavcima 1., 2. i 3. važećeg Zakona o vodama samo zamjenjuju iznosi u kunama s iznosima u eurima kako bi se osigurala prilagodba hrvatskoga zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, slijedom čega će se na dan uvođenja eura, odnosno 1. siječnja 2023. sukladno Odluci Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. (SL L 187, 14.7.2022.), iznosi u kunama zamijeniti iznosima u eurima.
2 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 7. Predlaže se pojasniti pravni status građevina iz stavka 1. točke 4. odnosno iz stavka 1. točke 5. , a s tim u vezi i poslove upravljanja iz stavka 5. Također, skrećemo pozornost i na činjenicu kako je u praksi teško osigurati zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na slavinama iz razloga iznimno male potrošnje po istima. Nije prihvaćen Sukladno članku 7. ovoga Nacrta prijedloga zakona javne slavine koje su na sustavu javne vodoopskrbe, kao i javni zdenci, javne crpke i druge slične građevine koje nisu na sustavu javne vodoopskrbe su građevine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave je dužna osigurati zdravstvenu ispravnost vode na tim građevinama sukladno posebnim propisima o vodi za ljudsku potrošnju.
3 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, Članak 7. Nacrt prijedloga u članku 7. stavku 1. točke 1. i 2. upućuje, potpuno ispravno, na primjenu zakona kojim se uređuju vodne usluge. Isti princip primjene zakona kojim se uređuju vodne usluge treba primijeniti i na ostale točke, osobito točke 4. i 5. istog stavka. Javni isporučitelji odgovaraju za funkcionalnost sustava javne vodoopskrbe i kvalitetu vode u sustavu do mjesta isporuke usluge – na vodomjeru, a što je definirano i čl. 3. st. 1. t. 5. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19, dalje ZoVU). Dakle javna slavina iz točke 4. nije dio javne vodoopskrbne mreže za koju bi odgovarao javni isporučitelj vodnih usluga, pa time ne može biti odgovoran za funkcionalnost niti za kvalitetu vode na javnoj slavini. Nastavno, obzirom da pitanje naplate potrošnje vode na javnim slavinama nije uređeno zakonskom regulativnom isto bi trebalo pobliže odrediti ovim ili drugim člankom. Polazna osnova bi trebao biti čl. 3. st. 1. t. 6. ZoVU-a te je potrebno isto odvojiti od pitanja koje samostalno uređuje JLS u stavku 2. Zaključno, javne slavine bi trebale imati ugrađene vodomjere, mjesto ugradnje vodomjera je mjesto isporuke usluge, mjesto razgraničenja odgovornosti i mjesto nastanka troška. Javne slavine bi tako imale isti status mjesta nastanka troška po očitanoj količini vode s ugrađenog vodomjera kao i ostale građevine i nekretnine u vlasništvu JLS koje su priključene na sustav javne vodoopskrbe. Sve navedeno pogotovo vrijedi za točku 5. te u tom smislu predlažemo izmjenu stavka 5. na način da JLS može svojim odlukama poslove upravljanja građevinama iz st. 1. t. 4. prenijeti na javne isporučitelje ili treće osobe, a građevine iz st. 1. t. 5. na treće osobe. Ovdje je potrebno napraviti razliku jer javni isporučitelj upravlja sustavom javne vodoopskrbe kao i javne odvodnje kao djelatnostima zbog kojih je osnovan (čl. 4. ZoVU), a javni zdenac, javna crpka i druge slične građevine koje nisu na sustavu javne vodoopskrbe tu ne pripadaju. Pri tome odredba o „naknadi troškova upravljanja“ iz stavka 5. ovog članka ne može biti ekstenzivno tumačena na način da ekskulpira javne isporučitelje od prekršajne i možebitne kaznene odgovornosti za zdravstvenu neispravnost vode iz ovakvih nepouzdanih izvora niti za posljedice koje mogu proizaći iz zdravstvene neispravnosti te vode. Stoga predlažemo izmjenu članka 7. nacrta prijedloga ZIDZoV, na način da se zakonom jasno utvrdi obveza JLS za postavljanje, upravljanje i održavanje javnih slavina, javnih zdenaca i sl., kao i odgovornost za kvalitetu vode u njima. Nije prihvaćen Člankom 7. ovoga Nacrta prijedloga zakona javne slavine koje su na sustavu javne vodoopskrbe, kao i javni zdenci, javne crpke i druge slične građevine koje nisu na sustavu javne vodoopskrbe su građevine u vlasništvu su jedinica lokalne samouprave. Naime, kao što i sami konstatirate, javna slavina nije dio sustava javne vodoopskrbe, što znači da za istu nije odgovaran javni isporučitelj vodnih usluga, već je odgovorna jedinica lokalne samouprave. Trošak vode iz javnih slavina ne može se pokrivati iz cijene vodne usluge, jer se ne radi o vodnoj usluzi, već se taj trošak pokriva iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave je dužna osigurati zdravstvenu ispravnost vode na tim građevinama sukladno posebnim propisima o vodi za ljudsku potrošnju. Napominjemo da su i do sada troškove gradnje, održavanja i osiguranja zdravstvene ispravnosti vode iz javnih slavina osiguravale jedinice lokalne samouprave.
4 Grga K. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA Molim odgovor na pitanje: moraju li se rokovi navedeni u Zakonu o vodoma poštivati ili ne odnosno što ukoliko se isti ne poštuju, postoji li stegovna, prekršajna ili kaznena mjera za nepoštovanje rokova te ukoliko postoji na koji način se te mjere provode? Primljeno na znanje Člankom 16. ovoga Nacrta prijedloga zakona dodane su prekršajne odredbe za neizvršenje obveza propisanih ovim Zakonom. Navedenim člankom propisuju se novčane kazne za prekršaj, i to: prekršajno odgovornoj pravnoj osobi, odgovornoj osobi u pravnoj osobi i fizičkoj osobi.
5 Grga K. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Molim obrazloženje na koji način će se utvrditi odgovornost i pimjereno sankcionirati odgovorne za brojne nepravilnosti - primjer "sukoba studija" koje nadležno ministarstvo usvaja čim se ukaže neki sumnjivi interes; konkretno studija najveće investicije ove države, a time i HEP-a u projektu "HES Kosinj/Senj 2"; tom od ministarstva prihvaćenom studijom utjecaja na okoliš se garantira čistoća vode koja će se akumulirati tim projektom te potpuno suprotna studija o potrebi zahvaćanja vode s izvora rijeke Gacke zbog budućeg zagađenja koje će nastati akumuliranjem vode na području jezera "Kosinj2". Znači li time kako samo ministarstvo ruši već prihvaćenu studiju HEP-a te će pod hitno zaustaviti najznačajniji projekt u RH?! Realno radi se o "naručenoj studiji" pod mentorstvom g. Gašparovića i gđe Kos koja ne prikazuje činjenično objektivno stanje, a na što ukazuju suprostavljeni zaključci navedenih studija, a radi se i o krivotvorenju i lažiranju dokumenatcije. Kako je moguće da g. Gordan Gašparović (Hrvatske vode - VGI Rijeka) te osoba koja je zadužena za nadzor nad njegovim radom (gđa Elizabeta Kos) aktivno rade protivno zakonima i propisima, lažiraju dokumenate, prikrivaju informacije, naručuju studije kojima se lažno prikazuju podaci, prekoračuju ovlasti, neizvršavaju dužnosti, nezakonito i netransparentno raspolažu namjenskim sredstvima itd.?! Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na Nacrt prijedloga zakona, a na uvredljive i irelevantne komentare koji su neutemeljeni predlagatelj ovoga Zakona ne odgovara.
6 Grga K. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovim izmjenama i dopuna uređuju se određeni rokovi te donose novi za postupanje pojedinih upravnih tijela, jedinica lokalne samouprave i sl. te molim odgovor na pitanje: jesu li ti rokovi navedeni U Zakonu o vodama obvezujući ili su instruktivne naravi? Primljeno na znanje Svi rokovi iz ovoga Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama su obvezujući.