Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrt uprijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Opatija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Člankom 38. stavkom 2. Zakona propisano je da Zakonom ili aktom o osnivanju može se odrediti da ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada Republike Hrvatske, čelnik nadležnog tijela državne uprave ili predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom o vatrogastvu (članak 34.) propisano je da zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada ili Općine imenuje gradonačelnik/općinski načelnik. isto tako je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (članka 37.) propisano da ravnatelja u dječjem vrtiću kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača. Iz ovoga je razvidno da Zakon o vatrogastvu i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju nisu sukladni Zakonu o ustanovama. Stoga predlažem da se članak 38.stavak 2. izmijeni na način da se propiše mogućnost da se zakonom ili aktom o osnivanju ustanove može odrediti da ravnatelja imenuje i izvršno tijelo. Nije prihvaćen Predmet uređenja ovoga Zakona nije ovlast za imenovanje ravnatelja ustanove, već propisivanje zapreka za imenovanje ravnatelja ustanove, odnosno tko ne može biti ravnateljem ustanove. Što se tiče odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/18 i 57/22) u dijelu koje se odnose na imenovanje ravnatelja iste su sukladne ovlastima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20).