Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. Na temelju članka 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi Postupak prodaje bilo kojeg vlasništva ili suvlasništva državne imovine treba zadovoljiti minimalne kriterije koji će osigurati očuvanje vlasništva građana tj. njegove vrijednosti prilikom prodaje, a što ovaj predloženi pravilnik ne pruža, dapače po ovom prijedlogu pogoduje se određenim osobama, a koje su uglavnom već prethodno bili u povlaštenom položaju radi kojeg su dobili nepripadajuće koristi unatoč kojima nisu izvršili niti minimalne obveze. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na kometarima
2 Grga K. Na temelju članka 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi, PRAVILNIK Traži se tumačenje koje je dostavljeno ministarstvu, a na koje nije odgovoreno te glasi: Na zemljišta u čijem vlasništvu se odnosi st. 4. čl. 83. Zakona o poljoprivrednom zemljištu? Odnosno može li se predmetni stavak tumačiti zasebno bez konteksta u odnosu na ostatak članka i predmetnog poglavlja te se time ograničiti ustavom zajamčeno pravo vlasništa, a koje se odnosi na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu ili suvlasništvu FIZIČKIH osoba? Čitajući s razumijevanjem prethodne stavke tog članka pretpostavlja kako se isto odnosi na POLJOPRIVREDNO zemljište u VLASNIŠTVU DRŽAVE. Međutim, neki službenici zaposleni u upravnim odjelima pretpostavljaju kako se taj stavak može tumačiti zasebno te vrijediti za svo zemljište pa tako i za ona koja su u vlasništvu ili suvlasništvu fizičkih osoba tj. "izvući iz konteksta" navedeni stavak iz smisla cijelog članka i poglavlja predmetnog zakona, a koji se odnosi na ZEMLJIŠNI FOND (poljoprivredno zemljište u vlasništvu države). Primljeno na znanje Odredbe članka 83. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) odnose se na ograničenja u svezi dijeljenja odnosno parcelacije čestica poljoprivrednog zemljišta i navedeno nije predmet ovog Pravilnika
3 Grga K. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 1. Ministarstvo poljoprivrede koje predlaže ovaj pravilnik, nedavno je predložilo i program komasacije zemljišta. Dakle namjera je prvo prodati zemljište u vlasništvu RH, a kasnije to zemljište bi se komasiralo što nema nikakve logike niti je korektno. Zar RH odnosno netko u njeno ime ima pravo provoditi komasaciju i slične projekte (koliko god altruistični bili) dok naša država RH (da ne bilo zabune ❤️🇭🇷) odgađa povjerenje u z.k.; nažalost s pravom jer bi nas tj. državni proračun tj. našu državu dovelo do propasti ukoliko bi sudovi pravedno sudili (tome ipak treba težiti, a ne nasilju institucija nad ustavnim pravima građana). Preduvjet je uređena pravna država koji garantira ispravno postupanje sudionika, a o čemu ovisi krajnji rezultat koji mora biti pravedan i jednako povoljan za sve. Iz prethodne rečenice je jasno kako bi isto trebalo sačekati barem cca 10 godina (dok god postupci uređenja imovinsko-pravnih odnosa gdje nema spora traju cca 10 godina, a gdje ima i po 30 godina) urbana komasacija bi mogla biti "zlatna" za špekulante, a tada znamo kako na drugom kraju jednadžbe završavaju "obični" građani (čitaj 99%). Dok se ne rješi zadnje društveno vlasništvo RH se ne može pretpostavljati funkcionalnom pravnom državom jer nije u stanju provesti vlastite odredbe koje isto uređuju, a propisane su kao obveza provedbe koja je trebala završiti pred 25 godina (strašna spoznaja kad znamo koliko je toga u društvenom vlasništvu ili bi ex lege trebalo biti te kako VEĆINA društvenog vlasništva nije uređena). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima Navedeno nije predmet ovog pravilnika
4 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. U stavku (1) iza "prodaju" brisati točku (.) i dodati : " i sadrži popis katastarskih čestica koje su predmet Javnog natječaja za prodaju sa pripadajućom površinom, načinom uporabe i početnom cijenom " Nije prihvaćen Navedeno sadržajno ne pripada odredbi čl.2. Pravilnika već proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu
5 Grga K. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Ministarstvo je više puta davalo u natječaj za prodaju ili za korištenje zemljište koje je bilo u stvarnom vlasništvu ili suvlasništvu fizičkih osoba te za koje je pred nadležnim sudovima bio pokrenut postupak uređenja vlasništva. Većinom puta su o istom bili obaviješteni i djelatnici ministarstva koji su obavijest zanemarili. To je prekoračenje ovlasti, a na koje ministarstvo nije reagiralo niti stegovno kaznilo isto. Dakle, radi se o nasilju institucije (ministarstvo) nad građanima! Dakle, ovim pravilnikom potrebno je osigurati kako se isto ne bi ponovilo i ubuduće te obvezna dokumentacija treba biti i potvrda kako za predmetnu česticu nije pokrenut sudski postupak parnične ili izvanparnične naravi. Osim navedenog, potrebno je propisati dostavu svu dokumentaciju koju treba prikupiti fizička osoba prilikom otkupa npr. građevinskog zemljišta u vlasništvu države. Naravno treba se pobrinuti i kazenom postupanju prema odgovornima za prekoračenje ovlasti kako ne bi došlo do rasprodaje i pogodovanja. Primljeno na znanje Predmet javnog natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta može biti samo poljoprivredno zemljište za koje je sređeno zemljišno-knjižno stanje. Nadalje, pitane otkupa građevinskog zemljišta nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i nije predmet ovog Pravilnika.
6 Grga K. Članak 2., Članak 3. Iz navedenog prijedloga očito je pogodovanje određenim pojedincima koji će unaprijed biti obaviješteni o raspisanom natječaju. Rok treba biti minimalno 90 dana, a natječaj mora biti minimalno oglašen na stranicama ministarstva poljoprivrede, ministarstva nadležnog za državnog imovinu, mrežnim stranicama lokalne samouprave te objavljeno u tisakanom izdanju dnevnih novina koje su imale najveću nakladu u godini koja prethodi natječaju, a koje nisu prestale s dnevnim izdavanjem. Nadalje, svaka lokalna jedinica mjesec dana prije godine u kojoj namjerava prodavati predmetno zemljište mora u tim istim dnevnim novinama objaviti namjeru prodaje te prikupljanje e-pošte svih zainteresiranih, a kojima se danom objave mora dostaviti predmetni natječaj na e-poštu kao i svim registriranim OPG-ima na području te jedinice lokalne samouprave. Naime, takva vrsti objave tj. oglašavanja se jedino može smatrati minimalnim primjerenim oglašavanjem, a što je obveza bilo koga tko prodaje bilo koju državnu imovinu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na objavu javnog natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na način da javni natječaja za prodaju bude objavljen osim na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede
7 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Vezano za čl. 60., st. 2. i st. 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18. 98/19, 57/22) treba definirati da Sudionici javnog natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta koji su fizičke osobe i pravne osobe kojima su stvarni vlasnici iste fizičke osobe smatraju "jednim kupcem", kako bi se zaštitili interesi Republike Hrvatske, a sukladno članku 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19). Potrebno je definirati da li će se, tko će, kada i kako provjeravati istinitost navedenih Izjava. Osim gore navedenog u Izjave predlažemo iza "potvrda Porezne uprave ..." dodati : - izjavu da državno poljoprivredno zemljište ne koristi bez valjane pravne osnove Nije prihvaćen Navedeno je u suprotnosti s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U odnosu na provjeru istinitosti navoda u izjavi sudionika javnog natječaja za prodaju poljoprivredno zemljišta u vlasništvu države isti će se provjeravati u slučaju sumnje u istinitost navoda u izjavi i ukoliko je sudionici dao lažne navode u izjavi ugovor će se raskinuti (isto je sadržano u tekstu izjave).
8 Grga K. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Na mrežnim stranicama ministarstva poljoprivrede, ministarstva nadležnog za državnu imovinu te jedinicama lokalne samouprave moraju biti objavljeni ugovori te način sklapanja prodaje za svako zemljište najmanje dvije godine od dana sklapanja ugovora čime bi se osigurao minimum neophodne trasparentosti prodaje državne imovine te barem djelomično izbjegla namjera pogodovanja pojedincima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Isto nije predmet ovog Pravilnika
9 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) nije propisano način obračuna naknade za mirni posjed, te stoga nije moguće ustvrditi da li je ili nije netko podmirio sve obveze od isteka Ugovora do raspisivanja javnog natječaja. (* Definirano je korištenje bez prava, iznos u dvostrukom iznosu zakupa i predaja posjeda, što nije primjenjivo u kontekstu ovog članaka, jer bi se Sudionik natječaja smatrao da je postupku predaje posjeda i ne bi bio prihvatljiv Prijavitelj opp.) Predlažemo definirati : 1. osnovicu za obračun naknade za mirni posjed (prijedlog: Ugovor) 2. definirati rokove za obračun naknade za mirni posjed te obračun u razmjernom dijelu do predaje posjeda 3. definirati rok za plaćanje navedene naknade i uvjet za prihvatljivost Ponuditelja s tim u svezi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
10 Grga K. O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Priličan problem je zemljište koje je dijelom u vlasništvu drugih (uglavnom fizičkih osoba), a koja zbog sporosti upravnih i sudskih tijela traju i desetke godine. Zadnjom izmjenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, određeni službenici u upravnim tijelima izmjenjeni st. 4. čl. 83. Zakona o poljoprivrednom zemljištu tumače bez konteksta u odnosu na ostatak članka i predmetnog poglavlja te onemogućavaju ili odbijaju postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te ograničavaju ustavom zajamčeno pravo vlasništa, a koje se odnosi na raspolaganje zemljištem u vlasništvu ili suvlasništvu FIZIČKIH osoba? Kako bi se isto spriječilo Državna geodetska uprava te ovlaštene osobe koje sudjeluju u postupcima uređenja vlasničkih odnosa su tražili nedvojbeno tumačenje te odredbe iz st. 4. čl. 83. Zakona o poljoprivrednom zemljištu tj. odnosi li se ista na vlasništvo/suvlasništvo fizičkih osoba, a ne država (što je protivno kontekstu članka i prethodnog stavka pa i cijele glave V. predmetnog zakona koji se odnosi na ZEMLJIŠNI FOND u vlasništvu države). Primljeno na znanje Odredbe članka 83. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) odnose se na ograničenja u svezi dijeljenja odnosno parcelacije čestica poljoprivrednog zemljišta i navedeno nije predmet ovog Pravilnika
11 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, OBRAZAC 1. iza "platio/la sve obveze ..." dodati stavak: - da ne koristim državno poljoprivredno zemljište bez valjane pravne osnove stavak - da sam na području Republike Hrvatske do sada kupio/la poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske: - kao fizička osoba ________________ha - kao stvarni vlasnik pravne osobe : naziv pravne osobe _____________ ukupno _______ha ..... ... dodati retke ukoliko ima više pravnih osoba kojima je ista fizička osoba stvarni vlasnik sukladno definiciji : Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19) Nije prihvaćen Predloženo nije u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
12 Grad Novska O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 1. Može se odrediti jedan ponuditelj, te prema tome preformulirati tablicu u dijelu:" najpovoljniji ponuditelj" U skladu s člankom 64. st. 2. Zakona, nije poznato na koji način će se odrediti najpovoljniji Ponuditelj ukoliko više Ponuditelja iz točke 2. Vlasnik graničnog zemljišta odgovara uvjetima i svi izjave da će prihvatiti najvišu cijenu. Nije prihvaćen U tablici 1. je već navedeno “najpovoljniji ponuditelj” Način odabira najpovoljnijeg ponuditelja propisan je Zakonom i to na način: “Fizička ili pravna osoba ostvaruje pravo prvenstva na javnom natječaju za prodaju prema utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je za to poljoprivredno zemljište ponudio bilo koji od ponuditelja iz istog redoslijeda prava prvenstva. (3) Ako nema ponuditelja iz stavka 1. ovoga članka, najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji ispunjava uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju, a ponudio je najvišu kupoprodajnu cijenu. (4) Ako je više ponuditelja iz stavka 3. ovoga članka ponudilo istu kupoprodajnu cijenu, provodi se javno nadmetanje, a najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.