Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK Obrazloženje - Objavljeno predmetno savjetovanje je kraće od 7 dana budući da je otvoreno 14.10.2022. te traje do 20.10.2022. Nije prihvaćen Prvi dan savjetovanja je dan kad je savjetovanje otvoreno, u ovom slučaju 14. listopada te je isto trajalo točno 7 dana.
2 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK Obrazloženje - Opcije okvirnog sporazuma i eDražbe su postojeće u važećem Pravilniku te iste nisu dodane ovim izmjenama i dopunama. Primljeno na znanje Isto je navedeno omaškom.
3 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK Obrazloženje - Predlagač ovih izmjena i dopuna predmetnog Pravilnika je objavio savjetovanje s javnošću skraćenog trajanja od 6 dana, a ne 7 dana. Nije prihvaćen Prvi dan savjetovanja je dan kad je savjetovanje otvoreno, u ovom slučaju 14. listopada te je isto trajalo točno 7 dana.
4 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK Važeći Pravilnik nema jasno definirano koje su ponude nepravilne, neprihvatljive odnosno neprikladne kao što je to određeno ZJN 2016. Sukladno ZJN 2016 čl. 3. ponuda koja nije u skladu s dokumentacijom o nabavi je nepravilna, dok je ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva neprihvatljiva. Trenutno važeći Pravilnik nema jasno odijeljene te tri kategorije slijedom čega se ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva i koja treba biti proglašena neprihvatljivom, nužno proglašava „ponudom koja nije u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda“ odnosno nepravilnom, kako bi se mogla odbiti temeljem Pravilnika za obnovu kao propisa po kojem se nabava provodi. Predlažemo da se Pravilnikom jasno definira koje su ponude nepravilne, neprihvatljive odnosno neprikladne kao što je to određeno ZJN 2016. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK , Članak 5. U stavku 1. ovog članka nejasna je intencija predlagača ovih izmjena i dopuna Pravilnika da se naručiteljima propisuje obveza primjene ovog Pravilnika i na postupke jednostavne nabave koje naručitelji, temeljem Zakona o javnoj nabavi, provode uređeno sukladno svojim internim aktima kojima su propisali jasne procedure nabave. Predlažemo zadržati odredbe važećeg Pravilnika kojima se jednostavna nabava za potrebe obnove provodi na temelju internog akta naručitelja. Nije prihvaćen Naručitelji su sukladno svojim internim aktima do sada različito propisivali postupke nabave. Kako je intencija ovog Pravilnika ubrzati postupke i ujednačiti postupanje Naručitelja, ovom odredbom se propisuje za sve Naručitelje jednako postupanje u postupcima jednostavne nabave koji se odnose na obnovu.
6 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 5. Smatramo neopravdanim uvođenje strožih odredbi nabava roba i usluga do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u odnosu na postojeći Zakon o javnoj nabavi te predlažemo iste odrediti kao jednostavnu nabavu iz ZJN i uskladiti s postojećim ZJN za sve obveznike primjene ZJN u postupcima nabave za potrebe obnove nakon potresa. Nije prihvaćen Zakon o javnoj nabavi ne propisuje odredbe o jednostavnoj nabavi već propisuje da se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđuju općim aktom. Ovim Pravilnikom se propisuje za sve Naručitelje jednako postupanje u postupcima jednostavne nabave koji se odnose na obnovu.
7 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. stavak 9. - Trebalo bi preoblikovati da odredba bude jasnija i usklađena s odredbom čl.7., st.17., točke 7., posebno jer nedostaje navod "ili će imati": Ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, ali ne prelazi vrijednost iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj takvu ponudu može prihvatiti ako ima ili će imati osigurana sredstva. Prihvaćen Prihvaća se.
8 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 5. Odredbe članka 5. derogiraju interne akte naručitelja za postupke koji se odnose na obnovu i u odnosu na Pravilnik FZO vrlo pojednostavljuju proceduru nabave. Pravilnik o jednostavnoj nabavi FZO propisuje objavu putem EOJN u svim predmetima nabave usluga i radova koji se odnose na sudionike u obnovi, te u potpunosti definira proceduru provedbe postupka nabave, sve u cilju poštivanja svih načela nabave. Primljeno na znanje Naručitelji su sukladno svojim internim aktima do sada različito propisivali postupke nabave. Kako je intencija ovog Pravilnika ubrzati postupke i ujednačiti postupanje Naručitelja, ovom odredbom se propisuje za sve Naručitelje jednako postupanje u postupcima jednostavne nabave koji se odnose na obnovu.
9 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Jasno propisati da se sve pritigle ponude moraju valorizirati čak i ako poziv za podnošenje ponude nije upućen od strane naručitelja. Sve pozive na dostavu ponude objaviti transparentno a ne prema vlastitom nahođenju i odabiru pojedinaca koji raspolažu s javnim novcem. Primljeno na znanje Naručitelj po vlastitom izboru može uputiti Poziv na dostavu ponude najmanje jednom gospodarskom subjektu ili putem elektroničke pošte ili putem EOJN RH. Valoriziraju se ponude gospodarskih subjekata kojima je upućen Poziv na dostavu ponude.
10 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Čl 11. točka 7 stavak 14 - decidirano navesti da se čl s 627. ZOO, a na temelju članka 199. Zakona o gradnji i Posebnih uzanci o građenju primjenjuje na stručni i projektantski nadzor Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Članak 8 - stavite javnu nabavu na oglasnik javne nabave eojn.hr zbog transparentnosti i jednakih mogućnosti za sve. "Po vlastitom odabiru" nije dobro rješenje. Mislim da ne trebam objašnjavati. Nije prihvaćen Postupak nabave objavljuje se kroz EOJN RH. Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude putem EOJN RH na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta ili Poziv na dostavu ponude objaviti u EOJN RH. Izmjenom Pravilnika predviđa se pojednostavnjeni postupak nabave i ubrzani režim za aktivnosti nabave koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona o obnovi, kako bi se osigurala brza i učinkovita nabava robe, usluga i radova koji su ključni za ublažavanje posljedica potresa.
12 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5b točka 10. Ujednačiti kriterije tako da se jasno utvrdi koji elementi ocjenjuju kvalitetu stručnjaka. Da li je to broj stanova, broj kvadrata, vrijednost pružene usluge. Nije prihvaćen Ukoliko je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterije kvalitete propisuju sami Naručitelji Pozivom na dostavu ponude. Kriterij kvalitete mora biti povezan s predmetom nabave te mora omogućiti učinkovito nadmetanje.
13 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5b točka 6 - ne stvarati dodatne troškove ponuđačima u vidu bankarskog jamstva za ozbiljnost ponude nego smatrati da je dovoljna bjanko zadužnica. Nije prihvaćen Pravilnikom je predviđena mogućnost Naručitelju da Pozivom na dostavu ponude samostalno propiše vrstu jamstva, odnosno da uopće ne propiše dostavu jamstva.
14 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Propišite kanal za dostavu ponuda svih oblika javne nabave. Imali smo slučajeve gdje su se ponude dostavljale mailom to je apsolutno neprihvatljivo. Najpošteniji i najtransparetniji oblik je eojn.hr. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. točka 8 "U postupku nabave Naručitelj je dužan odbiti ponudu ponuditelja ako utvrdi da je ponuđena cijena veća od iznosa iz stavka 1. ovog članka". Projektantske cijene su neobvezujuće. Projekt može biti izrađen godinu, dvije prije izvođenja, a cijene rada i materijala na tržištu se mogu bitno promijeniti, što se i dogodilo. Stavite postupke na eojn.hr i svima pod jednakim uvjetima dostupne pa će tržište pokazati koliko stvarno vrijedi usluga ili rad. Na ovakav način dolazi do primjene čl. 627. ZOO, a na temelju članka 199. Zakona o gradnji i Posebnih uzanci o građenju i zahtjevu za povećanje cijene Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK , Članak 6. U stavku 1. ovog članka nejasna je intencija predlagača ovih izmjena i dopuna Pravilnika da se naručiteljima propisuje obveza primjene ovog Pravilnika i na postupke jednostavne nabave koje naručitelji, temeljem Zakona o javnoj nabavi, provode uređeno sukladno svojim internim aktima kojima su propisali jasne procedure nabave. Predlažemo zadržati odredbe važećeg Pravilnika kojima se jednostavna nabava za potrebe obnove provodi na temelju internog akta naručitelja. Nije prihvaćen Naručitelji su sukladno svojim internim aktima do sada različito propisivali postupke nabave. Kako je intencija ovog Pravilnika ubrzati postupke i ujednačiti postupanje Naručitelja, ovom odredbom se propisuje za sve Naručitelje jednako postupanje u postupcima jednostavne nabave koji se odnose na obnovu.
17 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK , Članak 6. Predlažemo objedinjavanje članaka 5. i 5.a. budući da se odnose na iste postupke nabave i propisuju iste odredbe, uz jasne navode vrijednosti i u kn i u EUR. Nije prihvaćen Članci 5. i 5.a ne mogu se objediniti budući da članak 5. prestaje važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a taj dan stupa na snagu članak 5.a.
18 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 6. Smatramo neopravdanim uvođenje strožih odredbi nabava roba i usluga do 26.540,00 eura i radova do 66.360,00 eura u odnosu na postojeći Zakon o javnoj nabavi te predlažemo iste odrediti kao jednostavnu nabavu iz ZJN i uskladiti s postojećim ZJN za sve obveznike primjene ZJN u postupcima nabave za potrebe obnove nakon potresa. Nije prihvaćen Zakon o javnoj nabavi ne propisuje odredbe o jednostavnoj nabavi već propisuje da se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđuju općim aktom. Ovim Pravilnikom se propisuje za sve Naručitelje jednako postupanje u postupcima jednostavne nabave koji se odnose na obnovu.
19 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 6. Dupliranjem odredbi u člancima 5. i 5.a., a vezano za uvođenje valute EUR kao sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, nepotrebno se otežava naručiteljima i ponuditeljima primjena Pravilnika te predlažemo spajanje članaka uz jasno navođenje dvojnih vrijednosti (u kn i u EUR). Nije prihvaćen Članci 5. i 5.a ne mogu se objediniti budući da članak 5. prestaje važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a taj dan stupa na snagu članak 5.a.
20 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 6. Članak 5.a. stavak (9) - Trebalo bi preoblikovati da odredba bude jasnija i usklađena s odredbom čl.7., st.17., točke 7., posebno jer nedostaje navod "ili će imati": Ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, ali ne prelazi vrijednost iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj takvu ponudu može prihvatiti ako ima ili će imati osigurana sredstva. Prihvaćen Prihvaća se.
21 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 6. Članak 5.a. stavak (4) - Što je primjereni rok? Treba ga jasno definirati. Pravilnikom o jednostavnoj nabavi naručitelj je odredio minimalne rokove za dostavu ponuda. Nije prihvaćen Naručitelji sami određuju primjereni rok za dostavu ponude u odnosu na složenost predmeta nabave, traženu dokumentaciju u Pozivu na dostavu ponude i sl.
22 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 6. Predloženi članak 5.a u potpunosti odgovara članku 5. gore, osim što se ovdje navodi naslov poglavlja te se novčane vrijednosti iskazuju u EUR-ima. Donekle je zbunjujuće iste odredbe navoditi u dva navrata, bez obzira na pojašnjenje u članku 17. dolje te bi trebalo razmisliti može li se ovo urediti nekako drugačije, možda u istom stavku dvojno iskazati vrijednosti Nije prihvaćen Članci 5. i 5.a ne mogu se objediniti budući da članak 5. prestaje važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a taj dan stupa na snagu članak 5.a.
23 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 6. Članak 5 točka 7. u postupcima javne nabave događaju se situacije različitog bodovanja ekonomski najiplativije ponude, pa tako imamo npr. omjere 60:40 gdje se iskustvo stručnjaka boduje po samoinicijativno odabranim kriterijima- jedan stan - jedan bod, površne i da ne nabrajam. Kriterij stručnosti ne može biti samo broj istovrsno odrađenih poslova jer to ne govori puno o stručnosti. Mišljenja sam da se na takav način desetljećima generira posao nekolicini pravnih osoba koji svakom javnom nabavom dolaze do novih, većih referenci, a svi ostale pravne osobe ne mogu tako generirane reference niti na jedan način pa niti maksimalnim spuštanjem cijene dostići. Ovaj Pravilnik nije riješio ovu općepoznatu činjenicu. Nije prihvaćen Ukoliko je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterije kvalitete propisuju sami Naručitelji Pozivom na dostavu ponude. Kriterij kvalitete mora biti povezan s predmetom nabave te mora omogućiti učinkovito nadmetanje te bodove, odnosno omjere kriterija cijene i kvalitete također određuju sami Naručitelji.
24 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 6. Članak 5. točka 5 - Tražena jamstva za ozbiljnost ponude u vidu bankarske garancije su pretjerana jer stvaraju bespotrebne troškove ponuditeljima. Potpuno je dovoljno ograničiti jamstvo za ozbiljnost ponude na bjanko zadužnice, a po Odluci o odabiru i potpisu ugovora ugovoriti bankarska jamstva. Nije prihvaćen Pravilnikom je predviđena mogućnost Naručitelju da Pozivom na dostavu ponude samostalno propiše vrstu jamstva, odnosno da uopće ne propiše dostavu jamstva.
25 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK , Članak 6. Članak 5. stavak 1. "najmanje jedna ponuda"- ovo je beskrajni izvor pogodovanja i manipulacija. Svaka javna nabava , pa i bagatelna, treba biti objavljena na stranicama eojn.hr i dostupna svima pod jednakim uvijetima. Ovdje se događa silno pogodovanje gdje postoje exluzivni dobavljači usluga i radova i to rješenje nije dobro. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK , Članak 7. U stavku 1 ovog članka predlažemo brisati tekst „uputiti Poziv na dostavu ponude putem EOJN RH – JAVNA NABAVA OBNOVA na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta„ budući da uvođenjem takve odredbe nije moguće osigurati poštivanje svih načela nabave, odnosno onemogućava poštivanje temeljnog zahtjeva nabave da ista ne smije biti osmišljena s namjeom da se određenim GS neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljni položaj (čl.4. ZJN2016). Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika predviđa se pojednostavnjeni postupak nabave i ubrzani režim za aktivnosti nabave koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona o obnovi, kako bi se osigurala brza i učinkovita nabava robe, usluga i radova koji su ključni za ublažavanje posljedica potresa.
27 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK , Članak 7. Predlažemo objedinjavanje članaka 5.b. i 6.. budući da se odnose na iste postupke nabave i propisuju iste odredbe, uz jasne navode vrijednosti i u kn i u EUR. Nije prihvaćen Članci 5.b i 6. ne mogu se objediniti budući da članak 6. prestaje važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a taj dan stupa na snagu članak 5.b.
28 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 7. Odredba kojom se omogućava Naručitelju upućivanje Poziva na dostavu ponuda na „po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta“ je kršenje osnovnih načela nabave: tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, slobode pružanja usluga, transparentnosti i dr. Ovakvom odredbom se dopušta naručiteljima nabava radova vrijednosti i do 40 mil.kn slanjem poziva gospodarskim subjektima po vlastitom izboru, što smatramo da može dovesti do opravdanih sumnji u regularnost provedenih postupaka, te naravno do velikog broja žalbi nezadovoljnih gospodarskih subjekata. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika predviđa se pojednostavnjeni postupak nabave i ubrzani režim za aktivnosti nabave koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona o obnovi, kako bi se osigurala brza i učinkovita nabava robe, usluga i radova koji su ključni za ublažavanje posljedica potresa.
29 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 7. Dupliranjem odredbi u člancima 5.b. i 6., a vezano za uvođenje valute EUR kao sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, nepotrebno se otežava naručiteljima i ponuditeljima primjena Pravilnika te predlažemo spajanje članaka uz jasno navođenje dvojnih vrijednosti (u kn i u EUR). Nije prihvaćen Članci 5.b i 6. ne mogu se objediniti budući da članak 6. prestaje važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a taj dan stupa na snagu članak 5.b.
30 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 7. Članak 5.b. stavak (1) - Iako je u pitanju "samo" naziv modula u sustavu EOJN, u ovim se slučajevima ne radi o javnoj nabavi koja je definirana i koja se provodi isključivo po ZJN 2016, već se radi o nabavi za obnovu sukladno ovom predmetnom Pravilniku. Stoga bi i ovdje trebalo izmijeniti naziv modula da bude jasno i transparentno na što se isti odnosi. Posebno jer svakako dolazi do situacija kada se i u predmetima nabave koji se odnose na obnovu provodi otvoreni postupak javne nabave npr. nabava usluga preko europskog praga od 1.052.800 kn ili 1.616.800 kn. Prihvaćen Prihvaća se.
31 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK , Članak 8. U stavku 1. ovog članka predlažemo brisati tekst „uputiti Poziv na dostavu ponude putem EOJN RH – JAVNA NABAVA OBNOVA na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta„ budući da uvođenjem takve odredbe nije moguće osigurati poštivanje svih načela nabave, odnosno onemogućava poštivanje temeljnog zahtjeva nabave da ista ne smije biti osmišljena s namjeom da se određenim GS neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljni položaj (čl.4. ZJN2016). Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika predviđa se pojednostavnjeni postupak nabave i ubrzani režim za aktivnosti nabave koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona o obnovi, kako bi se osigurala brza i učinkovita nabava robe, usluga i radova koji su ključni za ublažavanje posljedica potresa.
32 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 8. Odredba kojom se omogućava Naručitelju upućivanje Poziva na dostavu ponuda na „po vlastitom izboru, najmanje tri (3) gospodarska subjekta“ je kršenje osnovnih načela nabave: tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, slobode pružanja usluga, transparentnosti i dr. Ovakvom odredbom se dopušta naručiteljima nabava radova vrijednosti i do 40 mil.kn slanjem poziva gospodarskim subjektima po vlastitom izboru, što smatramo da može dovesti do opravdanih sumnji u regularnost provedenih postupaka, te naravno do velikog broja žalbi nezadovoljnih gospodarskih subjekata. Primljeno na znanje Izmjenom Pravilnika predviđa se pojednostavnjeni postupak nabave i ubrzani režim za aktivnosti nabave koje su obuhvaćene područjem primjene Zakona o obnovi, kako bi se osigurala brza i učinkovita nabava robe, usluga i radova koji su ključni za ublažavanje posljedica potresa.
33 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije PRAVILNIK , Članak 8. Sve se odredbe ponavljaju kao u 5.b., osim što se ovdje novčane vrijednosti iskazuju u kunama. Potrebno je članke 5.b. i 6. urediti nekako drugačije, možda u istom stavku dvojno iskazati vrijednosti. Nije prihvaćen Članci 5.b i 6. ne mogu se objediniti budući da članak 6. prestaje važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a taj dan stupa na snagu članak 5.b.
34 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK , Članak 11. Čl. 11.st.4.toč.3. - Da li se ovako definiranom odredbom omogućava ugovaranje dodatnih radova, roba i usluga i preko europskih pragova? Nije prihvaćen Nije dana konkretna primjedba niti prijedlog izmjene članka.