Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Božica Horvat NACRT PRIJEDLOGA GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2016. GODINE, Pregled najvažnijih statističkih aktivnosti i razvojnih projekata usmjerenih na unaprjeđenje statističkog sustava Republike Hrvatske u 2016. Pohvale DZS-u za objavu ovog dokumenta te omogućavanje komentiranja cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti. Dokument pruža vrlo kvalitetan uvid u podatke koji će korisnicima biti dostupni u budućnosti. S obzirom da se često susrećemo s teškom dostupnošću pojedinih podataka na regionalnoj i lokalnoj razini, predlažem da razmotrite objavu rezultata istraživanja / prikupljanja podataka na razinama nižoj od nacionalne gdje god je to moguće. Ovaj se prijedlog osobito odnosi na istraživanja/prikupljanja koja se provode na godišnjoj razini i u koje se temelje na podacima vaših područnih jedinica. Isto tako, predlažem da se svi podaci koji se planiraju objaviti na NUTS 2. razini, objave i na razini županija s obzirom da se Hrvatska sastoji od samo dvije regije NUTS 2. razine, koje su neujednačene površinom i brojem stanovnika, a istodobno obje obuhvaćaju relativno heterogeni teritorij. Popis istraživanja / prikupljanja podataka za koje smatram da bi ih bilo osobito korisno objaviti na razini županija ili nižoj razini: 1.02-I-3 - Anketa o radnoj snazi (ARS) 1.02-I-4 - Istraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM) 1.03-I-13 - Istraživanje o strukovnom osposobljavanju u poduzećima 2015. 1.03-I-14 - Istraživanje o obrazovanju odraslih 1.05-I-2 - Istraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu 1.06-I-1 - Anketa o dohotku stanovništva (ADS) 1.06-I-2 - Anketa o potrošnji kućanstava (APK) 1.07-N-II-1 - Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina) 2.01-II-3 - Regionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu 2.06-N-I-1 - Indeks potrošačkih cijena 2.06-II-1 – Indeks cijena stambenih nekretnina 3.01-II-1 - Strukturno-poslovne statistike poduzeća (SPSPod) 3.04-I-4 - Tromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu (PG/T-11) – ako je moguće objaviti rezultate na razini gradova i općina 3.05-I-2 - Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2015. 4.01-I-1 - Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva – stanje 15. kolovoza (PO-32) 4.01-I-2 - Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva – stanje 10. studenoga (PO-33) 4.01-I-3 - Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina (PO-34) 4.01-I-4 - Godišnji izvještaj o stočarstvu poljoprivrednih gospodarstava (poslovni subjekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) (PO-51) 4.02-I-1 - Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (PO-22/STR) 4.05-II-1-Godišnji izvještaj o promjenama u površini šuma pravnih osoba i šuma u osobnom vlasništvu 4.05-II-3 Lovstvo 4.06-II-1 Godišnji izvještaj morskog ribarstva 4.06-II-2 Godišnji izvještaj o slatkovodnom ribarstvu 5.02-II-1 Godišnji izvještaj o zaštićenim područjima (POD-1) 5.03-I-1 Godišnji izvještaj o korištenju i zaštiti voda od zagađivanja u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi električnom energijom, plinom i vodom (VOD-1) 5.03-I-2 Godišnji izvještaj o javnoj vodoopskrbi (VOD-2V) 5.03-I-2 Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji (VOD-2K) 5.06-I-1 Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju (IR) 5.07-I-1 Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima (IKT-POD) u 2016. 5.07-I-2 Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca (IKT-DOM) u 2016. 5.07-II-2 Godišnje istraživanje o elektroničkim komunikacijskim uslugama 5.07-II-4 Godišnje istraživanje o poštanskim uslugama 5.09-I-4 Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu (IDU-OK) – probno Također, predlažem da, ako je moguće, u Provedbeni plan uključite nazive publikacija u kojima će pojedina istraživanja / prikupljanja podataka biti dostupna korisnicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sugestijama i komentarima na dokument Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine. Ovim bismo Vas putem željeli obavijestiti da većina aktivnosti koje navodite predstavlja istraživanja čije je provođenje propisano EU propisima, a čije je rezultate Državni zavod za statistiku dužan prikupiti, objaviti i dostaviti Eurostatu uglavnom na NUTS 2 razini. Proračunska ograničenja i ograničenja u pogledu administrativnih kapaciteta postavljaju stroge zahtjeve za učinkovitošću pri prikupljanju i obradi podataka, te je stoga širenje opsega razine objavljivanja rezultata za navedena istraživanja vrlo teško. To se posebice odnosi na aktivnosti za koje se podaci prikupljaju putem anketa, kod kojih bi se za objavu rezultata na nižoj teritorijalnoj razini zahtijevala provedba istraživanja na dvostruko većem uzorku, što bi udvostručilo i troškove. Što se tiče uključivanja naziva publikacija u kojima će rezultati istraživanja biti objavljeni u Nacrt, na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku dostupan je aktualni Program publiciranja u kojem je moguće pronaći informacije o publikacijama koje Državni zavod za statistiku objavljuje s detaljnim pregledom izdanja planiranih do lipnja 2016. ovisno o završetku obrade pojedinog statističkog istraživanja.
2 Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2016. GODINE, Pregled najvažnijih statističkih aktivnosti i razvojnih projekata usmjerenih na unaprjeđenje statističkog sustava Republike Hrvatske u 2016. Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014), čl. 49. st. 3. i 4. definirana je obveza izvještavanja županija i velikih gradova o rezultatima provođenja županijske razvojne strategije odnosno strategije razvoja urbanog područja najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu. Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe od 30. rujna 2015. godine u dodatku 2. Indikativan sadržaj analize stanja i dodatku 3. Prijedlog pokazatelja za praćenje provedbe definirana je obveza prikupljanja čitavog niza pokazatelja, a dio njih nije obuhvaćen statističkim istraživanjima. U tijeku je izrada čitavog niza strategija razvoja gradova i općina na području Zagrebačke županije (kao i na području cijele Republike Hrvatske) gdje je također potrebno prikupiti niz podataka za ocjenu analize stanja grada/općine, te praćenja niza pokazatelja provedbe usvojenih strategija razvoja gradova/općina. Smatramo da je potrebno kod razine objavljivanja rezultata proširiti taj opseg i na nivo županija, gradova i općina (kao primjer statističko istraživanje pod oznakom 1.03-I-8 odnosno 1.03-I-11) na čitavom nizu planiranih statističkih istraživanja za koje se provodi javna rasprava. Također potrebno bi bilo uskladiti rokove objavljivanja rezultata za prošlu godinu, a vezano za obvezu županija i velikih gradova o dostavi izvješća Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije do 31. srpnja tekuće godine za proteklu godine. Predlažemo da se organizira radni sastanak predstavnika Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te regionalnih koordinatora (koji su zaduženi za izradu županijskih razvojnih strategija i izvješća o provođenju županijskih razvojnih strategija), kako bi se uskladio opseg prikupljanja (razine objavljivanja) podataka Državnog zavoda za statistiku, način i ovlaštenja za njihovo korištenje, te rokove za objavu podataka Državnog zavoda za statistiku, a vezano za rokove izvještavanja prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje