Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vitomir Begović PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 12. Svijet se mijenjaj a time i načim rada, obrazovanja, ispita, ….. Budući je Ministarstvo pravosuđa i uprave najavilo novi sustav polaganja državnog ispita, koje bi se trebalo odvijati isključivo elektroničkim putem,logično je da se to slijedi i uvede i u ovom slučaju. Ministarstvo je naglasilo da je „sadašnji način polaganja državnog ispita potpuno zastario, a temelji se na usmenom ispitivanju službenika, pri čemu je ispitivanje neujednačeno,kao i sustav ocjenjivanja,…. „. O nepotrebnim troškovima da se i ne govori. Prema tome, umjesto usmenog uvesti elektronički način ispita (brzo, bez dodatnih troškova, bez gubljenja vremena kandidata i članova komisija, pravično, transparentno, ujednačeno,…). Nije prihvaćen Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike trenutno nema tehničke preduvjete za održavanje stručnih ispita elektroničkim putem. Svakako će se u budućnosti razmatrati predložena mogućnost prelaska na online ispite.
2 J.K. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Dosadašnjim postupanjem nadležnog Ministarstva je došlo do povrede ustavnih odredbi kojima se štite ljudska prava (odredba čl. 14. st. 2. Ustava, koji glasi: „Svi su pred zakonom jednaki“, odredbe članka 55. st. 1. Ustava, u kojoj se navodi da svatko ima pravo na rad i slobodu rada, a stavkom 2. istog članka je određeno da svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost), upravo iz razloga što se Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stranih stručnih kvalifikacija (NN, broj: 82/15, 70/19 i 47/19) koji je na snazi od srpnja 2019. ne primjenju jedinstveno, nego se od 8. studenog 2021. mijenja tumačenje pojma stručne i obrazovne kvalifikacije, pa i sama Hrvatska komora socijalnih radnika tijekom 2020. godine, a izdaje rješenja kojima se postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija obustavlja iz razloga što ne postoje zakonske pretpostavke za vođenje tog postupka, dalje navodeći kako slijedi: „...utvrđeno je da podnositeljica zahtjeva nema stečenog stručnog iskustva u obavljanju regulirane profesije – socijalni radnik, odnosno da stručnu kvalifikaciju nije stekla izvan Republike Hrvatske. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stranih stručnih kvalifikacija (NN, broj: 82/15, 70/19 i 47/19) se ne primjenjuje na osobe koje su stekle obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, a radno iskustvo u Republici Hrvatskoj s obzirom na to da stručna kvalifikacija nije inozemna, već je stečena stručnim usavršavanjem i radom u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, temeljem čl. 46 Zakona o Općem upravnom postupku (NN, broj: 47/09) ne postoje pravne pretpostavke za daljnje vođenje postupka, te je riješeno kao u izreci ovog rješenja.“ Molimo nadležno Ministarstvo da se prilikom donošenja ovog pravilnika pridržava i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, koja je objavljenja u Narodnim novinama, a radi se o odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1026/2008 od 3. prosinca 2009. (NN 3/10 - Sadržaj navedene odluke se može provjeriti na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2010_01_3_88.html) Nadalje, čak i ako bi se uzelo u obzir novo tumačenje stručne inozemne kvalifikacije, te svrstavanje studenata Filozofksog fakulteta Studija socijalnog rada Sveučilišta u Mostaru u skupinu definiranu čl. 13. st. 1. točkom e) koja glasi: razina E dokazuje se javnom ispravom kojom se potvrđuje završetak programa na razini poslijesrednjoškolskog obrazovanja, u trajanju od najmanje četiri godine, ili istovjetnog trajanja kad se odvija povremeno, koji može biti izražen ECTS bodovima, stečenima na visokom učilištu i što uključuje, kada je primjenjivo, stručno osposobljavanje kao obvezni dio tog programa. Naglašavamo da je stručno osposobljavanje kao obvezni dio obrazovnog programa Filozofskog fakulteta Studija socijalnog rada Sveučilišta u Mostaru provedeno u RH sukladno pozitivnom pravu RH, stoga smatramo da je upravo Studij socijalnog rada pri Sveučilištu u Mostaru treba biti iznimka, jer malo je vjerojatno da igdje u Europi postoji situacija slične međudržavne suradnje institucija i sveučilišta, a sve obzirom da su odnosi BiH i RH specifično povezani i neraskidivi. Ako smo prilikom tog stručnog osposobljavanja zadovoljili na jednak način kao studenti socijalnog rada koji se obrazuju u RH, ne vidimo razlog za diskriminaciju i podvođenje naše stručne kvalifikacije pod inozemnu jer bi se u ovom slučaju radilo o tuzemnom stručnom osposobljavanju. Stoga, tražimo da se ovim pravilnikom ključno pitanje uredi na nediskriminatoran način, a naš prijedlog glasi: Članak 7. (1) Pripravnički staž obavlja se u punom radnom vremenu i u pravilu bez prekida. (2) U slučaju kada osoba ima priznatu inozemne stručnu kvalifikaciju uz određenu obvezu dodatnog osposobljavanja radi stjecanja odgovarajućih kompetencija pod nadzorom kvalificiranog stručnjaka, obveze određene rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije može izvršiti za vrijeme trajanja pripravničkog staža. (3) Glavni stručni voditelj dužan je pratiti izvršenje određenih obveza iz stavka 2. ovoga članka i izvijestiti nadležnu komoru koja je donijela rješenje i odgovornu osobu poslodavca iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika o njihovom izvršenju ili neizvršenju bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od isteka određenog roka za njihovo ispunjenje. (4) Ako pripravnik u određenom roku ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovog članka o kojoj ovisi mogućnost uvođenja pripravnika u rad pojedine stručne cjeline, pripravnički staž neće se nastaviti provoditi. (5) Stručni radnik hrvatski državljanin koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, a stručno osposobljavanje kao obvezni dio tog obrazovnog programa izvršio je u javnim ustanovama u Republici Hrvatskoj on će inozemne kvalifikacije potrebne za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada priznavati u nadležnoj obrazovnoj agenciji (Agencija za znanost i visoko obrazovanje). (6) Glavni stručni voditelj dužan je pratiti izvršenje rad pripravnika iz stavka 5. te nakon proteka 9 mjeseci od dana početka pripravničkog odnosa dostaviti ocjenu stručnih komentencija ovoga članka nadležnoj Komori i Zavodu za socijalni rad. Navedenu ocjenu supotpisuje i voditelj ustanove. (7) Ako pripravnik ne zadovolji u ocjeni kompetencija iz stavka 6. pripravnički staž neće se nastaviti provoditi. (8) Kompetencije iz stavka 6. ovog članka za obavljanje poslova stručnog radnika u djelatnosti socijalne skrbi utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Nije prihvaćen Prijedlog članka 7. nije u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22) niti sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ne predviđa izuzetke od priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija koji bi se temeljili na državljanstvu osobe koja takvo priznavanje traži ili na određenim karakteristikama ustanove u kojoj je kvalifikacija stečena, već je u svim slučajevima riječ o činjenici da je kvalifikacija stečena izvan Republike Hrvatske, bilo u državama članicama EU, bilo u trećim zemljama. Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
3 Sara Bukna PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Članak 7. stavak 2. U slučaju da je Komora spremna promijeniti formu svojih rješenja privremena rješenja pod ukidnim uvjetom, jer dosadašnja privremena rješenja nisu sastavljena na način da izrijekom priznaju diplome drugih sveučilišta uz uvjet, stoga je svrsishodnije odrediti da se već nakon pokretanja postupka može pristupiti tržištu rada, obzirom da je cilj Direktive 2005/36/EZ ukidanje prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, uz obvezu izvršenja dopunske mjere u roku od 5 mjeseci od dana donošenja rješenja. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
4 Ana Kujundžija PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Slažem se sa svim napisanim komentarima i ja bih voljela da netko objasni po čemu smo mi drugačiji od naših kolega koji su studirali zajedno sa nama..koji su odradili pripravništvo, položili stručni ispit i rade kao socijalni radnici. Svjesna sam da treba uvesti promjene i uvedite ih ali novim generacijama koji će na to pristati ili neće studirati nigdje osim u HR. Naša situacija je kaotična, tužna, žalosna i diskriminirajuča. Izgleda da su svi zaboravili što je socijalni rad i njegovu povijest nastajanja, i što uopće očekivati od drugih kad su nam naši ljudi okrenuli leđa. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a koji se provode sukladno posebnim propisima. Kako je nedvojbeno da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
5 Ana Kujundžija PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Ovim putem apeliram prema zakonodavcima da osobama koje posjeduju rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (a koje su školovanjem stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju te su stručnu praksu obavljale u RH), u što kraćem roku omoguće nesmetan pristup tržištu rada kako bi stekle stručnu kvalifikaciju kao i prethodne generacije koje su do 08.11.2021. godine stupile u radni odnos čime bi se ispoštovala jednakost pred zakonom jer nam se već predugo uskraćuje pravo na rad. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a koji se provode sukladno posebnim propisima.
6 M.Ž. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Ovim putem apeliram prema zakonodavcima da osobama koje posjeduju rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (a koje su školovanjem stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju te su stručnu praksu obavljale u RH), u što kraćem roku omoguće nesmetan pristup tržištu rada kako bi stekle stručnu kvalifikaciju kao i prethodne generacije koje su do 08.11.2021. godine stupile u radni odnos čime bi se ispoštovala jednakost pred zakonom jer nam se već predugo uskraćuje pravo na rad. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a koji se provode sukladno posebnim propisima.
7 L.M.M PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Potrebno je razlikovati obrazovnu i stručnu kvalifikaciju kako druge komore imaju, oni traze visokoškolsku kvalifikaciju u reguliranim profesijama. Rješenje od agencije nam daje visokoobrazovnu što bi bilo dovoljno za pristup rada jer stručna se stječe radom. Osobe sa rješenjem od agencije trebalo bi imati isti pristup kao što su sve kolege prije nas imali. Isto tako, apsurd je da se do 7.11.2021 moglo zaposliti sa istim rješenjem kakvim mi imamo. Na takav način bilo mi manje pritužbi a i u konačnici tužbi jer je naše pravo očigledno uskraćeno. Ovaj problem treba se riješiti izmedju ministarstva i agencije, ne osoba koje žele pristupiti na tržište rada zbog zloupotrebe pravnih naziva Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a koji se provode sukladno posebnim propisima.
8 Suzana Šapina PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Slažem se sa svim napisanim komentarima i ja bih voljela da netko objasni po čemu smo mi drugačiji od naših kolega koji su studirali zajedno sa nama..koji su odradili pripravništvo, položili stručni ispit i rade kao socijalni radnici. Svjesna sam da treba uvesti promjene i uvedite ih ali novim generacijama koji će na to pristati ili neće studirati nigdje osim u HR. Naša situacija je kaotična, tužna, žalosna i diskriminirajuča. Izgleda da su svi zaboravili što je socijalni rad i njegovu povijest nastajanja, i što uopće očekivati od drugih kad su nam naši ljudi okrenuli leđa. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete.
9 K.T. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 2. Travanj 2020.g. RJEŠENJE Hrvatska komora socijalnih radnika Obustavlja se postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije-socijalni radnik XX iz XX, jer ne postoje pravne pretpostavke za daljnje vođenje postupka. Obrazloženje Dana xx.xx.2020.g. XX podnjela je zahtjev u Hrvatskoj komori socijalnih radnika, radi priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za reguliranu profesiju-socijalni radnik. U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće: Uvidom u diplomu Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta, Broj xx, utvrđeno je da je XX stekla obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske. Nadalje je, uvidom u izjavu XX od xx.xx.2020.g., utvrđeno je da podnositeljica zahtjeva nema stečenog stručnog iskustva u obavljanju regulirane profesije-socijalni radnik, odnosno da STRUČNU kvalifikaciju nije stekla izvan Republike Hrvatske. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, broj: 82/15, 70/19 i 47/20) se NE PRIMJENJUJU na osobe koje su stekle obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, a radno iskustvo u Republici Hrvatskoj obzirom da stručna kvalifikacija NIJE inozemna, već je stječena stručnim usavršavanjem i radom u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, a temeljem čl. 46 Zakona o općem upravnom postupku (NN. broj: 47/09), ne postoje pravne pretpostavke za daljnje vođenje postupka, te je rješeno kao u izreci ovog rješenja. Radi anonimnosti kolega, osobne podatke nisam kopirala. Ovakva rješenja je do prošle godine dobilo na desetke kolega. Znači li ovo da sve kolege koje su do 8.11.2021.g. magistrirale pri Sveučilištu u Mostaru posjeduju isključivo inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, dok svi ostali od 8.11.2021.g., uz obrazovnu posjeduju i stručnu? Što se to promijenilo da je taj datum prekretnica, pogotovo što su kolege koje su dobijale ovakva rješenja studirale po identičnom planu i programu kao i mi 2021.g.? Dakle, u planu i programu se nije promijenilo ništa. Nadalje, ako je ulaskom RH u EU, RH ratificirala dokumente, Direktive, itd, a govorimo o 2013.g., kako je moguće da se određena Direktiva, Zakon o reguliranim profesijama i podzakonski akti nisu provodili do, očito ove, 2022.g.? Znači li to da zapravo svi koji su magistrirali od 2013.g., u svojoj inozemnoj obrazovnoj imaju i stručnu kvalifikaciju? Zašto onda oni nisu morali pokretati postupke priznavanja inozemne stručne kvalifikacije regulirane profesije-socijalni radnik, tj. zašto do 2022.g. nisu postojale pravne pretpostavke za vođenje postupka? Apsurdno je, zaista, apsurdno, da su sve kolege do 2021.g., od nadležnih tijela- Ministarstva i nadležne strukovne organizacije- Hrvatske komore socijalnih radnika dobijale obustave postupka u čijim se rješenjima/obrazloženjima navodi kako posjeduju isključivo obrazovnu kvalifikaciju, a stručnu planiraju stjeći u RH te im se nema što priznavati. Da li to znači da su se do 8.11.2021.g. svi nezakonito zapošljavali? Ili nam je odjednom od 8.11.2021.g. obrazovna kvalifikacija prešla u stručnu? Sljedeće citirano je odgovor Ministarstva rada i mirovinskog sustava na upit o trenutnom postupanju Komore socijalnih radnika: 15.svibnja 2020.g. "Poštovana, pojam regulirane profesije temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija podrazumijeva da su uvjeti za rad u profesiji propisani određenim zakonom, a obavljanje regulirane profesije podrazumijeva da osoba posjeduje stručne kvalifikacije stečene nakon obrazovanja (radno iskustvo, licencija i dr.). Zakon o reguliranim profesijama razlikuje obrazovnu i stručnu kvalifikaciju. RAZLIKA IZMEĐU OBRAZOVNE I STRUČNE KVALIFIKACIJE 1. obrazovna kvalifikacija - stječe se po završetku formalnog obrazovanja, a dokazuje se diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova (svjedodžba ili diploma) 2. stručna kvalifikacija - osim obrazovne kvalifikacije kao osnove, uključuje određenu nadogradnju (radno iskustvo, licenciju nadležne komore, edukaciju, polaganje stručnog ispita, određeni staž i sl.) Pojednostavljeno, regulirane profesije su one u kojima se osoba ne može zaposliti samo s diplomom ili svjedodžbom, nego postoje još neki dodatni uvjeti (kao npr., licencija, članstvo u komori, radno iskustvo i dr.). Sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama, nadležno tijelo može, u okviru postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, provesti usporedbu obrazovnog programa, odnosno procjenu obrazovne kvalifikacije radi utvrđivanja razlika u stručnim kvalifikacijama kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za obavljanje regulirane profesije u RH. Međutim, u slučaju kada osoba stekne obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, a radno iskustvo u Republici Hrvatskoj ne može se primijeniti Zakon o reguliranim profesijama jer stručna kvalifikacija nije inozemna (obrazovna kvalifikacija je stečena u drugoj državi, a stručna kvalifikacija se stječe radom i usavršavanjem u Republici Hrvatskoj). Slijedom navedenog, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je nadležno za rješavanje vašeg upita. S poštovanjem, Kabinet ministra | Cabinet of the Minister t: +38516106727; +38516106310 e: kabinet@mrms.hr Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb mrms.gov.hr" Ovim putem u osobno ime i ime 100tinjak kolega, koji će se, pretpostavljam složiti sa sljedećim, molim nadležno Ministarstvo da nam: omogući jednake uvjete za pristup tržištu rada, odnosno stručnom osposobljavanju, odnosno stjecanju stručne kvalifikacije u RH, kako je to rješavalo u gore citiranim odgovorima. Prije nego se ovo savjetovanje zatvori, proći će punih 12 mjeseci od dopisa/upute poslodavcima kojom se sprječava naš ulazak na tržište rada. Dakle punih 12 mjeseci čekali smo i nadali se pozitivnom ishodu i rješavanju našeg statusa. Čekati još minimalno 90 dana nakon pokretanja postupka i ući nezaposleni u 2023.g., a magistrirali smo 2021.g., neki i ranije, je prevelik apsurd za našu malu domovinu. I prevelik udarac za pronatalitetnu politiku, demografiju, i zadržavanju mladog obrazovnog kadra u domovini. Osobni dojam je frustrirajuć i demotivirajuć, jer, u kojoj to još državi, jedan magistar socijalnog rada, deficitarnog zanimanja, godinu i pol dana nakon što je magistrirao se ne može zaposliti u struci. Svi znamo kakva nam je profesija, svi smo ju svjesno birali i želimo ju raditi, poticati pozitivne promjene u društvu, pomagati našim sugrađanima koji su na samim marginama društva, nerijetko višestruko depriviranima...No, ne mogu se ne osjećati da smo i sami odbačeni od sustava. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
10 L.M.M PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Članak 7., stav.(2) U slučaju da je Komora spremna promijeniti formu svojih rješenja privremena rješenja pod ukidnim uvjetom, jer dosadašnja privremena rješenja nisu sastavljena na način da izrekom priznaju diplome drugih sveučilišta uz uvjet, stoga je svrsishodnije odrediti da se već nakon pokretanja postupka može pristupiti tržištu rada, obzirom da je cilj Direktive 2005/36/EZ ukidanje prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, uz obvezu izvršenja dopunske mjere u roku od 5 mjeseci od dana donošenja rješenja. Obzirom da je RH punopravna članica EU od 2013.g., te se i spomenuta Direktiva provodi od 2013.g., na način da su se osobe s inozemnom stručnom kvalifikacijom zapošljavale i pristupale tržištu rada isključivo na temelju rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, dolazimo do zaključka da se Direktiva, Zakon i podzakonski akti uključujući Pravilnik dvojno primjenjuju, tj drugačije se tumače, čime smatramo da nam se krši naše Ustavom zagarantirano pravo, čl.55 Ustava Republike Hrvatske- Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i SVAKOMU JE POD JEDNAKIM UVJETIMA DOSTUPNO SVAKO RADNO MJESTO I DUŽNOST. Upravo se radi o nejednakim uvjetima i pristup tržištu rada osobama s ''inozemnom stručnom kvalifikacijom'', koje su se na temelju rješenja AZVO-a do 8.11.2021.g. zapošljavale bez ikakvih rješenja od strane Komore, što nas sad sljeduje, iako je RH punopravna članica EU-a od 2013.g. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
11 Robert Takač PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Članak 7. stavak 2. U slučaju da je Komora spremna promijeniti formu svojih rješenja privremena rješenja pod ukidnim uvjetom, jer dosadašnja privremena rješenja nisu sastavljena na način da izrijekom priznaju diplome drugih sveučilišta uz uvjet, stoga je svrsishodnije odrediti da se već nakon pokretanja postupka može pristupiti tržištu rada, obzirom da je cilj Direktive 2005/36/EZ ukidanje prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, uz obvezu izvršenja dopunske mjere u roku od 5 mjeseci od dana donošenja rješenja. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
12 Petra Stojan PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Članak 7. stavak 2. U slučaju da je Komora spremna promijeniti formu svojih rješenja privremena rješenja pod ukidnim uvjetom, jer dosadašnja privremena rješenja nisu sastavljena na način da izrijekom priznaju diplome drugih sveučilišta uz uvjet, stoga je svrsishodnije odrediti da se već nakon pokretanja postupka može pristupiti tržištu rada, obzirom da je cilj Direktive 2005/36/EZ ukidanje prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, uz obvezu izvršenja dopunske mjere u roku od 5 mjeseci od dana donošenja rješenja. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
13 K.T. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI Sljedeće citirano je odgovor Ministarstva rada i mirovinskog sustava na upit o trenutnom postupanje Komore socijalnih radnika: 15.svibnja 2020.g. "Poštovana, pojam regulirane profesije temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija podrazumijeva da su uvjeti za rad u profesiji propisani određenim zakonom, a obavljanje regulirane profesije podrazumijeva da osoba posjeduje stručne kvalifikacije stečene nakon obrazovanja (radno iskustvo, licencija i dr.). Zakon o reguliranim profesijama razlikuje obrazovnu i stručnu kvalifikaciju. RAZLIKA IZMEĐU OBRAZOVNE I STRUČNE KVALIFIKACIJE 1. obrazovna kvalifikacija - stječe se po završetku formalnog obrazovanja, a dokazuje se diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova (svjedodžba ili diploma) 2. stručna kvalifikacija - osim obrazovne kvalifikacije kao osnove, uključuje određenu nadogradnju (radno iskustvo, licenciju nadležne komore, edukaciju, polaganje stručnog ispita, određeni staž i sl.) Pojednostavljeno, regulirane profesije su one u kojima se osoba ne može zaposliti samo s diplomom ili svjedodžbom, nego postoje još neki dodatni uvjeti (kao npr., licencija, članstvo u komori, radno iskustvo i dr.). Sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama, nadležno tijelo može, u okviru postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, provesti usporedbu obrazovnog programa, odnosno procjenu obrazovne kvalifikacije radi utvrđivanja razlika u stručnim kvalifikacijama kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za obavljanje regulirane profesije u RH. Međutim, u slučaju kada osoba stekne obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, a radno iskustvo u Republici Hrvatskoj ne može se primijeniti Zakon o reguliranim profesijama jer stručna kvalifikacija nije inozemna (obrazovna kvalifikacija je stečena u drugoj državi, a stručna kvalifikacija se stječe radom i usavršavanjem u Republici Hrvatskoj). Slijedom navedenog, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je nadležno za rješavanje vašeg upita. S poštovanjem, Kabinet ministra | Cabinet of the Minister t: +38516106727; +38516106310 e: kabinet@mrms.hr Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb mrms.gov.hr" Vodeći se mišlju da je Republika Hrvatska i država prava moramo citirati i neka načela takve države: Načelo vladavine prava nije ograničeno samo na formalno poštivanje načela Ustavnosti i zakonitosti, već zahtijeva da Ustav i zakoni imaju određen sadržaj, primjeren demokratskom sustavu, tako da služi zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima građana i tijela javne vlasti, u okviru demokratskog političkog sustava. Pravno načelo jednakosti pred zakonom podrazumijeva da je svatko jednak pred zakonom i da uživa jednaku pravnu zaštitu pred sudovima i drugim tijelima javne vlasti. Pravno načelo jednakosti pred zakonom također čini dio šireg pravnog načela vladavine prava. S obzirom na trenutnu situaciju ne možemo tvrditi da smo jednaki pred zakonom. RH je punopravna članica EU od 2013 g., čijim je članstvom ratificirala uredbe, direktive i ostale pravne akte. Dakle, unatoč svemu, magistri socijalnog rada sa ''inozemnom stručnom kvalifikacijom'' zapošljavali su se na temelju rješenju AZVO-a, a ne nadležne strukovne Komore do 8.studenog 2021.g., punih 8 godina. Sama tumačenja obrazovne i stručne kvalifikacije do 8.studenog 2021.g., razlikovala su se od sadašnjih tumačenja, te ne vidimo razlog dvojnom tumačenju Zakona i Pravilnika. Jer, Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, kao i podzakonski akti uključujući Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi itekako su i 2019.g., 2020.g., 2021.g., zahtijevali pokretanje postupaka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koje tada nitko od kolega nije pokretao, a isto se od nas zahtijeva. Moramo napomenuti i da smo van tržišta rada gotovo godinu dana tj punih 11 mjeseci, te da je nerealno očekivati da budemo još minimalno 4 mjeseca nezaposleni magistri socijalnog rada jer nam je egzistencija ugrožena. Dakle, magistri koji su svoje studentske obaveze završili 2021.g. moći će na tržište rada tek 2023.g. Ovim Pravilnikom se ne olakšava pristup tržištu rada, dapače, otežava se. Kada se uzme u obzir vremenski okvir koji je potreban da se riješi status nas sa inozemnom kvalifikacijom, potrebna je godina i pol dana. Dakle, 5 godina studija+1.5 god čekanja rješavanja statusa što je zaista kritično, uz napomenu da u tih god i pol dana ne možemo pristupiti tržištu rada. Socijalni rad je deficitarno zanimanje. Po statistikama u RH svake godine u prosjeku na tržištu rada fali 700 socijalnih radnika, nas 100tinjak je na burzi rada ''na čekanju''. Osim nas, dakako da pate i krajnji korisnici socijalnih usluga, ali svakako i naše kolege u sustavu koje nerijetko moraju preuzimati veći opseg posla. Jednako je demotivirajuće da se s jedne strane nude određene novčane potpore za osobe koje žive u inozemstvu, da se vrate u domovinu, dok se nas koji želimo raditi i živjeti od svoga rada na ovaj način tjera da svoju sreću potražimo u inozemstvu i tamo gradimo našu budućnost i doprinosimo pozitivnim promjenama u nekom drugom društvu, koje nije društvo Republike Hrvatske. U ovoj izuzetno napornoj i demotivirajućoj situaciji prijedlog bi bio da nam omogućite pristup mjeri pripravništva odmah nakon pokretanja postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, a ne kada spomenuto rješenje bude izvršno. Jer to je naknadnih 90 dana našeg nerada i čekanja na burzi rada. Tako se obrazovani kadar ne motivira da ostane u domovini. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
14 bobica456 PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Ćlanak 7 stavak 2 U slučaju da je Komora spremna promijeniti formu svojih rješenja privremena rješenja pod ukidnim uvjetom, jer dosadašnja privremena rješenja nisu sastavljena na način da izrijekom priznaju diplome drugih sveučilišta uz uvjet, stoga je svrsishodnije odrediti da se već nakon pokretanja postupka može pristupiti tržištu rada, obzirom da je cilj Direktive 2005/36/EZ ukidanje prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, uz obvezu izvršenja dopunske mjere u roku od 5 mjeseci od dana donošenja rješenja. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.
15 K.T. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI, Članak 7.  Članak 7., stav.(2) U slučaju da je Komora spremna promijeniti formu svojih rješenja privremena rješenja pod ukidnim uvjetom, jer dosadašnja privremena rješenja nisu sastavljena na način da izrekom priznaju diplome drugih sveučilišta uz uvjet, stoga je svrsishodnije odrediti da se već nakon pokretanja postupka može pristupiti tržištu rada, obzirom da je cilj Direktive 2005/36/EZ ukidanje prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU, uz obvezu izvršenja dopunske mjere u roku od 5 mjeseci od dana donošenja rješenja. Obzirom da je RH punopravna članica EU od 2013.g., te se i spomenuta Direktiva provodi od 2013.g., na način da su se osobe s inozemnom stručnom kvalifikacijom zapošljavale i pristupale tržištu rada isključivo na temelju rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, dolazimo do zaključka da se Direktiva, Zakon i podzakonski akti uključujući Pravilnik dvojno primjenjuju, tj drugačije se tumače, čime smatramo da nam se krši naše Ustavom zagarantirano pravo, čl.55 Ustava Republike Hrvatske- Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i SVAKOMU JE POD JEDNAKIM UVJETIMA DOSTUPNO SVAKO RADNO MJESTO I DUŽNOST. Upravo se radi o nejednakim uvjetima i pristup tržištu rada osobama s ''inozemnom stručnom kvalifikacijom'', koje su se na temelju rješenja AZVO-a do 8.11.2021.g. zapošljavale bez ikakvih rješenja od strane Komore, što nas sad sljeduje, iako je RH punopravna članica EU-a od 2013.g. Primljeno na znanje Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija za profesije koje nisu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22), dok je priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije koje jesu na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20). U skladu sa zakonima kojima se uređuje djelatnosti reguliranih profesija u sustavu socijalne skrbi, pristup reguliranoj profesiji je dopušten kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Ovaj Pravilnik, kao podzakonski akt ne smije biti u suprotnosti s odredbama zakona s toga Pravilnik samo detaljnije razrađuje odredbe općeg i posebnog zakona i sam kao takav ne uvodi nove restriktivne uvjete. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća odnose se i primjenjuju na države članice Europske unije sa svrhom zaštite slobodnog kretanja radnika, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga kao temeljnih načela unutarnjeg tržišta, te su prenesene u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20), te slijedom toga i u ovaj Pravilnik. Kako je nesumnjivo je da je zajednički interes svih zainteresiranih strana kvalitetan stručni rad u djelatnostima od interesa za Republiku Hrvatsku, a zbog zaštite javnog interesa, bilo je nužno propisati posebne uvjete posjedovanja određenih stručnih kvalifikacija, kako za osobe koje su kvalifikacije stekle u Republici Hrvatskoj, tako i za osobe koje su kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske.